Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-06-01-Speech-4-024"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060601.3.4-024"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, verehrte Abgeordnete! Ich darf mich sehr herzlich für diese Debatte bedanken, vor allem bei Frau Niebler. Ich darf mich auch dafür bedanken, dass sich so viele Männer, also Herren Parlamentarier, an dieser Debatte beteiligt haben. Tatsächlich ist es so – das hat die Debatte gezeigt –, dass in der Praxis auf dem Weg zur vollen Gleichberechtigung noch viel zu tun ist. Wir alle müssen gemeinsam daran arbeiten, denn die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern ist nicht nur ein wichtiges Grundrecht, die Chancengleichheit fördert auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und unserer Wirtschaft. Gerade die heutige Gesellschaft ist auf das Talent aller Arbeitnehmer angewiesen und muss daher danach trachten, Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren und langfristig zu halten. Dafür ist – das haben alle gesagt – die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie enorm wichtig und hat einen hohen Stellenwert. Wir müssen jedoch vor allem im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen, insbesondere der demographischen Überlegungen, daran denken, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und in Zukunft versuchen müssen, mehr Kinder zu bekommen, aber gleichzeitig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Daher glaube ich, dass diese vorliegende Recast-Richtlinie ein ganz wichtiger Schritt ist, weil sie einen wesentlichen Teil des bestehenden Rechts zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen vereinfacht und modernisiert. Damit haben wir für die Bürgerinnen und Bürger wirklich einen besseren Zugang zu einem wichtigen Rechtsbereich ermöglicht und hoffentlich auch erleichtert."@de9
lpv:translated text
"Herr Präsident, verehrte Abgeordnete! Ich darf mich sehr herzlich für diese Debatte bedanken, vor allem bei Frau Niebler. Ich darf mich auch dafür bedanken, dass sich so viele Männer, also Herren Parlamentarier, an dieser Debatte beteiligt haben. Tatsächlich ist es so – das hat die Debatte gezeigt –, dass in der Praxis auf dem Weg zur vollen Gleichberechtigung noch viel zu tun ist. Wir alle müssen gemeinsam daran arbeiten, denn die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern ist nicht nur ein wichtiges Grundrecht, die Chancengleichheit fördert auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und unserer Wirtschaft. Gerade die heutige Gesellschaft ist auf das Talent aller Arbeitnehmer angewiesen und muss daher danach trachten, Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren und langfristig zu halten. Dafür ist – das haben alle gesagt – die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie enorm wichtig und hat einen hohen Stellenwert. Wir müssen jedoch vor allem im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen, insbesondere der demographischen Überlegungen, daran denken, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und in Zukunft versuchen müssen, mehr Kinder zu bekommen, aber gleichzeitig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Daher glaube ich, dass diese vorliegende Recast-Richtlinie ein ganz wichtiger Schritt ist, weil sie einen wesentlichen Teil des bestehenden Rechts zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen vereinfacht und modernisiert. Damit haben wir für die Bürgerinnen und Bürger wirklich einen besseren Zugang zu einem wichtigen Rechtsbereich ermöglicht und hoffentlich auch erleichtert."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne takke - i særdeleshed fru Niebler - for denne debat, og vil også gerne sige, hvor taknemmelig jeg er for, at så mange mænd, altså mandlige parlamentsmedlemmer, har taget del i den. Debatten har vist, at der i praksis stadigvæk er meget, der skal gøres på vejen mod fuld ligeberettigelse. Det må vi alle arbejde for i fællesskab, for lige muligheder for kvinder og mænd er ikke kun en vigtig grundlæggende rettighed, lige muligheder gør også vores virksomheder og økonomi mere konkurrencedygtig. Dagens samfund er afhængig af alle arbejdstageres talenter og må derfor forsøge at integrere kvinder mere på arbejdsmarkedet og holde dem der på lang sigt. Derfor er - det har alle sagt - foreneligheden af arbejdsliv og familieliv enorm vigtig og bliver prioriteret højt. Som led i de samfundsmæssige overvejelser, navnlig de demografiske, må vi huske på, at vi er et aldrende samfund og i fremtiden ikke kun skal forsøge at få flere børn, men også og samtidig gøre det muligt af forene arbejdsliv og familieliv. Derfor tror jeg, at dette omarbejdningsdirektiv er et meget vigtigt skridt, fordi det forenkler og moderniserer en væsentlig del af den eksisterende lovgivning om ligebehandling af mænd og kvinder. Dermed gør vi det virkelig muligt for borgerne at få bedre - og forhåbentlig lettere - adgang til et vigtigt område af lovgivningen."@da2
". Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμότατα –και ιδιαίτερα την κ. Niebler– για αυτήν τη συζήτηση, και να πω επίσης πόσο ευγνώμων αισθάνομαι για τη συμμετοχή σε αυτήν τόσο πολλών ανδρών, βουλευτών αυτού του Σώματος. Στη συζήτηση τονίστηκε το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα, στην πράξη, πολλά που πρέπει να γίνουν, καθώς προχωρούμε προς την επίτευξη πλήρους ισότητας· εδώ υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει από όλους μας και θα την κάνουμε από κοινού, διότι η ισότητα ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες δεν είναι μόνον ένα σημαντικό θεμελιώδες δικαίωμα αλλά συμβάλλει επίσης στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας μας. Η σημερινή κοινωνία εξαρτάται από τα ταλέντα όλων των εργαζομένων και πρέπει γι’ αυτό να επιδιώξει σε μεγαλύτερο βαθμό την ενσωμάτωση γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και τη διατήρησή τους σε αυτή μακροπρόθεσμα. Για τον σκοπό αυτό –όπως επισημάνθηκε εδώ από όλους– η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την οικογενειακή ζωή είναι εξαιρετικά σημαντική και έχει ιδιαίτερη αξία. Πρέπει ωστόσο –λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την κοινωνία στο σύνολό της και κυρίως τις αλλαγές στον πληθυσμό της– να μην ξεχνάμε ότι, ως κοινωνία, γηράσκουμε και πρέπει στο μέλλον να προσπαθήσουμε όχι μόνο να αποκτήσουμε περισσότερα παιδιά αλλά συγχρόνως να διευκολύνουμε και τους ανθρώπους να συνδυάσουν εργασία και οικογένεια. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτή η οδηγία αναδιατύπωσης αποτελεί ένα σπουδαίο βήμα ζωτικής σημασίας, επειδή απλουστεύει και εκσυγχρονίζει ένα ουσιώδες τμήμα της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών. Με αυτήν καθιστούμε πραγματικά καλύτερη –και ευελπιστούμε ευκολότερη– την πρόσβαση των πολιτών σε έναν σημαντικό τομέα της νομοθεσίας."@el10
". Mr President, ladies and gentlemen, I would like to thank you – and Mrs Niebler in particular – most warmly for this debate, and also say how appreciative I am of the participation in it of so many men, that is to say, of your House’s male Members. The debate has highlighted the fact that there is still, in practice, much to be done as we progress towards full equality; this is where there is work for all of us to do, and to do together, for equality of opportunity for women and men is not merely an important fundamental right, but it also makes our businesses and our economy more competitive. Today’s society is dependent on the talents of all workers and must therefore seek to integrate women more into the labour market and keep them there in the long term. In this – as everyone here has pointed out – compatibility between work and family life is of enormous importance and is much to be valued. We must, however – particularly when considering society as a whole, and the changes in its population most of all – bear in mind the fact that we, as a society, are getting older, and must, in future, try not only to produce more children, but also, and at the same time, to enable people to combine working life and a family. That is why I believe that this recast directive is a vitally important step, in that it simplifies and modernises a substantial amount of existing law on the equal treatment of women and men. With it, we really are making it possible for the public to have better – and, it is to be hoped, easier – access to an important area of the law."@en4
"Señor Presidente, Señorías, quisiera expresarles mi más sincero agradecimiento –especialmente a la señora Niebler– por este debate y también decirles lo cuánto aprecio la participación de tantos hombres en él, es decir, de diputados masculinos a esta Asamblea. El debate ha señalado el hecho de que en la práctica todavía queda mucho por hacer en nuestro avance hacia la igualdad plena; en esto todos tenemos todavía mucho trabajo por delante, y debemos hacerlo juntos, pues la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres no es simplemente un derecho fundamental importante, sino que también hace que nuestra economía y nuestras empresas sean más competitivas. La sociedad actual depende del talento de todos los trabajadores, y por ello debe buscar la integración de las mujeres en el mercado laboral y su permanencia a largo plazo. A este respecto –como todos han señalado–, la compatibilidad entre la vida laboral y familiar reviste una importancia enorme y tiene un gran valor. No obstante, debemos tener en cuenta –especialmente al considerar la sociedad en su conjunto y, sobre todo, los cambios de su población– el hecho de que, como sociedad, estamos envejeciendo, y en el futuro debemos intentar no solo producir más niños, sino también, al mismo tiempo, permitir que las personas combinen la vida laboral y la familia. Por esa razón creo que esta directiva refundida es un paso de una importancia vital, porque simplifica y moderniza una parte sustancial de la legislación vigente con respecto a la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Con ello estamos posibilitando verdaderamente que el público tenga un acceso mejor –y ojalá más fácil– a un ámbito importante del Derecho."@es20
"Herr Präsident, verehrte Abgeordnete! Ich darf mich sehr herzlich für diese Debatte bedanken, vor allem bei Frau Niebler. Ich darf mich auch dafür bedanken, dass sich so viele Männer, also Herren Parlamentarier, an dieser Debatte beteiligt haben. Tatsächlich ist es so – das hat die Debatte gezeigt –, dass in der Praxis auf dem Weg zur vollen Gleichberechtigung noch viel zu tun ist. Wir alle müssen gemeinsam daran arbeiten, denn die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern ist nicht nur ein wichtiges Grundrecht, die Chancengleichheit fördert auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und unserer Wirtschaft. Gerade die heutige Gesellschaft ist auf das Talent aller Arbeitnehmer angewiesen und muss daher danach trachten, Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren und langfristig zu halten. Dafür ist – das haben alle gesagt – die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie enorm wichtig und hat einen hohen Stellenwert. Wir müssen jedoch vor allem im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen, insbesondere der demographischen Überlegungen, daran denken, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und in Zukunft versuchen müssen, mehr Kinder zu bekommen, aber gleichzeitig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Daher glaube ich, dass diese vorliegende Recast-Richtlinie ein ganz wichtiger Schritt ist, weil sie einen wesentlichen Teil des bestehenden Rechts zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen vereinfacht und modernisiert. Damit haben wir für die Bürgerinnen und Bürger wirklich einen besseren Zugang zu einem wichtigen Rechtsbereich ermöglicht und hoffentlich auch erleichtert."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, haluan kiittää teitä ja eritoten jäsen Niebleriä erittäin lämpimästi tästä keskustelusta. Haluan myös todeta olevani kiitollinen näin monen miehen, eli parlamentin miesjäsenen, läsnäolosta. Keskustelussa on korostunut se, että meillä on käytännössä vielä paljon tehtävää matkallamme kohti täydellistä tasa-arvoa. Tällä alalla on meille kaikille työtä, joka on tehtävä yhdessä, sillä mahdollisuuksien yhdenvertaisuus ei ole ainoastaan perusoikeus: se myös tekee yrityksistämme ja taloudestamme kilpailukykyisempiä. Nyky-yhteiskunta on riippuvainen kaikkien työntekijöiden osaamisesta, ja siksi naisten osallistumista työmarkkinoille on pyrittävä parantamaan ja heidät on pyrittävä pitämään siellä pitkään. Kuten kaikki mainitsivat, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisella on tältä osin valtava merkitys ja sitä on arvostettava. Etenkin tarkasteltaessa yhteiskuntaa kokonaisuutena ja pohdittaessa väestön muuttumista on pidettävä mielessä, että yhteiskuntamme vanhenee jatkuvasti. Sen vuoksi meidän on pyrittävä tulevaisuudessa paitsi hankkimaan enemmän lapsia, myös takaamaan samalla mahdollisuus työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen. Uskon näin ollen, että uudelleenlaadittu direktiivi on merkittävä askel, sillä sen avulla yksinkertaistetaan ja nykyaikaistetaan huomattava osa miesten ja naisten yhdenvertaista kohtelua koskevasta olemassa olevasta lainsäädännöstä. Direktiivin ansiosta kansalaiset saavat hyödynnettyä tätä tärkeää lainsäädännön osa-aluetta aiempaa paremmin ja toivottavasti myös helpommin."@fi7
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous remercier chaleureusement - Mme Niebler en particulier - pour ce débat et vous dire à quel point j’apprécie la participation de tant d’hommes, c’est-à-dire de députés masculins de votre Assemblée. Le débat a mis en lumière les nombreux progrès pratiques restant à accomplir sur la voie de l’égalité totale. Il reste, sur ce point, beaucoup à faire par nous tous, tous ensemble, car l’égalité des chances entre hommes et femmes n’est pas uniquement un droit fondamental important, il améliore également la compétitivité de nos entreprises et de notre économie. La société actuelle dépend des talents de tous les travailleurs et doit par conséquent veiller à intégrer les femmes sur le marché de travail et les y maintenir à long terme. En cela - comme chacun l’a souligné -, la compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale est d’une importance capitale et doit être appréciée à sa juste valeur. Nous devons cependant tenir compte du fait, surtout lorsque nous envisageons la société dans son ensemble et les changements que connaît sa population, que notre société vieillit et doit à l’avenir s’efforcer de donner naissance à davantage d’enfants, mais aussi, dans le même temps, de permettre à un plus grand nombre de personnes de combiner vie professionnelle et vie familiale. C’est pourquoi je pense que cette directive de refonte est d’une importance capitale, car elle simplifie et modernise nombre de dispositions existantes en matière d’égalité de traitement des hommes et des femmes. Avec elle, nous donnons au public une chance réelle de disposer d’un accès amélioré - et, espérons-le, plus aisé - à un important volet de la législation."@fr8
"Herr Präsident, verehrte Abgeordnete! Ich darf mich sehr herzlich für diese Debatte bedanken, vor allem bei Frau Niebler. Ich darf mich auch dafür bedanken, dass sich so viele Männer, also Herren Parlamentarier, an dieser Debatte beteiligt haben. Tatsächlich ist es so – das hat die Debatte gezeigt –, dass in der Praxis auf dem Weg zur vollen Gleichberechtigung noch viel zu tun ist. Wir alle müssen gemeinsam daran arbeiten, denn die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern ist nicht nur ein wichtiges Grundrecht, die Chancengleichheit fördert auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und unserer Wirtschaft. Gerade die heutige Gesellschaft ist auf das Talent aller Arbeitnehmer angewiesen und muss daher danach trachten, Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren und langfristig zu halten. Dafür ist – das haben alle gesagt – die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie enorm wichtig und hat einen hohen Stellenwert. Wir müssen jedoch vor allem im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen, insbesondere der demographischen Überlegungen, daran denken, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und in Zukunft versuchen müssen, mehr Kinder zu bekommen, aber gleichzeitig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Daher glaube ich, dass diese vorliegende Recast-Richtlinie ein ganz wichtiger Schritt ist, weil sie einen wesentlichen Teil des bestehenden Rechts zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen vereinfacht und modernisiert. Damit haben wir für die Bürgerinnen und Bürger wirklich einen besseren Zugang zu einem wichtigen Rechtsbereich ermöglicht und hoffentlich auch erleichtert."@hu11
". Signor Presidente, onorevoli deputati, vorrei ringraziare davvero calorosamente voi, e soprattutto l’onorevole Niebler, per la discussione ed esprimere il mio apprezzamento per la partecipazione di così tanti uomini, intendo dire dei deputati uomini alla nostra Assemblea. La discussione ha messo in rilievo che resta ancora molto da fare in concreto per giungere alla piena uguaglianza; in questo settore c’è molto lavoro da fare per tutti e insieme, in quanto le pari opportunità per uomini e donne non sono solo un importante diritto fondamentale, ma rendono anche più competitive le nostre imprese e la nostra economia. La società odierna dipende dal talento di tutti i lavoratori e deve pertanto cercare di inserire più donne nel mercato del lavoro e di mantenerle occupate a lungo termine. Al riguardo, come tutti hanno messo in rilievo, la compatibilità tra lavoro e vita familiare è di capitale importanza e va tenuta in grande considerazione. Tuttavia, soprattutto quando consideriamo la società nel suo complesso, e in particolare i cambiamenti demografici, dobbiamo tenere presente che, come società, stiamo invecchiando e in futuro dovremo non solo cercare di fare più figli, ma anche, nel contempo, permettere ai cittadini di conciliare vita lavorativa e familiare. Per tale motivo ritengo che la direttiva rifusa sia un elemento di vitale importanza, in quanto semplifica e modernizza la corposa mole della legislazione esistente sulla parità di trattamento tra uomini e donne. Con tale testo stiamo davvero facendo il possibile per garantire ai cittadini un accesso migliore e, ci auguriamo, più agevole a un importante settore legislativo."@it12
"Herr Präsident, verehrte Abgeordnete! Ich darf mich sehr herzlich für diese Debatte bedanken, vor allem bei Frau Niebler. Ich darf mich auch dafür bedanken, dass sich so viele Männer, also Herren Parlamentarier, an dieser Debatte beteiligt haben. Tatsächlich ist es so – das hat die Debatte gezeigt –, dass in der Praxis auf dem Weg zur vollen Gleichberechtigung noch viel zu tun ist. Wir alle müssen gemeinsam daran arbeiten, denn die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern ist nicht nur ein wichtiges Grundrecht, die Chancengleichheit fördert auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und unserer Wirtschaft. Gerade die heutige Gesellschaft ist auf das Talent aller Arbeitnehmer angewiesen und muss daher danach trachten, Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren und langfristig zu halten. Dafür ist – das haben alle gesagt – die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie enorm wichtig und hat einen hohen Stellenwert. Wir müssen jedoch vor allem im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen, insbesondere der demographischen Überlegungen, daran denken, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und in Zukunft versuchen müssen, mehr Kinder zu bekommen, aber gleichzeitig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Daher glaube ich, dass diese vorliegende Recast-Richtlinie ein ganz wichtiger Schritt ist, weil sie einen wesentlichen Teil des bestehenden Rechts zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen vereinfacht und modernisiert. Damit haben wir für die Bürgerinnen und Bürger wirklich einen besseren Zugang zu einem wichtigen Rechtsbereich ermöglicht und hoffentlich auch erleichtert."@lt14
"Herr Präsident, verehrte Abgeordnete! Ich darf mich sehr herzlich für diese Debatte bedanken, vor allem bei Frau Niebler. Ich darf mich auch dafür bedanken, dass sich so viele Männer, also Herren Parlamentarier, an dieser Debatte beteiligt haben. Tatsächlich ist es so – das hat die Debatte gezeigt –, dass in der Praxis auf dem Weg zur vollen Gleichberechtigung noch viel zu tun ist. Wir alle müssen gemeinsam daran arbeiten, denn die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern ist nicht nur ein wichtiges Grundrecht, die Chancengleichheit fördert auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und unserer Wirtschaft. Gerade die heutige Gesellschaft ist auf das Talent aller Arbeitnehmer angewiesen und muss daher danach trachten, Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren und langfristig zu halten. Dafür ist – das haben alle gesagt – die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie enorm wichtig und hat einen hohen Stellenwert. Wir müssen jedoch vor allem im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen, insbesondere der demographischen Überlegungen, daran denken, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und in Zukunft versuchen müssen, mehr Kinder zu bekommen, aber gleichzeitig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Daher glaube ich, dass diese vorliegende Recast-Richtlinie ein ganz wichtiger Schritt ist, weil sie einen wesentlichen Teil des bestehenden Rechts zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen vereinfacht und modernisiert. Damit haben wir für die Bürgerinnen und Bürger wirklich einen besseren Zugang zu einem wichtigen Rechtsbereich ermöglicht und hoffentlich auch erleichtert."@lv13
"Herr Präsident, verehrte Abgeordnete! Ich darf mich sehr herzlich für diese Debatte bedanken, vor allem bei Frau Niebler. Ich darf mich auch dafür bedanken, dass sich so viele Männer, also Herren Parlamentarier, an dieser Debatte beteiligt haben. Tatsächlich ist es so – das hat die Debatte gezeigt –, dass in der Praxis auf dem Weg zur vollen Gleichberechtigung noch viel zu tun ist. Wir alle müssen gemeinsam daran arbeiten, denn die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern ist nicht nur ein wichtiges Grundrecht, die Chancengleichheit fördert auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und unserer Wirtschaft. Gerade die heutige Gesellschaft ist auf das Talent aller Arbeitnehmer angewiesen und muss daher danach trachten, Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren und langfristig zu halten. Dafür ist – das haben alle gesagt – die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie enorm wichtig und hat einen hohen Stellenwert. Wir müssen jedoch vor allem im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen, insbesondere der demographischen Überlegungen, daran denken, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und in Zukunft versuchen müssen, mehr Kinder zu bekommen, aber gleichzeitig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Daher glaube ich, dass diese vorliegende Recast-Richtlinie ein ganz wichtiger Schritt ist, weil sie einen wesentlichen Teil des bestehenden Rechts zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen vereinfacht und modernisiert. Damit haben wir für die Bürgerinnen und Bürger wirklich einen besseren Zugang zu einem wichtigen Rechtsbereich ermöglicht und hoffentlich auch erleichtert."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, ik zou iedereen van harte willen bedanken voor dit debat, vooral mevrouw Niebler. Ik ben ook heel blij dat zoveel mannen eraan hebben deelgenomen. Uit dit debat is wel gebleken dat er in de praktijk nog heel wat moet gebeuren om werkelijk gelijke rechten te verkrijgen. We moeten hieraan gezamenlijk werken, want gelijke behandeling van mannen en vrouwen is meer dan een belangrijk grondrecht. Gelijke kansen leiden ook tot een betere concurrentiepositie voor ons bedrijfsleven en voor de hele economie. Onze samenleving is tegenwoordig meer dan ooit op de talenten van alle werknemers aangewezen, en daarom moeten we proberen vrouwen beter te integreren in de arbeidsmarkt, en ervoor zorgen dat ze ook blijven werken. Om dat te bereiken, is het van het grootste belang en van hoge waarde – en dat hebben alle sprekers gezegd – dat we ze helpen bij het combineren van beroep en gezin. We mogen – met name als we kijken naar de samenleving als geheel – de sociale en demografische ontwikkelingen echter niet vergeten, want onze samenleving is aan het vergrijzen. Daarom moeten we er niet alleen voor zorgen dat er meer kinderen geboren worden, maar mensen ook en tegelijkertijd de mogelijkheid bieden beroep en gezin te combineren. Deze herschikte richtlijn is volgens mij dus een heel belangrijke stap, omdat we op deze manier en groot deel van de bestaande wetgeving inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen vereenvoudigen en moderniseren. Zodoende hebben we voor de burgers de toegang tot een belangrijk deel van het recht werkelijk verbeterd, en hopelijk ook vereenvoudigd."@nl3
"Herr Präsident, verehrte Abgeordnete! Ich darf mich sehr herzlich für diese Debatte bedanken, vor allem bei Frau Niebler. Ich darf mich auch dafür bedanken, dass sich so viele Männer, also Herren Parlamentarier, an dieser Debatte beteiligt haben. Tatsächlich ist es so – das hat die Debatte gezeigt –, dass in der Praxis auf dem Weg zur vollen Gleichberechtigung noch viel zu tun ist. Wir alle müssen gemeinsam daran arbeiten, denn die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern ist nicht nur ein wichtiges Grundrecht, die Chancengleichheit fördert auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und unserer Wirtschaft. Gerade die heutige Gesellschaft ist auf das Talent aller Arbeitnehmer angewiesen und muss daher danach trachten, Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren und langfristig zu halten. Dafür ist – das haben alle gesagt – die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie enorm wichtig und hat einen hohen Stellenwert. Wir müssen jedoch vor allem im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen, insbesondere der demographischen Überlegungen, daran denken, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und in Zukunft versuchen müssen, mehr Kinder zu bekommen, aber gleichzeitig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Daher glaube ich, dass diese vorliegende Recast-Richtlinie ein ganz wichtiger Schritt ist, weil sie einen wesentlichen Teil des bestehenden Rechts zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen vereinfacht und modernisiert. Damit haben wir für die Bürgerinnen und Bürger wirklich einen besseren Zugang zu einem wichtigen Rechtsbereich ermöglicht und hoffentlich auch erleichtert."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria agradecer-vos muito sinceramente – e, em particular, à senhora deputada Niebler – por este debate, bem como dizer que aprecio muito a participação no mesmo de muitos homens, isto é, dos deputados masculinos da vossa Câmara. O debate sublinhou o facto de, na prática, ainda haver muito a fazer no caminho para a plena igualdade; temos de nos empenhar todos nesta matéria e de o fazer em conjunto, visto que a igualdade de oportunidades para mulheres e homens não é apenas um direito fundamental importante, mas também torna as nossas empresas e a nossa economia mais competitivas. A sociedade de hoje depende dos talentos de todos os trabalhadores e, por isso, tem de procurar integrar mais as mulheres no mercado de trabalho e mantê-las no mesmo a longo prazo. Tal como todos realçaram aqui, a compatibilidade entre a vida profissional e a vida familiar reveste-se de uma enorme importância neste sentido e tem de ser mais valorizada. No entanto, tendo sobretudo em conta a sociedade como um todo e, em particular, as mudanças na sua população, é necessário não esquecer que nós, enquanto sociedade, estamos a envelhecer e precisamos de procurar não só ter mais filhos no futuro, mas, também, simultaneamente, de permitir às pessoas compatibilizar a vida profissional com a vida familiar. É por isso que penso que esta directiva reformulada constitui um passo muitíssimo importante, visto que simplifica e moderniza uma parte substancial da legislação existente relativa à igualdade de tratamento entre homens e mulheres. Estamos, assim, a permitir realmente aos cidadãos melhor – e, esperamos, mais fácil – acesso a um domínio importante da legislação."@pt17
"Herr Präsident, verehrte Abgeordnete! Ich darf mich sehr herzlich für diese Debatte bedanken, vor allem bei Frau Niebler. Ich darf mich auch dafür bedanken, dass sich so viele Männer, also Herren Parlamentarier, an dieser Debatte beteiligt haben. Tatsächlich ist es so – das hat die Debatte gezeigt –, dass in der Praxis auf dem Weg zur vollen Gleichberechtigung noch viel zu tun ist. Wir alle müssen gemeinsam daran arbeiten, denn die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern ist nicht nur ein wichtiges Grundrecht, die Chancengleichheit fördert auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und unserer Wirtschaft. Gerade die heutige Gesellschaft ist auf das Talent aller Arbeitnehmer angewiesen und muss daher danach trachten, Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren und langfristig zu halten. Dafür ist – das haben alle gesagt – die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie enorm wichtig und hat einen hohen Stellenwert. Wir müssen jedoch vor allem im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen, insbesondere der demographischen Überlegungen, daran denken, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und in Zukunft versuchen müssen, mehr Kinder zu bekommen, aber gleichzeitig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Daher glaube ich, dass diese vorliegende Recast-Richtlinie ein ganz wichtiger Schritt ist, weil sie einen wesentlichen Teil des bestehenden Rechts zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen vereinfacht und modernisiert. Damit haben wir für die Bürgerinnen und Bürger wirklich einen besseren Zugang zu einem wichtigen Rechtsbereich ermöglicht und hoffentlich auch erleichtert."@sk18
"Herr Präsident, verehrte Abgeordnete! Ich darf mich sehr herzlich für diese Debatte bedanken, vor allem bei Frau Niebler. Ich darf mich auch dafür bedanken, dass sich so viele Männer, also Herren Parlamentarier, an dieser Debatte beteiligt haben. Tatsächlich ist es so – das hat die Debatte gezeigt –, dass in der Praxis auf dem Weg zur vollen Gleichberechtigung noch viel zu tun ist. Wir alle müssen gemeinsam daran arbeiten, denn die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern ist nicht nur ein wichtiges Grundrecht, die Chancengleichheit fördert auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und unserer Wirtschaft. Gerade die heutige Gesellschaft ist auf das Talent aller Arbeitnehmer angewiesen und muss daher danach trachten, Frauen verstärkt in den Arbeitsmarkt zu integrieren und langfristig zu halten. Dafür ist – das haben alle gesagt – die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie enorm wichtig und hat einen hohen Stellenwert. Wir müssen jedoch vor allem im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen, insbesondere der demographischen Überlegungen, daran denken, dass wir eine alternde Gesellschaft sind und in Zukunft versuchen müssen, mehr Kinder zu bekommen, aber gleichzeitig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Daher glaube ich, dass diese vorliegende Recast-Richtlinie ein ganz wichtiger Schritt ist, weil sie einen wesentlichen Teil des bestehenden Rechts zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen vereinfacht und modernisiert. Damit haben wir für die Bürgerinnen und Bürger wirklich einen besseren Zugang zu einem wichtigen Rechtsbereich ermöglicht und hoffentlich auch erleichtert."@sl19
". Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill innerligt tacka er – och särskilt Angelika Niebler – för denna debatt, och också säga hur mycket jag uppskattar att så många män, det vill säga manliga ledamöter i parlamentet, har deltagit. Debatten har betonat att det i praktiken fortfarande finns mycket att göra på vägen mot full jämställdhet. Här finns arbete för oss alla och det måste göras tillsammans, eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män inte bara är en grundläggande rättighet utan också något som gör våra företag och vår ekonomi mer konkurrenskraftig. Dagens samhälle är beroende av alla arbetares förmågor och måste därför försöka få kvinnor integrerade på arbetsmarknaden och behålla dem där på lång sikt. Som alla här har påpekat spelar överensstämmelsen mellan yrkesliv och familjeliv en mycket stor roll i denna sak och måste värderas högt. Vi måste dock – särskilt om man ser på samhället i sin helhet, och förändringarna i befolkningarna mest av allt – komma ihåg att vi som samhälle håller på att åldras och i framtiden måste försöka att inte bara föda fler barn, utan också samtidigt göra det möjligt för människor att kombinera yrkesliv och familjeliv. Därför anser jag att detta omarbetade direktiv är ett mycket viktigt steg, eftersom det förenklar och moderniserar en betydande del av den befintliga lagstiftningen om likabehandling av kvinnor och män. Med hjälp av detta direktiv kan vi verkligen göra det möjligt för allmänheten att få bättre – och förhoppningsvis enklare – tillgång till ett viktigt rättsligt område."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Benita Ferrero-Waldner,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,9
"Mitglied der Kommission"5,19,15,1,18,14,16,11,13,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph