Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-04-26-Speech-3-079"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060426.11.3-079"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, we are in a catch-22 situation. We supported democratic elections in Palestine and ended up with a government run by a movement which figures on our list of international terrorists. Continuing financial aid to the Hamas-led government would lend support to a regime which denies the right of its neighbour to exist; stopping financial support renders the Palestinian State unviable, puts the jobs of 140 000 public servants at risk and ultimately adds to tension. All political groups in this House are divided about what we should do. Mine is no exception. We supported the Palestinian Authority with USD 600 million a year because we wanted to influence the peace process. If we do not, others will. Hamas needs USD 170 million a month to pay its wage bill. Iran said ten days ago that it will give 50 million; on Saturday Russia offered help; the Gulf countries have promised some 80 million. By contrast, Israel is holding back tax revenue which belongs to the Palestinians and the US Treasury tightened the screws on Palestinian cash this week when it banned American nationals from doing business with the first democratically elected Palestinian Authority. What message is the European Union sending by stopping aid to the Palestinians? The Council wants to stress that aid is conditional on an explicit political commitment. The answer that a delegation from this House was given by moderate Palestinians and by EU officials working there was that we are perceived to punish Palestinians for electing a Hamas-led government. President-in-Office, Commissioner, people read the headlines, they do not always read the details. And you know from your own country that an opposition party, once it gets into government, does not always do the things it said it would when it was in opposition. Mr President, Liberals and Democrats urge Hamas to recognise the right of Israel to exist; they must recognise that being a democratically elected government brings responsibilities. However, we must understand their perception as settlement after settlement is built on the West Bank that Israel denies their right to enjoy a viable State. The longer we delay recognition of that government, the longer ordinary Palestinians will suffer and the longer Israeli's will continue to live in fear in insecurity. It is incumbent on us all to create a new dynamic in the Middle East, taking advantage in the change in the protagonists. Hamas must be made to acknowledge that they will get no quarter from the international community until they renounce violence, recognise Israel and recognise the commitments to the Roadmap. Israel must be told that its policy of settlement outwith its borders must stop and that parts of its wall must come down. Officially Hamas's ceasefire is unbroken although there are those who would wish to have it otherwise. As long as that ceasefire holds there is hope of bringing the two sides together again for dialogue and negotiation. Let us, the European Union take the initiative, not leave it to countries like Iran."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, we are in a catch-22 situation. We supported democratic elections in Palestine and ended up with a government run by a movement which figures on our list of international terrorists. Continuing financial aid to the Hamas-led government would lend support to a regime which denies the right of its neighbour to exist; stopping financial support renders the Palestinian State unviable, puts the jobs of 140 000 public servants at risk and ultimately adds to tension. All political groups in this House are divided about what we should do. Mine is no exception. We supported the Palestinian Authority with USD 600 million a year because we wanted to influence the peace process. If we do not, others will. Hamas needs USD 170 million a month to pay its wage bill. Iran said ten days ago that it will give 50 million; on Saturday Russia offered help; the Gulf countries have promised some 80 million. By contrast, Israel is holding back tax revenue which belongs to the Palestinians and the US Treasury tightened the screws on Palestinian cash this week when it banned American nationals from doing business with the first democratically elected Palestinian Authority. What message is the European Union sending by stopping aid to the Palestinians? The Council wants to stress that aid is conditional on an explicit political commitment. The answer that a delegation from this House was given by moderate Palestinians and by EU officials working there was that we are perceived to punish Palestinians for electing a Hamas-led government. President-in-Office, Commissioner, people read the headlines, they do not always read the details. Und Sie wissen auch aus Ihrem eigenen Land, dass eine Oppositionspartei in der Regierung nicht immer das macht, was sie in der Opposition sagt. Mr President, Liberals and Democrats urge Hamas to recognise the right of Israel to exist; they must recognise that being a democratically elected government brings responsibilities. However, we must understand their perception as settlement after settlement is built on the West Bank that Israel denies their right to enjoy a viable State. The longer we delay recognition of that government, the longer ordinary Palestinians will suffer and the longer Israeli's will continue to live in fear in insecurity. It is incumbent on us all to create a new dynamic in the Middle East, taking advantage in the change in the protagonists. Hamas must be made to acknowledge that they will get no quarter from the international community until they renounce violence, recognise Israel and recognise the commitments to the Roadmap. Israel must be told that its policy of settlement outwith its borders must stop and that parts of its wall must come down. Officially Hamas's ceasefire is unbroken although there are those who would wish to have it otherwise. As long as that ceasefire holds there is hope of bringing the two sides together again for dialogue and negotiation. Let us, the European Union take the initiative, not leave it to countries like Iran."@cs1
"Hr. formand, vi står med et uløseligt problem. Vi støttede demokratiske valg i Palæstina og endte med en regering, der ledes af en bevægelse, der står på vores liste over internationale terrorister. En fortsættelse af den økonomiske støtte til den Hamas-ledede regering vil være at støtte et styre, der nægter sin nabo retten til at eksistere; hvis vi indstiller den økonomiske støtte fjerner vi eksistensgrundlaget for den palæstinensiske stat, bringer 140.000 offentlige ansattes arbejdspladser i fare og bidrager i sidste ende til spændingerne. Alle politiske grupper her i Parlamentet står splittet med hensyn til, hvad vi bør gøre. Min er ingen undtagelse. Vi støttede Den Palæstinensiske Myndighed med 600 millioner amerikanske dollars om året, fordi vi ønskede at påvirke fredsprocessen. Hvis vi ikke gør det, vil andre gøre det. Hamas har brug for 170 millioner amerikanske dollars om måneden for at betale sine lønninger. For 10 dage siden sagde Iran, at man vi give 50 millioner; i lørdags tilbød Rusland hjælp; Golf-staterne har lovet omkring 80 millioner Derimod tilbageholder Israel skatteindtægter, der tilhører palæstinenserne, og det amerikanske finansministerium strammede skruen på de palæstinensiske penge i denne uge, da man forbød amerikanske statsborgere at gøre forretninger med den første demokratisk valgte Palæstinensiske Myndighed. Hvilket signal sender Den Europæiske Union ved at indstille hjælpen til palæstinenserne? Rådet ønsker at understrege, at hjælpen er betinget af et udtrykkeligt politisk engagement. Det svar, som en delegation her fra Parlamentet fik fra moderate palæstinensere og fra EU-tjenestemænd på stedet var, at det opfattes, som om vi straffer palæstinenserne for at have valgt en Hamas-ledet regering. Hr. rådsformand, hr. kommissær, folk læser overskrifterne, de læser ikke altid de nærmere detaljer. Og De ved også fra Deres eget land, at et oppositionsparti i regering ikke altid gør det, som det siger, når det er i opposition. Hr. formand, De Liberale og Demokraterne opfordrer Hamas til at anerkende Israels eksistensberettigelse; de må erkende, at det medfører ansvar at være en demokratisk valgt regering. Men vi må forstå deres holdning om, at Israel nægter dem retten til en levedygtig stat, når der opføres bosættelse på bosættelse på Vestbredden. Jo længere vi udskyder anerkendelsen af denne regering, jo længere vil den almindelige palæstinenser lide, og jo længere vil israelerne forsætte med at leve i frygt og usikkerhed. Det påhviler os alle at skabe fornyet dynamik i Mellemøsten, hvor vi udnytter ændringen hos protagonisterne. Hamas må bringes frem til den erkendelse, at de ikke vil få en øre fra det internationale samfund, før de giver afkald på voldsanvendelse, anerkender Israel og anerkender deres forpligtelser i henhold til køreplanen. Israel skal have at vide, at landets politik med bosættelser uden for grænserne må høre op, og at dele af muren må rives ned. Officielt holder Hamas' våbenhvile stadig, selv om nogle ønsker det anderledes. Så længe våbenhvilen holder, er der håb om at bringe de to sider sammen igen til dialog og forhandling. Lad os i Den Europæiske Union tage initiativet, ikke overlade det til lande som Iran."@da2
". Herr Präsident! Wir befinden uns hier in einem wahren Dilemma. Wir haben uns für demokratische Wahlen in Palästina eingesetzt und sehen uns nun mit einer Regierung konfrontiert, die sich aus Mitgliedern eine Organisation zusammensetzt, die auf unserer internationalen Terrorliste steht. Wenn wir unsere finanzielle Unterstützung auch unter der Hamas-geführten Regierung fortsetzen, dann unterstützen wir damit ein Regime, das die Existenzberechtigung eines seiner Nachbarländer nicht anerkennt. Stellen wir jedoch die Finanzhilfen ein, so wäre der palästinensische Staat nicht mehr lebensfähig, wären die Arbeitsplätze von 140 000 Beamten gefährdet und würden sich letzten Endes die Spannungen nur noch verschärfen. Was sollen wir nun unternehmen? In diesem Punkt gehen die Meinungen der Fraktionen dieses Parlaments weit auseinander. Meine Fraktion ist da keine Ausnahme. Wir haben die Palästinensische Behörde mit 600 Millionen US-Dollar pro Jahr unterstützt, weil wir den Friedensprozess fördern wollten. Wenn wir das nicht tun, dann werden es halt andere tun. Die Hamas benötigt 170 Millionen US-Dollar pro Monat, um ihre Personalkosten zu decken. Iran erklärte vor zehn Tagen, dass es 50 Millionen zur Verfügung stellen wird. Am Samstag bot Russland seine Unterstützung an. Die Golf-Staaten haben rund 80 Millionen versprochen. Im Gegensatz dazu hält Israel die Steuereinnahmen zurück, die eigentlich den Palästinensern zustehen. Zudem hat das US-amerikanische Finanzministerium diese Woche die Schrauben noch einmal angezogen und die Geldnot der Palästinenser verstärkt, indem es US-amerikanischen Bürgern untersagt hat, mit der ersten demokratisch gewählten Regierung Palästinas Geschäfte zu tätigen. Was für eine Botschaft sendet denn die Europäische Union aus, wenn sie jetzt die Hilfe für die Palästinenser einstellt? Der Rat möchte deutlich machen, dass die Mittel von einer ausdrücklichen politischen Verpflichtung abhängen. Dazu hat eine Delegation dieses Parlaments von gemäßigt eingestellten Palästinensern und dort tätigen EU-Mitarbeitern die Antwort erhalten, diese Maßnahme werde so aufgefasst, dass wir die Palästinenser doch nur für die Wahl einer Hamas-geführten Regierung bestrafen wollen. Herr Ratspräsident, Frau Kommissarin, die Menschen lesen oft nur die Schlagzeilen und achten meistens nicht auf die Einzelheiten. Und Sie wissen auch aus Ihrem eigenen Land, dass eine Oppositionspartei in der Regierung nicht immer das macht, was sie in der Opposition sagt. Herr Präsident! Die Liberalen und Demokraten fordern die Hamas nachdrücklich auf, das Existenzrecht Israels anzuerkennen. Sie müssen schließlich einsehen, dass man als demokratisch gewählte Regierung auch Verpflichtungen hat. Andererseits sollten wir aber auch in Anbetracht der Tatsache, dass im Westjordanland eine Siedlung nach der anderen entsteht, Verständnis für den Eindruck der Palästinenser aufbringen, dass Israel ihnen nicht das Recht auf einen lebensfähigen Staat zugestehen möchte. Je länger wir die Anerkennung dieser Regierung hinauszögern, desto länger wird das einfache palästinensische Volk leiden und desto länger werden die Israelis in Angst und Unsicherheit leben. Wir alle haben die Aufgabe, im Nahen und Mittleren Osten für eine neue Dynamik zu sorgen, indem wir den Führungswechsel zu unserem Vorteil nutzen. Der Hamas muss klar gemacht werden, dass sie von der internationalen Gemeinschaft keine müde Mark bekommt, solange sie nicht der Gewalt abschwört, Israel anerkennt und die in der Roadmap enthaltenen Verpflichtungen respektiert. Von Israel müssen wir verlangen, dass die Siedlungspolitik außerhalb seiner Grenzen aufhört und Teile seiner Mauer abgerissen werden. Offiziell hat sich die Hamas an den Waffenstillstand gehalten, auch wenn es einige gibt, die sich das Gegenteil wünschen würden. Solange dieser Waffenstillstand noch anhält, besteht die Hoffnung, beide Seiten wieder an einen Tisch zu bringen, damit sie die Gespräche und Verhandlungen fortsetzen. Dabei sollten wir – die Europäische Union – die Initiative ergreifen, und diese Angelegenheit nicht Ländern wie dem Iran überlassen."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε ενώπιον αδιεξόδου. Υποστηρίξαμε τις δημοκρατικές εκλογές στην Παλαιστίνη και οδηγηθήκαμε στην εκλογή μιας κυβέρνησης της οποίας ηγείται ένα κίνημα το οποίο περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό κατάλογο διεθνών τρομοκρατικών οργανώσεων. Αν συνεχίσουμε να χορηγούμε οικονομική βοήθεια στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς κυβέρνηση θα στηρίζουμε ένα καθεστώς το οποίο αρνείται στους γείτονές του το δικαίωμα ύπαρξής τους· αν τερματίσουμε την οικονομική στήριξη το παλαιστινιακό κράτος δεν θα είναι βιώσιμο, οι θέσεις απασχόλησης 140 000 δημοσίων υπαλλήλων θα τεθούν σε κίνδυνο και, επιπλέον, θα ενισχυθούν οι εντάσεις. Όλες οι πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου είναι διχασμένες όσον αφορά τον ενδεδειγμένο τρόπο αντίδρασής μας. Το ίδιο ισχύει και για τη δική μου Ομάδα. Ενισχύσαμε την Παλαιστινιακή Αρχή με 600 εκατ. δολάρια ετησίως επειδή επιθυμούσαμε να επηρεάσουμε την ειρηνευτική διαδικασία. Αν δεν το πράξουμε εμείς, θα το πράξουν άλλοι. Η Χαμάς χρειάζεται 170 εκατ. δολάρια μηνιαίως για την κάλυψη των μισθολογικών αναγκών της. Το Ιράν δήλωσε πριν από δέκα ημέρες ότι θα προσφέρει 50 εκατομμύρια· το Σάββατο η Ρωσία προσέφερε επίσης βοήθεια· οι χώρες του Κόλπου έχουν υποσχεθεί ότι θα προσφέρουν περίπου 80 εκατομμύρια. Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ δεσμεύει φορολογικά έσοδα τα οποία ανήκουν στους Παλαιστινίους, ενώ αυτή την εβδομάδα το αμερικανικό δημόσιο έθεσε φραγμούς στη ροή χρημάτων προς τους Παλαιστινίους καθώς απαγόρευσε στους αμερικανούς υπηκόους να συναλλάσσονται με την πρώτη δημοκρατικά εκλεγμένη Παλαιστινιακή Αρχή. Ποιο μήνυμα στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την αναστολή της βοήθειας προς τους Παλαιστινίους; Το Συμβούλιο θέλει να τονίσει ότι η παροχή βοήθειας εξαρτάται από μια ρητή πολιτική δέσμευση. Η απάντηση που δόθηκε στους εκπροσώπους του παρόντος Σώματος από μετριοπαθείς Παλαιστινίους και αξιωματούχους της ΕΕ που εργάζονται στην περιοχή είναι ότι δημιουργείται η εντύπωση ότι τιμωρούμε τους Παλαιστινίους επειδή εξέλεξαν μια ελεγχόμενη από τη Χαμάς κυβέρνηση. Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, το κοινό συνήθως διαβάζει τα πρωτοσέλιδα, αλλά όχι απαραιτήτως και τις λεπτομέρειες. Γνωρίζετε επίσης από τη χώρα σας ότι όταν γίνει κυβέρνηση μία αντιπολιτευτική παράταξη, δεν κάνει πάντα αυτά που έλεγε όσο ήταν στην αντιπολίτευση. Κύριε Πρόεδρε, οι Φιλελεύθεροι και Δημοκράτες καλούν τη Χαμάς να αναγνωρίσει το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ. Η Χαμάς οφείλει να αντιληφθεί ότι η συμμετοχή σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση συνοδεύεται από ευθύνες. Οφείλουμε, όμως, να κατανοήσουμε τις ανησυχίες τους, καθώς η εμφάνιση όλο και περισσότερων εποικισμών στη Δυτική Όχθη γίνεται αντιληπτή ως άρνηση από την πλευρά του Ισραήλ του δικαιώματός τους στη δημιουργία ενός βιώσιμου κράτους. Όσο περισσότερο καθυστερούμε την αναγνώριση αυτής της κυβέρνησης τόσο περισσότερο θα υποφέρουν οι απλοί Παλαιστίνιοι, ενώ και οι Ισραηλινοί θα συνεχίσουν να ζουν υπό καθεστώς φόβου και ανασφάλειας. Έχουμε όλοι την υποχρέωση να δημιουργήσουμε μια νέα δυναμική στη Μέση Ανατολή, εκμεταλλευόμενοι θετικά την αλλαγή των πρωταγωνιστών. Η Χαμάς πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν πρόκειται να τύχει ευνοϊκής αντιμετώπισης από τη διεθνή κοινότητα αν δεν αποκηρύξει τη βία και δεν αναγνωρίσει το Ισραήλ και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον οδικό χάρτη. Στο Ισραήλ πρέπει να πούμε ότι η πολιτική επέκτασης των συνόρων του μέσω των εποικισμών πρέπει να τερματιστεί και ότι τμήματα του τείχους του πρέπει να γκρεμιστούν. Επισήμως, η εκεχειρία της Χαμάς δεν έχει παραβιαστεί παρότι υπάρχουν ορισμένοι που θα επιθυμούσαν το αντίθετο. Όσο διαρκεί αυτή η εκεχειρία υπάρχει ελπίδα να επανέλθουν οι δύο πλευρές στον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων, και να μην την αφήσει σε χώρες όπως το Ιράν."@el10
"Señor Presidente, nos encontramos en un círculo vicioso. Hemos propugnado elecciones democráticas en Palestina y ahora tenemos un Gobierno dirigido por un movimiento que figura en nuestra lista de organizaciones terroristas internacionales. Mantener la ayuda económica al Gobierno dirigido por Hamás supondría apoyar a un régimen que niega el derecho a la existencia de su vecino; suspender la ayuda económica haría inviable el Estado palestino, amenazaría los puestos de trabajo de 140 000 funcionarios públicos y terminaría agravando las tensiones. Todos los Grupos políticos de esta Cámara están divididos sobre el camino a seguir. El mío no es una excepción. Nosotros hemos apoyado a la Autoridad Palestina con 600 millones de dólares al año porque queríamos influir en el proceso de paz. Si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. Hamás necesita 170 millones de dólares mensuales para pagar sus sueldos. Irán anunció hace diez días que les dará 50 millones; el sábado, Rusia ofreció ayuda; los países del Golfo han prometido cerca de 80 millones. Por el contrario, Israel está reteniendo ingresos fiscales que pertenecen a los palestinos y el Tesoro estadounidense ha apretado las tuercas esta semana a la tesorería palestina al prohibir a nacionales estadounidenses hacer negocios con la primera Autoridad Palestina elegida democráticamente. ¿Qué mensaje envía la Unión Europea al suspender la ayuda a los palestinos? El Consejo quiere insistir en que la ayuda está condicionada a un compromiso político explícito. La respuesta que recibió una delegación de esta Cámara de palestinos moderados y funcionarios de la UE que trabajan allí es que piensan que estamos castigando a los palestinos por haber elegido a un Gobierno encabezado por Hamás. Señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, las personas leen los titulares, pero no siempre se detienen en la letra pequeña. Y usted sabe por su propio país que un partido de oposición, una vez que llega al Gobierno, no siempre hace lo que ha prometido mientras estaba en la oposición. Señor Presidente, los liberales y demócratas instan a Hamás a reconocer el derecho a la existencia de Israel; tienen que reconocer que ser un Gobierno democráticamente elegido conlleva ciertas responsabilidades. Ahora bien, tenemos que entender que, cuando se construye un asentamiento tras otro en Cisjordania, los palestinos piensen que Israel les niega el derecho a disfrutar de un Estado viable. Cuanto más tardemos en reconocer a este Gobierno, más tiempo sufrirán los ciudadanos palestinos y más tiempo seguirá viviendo Israel con miedo e inseguridad. A todos nos corresponde crear una nueva dinámica en Oriente Próximo, aprovechando el cambio de protagonistas. Hamás tiene que saber que no recibirá nada de la comunidad internacional hasta que no renuncie a la violencia, reconozca el Estado de Israel y asuma los compromisos de la «Hoja de Ruta». Israel tiene que saber que ha de renunciar a su política de asentamientos fuera de sus fronteras y que ha de derribar algunas partes de su muro. Oficialmente, Hamás no ha quebrantado el alto el fuego, aunque hay algunos que desearían lo contrario. Mientras continúe el alto el fuego, existe la esperanza de conseguir que las dos partes vuelvan a dialogar y a negociar. Tomemos la iniciativa nosotros, la Unión Europa; no la dejemos en manos de países como Irán."@es20
"Mr President, we are in a catch-22 situation. We supported democratic elections in Palestine and ended up with a government run by a movement which figures on our list of international terrorists. Continuing financial aid to the Hamas-led government would lend support to a regime which denies the right of its neighbour to exist; stopping financial support renders the Palestinian State unviable, puts the jobs of 140 000 public servants at risk and ultimately adds to tension. All political groups in this House are divided about what we should do. Mine is no exception. We supported the Palestinian Authority with USD 600 million a year because we wanted to influence the peace process. If we do not, others will. Hamas needs USD 170 million a month to pay its wage bill. Iran said ten days ago that it will give 50 million; on Saturday Russia offered help; the Gulf countries have promised some 80 million. By contrast, Israel is holding back tax revenue which belongs to the Palestinians and the US Treasury tightened the screws on Palestinian cash this week when it banned American nationals from doing business with the first democratically elected Palestinian Authority. What message is the European Union sending by stopping aid to the Palestinians? The Council wants to stress that aid is conditional on an explicit political commitment. The answer that a delegation from this House was given by moderate Palestinians and by EU officials working there was that we are perceived to punish Palestinians for electing a Hamas-led government. President-in-Office, Commissioner, people read the headlines, they do not always read the details. Und Sie wissen auch aus Ihrem eigenen Land, dass eine Oppositionspartei in der Regierung nicht immer das macht, was sie in der Opposition sagt. Mr President, Liberals and Democrats urge Hamas to recognise the right of Israel to exist; they must recognise that being a democratically elected government brings responsibilities. However, we must understand their perception as settlement after settlement is built on the West Bank that Israel denies their right to enjoy a viable State. The longer we delay recognition of that government, the longer ordinary Palestinians will suffer and the longer Israeli's will continue to live in fear in insecurity. It is incumbent on us all to create a new dynamic in the Middle East, taking advantage in the change in the protagonists. Hamas must be made to acknowledge that they will get no quarter from the international community until they renounce violence, recognise Israel and recognise the commitments to the Roadmap. Israel must be told that its policy of settlement outwith its borders must stop and that parts of its wall must come down. Officially Hamas's ceasefire is unbroken although there are those who would wish to have it otherwise. As long as that ceasefire holds there is hope of bringing the two sides together again for dialogue and negotiation. Let us, the European Union take the initiative, not leave it to countries like Iran."@et5
". Arvoisa puhemies, olemme niin kutsutussa Catch 22 -tilanteessa. Tuimme Palestiinan demokraattisia vaaleja, ja niiden tuloksena muodostettiin hallitus, jonka johdossa on kansainvälisten terrorijärjestöjen luettelossamme oleva liike. Jos myönnämme edelleen rahoitustukea Hamas-järjestön johtamalle hallitukselle, tuemme hallintoa, joka kiistää naapurinsa olemassaolo-oikeuden. Tuen lakkauttaminen estää Palestiinan valtion toteutumisen, vaarantaa 140 000 valtion virkamiehen työpaikan ja viime kädessä lisää jännitteitä. Kaikissa parlamentin poliittisissa ryhmissä on erimielisyyksiä siitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Tällainen tilanne on myös omassa ryhmässäni. Myönsimme palestiinalaishallinnolle tukea 600 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuodessa, koska halusimme vaikuttaa rauhanprosessiin. Ellemme me vaikuta siihen, muuta kyllä tekevät sen. Hamas-järjestö tarvitsee 170 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kuukaudessa palkkojen maksamiseen. Iran lupasi kymmenen päivää sitten lahjoittaa 50 miljoonaa, ja Venäjä tarjosi apuaan lauantaina. Persianlahden valtiot ovat luvanneet noin 80 miljoonaa. Israel sitä vastoin pidättää palestiinalaisille kuuluvat verotulot, ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kiersi tällä viikolla Palestiinan rahahanoja tiukemmalle, kun se kielsi Yhdysvaltojen kansalaisia harjoittamasta liiketoimintaa ensimmäisen demokraattisesti valitun palestiinalaishallinnon kanssa. Millaisen viestin Euroopan unioni lähettää lakkauttamalla palestiinalaisille annettavan tuen? Neuvosto haluaa painottaa, että tuki edellyttää selvästi ilmaistua poliittista sitoutumista. Maltilliset palestiinalaiset ja paikalla työskentelevät EU:n virkamiehet totesivat parlamentin valtuuskunnalle, että meidän oletetaan rankaisevan palestiinalaisia Hamas-järjestön johtaman hallituksen valitsemisesta. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, ihmiset lukevat otsikot mutta eivät aina yksityiskohtia. Tiedätte myös kotimaanne tapahtumien perusteella, että kun oppositiopuolue pääsee hallitukseen, se ei aina tee niin kuin se oppositiossa ollessaan sanoi tekevänsä. Arvoisa puhemies, liberaalidemokraatit kehottavat Hamasia tunnustamaan Israelin olemassaolo-oikeuden. Sen on käsitettävä, että demokraattisesti valitulla hallituksella on myös vastuita. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä sen näkemystä, koska Länsirantaan rakennetaan koko ajan siirtokuntia ja Israel epää Palestiinalta oikeuden olla elinkelpoinen valtio. Mitä pitemmälle lykkäämme Palestiinan hallituksen tunnustamista, sitä kauemmin tavalliset palestiinalaiset joutuvat kärsimään ja sitä kauemmin israelilaiset elävät pelon vallassa ja epävarmuudessa. Meidän kaikkien velvollisuutena on luoda Lähi-itään uutta dynamiikkaa hyödyntämällä johtohenkilöissä tapahtuvaa muutosta. Hamas-järjestö on saatava myöntämään, ettei se saa kansainväliseltä yhteisöltä lanttiakaan, ennen kuin se luopuu väkivallasta sekä tunnustaa Israelin ja rauhansuunnitelmasta johtuvat velvoitteet. Israelille on tehtävä selväksi, että sen on lakattava muodostamasta siirtokuntia rajojensa ulkopuolelle ja että osia sen rakentamasta muurista on purettava. Hamas-järjestön tulitauko on ollut virallisesti keskeytymätön, vaikka jotkut haluaisivat, että asia olisi toisin. Niin kauan kuin tätä tulitaukoa noudatetaan on toivoa siitä, että osapuolet saadaan taas käymään vuoropuhelua ja neuvottelemaan keskenään. Euroopan unionin olisi tehtävä tämä aloite. Sitä ei saa jättää Iranin kaltaisten valtioiden tehtäväksi."@fi7
". Monsieur le Président, nous sommes dans une impasse. Nous avons soutenu les élections tenues en Palestine et, finalement, nous nous retrouvons face à un gouvernement dirigé par un mouvement figurant sur notre liste des organisations terroristes internationales. Si nous continuons à fournir une aide financière au gouvernement mené par le Hamas, nous soutenons un régime refusant à son voisin le droit d’exister. Si nous mettons un terme à cette assistance, nous condamnons l’État palestinien, mettons en péril 140 000 postes de fonctionnaires et renforçons les tensions. Tous les groupes politiques au sein de cette Assemblée sont divisés quant à la ligne de conduite à suivre. Mon groupe ne fait pas exception à la règle. Nous avons offert à l’Autorité palestinienne une aide annuelle s’élevant à 600 millions de dollars afin de faire avancer le processus de paix. Si nous n’apportons pas cette aide, d’autres le feront. Le Hamas a besoin de 170 millions de dollars par mois pour régler sa facture salariale. L’Iran a promis d’offrir 50 millions de dollars il y a dix jours. La Russie a proposé une contribution samedi. Les pays du Golfe, de leur côté, se sont engagés à fournir quelque 80 millions de dollars. En revanche, Israël retient les recettes fiscales dues aux Palestiniens, tandis que, cette semaine, le ministère américain des finances a augmenté la pression qui pèse sur les capitaux palestiniens en interdisant aux ressortissants américains d’établir des relations commerciales avec la première Autorité palestinienne démocratiquement élue. Quel message l’Union européenne transmet-elle en supprimant l’aide allouée aux Palestiniens? Le Conseil souhaite mettre l’accent sur le fait que l’octroi d’une aide est subordonné à la prise d’un engagement politique explicite. Des Palestiniens modérés et des fonctionnaires de l’UE travaillant sur place ont fourni la réponse suivante à une délégation de ce Parlement: une telle mesure est perçue comme une punition infligée aux Palestiniens pour avoir élu un gouvernement dirigé par le Hamas. Monsieur le Président en exercice, Madame la Commissaire, les gens lisent les gros titres, mais ne s’embarrassent pas toujours des détails. Et l’exemple de votre propre pays vous a appris qu’une fois au pouvoir, un parti de l’opposition ne fait pas toujours ce qu’il s’était promis de faire alors qu’il était dans l’opposition. Monsieur le Président, le groupe des démocrates et des libéraux presse le Hamas de reconnaître le droit d’Israël à exister. Cette organisation doit admettre qu’un gouvernement démocratiquement élu se doit de faire face à certaines responsabilités. Toutefois, nous devons comprendre qu’elle voie en Israël une entité qui la prive de son droit à posséder un État viable, vu les colonisations successives en Cisjordanie. Plus nous tarderons à reconnaître ce gouvernement, plus les souffrances des Palestiniens ordinaires et la situation de peur et d’insécurité dans laquelle vivent les Israéliens se prolongeront. Il appartient à chacun d’entre nous de créer une nouvelle dynamique au Moyen-Orient en tirant profit du remplacement des protagonistes. Nous devons forcer le Hamas à prendre conscience qu’il ne recevra aucune assistance financière de la part de la communauté internationale tant qu’il n’aura pas renoncé à la violence, n’aura pas reconnu Israël et n’aura pas accepté les engagements relatifs à la feuille de route. Nous devons exhorter Israël à mettre fin à sa politique de colonisation hors de ses frontières et à détruire certains pans de son mur. Officiellement, le cessez-le-feu proclamé par le Hamas est toujours en vigueur, même si d’aucuns voudraient qu’il en soit autrement. Tant que cette trêve sera maintenue, nous pouvons espérer réunir une nouvelle fois les deux parties autour d’un dialogue et de négociations. Que l’Union européenne prenne cette initiative et ne laisse pas cette tâche à des pays tels que l’Iran!"@fr8
"Mr President, we are in a catch-22 situation. We supported democratic elections in Palestine and ended up with a government run by a movement which figures on our list of international terrorists. Continuing financial aid to the Hamas-led government would lend support to a regime which denies the right of its neighbour to exist; stopping financial support renders the Palestinian State unviable, puts the jobs of 140 000 public servants at risk and ultimately adds to tension. All political groups in this House are divided about what we should do. Mine is no exception. We supported the Palestinian Authority with USD 600 million a year because we wanted to influence the peace process. If we do not, others will. Hamas needs USD 170 million a month to pay its wage bill. Iran said ten days ago that it will give 50 million; on Saturday Russia offered help; the Gulf countries have promised some 80 million. By contrast, Israel is holding back tax revenue which belongs to the Palestinians and the US Treasury tightened the screws on Palestinian cash this week when it banned American nationals from doing business with the first democratically elected Palestinian Authority. What message is the European Union sending by stopping aid to the Palestinians? The Council wants to stress that aid is conditional on an explicit political commitment. The answer that a delegation from this House was given by moderate Palestinians and by EU officials working there was that we are perceived to punish Palestinians for electing a Hamas-led government. President-in-Office, Commissioner, people read the headlines, they do not always read the details. Und Sie wissen auch aus Ihrem eigenen Land, dass eine Oppositionspartei in der Regierung nicht immer das macht, was sie in der Opposition sagt. Mr President, Liberals and Democrats urge Hamas to recognise the right of Israel to exist; they must recognise that being a democratically elected government brings responsibilities. However, we must understand their perception as settlement after settlement is built on the West Bank that Israel denies their right to enjoy a viable State. The longer we delay recognition of that government, the longer ordinary Palestinians will suffer and the longer Israeli's will continue to live in fear in insecurity. It is incumbent on us all to create a new dynamic in the Middle East, taking advantage in the change in the protagonists. Hamas must be made to acknowledge that they will get no quarter from the international community until they renounce violence, recognise Israel and recognise the commitments to the Roadmap. Israel must be told that its policy of settlement outwith its borders must stop and that parts of its wall must come down. Officially Hamas's ceasefire is unbroken although there are those who would wish to have it otherwise. As long as that ceasefire holds there is hope of bringing the two sides together again for dialogue and negotiation. Let us, the European Union take the initiative, not leave it to countries like Iran."@hu11
"Signor Presidente, abbiamo di fronte a noi una situazione irrisolvibile: dopo aver appoggiato le elezioni democratiche in Palestina, ci ritroviamo ora con un governo guidato da un movimento che compare nella nostra lista delle organizzazioni terroristiche internazionali. Continuare a fornire aiuti finanziari al governo di significherebbe dare sostegno a un regime che nega il diritto del suo vicino a esistere; interrompere i nostri aiuti finanziari significherebbe rendere lo Stato palestinese non autosufficiente, mettere a rischio i posti di lavoro di 140 000 dipendenti pubblici e, in definitiva, accrescere la tensione. Tutti i gruppi politici del Parlamento sono divisi sul da farsi; ciò vale anche per il mio gruppo. Abbiamo dato all’Autorità palestinese 600 milioni di dollari l’anno perché volevamo influenzare il processo di pace. Se non l’aiutiamo noi, lo farà qualcun altro. ha bisogno di 170 milioni di dollari al mese per pagare gli stipendi. Dieci giorni fa, l’Iran ha dichiarato che darà 50 milioni; sabato scorso anche la Russia ha offerto il proprio aiuto; i paesi del Golfo hanno promesso un’ottantina di milioni. Per contro, Israele trattiene per sé le entrate fiscali che appartengono ai palestinesi e questa settimana il Tesoro degli Stati Uniti ha dato un giro di vite alla disponibilità di contanti dei palestinesi vietando ai propri cittadini di fare affari con la prima Autorità palestinese democraticamente eletta. Quale messaggio invia l’Unione europea con la sua decisione di sospendere gli aiuti ai palestinesi? Il Consiglio tiene a sottolineare che gli aiuti sono condizionati a un preciso impegno politico. La risposta data a una delegazione di questo Parlamento da palestinesi moderati e da funzionari dell’Unione che operano è che la nostra decisione è stata interpretata come una punizione dei palestinesi per aver eletto un governo guidato da . Signor Presidente in carica del Consiglio, signora Commissario, quando compra il giornale la gente legge solo i titoli, non sempre legge anche i dettagli. E lei sa, per l’esperienza del suo paese, che un partito di opposizione, una volta giunto al governo, non sempre fa le cose che aveva promesso di fare quando era all’opposizione. Signor Presidente, i liberali e democratici chiedono ad di riconoscere il diritto di Israele a esistere. deve rendersi conto del fatto che, in quanto governo democraticamente eletto, ha il dovere di assumersi le sue responsabilità. Dobbiamo tuttavia comprendere il suo punto di vista, dato che Israele, continuando a costruire insediamenti su insediamenti nella striscia di Gaza, nega il diritto dei palestinesi ad avere uno Stato autonomo. Quanto più ritarderemo il riconoscimento di quel governo, tanto più dureranno le sofferenze dei comuni cittadini palestinesi e tanto più gli israeliani continueranno a vivere temendo per la loro sicurezza. E’ urgente che ci impegniamo tutti per dare vita a una nuova dinamica nel Medio Oriente, profittando dell’arrivo sulla scena di nuovi protagonisti. Bisogna far capire ad che non riceverà nemmeno un centesimo dalla comunità internazionale fintantoché non rinuncerà alla violenza, non riconoscerà Israele e non si assumerà gli impegni previsti dalla . A Israele va detto che deve porre fine alla politica degli insediamenti al di fuori dei suoi confini e deve abbattere alcuni tratti del muro. Ufficialmente il cessate il fuoco proclamato da non è stato violato, anche se taluni vorrebbero il contrario. Finché quel cessate il fuoco reggerà, potremo sperare che le due parti si incamminino nuovamente sulla via del dialogo e del negoziato. Spetta a noi come Unione europea prendere l’iniziativa, per non lasciarla a paesi come l’Iran."@it12
"Mr President, we are in a catch-22 situation. We supported democratic elections in Palestine and ended up with a government run by a movement which figures on our list of international terrorists. Continuing financial aid to the Hamas-led government would lend support to a regime which denies the right of its neighbour to exist; stopping financial support renders the Palestinian State unviable, puts the jobs of 140 000 public servants at risk and ultimately adds to tension. All political groups in this House are divided about what we should do. Mine is no exception. We supported the Palestinian Authority with USD 600 million a year because we wanted to influence the peace process. If we do not, others will. Hamas needs USD 170 million a month to pay its wage bill. Iran said ten days ago that it will give 50 million; on Saturday Russia offered help; the Gulf countries have promised some 80 million. By contrast, Israel is holding back tax revenue which belongs to the Palestinians and the US Treasury tightened the screws on Palestinian cash this week when it banned American nationals from doing business with the first democratically elected Palestinian Authority. What message is the European Union sending by stopping aid to the Palestinians? The Council wants to stress that aid is conditional on an explicit political commitment. The answer that a delegation from this House was given by moderate Palestinians and by EU officials working there was that we are perceived to punish Palestinians for electing a Hamas-led government. President-in-Office, Commissioner, people read the headlines, they do not always read the details. Und Sie wissen auch aus Ihrem eigenen Land, dass eine Oppositionspartei in der Regierung nicht immer das macht, was sie in der Opposition sagt. Mr President, Liberals and Democrats urge Hamas to recognise the right of Israel to exist; they must recognise that being a democratically elected government brings responsibilities. However, we must understand their perception as settlement after settlement is built on the West Bank that Israel denies their right to enjoy a viable State. The longer we delay recognition of that government, the longer ordinary Palestinians will suffer and the longer Israeli's will continue to live in fear in insecurity. It is incumbent on us all to create a new dynamic in the Middle East, taking advantage in the change in the protagonists. Hamas must be made to acknowledge that they will get no quarter from the international community until they renounce violence, recognise Israel and recognise the commitments to the Roadmap. Israel must be told that its policy of settlement outwith its borders must stop and that parts of its wall must come down. Officially Hamas's ceasefire is unbroken although there are those who would wish to have it otherwise. As long as that ceasefire holds there is hope of bringing the two sides together again for dialogue and negotiation. Let us, the European Union take the initiative, not leave it to countries like Iran."@lt14
"Mr President, we are in a catch-22 situation. We supported democratic elections in Palestine and ended up with a government run by a movement which figures on our list of international terrorists. Continuing financial aid to the Hamas-led government would lend support to a regime which denies the right of its neighbour to exist; stopping financial support renders the Palestinian State unviable, puts the jobs of 140 000 public servants at risk and ultimately adds to tension. All political groups in this House are divided about what we should do. Mine is no exception. We supported the Palestinian Authority with USD 600 million a year because we wanted to influence the peace process. If we do not, others will. Hamas needs USD 170 million a month to pay its wage bill. Iran said ten days ago that it will give 50 million; on Saturday Russia offered help; the Gulf countries have promised some 80 million. By contrast, Israel is holding back tax revenue which belongs to the Palestinians and the US Treasury tightened the screws on Palestinian cash this week when it banned American nationals from doing business with the first democratically elected Palestinian Authority. What message is the European Union sending by stopping aid to the Palestinians? The Council wants to stress that aid is conditional on an explicit political commitment. The answer that a delegation from this House was given by moderate Palestinians and by EU officials working there was that we are perceived to punish Palestinians for electing a Hamas-led government. President-in-Office, Commissioner, people read the headlines, they do not always read the details. Und Sie wissen auch aus Ihrem eigenen Land, dass eine Oppositionspartei in der Regierung nicht immer das macht, was sie in der Opposition sagt. Mr President, Liberals and Democrats urge Hamas to recognise the right of Israel to exist; they must recognise that being a democratically elected government brings responsibilities. However, we must understand their perception as settlement after settlement is built on the West Bank that Israel denies their right to enjoy a viable State. The longer we delay recognition of that government, the longer ordinary Palestinians will suffer and the longer Israeli's will continue to live in fear in insecurity. It is incumbent on us all to create a new dynamic in the Middle East, taking advantage in the change in the protagonists. Hamas must be made to acknowledge that they will get no quarter from the international community until they renounce violence, recognise Israel and recognise the commitments to the Roadmap. Israel must be told that its policy of settlement outwith its borders must stop and that parts of its wall must come down. Officially Hamas's ceasefire is unbroken although there are those who would wish to have it otherwise. As long as that ceasefire holds there is hope of bringing the two sides together again for dialogue and negotiation. Let us, the European Union take the initiative, not leave it to countries like Iran."@lv13
"Mr President, we are in a catch-22 situation. We supported democratic elections in Palestine and ended up with a government run by a movement which figures on our list of international terrorists. Continuing financial aid to the Hamas-led government would lend support to a regime which denies the right of its neighbour to exist; stopping financial support renders the Palestinian State unviable, puts the jobs of 140 000 public servants at risk and ultimately adds to tension. All political groups in this House are divided about what we should do. Mine is no exception. We supported the Palestinian Authority with USD 600 million a year because we wanted to influence the peace process. If we do not, others will. Hamas needs USD 170 million a month to pay its wage bill. Iran said ten days ago that it will give 50 million; on Saturday Russia offered help; the Gulf countries have promised some 80 million. By contrast, Israel is holding back tax revenue which belongs to the Palestinians and the US Treasury tightened the screws on Palestinian cash this week when it banned American nationals from doing business with the first democratically elected Palestinian Authority. What message is the European Union sending by stopping aid to the Palestinians? The Council wants to stress that aid is conditional on an explicit political commitment. The answer that a delegation from this House was given by moderate Palestinians and by EU officials working there was that we are perceived to punish Palestinians for electing a Hamas-led government. President-in-Office, Commissioner, people read the headlines, they do not always read the details. Und Sie wissen auch aus Ihrem eigenen Land, dass eine Oppositionspartei in der Regierung nicht immer das macht, was sie in der Opposition sagt. Mr President, Liberals and Democrats urge Hamas to recognise the right of Israel to exist; they must recognise that being a democratically elected government brings responsibilities. However, we must understand their perception as settlement after settlement is built on the West Bank that Israel denies their right to enjoy a viable State. The longer we delay recognition of that government, the longer ordinary Palestinians will suffer and the longer Israeli's will continue to live in fear in insecurity. It is incumbent on us all to create a new dynamic in the Middle East, taking advantage in the change in the protagonists. Hamas must be made to acknowledge that they will get no quarter from the international community until they renounce violence, recognise Israel and recognise the commitments to the Roadmap. Israel must be told that its policy of settlement outwith its borders must stop and that parts of its wall must come down. Officially Hamas's ceasefire is unbroken although there are those who would wish to have it otherwise. As long as that ceasefire holds there is hope of bringing the two sides together again for dialogue and negotiation. Let us, the European Union take the initiative, not leave it to countries like Iran."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, dit is een catch 22-situatie. Eerst steunen we de democratische verkiezingen in Palestina en nu zitten we opgescheept met een regering die wordt geleid door een beweging die op onze lijst van internationale terroristische organisaties staat. Als we de door Hamas geleide regering financieel blijven steunen, helpen we een regime dat het bestaansrecht van zijn buur ontkent. Als we de financiële steun daarentegen staken, komt het voortbestaan van de Palestijnse staat in gevaar, zetten we de werkgelegenheid van 140 000 ambtenaren op het spel en lopen de spanningen verder op. Alle fracties in dit Parlement zijn verdeeld over de vraag wat wij moeten doen. Mijn fractie vormt daarop geen uitzondering. We hebben de Palestijnse Autoriteit gesteund met 600 miljoen dollar per jaar, omdat we het vredesproces wilden beïnvloeden. Als wij dat niet doen, doen anderen het wel. Hamas heeft elke maand 170 miljoen dollar nodig om de salarissen te betalen. Iran heeft tien dagen geleden 50 miljoen toegezegd; op zaterdag is hulp geboden door Rusland; de Golfstaten hebben ongeveer 80 miljoen beloofd. Aan de andere kant houdt Israël belastinginkomsten in, die toekomen aan de Palestijnen en hebben de VS deze week Palestina de financiële duimschroeven aangezet door Amerikaanse ingezetenen te verbieden zaken te doen met de eerste democratisch gekozen Palestijnse Autoriteit. Welk signaal geeft de Europese Unie wanneer zij haar hulp aan de Palestijnen intrekt? De Raad wil benadrukken dat het doorgaan van de hulpverlening afhankelijk is van uitdrukkelijke politieke toezeggingen. Het antwoord dat een delegatie van dit Parlement kreeg van gematigde Palestijnen en van ter plaatse werkzame EU-ambtenaren, luidde dat de indruk bestond dat wij de Palestijnen straffen omdat zij een door Hamas geleide regering hebben gekozen. Mijnheer de fungerend voorzitter, mevrouw de commissaris, de mensen lezen veelal wel de koppen maar niet de artikelen zelf. Gezien ook de ervaringen in uw eigen land weet u dat een oppositiepartij in de regering niet altijd doet wat zij in de oppositie zegt. Mijnheer de Voorzitter, mijn fractie dringt er bij Hamas op aan het bestaansrecht van Israël te erkennen. Ze moeten inzien dat zij, nu zij een democratisch gekozen regering vormen, verantwoordelijkheid dragen. Anderzijds moeten wij er begrip voor hebben dat Israël, volgens de zienswijze van Hamas, Palestina het recht op een levensvatbare staat ontzegt door de ene na de andere nederzetting te bouwen op de Westoever. Hoe langer wij wachten met het erkennen van die regering, hoe langer de gewone Palestijnen moeten lijden en hoe langer de Israëliërs in angst en onzekerheid zullen verkeren. Het is ons aller verantwoordelijkheid om een nieuwe dynamiek in het Midden-Oosten tot stand te brengen, waarbij we kunnen profiteren van de gewijzigde rolbezetting. Hamas moet leren inzien dat het pas op financiële steun van de internationale gemeenschap kan rekenen als het afziet van geweld, Israël erkent en de in het kader van de routekaart gemaakte afspraken accepteert. Israël moet duidelijk worden gemaakt dat het moet stoppen met zijn nederzettingenbeleid, en dat delen van de muur moeten worden afgebroken. Officieel is het staakt-het-vuren van Hamas niet geschonden, hoewel sommigen dat anders zouden willen. Zo lang dat staakt-het-vuren aanhoudt, is er hoop om beide partijen te bewegen tot dialoog en onderhandelingen. Laten wij als Europese Unie het initiatief nemen en het niet overlaten aan landen als Iran."@nl3
"Mr President, we are in a catch-22 situation. We supported democratic elections in Palestine and ended up with a government run by a movement which figures on our list of international terrorists. Continuing financial aid to the Hamas-led government would lend support to a regime which denies the right of its neighbour to exist; stopping financial support renders the Palestinian State unviable, puts the jobs of 140 000 public servants at risk and ultimately adds to tension. All political groups in this House are divided about what we should do. Mine is no exception. We supported the Palestinian Authority with USD 600 million a year because we wanted to influence the peace process. If we do not, others will. Hamas needs USD 170 million a month to pay its wage bill. Iran said ten days ago that it will give 50 million; on Saturday Russia offered help; the Gulf countries have promised some 80 million. By contrast, Israel is holding back tax revenue which belongs to the Palestinians and the US Treasury tightened the screws on Palestinian cash this week when it banned American nationals from doing business with the first democratically elected Palestinian Authority. What message is the European Union sending by stopping aid to the Palestinians? The Council wants to stress that aid is conditional on an explicit political commitment. The answer that a delegation from this House was given by moderate Palestinians and by EU officials working there was that we are perceived to punish Palestinians for electing a Hamas-led government. President-in-Office, Commissioner, people read the headlines, they do not always read the details. Und Sie wissen auch aus Ihrem eigenen Land, dass eine Oppositionspartei in der Regierung nicht immer das macht, was sie in der Opposition sagt. Mr President, Liberals and Democrats urge Hamas to recognise the right of Israel to exist; they must recognise that being a democratically elected government brings responsibilities. However, we must understand their perception as settlement after settlement is built on the West Bank that Israel denies their right to enjoy a viable State. The longer we delay recognition of that government, the longer ordinary Palestinians will suffer and the longer Israeli's will continue to live in fear in insecurity. It is incumbent on us all to create a new dynamic in the Middle East, taking advantage in the change in the protagonists. Hamas must be made to acknowledge that they will get no quarter from the international community until they renounce violence, recognise Israel and recognise the commitments to the Roadmap. Israel must be told that its policy of settlement outwith its borders must stop and that parts of its wall must come down. Officially Hamas's ceasefire is unbroken although there are those who would wish to have it otherwise. As long as that ceasefire holds there is hope of bringing the two sides together again for dialogue and negotiation. Let us, the European Union take the initiative, not leave it to countries like Iran."@pl16
"Senhor Presidente, estamos como que num círculo vicioso. Apoiámos as eleições democráticas na Palestina e acabámos com um governo liderado por um movimento que figura na nossa lista de organizações terroristas internacionais. Continuar a ajudar financeiramente o governo chefiado pelo Hamas equivale a apoiar um regime que rejeita o direito à existência de um Estado vizinho; suspender o apoio financeiro equivale a inviabilizar o Estado palestiniano, pondo em risco os postos de trabalho de 140 000 funcionários públicos e contribuindo, inevitavelmente, para exacerbar as tensões. Todos os grupos políticos deste Parlamento se encontram divididos em relação à atitude que a União Europeia deve tomar. O meu grupo não é excepção. A União apoiou a Autoridade Palestiniana, concedendo-lhe uma ajuda financeira anual de 600 milhões de dólares norte-americanos, porque queria influenciar o processo de paz. Se o não fizermos, outros o farão. O Hamas necessita mensalmente de 170 milhões de dólares norte-americanos para pagar a sua factura salarial. Há dez dias atrás, o Irão participou que irá contribuir com 50 milhões. No sábado, a Rússia ofereceu-se para ajudar. Os países do Golfo prometeram também cerca de 80 milhões. Em contrapartida, Israel está a reter as receitas fiscais que pertencem aos palestinianos e o Ministério da Fazenda dos Estados Unidos está a dificultar-lhes a situação financeira com a decisão, tomada esta semana, de proibir cidadãos norte-americanos de manter relações comerciais com o primeiro Governo da Autoridade Palestiniana democraticamente eleito. Que mensagem envia a União Europeia ao suspender a ajuda aos palestinianos? O Conselho faz questão de sublinhar que a ajuda está condicionada a um compromisso político explicitamente assumido. A este propósito, a resposta dada a uma delegação da Assembleia por palestinianos moderados e por funcionários da UE ali destacados foi que a opinião a nosso respeito é a de que estamos a castigar os Palestinianos por terem eleito um governo chefiado pelos Hamas. Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhora Comissária, as pessoas lêem os títulos, nem sempre lêem os pormenores. E sabe bem, pelo seu próprio país, que um partido da oposição, ao chegar ao governo, nem sempre pratica aquilo que garantiu ir fazer quando se encontrava na oposição. Senhor Presidente, o Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa exorta o Hamas a reconhecer o direito de Israel a existir. O facto de ser um governo democraticamente eleito acarreta responsabilidades, e o Hamas tem de as assumir. Contudo, não podemos deixar de compreender a sua percepção, face à construção de mais e mais colonatos na Cisjordânia, de que Israel lhes recusa o direito de constituírem um Estado viável. Quanto mais tardarmos a reconhecer aquele governo, mais os palestinianos comuns sofrerão e mais os israelitas continuarão a viver no medo e na insegurança. Compete-nos a todos criar uma nova dinâmica no Médio Oriente, tirando partido da mudança de protagonistas. Há que fazer o Hamas compreender que não poderá contar com a benevolência da comunidade internacional enquanto não renunciar à violência e não reconhecer o Estado de Israel e os compromissos assumidos no quadro do Roteiro para a paz. Às Autoridades israelitas, há que dizer-lhes que têm de pôr cobro à sua política de instalação de colonatos fora das suas fronteiras e que algumas partes do seu muro têm de ser demolidas. Oficialmente, o cessar-fogo do Hamas não foi quebrado, embora haja quem preferisse que assim não fosse. Enquanto o cessar-fogo se mantiver, mantém-se a esperança de levar novamente as partes à mesa do diálogo e das negociações. Sejamos nós, União Europeia, a tomar essa iniciativa, em lugar de a delegarmos em países como o Irão."@pt17
"Mr President, we are in a catch-22 situation. We supported democratic elections in Palestine and ended up with a government run by a movement which figures on our list of international terrorists. Continuing financial aid to the Hamas-led government would lend support to a regime which denies the right of its neighbour to exist; stopping financial support renders the Palestinian State unviable, puts the jobs of 140 000 public servants at risk and ultimately adds to tension. All political groups in this House are divided about what we should do. Mine is no exception. We supported the Palestinian Authority with USD 600 million a year because we wanted to influence the peace process. If we do not, others will. Hamas needs USD 170 million a month to pay its wage bill. Iran said ten days ago that it will give 50 million; on Saturday Russia offered help; the Gulf countries have promised some 80 million. By contrast, Israel is holding back tax revenue which belongs to the Palestinians and the US Treasury tightened the screws on Palestinian cash this week when it banned American nationals from doing business with the first democratically elected Palestinian Authority. What message is the European Union sending by stopping aid to the Palestinians? The Council wants to stress that aid is conditional on an explicit political commitment. The answer that a delegation from this House was given by moderate Palestinians and by EU officials working there was that we are perceived to punish Palestinians for electing a Hamas-led government. President-in-Office, Commissioner, people read the headlines, they do not always read the details. Und Sie wissen auch aus Ihrem eigenen Land, dass eine Oppositionspartei in der Regierung nicht immer das macht, was sie in der Opposition sagt. Mr President, Liberals and Democrats urge Hamas to recognise the right of Israel to exist; they must recognise that being a democratically elected government brings responsibilities. However, we must understand their perception as settlement after settlement is built on the West Bank that Israel denies their right to enjoy a viable State. The longer we delay recognition of that government, the longer ordinary Palestinians will suffer and the longer Israeli's will continue to live in fear in insecurity. It is incumbent on us all to create a new dynamic in the Middle East, taking advantage in the change in the protagonists. Hamas must be made to acknowledge that they will get no quarter from the international community until they renounce violence, recognise Israel and recognise the commitments to the Roadmap. Israel must be told that its policy of settlement outwith its borders must stop and that parts of its wall must come down. Officially Hamas's ceasefire is unbroken although there are those who would wish to have it otherwise. As long as that ceasefire holds there is hope of bringing the two sides together again for dialogue and negotiation. Let us, the European Union take the initiative, not leave it to countries like Iran."@sk18
"Mr President, we are in a catch-22 situation. We supported democratic elections in Palestine and ended up with a government run by a movement which figures on our list of international terrorists. Continuing financial aid to the Hamas-led government would lend support to a regime which denies the right of its neighbour to exist; stopping financial support renders the Palestinian State unviable, puts the jobs of 140 000 public servants at risk and ultimately adds to tension. All political groups in this House are divided about what we should do. Mine is no exception. We supported the Palestinian Authority with USD 600 million a year because we wanted to influence the peace process. If we do not, others will. Hamas needs USD 170 million a month to pay its wage bill. Iran said ten days ago that it will give 50 million; on Saturday Russia offered help; the Gulf countries have promised some 80 million. By contrast, Israel is holding back tax revenue which belongs to the Palestinians and the US Treasury tightened the screws on Palestinian cash this week when it banned American nationals from doing business with the first democratically elected Palestinian Authority. What message is the European Union sending by stopping aid to the Palestinians? The Council wants to stress that aid is conditional on an explicit political commitment. The answer that a delegation from this House was given by moderate Palestinians and by EU officials working there was that we are perceived to punish Palestinians for electing a Hamas-led government. President-in-Office, Commissioner, people read the headlines, they do not always read the details. Und Sie wissen auch aus Ihrem eigenen Land, dass eine Oppositionspartei in der Regierung nicht immer das macht, was sie in der Opposition sagt. Mr President, Liberals and Democrats urge Hamas to recognise the right of Israel to exist; they must recognise that being a democratically elected government brings responsibilities. However, we must understand their perception as settlement after settlement is built on the West Bank that Israel denies their right to enjoy a viable State. The longer we delay recognition of that government, the longer ordinary Palestinians will suffer and the longer Israeli's will continue to live in fear in insecurity. It is incumbent on us all to create a new dynamic in the Middle East, taking advantage in the change in the protagonists. Hamas must be made to acknowledge that they will get no quarter from the international community until they renounce violence, recognise Israel and recognise the commitments to the Roadmap. Israel must be told that its policy of settlement outwith its borders must stop and that parts of its wall must come down. Officially Hamas's ceasefire is unbroken although there are those who would wish to have it otherwise. As long as that ceasefire holds there is hope of bringing the two sides together again for dialogue and negotiation. Let us, the European Union take the initiative, not leave it to countries like Iran."@sl19
". Herr talman! Vi befinner oss i en omöjlig situation. Vi stödde ett demokratiskt val i Palestina och fick i slutändan en regering som styrs av en rörelse som står med på vår lista över internationella terrorister. Om vi fortsätter att ge ekonomiskt stöd till den Hamasledda regeringen skulle det innebära att stödja en regim som förnekar sin grannes rätt att existera. Om vi sätter stopp för det ekonomiska stödet skulle Palestina inte vara i stånd att klara sig, 140 000 statstjänstemäns arbeten skulle sättas på spel och spänningen skulle öka. Alla politiska grupper i parlamentet är splittrade i frågan om vad vi bör göra. Min grupp är inget undantag. Vi har stött den palestinska myndigheten med 600 miljoner US-dollar per år för att vi har velat inverka på fredsprocessen. Om vi inte gör det kommer andra att göra det. Hamas behöver 170 miljoner US-dollar i månaden för att betala sina lönekostnader. För tio dagar sedan sa Iran att man kommer att ge 50 miljoner, i lördags erbjöd Ryssland sin hjälp och Gulfstaterna har utlovat omkring 80 miljoner. Däremot håller Israel på skatteintäkter som tillhör palestinierna, och Förenta staternas finansministerium drog åt svångremmen på medlen till Palestina i veckan, då Palestina förbjöd amerikanska medborgare att göra affärer med den första demokratiskt valda palestinska myndigheten. Vilket budskap sänder Europeiska unionen genom att dra in biståndet till palestinierna? Rådet vill betona att bistånd ges på villkor att det finns ett uttryckligt politiskt engagemang. Det svar som en delegation från parlamentet fick från vanliga palestinier och från EU-tjänstemän som arbetar där var att vi anses straffa palestinierna för att de har valt en Hamasledd regering. Herr rådsordförande, fru kommissionsledamot! Folk läser rubrikerna; de läser inte alltid detaljerna. Och ni vet från ert eget land att ett oppositionsparti inte alltid gör allt de sa att de skulle göra när de var i opposition när det väl får makten. Herr talman! Liberaler och demokrater uppmanar Hamas att erkänna Israels rätt att existera. De måste inse att en demokratiskt vald regering har ansvar. Vi måste dock ha förståelse för deras uppfattning att Israel, som bygger bosättning efter bosättning på Västbanken, förnekar deras rätt till en livsduglig stat. Ju längre vi dröjer med erkännandet av denna regering, desto längre kommer vanliga palestinier att lida och israeler att fortsätta leva i fruktan och osäkerhet. Det är allas vår uppgift att skapa en ny dynamisk kraft i Mellanöstern genom att dra fördel av förändringen av förgrundsgestalter. Hamas måste övertygas att erkänna att de inte har något att vänta sig från världssamfundet förrän de avstår från våld, erkänner Israel och erkänner sitt stöd för färdplanen. Vi måste tala om för Israel att man måste upphöra med sin politik med bosättningar utanför de egna gränserna och att delar av muren måste tas bort. Hamas vapenvila är officiellt inte bruten, även om det finns människor som önskar att det vore så. Så länge som vapenvilan består finns det hopp om att kunna återförena de två parterna i dialog och förhandling. Låt oss, Europeiska unionen, ta initiativet och inte överlämna det till länder som Iran."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Applause)"5,19,15,1,18,14,16,11,13,13,4
"Graham Watson,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"on behalf of the ALDE Group"5,19,15,1,18,14,11,16,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph