Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-05-16-Speech-2-268"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060516.36.2-268"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vážená paní poslankyně, vážený pane předsedo, pokud jde o zprávu DAFNE, samozřejmě se s ní velmi rád seznámím a seznámím se rád s každou zprávou a každými objektivními údaji, které nám umožňují postoupit na tomto poli. Už jenom to, že studie je financovaná prostřednictvím programu DAFNE, je signálem, že Evropa v této věci postupuje důsledně a snaží se dosáhnout cíle. Otázka deinstitucionalizace je otázka prvého řádu a myslím si, že jakékoliv úsilí, které dokážeme ještě dodatečně vyvinout, je v pořádku a je potřebné. Pokud jde o otázku užívání klecových lůžek, myslím si, že máte pravdu, že v některých zemích tato lůžka vybavená sítí užívána jsou a že je často sporné, zda nejsou nadužívána nebo dokonce využívána pouze pro pohodlí personálu. Problém – po mém soudu – není úplně tolik s technikou jako obecně s restriktivní kulturou, která je v některých zařízeních a v některých zemích stále ještě přítomná více, než odpovídá vysokým humanitárním standardům, které se snaží Evropská unie prosadit, protože stejně nelidské zásahy vůči psychice člověka můžete docílit i použitím farmakologických prostředků, jsou-li použity bez odpovídající indikace a na základě restriktivní kultury. Ano, tuto restriktivní kulturu považuji za potřebné vymítit a potírat v rozsahu Evropské unie a celkem vzato není úplně tak důležité, v jaké technice se manifestuje. Máte pravdu, že klecová lůžka v některých zemích mohou být problémem, zaznamenal jsem ale s jistým uspokojením, že ne v mnoha, ale přeci jenom v některých zemích je výrazná tendence k odbourání této metody."@cs1
lpv:translated text
"Hr. formand, Baronesse Nicholson af Winterbourne, det glæder mig selvfølgelig at høre om Daphne-rapporten, ligesom det glæder mig at høre om enhver rapport og alle objektive data, som sætter os i stand til at gøre fremskridt på dette område. Den omstændighed, at undersøgelsen er finansieret gennem Daphne-programmet, er et signal om, at EU gør store fremskridt i denne sag og bestræber sig på at nå dets mål. Spørgsmålet om afinstitutionalisering er af største betydning, og uanset hvilket yderligere bestræbelser vi gør os, vil det efter min mening være både hensigtsmæssigt og nødvendigt. Vedrørende spørgsmålet om bursenge tror jeg, at De har ret i, at sådanne senge i nogle lande anvendes forsynet med net, og at der ofte er strid om, hvorvidt de anvendes i for høj grad eller simpelthen af hensyn til personalets bekvemmelighed. Problemet er efter min mening ikke kun teknisk, men det er et spørgsmål om en generelt begrænsende kultur, som i nogle institutioner og lande har været anvendt i højere grad, end den ville være blevet i henhold til de høje humanitære standarder, som EU bestræber sig på at håndhæve, da en tilsvarende umenneskelig indblanding i menneskers sind også kan ske gennem anvendelse af farmakologiske stoffer, hvis disse anvendes uden der virkelig er brug for dem og på grundlag af en begrænsende kultur. Jeg mener faktisk, at det er nødvendigt at fjerne og forkaste denne begrænsende kultur i hele EU, men i sidste ende er de teknikker, gennem hvilke denne kultur kommer til udtryk, ikke så vigtige. De har ret i, at bursenge kan være et problem i en række lande, men jeg har med tilfredshed bemærket, at dette ikke er tilfældet i mange lande, selv om udviklingen kun i nogle af dem går i retning af at afskaffe denne metode."@da2
". Herr Präsident, Baronesse Nicholson of Winterbourne! Selbstverständlich freue ich mich, vom DAPHNE-Bericht Kenntnis zu erhalten, wie ich mich über jeden Bericht und über jede einzelne objektive Information freue, die uns in die Lage versetzen, auf diesem Gebiet voranzukommen. Schon allein die Tatsache, dass diese Studie über das DAPHNE-Programm finanziert worden ist, signalisiert, dass Europa in dieser Angelegenheit derzeit spürbar vorankommt und bestrebt ist, sein Ziel zu erreichen. Die Frage der Deinstitutionalisierung ist besonders bedeutsam, und ich denke, alle erdenklichen zusätzlichen Anstrengungen, die wir unternehmen können, werden vernünftig und auch notwendig sein. Zur Frage der Käfigbetten haben Sie sicher insofern Recht, als in einigen Ländern solche Betten verwendet werden, die mit Netzen versehen sind und dass es oft Kontroversen gibt, ob sie zu häufig oder sogar rein aus Bequemlichkeit des Personals benutzt werden. Meiner Ansicht nach ist das nicht so sehr ein Problem der Methode als vielmehr eines einer allgemein restriktiven Kultur, die in einigen Institutionen und in einigen Ländern in höherem Maße fortbesteht, als es den hohen humanitären Normen entspräche, um deren Durchsetzung die EU bemüht ist, da sich eine ähnlich geartete inhumane Einflussnahme auf den Willen der Menschen auch aus der Anwendung von pharmakologischen Substanzen ergeben kann, wenn dies ohne zwingende Notwendigkeit und auf der Grundlage einer restriktiven Kultur geschieht. Ich halte es in der Tat für notwendig, dass diese restriktive Kultur in der gesamten EU verschwindet und über Bord geworfen wird, aber letzten Endes kommt es auf die Methoden, über die sich die Kultur manifestiert, gar nicht so sehr an. Sie haben recht damit, dass Käfigbetten in einigen Ländern vielleicht ein Problem darstellen. Mit einer gewissen Genugtuung habe ich jedoch festgestellt, dass dies in vielen Ländern nicht der Fall ist, obgleich nur in einigen eine starke Tendenz zur Abschaffung dieser Methode zu erkennen ist."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, Βαρόνη Nicholson of Winterbourne, χαίρομαι βεβαίως ιδιαιτέρως που μαθαίνω για την έκθεση του DAPHNE, όπως επίσης με χαροποιεί ιδιαίτερα κάθε φορά που μαθαίνω για κάθε έκθεση και κάθε κομμάτι αντικειμενικού στοιχείου που μας επιτρέπει να σημειώνουμε πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Και μόνο το γεγονός ότι αυτή η μελέτη χρηματοδοτήθηκε μέσω του προγράμματος DAPHNE παρέχει ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη σημειώνει σταθερή πρόοδο σε αυτό το θέμα και ότι παλεύει να επιτύχει τον στόχο της. Το ερώτημα της απο-ασυλοποίησης έχει ύψιστη σημασία και θεωρώ ότι όσες πρόσθετες προσπάθειες καταφέρουμε να αναπτύξουμε θα είναι και λογικές και αναγκαίες. Όσον αφορά το ζήτημα των κρεβατιών με κάγκελα, πιστεύω ότι έχετε δίκιο ότι σε μερικές χώρες τέτοιου είδους κρεβάτια χρησιμοποιούνται εξοπλισμένα με δίχτυα και ότι συχνά υπάρχει διαμάχη για το κατά πόσο χρησιμοποιούνται υπέρμετρα ή απλώς και μόνο για λόγους ευκολίας του προσωπικού. Το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αποκλειστικά τεχνικής φύσεως όσο κυρίως πρόβλημα μιας εν γένει περιοριστικής κουλτούρας, που σε ορισμένα ιδρύματα και σε ορισμένες χώρες παρέμεινε σε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι αρμόζει στις υψηλές ανθρωπιστικές προδιαγραφές που η ΕΕ αγωνίζεται να επιβάλει, καθώς παρόμοιο είδος απάνθρωπης χειραγώγησης του νου των ανθρώπων μπορεί επίσης να προκύψει από τη χρήση φαρμακευτικών ουσιών, αν αυτές χρησιμοποιούνται χωρίς να υπάρχει ενδεδειγμένη ανάγκη και με βάση μια περιοριστική κουλτούρα. Πράγματι θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να απομακρύνουμε και να ανατρέψουμε αυτή την περιοριστική κουλτούρα σε ολόκληρη την ΕΕ, στο τέλος όμως οι τεχνικές μέσω των οποίων εκφράζεται η κουλτούρα δεν είναι τόσο σημαντικές. Έχετε δίκιο ότι τα κρεβάτια με κάγκελα ενδεχομένως αποτελούν πρόβλημα σε αρκετές χώρες, σημείωσα όμως με αρκετή ικανοποίηση ότι αυτό δεν συμβαίνει σε πολλές χώρες, μολονότι μόνο σε ορισμένες υπάρχει ισχυρή τάση για την κατάργηση αυτής της μεθόδου."@el10
". Mr President, Baroness Nicholson of Winterbourne, I am of course delighted to learn about the DAPHNE report, as I am delighted to learn about every report and every piece of objective data that enables us to make progress in this field. The mere fact that the study has been financed through the DAPHNE programme provides a signal that Europe is making solid progress over this matter and is striving to achieve its goal. The question of de-institutionalisation is of the highest importance and I feel that whatever additional efforts we manage to deploy will be both reasonable and necessary. Concerning the question of caged beds, I think you are right that in some countries such beds are used fitted with nets and that there is often controversy as to whether they are used excessively or even simply for the convenience of staff. The problem – in my view – is not entirely one of technique so much as one of a generally restrictive culture which in some institutions and in some countries has persisted to a greater extent than would correspond to the high humanitarian standards which the EU is striving to enforce, since a similar kind of inhumane interference in people’s minds can also result from the use of pharmacological substances, if these are used without proper need and on the basis of a restrictive culture. I do indeed consider it necessary to clear away and overthrow this restrictive culture throughout the EU, but at the end of the day the techniques through which the culture manifests itself are not so important. You are right that caged beds may be a problem in several countries, but I have noted with some satisfaction that this is not the case in many countries, although only in some is there is a strong trend towards abolishing this method."@en4
". Señor Presidente, Baronesa Nicholson of Winterbourne, naturalmente me encanta saber acerca del informe DAPHNE, al igual que sobre todos los informes y todos los datos objetivos que nos permitan avanzar en este ámbito. El simple hecho de que el estudio haya sido financiado a través del programa DAPHNE constituye una señal de que Europa avanza con solidez en esta materia y que está luchando por lograr su objetivo. La cuestión de desinstitucionalizar reviste la máxima importancia y me parece que, sean cuales sean los esfuerzos adicionales que logremos realizar, resultarán tan razonables como necesarios. En cuanto a las camas jaula, considero que tiene usted razón en que en algunos países se utilizan dichas camas provistas de redes y que a menudo hay polémica en torno a si se utilizan en exceso o incluso solo por comodidad del personal. El problema, en mi opinión, no es tanto de carácter técnico, como originado por una cultura generalmente restrictiva, que en algunas instituciones y en algunos países ha perdurado en mayor medida de lo que correspondería a los altos niveles humanitarios que la Unión Europea pretende aplicar, ya que un tipo similar de interferencia inhumana en la mente de las personas también puede proceder del uso de sustancias farmacológicas, si se utilizan sin la debida necesidad y sobre la base de una cultura restrictiva. De hecho, me parece necesario eliminar y abolir esta cultura restrictiva en toda la Unión Europea, pero al final las técnicas a través de las cuales se manifiesta la cultura no son tan importantes. Tiene usted razón en que las camas jaula pueden ser un problema en varios países, pero he advertido con cierta satisfacción que no ocurre en muchos países, aunque solo en algunos existe una fuerte tendencia a abolir este método."@es20
"Vážená paní poslankyně, vážený pane předsedo, pokud jde o zprávu DAFNE, samozřejmě se s ní velmi rád seznámím a seznámím se rád s každou zprávou a každými objektivními údaji, které nám umožňují postoupit na tomto poli. Už jenom to, že studie je financovaná prostřednictvím programu DAFNE, je signálem, že Evropa v této věci postupuje důsledně a snaží se dosáhnout cíle. Otázka deinstitucionalizace je otázka prvého řádu a myslím si, že jakékoliv úsilí, které dokážeme ještě dodatečně vyvinout, je v pořádku a je potřebné. Pokud jde o otázku užívání klecových lůžek, myslím si, že máte pravdu, že v některých zemích tato lůžka vybavená sítí užívána jsou a že je často sporné, zda nejsou nadužívána nebo dokonce využívána pouze pro pohodlí personálu. Problém – po mém soudu – není úplně tolik s technikou jako obecně s restriktivní kulturou, která je v některých zařízeních a v některých zemích stále ještě přítomná více, než odpovídá vysokým humanitárním standardům, které se snaží Evropská unie prosadit, protože stejně nelidské zásahy vůči psychice člověka můžete docílit i použitím farmakologických prostředků, jsou-li použity bez odpovídající indikace a na základě restriktivní kultury. Ano, tuto restriktivní kulturu považuji za potřebné vymítit a potírat v rozsahu Evropské unie a celkem vzato není úplně tak důležité, v jaké technice se manifestuje. Máte pravdu, že klecová lůžka v některých zemích mohou být problémem, zaznamenal jsem ale s jistým uspokojením, že ne v mnoha, ale přeci jenom v některých zemích je výrazná tendence k odbourání této metody."@et5,5
"Arvoisa puhemies, hyvä jäsen Nicholson of Winterbourne, minusta on luonnollisesti ilo kuulla Daphne-tutkimuksesta samoin kuin kaikista tutkimuksista ja puolueettomista tiedoista, joiden ansiosta saamme edistystä aikaan tällä alalla. Jo se, että tutkimus on rahoitettu Daphne-ohjelmasta, osoittaa, että EU edistyy hienosti alalla ja pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Laitoshoidosta pois siirtäminen on erittäin tärkeää, ja mielestäni kaikki toteuttamamme lisätoimet ovat aina järkeviä ja tarpeellisia. Olette oikeassa siinä, että verkollisia häkkisänkyjä käytetään joissakin maissa ja että kiistaa on usein siitä, käytetäänkö niitä liikaa tai jopa ainoastaan henkilökunnan työn helpottamiseksi. Ongelma ei mielestäni ole niinkään täysin tekninen, vaan se liittyy pikemminkin yleensä pakkokulttuuriin, joka on pysynyt vallalla joissakin laitoksissa ja joissakin maissa siinä määrin, ettei se enää ole niiden tiukkojen humanitaaristen normien mukainen, joita EU pyrkii edistämään. Myös lääkeaineilla voidaan vaikuttaa yhtä epäinhimillisellä tavalla ihmismieleen, jos niitä käytetään tarpeettomasti ja tällaisessa pakkokulttuurissa. Mielestäni on todellakin välttämätöntä hylätä ja syrjäyttää pakkokulttuuri kaikkialla EU:ssa, mutta loppujen lopuksi tekniikat, jotka ilmentävät pakkokulttuuria, eivät kuitenkaan ole kovin tärkeitä. Olette oikeassa siinä, että häkkisängyt voivat aiheuttaa ongelmia useissa maissa, mutta olen ilokseni huomannut, ettei tätä ongelmaa ole useassakaan maassa, vaikka ainoastaan muutamassa maassa on havaittavissa selvä suuntaus menetelmän lakkauttamiseksi."@fi7
". Monsieur le Président, Madame Nicholson of Winterbourne, je suis bien entendu ravi d’apprendre l’existence du rapport Daphne, tout comme je le suis pour tous les rapports et toutes les informations objectives qui nous permettent de progresser dans ce domaine. Le simple fait que l’étude ait été financée au titre du programme Daphne indique que l’Europe progresse de manière substantielle sur cette question et s’efforce d’atteindre son objectif. La question de la désinstitutionnalisation revêt la plus haute importance et j’estime que tous les efforts supplémentaires que nous pourrons déployer, quels qu’ils soient, seront raisonnables et nécessaires. S’agissant des lits-cages, je pense que vous avez raison: ces lits équipés de filets sont utilisés dans certains pays et la question de savoir s’ils sont utilisés de manière abusive ou simplement pour le confort du personnel prête souvent à controverse. Le problème, selon moi, ne tient pas tant de la technique que d’une culture d’entrave générale, qui dans certaines institutions et certains pays est implantée d’une manière excessive par rapport à ce que prévoient les normes humanitaires élevées que l’UE s’efforce de faire appliquer, car l’utilisation de substances pharmacologiques peut également entraîner un type d’immixtion inhumaine semblable dans l’esprit des patients, si elles sont utilisées sans besoin et sur la base d’une culture d’entrave. Je considère en effet qu’il est nécessaire de faire disparaître cette culture du territoire de l’Union européenne, les techniques au travers desquelles elle se manifeste n’étant en fin de compte pas si importantes. Je suis d’accord avec vous que des lits-cages sont susceptibles de poser problème dans plusieurs pays, mais j’ai constaté avec une certaine satisfaction que ce n’est pas le cas dans de nombreux pays, bien que l’on n’observe que dans certains d’entre eux une forte tendance à abolir cette méthode."@fr8
"Vážená paní poslankyně, vážený pane předsedo, pokud jde o zprávu DAFNE, samozřejmě se s ní velmi rád seznámím a seznámím se rád s každou zprávou a každými objektivními údaji, které nám umožňují postoupit na tomto poli. Už jenom to, že studie je financovaná prostřednictvím programu DAFNE, je signálem, že Evropa v této věci postupuje důsledně a snaží se dosáhnout cíle. Otázka deinstitucionalizace je otázka prvého řádu a myslím si, že jakékoliv úsilí, které dokážeme ještě dodatečně vyvinout, je v pořádku a je potřebné. Pokud jde o otázku užívání klecových lůžek, myslím si, že máte pravdu, že v některých zemích tato lůžka vybavená sítí užívána jsou a že je často sporné, zda nejsou nadužívána nebo dokonce využívána pouze pro pohodlí personálu. Problém – po mém soudu – není úplně tolik s technikou jako obecně s restriktivní kulturou, která je v některých zařízeních a v některých zemích stále ještě přítomná více, než odpovídá vysokým humanitárním standardům, které se snaží Evropská unie prosadit, protože stejně nelidské zásahy vůči psychice člověka můžete docílit i použitím farmakologických prostředků, jsou-li použity bez odpovídající indikace a na základě restriktivní kultury. Ano, tuto restriktivní kulturu považuji za potřebné vymítit a potírat v rozsahu Evropské unie a celkem vzato není úplně tak důležité, v jaké technice se manifestuje. Máte pravdu, že klecová lůžka v některých zemích mohou být problémem, zaznamenal jsem ale s jistým uspokojením, že ne v mnoha, ale přeci jenom v některých zemích je výrazná tendence k odbourání této metody."@hu11
"Signor Presidente, baronessa Nicholson of Winterbourne, sono ovviamente lieto di venire a conoscenza della relazione DAPHNE, poiché mi fa piacere ricevere informazioni su qualsiasi relazione o dato obiettivo ci permetta di compiere progressi in questo campo. Il solo fatto che lo studio sia stato finanziato mediante il programma DAPHNE indica che l’Europa sta compiendo progressi concreti in quest’ambito e si sta sforzando di conseguire il proprio obiettivo. La questione della deistituzionalizzazione è della massima importanza e credo che tutti gli sforzi aggiuntivi che riusciremo a fare saranno sia ragionevoli che necessari. Per quanto riguarda la questione dei letti a gabbia, penso che lei abbia ragione nell’affermare che in alcuni paesi questi letti vengono muniti di reti e che spesso si discute dell’uso eccessivo che ne viene fatto, magari solo per la comodità del personale. Il problema – a mio avviso – non risiede meramente nella tecnica, quanto in una cultura generalmente restrittiva che in alcuni istituti e in alcuni paesi è sopravvissuta in grado maggiore di quanto dovrebbe, stando agli alti umanitari che l’Unione si sta sforzando di imporre, poiché un’ingerenza inumana come questa nella mente delle persone può anche essere provocata dall’impiego di sostanze farmacologiche, laddove vengano usate senza una reale necessità e in base a una cultura restrittiva. Ritengo anzi necessario sbarazzarci di questa cultura e sopprimerla tramite l’Unione, ma in fin dei conti le tecniche con cui la cultura si manifesta non sono così importanti. Lei ha ragione quando afferma che i letti a gabbia possono costituire un problema in molti paesi, ma ho notato con una certa soddisfazione che in tanti paesi questo non avviene, benché solo in alcuni di essi si registri una forte tendenza ad abolire tale metodo."@it12
"Vážená paní poslankyně, vážený pane předsedo, pokud jde o zprávu DAFNE, samozřejmě se s ní velmi rád seznámím a seznámím se rád s každou zprávou a každými objektivními údaji, které nám umožňují postoupit na tomto poli. Už jenom to, že studie je financovaná prostřednictvím programu DAFNE, je signálem, že Evropa v této věci postupuje důsledně a snaží se dosáhnout cíle. Otázka deinstitucionalizace je otázka prvého řádu a myslím si, že jakékoliv úsilí, které dokážeme ještě dodatečně vyvinout, je v pořádku a je potřebné. Pokud jde o otázku užívání klecových lůžek, myslím si, že máte pravdu, že v některých zemích tato lůžka vybavená sítí užívána jsou a že je často sporné, zda nejsou nadužívána nebo dokonce využívána pouze pro pohodlí personálu. Problém – po mém soudu – není úplně tolik s technikou jako obecně s restriktivní kulturou, která je v některých zařízeních a v některých zemích stále ještě přítomná více, než odpovídá vysokým humanitárním standardům, které se snaží Evropská unie prosadit, protože stejně nelidské zásahy vůči psychice člověka můžete docílit i použitím farmakologických prostředků, jsou-li použity bez odpovídající indikace a na základě restriktivní kultury. Ano, tuto restriktivní kulturu považuji za potřebné vymítit a potírat v rozsahu Evropské unie a celkem vzato není úplně tak důležité, v jaké technice se manifestuje. Máte pravdu, že klecová lůžka v některých zemích mohou být problémem, zaznamenal jsem ale s jistým uspokojením, že ne v mnoha, ale přeci jenom v některých zemích je výrazná tendence k odbourání této metody."@lt14
"Vážená paní poslankyně, vážený pane předsedo, pokud jde o zprávu DAFNE, samozřejmě se s ní velmi rád seznámím a seznámím se rád s každou zprávou a každými objektivními údaji, které nám umožňují postoupit na tomto poli. Už jenom to, že studie je financovaná prostřednictvím programu DAFNE, je signálem, že Evropa v této věci postupuje důsledně a snaží se dosáhnout cíle. Otázka deinstitucionalizace je otázka prvého řádu a myslím si, že jakékoliv úsilí, které dokážeme ještě dodatečně vyvinout, je v pořádku a je potřebné. Pokud jde o otázku užívání klecových lůžek, myslím si, že máte pravdu, že v některých zemích tato lůžka vybavená sítí užívána jsou a že je často sporné, zda nejsou nadužívána nebo dokonce využívána pouze pro pohodlí personálu. Problém – po mém soudu – není úplně tolik s technikou jako obecně s restriktivní kulturou, která je v některých zařízeních a v některých zemích stále ještě přítomná více, než odpovídá vysokým humanitárním standardům, které se snaží Evropská unie prosadit, protože stejně nelidské zásahy vůči psychice člověka můžete docílit i použitím farmakologických prostředků, jsou-li použity bez odpovídající indikace a na základě restriktivní kultury. Ano, tuto restriktivní kulturu považuji za potřebné vymítit a potírat v rozsahu Evropské unie a celkem vzato není úplně tak důležité, v jaké technice se manifestuje. Máte pravdu, že klecová lůžka v některých zemích mohou být problémem, zaznamenal jsem ale s jistým uspokojením, že ne v mnoha, ale přeci jenom v některých zemích je výrazná tendence k odbourání této metody."@lv13
"Vážená paní poslankyně, vážený pane předsedo, pokud jde o zprávu DAFNE, samozřejmě se s ní velmi rád seznámím a seznámím se rád s každou zprávou a každými objektivními údaji, které nám umožňují postoupit na tomto poli. Už jenom to, že studie je financovaná prostřednictvím programu DAFNE, je signálem, že Evropa v této věci postupuje důsledně a snaží se dosáhnout cíle. Otázka deinstitucionalizace je otázka prvého řádu a myslím si, že jakékoliv úsilí, které dokážeme ještě dodatečně vyvinout, je v pořádku a je potřebné. Pokud jde o otázku užívání klecových lůžek, myslím si, že máte pravdu, že v některých zemích tato lůžka vybavená sítí užívána jsou a že je často sporné, zda nejsou nadužívána nebo dokonce využívána pouze pro pohodlí personálu. Problém – po mém soudu – není úplně tolik s technikou jako obecně s restriktivní kulturou, která je v některých zařízeních a v některých zemích stále ještě přítomná více, než odpovídá vysokým humanitárním standardům, které se snaží Evropská unie prosadit, protože stejně nelidské zásahy vůči psychice člověka můžete docílit i použitím farmakologických prostředků, jsou-li použity bez odpovídající indikace a na základě restriktivní kultury. Ano, tuto restriktivní kulturu považuji za potřebné vymítit a potírat v rozsahu Evropské unie a celkem vzato není úplně tak důležité, v jaké technice se manifestuje. Máte pravdu, že klecová lůžka v některých zemích mohou být problémem, zaznamenal jsem ale s jistým uspokojením, že ne v mnoha, ale přeci jenom v některých zemích je výrazná tendence k odbourání této metody."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, Baroness Nicholson of Winterbourne, het doet mij uiteraard groot genoegen te horen over het Daphne-rapport, zoals ik blij ben met alle rapporten en alle objectieve gegevens die ons helpen vorderingen te maken dit gebied. Het feit alleen al dat het onderzoek gefinancierd is via het Daphne-programma is een teken dat Europa wat dit onderwerp betreft forse vooruitgang boekt en zich moeite getroost om zijn doel te bereiken. Het vraagstuk van deïnstitutionalisering is van het hoogste belang en ik denk dat alle extra inspanningen die we maar kunnen leveren niet alleen verstandig, maar ook noodzakelijk zullen zijn. Wat uw vraag over kooibedden betreft: ik denk dat u gelijk hebt dat in sommige landen zulke bedden gebruikt worden, met netten eraan bevestigd, en dat er vaak verdeeldheid over bestaat of ze buitensporig worden gebruikt, of zelfs omdat het simpelweg makkelijk is voor het personeel. Het probleem zit hem – naar mijn mening – niet zozeer alleen maar in de methode op zich als wel in een, over het geheel genomen, restrictieve cultuur die in sommige instellingen en in sommige landen is blijven bestaan in een mate die niet past bij de hoge humanitaire normen die de EU voorschrijft. Er kan immers op vergelijkbare wijze worden ingegrepen in iemands geest door het toedienen van farmacologische stoffen, wanneer dat gebeurt op grond van een restrictieve cultuur en zonder dat het echt nodig is. Ik acht het zonder meer noodzakelijk dat deze restrictieve cultuur in de hele EU wordt uitgebannen en tenietgedaan, maar de methoden waarin deze cultuur zich manifesteert doen er uiteindelijk niet zoveel toe. U heeft gelijk dat kooibedden in verscheidene landen mogelijk een probleem vormen, maar ik heb met enige tevredenheid geconstateerd dat dit niet in veel landen het geval is, hoewel slechts in een paar landen een sterke tendens bestaat in de richting van afschaffing van deze methode."@nl3
"Vážená paní poslankyně, vážený pane předsedo, pokud jde o zprávu DAFNE, samozřejmě se s ní velmi rád seznámím a seznámím se rád s každou zprávou a každými objektivními údaji, které nám umožňují postoupit na tomto poli. Už jenom to, že studie je financovaná prostřednictvím programu DAFNE, je signálem, že Evropa v této věci postupuje důsledně a snaží se dosáhnout cíle. Otázka deinstitucionalizace je otázka prvého řádu a myslím si, že jakékoliv úsilí, které dokážeme ještě dodatečně vyvinout, je v pořádku a je potřebné. Pokud jde o otázku užívání klecových lůžek, myslím si, že máte pravdu, že v některých zemích tato lůžka vybavená sítí užívána jsou a že je často sporné, zda nejsou nadužívána nebo dokonce využívána pouze pro pohodlí personálu. Problém – po mém soudu – není úplně tolik s technikou jako obecně s restriktivní kulturou, která je v některých zařízeních a v některých zemích stále ještě přítomná více, než odpovídá vysokým humanitárním standardům, které se snaží Evropská unie prosadit, protože stejně nelidské zásahy vůči psychice člověka můžete docílit i použitím farmakologických prostředků, jsou-li použity bez odpovídající indikace a na základě restriktivní kultury. Ano, tuto restriktivní kulturu považuji za potřebné vymítit a potírat v rozsahu Evropské unie a celkem vzato není úplně tak důležité, v jaké technice se manifestuje. Máte pravdu, že klecová lůžka v některých zemích mohou být problémem, zaznamenal jsem ale s jistým uspokojením, že ne v mnoha, ale přeci jenom v některých zemích je výrazná tendence k odbourání této metody."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Baronesa Nicholson of Winterbourne, estou, obviamente, encantado por tomar conhecimento do relatório DAPHNE, tal como de todos os relatórios e dados objectivos que nos permitam fazer progressos neste domínio. O simples facto de o estudo ter sido financiado através do programa DAPHNE constitui um sinal de que a Europa está a fazer progressos sólidos nesta matéria e de que se está a esforçar por atingir o seu objectivo. A questão da desinstitucionalização é da máxima importância e eu penso que qualquer esforço adicional que consigamos envidar será razoável e necessário. No que diz respeito à questão das chamadas “camas com grades”, penso que a Senhora Deputada tem razão ao dizer que, em alguns países, estas camas estão equipadas com redes e que se discute frequentemente se o seu uso não será excessivo ou, simplesmente, para comodidade do pessoal. Na minha opinião, o que é problemático não é tanto a técnica utilizada, como, sobretudo, uma cultura geralmente restritiva, que, nalgumas instituições e nalguns países, se manteve mais do que seria de esperar de acordo com os elevados padrões humanitários que a UE se está a esforçar por impor, visto que a utilização de substâncias farmacológicas sem necessidade e com base numa cultura restritiva também pode constituir uma interferência desumana na mente das pessoas. Considero realmente necessário eliminar e vencer esta cultura restritiva em toda a UE, mas, em última análise, as técnicas através das quais esta cultura se manifesta não são tão importantes. Tem razão ao dizer que as “camas com grades” podem constituir um problema em alguns países, mas registei, com alguma satisfação, que tal não acontece em muitos países, embora só em alguns exista uma forte tendência para a abolição deste método."@pt17
"Vážená paní poslankyně, vážený pane předsedo, pokud jde o zprávu DAFNE, samozřejmě se s ní velmi rád seznámím a seznámím se rád s každou zprávou a každými objektivními údaji, které nám umožňují postoupit na tomto poli. Už jenom to, že studie je financovaná prostřednictvím programu DAFNE, je signálem, že Evropa v této věci postupuje důsledně a snaží se dosáhnout cíle. Otázka deinstitucionalizace je otázka prvého řádu a myslím si, že jakékoliv úsilí, které dokážeme ještě dodatečně vyvinout, je v pořádku a je potřebné. Pokud jde o otázku užívání klecových lůžek, myslím si, že máte pravdu, že v některých zemích tato lůžka vybavená sítí užívána jsou a že je často sporné, zda nejsou nadužívána nebo dokonce využívána pouze pro pohodlí personálu. Problém – po mém soudu – není úplně tolik s technikou jako obecně s restriktivní kulturou, která je v některých zařízeních a v některých zemích stále ještě přítomná více, než odpovídá vysokým humanitárním standardům, které se snaží Evropská unie prosadit, protože stejně nelidské zásahy vůči psychice člověka můžete docílit i použitím farmakologických prostředků, jsou-li použity bez odpovídající indikace a na základě restriktivní kultury. Ano, tuto restriktivní kulturu považuji za potřebné vymítit a potírat v rozsahu Evropské unie a celkem vzato není úplně tak důležité, v jaké technice se manifestuje. Máte pravdu, že klecová lůžka v některých zemích mohou být problémem, zaznamenal jsem ale s jistým uspokojením, že ne v mnoha, ale přeci jenom v některých zemích je výrazná tendence k odbourání této metody."@sk18
"Vážená paní poslankyně, vážený pane předsedo, pokud jde o zprávu DAFNE, samozřejmě se s ní velmi rád seznámím a seznámím se rád s každou zprávou a každými objektivními údaji, které nám umožňují postoupit na tomto poli. Už jenom to, že studie je financovaná prostřednictvím programu DAFNE, je signálem, že Evropa v této věci postupuje důsledně a snaží se dosáhnout cíle. Otázka deinstitucionalizace je otázka prvého řádu a myslím si, že jakékoliv úsilí, které dokážeme ještě dodatečně vyvinout, je v pořádku a je potřebné. Pokud jde o otázku užívání klecových lůžek, myslím si, že máte pravdu, že v některých zemích tato lůžka vybavená sítí užívána jsou a že je často sporné, zda nejsou nadužívána nebo dokonce využívána pouze pro pohodlí personálu. Problém – po mém soudu – není úplně tolik s technikou jako obecně s restriktivní kulturou, která je v některých zařízeních a v některých zemích stále ještě přítomná více, než odpovídá vysokým humanitárním standardům, které se snaží Evropská unie prosadit, protože stejně nelidské zásahy vůči psychice člověka můžete docílit i použitím farmakologických prostředků, jsou-li použity bez odpovídající indikace a na základě restriktivní kultury. Ano, tuto restriktivní kulturu považuji za potřebné vymítit a potírat v rozsahu Evropské unie a celkem vzato není úplně tak důležité, v jaké technice se manifestuje. Máte pravdu, že klecová lůžka v některých zemích mohou být problémem, zaznamenal jsem ale s jistým uspokojením, že ne v mnoha, ale přeci jenom v některých zemích je výrazná tendence k odbourání této metody."@sl19
". Herr talman, Baroness Nicholson of Winterbourne! Jag är förstås mycket glad att höra om Daphnerapporten, precis som jag blir glad att höra om samtliga rapporter och objektiva uppgifter som hjälper oss att göra framsteg på detta område. Själva faktumet att undersökningen har finansierats av Daphneprogrammet ger en signal om att EU gör stadiga framsteg i denna fråga och strävar mot att nå sitt mål. Frågan om avinstitutionalisering är ytterst viktig, och jag anser att ytterligare ansträngningar som vi lyckas göra kommer att vara både rimliga och nödvändiga. När det gäller frågan om sängburar tror jag att ni har rätt att sådana sängar i vissa länder har nät och att det ofta är kontroversiellt om huruvida de används överdrivet eller t.o.m. bara för att göra det enkelt för personalen. Från min synpunkt handlar problemet inte helt och hållet om metoder utan snarare om en allmänt inskränkande kultur som finns kvar på vissa institutioner och i vissa länder i så stor utsträckning att de inte uppfyller de höga humanitära krav som EU strävar efter att förstärka. Ett liknande inhumant ingrepp i människors sinnen kan ju också vara resultatet av medicinering, om denna görs utan att det finns ett verkligt behov och på grundval av en inskränkande kultur. Jag anser verkligen att det är nödvändigt att undanröja och förstöra denna inskränkande kultur runt om i EU, men när allt kommer omkring är själva metoderna som kulturen tar sig uttryck i inte så viktiga. Ni har rätt att sängburar kan utgöra ett problem i flera länder, men jag har med viss tillfredsställelse lagt märke att detta inte är fallet i många länder, även om det bara är i vissa som det finns en stark trend att avskaffa denna metod."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Vladimír Špidla,"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"člen Komise"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph