Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-05-16-Speech-2-272"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060516.36.2-272"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Přirozeně je nutné zaznamenat, že otázky, které se týkají potírání zneužívání dětí, jsou v národní pravomoci. Prodlužování těchto případů, dlouhé lhůty, špatné odhalování apod. je povíce záležitost národních orgánů. Je těžko možné z úrovně Evropské unie zasahovat do této oblasti přímo. Je možné do oblasti zasahovat v rámci projektů Evropského sociálního fondu, v rámci specializovaných projektů, v rámci diskuzí, výměny informací a toto činíme se značným úsilím. Myslím si, že velmi důležité je také rozvinout a dále pokračovat v rozvíjení iniciativy, která především spadá do pravomoci mého kolegy komisaře Frattiniho a která se týká potírání obchodu s lidmi, potírání násilí v rodinách atd. I v tomto směru se Evropská komise snaží zformulovat v prvé řadě alespoň výměnu definovaných dat, aby bylo možné porovnávat situace v jednotlivých členských státech a na základě toho formulovat určité přístupy. Přesto stále platí základní princip, že sociální věci, včetně těchto mnohdy tragických a citlivých věci, jsou v národní pravomoci, tzn. jestliže nějaký případ nebyl za dlouhou dobu vyřešen, je to daleko víc otázka národního orgánu než otázka Evropské unie, ale přesto ten díl, který je v naší pravomoci a v našich možnostech, musíme využít zcela."@cs1
lpv:translated text
"Hr. formand, det er selvfølgelig nødvendigt at understrege, at spørgsmål vedrørende bekæmpelse af misbrug af børn hører under national kompetence. At disse sager trækkes i langdrag, de lange ventetider, dårlige opklaringsprocenter osv. hører alt sammen under nationale organer. Det er vanskeligt for EU at blive inddraget direkte på dette område, selv om det er muligt inden for rammerne af projekter under Den Europæiske Socialfond eller særlige projekter eller i forbindelse med drøftelser og udveksling af oplysninger, og vi gør en stor indsats på dette område. Jeg tror også, at det er meget vigtigt at bygge på og gå videre med at udvikle initiativer, hvoraf de fleste hører under min kollega, hr. Frattini, og som vedrører bekæmpelse af menneskehandel, vold i hjemmet osv. Selv på dette område, bestræber Kommissionen sig i første række som minimum på at iværksætte en udveksling af de bestemmende data for at kunne sammenligne situationen i de enkelte medlemsstater og på grundlag heraf at udarbejde specifikke strategier. Det grundlæggende princip om, at sociale forhold, som ofte omfatter tragiske og følsomme emner, hører under national kompetence, gælder stadig. Det betyder, at hvis det har taget lang tid at løse en sag, er den i højere grad et anliggende for de nationale myndigheder end for EU, selv om vi til fulde skal bruge de beføjelser, vi har."@da2
". Natürlich muss man feststellen, dass Fragen betreffend den Kampf gegen Kindesmisshandlungen in den nationalen Zuständigkeitsbereich fallen. Das sich Hinziehen dieser Fälle, die langen Wartezeiten, die schlechten Aufdeckungsraten und dergleichen sind sämtlich Angelegenheit nationaler Stellen. Für die EU ist es schwierig, auf diesem Gebiet unmittelbar tätig zu werden, obwohl es im Rahmen von Projekten des Europäischen Sozialfonds oder Sonderprojekten, von Diskussionen oder Informationsaustauschen möglich ist, und wir unternehmen erhebliche Anstrengungen in dieser Richtung. Ich halte es auch für sehr wichtig, auf Initiativen zu bauen und diese weiterhin zu entwickeln, für die hauptsächlich mein Kollege, Herr Frattini, zuständig zeichnet, und die den Kampf gegen Menschenhandel, häusliche Gewalt und so weiter betreffen. Auch auf diesem Gebiet ist die Europäische Kommission zunächst einmal bestrebt, zumindest einen Austausch der definierenden Daten festzulegen, damit sie die Lage in den einzelnen Mitgliedstaaten zu vergleichen und davon ausgehend konkrete Konzepte erarbeiten kann. Es gilt immer noch der Grundsatz, wonach soziale Angelegenheiten, die häufig tragische und sensible Themen berühren, in den nationalen Zuständigkeitsbereich fallen. Das bedeutet, wenn ein Fall lange Zeit nicht gelöst worden ist, dann ist das weitaus eher ein Problem für die nationalen Behörden als für die EU, obgleich wir die Rechtsprechung, die wir haben, in jeder Hinsicht nutzen sollten."@de9
". Είναι, βεβαίως, αναγκαίο να δηλώσω ότι ζητήματα που αφορούν την καταπολέμηση της κακοποίησης παιδιών εμπίπτουν στο πεδίο της ευθύνης των κρατών μελών. Η αργόσυρτη περαίωση αυτών των υποθέσεων, οι μακρές περίοδοι αναμονής, τα χαμηλά ποσοστά εντοπισμού και τα συναφή είναι όλα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Είναι δύσκολο να εμπλακεί η ΕΕ σε αυτόν τον τομέα άμεσα, μολονότι, αυτό είναι δυνατόν στο πλαίσιο των έργων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ή εξειδικευμένων έργων, ή στο πλαίσιο των συζητήσεων και της ανταλλαγής πληροφοριών και καταβάλλουμε αξιοσημείωτη προσπάθεια να το πράξουμε αυτό. Πιστεύω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να στηριχτούμε σε πρωτοβουλίες και να συνεχίσουμε την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, που εμπίπτουν κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα του συναδέλφου μου, του κ. Frattini, και που αφορούν την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης, της οικιακής βίας και ούτω καθεξής. Ακόμα και σε αυτόν τον τομέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγωνίζεται καταρχάς να διαμορφώσει τουλάχιστον μια ανταλλαγή των καθοριστικών στοιχείων, προκειμένου να μπορεί να συγκρίνει την κατάσταση σε διαφορετικά κράτη μέλη και βάσει αυτού να διαμορφώσει συγκεκριμένες προσεγγίσεις. Εξακολουθεί να ισχύει η βασική αρχή ότι τα κοινωνικά θέματα, που συχνά περιλαμβάνουν τραγικά και ευαίσθητα θέματα, εμπίπτουν στο πεδίο των εθνικών αρμοδιοτήτων, πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν έχει επιλυθεί μια υπόθεση για μεγάλο διάστημα, θα αποτελεί ζήτημα που εμπίπτει πολύ περισσότερο στην αρμοδιότητα των εγχώριων αρχών παρά της ΕΕ, μολονότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο τη δικαιοδοσία που διαθέτουμε."@el10
". It is of course necessary to state that questions relating to the fight against child abuse fall within national jurisdictions. The dragging out of these cases, the long waiting periods, poor detection rates and the like are all a matter for national bodies. It is difficult for the EU to get involved in this area directly, although it is possible within the framework of the European Social Fund projects, or specialised projects, or within the framework of discussions and the exchange of information, and we are putting considerable effort into doing this. I believe it is also very important to build on and continue developing initiatives, which mostly come under the authority of my colleague Mr Frattini, and which relate to the fight against people trafficking, domestic violence and so on. Even in this area the European Commission is striving in the first place to formulate at least an exchange of the defining data, in order to be able to compare the situation in different Member States, and on the basis of this to formulate specific approaches. The basic principle still applies that social matters, which frequently include tragic and sensitive issues, fall within national jurisdictions, which means that if a case has not been resolved for a long time, it will be an issue much more for the domestic authorities than for the EU, although we should use such jurisdiction as we do have to the full."@en4
". Por supuesto, es necesario proclamar que los asuntos relacionados con la lucha contra los abusos infantiles pertenecen a la jurisdicción nacional. La dilatación en el tiempo de estos casos, los largos períodos de espera, los bajos índices de detección y otros aspectos similares son todos competencia de los organismos nacionales. Resulta difícil para la Unión Europea participar directamente en este ámbito, aunque es posible dentro del contexto de los proyectos del Fondo Social Europeo, o proyectos especializados, o en el marco de los debates y el intercambio de información, y estamos haciendo un esfuerzo considerable por lograrlo. Además, me parece muy importante basarnos en las iniciativas emergentes y continuar con ellas, que en su mayoría están dirigidas por mi compañero el señor Frattini, y que se refieren a la lucha contra el tráfico de personas, la violencia doméstica, etcétera. Incluso en este ámbito, la Comisión Europea quiere, en primer lugar, formular como mínimo un intercambio de los datos definitorios, a fin de poder comparar la situación de los diferentes Estados miembros y, sobre esta base, formular enfoques específicos. Sigue vigente el principio básico de que los asuntos sociales, que frecuentemente incluyen cuestiones trágicas y delicadas, se inscriben en las competencias nacionales, lo que significa que cuando un asunto carece durante mucho tiempo de resolución, con más motivo corresponderá a las autoridades nacionales que a la Unión Europea, aunque deberíamos utilizar esa competencia al máximo, como hemos hecho."@es20
"Přirozeně je nutné zaznamenat, že otázky, které se týkají potírání zneužívání dětí, jsou v národní pravomoci. Prodlužování těchto případů, dlouhé lhůty, špatné odhalování apod. je povíce záležitost národních orgánů. Je těžko možné z úrovně Evropské unie zasahovat do této oblasti přímo. Je možné do oblasti zasahovat v rámci projektů Evropského sociálního fondu, v rámci specializovaných projektů, v rámci diskuzí, výměny informací a toto činíme se značným úsilím. Myslím si, že velmi důležité je také rozvinout a dále pokračovat v rozvíjení iniciativy, která především spadá do pravomoci mého kolegy komisaře Frattiniho a která se týká potírání obchodu s lidmi, potírání násilí v rodinách atd. I v tomto směru se Evropská komise snaží zformulovat v prvé řadě alespoň výměnu definovaných dat, aby bylo možné porovnávat situace v jednotlivých členských státech a na základě toho formulovat určité přístupy. Přesto stále platí základní princip, že sociální věci, včetně těchto mnohdy tragických a citlivých věci, jsou v národní pravomoci, tzn. jestliže nějaký případ nebyl za dlouhou dobu vyřešen, je to daleko víc otázka národního orgánu než otázka Evropské unie, ale přesto ten díl, který je v naší pravomoci a v našich možnostech, musíme využít zcela."@et5
"On luonnollisesti todettava, että lasten hyväksikäytön torjunta kuuluu kansalliseen toimivaltaan. Asioiden käsittelyn pitkittyminen, pitkät odotusajat, alhainen havaitsemisaste ja muut ongelmat on ratkaistava kansallisissa hallintoelimissä. EU:n on vaikea puuttua asiaan suoraan, vaikka se onkin mahdollista Euroopan sosiaalirahaston hankkeiden tai erityishankkeiden kautta tai keskustelujen ja tiedonvaihdon yhteydessä. Pyrimme vaikuttamaan tähän kaikin keinoin. Mielestäni on lisäksi erittäin tärkeää edelleen kehittää aloitteita, joiden käsittelystä vastaa pääasiassa kollegani Frattini ja jotka liittyvät muun muassa ihmiskaupan ja kotiväkivallan torjumiseen. Euroopan komissio pyrkii tälläkin alalla ensisijaisesti määrittelemään ainakin alaa koskevien tietojen vaihdon, jotta eri jäsenvaltioiden tilanteita voitaisiin vertailla keskenään ja jotta sen perusteella saataisiin määriteltyä erityisiä toimintamalleja. Perusperiaatteena on kuitenkin edelleen, että sosiaaliasiat, jotka liittyvät usein traagisiin ja arkaluonteisiin asioihin, kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos asian käsittely venyy, siitä ovat vastuussa jäsenvaltioiden viranomaiset eikä EU, vaikka EU:n onkin hyödynnettävä kaikki toimivaltuutensa alalla."@fi7
". Il est bien entendu nécessaire de préciser que les questions liées à la lutte contre l’abus d’enfants relèvent des compétences nationales. Le retard pris dans ces affaires, les longues périodes d’attente, le faible niveau de détection et autres relèvent tous de la compétence des organismes nationaux. Il est difficile pour l’UE de s’impliquer directement en la matière, bien qu’elle en ait la possibilité dans le cadre des projets relevant du Fonds social européen, ou de projets spéciaux, voire dans le cadre de débats et d’échanges d’informations, et nous déployons de gros efforts dans ce sens. J’estime qu’il est également très important de se fonder sur les initiatives existantes et d’en élaborer de nouvelles, lesquelles relèvent pour la plupart de la compétence de mon collègue M. Frattini et portent notamment sur la lutte contre la traite des êtres humains et la violence domestique. Même dans ce domaine, la Commission européenne s’efforce en premier lieu d’instaurer au moins un échange des données de définition, de manière à pouvoir comparer la situation dans différents États membres, et, à partir de là, de concevoir des approches spécifiques. Le principe de base suivant reste d’application: les affaires sociales, qui comprennent fréquemment des questions tragiques et sensibles, relèvent des compétences nationales, ce qui signifie que si une affaire reste irrésolue depuis longtemps, elle relève bien davantage de la compétence des autorités nationales que de celle de l’UE, même si nous devrions alors utiliser pleinement ce type de compétence comme il se doit."@fr8
"Přirozeně je nutné zaznamenat, že otázky, které se týkají potírání zneužívání dětí, jsou v národní pravomoci. Prodlužování těchto případů, dlouhé lhůty, špatné odhalování apod. je povíce záležitost národních orgánů. Je těžko možné z úrovně Evropské unie zasahovat do této oblasti přímo. Je možné do oblasti zasahovat v rámci projektů Evropského sociálního fondu, v rámci specializovaných projektů, v rámci diskuzí, výměny informací a toto činíme se značným úsilím. Myslím si, že velmi důležité je také rozvinout a dále pokračovat v rozvíjení iniciativy, která především spadá do pravomoci mého kolegy komisaře Frattiniho a která se týká potírání obchodu s lidmi, potírání násilí v rodinách atd. I v tomto směru se Evropská komise snaží zformulovat v prvé řadě alespoň výměnu definovaných dat, aby bylo možné porovnávat situace v jednotlivých členských státech a na základě toho formulovat určité přístupy. Přesto stále platí základní princip, že sociální věci, včetně těchto mnohdy tragických a citlivých věci, jsou v národní pravomoci, tzn. jestliže nějaký případ nebyl za dlouhou dobu vyřešen, je to daleko víc otázka národního orgánu než otázka Evropské unie, ale přesto ten díl, který je v naší pravomoci a v našich možnostech, musíme využít zcela."@hu11
"Ovviamente occorre specificare che la lotta agli abusi commessi nei confronti dei bambini è di competenza delle giurisdizioni nazionali. La scoperta di questi casi, i lunghi periodi di attesa, gli scarsi tassi di rivelazione sono tutte questioni di competenza degli organismi nazionali. E’ difficile per l’Unione occuparsi direttamente di questo settore, anche se è possibile farlo nel quadro dei progetti del Fondo sociale europeo, o di progetti o ancora nel contesto di discussioni e dello scambio di informazioni, e stiamo producendo considerevoli sforzi per riuscirci. Penso inoltre che sia importantissimo fare affidamento sulle iniziative esistenti e continuare a svilupparne altre, compito che rientra principalmente tra le competenze del mio collega, il Commissario Frattini, e riguarda la lotta contro il traffico di esseri umani, la violenza tra le mura domestiche, eccetera. Anche in questo settore la Commissione europea sta cercando innanzi tutto di realizzare almeno uno scambio dei dati certi per poter confrontare la situazione in Stati membri diversi e, su questa base, formulare strategie specifiche. Vale ancora il principio fondamentale secondo cui le questioni sociali, tra cui spesso figurano casi drammatici e delicati, ricadono nelle giurisdizioni nazionali; ciò significa che, se un caso è irrisolto da molto tempo, spetterà molto più alle autorità locali che non all’Unione occuparsene, anche se dobbiamo avvalerci pienamente dell’autorità comunitaria."@it12
"Přirozeně je nutné zaznamenat, že otázky, které se týkají potírání zneužívání dětí, jsou v národní pravomoci. Prodlužování těchto případů, dlouhé lhůty, špatné odhalování apod. je povíce záležitost národních orgánů. Je těžko možné z úrovně Evropské unie zasahovat do této oblasti přímo. Je možné do oblasti zasahovat v rámci projektů Evropského sociálního fondu, v rámci specializovaných projektů, v rámci diskuzí, výměny informací a toto činíme se značným úsilím. Myslím si, že velmi důležité je také rozvinout a dále pokračovat v rozvíjení iniciativy, která především spadá do pravomoci mého kolegy komisaře Frattiniho a která se týká potírání obchodu s lidmi, potírání násilí v rodinách atd. I v tomto směru se Evropská komise snaží zformulovat v prvé řadě alespoň výměnu definovaných dat, aby bylo možné porovnávat situace v jednotlivých členských státech a na základě toho formulovat určité přístupy. Přesto stále platí základní princip, že sociální věci, včetně těchto mnohdy tragických a citlivých věci, jsou v národní pravomoci, tzn. jestliže nějaký případ nebyl za dlouhou dobu vyřešen, je to daleko víc otázka národního orgánu než otázka Evropské unie, ale přesto ten díl, který je v naší pravomoci a v našich možnostech, musíme využít zcela."@lt14
"Přirozeně je nutné zaznamenat, že otázky, které se týkají potírání zneužívání dětí, jsou v národní pravomoci. Prodlužování těchto případů, dlouhé lhůty, špatné odhalování apod. je povíce záležitost národních orgánů. Je těžko možné z úrovně Evropské unie zasahovat do této oblasti přímo. Je možné do oblasti zasahovat v rámci projektů Evropského sociálního fondu, v rámci specializovaných projektů, v rámci diskuzí, výměny informací a toto činíme se značným úsilím. Myslím si, že velmi důležité je také rozvinout a dále pokračovat v rozvíjení iniciativy, která především spadá do pravomoci mého kolegy komisaře Frattiniho a která se týká potírání obchodu s lidmi, potírání násilí v rodinách atd. I v tomto směru se Evropská komise snaží zformulovat v prvé řadě alespoň výměnu definovaných dat, aby bylo možné porovnávat situace v jednotlivých členských státech a na základě toho formulovat určité přístupy. Přesto stále platí základní princip, že sociální věci, včetně těchto mnohdy tragických a citlivých věci, jsou v národní pravomoci, tzn. jestliže nějaký případ nebyl za dlouhou dobu vyřešen, je to daleko víc otázka národního orgánu než otázka Evropské unie, ale přesto ten díl, který je v naší pravomoci a v našich možnostech, musíme využít zcela."@lv13
"Přirozeně je nutné zaznamenat, že otázky, které se týkají potírání zneužívání dětí, jsou v národní pravomoci. Prodlužování těchto případů, dlouhé lhůty, špatné odhalování apod. je povíce záležitost národních orgánů. Je těžko možné z úrovně Evropské unie zasahovat do této oblasti přímo. Je možné do oblasti zasahovat v rámci projektů Evropského sociálního fondu, v rámci specializovaných projektů, v rámci diskuzí, výměny informací a toto činíme se značným úsilím. Myslím si, že velmi důležité je také rozvinout a dále pokračovat v rozvíjení iniciativy, která především spadá do pravomoci mého kolegy komisaře Frattiniho a která se týká potírání obchodu s lidmi, potírání násilí v rodinách atd. I v tomto směru se Evropská komise snaží zformulovat v prvé řadě alespoň výměnu definovaných dat, aby bylo možné porovnávat situace v jednotlivých členských státech a na základě toho formulovat určité přístupy. Přesto stále platí základní princip, že sociální věci, včetně těchto mnohdy tragických a citlivých věci, jsou v národní pravomoci, tzn. jestliže nějaký případ nebyl za dlouhou dobu vyřešen, je to daleko víc otázka národního orgánu než otázka Evropské unie, ale přesto ten díl, který je v naší pravomoci a v našich možnostech, musíme využít zcela."@mt15
"Commissie. Ik moet uiteraard opmerken dat zaken die verband houden met het bestrijden van kindermishandeling onder de nationale bevoegdheden vallen. Het eindeloos aanslepen van deze zaken, de lange wachttijden, het lage percentage van gevallen van kindermishandeling dat aan het licht wordt gebracht en dergelijke – dit zijn allemaal zaken voor nationale instanties. Het is voor de EU moeilijk om op dit gebied een rechtstreekse rol te spelen, hoewel projecten in het kader van het Europees Sociaal Fonds, of speciale projecten, en ook besprekingen en informatie-uitwisseling daartoe wel de mogelijkheid bieden en we ons aanzienlijk inspannen om dit te doen. Mijns inziens is het ook heel belangrijk voort te bouwen op bestaande initiatieven en nieuwe initiatieven te blijven ontplooien; ik heb het dan hoofdzakelijk over initiatieven die op het terrein liggen waarvoor mijn collega, de heer Frattini, verantwoordelijk is en die te maken hebben met de bestrijding van mensenhandel, huiselijk geweld, enzovoort. Zelfs op dit gebied streeft de Europese Commissie er in de eerste plaats naar vorm te geven aan het op zijn minst uitwisselen van kerngegevens, om de situaties in de verschillende lidstaten te kunnen vergelijken, en op basis daarvan doelgerichte strategieën uit te werken. Het basisbeginsel is nog steeds dat sociale aangelegenheden, die vaak tragische en gevoelige vraagstukken betreffen, onder de nationale bevoegdheden vallen. En dat houdt in dat als een bepaalde zaak lang loopt zonder dat er een oplossing volgt, dit doorgaans veel meer een kwestie voor de binnenlandse autoriteiten zal zijn dan voor de EU, hoewel we de bevoegdheden die we hebben ten volle moeten benutten."@nl3
"Přirozeně je nutné zaznamenat, že otázky, které se týkají potírání zneužívání dětí, jsou v národní pravomoci. Prodlužování těchto případů, dlouhé lhůty, špatné odhalování apod. je povíce záležitost národních orgánů. Je těžko možné z úrovně Evropské unie zasahovat do této oblasti přímo. Je možné do oblasti zasahovat v rámci projektů Evropského sociálního fondu, v rámci specializovaných projektů, v rámci diskuzí, výměny informací a toto činíme se značným úsilím. Myslím si, že velmi důležité je také rozvinout a dále pokračovat v rozvíjení iniciativy, která především spadá do pravomoci mého kolegy komisaře Frattiniho a která se týká potírání obchodu s lidmi, potírání násilí v rodinách atd. I v tomto směru se Evropská komise snaží zformulovat v prvé řadě alespoň výměnu definovaných dat, aby bylo možné porovnávat situace v jednotlivých členských státech a na základě toho formulovat určité přístupy. Přesto stále platí základní princip, že sociální věci, včetně těchto mnohdy tragických a citlivých věci, jsou v národní pravomoci, tzn. jestliže nějaký případ nebyl za dlouhou dobu vyřešen, je to daleko víc otázka národního orgánu než otázka Evropské unie, ale přesto ten díl, který je v naší pravomoci a v našich možnostech, musíme využít zcela."@pl16
"É, obviamente, necessário afirmar que as questões relacionadas com o combate ao abuso de crianças recaem sob a jurisdição nacional. O arrastamento destes casos, os longos períodos de espera, as baixas taxas de detecção e semelhante – tudo isto são assuntos da responsabilidade dos organismos nacionais. É difícil para a UE envolver-se directamente neste domínio, embora tal seja possível no quadro dos projectos do Fundo Social Europeu ou de projectos especializados, ou ainda no âmbito de debates e intercâmbio de informações, aliás, estamos a fazer esforços consideráveis neste sentido. Penso que também é muito importante promover e continuar a desenvolver iniciativas, maioria das quais da competência do meu colega, o senhor Comissário Frattini, e relativas ao combate ao tráfico de seres humanos, à violência doméstica, etc. Neste domínio concreto, a Comissão Europeia está a esforçar-se, antes de mais, por formular pelo menos uma troca de dados definidos, para poder comparar a situação em diferentes Estados-Membros e formular abordagens específicas, com base nos mesmos. Continua a aplicar-se o princípio fundamental segundo o qual os assuntos sociais, que incluem frequentemente questões trágicas e sensíveis, estão sob a alçada da jurisdição nacional, o que significa que, se um caso levar muito tempo a ser resolvido, tal será uma questão mais para as autoridades nacionais do que para a UE, embora devamos fazer pleno uso da jurisdição que possuímos."@pt17
"Přirozeně je nutné zaznamenat, že otázky, které se týkají potírání zneužívání dětí, jsou v národní pravomoci. Prodlužování těchto případů, dlouhé lhůty, špatné odhalování apod. je povíce záležitost národních orgánů. Je těžko možné z úrovně Evropské unie zasahovat do této oblasti přímo. Je možné do oblasti zasahovat v rámci projektů Evropského sociálního fondu, v rámci specializovaných projektů, v rámci diskuzí, výměny informací a toto činíme se značným úsilím. Myslím si, že velmi důležité je také rozvinout a dále pokračovat v rozvíjení iniciativy, která především spadá do pravomoci mého kolegy komisaře Frattiniho a která se týká potírání obchodu s lidmi, potírání násilí v rodinách atd. I v tomto směru se Evropská komise snaží zformulovat v prvé řadě alespoň výměnu definovaných dat, aby bylo možné porovnávat situace v jednotlivých členských státech a na základě toho formulovat určité přístupy. Přesto stále platí základní princip, že sociální věci, včetně těchto mnohdy tragických a citlivých věci, jsou v národní pravomoci, tzn. jestliže nějaký případ nebyl za dlouhou dobu vyřešen, je to daleko víc otázka národního orgánu než otázka Evropské unie, ale přesto ten díl, který je v naší pravomoci a v našich možnostech, musíme využít zcela."@sk18
"Přirozeně je nutné zaznamenat, že otázky, které se týkají potírání zneužívání dětí, jsou v národní pravomoci. Prodlužování těchto případů, dlouhé lhůty, špatné odhalování apod. je povíce záležitost národních orgánů. Je těžko možné z úrovně Evropské unie zasahovat do této oblasti přímo. Je možné do oblasti zasahovat v rámci projektů Evropského sociálního fondu, v rámci specializovaných projektů, v rámci diskuzí, výměny informací a toto činíme se značným úsilím. Myslím si, že velmi důležité je také rozvinout a dále pokračovat v rozvíjení iniciativy, která především spadá do pravomoci mého kolegy komisaře Frattiniho a která se týká potírání obchodu s lidmi, potírání násilí v rodinách atd. I v tomto směru se Evropská komise snaží zformulovat v prvé řadě alespoň výměnu definovaných dat, aby bylo možné porovnávat situace v jednotlivých členských státech a na základě toho formulovat určité přístupy. Přesto stále platí základní princip, že sociální věci, včetně těchto mnohdy tragických a citlivých věci, jsou v národní pravomoci, tzn. jestliže nějaký případ nebyl za dlouhou dobu vyřešen, je to daleko víc otázka národního orgánu než otázka Evropské unie, ale přesto ten díl, který je v naší pravomoci a v našich možnostech, musíme využít zcela."@sl19
". Det är självklart nödvändigt att framhålla att frågor om kampen mot barnmisshandel hamnar inom nationella rättsordningar. Utdragandet på tiden av dessa fall, de långa väntetiderna, få antal upptäckta fall m.m. är alla frågor för nationella organ. Det är svårt för EU att engagera sig på detta område direkt, även om det är möjligt inom ramen för Europeiska socialfondens projekt, eller specialiserade projekt, eller inom ramen för diskussioner och informationsutbyte, och vi gör ansenliga insatser för detta. Jag anser att det också är mycket viktigt att bygga på och fortsätta att utveckla initiativ, som mestadels hamnar under min kollega Franco Frattinis ledning, och som har att göra med kampen mot människohandel, våld i hemmet osv. Även på detta område strävar Europeiska kommissionen i första hand efter att få till stånd åtminstone ett utbyte av uppgifter med definitioner, för att kunna jämföra situationen i olika medlemsstater, och på grundval av detta formulera specifika tillvägagångssätt. Den allmänna princip som fortfarande gäller är att sociala frågor, som ofta innefattar tragiska och känsliga frågor, hamnar inom den nationella behörigheten. Detta innebär att om ett fall inte har lösts under lång tid blir det snarare en fråga för de nationella myndigheterna än för EU, även om vi bör använda den behörighet vi har till fullo."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Vladimír Špidla,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"člen Komise"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph