Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-05-16-Speech-2-297"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060516.36.2-297"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". The Commission is pursuing several initiatives to promote the safest possible use of the Internet in Europe. Since 1996 the Commission has been active in the fight against illegal content such as child pornography, or racist content, as also in the protection of children from accessing legal but harmful content such as adult pornography, violent content and gambling. Parliament is examining the Commission’s proposal to update the Television Without Frontiers directive in order to cover all audiovisual media services. A basic canon of rules will then apply to all audiovisual content, whatever the means by which it is distributed, including television and the Internet. These will relate to safety, protection of minors, prohibition of incitement to hatred, and include some qualitative restrictions on advertising targeted at minors. We also have a recommendation on protection of minors and human dignity in audiovisual and information services, which provides guidelines for national legislation about electronic media. On the basis of this recommendation, in 2005 we launched the Safer Internet Plus programme. That programme has established a network of 21 hotlines throughout Europe, which enable the general public to complain about illegal content found on the Internet. These hotlines investigate and refer complaints to the appropriate organisations, police, Internet service providers or hotlines in other countries. We also have a network of 23 awareness-raising projects, which provide advice to children, teenagers, parents and educators about the risks of the Internet and the way to deal with them. This is done either directly with the help of brochures, websites and TV spots or through the intermediary of multiplier organisations like schools. Then there is the filtering and parenting software, which is a key means to protect children from accessing harmful content. The Commission will provide guidance to parents on the effectiveness of filtering software and services. A study is under way and due to be completed by December this year. The Commission is also actively involved with the Internet and the mobile phone industry with a view to promoting self-regulation as a means of limiting the flow of harmful and illegal content. The Commission has taken legislative measures against spam, spyware and moleware, which are also viruses. A full list of these will be communicated to the honourable Members. I would also like to say that at international level the follow-up conference to the World Summit on the Information Society will tackle all these negative aspects of the new technologies. Let me say today that I am sure that with the help of Parliament the Safer Internet Day in spring 2007 will become a real important awareness-raising day in all our Member States."@en4
lpv:translated text
"The Commission is pursuing several initiatives to promote the safest possible use of the Internet in Europe. Since 1996 the Commission has been active in the fight against illegal content such as child pornography, or racist content, as also in the protection of children from accessing legal but harmful content such as adult pornography, violent content and gambling. Parliament is examining the Commission’s proposal to update the Television Without Frontiers directive in order to cover all audiovisual media services. A basic canon of rules will then apply to all audiovisual content, whatever the means by which it is distributed, including television and the Internet. These will relate to safety, protection of minors, prohibition of incitement to hatred, and include some qualitative restrictions on advertising targeted at minors. We also have a recommendation on protection of minors and human dignity in audiovisual and information services, which provides guidelines for national legislation about electronic media. On the basis of this recommendation, in 2005 we launched the Safer Internet Plus programme. That programme has established a network of 21 hotlines throughout Europe, which enable the general public to complain about illegal content found on the Internet. These hotlines investigate and refer complaints to the appropriate organisations, police, Internet service providers or hotlines in other countries. We also have a network of 23 awareness-raising projects, which provide advice to children, teenagers, parents and educators about the risks of the Internet and the way to deal with them. This is done either directly with the help of brochures, websites and TV spots or through the intermediary of multiplier organisations like schools. Then there is the filtering and parenting software, which is a key means to protect children from accessing harmful content. The Commission will provide guidance to parents on the effectiveness of filtering software and services. A study is under way and due to be completed by December this year. The Commission is also actively involved with the Internet and the mobile phone industry with a view to promoting self-regulation as a means of limiting the flow of harmful and illegal content. The Commission has taken legislative measures against spam, spyware and moleware, which are also viruses. A full list of these will be communicated to the honourable Members. I would also like to say that at international level the follow-up conference to the World Summit on the Information Society will tackle all these negative aspects of the new technologies. Let me say today that I am sure that with the help of Parliament the Safer Internet Day in spring 2007 will become a real important awareness-raising day in all our Member States."@cs1
"Kommissionen bestræber sig på at føre flere initiativer til fremme af sikker brug af internettet i Europa ud i livet. Siden 1996 har Kommissionen været aktiv i kampen mod ulovligt indhold såsom børnepornografi og racistisk indhold og også i bestræbelserne på at beskytte børn imod at få adgang til lovligt, men skadeligt indhold såsom voksenpornografi, voldeligt indhold og spil. Parlamentet behandler Kommissionens forslag til revision af direktivet om fjernsyn uden grænser, så det kommer til at omfatte alle audiovisuelle medievirksomheder. Dermed vil en grundlæggende rettesnor med regler gælde for alt audiovisuelt indhold, uanset distributionsformen, herunder fjernsyn og internet. Reglerne vil dreje sig om sikkerhed, beskyttelse af mindreårige og forbud mod tilskyndelse til had og omfatte nogle kvalitative restriktioner om reklame rettet mod mindreårige. Der findes også en henstilling om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed inden for audiovisuelle tjenester og informationstjenester, som indeholder retningslinjer for den nationale lovgivning om elektroniske medier. På grundlag af denne henstilling iværksatte vi i 2005 programmet Safer Internet plus. Under det program er der oprettet et net bestående af 21 hotlines over hele Europa, som giver den brede offentlighed mulighed for at klage over ulovligt indhold fundet på internettet. Medarbejderne ved disse hotlines undersøger klager og henviser dem til de rette organisationer, politiet, internetudbydere eller hotlines i andre lande. Vi har også et net bestående af 23 oplysningsprojekter, som giver råd til børn, teenagere, forældre og undervisere om risiciene ved internettet, og hvordan de skal håndteres. Det sker enten direkte ved hjælp af brochurer, websteder og tv-spot eller gennem mellemled i form af multiplikatororganisationer såsom skoler. Så er der filtrerings- og overvågningssoftware, som er et vigtigt middel til at forhindre børn i at få adgang til skadeligt indhold. Kommissionen vil rådgive forældre om effektiviteten af filtreringssoftware og -tjenester. Der er en undersøgelse i gang, som forventes afsluttet i december i år. Kommissionen er også aktivt engageret i internet og mobiltelefonindustrien med henblik på at fremme selvregulering som et middel til at begrænse strømmen af skadeligt og ulovligt indhold. Kommissionen har truffet lovgivningsmæssige foranstaltninger imod spam, spionsoftware og hærværkssoftware, herunder vira. Medlemmerne vil modtage en udtømmende liste over disse. På internationalt plan vil jeg nævne, at man på opfølgningskonferencen til verdenstopmødet om informationssamfundet vil behandle alle disse negative sider ved de nye teknologier. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige, at jeg er sikker på, at Sikrere internetdagen i foråret 2007 med Parlamentets hjælp bliver en meget vigtig oplysningsdag i alle vores medlemsstater."@da2
". Die Kommission verfolgt verschiedene Initiativen, um eine möglichst sichere Nutzung des Internets in Europa zu fördern. Seit 1996 bekämpft die Kommission aktiv illegale Inhalte wie Kinderpornographie oder rassistische Inhalte und setzt sich für den Schutz von Kindern vor dem Zugang zu legalen Inhalten ein, die jedoch schädlich sind wie pornographische oder gewalttätige Inhalte und das Online-Glücksspiel. Das Parlament prüft derzeit den Vorschlag der Kommission zur Aktualisierung der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“, mit der sämtliche audiovisuellen Mediendienste erfasst werden sollen. Damit wird ein elementares Regelwerk geschaffen, das dann für alle audiovisuellen Inhalte gelten wird, und zwar unabhängig von der Art und Weise ihrer Verbreitung, einschließlich Fernsehen und Internet. Diese Vorschriften werden sich erstrecken auf Sicherheit, den Schutz Minderjähriger, das Verbot der Aufstachelung zum Hass, und sie werden einige qualitative Einschränkungen in Bezug auf Werbung, die sich an Minderjährige richtet, enthalten. Wir haben außerdem eine Empfehlung zum Schutz von Jugendlichen und der Menschenwürde in den audiovisuellen und Informationsmedien, die Leitlinien für einzelstaatliche Gesetzgeber im Bereich der elektronischen Medien enthält. Auf der Grundlage dieser Empfehlung starteten wir 2005 das Programm „Safer Internet Plus“. Durch dieses Programm wurde ein Netz eingerichtet, das aus 21 über ganz Europa verteilten Meldestellen (Hotlines) besteht, bei dem sich die Öffentlichkeit über illegale Inhalte im Internet beschweren kann. Diese Meldestellen untersuchen diese Beschwerden und leiten sie an die entsprechenden Organisationen, die Polizei, Internet Service Provider oder Hotlines in anderen Ländern weiter. Wir verfügen ferner über ein aus 23 Informationsprojekten bestehendes Netz, das Kinder, Teenager, Eltern und Erzieher über die Gefahren des Internets aufklären und ihnen helfen soll, damit umzugehen. Dies erfolgt entweder direkt oder mithilfe von Zeitschriften, Webseiten und Fernsehspots oder über Multiplikatororganisationen wie Schulen. Ferner gibt es Filtersoftware und Software für Eltern, die eine der wichtigsten Möglichkeiten darstellen, um Kinder vor dem Zugriff auf schädliche Inhalte zu schützen. Die Kommission wird Eltern Anleitung in Bezug auf die Wirksamkeit von Filtersoftware und ähnlichen Diensten geben. Derzeit läuft eine entsprechende Studie, die bis Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein wird. Die Kommission arbeitet ferner mit dem Internet und der Mobilfunkbranche zusammen, um die Selbstkontrolle und damit die Unterbindung schädlicher und illegaler Inhalte zu fördern. Die Kommission hat legislative Maßnahmen gegen Spam, Spyware und Moleware, bei denen es sich auch um Viren handelt, ergriffen. Eine entsprechende umfassende Liste wird den Abgeordneten demnächst zugehen. Ich möchte Sie ferner darauf hinweisen, dass sich auf internationaler Ebene die Nachfolgekonferenz zum Weltgipfel zur Informationsgesellschaft all dieser negativen Aspekte der neuen Technologien annehmen wird. Ich bin zudem überzeugt davon, dass sich der Tag des sicheren Internets (Safer Internet Day) im Frühjahr 2007 mit Unterstützung des Parlaments zu einem wichtigen Informationstag in allen unseren Mitgliedstaaten gestalten wird."@de9
"Η Επιτροπή αναπτύσσει πολλές πρωτοβουλίες για την προώθηση της ασφαλέστερης δυνατής χρήσης του Διαδικτύου στην Ευρώπη. Από το 1996 η Επιτροπή δραστηριοποιείται στην καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου, όπως η παιδική πορνογραφία ή το ρατσιστικό περιεχόμενο, καθώς και στην προστασία των παιδιών από την πρόσβαση σε νόμιμο αλλά επιβλαβές περιεχόμενο όπως η πορνογραφία ενηλίκων, το βίαιο περιεχόμενο και τα τυχερά παιχνίδια. Το Κοινοβούλιο εξετάζει την πρόταση της Επιτροπής για επικαιροποίηση της οδηγίας Τηλεόραση χωρίς Σύνορα προκειμένου να καλυφθούν όλες οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Τότε θα εφαρμοστεί ένα βασικό σύνολο κανόνων για όλο το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, με όποια μέσα και αν διανέμεται αυτό, συμπεριλαμβανομένης της τηλεόρασης και του Διαδικτύου. Αυτοί οι κανόνες θα αφορούν την ασφάλεια, την προστασία των ανηλίκων, την απαγόρευση υποκίνησης μίσους και θα περιλαμβάνουν ορισμένους ποιοτικούς περιορισμούς της διαφήμισης που απευθύνεται σε ανηλίκους. Έχουμε επίσης μια σύσταση σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο πλαίσιο των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληροφόρησης, η οποία παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την εθνική νομοθεσία σχετικά με τα ηλεκτρονικά μέσα. Με βάση αυτή τη σύσταση, εγκαινιάσαμε το 2005 το πρόγραμμα Safer Internet Plus. Αυτό το πρόγραμμα δημιούργησε ένα δίκτυο 21 γραμμών επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να επισημαίνει περιπτώσεις παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Αυτές οι ανοικτές γραμμές ερευνούν και διαβιβάζουν τις καταγγελίες στους αρμόδιους οργανισμούς, στην αστυνομία, στους παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου ή σε ανοικτές γραμμές άλλων χωρών. Έχουμε επίσης ένα δίκτυο 23 προγραμμάτων αύξησης της ευαισθητοποίησης, τα οποία παρέχουν συμβουλές σε παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με τους κινδύνους του Διαδικτύου και με τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Αυτό γίνεται είτε απευθείας με τη βοήθεια φυλλαδίων, δικτυακών τόπων και τηλεοπτικών διαφημίσεων είτε με τη μεσολάβηση οργανισμών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα όπως τα σχολεία. Υπάρχει επίσης το λογισμικό φιλτραρίσματος, το οποίο αποτελεί βασικό μέσο για την προστασία των παιδιών από την πρόσβαση σε επιβλαβές περιεχόμενο. Η Επιτροπή θα παράσχει καθοδήγηση στους γονείς σχετικά με την αποτελεσματικότητα του λογισμικού και των υπηρεσιών φιλτραρίσματος. Έχει δρομολογηθεί μια μελέτη, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους. Η Επιτροπή ασχολείται επίσης ενεργά με το Διαδίκτυο και τη βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας με σκοπό την προώθηση της αυτορρύθμισης ως μέσο περιορισμού της ροής επιβλαβούς και παράνομου περιεχομένου. Η Επιτροπή έλαβε νομοθετικά μέτρα κατά των ανεπίκλητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των κατασκοπευτικών λογισμικών, τα οποία είναι επίσης ιοί. Ένας πλήρης κατάλογος αυτών των πληροφοριών θα διανεμηθεί στους αξιότιμους βουλευτές. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σε διεθνές επίπεδο η διάσκεψη παρακολούθησης της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας θα ασχοληθεί με όλες αυτές τις αρνητικές πτυχές των νέων τεχνολογιών. Επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι βέβαιη πως με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου η Ημέρα Ασφαλέστερου Διαδικτύου την άνοιξη του 2007 θα γίνει μια πολύ σημαντική ημέρα αύξησης της ευαισθητοποίησης σε όλα τα κράτη μέλη μας."@el10
"La Comisión ha puesto en marcha varias iniciativas para promover la mayor seguridad posible en el uso de Internet en Europa. Desde 1996, la Comisión lucha activamente contra contenidos ilegales como la pornografía infantil o contenidos racistas, y protege a los niños contra el acceso a contenidos legales pero perjudiciales, como la pornografía para adultos, los contenidos violentos y los juegos de azar. El Parlamento está examinando la propuesta de la Comisión para poner al día la Directiva de televisión sin fronteras a fin de incluir en ella todos los servicios de medios audiovisuales. De este modo se aplicará un canon básico de normas a todos los contenidos audiovisuales, independientemente del medio por el que se distribuyan, inclusive la televisión e Internet. Estas normas harán referencia a la seguridad, la protección de menores y la prohibición de la incitación al odio, y comprenderán algunas restricciones cualitativas en materia de publicidad dirigida a menores. Asimismo hemos elaborado una recomendación sobre la protección de menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales e informativos, que recoge directrices para la legislación nacional en materia de medios electrónicos. En 2005 pusimos en marcha el programa Safer Internet Plus sobre la base de dicha recomendación. Este programa ha creado una red de 21 líneas de atención telefónica en toda Europa que permiten al público presentar reclamaciones sobre contenidos ilegales en Internet. Estas líneas de atención telefónica investigan y transmiten las reclamaciones a las organizaciones competentes, policía, proveedores de servicios de Internet o líneas de atención de otros países. Asimismo contamos con una red de 23 proyectos de sensibilización que aconsejan a los niños, adolescentes, padres y docentes sobre los riesgos de Internet y la manera de afrontarlos. Esta labor se realiza bien directamente mediante folletos, sitios web y anuncios televisivos, bien por medio de organizaciones multiplicadoras, como las escuelas. Igualmente tenemos el software de filtrado y vigilancia, que es un elemento clave para impedir que los niños tengan acceso a contenidos perjudiciales. La Comisión ofrecerá orientaciones a padres y madres sobre la eficacia del software y los servicios de filtrado. Se está realizando un estudio al respecto que previsiblemente concluirá en el mes de diciembre del año en curso. La Comisión colabora activamente con el sector de Internet y de la telefonía móvil para promover la autorregulación como medio para limitar la circulación de contenidos perjudiciales e ilegales. La Comisión ha adoptado medidas legislativas contra el correo basura, los programas espía y los programas topo, que también son virus. Comunicaremos una lista completa de estas medidas a sus Señorías. Quisiera mencionar igualmente que, a escala internacional, la conferencia de seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información abordará todos estos aspectos negativos de las nuevas tecnologías. Permítanme decir en esta ocasión que con la ayuda del Parlamento, el Día de Internet Seguro, que se celebrará en la primavera de 2007, se convertirá en un importante acto de sensibilización en todos los Estados miembros."@es20
"The Commission is pursuing several initiatives to promote the safest possible use of the Internet in Europe. Since 1996 the Commission has been active in the fight against illegal content such as child pornography, or racist content, as also in the protection of children from accessing legal but harmful content such as adult pornography, violent content and gambling. Parliament is examining the Commission’s proposal to update the Television Without Frontiers directive in order to cover all audiovisual media services. A basic canon of rules will then apply to all audiovisual content, whatever the means by which it is distributed, including television and the Internet. These will relate to safety, protection of minors, prohibition of incitement to hatred, and include some qualitative restrictions on advertising targeted at minors. We also have a recommendation on protection of minors and human dignity in audiovisual and information services, which provides guidelines for national legislation about electronic media. On the basis of this recommendation, in 2005 we launched the Safer Internet Plus programme. That programme has established a network of 21 hotlines throughout Europe, which enable the general public to complain about illegal content found on the Internet. These hotlines investigate and refer complaints to the appropriate organisations, police, Internet service providers or hotlines in other countries. We also have a network of 23 awareness-raising projects, which provide advice to children, teenagers, parents and educators about the risks of the Internet and the way to deal with them. This is done either directly with the help of brochures, websites and TV spots or through the intermediary of multiplier organisations like schools. Then there is the filtering and parenting software, which is a key means to protect children from accessing harmful content. The Commission will provide guidance to parents on the effectiveness of filtering software and services. A study is under way and due to be completed by December this year. The Commission is also actively involved with the Internet and the mobile phone industry with a view to promoting self-regulation as a means of limiting the flow of harmful and illegal content. The Commission has taken legislative measures against spam, spyware and moleware, which are also viruses. A full list of these will be communicated to the honourable Members. I would also like to say that at international level the follow-up conference to the World Summit on the Information Society will tackle all these negative aspects of the new technologies. Let me say today that I am sure that with the help of Parliament the Safer Internet Day in spring 2007 will become a real important awareness-raising day in all our Member States."@et5
"Komissio toteuttaa useita aloitteita, joilla edistetään Internetin mahdollisimman turvallista käyttöä EU:ssa. Se on vuodesta 1996 lähtien torjunut aktiivisesti laitonta sisältöä, kuten lapsipornoa ja rasistista aineistoa, ja suojellut lapsia lailliselta mutta vahingolliselta sisällöltä, kuten aikuispornolta, väkivaltaiselta sisällöltä ja uhkapeleiltä. Parlamentti tutkii parhaillaan komission ehdotusta Televisio ilman rajoja -direktiivin päivittämiseksi niin, että se kattaisi kaikki audiovisuaaliset mediapalvelut. Perussääntöjä voitaisiin tämän jälkeen soveltaa kaikkeen audiovisuaaliseen sisältöön sen levittämistavasta riippumatta, myös televisiossa ja Internetissä. Säännöt liittyvät turvallisuuteen, alaikäisten suojeluun ja vihanlietsonnan kieltämiseen, ja ne sisältävät joitakin alaikäisille kohdennettua mainontaa koskevia laadullisia rajoituksia. Komissio on myös antanut alaikäisten ja ihmisarvon suojelua audiovisuaalisissa ja tietopalveluissa koskevan suosituksen, joka sisältää suuntaviivat sähköisestä mediasta annettavalle kansalliselle lainsäädännölle. Komissio käynnisti suosituksen perusteella vuonna 2005 Safer Internet plus -ohjelman. Sen yhteydessä on perustettu 21 vihjelinjan Euroopan laajuinen verkko, jonka avulla kansalaiset voivat ilmoittaa Internetistä löytyneestä laittomasta sisällöstä. Vihjelinjat tutkivat ilmoitukset ja välittävät ne asiaankuuluvalle taholle, kuten poliisille, Internet-palvelujen tarjoajille tai muiden maiden vihjelinjoille. Komissio toteuttaa myös 23:a tietämyksen lisäämiseen pyrkivää hanketta, joilla kerrotaan lapsille, teini-ikäisille, vanhemmille ja opettajille Internetin vaaroista ja niiden torjumisesta. Tämä tapahtuu joko suoraan esitteiden, Internet-sivustojen ja televisiossa esitettävien mainospätkien muodossa tai laajapohjaisten järjestöjen, kuten koulujen, välityksellä. On suodattavia ja valvovia ohjelmistoja, jotka tarjoavat erinomaisen keinon suojella lapsia haitalliselta sisällöltä. Komissio antaa vanhemmille neuvoja suodatinohjelmien ja -palvelujen tehokkuudesta. Meneillään on tutkimus, joka on tarkoitus saada päätökseen kuluvan vuoden joulukuuhun mennessä. Komissio osallistuu myös aktiivisesti Internet- ja matkapuhelinteollisuuden toimintaan ja pyrkii edistämään itsesääntelyä keinona rajoittaa haitallisen ja laittoman sisällön tulvaa. Se on toteuttanut lainsäädäntötoimia roskapostin, vakoiluohjelmien ja haittaohjelmien torjumiseksi, sillä nekin ovat viruksia. Tyhjentävä luettelo näistä toimitetaan arvoisille parlamentin jäsenille. Haluan lisäksi todeta, että tietoyhteiskuntahuippukokouksen kansainvälisessä seurantakokouksessa käsitellään kaikkia näitä uuden tekniikan kielteisiä näkökohtia. Olen varma siitä, että parlamentin avulla keväänä 2007 vietettävästä Safer Internet -päivästä tulee todella tärkeä tietämyksen lisäämispäivä kaikissa jäsenvaltioissamme."@fi7
". La Commission travaille sur plusieurs initiatives visant à promouvoir l’utilisation la plus sûre possible de l’internet en Europe. Depuis 1996, la Commission œuvre dans le domaine de la lutte contre les contenus illégaux tels que la pédopornographie et les contenus racistes, et de la protection des enfants contre l’accès à des contenus légaux, mais préjudiciables (la pornographie pour adultes, les contenus violents et les jeux de hasard notamment). Le Parlement examine la proposition de révision de la directive Télévision sans frontières, présentée par la Commission afin de couvrir l’ensemble des services médiatiques audiovisuels. Un ensemble de règles communes s’appliquera ensuite à tout contenu audiovisuel, quel que soit son support de distribution, télévision et internet inclus. Ces règles concerneront la sécurité, la protection des mineurs, l’interdiction de l’incitation à la haine et engloberont certaines restrictions qualitatives concernant la publicité destinée à des mineurs. Nous disposons par ailleurs d’une recommandation sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d’information. Elle contient des orientations relatives aux médias électroniques destinées à la législation nationale. Nous avons, sur la base de cette recommandation, lancé le programme Safer Internet Plus en 2005. Celui-ci a créé dans toute l’Europe un réseau de 21 lignes d’appel permettant aux citoyens de dénoncer les contenus illégaux trouvés sur l’internet. Ces lignes d’appel enquêtent et transmettent les plaintes aux organisations concernées, à la police, aux fournisseurs de services internet ou aux lignes d’appel d’autres pays. Nous avons aussi un réseau de 23 projets de sensibilisation qui conseille les enfants, les adolescents, les parents et les éducateurs au sujet des risques de l’internet et de la manière de les parer. Ce réseau procède soit directement, avec des brochures, des sites internet et des spots télévisés, soit par l’intermédiaire de lieux propices à la diffusion telles que les écoles. Citons également le filtrage et les logiciels parentaux, qui constituent des dispositifs essentiels pour protéger les enfants de l’accès à des contenus préjudiciables. La Commission informera les parents au sujet de l’efficacité des logiciels et des services de filtrage. Une étude est en cours, elle doit se terminer d’ici décembre de cette année. Par ailleurs, la Commission est activement impliquée dans le secteur de l’internet et de la téléphonie mobile afin de promouvoir l’autorégulation, et ce de manière à limiter le flux de contenu préjudiciable et illégal. La Commission a pris des dispositions législatives contre les pourriels, ou spams, les logiciels espions et les logiciels malveillants, les virus notamment. Elle en communiquera la liste complète aux honorables députés. Je tiens également à dire qu’au niveau international, la conférence de suivi du Sommet mondial sur la société de l’information abordera tous ces aspects négatifs des nouvelles technologies. Permettez-moi aujourd’hui de vous faire part de ma conviction que la Journée de l’internet plus sûr, prévue au printemps 2007, deviendra une journée de sensibilisation très importante dans tous nos États membres avec l’aide du Parlement."@fr8
"The Commission is pursuing several initiatives to promote the safest possible use of the Internet in Europe. Since 1996 the Commission has been active in the fight against illegal content such as child pornography, or racist content, as also in the protection of children from accessing legal but harmful content such as adult pornography, violent content and gambling. Parliament is examining the Commission’s proposal to update the Television Without Frontiers directive in order to cover all audiovisual media services. A basic canon of rules will then apply to all audiovisual content, whatever the means by which it is distributed, including television and the Internet. These will relate to safety, protection of minors, prohibition of incitement to hatred, and include some qualitative restrictions on advertising targeted at minors. We also have a recommendation on protection of minors and human dignity in audiovisual and information services, which provides guidelines for national legislation about electronic media. On the basis of this recommendation, in 2005 we launched the Safer Internet Plus programme. That programme has established a network of 21 hotlines throughout Europe, which enable the general public to complain about illegal content found on the Internet. These hotlines investigate and refer complaints to the appropriate organisations, police, Internet service providers or hotlines in other countries. We also have a network of 23 awareness-raising projects, which provide advice to children, teenagers, parents and educators about the risks of the Internet and the way to deal with them. This is done either directly with the help of brochures, websites and TV spots or through the intermediary of multiplier organisations like schools. Then there is the filtering and parenting software, which is a key means to protect children from accessing harmful content. The Commission will provide guidance to parents on the effectiveness of filtering software and services. A study is under way and due to be completed by December this year. The Commission is also actively involved with the Internet and the mobile phone industry with a view to promoting self-regulation as a means of limiting the flow of harmful and illegal content. The Commission has taken legislative measures against spam, spyware and moleware, which are also viruses. A full list of these will be communicated to the honourable Members. I would also like to say that at international level the follow-up conference to the World Summit on the Information Society will tackle all these negative aspects of the new technologies. Let me say today that I am sure that with the help of Parliament the Safer Internet Day in spring 2007 will become a real important awareness-raising day in all our Member States."@hu11
"La Commissione sta portando avanti diverse iniziative per promuovere l’uso più sicuro possibile di in Europa. E’ dal 1996 che la Commissione è attiva nella lotta contro i contenuti illegali come quelli pedopornografici o razzisti e nella tutela dei bambini dall’accesso a contenuti legali ma nocivi come quelli pornografici per adulti, quelli violenti e quelli riguardanti le scommesse. Il Parlamento sta esaminando la proposta della Commissione di aggiornare la direttiva “Televisione senza frontiere” per comprendere tutti i servizi dei audiovisivi. Verrà così applicato a tutti i contenuti audiovisivi uno schema normativo di base, a prescindere dal mezzo con cui vengono trasmessi, compresi la televisione e . Queste norme riguarderanno la sicurezza, la tutela dei minori, il divieto dell’incitamento all’odio e includeranno alcune restrizioni di tipo qualitativo alla pubblicità rivolta ai minori. Ci avvaliamo inoltre di una raccomandazione relativa alla protezione dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d’informazione che fornisce orientamenti per la legislazione nazionale sui mezzi di comunicazione elettronici. Sulla base di questa raccomandazione, nel 2005 abbiamo avviato il programma che ha istituito una rete di 21 in tutta Europa in modo da consentire al grande pubblico di denunciare i contenuti illegali trovati in rete. Queste indagano e inviano le denunce alle organizzazioni competenti, alla polizia, ai fornitori di servizi o alle di altri paesi. Disponiamo inoltre d’una rete di 23 progetti di sensibilizzazione che forniscono consigli ai bambini, agli adolescenti, ai genitori e agli educatori riguardo ai rischi di e al modo di contrastarli. Ciò avviene direttamente, col sussidio di opuscoli, siti e televisivi, o con l’intermediazione di organismi moltiplicatori come le scuole. C’è poi il di filtraggio e controllo parentale che rappresenta uno strumento chiave per tutelare i bambini dall’accesso a contenuti nocivi. La Commissione fornirà ai genitori orientamenti sull’efficacia del e dei servizi di filtraggio. E’ in corso uno studio che dovrebbe essere ultimato entro il dicembre di quest’anno. Inoltre la Commissione è attivamente impegnata nell’ambito di e dell’industria della telefonia mobile al fine di promuovere l’autoregolamentazione come mezzo per limitare il flusso di contenuti nocivi e illegali. La Commissione ha adottato misure legislative contro lo lo e il che sono anche . Agli onorevoli deputati verrà fornito un elenco completo di queste misure. Vorrei inoltre dire che, a livello internazionale, la conferenza sul seguito da dare al Vertice mondiale sulla società dell’informazione affronterà tutti questi aspetti negativi delle nuove tecnologie. Oggi permettetemi di dire che sono certa che, con l’aiuto del Parlamento, il previsto per la primavera del 2007 diverrà una giornata di sensibilizzazione di grande importanza in tutti i nostri Stati membri."@it12
"The Commission is pursuing several initiatives to promote the safest possible use of the Internet in Europe. Since 1996 the Commission has been active in the fight against illegal content such as child pornography, or racist content, as also in the protection of children from accessing legal but harmful content such as adult pornography, violent content and gambling. Parliament is examining the Commission’s proposal to update the Television Without Frontiers directive in order to cover all audiovisual media services. A basic canon of rules will then apply to all audiovisual content, whatever the means by which it is distributed, including television and the Internet. These will relate to safety, protection of minors, prohibition of incitement to hatred, and include some qualitative restrictions on advertising targeted at minors. We also have a recommendation on protection of minors and human dignity in audiovisual and information services, which provides guidelines for national legislation about electronic media. On the basis of this recommendation, in 2005 we launched the Safer Internet Plus programme. That programme has established a network of 21 hotlines throughout Europe, which enable the general public to complain about illegal content found on the Internet. These hotlines investigate and refer complaints to the appropriate organisations, police, Internet service providers or hotlines in other countries. We also have a network of 23 awareness-raising projects, which provide advice to children, teenagers, parents and educators about the risks of the Internet and the way to deal with them. This is done either directly with the help of brochures, websites and TV spots or through the intermediary of multiplier organisations like schools. Then there is the filtering and parenting software, which is a key means to protect children from accessing harmful content. The Commission will provide guidance to parents on the effectiveness of filtering software and services. A study is under way and due to be completed by December this year. The Commission is also actively involved with the Internet and the mobile phone industry with a view to promoting self-regulation as a means of limiting the flow of harmful and illegal content. The Commission has taken legislative measures against spam, spyware and moleware, which are also viruses. A full list of these will be communicated to the honourable Members. I would also like to say that at international level the follow-up conference to the World Summit on the Information Society will tackle all these negative aspects of the new technologies. Let me say today that I am sure that with the help of Parliament the Safer Internet Day in spring 2007 will become a real important awareness-raising day in all our Member States."@lt14
"The Commission is pursuing several initiatives to promote the safest possible use of the Internet in Europe. Since 1996 the Commission has been active in the fight against illegal content such as child pornography, or racist content, as also in the protection of children from accessing legal but harmful content such as adult pornography, violent content and gambling. Parliament is examining the Commission’s proposal to update the Television Without Frontiers directive in order to cover all audiovisual media services. A basic canon of rules will then apply to all audiovisual content, whatever the means by which it is distributed, including television and the Internet. These will relate to safety, protection of minors, prohibition of incitement to hatred, and include some qualitative restrictions on advertising targeted at minors. We also have a recommendation on protection of minors and human dignity in audiovisual and information services, which provides guidelines for national legislation about electronic media. On the basis of this recommendation, in 2005 we launched the Safer Internet Plus programme. That programme has established a network of 21 hotlines throughout Europe, which enable the general public to complain about illegal content found on the Internet. These hotlines investigate and refer complaints to the appropriate organisations, police, Internet service providers or hotlines in other countries. We also have a network of 23 awareness-raising projects, which provide advice to children, teenagers, parents and educators about the risks of the Internet and the way to deal with them. This is done either directly with the help of brochures, websites and TV spots or through the intermediary of multiplier organisations like schools. Then there is the filtering and parenting software, which is a key means to protect children from accessing harmful content. The Commission will provide guidance to parents on the effectiveness of filtering software and services. A study is under way and due to be completed by December this year. The Commission is also actively involved with the Internet and the mobile phone industry with a view to promoting self-regulation as a means of limiting the flow of harmful and illegal content. The Commission has taken legislative measures against spam, spyware and moleware, which are also viruses. A full list of these will be communicated to the honourable Members. I would also like to say that at international level the follow-up conference to the World Summit on the Information Society will tackle all these negative aspects of the new technologies. Let me say today that I am sure that with the help of Parliament the Safer Internet Day in spring 2007 will become a real important awareness-raising day in all our Member States."@lv13
"The Commission is pursuing several initiatives to promote the safest possible use of the Internet in Europe. Since 1996 the Commission has been active in the fight against illegal content such as child pornography, or racist content, as also in the protection of children from accessing legal but harmful content such as adult pornography, violent content and gambling. Parliament is examining the Commission’s proposal to update the Television Without Frontiers directive in order to cover all audiovisual media services. A basic canon of rules will then apply to all audiovisual content, whatever the means by which it is distributed, including television and the Internet. These will relate to safety, protection of minors, prohibition of incitement to hatred, and include some qualitative restrictions on advertising targeted at minors. We also have a recommendation on protection of minors and human dignity in audiovisual and information services, which provides guidelines for national legislation about electronic media. On the basis of this recommendation, in 2005 we launched the Safer Internet Plus programme. That programme has established a network of 21 hotlines throughout Europe, which enable the general public to complain about illegal content found on the Internet. These hotlines investigate and refer complaints to the appropriate organisations, police, Internet service providers or hotlines in other countries. We also have a network of 23 awareness-raising projects, which provide advice to children, teenagers, parents and educators about the risks of the Internet and the way to deal with them. This is done either directly with the help of brochures, websites and TV spots or through the intermediary of multiplier organisations like schools. Then there is the filtering and parenting software, which is a key means to protect children from accessing harmful content. The Commission will provide guidance to parents on the effectiveness of filtering software and services. A study is under way and due to be completed by December this year. The Commission is also actively involved with the Internet and the mobile phone industry with a view to promoting self-regulation as a means of limiting the flow of harmful and illegal content. The Commission has taken legislative measures against spam, spyware and moleware, which are also viruses. A full list of these will be communicated to the honourable Members. I would also like to say that at international level the follow-up conference to the World Summit on the Information Society will tackle all these negative aspects of the new technologies. Let me say today that I am sure that with the help of Parliament the Safer Internet Day in spring 2007 will become a real important awareness-raising day in all our Member States."@mt15
"De Commissie is bezig met diverse initiatieven om een zo veilig mogelijk gebruik van internet in Europa te bevorderen. Sinds 1996 strijdt de Commissie actief tegen onwettige inhoud als kinderporno of racistische inhoud en tracht zij kinderen te beschermen tegen wettige maar schadelijke inhoud, zoals pornografie, geweld en gokken. Momenteel bestudeert het Parlement het voorstel van de Commissie om de richtlijn Televisie zonder grenzen zodanig aan te passen dat deze alle audiovisuele mediadiensten insluit. Dan zal voor alle audiovisuele inhoud een reeks basisregels gelden, ongeacht de wijze waarop deze inhoud wordt verspreid, inclusief televisie en internet. Deze regels hebben betrekking op veiligheid, de bescherming van minderjarigen en het verbod op het aanzetten tot haat en omvatten enkele kwalitatieve beperkingen aan op minderjarigen gerichte reclame. We hebben ook een aanbeveling opgesteld over de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid in audiovisuele diensten en informatiediensten, waarin richtsnoeren worden gegeven voor nationale wetgeving over elektronische media. Op grond van deze aanbeveling zijn we in 2005 met het programma Veiliger Internet Plus gestart. Dat programma heeft gezorgd voor een netwerk van 21 telefonische hulpdiensten waar het grote publiek zich kan beklagen over onwettige internetinhoud. Klachten worden onderzocht en doorverwezen naar de toepasselijke organisaties, de politie, internetaanbieders of hulplijnen in andere landen. Tevens hebben we een netwerk van 23 bewustmakingsprojecten, waarbij kinderen, tieners, ouders en opvoeders worden geadviseerd over de risico’s van internet en de manier waarop ze daarmee om kunnen gaan. Dit gebeurt rechtstreeks met behulp van brochures, websites en tv-spotjes of via multiplicatororganisaties als scholen. Verder is er de filtersoftware en de software voor ouderlijk toezicht, die belangrijke middelen vormen om kinderen tegen schadelijke inhoud te beschermen. De Commissie zal ouders voorlichten over de doeltreffendheid van filtersoftware en -diensten. Er is een onderzoek gaande, dat in december dit jaar gereed moet zijn. De Commissie is eveneens actief betrokken bij de sectoren internet en mobiele telefonie. Zij wil bevorderen dat deze bedrijfstakken zelf regels opstellen om de stroom van schadelijke en onwettige inhoud te beperken. De Commissie heeft wetgevende maatregelen getroffen tegen spam, spyware en overige malware, die ook virussen zijn. De afgevaardigden zullen een volledig overzicht van deze maatregelen ontvangen. Op internationaal niveau zullen al deze negatieve aspecten van de nieuwe technologieën besproken worden tijdens de vervolgconferentie van de Wereldtop over de informatiemaatschappij. Ik ben er zeker van dat met de hulp van het Parlement de Dag voor Veilig Internet in het voorjaar van 2007 een werkelijk belangrijke dag van bewustwording in al onze lidstaten zal worden."@nl3
"The Commission is pursuing several initiatives to promote the safest possible use of the Internet in Europe. Since 1996 the Commission has been active in the fight against illegal content such as child pornography, or racist content, as also in the protection of children from accessing legal but harmful content such as adult pornography, violent content and gambling. Parliament is examining the Commission’s proposal to update the Television Without Frontiers directive in order to cover all audiovisual media services. A basic canon of rules will then apply to all audiovisual content, whatever the means by which it is distributed, including television and the Internet. These will relate to safety, protection of minors, prohibition of incitement to hatred, and include some qualitative restrictions on advertising targeted at minors. We also have a recommendation on protection of minors and human dignity in audiovisual and information services, which provides guidelines for national legislation about electronic media. On the basis of this recommendation, in 2005 we launched the Safer Internet Plus programme. That programme has established a network of 21 hotlines throughout Europe, which enable the general public to complain about illegal content found on the Internet. These hotlines investigate and refer complaints to the appropriate organisations, police, Internet service providers or hotlines in other countries. We also have a network of 23 awareness-raising projects, which provide advice to children, teenagers, parents and educators about the risks of the Internet and the way to deal with them. This is done either directly with the help of brochures, websites and TV spots or through the intermediary of multiplier organisations like schools. Then there is the filtering and parenting software, which is a key means to protect children from accessing harmful content. The Commission will provide guidance to parents on the effectiveness of filtering software and services. A study is under way and due to be completed by December this year. The Commission is also actively involved with the Internet and the mobile phone industry with a view to promoting self-regulation as a means of limiting the flow of harmful and illegal content. The Commission has taken legislative measures against spam, spyware and moleware, which are also viruses. A full list of these will be communicated to the honourable Members. I would also like to say that at international level the follow-up conference to the World Summit on the Information Society will tackle all these negative aspects of the new technologies. Let me say today that I am sure that with the help of Parliament the Safer Internet Day in spring 2007 will become a real important awareness-raising day in all our Member States."@pl16
"A Comissão está empenhada em diversas iniciativas destinadas a promover a utilização mais segura possível da Internet na Europa. Desde 1996 que a Comissão participa no combate contra conteúdos ilícitos como a pornografia infantil ou os conteúdos racistas, bem como na protecção das crianças em relação ao acesso a conteúdos lícitos mas prejudiciais, como a pornografia entre adultos, os conteúdos violentos e o jogo. O Parlamento está a apreciar a proposta da Comissão de actualização da Directiva “Televisão sem Fronteiras”, que visa estendê-la a todos os meios de comunicação audiovisual. Passará assim a haver um conjunto de cânones fundamentais aplicável a todo o conteúdo audiovisual, independentemente dos meios por que seja distribuído, incluindo a televisão e a Internet. As normas dirão respeito a segurança, protecção de menores e proibição do incitamento ao ódio e estabelecerão algumas restrições qualitativas à publicidade dirigida a menores. Temos ainda uma Recomendação relativa à protecção dos menores e da dignidade humana nos serviços audiovisuais e de informação, que estabelece directrizes para a legislação nacional sobre meios de comunicação electrónicos. Com base na dita recomendação, lançámos em 2005 o programa “SAFER INTERNET PLUS”. No quadro deste foi criada uma rede de 21 permanências telefónicas disseminadas por toda a Europa, a que o público em geral pode recorrer para denunciar conteúdos ilícitos com que depare na Internet. As permanências telefónicas investigam e encaminham as denúncias para as instâncias próprias, polícia, fornecedores de acesso à Internet ou permanências de outros países. Temos também uma rede de 23 projectos de sensibilização, que presta aconselhamento a crianças, adolescentes, pais e educadores acerca dos riscos da Internet e do modo de lidar com eles. Isso é feito quer directamente, com o auxílio de brochuras, sítios Web e anúncios televisivos, quer por intermédio de organizações com efeito multiplicador como as escolas. Depois, existe o de filtragem e controlo parental, que é um meio fundamental de proteger as crianças do acesso a conteúdos nocivos. A Comissão vai disponibilizar aos pais orientação sobre a eficácia do e dos serviços de filtragem. Actualmente está em curso um estudo, que deverá ficar concluído até Dezembro do corrente ano. A Comissão colabora também activamente com as indústrias da Internet e de telefonia móvel tendo em vista promover o recurso à auto-regulação como meio de limitar o fluxo de conteúdos nocivos e ilícitos. A Comissão tomou medidas legislativas contra o o e o que são simultaneamente vírus. Uma lista integral destas será fornecida aos distintos deputados. Queria dizer ainda que, a nível internacional, a conferência de acompanhamento da Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação abordará todos estes aspectos negativos das novas tecnologias. Permitam-me que afirme hoje que estou segura de que, com a ajuda do Parlamento, o Dia por uma Internet mais segura, na primavera de 2007, irá ser uma jornada verdadeiramente importante de sensibilização em todos os Estados-Membros."@pt17
"The Commission is pursuing several initiatives to promote the safest possible use of the Internet in Europe. Since 1996 the Commission has been active in the fight against illegal content such as child pornography, or racist content, as also in the protection of children from accessing legal but harmful content such as adult pornography, violent content and gambling. Parliament is examining the Commission’s proposal to update the Television Without Frontiers directive in order to cover all audiovisual media services. A basic canon of rules will then apply to all audiovisual content, whatever the means by which it is distributed, including television and the Internet. These will relate to safety, protection of minors, prohibition of incitement to hatred, and include some qualitative restrictions on advertising targeted at minors. We also have a recommendation on protection of minors and human dignity in audiovisual and information services, which provides guidelines for national legislation about electronic media. On the basis of this recommendation, in 2005 we launched the Safer Internet Plus programme. That programme has established a network of 21 hotlines throughout Europe, which enable the general public to complain about illegal content found on the Internet. These hotlines investigate and refer complaints to the appropriate organisations, police, Internet service providers or hotlines in other countries. We also have a network of 23 awareness-raising projects, which provide advice to children, teenagers, parents and educators about the risks of the Internet and the way to deal with them. This is done either directly with the help of brochures, websites and TV spots or through the intermediary of multiplier organisations like schools. Then there is the filtering and parenting software, which is a key means to protect children from accessing harmful content. The Commission will provide guidance to parents on the effectiveness of filtering software and services. A study is under way and due to be completed by December this year. The Commission is also actively involved with the Internet and the mobile phone industry with a view to promoting self-regulation as a means of limiting the flow of harmful and illegal content. The Commission has taken legislative measures against spam, spyware and moleware, which are also viruses. A full list of these will be communicated to the honourable Members. I would also like to say that at international level the follow-up conference to the World Summit on the Information Society will tackle all these negative aspects of the new technologies. Let me say today that I am sure that with the help of Parliament the Safer Internet Day in spring 2007 will become a real important awareness-raising day in all our Member States."@sk18
"The Commission is pursuing several initiatives to promote the safest possible use of the Internet in Europe. Since 1996 the Commission has been active in the fight against illegal content such as child pornography, or racist content, as also in the protection of children from accessing legal but harmful content such as adult pornography, violent content and gambling. Parliament is examining the Commission’s proposal to update the Television Without Frontiers directive in order to cover all audiovisual media services. A basic canon of rules will then apply to all audiovisual content, whatever the means by which it is distributed, including television and the Internet. These will relate to safety, protection of minors, prohibition of incitement to hatred, and include some qualitative restrictions on advertising targeted at minors. We also have a recommendation on protection of minors and human dignity in audiovisual and information services, which provides guidelines for national legislation about electronic media. On the basis of this recommendation, in 2005 we launched the Safer Internet Plus programme. That programme has established a network of 21 hotlines throughout Europe, which enable the general public to complain about illegal content found on the Internet. These hotlines investigate and refer complaints to the appropriate organisations, police, Internet service providers or hotlines in other countries. We also have a network of 23 awareness-raising projects, which provide advice to children, teenagers, parents and educators about the risks of the Internet and the way to deal with them. This is done either directly with the help of brochures, websites and TV spots or through the intermediary of multiplier organisations like schools. Then there is the filtering and parenting software, which is a key means to protect children from accessing harmful content. The Commission will provide guidance to parents on the effectiveness of filtering software and services. A study is under way and due to be completed by December this year. The Commission is also actively involved with the Internet and the mobile phone industry with a view to promoting self-regulation as a means of limiting the flow of harmful and illegal content. The Commission has taken legislative measures against spam, spyware and moleware, which are also viruses. A full list of these will be communicated to the honourable Members. I would also like to say that at international level the follow-up conference to the World Summit on the Information Society will tackle all these negative aspects of the new technologies. Let me say today that I am sure that with the help of Parliament the Safer Internet Day in spring 2007 will become a real important awareness-raising day in all our Member States."@sl19
". Kommissionen genomför flera initiativ för att främja den säkrast möjliga användningen av Internet i EU. Sedan 1996 har kommissionen varit aktiv i kampen mot olagligt innehåll såsom barnpornografi eller rasistiskt innehåll, och även när det gäller att skydda barn från lagligt men skadligt innehåll såsom vuxenpornografi, våld och spel. Parlamentet håller på att granska kommissionens förslag om att uppdatera direktivet ”Television utan gränser” så att alla audiovisuella medietjänster ska omfattas. En rad grundläggande bestämmelser kommer sedan att gälla för allt audiovisuellt innehåll oavsett hur det sprids, bl.a. tv och Internet. Bestämmelserna har att göra med säkerhet, skydd av minderåriga, förbud mot anstiftan till hat och innehåller vissa kvalitativa restriktioner på reklam som riktas till minderåriga. Vi har även en rekommendation om skydd av minderåriga och människans värdighet i audiovisuella tjänster och informationstjänster, som ger riktlinjer för den nationella lagstiftningen om elektroniska medier. På grundval av denna rekommendation startade vi 2005 programmet Safer Internet plus. Inom det programmet har ett nätverk av 21 telefonjourer skapats i EU, som gör att allmänheten får möjlighet att framföra klagomål om olagligt innehåll på Internet. Dessa telefonjourer utreder och hänvisar klagomål till rätt organisationer, polis, Internetleverantörer eller telefonjourer i andra länder. Vi har även ett nätverk av 23 medvetenhetshöjande projekt som ger råd åt barn, tonåringar, föräldrar och lärare om riskerna med Internet och hur man ska hantera dem. Detta görs antingen direkt med hjälp av broschyrer, webbplatser och tv-inslag eller genom en mellanhand med spridningsorganisationer såsom skolor. Sedan finns det filtrerings- och översynsprogram som är nyckelredskap för att skydda barn mot att komma åt skadligt innehåll. Kommissionen kommer att ge vägledning åt föräldrar om hur effektiva filtreringsprogram och andra tjänster är. En undersökning pågår för tillfället och förväntas vara klar i december i år. Kommissionen är också aktivt involverad i Internet- och mobiltelefonisektorn i syfte att främja självreglering som ett sätt att begränsa flödet av skadligt och olagligt innehåll. Kommissionen har vidtagit rättsliga åtgärder mot skräppost, spionprogram och sabotageprogram, som också är virus. En fullständig lista med dessa kommer att överlämnas till ledamöterna. Jag skulle även vilja säga att på internationell nivå kommer uppföljningskonferensen till världstoppmötet om informationssamhället att ta upp alla dessa negativa aspekter av den nya tekniken. Låt mig här i dag säga att jag är säker på att Safer Internet Day under våren 2007, med hjälp av parlamentet, kommer att bli en mycket viktig informationsdag i alla våra medlemsstater."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"Viviane Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"spam"17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph