Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-04-06-Speech-4-113"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060406.19.4-113"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Cette résolution soulève le très grave problème du pillage des élites formées du tiers monde par les pays développés, notamment dans le secteur médical. On assiste en effet à une situation totalement aberrante. Dans mon pays, la France, une anticipation insuffisante des besoins de santé d’une population vieillissante, des perspectives de carrière médiocres et l’application des 35 heures dans les hôpitaux publics entraînent une pénurie de personnel. Mais un continue de restreindre l’accès à ces professions, et on recrute à l’étranger des infirmières et des docteurs. Dans le même temps, les populations des pays en développement n’ont pas accès aux soins, et nous y envoyons à grands frais des missions humanitaires souvent ponctuelles. On marche sur la tête! On marche d’autant plus sur la tête que l’accès aux soins est devenu une des causes de l’immigration clandestine massive: l’île française de Mayotte, en voie de submersion, en est un exemple emblématique. Je veux dénoncer ici la loi sur l’immigration «choisie» de M. Sarkozy qui va organiser ce pillage d’élites à grande échelle, compromettant encore le développement des pays d’origine de ces élites, aggravant mécaniquement l’émigration des populations, alors qu’un système éducatif en faillite a renoncé à former une jeunesse vouée au chômage ou aux petits boulots."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Cette résolution soulève le très grave problème du pillage des élites formées du tiers monde par les pays développés, notamment dans le secteur médical. On assiste en effet à une situation totalement aberrante. Dans mon pays, la France, une anticipation insuffisante des besoins de santé d'une population vieillissante, des perspectives de carrière médiocres et l'application des 35 heures dans les hôpitaux publics entraînent une pénurie de personnel. Mais un continue de restreindre l'accès à ces professions, et on recrute à l'étranger des infirmières et des docteurs. Dans le même temps, les populations des pays en développement n'ont pas accès aux soins, et nous y envoyons à grands frais des missions humanitaires souvent ponctuelles. On marche sur la tête! On marche d'autant plus sur la tête que l'accès aux soins est devenu une des causes de l'immigration clandestine massive: l'île française de Mayotte, en voie de submersion, en est un exemple emblématique. Je veux dénoncer ici la loi sur l'immigration "choisie" de M. Sarkozy qui va organiser ce pillage d'élites à grande échelle, compromettant encore le développement des pays d'origine de ces élites, aggravant mécaniquement l'émigration des populations, alors qu'un système éducatif en faillite a renoncé à former une jeunesse vouée au chômage ou aux petits boulots."@cs1
"Denne beslutning omhandler det meget alvorlige problem vedrørende de industrialiserede landes udplyndring af den tredje verdens uddannede elite inden for bl.a. sundhedssektoren. Vi står faktisk over for en fuldstændig absurd situation. I mit hjemland, Frankrig, har en utilstrækkelig planlægning i forhold til den aldrende befolknings behov, middelmådige karrieremuligheder og gennemførelsen af 35-timers ugen på de offentlige hospitaler skabt personalemangel. Men der er stadig adgangsbegrænsning til disse erhverv, og man ansætter sygeplejersker og læger fra udlandet. Samtidig har befolkningen i udviklingslandene ingen sundhedspleje, og vi sender dem dyr og ofte tidsbegrænset humanitær bistand. Det giver ingen mening. Det er så meget desto mere absurd, at adgangen til sundhedspleje er blevet en af de væsentligste årsager til den massive ulovlige indvandring. Den franske ø Mayotte, som er ved at blive oversvømmet, er et udmærket eksempel herpå. Jeg vil her tage afstand fra hr. Sarkozys lov om udvalgt indvandring, som har til formål at organisere en mere storstilet udplyndring af eliten, hvilket vil gøre denne elites oprindelseslandes udvikling endnu vanskeligere og automatisk øge indvandringen, mens det fallerede uddannelsessystem har opgivet at uddanne ungdommen, der er dømt til arbejdsløshed eller småjob."@da2
"Dieser Entschließungsantrag spricht das sehr ernste Problem an, dass die Industrieländer, insbesondere im medizinischen Bereich, in den Entwicklungsländern ausgebildete Eliten abwerben. Wir haben es hier tatsächlich mit einer völlig unerträglichen Situation zu tun. In meinem Land, Frankreich, wo versäumt wurde, die künftigen Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung im Gesundheitsbereich frühzeitig zu erkennen, wo die Karriereaussichten dürftig sind und wo in den öffentlichen Krankenhäusern die 35-Stunden-Woche gilt, ist zwangsläufig ein erheblicher Personalmangel entstanden. Ein schränkt jedoch weiterhin den Zugang zu diesen Berufsgruppen ein, und es werden Ärzte und Krankenschwestern aus dem Ausland angeworben. Gleichzeitig haben Menschen in den Entwicklungsländern keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung, und wir geben viel Geld für humanitäre Einsätze aus, die oft nur punktuell sind. Es ist völlig verrückt, insbesondere, da der Zugang zur Gesundheitsversorgung zu einem Grund für die massive illegale Einwanderung geworden ist: Die französische Insel Mayotte, die droht, überschwemmt zu werden, ist dafür ein Musterbeispiel. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um das Gesetz zur „ausgewählten“ Zuwanderung von Herrn Sarkozy anzuprangern, durch das dieses Abwerben von Eliten im großen Stil organisiert werden soll, was die Entwicklung der Herkunftsländer dieser Eliten noch weiter bremsen und automatisch die Abwanderung verstärken wird, während ein gescheitertes Bildungssystem es aufgegeben hat, eine Generation auszubilden, die zu Arbeitslosigkeit oder Gelegenheitsjobs verdammt ist."@de9
"Το ψήφισμα αυτό αναδεικνύει το πολύ σοβαρό πρόβλημα της απορρόφησης της μορφωμένης ελίτ των αναπτυσσόμενων χωρών από τον ανεπτυγμένο κόσμο, ειδικά στον τομέα της υγείας. Πράγματι, είμαστε μάρτυρες μιας εξαιρετικά απαίσιας κατάστασης. Στην χώρα μου, τη Γαλλία, η έλλειψη πρόβλεψης των υγειονομικών αναγκών του γηράσκοντος πληθυσμού, οι αμφίβολες προοπτικές σταδιοδρομίας και η εφαρμογή της εβδομάδας των 35 ωρών εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία, έχουν οδηγήσει σε σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Όμως ένας εξακολουθεί να περιορίζει την πρόσβαση σε αυτά τα επαγγέλματα, με αποτέλεσμα να προσλαμβάνουμε γιατρούς και νοσηλευτές από το εξωτερικό. Την ίδια στιγμή, οι πληθυσμοί των αναπτυσσόμενων χωρών δεν έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, και δαπανούμε τεράστια χρηματικά ποσά αποστέλλοντάς τους ανθρωπιστικές αποστολές, συχνά σε απαγορευμένες περιοχές. Πρόκειται για κάτι εντελώς παράλογο, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί σήμερα μία από τις αιτίες της μαζικής λαθρομετανάστευσης: το γαλλικό νησί Mayotte, το οποίο κατακλύζεται σήμερα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία και να καταγγείλω τον νόμο της επιλεκτικής μετανάστευσης του κ. Sarkozy, ο οποίος θα οργανώσει την απορρόφηση μιας ελίτ σε μεγάλη κλίμακα, διακυβεύοντας περαιτέρω την ανάπτυξη των χωρών από τις οποίες αυτή προέρχεται και επιδεινώνοντας αυτόματα τη μετανάστευση, τη στιγμή που ένα χρεοκοπημένο εκπαιδευτικό σύστημα εγκατέλειψε την κατάρτιση μιας γενιάς που έχει καταδικαστεί στην ανεργία και σε απασχολήσεις μικρής διάρκειας."@el10
". This resolution raises the very serious problem that the developed world is siphoning off the educated elites of the developing world, particularly in the medical sector. Indeed, we are witnessing an absolutely appalling situation. In my country, France, a lack of foresight as to the healthcare needs of an ageing population, uninspiring career prospects and the application of the 35-hour week in public hospitals have led to a major shortage of staff. But a continues to limit access to these professions, and we recruit doctors and nurses from abroad. At the same time, people in the developing countries do not have access to healthcare, and we spend large amounts of money on sending humanitarian missions, often to restricted areas. It is completely crazy, particularly given that access to healthcare is now one of the reasons for mass illegal immigration: the French island of Mayotte, which is being overwhelmed, is a perfect example of this. I should like to take this opportunity to denounce the immigration law 'chosen' by Mr Sarkozy, which will organise this siphoning off of elites on a grand scale, further compromising the development of the countries from which these elites come, and automatically aggravating emigration, while a bankrupt education system has given up on training a generation condemned to unemployment or dead-end jobs."@en4
". Esta resolución plantea el gravísimo problema del pillaje de las elites formadas del tercer mundo por los países desarrollados, en especial en el sector médico. En efecto, se está produciendo una situación totalmente aberrante. En mi país, Francia, una anticipación insuficiente de las necesidades sanitarias de una población que envejece, unas perspectivas de carrera mediocres y la aplicación de la jornada de 35 horas en los hospitales públicos han provocado la escasez de personal. Pero un sigue restringiendo el acceso a estas profesiones y contratamos a enfermeras y médicos en el extranjero. Al mismo tiempo, las poblaciones de los países en desarrollo no tienen acceso a la asistencia sanitaria y nosotros nos gastamos montones de dinero enviando misiones humanitarias, a menudo a zonas restringidas. Es una completa locura, en particular a la vista de que el acceso a la asistencia sanitaria se ha convertido en una de las causas de la inmigración clandestina masiva: la isla francesa de Mayotte, que se ve desbordada, es un ejemplo perfecto de ello. Quiero denunciar aquí la ley sobre la inmigración «elegida» del señor Sarkozy, dirigida a organizar el pillaje de élites a gran escala, comprometiendo aún más el desarrollo de los países de origen de esas élites y agravando mecánicamente la emigración de las poblaciones, cuando un sistema educativo en quiebra ha renunciado a formar una juventud abocada al desempleo o a los pequeños trabajillos."@es20
"Cette résolution soulève le très grave problème du pillage des élites formées du tiers monde par les pays développés, notamment dans le secteur médical. On assiste en effet à une situation totalement aberrante. Dans mon pays, la France, une anticipation insuffisante des besoins de santé d'une population vieillissante, des perspectives de carrière médiocres et l'application des 35 heures dans les hôpitaux publics entraînent une pénurie de personnel. Mais un continue de restreindre l'accès à ces professions, et on recrute à l'étranger des infirmières et des docteurs. Dans le même temps, les populations des pays en développement n'ont pas accès aux soins, et nous y envoyons à grands frais des missions humanitaires souvent ponctuelles. On marche sur la tête! On marche d'autant plus sur la tête que l'accès aux soins est devenu une des causes de l'immigration clandestine massive: l'île française de Mayotte, en voie de submersion, en est un exemple emblématique. Je veux dénoncer ici la loi sur l'immigration "choisie" de M. Sarkozy qui va organiser ce pillage d'élites à grande échelle, compromettant encore le développement des pays d'origine de ces élites, aggravant mécaniquement l'émigration des populations, alors qu'un système éducatif en faillite a renoncé à former une jeunesse vouée au chômage ou aux petits boulots."@et5
". Tässä päätöslauselmassa nostetaan esiin hyvin vakava ongelma, nimittäin kehitysmaiden koulutetun eliitin ryöstäminen kehittyneisiin maihin erityisesti lääketieteen alalla. Nykyinen tilanne on todellakin aivan mieletön. Kotimaassani Ranskassa riittämätön varautuminen ikääntyvän väestön terveydenhuoltotarpeisiin, huonot uranäkymät ja 35-tuntisen työviikon soveltaminen julkisen sektorin sairaaloissa ovat aiheuttaneet pahan työvoimapulan. Opiskelijamäärien rajoittaminen vaikeuttaa edelleen näihin ammatteihin pääsyä, ja me rekrytoimme lääkäreitä ja sairaanhoitajia ulkomailta. Samaan aikaan kehitysmaiden ihmisillä ei ole mahdollisuutta terveydenhuoltoon ja me käytämme suuria summia lähettääksemme sinne humanitaarista apua, usein rajoitetuille alueille. Tämä on täysin järjetöntä, erityisesti koska mahdollisuus terveydenhuoltoon on nykyisin eräs syy suuren luokan laittomaan maahanmuuttoon. Ranskan Mayotte-saari, joka on hukkumassa maahanmuuttajien aaltoon, on hyvä esimerkki tästä. Haluan tässä yhteydessä tuomita ankarasti sisäministeri Sarkozyn maahanmuuttolain, jonka avulla tämä koulutetun eliitin ryöstäminen organisoidaan vielä suuremman luokan toiminnaksi, mikä huonontaa entisestään näiden ihmisten kotimaiden kehitysmahdollisuuksia ja lisää automaattisesti maastamuuttoa. Samalla vakavasta rahapulasta kärsivä koulutusjärjestelmä on luopunut työttömyyteen ja huonoihin työpaikkoihin tuomitun nuoren sukupolven kouluttamisesta."@fi7
"Cette résolution soulève le très grave problème du pillage des élites formées du tiers monde par les pays développés, notamment dans le secteur médical. On assiste en effet à une situation totalement aberrante. Dans mon pays, la France, une anticipation insuffisante des besoins de santé d'une population vieillissante, des perspectives de carrière médiocres et l'application des 35 heures dans les hôpitaux publics entraînent une pénurie de personnel. Mais un continue de restreindre l'accès à ces professions, et on recrute à l'étranger des infirmières et des docteurs. Dans le même temps, les populations des pays en développement n'ont pas accès aux soins, et nous y envoyons à grands frais des missions humanitaires souvent ponctuelles. On marche sur la tête! On marche d'autant plus sur la tête que l'accès aux soins est devenu une des causes de l'immigration clandestine massive: l'île française de Mayotte, en voie de submersion, en est un exemple emblématique. Je veux dénoncer ici la loi sur l'immigration "choisie" de M. Sarkozy qui va organiser ce pillage d'élites à grande échelle, compromettant encore le développement des pays d'origine de ces élites, aggravant mécaniquement l'émigration des populations, alors qu'un système éducatif en faillite a renoncé à former une jeunesse vouée au chômage ou aux petits boulots."@hu11
". Questa risoluzione solleva la gravissima questione dei paesi sviluppati che spogliano il Terzo mondo delle colte, in particolar modo nel settore medico. Assistiamo in effetti a una situazione assolutamente spaventosa. Nel mio paese, la Francia, una mancata previsione dei bisogni sanitari di una popolazione che sta invecchiando, prospettive di carriera mediocri e l’applicazione delle 35 ore settimanali negli ospedali pubblici hanno portato a una grave penuria di personale. Tuttavia il numero chiuso continua a limitare l’accesso a tali professioni, con il risultato che infermieri e medici vengono reclutati all’estero. Al contempo, le popolazioni dei paesi in via di sviluppo non hanno accesso alla sanità e noi spendiamo ingenti somme di danaro per inviare missioni umanitarie, spesso in aree ristrette. E’ totalmente assurdo, tanto più che l’accesso alle strutture sanitarie è divenuto una delle cause dell’immigrazione clandestina di massa: l’isola francese di Mayotte, che rischia il collasso, ne è un esempio emblematico. Desidero denunciare in quest’occasione la legge sull’immigrazione “scelta” dal Ministro Sarkozy, che organizzerà questo furto di su larga scala, compromettendo ulteriormente lo sviluppo dei paesi di origine di tali e aumentando automaticamente l’emigrazione delle popolazioni, mentre un sistema di istruzione fallimentare ha rinunciato a formare una generazione destinata alla disoccupazione e a lavoretti senza prospettive."@it12
"Cette résolution soulève le très grave problème du pillage des élites formées du tiers monde par les pays développés, notamment dans le secteur médical. On assiste en effet à une situation totalement aberrante. Dans mon pays, la France, une anticipation insuffisante des besoins de santé d'une population vieillissante, des perspectives de carrière médiocres et l'application des 35 heures dans les hôpitaux publics entraînent une pénurie de personnel. Mais un continue de restreindre l'accès à ces professions, et on recrute à l'étranger des infirmières et des docteurs. Dans le même temps, les populations des pays en développement n'ont pas accès aux soins, et nous y envoyons à grands frais des missions humanitaires souvent ponctuelles. On marche sur la tête! On marche d'autant plus sur la tête que l'accès aux soins est devenu une des causes de l'immigration clandestine massive: l'île française de Mayotte, en voie de submersion, en est un exemple emblématique. Je veux dénoncer ici la loi sur l'immigration "choisie" de M. Sarkozy qui va organiser ce pillage d'élites à grande échelle, compromettant encore le développement des pays d'origine de ces élites, aggravant mécaniquement l'émigration des populations, alors qu'un système éducatif en faillite a renoncé à former une jeunesse vouée au chômage ou aux petits boulots."@lt14
"Cette résolution soulève le très grave problème du pillage des élites formées du tiers monde par les pays développés, notamment dans le secteur médical. On assiste en effet à une situation totalement aberrante. Dans mon pays, la France, une anticipation insuffisante des besoins de santé d'une population vieillissante, des perspectives de carrière médiocres et l'application des 35 heures dans les hôpitaux publics entraînent une pénurie de personnel. Mais un continue de restreindre l'accès à ces professions, et on recrute à l'étranger des infirmières et des docteurs. Dans le même temps, les populations des pays en développement n'ont pas accès aux soins, et nous y envoyons à grands frais des missions humanitaires souvent ponctuelles. On marche sur la tête! On marche d'autant plus sur la tête que l'accès aux soins est devenu une des causes de l'immigration clandestine massive: l'île française de Mayotte, en voie de submersion, en est un exemple emblématique. Je veux dénoncer ici la loi sur l'immigration "choisie" de M. Sarkozy qui va organiser ce pillage d'élites à grande échelle, compromettant encore le développement des pays d'origine de ces élites, aggravant mécaniquement l'émigration des populations, alors qu'un système éducatif en faillite a renoncé à former une jeunesse vouée au chômage ou aux petits boulots."@lv13
"Cette résolution soulève le très grave problème du pillage des élites formées du tiers monde par les pays développés, notamment dans le secteur médical. On assiste en effet à une situation totalement aberrante. Dans mon pays, la France, une anticipation insuffisante des besoins de santé d'une population vieillissante, des perspectives de carrière médiocres et l'application des 35 heures dans les hôpitaux publics entraînent une pénurie de personnel. Mais un continue de restreindre l'accès à ces professions, et on recrute à l'étranger des infirmières et des docteurs. Dans le même temps, les populations des pays en développement n'ont pas accès aux soins, et nous y envoyons à grands frais des missions humanitaires souvent ponctuelles. On marche sur la tête! On marche d'autant plus sur la tête que l'accès aux soins est devenu une des causes de l'immigration clandestine massive: l'île française de Mayotte, en voie de submersion, en est un exemple emblématique. Je veux dénoncer ici la loi sur l'immigration "choisie" de M. Sarkozy qui va organiser ce pillage d'élites à grande échelle, compromettant encore le développement des pays d'origine de ces élites, aggravant mécaniquement l'émigration des populations, alors qu'un système éducatif en faillite a renoncé à former une jeunesse vouée au chômage ou aux petits boulots."@mt15
". Deze resolutie stelt het ernstige probleem aan de orde dat de opgeleide elite van de derde wereld wordt weggekaapt door de ontwikkelde landen, met name in de medische sector. We bevinden ons in een totaal krankzinnige situatie. In mijn land, Frankrijk, heerst er een enorm tekort aan personeel doordat er onvoldoende is ingespeeld op de gezondheidsbehoeften van een vergrijzende bevolking, door de belabberde loopbaanvooruitzichten en door de toepassing van de 35-urige werkweek in de openbare ziekenhuizen. Door een blijft echter de toegang tot deze beroepen beperkt en haalt men verpleegsters en dokters uit het buitenland. Tegelijkertijd heeft de bevolking in ontwikkelingslanden geen toegang tot gezondheidszorg en sturen wij dure humanitaire missies, vaak naar afgelegen gebieden. Dit is te gek voor woorden, temeer daar de toegang tot gezondheidszorg een van de redenen voor massale clandestiene immigratie is geworden: het Franse eiland Mayotte, dat wordt overspoeld met vluchtelingen, is er een perfect voorbeeld van. Ik wil deze gelegenheid te baat nemen om de immigratiewet die mijnheer Sarkozy heeft ‘gekozen’, aan de kaak te stellen. Door die wet komt de grootschalige overheveling van de elite tot stand, waardoor de ontwikkeling van de landen waar die elite vandaan komt in gevaar wordt gebracht en de emigratie van de bevolking automatisch toeneemt. En dat terwijl het onderwijsstelsel op instorten staat en geen opleiding meer kan bieden aan de jeugd, die gedoemd is tot werkloosheid of tot kluswerk waar geen toekomst in zit."@nl3
"Cette résolution soulève le très grave problème du pillage des élites formées du tiers monde par les pays développés, notamment dans le secteur médical. On assiste en effet à une situation totalement aberrante. Dans mon pays, la France, une anticipation insuffisante des besoins de santé d'une population vieillissante, des perspectives de carrière médiocres et l'application des 35 heures dans les hôpitaux publics entraînent une pénurie de personnel. Mais un continue de restreindre l'accès à ces professions, et on recrute à l'étranger des infirmières et des docteurs. Dans le même temps, les populations des pays en développement n'ont pas accès aux soins, et nous y envoyons à grands frais des missions humanitaires souvent ponctuelles. On marche sur la tête! On marche d'autant plus sur la tête que l'accès aux soins est devenu une des causes de l'immigration clandestine massive: l'île française de Mayotte, en voie de submersion, en est un exemple emblématique. Je veux dénoncer ici la loi sur l'immigration "choisie" de M. Sarkozy qui va organiser ce pillage d'élites à grande échelle, compromettant encore le développement des pays d'origine de ces élites, aggravant mécaniquement l'émigration des populations, alors qu'un système éducatif en faillite a renoncé à former une jeunesse vouée au chômage ou aux petits boulots."@pl16
"Esta resolução levanta o problema extremamente grave da pilhagem das elites instruídas do Terceiro Mundo pelos países desenvolvidos, nomeadamente no sector médico. Assistimos de facto a uma situação absolutamente aberrante. No meu país, França, uma falta de visão das necessidades de saúde de uma população em processo de envelhecimento, perspectivas de carreiras medíocres e a aplicação das 35 horas semanais nos hospitais públicos levaram a uma falta de pessoal. Todavia, institui-se um que continua a limitar o acesso a estas profissões, e recruta-se no estrangeiro enfermeiros e médicos. Simultaneamente, as populações dos países em desenvolvimento não têm acesso aos cuidados de saúde, mas gastamos avultadas verbas no envio de missões humanitárias, frequentemente para áreas restritas. É absolutamente insano, especialmente se tivermos em conta que o acesso aos cuidados de saúde se tornou numa das causas da imigração clandestina maciça: a ilha francesa de Mayotte, em vias de submergir, é um exemplo perfeito disso mesmo. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para condenar a lei da imigração “escolhida” pelo Senhor Sarkozy, que organizará esta pilhagem de elites em grande escala, comprometendo ainda mais o desenvolvimento dos países de origem destas elites, agravando automaticamente a emigração das populações, quando um sistema educativo falido desistiu de formar uma geração condenada ao desemprego e ao trabalho precário."@pt17
"Cette résolution soulève le très grave problème du pillage des élites formées du tiers monde par les pays développés, notamment dans le secteur médical. On assiste en effet à une situation totalement aberrante. Dans mon pays, la France, une anticipation insuffisante des besoins de santé d'une population vieillissante, des perspectives de carrière médiocres et l'application des 35 heures dans les hôpitaux publics entraînent une pénurie de personnel. Mais un continue de restreindre l'accès à ces professions, et on recrute à l'étranger des infirmières et des docteurs. Dans le même temps, les populations des pays en développement n'ont pas accès aux soins, et nous y envoyons à grands frais des missions humanitaires souvent ponctuelles. On marche sur la tête! On marche d'autant plus sur la tête que l'accès aux soins est devenu une des causes de l'immigration clandestine massive: l'île française de Mayotte, en voie de submersion, en est un exemple emblématique. Je veux dénoncer ici la loi sur l'immigration "choisie" de M. Sarkozy qui va organiser ce pillage d'élites à grande échelle, compromettant encore le développement des pays d'origine de ces élites, aggravant mécaniquement l'émigration des populations, alors qu'un système éducatif en faillite a renoncé à former une jeunesse vouée au chômage ou aux petits boulots."@sk18
"Cette résolution soulève le très grave problème du pillage des élites formées du tiers monde par les pays développés, notamment dans le secteur médical. On assiste en effet à une situation totalement aberrante. Dans mon pays, la France, une anticipation insuffisante des besoins de santé d'une population vieillissante, des perspectives de carrière médiocres et l'application des 35 heures dans les hôpitaux publics entraînent une pénurie de personnel. Mais un continue de restreindre l'accès à ces professions, et on recrute à l'étranger des infirmières et des docteurs. Dans le même temps, les populations des pays en développement n'ont pas accès aux soins, et nous y envoyons à grands frais des missions humanitaires souvent ponctuelles. On marche sur la tête! On marche d'autant plus sur la tête que l'accès aux soins est devenu une des causes de l'immigration clandestine massive: l'île française de Mayotte, en voie de submersion, en est un exemple emblématique. Je veux dénoncer ici la loi sur l'immigration "choisie" de M. Sarkozy qui va organiser ce pillage d'élites à grande échelle, compromettant encore le développement des pays d'origine de ces élites, aggravant mécaniquement l'émigration des populations, alors qu'un système éducatif en faillite a renoncé à former une jeunesse vouée au chômage ou aux petits boulots."@sl19
". Resolutionen aktualiserar det mycket allvarliga problemet att den utvecklade världen håller på att suga upp de utbildade eliterna i utvecklingsländerna, särskilt inom den medicinska sektorn. Vi bevittnar i själva verket en mycket skrämmande situation. I mitt land Frankrike har det uppstått en mycket stor personalbrist på grund av bristande förutseende när det gäller den åldrande befolkningens behov av hälso- och sjukvård, oinspirerade karriärmöjligheter och tillämpningen av 35-timmarsveckan på de offentliga sjukhusen. Men genom en antagningsbegränsning begränsas fortfarande tillträdet till dessa yrken, och vi rekryterar läkare och sjuksköterskor från utlandet. Samtidigt har människorna i utvecklingsländerna inte tillgång till hälso- och sjukvård, och vi använder stora belopp till humanitära hjälpinsatser, ofta inom begränsade områden. Detta är fullständigt vansinnigt, särskilt med tanke på att tillgång till hälso- och sjukvård nu är en av de främsta orsakerna till den omfattande olagliga invandringen. Den franska ön Mayotte, som håller på att översvämmas av människor, är ett tydligt exempel på detta. Jag vill ta tillfället i akt och kritisera den invandringslag som har ”valts” av Nicolas Sarkozy. Den innebär att denna utflyttning av eliter kommer att organiseras i stor skala, vilket i sin tur leder till att utvecklingen i de länder dessa eliter kommer från hämmas ytterligare. Utvandringen kommer att öka automatiskt samtidigt som ett odugligt utbildningssystem har gett upp ambitionen att utbilda en generation som döms till arbetslöshet eller till arbeten utan utvecklingsmöjligheter."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Bruno Gollnisch (NI ),"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8
"Numerus clausus"9
"numerus clausus"5,19,15,1,18,14,16,11,3,10,13,4,20,17,8
"par écrit"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph