Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-04-27-Speech-4-033"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060427.2.4-033"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Madam President, let me once again express my thanks to the rapporteur and in particular to the political groups of the European Parliament, who, together and almost unanimously, think that eCall represents an important advance that is in the interests of European citizens. With this strong support from Parliament, the Commission will continue its efforts aimed at the introduction of the pan-European eCall by 2009. In particular, we will pursue further signatures to the eCall Memorandum of Understanding, and we will follow the progress in implementing the appropriate emergency services infrastructure for 112. By the way, I have launched 11 infringement procedures against Member States, because they have to implement it. Parliament is right: let us implement it at once and in the right way so that it serves our citizens. I will also work relentlessly with all other stakeholders whose commitment is necessary for implementing eCall, and I would like to inform Parliament that on 18 October 2005 I invited all the Member States to a high-level meeting to discuss progress and to obtain further commitment on the roadmap for the implementation of eCall as a pan-European in-vehicle emergency 112 call. There were 21 Member States present as well as Norway and the representatives unanimously supported the realisation of the in-vehicle emergency call, as well as the roadmap prepared by the industry. Since that meeting, my services have been in constant liaison with Member States, and several eCall conferences have been held at national level: in Helsinki, Lisbon, Budapest, Madrid and elsewhere. Therefore, things are moving. I am sure today’s action by Parliament will be very important in speeding this up. We are also launching a Eurobarometer survey to collect citizens’ views on 112, on eCall and on other such issues. You will get the results later this year as soon as they are available. While I am speaking about all the stakeholders, I would like to briefly mention the insurance industry. They said, and I quote, ‘there is a complete lack of any viable evidence to support the view that insurers will derive any benefit from eCall’. I would like to remind the insurance industry that eCall is not about making money, it is about saving lives, and I hope that there will be a review of this position after the very important vote Parliament is going to take. I would also like to say a word about standardisation. Standardisation of the data transmission protocol and signalling are urgently needed to enable the design work and investments to go ahead and, here, commercial interest should not block the work of the standardisation organisations. We now have a full consensus on the eCall specification and functionality, and I would like to urge all stakeholders, and especially the mobile network operators, to support the appropriate standardisation work in ETSI and CEN so that this work can be finalised as soon as possible. I should like to say a very heartfelt ‘thank you’ to the rapporteur and to all Members from all the political groups who will help us, not only today but also tomorrow, to make eCall a very important European project. It needs the support of all of the European stakeholders. Today we have achieved an important milestone."@en4
lpv:translated text
"Madam President, let me once again express my thanks to the rapporteur and in particular to the political groups of the European Parliament, who, together and almost unanimously, think that eCall represents an important advance that is in the interests of European citizens. With this strong support from Parliament, the Commission will continue its efforts aimed at the introduction of the pan-European eCall by 2009. In particular, we will pursue further signatures to the eCall Memorandum of Understanding, and we will follow the progress in implementing the appropriate emergency services infrastructure for 112. By the way, I have launched 11 infringement procedures against Member States, because they have to implement it. Parliament is right: let us implement it at once and in the right way so that it serves our citizens. I will also work relentlessly with all other stakeholders whose commitment is necessary for implementing eCall, and I would like to inform Parliament that on 18 October 2005 I invited all the Member States to a high-level meeting to discuss progress and to obtain further commitment on the roadmap for the implementation of eCall as a pan-European in-vehicle emergency 112 call. There were 21 Member States present as well as Norway and the representatives unanimously supported the realisation of the in-vehicle emergency call, as well as the roadmap prepared by the industry. Since that meeting, my services have been in constant liaison with Member States, and several eCall conferences have been held at national level: in Helsinki, Lisbon, Budapest, Madrid and elsewhere. Therefore, things are moving. I am sure today’s action by Parliament will be very important in speeding this up. We are also launching a Eurobarometer survey to collect citizens’ views on 112, on eCall and on other such issues. You will get the results later this year as soon as they are available. While I am speaking about all the stakeholders, I would like to briefly mention the insurance industry. They said, and I quote, ‘there is a complete lack of any viable evidence to support the view that insurers will derive any benefit from eCall’. I would like to remind the insurance industry that eCall is not about making money, it is about saving lives, and I hope that there will be a review of this position after the very important vote Parliament is going to take. I would also like to say a word about standardisation. Standardisation of the data transmission protocol and signalling are urgently needed to enable the design work and investments to go ahead and, here, commercial interest should not block the work of the standardisation organisations. We now have a full consensus on the eCall specification and functionality, and I would like to urge all stakeholders, and especially the mobile network operators, to support the appropriate standardisation work in ETSI and CEN so that this work can be finalised as soon as possible. I should like to say a very heartfelt ‘thank you’ to the rapporteur and to all Members from all the political groups who will help us, not only today but also tomorrow, to make eCall a very important European project. It needs the support of all of the European stakeholders. Today we have achieved an important milestone."@cs1
"Fru formand, jeg vil endnu en gang sige tak til ordføreren og særlig til de politiske grupper i Parlamentet, som samlet og næsten enstemmigt mener, at eCall er et stort fremskridt, som er til gavn for EU-borgerne. Med denne stærke støtte fra Parlamentet vil Kommissionen gå videre med bestræbelserne på at indføre det fælleseuropæiske eCall inden 2009. Vi vil særlig forsøge at få flere til at underskrive eCall-aftalememorandummet, og vi vil følge udviklingen i gennemførelsen af en passende beredskabstjenesteinfrastruktur for 112. For øvrigt har jeg indledt 11 overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, fordi de er nødt til at gennemføre det. Parlamentet har ret. Vi skal indføre det med det samme og på den rigtige måde, således at det er til gavn for EU-borgerne. Jeg vil også arbejde utrætteligt sammen med alle andre aktører, hvis indsats er nødvendig for at gennemføre eCall, og jeg vil informere Parlamentet om, jeg den 18. oktober 2005 inviterede alle medlemsstaterne til et møde på højt niveau for at drøfte udviklingen og få yderligere tilslutning til køreplanen for gennemførelsen af eCall som et fælleseuropæisk køretøjsmonteret 112-alarmopkald. Der var 21 medlemsstater til stede samt Norge, og repræsentanterne støttede enstemmigt gennemførelsen af det køretøjsmonterede alarmopkald samt den køreplan, som branchen har udarbejdet. Siden dette møde har mine tjenestegrene været i løbende kontakt med medlemsstaterne, og der er blevet afholdt en række eCall-konferencer på nationalt plan, bl.a. i Helsinki, Lissabon, Budapest, Madrid og andre steder. Derfor sker der fremskridt. Jeg er sikker på, at Parlamentets indsats i dag bliver medvirkende til at fremskynde dette. Vi iværksætter også en Eurobarometer-undersøgelse for at høre borgernes holdning til 112, eCall og andre lignende emner. De får resultaterne senere på året, lige så snart de er klar. Mens jeg taler om aktørerne, vil jeg kort nævne forsikringsbranchen. De sagde, og jeg citerer, "der mangler fuldstændig et holdbart bevis til støtte for holdningen om, at forsikringsselskaber får gavn af eCall". Jeg vil gerne minde forsikringsbranchen om, at eCall ikke drejer sig om at tjene penge, men om at redde liv, og jeg håber, at denne holdning bliver revideret efter den meget vigtige afstemning, Parlamentet skal til at foretage. Jeg vil også sige et par ord om standardisering. Der er behov for omgående standardisering af datatransmissionsprotokollen og signaleringen for at komme videre med designarbejdet og investeringerne, og her bør kommercielle interesser ikke blokere for standardiseringsorganisationernes arbejde. Der er nu fuld konsensus om specificeringen af eCall og dets virkemåde, og jeg opfordrer alle aktører, og særlig mobilnetoperatørerne, til at støtte det relevante standardiseringsarbejde i ETSI og CEN, således at dette arbejde kan afsluttes snarest muligt. Jeg vil rette en meget hjertelig tak til ordføreren og til de medlemmer af alle politiske grupper, som ønsker at hjælpe os, ikke kun i dag, men også i morgen, med at gøre eCall til et meget vigtigt europæisk projekt. Der er brug for støtte fra alle de europæiske aktører. I dag har været en milepæl."@da2
"Frau Präsidentin! Lassen Sie mich nochmals dem Berichterstatter danken – und insbesondere den Fraktionen des Europäischen Parlaments, die fast einmütig der Auffassung sind, dass eCall einen wichtigen Fortschritt bedeutet, der im Interesse der europäischen Bürger ist. Auf Grundlage dieser nachdrücklichen Unterstützung des Parlaments wird die Kommission ihre Anstrengungen zur Einführung des europaweiten eCall-Systems bis 2009 fortsetzen. Insbesondere werden wir uns um weitere Unterzeichner der gemeinsamen Absichtserklärung über eCall bemühen und die Fortschritte bei der Einrichtung einer angemessenen Notdienst-Infrastruktur für die Nummer 112 beobachten. Ich habe übrigens elf Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten eingeleitet, da sie zu dieser Einrichtung verpflichtet sind. Das Parlament hat Recht: Es bedarf einer gleichzeitigen und korrekten Umsetzung, damit unsere Bürger davon profitieren können. Zudem werde ich unermüdlich mit all den anderen Beteiligten zusammenarbeiten, deren Engagement für die Umsetzung von eCall erforderlich ist. In diesem Zusammenhang möchte ich das Parlament informieren, dass ich am 18. Oktober 2005 alle Mitgliedstaaten zu einem hochrangigen Treffen eingeladen habe, um die Fortschritte zu besprechen und weitere Zusagen auf dem Weg zur Einführung von eCall als europaweitem bordeigenen 112-Notrufsystem einzuholen. 21 Mitgliedstaaten sowie Norwegen nahmen daran teil, und die Vertreter unterstützten einhellig die Einführung eines bordeigenen Notrufsystems sowie den von der Industrie aufgestellten Zeitplan. Seit diesem Treffen standen meine Dienststellen in ständigem Kontakt mit den Mitgliedstaaten, und es wurden mehrere Konferenzen zu eCall auf nationaler Ebene abgehalten, unter anderem in Helsinki, Lissabon, Budapest und Madrid. Es geschieht also etwas. Ich bin mir sicher, dass der heutige Schritt des Parlaments sehr wichtig sein wird, um die Sache zu beschleunigen. Wir führen auch eine Eurobarometer-Umfrage durch, um die Meinungen der Bürger zur 112, zu eCall und ähnlichen Themen einzuholen. Sie erhalten die Ergebnisse irgendwann im Laufe des Jahres, sobald sie verfügbar sind. Wenn ich schon von all den Beteiligten spreche, dann möchte ich doch kurz auf die Versicherungsbranche eingehen. Sie sagte wortwörtlich, dass es auch nicht den geringsten stichhaltigen Anhaltspunkt für die Annahme gebe, dass Versicherer auf irgendeine Weise von eCall profitieren werden. Ich möchte die Versicherungsbranche daran erinnern, dass es bei eCall nicht ums Geldverdienen geht, sondern darum, Menschenleben zu retten, und deshalb hoffe ich, dass sie ihren Standpunkt nach der nun anstehenden und sehr wichtigen Abstimmung im Parlament noch einmal überdenkt. Ich möchte auch noch ein Wort zur Normung sagen. Es bedarf dringend einer Normung des Datenübertragungsprotokolls und der Signale, damit weiter entwickelt und investiert werden kann, und hierbei sollten kommerzielle Interessen nicht die Arbeit der Normungsgremien blockieren. Wir haben jetzt einen umfassenden Konsens zur eCall-Spezifizierung und -Funktionalität, sodass ich dringend an alle Beteiligten und vor allem an die Mobilfunkbetreiber appellieren möchte, die entsprechenden Normungsarbeiten des ETSI und CEN zu unterstützen, damit diese Arbeit so bald wie möglich abgeschlossen werden kann. Ein besonders herzliches Dankeschön richte ich an den Berichterstatter und an all die Abgeordneten aller Fraktionen, die uns nicht nur heute, sondern auch morgen dabei helfen werden, eCall zu einem sehr bedeutenden europäischen Projekt zu machen. Es braucht die Unterstützung aller europäischen Akteure. Heute haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εκφράσω ξανά τις ευχαριστίες μου στον εισηγητή και ειδικότερα στις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίες, από κοινού και σχεδόν ομόφωνα, πιστεύουν ότι το eCall αποτελεί σημαντικό βήμα προς το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών. Με αυτήν τη θερμή υποστήριξη από το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της με στόχο την καθιέρωση του πανευρωπαϊκού eCall μέχρι το 2009. Ειδικότερα, θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες υπογραφές για το μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με το eCall, και θα παρακολουθούμε την πρόοδο σχετικά με την υλοποίηση της κατάλληλης υποδομής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για το 112. Παρεμπιπτόντως, έχω κινήσει 11 διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών, επειδή πρέπει να υλοποιήσουν αυτήν την υποδομή. Το Κοινοβούλιο έχει δίκιο: ας την υλοποιήσουμε αμέσως και με τον σωστό τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί τους πολίτες μας. Θα εργαστώ επίσης σκληρά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, η δέσμευση των οποίων είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του eCall, και θα ήθελα να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι στις 18 Οκτωβρίου 2005 κάλεσα όλα τα κράτη μέλη σε μια υψηλού επιπέδου συνάντηση για να συζητήσουμε σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί και να λάβουμε περισσότερες δεσμεύσεις σχετικά με τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή του eCall ως πανευρωπαϊκής υπηρεσίας κλήσης του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 από το όχημα. Παρόντα ήταν 21 κράτη μέλη, καθώς και η Νορβηγία, και οι εκπρόσωποι υποστήριξαν ομόφωνα την υλοποίηση της υπηρεσίας κλήσης έκτακτης ανάγκης από το όχημα, καθώς και τον οδικό χάρτη που ετοίμασε η βιομηχανία. Από τη συνάντηση εκείνη, οι υπηρεσίες μου βρίσκονται σε στενή επαφή με τα κράτη μέλη, και πραγματοποιήθηκαν αρκετές διασκέψεις σχετικά με το eCall σε εθνικό επίπεδο: στο Ελσίνκι, στη Λισαβόνα, τη Βουδαπέστη, τη Μαδρίτη και αλλού. Επομένως, υπάρχει κινητικότητα. Είμαι σίγουρη ότι η σημερινή δράση του Κοινοβουλίου θα είναι πολύ σημαντική για την επίσπευση των διαδικασιών. Πραγματοποιούμε επίσης μια δημοσκόπηση μέσω του Ευρωβαρόμετρου για να συγκεντρώσουμε τις απόψεις των πολιτών σχετικά με το 112, το eCall και άλλα συναφή ζητήματα. Θα έχετε τα αποτελέσματα αργότερα αυτόν τον χρόνο μόλις καταστούν διαθέσιμα. Ενώ μιλώ για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στον κλάδο των ασφαλίσεων. Δήλωσαν, και αναφέρω επί λέξει, ότι «υπάρχει παντελής έλλειψη στοιχείων που να υποστηρίζουν την άποψη ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αποκομίσουν οποιοδήποτε όφελος από το eCall». Θα ήθελα να υπενθυμίσω στον κλάδο των ασφαλίσεων ότι το eCall δεν αποσκοπεί στο κέρδος αλλά στη διάσωση ζωών, και ελπίζω ότι θα υπάρξει αναθεώρηση αυτής της θέσης μετά την πολύ σημαντική ψηφοφορία που θα διεξαγάγει το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίσης να πω δύο λέξεις σχετικά με την τυποποίηση. Η τυποποίηση του πρωτοκόλλου διαβίβασης δεδομένων και της σήμανσης απαιτούνται επειγόντως, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν οι εργασίες σχεδιασμού και οι επενδύσεις και, στο σημείο αυτό, τα εμπορικά συμφέροντα δεν θα πρέπει να εμποδίζουν το έργο των οργανισμών τυποποίησης. Έχουμε τώρα πλήρη συναίνεση σχετικά με τις προδιαγραφές και τη λειτουργικότητα του eCall, και θα ήθελα να καλέσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και ειδικότερα τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας, να υποστηρίξουν το κατάλληλο έργο τυποποίησης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) ούτως, ώστε το έργο αυτό να οριστικοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα να απευθύνω ένα πολύ θερμό «ευχαριστώ» στον εισηγητή και σε όλους τους βουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες που θα μας βοηθήσουν, όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον, να καταστήσουμε το eCall ένα πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό σχέδιο. Χρειάζεται την υποστήριξη όλων των ευρωπαϊκών εμπλεκόμενων φορέων. Σήμερα πραγματοποιήσαμε ένα σημαντικό επίτευγμα."@el10
". Señora Presidenta, permítame expresar una vez más mi agradecimiento al ponente y particularmente a los Grupos políticos del Parlamento Europeo que juntos y casi unánimemente piensan que eCall representa un avance importante que redunda en interés de los ciudadanos europeos. Con este firme apoyo del Parlamento, la Comisión proseguirá sus esfuerzos encaminados a la introducción del eCall paneuropeo para 2009. En particular buscaremos nuevas firmas para el memorando de acuerdo eCall y supervisaremos los avances de la creación de la infraestructura de servicios de urgencia adecuados para el 112. Por cierto, he incoado 11 procedimientos de infracción contra los Estados miembros, porque tienen que aplicarlo. El Parlamento tiene razón: apliquémoslo de inmediato y de forma correcta para que sirva a nuestros ciudadanos. Yo también trabajaré incansablemente con todas las demás partes interesadas cuyo compromiso es necesario para la aplicación de eCall y deseo informar al Parlamento de que el 18 de octubre de 2005 invité a todos los Estados miembros a una reunión de alto nivel para conversar sobre los progresos realizados y lograr un mayor compromiso en torno al plan de trabajo para la aplicación de eCall como llamada de emergencia 112 paneuropea instalada en los vehículos. Había 21 Estados miembros presentes, además de Noruega, y los representantes apoyaron unánimemente la realización de un sistema de llamada de emergencia instalado en los vehículos, así como el plan de trabajo elaborado por el sector. Desde aquella reunión, mis servicios han estado en contacto permanente con los Estados miembros y se han celebrado varias conferencias eCall a escala nacional: en Helsinki, Lisboa, Budapest, Madrid y en otros lugares. Por tanto, las cosas avanzan. Estoy seguro de que la decisión de hoy del Parlamento será muy importante para acelerarlo. También hemos iniciado un estudio del Eurobarómetro para recabar las opiniones de los ciudadanos sobre el 112, eCall y otras cuestiones por el estilo. Les facilitaremos los resultados este mismo año, tan pronto estén disponibles. Hablar de todas las partes interesadas, quiero mencionar brevemente el sector de los seguros. Este ha dicho, y cito textualmente, que «no hay absolutamente ninguna prueba viable que acredite la opinión de que las compañías de seguros saldrán beneficiadas con eCall». Quiero recordar al sector de los seguros que el objetivo de eCall no es ganar dinero, sino salvar vidas, y espero que esta posición se revise después de la importante votación que va a realizar el Parlamento. Quiero decir también algo sobre la normalización. Urge la normalización del protocolo de transmisión de datos y de la señalización para que las inversiones y el trabajo de diseño puedan avanzar y, en este punto, el interés comercial no debería bloquear la labor de las organizaciones de normalización. Ahora hay pleno consenso sobre la especificación y la funcionalidad de eCall, e insto a las partes interesadas, especialmente a los operadores de redes de telefonía móvil, a que apoyen la correspondiente labor de normalización en el ETSI y el CEN, de modo que pueda concluir lo antes posible. Deseo expresar mi más sincero agradecimiento al ponente y a los miembros de todos los Grupos políticos que nos ayudarán, no solo hoy, sino también en el futuro, a hacer de eCall en un proyecto europeo muy importante. Necesita el apoyo de todas las partes interesadas europeas. Hoy hemos logrado un hito importante."@es20
"Madam President, let me once again express my thanks to the rapporteur and in particular to the political groups of the European Parliament, who, together and almost unanimously, think that eCall represents an important advance that is in the interests of European citizens. With this strong support from Parliament, the Commission will continue its efforts aimed at the introduction of the pan-European eCall by 2009. In particular, we will pursue further signatures to the eCall Memorandum of Understanding, and we will follow the progress in implementing the appropriate emergency services infrastructure for 112. By the way, I have launched 11 infringement procedures against Member States, because they have to implement it. Parliament is right: let us implement it at once and in the right way so that it serves our citizens. I will also work relentlessly with all other stakeholders whose commitment is necessary for implementing eCall, and I would like to inform Parliament that on 18 October 2005 I invited all the Member States to a high-level meeting to discuss progress and to obtain further commitment on the roadmap for the implementation of eCall as a pan-European in-vehicle emergency 112 call. There were 21 Member States present as well as Norway and the representatives unanimously supported the realisation of the in-vehicle emergency call, as well as the roadmap prepared by the industry. Since that meeting, my services have been in constant liaison with Member States, and several eCall conferences have been held at national level: in Helsinki, Lisbon, Budapest, Madrid and elsewhere. Therefore, things are moving. I am sure today’s action by Parliament will be very important in speeding this up. We are also launching a Eurobarometer survey to collect citizens’ views on 112, on eCall and on other such issues. You will get the results later this year as soon as they are available. While I am speaking about all the stakeholders, I would like to briefly mention the insurance industry. They said, and I quote, ‘there is a complete lack of any viable evidence to support the view that insurers will derive any benefit from eCall’. I would like to remind the insurance industry that eCall is not about making money, it is about saving lives, and I hope that there will be a review of this position after the very important vote Parliament is going to take. I would also like to say a word about standardisation. Standardisation of the data transmission protocol and signalling are urgently needed to enable the design work and investments to go ahead and, here, commercial interest should not block the work of the standardisation organisations. We now have a full consensus on the eCall specification and functionality, and I would like to urge all stakeholders, and especially the mobile network operators, to support the appropriate standardisation work in ETSI and CEN so that this work can be finalised as soon as possible. I should like to say a very heartfelt ‘thank you’ to the rapporteur and to all Members from all the political groups who will help us, not only today but also tomorrow, to make eCall a very important European project. It needs the support of all of the European stakeholders. Today we have achieved an important milestone."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan jälleen kerran kiittää esittelijää ja erityisesti Euroopan parlamentin poliittisia ryhmiä, jotka yhdessä ja lähes yksimielisesti ovat sitä mieltä, että eCall on Euroopan unionin kansalaisten etujen mukainen tärkeä edistysaskel. Tällä parlamentin vahvalla tuella komissio jatkaa ponnistelujaan Euroopan laajuisen eCall-järjestelmän käyttöön ottamiseksi vuoteen 2009 mennessä. Pyrimme erityisesti saamaan lisää allekirjoituksia eCall-järjestelmää koskevaan yhteistoimintamuistoon ja seuraamme myös, miten hätänumeroon 112 liittyvän asianmukaisen pelastuspalveluinfrastruktuurin täytäntöönpanossa edistytään. Olen muuten aloittanut 11 rikkomismenettelyä jäsenvaltioita vastaan, sillä näiden on pantava kyseinen järjestelmä täytäntöön. Parlamentti on oikeassa: pankaamme se täytäntöön välittömästi ja oikealla tavalla, niin että se palvelee kansalaisiamme. Teen myös väsymättä työtä kaikkien muiden sidosryhmien kanssa, joiden sitoutuminen on tärkeää eCall-järjestelmän toteutumisen kannalta, ja haluan kertoa parlamentille, että 18. lokakuuta 2005 kutsuin kaikki jäsenvaltiot korkean tason kokoukseen keskustelemaan hankkeen edistymisestä ja saadakseni ne sitoutumaan entistä vahvemmin eCall-järjestelmän täytäntöönpanoon Euroopan laajuisena autoihin asennettavana ja 112-numeroon perustuvana hätäpuhelupalveluna. Kokoukseen osallistui 21 jäsenvaltiota sekä Norja, ja maiden edustajat kannattivat yksimielisesti autoihin asennettavan hätäpuhelujärjestelmän toteuttamista sekä autoteollisuuden laatimaa etenemissuunnitelmaa. Kokouksen jälkeen yksikköni on ollut jatkuvassa yhteydessä jäsenvaltioihin, ja useita eCall-järjestelmää koskevia kokouksia on pidetty jäsenvaltioissa: Helsingissä, Lissabonissa, Budapestissa, Madridissa ja muissa kaupungeissa. Näin ollen asioissa päästään eteenpäin. Olen varma, että parlamentin tämänpäiväinen toiminta vaikutta ratkaisevasti hankkeen vauhdittamiseen. Käynnistämme myös Eurobarometri-kyselyn kerätäksemme kansalaisten näkemyksiä hätänumerosta 112, eCall-järjestelmästä ja muista vastaavista kysymyksistä. Toimitan kyselyn tulokset teille myöhemmin tänä vuonna heti, kun ne ovat saatavana. Vaikka puhunkin kaikista sidosryhmistä, haluaisin mainita lyhyesti vakuutusalan. Sen edustajat totesivat, ettei ole minkäänlaisia pitäviä todisteita, jotka tukisivat näkemystä, että vakuutusyhtiöt hyötyisivät jollain tavoin eCall-järjestelmästä. Haluan muistuttaa vakuutusalaa siitä, että eCall-järjestelmässä ei ole kyse rahallisen voiton tavoittelusta vaan ihmishenkien pelastamisesta, ja toivon, että vakuutusyhtiöt tarkistavat kantaansa sen jälkeen, kun tätä tärkeä asiaa koskeva äänestys on toimitettu parlamentissa. Haluan sanoa muutaman sanan myös standardoinnista. Tiedonsiirtoprotokollan ja signaalien standardointia tarvitaan kipeästi, jotta suunnittelutyössä ja investoinneissa päästään eteenpäin, ja tässä kohtaa kaupalliset intressit eivät saisi estää standardointielinten työtä. Olemme nyt täysin yksimielisiä eCall-järjestelmän eritelmistä ja toiminnoista, ja haluaisin kehottaa kaikkia sidosryhmiä ja varsinkin teleoperaattoreita tukemaan ETSIn ja CENin tekemää asianmukaista standardointityötä, jotta työ saadaan päätökseen mahdollisimman pian. Haluan esittää vielä sydämelliset kiitokset esittelijälle sekä kaikkia poliittisia ryhmiä edustaville parlamentin jäsenille, jotka auttavat meitä nyt ja myöhemmin tekemään eCallista erittäin tärkeän eurooppalaisen hankkeen. Tässä tarvitaan kaikkien eurooppalaisten sidosryhmien tukea. Olemme tänään saavuttaneet tärkeän rajapyykin."@fi7
"Madame la Présidente, permettez-moi encore une fois de remercier le rapporteur et en particulier les groupes politiques du Parlement européen, qui pensent, ensemble et de manière presque unanime, qu’eCall représente une avancée importante dans l’intérêt des citoyens européens. Avec ce ferme soutien du Parlement, la Commission poursuivra ses efforts visant à introduire le système paneuropéen eCall d’ici à 2009. En particulier, nous tenterons de réunir de nouvelles signatures sur le protocole d’accord eCall et nous suivrons les progrès dans la mise en œuvre de l’infrastructure appropriée des services d’urgence pour le 112. À ce propos, j’ai lancé 11 procédures d’infraction à l’encontre d’États membres qui doivent le mettre en œuvre. Le Parlement a raison: nous devons le mettre en œuvre tout de suite et comme il convient, de manière à ce qu’il serve nos citoyens. Je travaillerai également sans relâche avec toutes les autres parties prenantes dont l’engagement est nécessaire à la mise en œuvre d’eCall. Je voudrais informer le Parlement que, le 18 octobre 2005, j’ai convié tous les États membre à une réunion de haut niveau pour examiner les progrès et obtenir un nouvel engagement sur la feuille de route pour la mise en œuvre d’eCall comme numéro 112 d’appel d’urgence embarqué paneuropéen. 21 États membres étaient présents, ainsi que la Norvège, et les représentants ont soutenu à l’unanimité la réalisation du numéro d’urgence embarqué, ainsi que la feuille de route préparée par l’industrie. Depuis cette réunion, mes services ont été en liaison constante avec les États membres et plusieurs conférences eCall ont eu lieu au niveau national: à Helsinki, Lisbonne, Budapest, Madrid et ailleurs. Les choses évoluent donc. Je suis sûre que l’action d’aujourd’hui du Parlement sera très importante pour accélérer tout cela. Nous lançons aussi une enquête Eurobaromètre pour rassembler les avis des citoyens sur le 112, sur eCall et sur d’autres questions similaires. Vous aurez les résultats plus tard dans l’année, dès qu’ils seront disponibles. Puisque je parle de toutes les parties prenantes, je voudrais mentionner brièvement l’industrie des assurances, qui a dit - je cite - «rien ne permet d’affirmer que les assureurs tireront un avantage quelconque d’eCall». Je voudrais rappeler à l’industrie des assurances qu’eCall n’a rien à voir avec le fait de gagner de l’argent, il s’agit de sauver des vies et j’espère qu’elle reverra sa position après le vote très important auquel le Parlement va se livrer. Je voudrais dire un mot au sujet de la normalisation. La normalisation du protocole de transmission des données et la signalisation sont nécessaires de toute urgence pour permettre au travail de conception et aux investissements d’aller de l’avant. L’intérêt commercial ne devrait pas bloquer le travail des organisations de normalisation. Nous disposons à présent d’un consensus complet concernant la spécification et la fonctionnalité d’eCall. J’invite instamment toutes les parties prenantes et surtout les opérateurs du réseau mobile à soutenir le travail de normalisation approprié au sein de l’ETSI et du CEN, de manière à ce que ce travail puisse être achevé dès que possible. Je voudrais remercier du fond du cœur le rapporteur et tous les députés de tous les groupes politiques qui nous aideront, non seulement aujourd’hui mais aussi demain, à faire d’eCall un projet européen très important. Ce projet a besoin du soutien de toutes les parties prenantes européennes. Aujourd’hui, nous avons franchi une étape importante."@fr8
"Madam President, let me once again express my thanks to the rapporteur and in particular to the political groups of the European Parliament, who, together and almost unanimously, think that eCall represents an important advance that is in the interests of European citizens. With this strong support from Parliament, the Commission will continue its efforts aimed at the introduction of the pan-European eCall by 2009. In particular, we will pursue further signatures to the eCall Memorandum of Understanding, and we will follow the progress in implementing the appropriate emergency services infrastructure for 112. By the way, I have launched 11 infringement procedures against Member States, because they have to implement it. Parliament is right: let us implement it at once and in the right way so that it serves our citizens. I will also work relentlessly with all other stakeholders whose commitment is necessary for implementing eCall, and I would like to inform Parliament that on 18 October 2005 I invited all the Member States to a high-level meeting to discuss progress and to obtain further commitment on the roadmap for the implementation of eCall as a pan-European in-vehicle emergency 112 call. There were 21 Member States present as well as Norway and the representatives unanimously supported the realisation of the in-vehicle emergency call, as well as the roadmap prepared by the industry. Since that meeting, my services have been in constant liaison with Member States, and several eCall conferences have been held at national level: in Helsinki, Lisbon, Budapest, Madrid and elsewhere. Therefore, things are moving. I am sure today’s action by Parliament will be very important in speeding this up. We are also launching a Eurobarometer survey to collect citizens’ views on 112, on eCall and on other such issues. You will get the results later this year as soon as they are available. While I am speaking about all the stakeholders, I would like to briefly mention the insurance industry. They said, and I quote, ‘there is a complete lack of any viable evidence to support the view that insurers will derive any benefit from eCall’. I would like to remind the insurance industry that eCall is not about making money, it is about saving lives, and I hope that there will be a review of this position after the very important vote Parliament is going to take. I would also like to say a word about standardisation. Standardisation of the data transmission protocol and signalling are urgently needed to enable the design work and investments to go ahead and, here, commercial interest should not block the work of the standardisation organisations. We now have a full consensus on the eCall specification and functionality, and I would like to urge all stakeholders, and especially the mobile network operators, to support the appropriate standardisation work in ETSI and CEN so that this work can be finalised as soon as possible. I should like to say a very heartfelt ‘thank you’ to the rapporteur and to all Members from all the political groups who will help us, not only today but also tomorrow, to make eCall a very important European project. It needs the support of all of the European stakeholders. Today we have achieved an important milestone."@hu11
". Signora Presidente, mi consenta di rinnovare i miei ringraziamenti al relatore e in particolare ai gruppi politici del Parlamento europeo che, insieme e quasi all’unanimità, ritengono che eCall sia un importante progresso a vantaggio dei cittadini europei. Con il forte sostegno del Parlamento la Commissione continuerà a impegnarsi al fine di introdurre eCall in tutta Europa entro il 2009. In particolare cercheremo di ottenere che altri firmino il protocollo d’intesa su eCall e seguiremo i progressi compiuti nell’introduzione di infrastrutture adeguate per i servizi di emergenza per il numero 112. Tra l’altro ho avviato 11 procedure di infrazione per indurre gli Stati membri inadempienti ad attuare il programma. Il Parlamento ha ragione, tale servizio va attuato immediatamente e in maniera appropriata in modo da essere utile ai nostri cittadini. Collaborerò inoltre instancabilmente con gli altri soggetti coinvolti di cui occorre ottenere l’impegno per l’attuazione di eCall. Vorrei informare il Parlamento che il 18 ottobre 2005 avevo invitato tutti gli Stati membri a una riunione ad alto livello per parlare dei progressi compiuti e ottenere ulteriori impegni in vista della tabella di marcia per l’attuazione di eCall, quale sistema di chiamata paneuropeo a bordo dei veicoli basato sul numero 112. Erano presenti 21 Stati membri, nonché la Norvegia, e i rappresentanti degli Stati membri hanno sostenuto all’unanimità l’introduzione della chiamata di emergenza a bordo dei veicoli, nonché la tabella di marcia definita dall’industria. Dopo questa riunione i miei servizi si sono mantenuti in costante contatto con gli Stati membri e si sono svolte varie conferenze su eCall a livello nazionale: a Helsinki, Lisbona, Budapest, Madrid e altrove. Le cose si stanno muovendo, dunque. Sono certa che l’iniziativa odierna del Parlamento avrà un ruolo decisivo nell’accelerare il processo. Siamo inoltre in procinto di avviare un sondaggio dell’Eurobarometro per raccogliere i pareri dei cittadini sul 112, eCall e altre questioni analoghe. Avrete i risultati più avanti nell’arco dell’anno, non appena saranno disponibili. A proposito dei soggetti coinvolti, vorrei fare un rapido cenno al settore assicurativo. E’ stato detto che, cito testualmente, non ci sarebbe alcuna prova tangibile a sostegno dell’ipotesi che gli assicuratori trarranno vantaggio da eCall. Vorrei ricordare al settore assicurativo che eCall non è un sistema per fare soldi, ma per salvare vite umane e mi auguro che tale posizione sarà rivista a seguito del decisivo voto che il Parlamento si accinge ad esprimere. Desidero spendere qualche parola anche sulla standardizzazione. E’ urgentemente necessario procedere alla standardizzazione del protocollo di trasmissione dei dati e della segnaletica perché il lavoro di progettazione e gli investimenti possano procedere e, nella fattispecie, gli interessi commerciali non dovrebbero ostacolare l’operato delle organizzazioni preposte alla standardizzazione. Adesso abbiamo raggiunto il pieno consenso sulle specifiche e sulla funzionalità di eCall, vorrei dunque esortare tutti i soggetti coinvolti e soprattutto gli operatori della rete mobile a sostenere l’opportuno lavoro di standardizzazione in seno all’ETSI e al CEN, cosicché possa essere concluso prima possibile. Vorrei esprimere un sentito ringraziamento al relatore e chiedere a tutti i deputati di tutti i gruppi politici che ci aiuteranno non solo oggi, ma anche domani, a considerare eCall un progetto europeo di primaria importanza. Tale progetto richiede l’appoggio di tutti i soggetti interessati a livello europeo. Oggi abbiamo posto una pietra miliare decisiva."@it12
"Madam President, let me once again express my thanks to the rapporteur and in particular to the political groups of the European Parliament, who, together and almost unanimously, think that eCall represents an important advance that is in the interests of European citizens. With this strong support from Parliament, the Commission will continue its efforts aimed at the introduction of the pan-European eCall by 2009. In particular, we will pursue further signatures to the eCall Memorandum of Understanding, and we will follow the progress in implementing the appropriate emergency services infrastructure for 112. By the way, I have launched 11 infringement procedures against Member States, because they have to implement it. Parliament is right: let us implement it at once and in the right way so that it serves our citizens. I will also work relentlessly with all other stakeholders whose commitment is necessary for implementing eCall, and I would like to inform Parliament that on 18 October 2005 I invited all the Member States to a high-level meeting to discuss progress and to obtain further commitment on the roadmap for the implementation of eCall as a pan-European in-vehicle emergency 112 call. There were 21 Member States present as well as Norway and the representatives unanimously supported the realisation of the in-vehicle emergency call, as well as the roadmap prepared by the industry. Since that meeting, my services have been in constant liaison with Member States, and several eCall conferences have been held at national level: in Helsinki, Lisbon, Budapest, Madrid and elsewhere. Therefore, things are moving. I am sure today’s action by Parliament will be very important in speeding this up. We are also launching a Eurobarometer survey to collect citizens’ views on 112, on eCall and on other such issues. You will get the results later this year as soon as they are available. While I am speaking about all the stakeholders, I would like to briefly mention the insurance industry. They said, and I quote, ‘there is a complete lack of any viable evidence to support the view that insurers will derive any benefit from eCall’. I would like to remind the insurance industry that eCall is not about making money, it is about saving lives, and I hope that there will be a review of this position after the very important vote Parliament is going to take. I would also like to say a word about standardisation. Standardisation of the data transmission protocol and signalling are urgently needed to enable the design work and investments to go ahead and, here, commercial interest should not block the work of the standardisation organisations. We now have a full consensus on the eCall specification and functionality, and I would like to urge all stakeholders, and especially the mobile network operators, to support the appropriate standardisation work in ETSI and CEN so that this work can be finalised as soon as possible. I should like to say a very heartfelt ‘thank you’ to the rapporteur and to all Members from all the political groups who will help us, not only today but also tomorrow, to make eCall a very important European project. It needs the support of all of the European stakeholders. Today we have achieved an important milestone."@lt14
"Madam President, let me once again express my thanks to the rapporteur and in particular to the political groups of the European Parliament, who, together and almost unanimously, think that eCall represents an important advance that is in the interests of European citizens. With this strong support from Parliament, the Commission will continue its efforts aimed at the introduction of the pan-European eCall by 2009. In particular, we will pursue further signatures to the eCall Memorandum of Understanding, and we will follow the progress in implementing the appropriate emergency services infrastructure for 112. By the way, I have launched 11 infringement procedures against Member States, because they have to implement it. Parliament is right: let us implement it at once and in the right way so that it serves our citizens. I will also work relentlessly with all other stakeholders whose commitment is necessary for implementing eCall, and I would like to inform Parliament that on 18 October 2005 I invited all the Member States to a high-level meeting to discuss progress and to obtain further commitment on the roadmap for the implementation of eCall as a pan-European in-vehicle emergency 112 call. There were 21 Member States present as well as Norway and the representatives unanimously supported the realisation of the in-vehicle emergency call, as well as the roadmap prepared by the industry. Since that meeting, my services have been in constant liaison with Member States, and several eCall conferences have been held at national level: in Helsinki, Lisbon, Budapest, Madrid and elsewhere. Therefore, things are moving. I am sure today’s action by Parliament will be very important in speeding this up. We are also launching a Eurobarometer survey to collect citizens’ views on 112, on eCall and on other such issues. You will get the results later this year as soon as they are available. While I am speaking about all the stakeholders, I would like to briefly mention the insurance industry. They said, and I quote, ‘there is a complete lack of any viable evidence to support the view that insurers will derive any benefit from eCall’. I would like to remind the insurance industry that eCall is not about making money, it is about saving lives, and I hope that there will be a review of this position after the very important vote Parliament is going to take. I would also like to say a word about standardisation. Standardisation of the data transmission protocol and signalling are urgently needed to enable the design work and investments to go ahead and, here, commercial interest should not block the work of the standardisation organisations. We now have a full consensus on the eCall specification and functionality, and I would like to urge all stakeholders, and especially the mobile network operators, to support the appropriate standardisation work in ETSI and CEN so that this work can be finalised as soon as possible. I should like to say a very heartfelt ‘thank you’ to the rapporteur and to all Members from all the political groups who will help us, not only today but also tomorrow, to make eCall a very important European project. It needs the support of all of the European stakeholders. Today we have achieved an important milestone."@lv13
"Madam President, let me once again express my thanks to the rapporteur and in particular to the political groups of the European Parliament, who, together and almost unanimously, think that eCall represents an important advance that is in the interests of European citizens. With this strong support from Parliament, the Commission will continue its efforts aimed at the introduction of the pan-European eCall by 2009. In particular, we will pursue further signatures to the eCall Memorandum of Understanding, and we will follow the progress in implementing the appropriate emergency services infrastructure for 112. By the way, I have launched 11 infringement procedures against Member States, because they have to implement it. Parliament is right: let us implement it at once and in the right way so that it serves our citizens. I will also work relentlessly with all other stakeholders whose commitment is necessary for implementing eCall, and I would like to inform Parliament that on 18 October 2005 I invited all the Member States to a high-level meeting to discuss progress and to obtain further commitment on the roadmap for the implementation of eCall as a pan-European in-vehicle emergency 112 call. There were 21 Member States present as well as Norway and the representatives unanimously supported the realisation of the in-vehicle emergency call, as well as the roadmap prepared by the industry. Since that meeting, my services have been in constant liaison with Member States, and several eCall conferences have been held at national level: in Helsinki, Lisbon, Budapest, Madrid and elsewhere. Therefore, things are moving. I am sure today’s action by Parliament will be very important in speeding this up. We are also launching a Eurobarometer survey to collect citizens’ views on 112, on eCall and on other such issues. You will get the results later this year as soon as they are available. While I am speaking about all the stakeholders, I would like to briefly mention the insurance industry. They said, and I quote, ‘there is a complete lack of any viable evidence to support the view that insurers will derive any benefit from eCall’. I would like to remind the insurance industry that eCall is not about making money, it is about saving lives, and I hope that there will be a review of this position after the very important vote Parliament is going to take. I would also like to say a word about standardisation. Standardisation of the data transmission protocol and signalling are urgently needed to enable the design work and investments to go ahead and, here, commercial interest should not block the work of the standardisation organisations. We now have a full consensus on the eCall specification and functionality, and I would like to urge all stakeholders, and especially the mobile network operators, to support the appropriate standardisation work in ETSI and CEN so that this work can be finalised as soon as possible. I should like to say a very heartfelt ‘thank you’ to the rapporteur and to all Members from all the political groups who will help us, not only today but also tomorrow, to make eCall a very important European project. It needs the support of all of the European stakeholders. Today we have achieved an important milestone."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, laat ik allereerst nogmaals de rapporteur bedanken en vooral ook de fracties van het Europees Parlement, die, gezamenlijk en nagenoeg unaniem, van mening zijn dat eCall een belangrijke vooruitgang betekent, die in het belang is van de Europese burgers. Met deze sterke steun vanuit het Parlement zal de Commissie haar inspanningen voortzetten om het pan-Europese eCall-systeem tegen 2009 in te voeren. We zullen in het bijzonder ijveren voor meer handtekeningen onder het memorandum van overeenstemming over de invoering van eCall, en we zullen toezien op de vorderingen bij de invoering van de benodigde noodhulpvoorzieningen voor 112. Overigens heb ik elf inbreukprocedures tegen lidstaten ingeleid wegens nalatigheid bij de invoering ervan. Het Parlement heeft gelijk: de invoering moet meteen goed gebeuren, zodat onze burgers er baat bij hebben. Ik zal bovendien blijven samenwerken met alle andere stakeholders wier inzet voor de invoering van eCall noodzakelijk is, en ik zou het Parlement willen mededelen dat ik alle lidstaten op 18 oktober 2005 had uitgenodigd voor een bijeenkomst op hoog niveau om de vorderingen te bespreken en hun te vragen om een verdere inspanningsverplichting ten aanzien van het stappenplan voor de invoering van eCall als pan-Europese dienst voor noodoproepen naar 112 in voertuigen. De vertegenwoordigers van de 21 aanwezige lidstaten en Noorwegen spraken eensgezind hun steun uit voor de verwezenlijking van het systeem voor noodoproepen vanuit voertuigen en voor het stappenplan van de industrie. Sindsdien hebben mijn diensten voortdurend met de lidstaten samengewerkt en zijn er verscheidene eCall-conferenties gehouden op nationaal niveau, onder andere in Helsinki, Lissabon, Boedapest en Madrid. Het balletje is dus aan het rollen. Ik weet zeker dat het optreden van het Parlement van vandaag er in zeer belangrijke mate toe zal bijdragen dat er schot in de zaak komt. Daarnaast stellen wij een Eurobarometer-enquête in om te inventariseren hoe burgers tegen 112, eCall en dergelijke onderwerpen aankijken. De uitkomsten daarvan kunt u later dit jaar tegemoet zien, zodra deze beschikbaar zijn. Nu ik het over alle stakeholders heb, zou ik graag kort het verzekeringswezen willen noemen. Volgens de verzekeraars ontbreekt ieder betrouwbaar bewijs voor het idee dat zij enig voordeel aan eCall zullen ontlenen. Ik zou de verzekeraars erop willen wijzen dat eCall niet bedoeld is om geld te verdienen, maar om levens te redden, en ik hoop dat er een herziening komt van hun standpunt na de zeer belangrijke stemming van het Parlement straks. Verder zou ik kort iets willen zeggen over standaardisering. Het protocol voor datatransmissie en de signalering moeten dringend worden gestandaardiseerd, opdat de ontwerpwerkzaamheden en de investeringen niet worden opgehouden. Op dit terrein mogen commerciële belangen het werk van de standaardiseringsorganisaties niet in de weg staan. Nu er volledige overeenstemming is bereikt over de specificaties en functies van eCall, zou ik er bij de stakeholders, en met name bij de exploitanten van mobiele netwerken, op willen aandringen het vereiste standaardiseringswerk in het ETSI en de CEN te ondersteunen, opdat dit zo spoedig mogelijk kan worden afgerond. Ik zou een zeer hartelijk "dank u wel" willen richten tot de rapporteur en alle leden van alle fracties die ons niet alleen vandaag maar ook morgen helpen om eCall tot een zeer belangrijk Europees project te maken. Het heeft de steun nodig van alle Europese stakeholders. We hebben vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt."@nl3
"Madam President, let me once again express my thanks to the rapporteur and in particular to the political groups of the European Parliament, who, together and almost unanimously, think that eCall represents an important advance that is in the interests of European citizens. With this strong support from Parliament, the Commission will continue its efforts aimed at the introduction of the pan-European eCall by 2009. In particular, we will pursue further signatures to the eCall Memorandum of Understanding, and we will follow the progress in implementing the appropriate emergency services infrastructure for 112. By the way, I have launched 11 infringement procedures against Member States, because they have to implement it. Parliament is right: let us implement it at once and in the right way so that it serves our citizens. I will also work relentlessly with all other stakeholders whose commitment is necessary for implementing eCall, and I would like to inform Parliament that on 18 October 2005 I invited all the Member States to a high-level meeting to discuss progress and to obtain further commitment on the roadmap for the implementation of eCall as a pan-European in-vehicle emergency 112 call. There were 21 Member States present as well as Norway and the representatives unanimously supported the realisation of the in-vehicle emergency call, as well as the roadmap prepared by the industry. Since that meeting, my services have been in constant liaison with Member States, and several eCall conferences have been held at national level: in Helsinki, Lisbon, Budapest, Madrid and elsewhere. Therefore, things are moving. I am sure today’s action by Parliament will be very important in speeding this up. We are also launching a Eurobarometer survey to collect citizens’ views on 112, on eCall and on other such issues. You will get the results later this year as soon as they are available. While I am speaking about all the stakeholders, I would like to briefly mention the insurance industry. They said, and I quote, ‘there is a complete lack of any viable evidence to support the view that insurers will derive any benefit from eCall’. I would like to remind the insurance industry that eCall is not about making money, it is about saving lives, and I hope that there will be a review of this position after the very important vote Parliament is going to take. I would also like to say a word about standardisation. Standardisation of the data transmission protocol and signalling are urgently needed to enable the design work and investments to go ahead and, here, commercial interest should not block the work of the standardisation organisations. We now have a full consensus on the eCall specification and functionality, and I would like to urge all stakeholders, and especially the mobile network operators, to support the appropriate standardisation work in ETSI and CEN so that this work can be finalised as soon as possible. I should like to say a very heartfelt ‘thank you’ to the rapporteur and to all Members from all the political groups who will help us, not only today but also tomorrow, to make eCall a very important European project. It needs the support of all of the European stakeholders. Today we have achieved an important milestone."@pl16
"Senhora Presidente, permitam-me que expresse, uma vez mais, os meus agradecimentos ao relator e, em especial, aos grupos políticos do Parlamento Europeu, que, em conjunto e de forma praticamente unânime, consideram o eCall um progresso importante e do interesse dos cidadãos europeus. Com este forte apoio do Parlamento, a Comissão prosseguirá os seus esforços com vista à introdução do serviço pan-europeu eCall até 2009. Procuraremos, em particular, obter novas assinaturas para o Memorando de Entendimento eCall e acompanharemos os progressos na implementação das infra-estruturas adequadas aos serviços de emergência para o 112. A este respeito, demos início a onze processos por infracção contra Estados-Membros, pois estes são obrigados a implementar o 112. O Parlamento tem razão: é preciso que o implementemos rápida e correctamente para que possa servir os nossos cidadãos. Trabalharei também incansavelmente com as outras partes interessadas, cujo compromisso é necessário para a implantação do eCall, e gostaria de informar o Parlamento de que, em 18 de Outubro de 2005, convidei todos os Estados-Membros para uma reunião de alto nível a fim de discutirmos os progressos e de obter um novo compromisso quanto ao roteiro de implementação do eCall como serviço de chamadas de emergência 112 instalado nos veículos. Estiveram presentes 21 Estados-Membros, bem como a Noruega, tendo os seus representantes apoiado unanimemente a concretização do sistema de chamadas de emergência instalado nos veículos, bem como o roteiro elaborado pela indústria. Os meus serviços mantêm-se, desde essa reunião, em contacto constante com os Estados-Membros, tendo sido realizadas numerosas conferências eCall a nível nacional, em Helsínquia, Lisboa, Budapeste, Madrid e noutros locais. Por conseguinte, estamos a avançar. Estou certa de que a actuação de hoje do Parlamento será muito importante para acelerar este processo. Estamos igualmente a lançar um estudo do Eurobarómetro com vista a recolher as opiniões dos cidadãos sobre o 112, o eCall e assuntos afins. Conhecerão os resultados deste estudo tão logo estejam disponíveis, mais para o final do ano. Já que falo de todas as partes interessadas, permitam-me que refira brevemente o sector dos seguros. As seguradoras afirmaram, e cito “há uma total falta de provas fidedignas que sustentem a ideia de que as seguradoras possam tirar qualquer benefício do eCall”. Gostaria de recordar ao sector dos seguros que o que está em causa com o eCall não é a obtenção de benefícios financeiros, mas sim salvar vidas, e espero que as seguradoras venham a rever esta sua posição após os resultados da importante votação que o Parlamento vai realizar. Gostaria de dizer uma palavra sobre a normalização. É urgentemente necessária a normalização do protocolo de transmissão de dados e de sinalização a fim de permitir definir o trabalho e os investimentos para podermos avançar e, aqui, os interesses comerciais não deverão bloquear o trabalho das organizações de normalização. Dispomos agora de total consenso quanto às especificações e funcionalidade do eCall, e gostaria de exortar todas as partes interessadas, e especialmente os operadores das redes móveis, a apoiarem o necessário trabalho de normalização a nível do ETSI e do CEN para que o mesmo possa ser concluído o mais rapidamente possível. Ao relator, e a todos os deputados de todos os grupos políticos, gostaria de agradecer do fundo do coração a sua ajuda, não apenas hoje mas também amanhã, para tornar o serviço eCall um projecto europeu de grande importância. É um projecto que precisa do apoio de todas as partes interessadas na Europa. Hoje alcançámos um marco importante."@pt17
"Madam President, let me once again express my thanks to the rapporteur and in particular to the political groups of the European Parliament, who, together and almost unanimously, think that eCall represents an important advance that is in the interests of European citizens. With this strong support from Parliament, the Commission will continue its efforts aimed at the introduction of the pan-European eCall by 2009. In particular, we will pursue further signatures to the eCall Memorandum of Understanding, and we will follow the progress in implementing the appropriate emergency services infrastructure for 112. By the way, I have launched 11 infringement procedures against Member States, because they have to implement it. Parliament is right: let us implement it at once and in the right way so that it serves our citizens. I will also work relentlessly with all other stakeholders whose commitment is necessary for implementing eCall, and I would like to inform Parliament that on 18 October 2005 I invited all the Member States to a high-level meeting to discuss progress and to obtain further commitment on the roadmap for the implementation of eCall as a pan-European in-vehicle emergency 112 call. There were 21 Member States present as well as Norway and the representatives unanimously supported the realisation of the in-vehicle emergency call, as well as the roadmap prepared by the industry. Since that meeting, my services have been in constant liaison with Member States, and several eCall conferences have been held at national level: in Helsinki, Lisbon, Budapest, Madrid and elsewhere. Therefore, things are moving. I am sure today’s action by Parliament will be very important in speeding this up. We are also launching a Eurobarometer survey to collect citizens’ views on 112, on eCall and on other such issues. You will get the results later this year as soon as they are available. While I am speaking about all the stakeholders, I would like to briefly mention the insurance industry. They said, and I quote, ‘there is a complete lack of any viable evidence to support the view that insurers will derive any benefit from eCall’. I would like to remind the insurance industry that eCall is not about making money, it is about saving lives, and I hope that there will be a review of this position after the very important vote Parliament is going to take. I would also like to say a word about standardisation. Standardisation of the data transmission protocol and signalling are urgently needed to enable the design work and investments to go ahead and, here, commercial interest should not block the work of the standardisation organisations. We now have a full consensus on the eCall specification and functionality, and I would like to urge all stakeholders, and especially the mobile network operators, to support the appropriate standardisation work in ETSI and CEN so that this work can be finalised as soon as possible. I should like to say a very heartfelt ‘thank you’ to the rapporteur and to all Members from all the political groups who will help us, not only today but also tomorrow, to make eCall a very important European project. It needs the support of all of the European stakeholders. Today we have achieved an important milestone."@sk18
"Madam President, let me once again express my thanks to the rapporteur and in particular to the political groups of the European Parliament, who, together and almost unanimously, think that eCall represents an important advance that is in the interests of European citizens. With this strong support from Parliament, the Commission will continue its efforts aimed at the introduction of the pan-European eCall by 2009. In particular, we will pursue further signatures to the eCall Memorandum of Understanding, and we will follow the progress in implementing the appropriate emergency services infrastructure for 112. By the way, I have launched 11 infringement procedures against Member States, because they have to implement it. Parliament is right: let us implement it at once and in the right way so that it serves our citizens. I will also work relentlessly with all other stakeholders whose commitment is necessary for implementing eCall, and I would like to inform Parliament that on 18 October 2005 I invited all the Member States to a high-level meeting to discuss progress and to obtain further commitment on the roadmap for the implementation of eCall as a pan-European in-vehicle emergency 112 call. There were 21 Member States present as well as Norway and the representatives unanimously supported the realisation of the in-vehicle emergency call, as well as the roadmap prepared by the industry. Since that meeting, my services have been in constant liaison with Member States, and several eCall conferences have been held at national level: in Helsinki, Lisbon, Budapest, Madrid and elsewhere. Therefore, things are moving. I am sure today’s action by Parliament will be very important in speeding this up. We are also launching a Eurobarometer survey to collect citizens’ views on 112, on eCall and on other such issues. You will get the results later this year as soon as they are available. While I am speaking about all the stakeholders, I would like to briefly mention the insurance industry. They said, and I quote, ‘there is a complete lack of any viable evidence to support the view that insurers will derive any benefit from eCall’. I would like to remind the insurance industry that eCall is not about making money, it is about saving lives, and I hope that there will be a review of this position after the very important vote Parliament is going to take. I would also like to say a word about standardisation. Standardisation of the data transmission protocol and signalling are urgently needed to enable the design work and investments to go ahead and, here, commercial interest should not block the work of the standardisation organisations. We now have a full consensus on the eCall specification and functionality, and I would like to urge all stakeholders, and especially the mobile network operators, to support the appropriate standardisation work in ETSI and CEN so that this work can be finalised as soon as possible. I should like to say a very heartfelt ‘thank you’ to the rapporteur and to all Members from all the political groups who will help us, not only today but also tomorrow, to make eCall a very important European project. It needs the support of all of the European stakeholders. Today we have achieved an important milestone."@sl19
"Fru talman! Låt mig än en gång säga tack till föredraganden, och särskilt till de politiska grupperna i Europaparlamentet, som tillsammans och nästintill enhetligt anser att eCall står för ett viktigt framsteg som ligger i EU-medborgarnas intresse. Med detta starka stöd från parlamentet kommer kommissionen att fortsätta sina ansträngningar för att introducera det alleuropeiska eCall 2009. Vi kommer särskilt att försöka få fler att underteckna samförståndsavtalet om eCall, och vi kommer att följa utvecklingen med att fullborda en lämplig larmtjänstinfrastruktur för 112. Vi har för övrigt inlett 11 överträdelseförfaranden mot medlemsstater, eftersom de måste fullborda det. Parlamentet har rätt: låt oss fullborda det nu på en gång och på rätt sätt, så att det gagnar våra medborgare. Jag kommer även att jobba obevekligt med alla andra intressenter vars engagemang är nödvändigt för att fullborda eCall, och jag kan informera parlamentet om att jag den 18 oktober 2005 bjöd in alla medlemsstater till ett möte på hög nivå för att diskutera utvecklingen och för att få fram ytterligare åtaganden för vägkartan för fullbordandet av eCall som en alleuropeisk fordonsbunden 112-nödsamtalstjänst. Det var 21 medlemsstater samt Norge närvarande, och representanterna stödde enhälligt genomförandet av den fordonsbundna nödsamtalstjänsten, liksom vägkartan som framställts av branschen. Sedan det mötet har mina tjänster stått i ständig förbindelse med medlemsstaterna, och flera konferenser har hållits om eCall på nationell nivå: i Helsingfors, Lissabon, Budapest, Madrid och på andra ställen. Saker och ting rör alltså på sig. Jag är övertygad om att dagens agerande i parlamentet är viktigt för att skynda på det hela. Vi lanserar också en Eurobarometerundersökning för att samla in medborgarnas åsikter om 112, eCall och andra sådana frågor. Ni kommer att få resultaten senare i år så fort de finns tillgängliga. När jag ändå talar om alla intressenter skulle jag kort vilja nämna försäkringsbranschen. De sa, och jag citerar: ”det saknas helt pålitliga bevis som stödjer åsikten att eCall kommer att vara till fördel för försäkringstagarna”. Jag vill påminna försäkringsindustrin om att eCall inte handlar om att tjäna pengar, utan om att rädda liv, och jag hoppas att den inställningen kommer att ändras efter den väldigt viktiga omröstning som kommer att äga rum i parlamentet. Jag vill även säga några ord om standardiseringen. Standardiseringen av protokollet för faktauppgifter och signaleringen behövs omgående för att konstruktionen och investeringen ska kunna fortsätta, och här bör inte kommersiella intressen stå i vägen för standardiseringsorganisationernas arbete. Vi har nu ett samförstånd om specifikationen och funktionen med eCall, och jag uppmanar alla intressenter, i synnerhet operatörerna av mobila nätverk, att stödja det lämpliga standardiseringsarbetet i Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (ETSI) och Europeiska standardiseringskommittén (CEN) så att detta arbete kan slutföras så snart som möjligt. Jag skulle vilja rikta ett hjärtligt tack till föredraganden och till alla ledamöter från alla politiska grupper som kommer att hjälpa oss, inte bara idag utan även imorgon, med att göra eCall till ett väldigt viktigt europeiskt projekt. Det behöver stöd från alla europeiska intressenter. Vi har idag nått en viktig milstolpe."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"Viviane Reding,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph