Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-04-05-Speech-3-111"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060405.14.3-111"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Vi ställer oss mycket negativa till en del av ändringsförslagen från Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Betänkandet utgår först och främst från ett synsätt där man ställer sig oförstående till det låga valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 2004 och att konstitutionsfördraget röstades ned i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna. Programmet ”Medborgare för Europa” har inget att bidra med för att förändra den politiska situationen. Vi motsätter oss en ökning av detta programs budget utöver de 235 000 000 EUR avsatta för åren 2007–2013, vilket förespråkas i ändringsförslag 36. Redan nämnda summa är för generöst tilltagen. Arbetet gentemot lokala amatöridrottsföreningar andas förakt mot medborgarna. Likaså konstaterar vi att det är viktigt att Europas folk vårdar sina minnen från diktaturer och tragedier i sin historia. Men det skall ske på nationell nivå. Detta är ingenting för eurokrater i Bryssel att ägna sig åt. Vi har därför röstat nej till detta betänkande."@sv21
lpv:translated text
"Vi ställer oss mycket negativa till en del av ändringsförslagen från Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Betänkandet utgår först och främst från ett synsätt där man ställer sig oförstående till det låga valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 2004 och att konstitutionsfördraget röstades ned i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna. Programmet "Medborgare för Europa" har inget att bidra med för att förändra den politiska situationen. Vi motsätter oss en ökning av detta programs budget utöver de 235 000 000 EUR avsatta för åren 2007–2013, vilket förespråkas i ändringsförslag 36. Redan nämnda summa är för generöst tilltagen. Arbetet gentemot lokala amatöridrottsföreningar andas förakt mot medborgarna. Likaså konstaterar vi att det är viktigt att Europas folk vårdar sina minnen från diktaturer och tragedier i sin historia. Men det skall ske på nationell nivå. Detta är ingenting för eurokrater i Bryssel att ägna sig åt. Vi har därför röstat nej till detta betänkande."@cs1
"Vi er meget negative over for en del af ændringsforslagene fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. I betænkningen tager man først og fremmest udgangspunkt i et synspunkt, hvor man stiller sig uforstående over for den lave valgdeltagelse ved valget til Europa-Parlamentet i 2004, og at forfatningstraktaten blev nedstemt i folkeafstemninger i Frankrig og Nederlandene. Programmet "Borgere for Europa" har intet at bidrage med med hensyn til at forandre den politiske situation. Vi modsætter os en forhøjelse af dette programs budget ud over de 235 millioner euro, der er afsat til perioden 2007-2013, hvilket foreslås i ændringsforslag 36. De allerede nævnte beløb er for generøse. Arbejdet i forbindelse med lokale amatøridrætsforeninger emmer af foragt for borgerne. Ligeså konstaterer vi, at det er vigtigt, at Europas folk plejer deres minder fra diktaturer og tragedier i deres historier. Men det skal ske på nationalt niveau. Det er ikke noget for eurokrater i Bruxelles at blive involveret i. Vi har derfor stemt nej til denne betænkning."@da2
"Δεν συμφωνούμε καθόλου με ορισμένες από τις τροπολογίες της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έκθεση βασίζεται κυρίως σε μια στάση εμφανούς ακατανοησίας για την χαμηλή προσέλευση στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2004 και για το γεγονός της καταψήφισης του σχεδίου Συντάγματος στα δημοψηφίσματα της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών. Το πρόγραμμα «Πολίτες για την Ευρώπη» δεν θα συμβάλει στην αλλαγή της πολιτικής κατάστασης. Διαφωνούμε με την αύξηση του προϋπολογισμού αυτού του προγράμματος πάνω από τα 235 εκατ. ευρώ που προβλέφθηκαν για την περίοδο 2007-2013, όπως προτείνει η τροπολογία 36. Το ποσό αυτό είναι ήδη υπερβολικά γενναιόδωρο. Το έργο που αφορά τα τοπικά ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία χαρακτηρίζεται από περιφρόνηση για τους πολίτες. Με τον ίδιο τρόπο, επισημαίνουμε ότι, καθώς είναι σημαντικό να διατηρήσουν οι Ευρωπαίοι τις μνήμες τους για τις δικτατορίες και τις τραγωδίες στην ιστορία τους, αυτό θα πρέπει να συμβεί σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι κάτι στο οποίο πρέπει να συμμετάσχουν οι ευρωκράτες των Βρυξελλών. Κατά συνέπεια, καταψηφίσαμε αυτή την έκθεση."@el10,10
"We are not at all well disposed towards some of the amendments by the European Parliament’s Committee on Culture and Education. The report is based primarily on an attitude of apparent incomprehension faced with the low turnout in the 2004 European Parliament elections and the fact that the draft Constitution was voted down in referenda in France and the Netherlands. The ‘Citizens for Europe’ programme will not help to change the political situation. We are opposed to increasing this programme’s budget over and above the EUR 235 000 000 set aside for 2007–2013, as recommended in Amendment 36. The aforesaid sum is already too generous. The work in relation to local amateur sports clubs smacks of contempt for people. In the same way, we note that, important as it is for Europeans to preserve their memories of dictatorships and tragedies in their history, this should happen at national level. It is not something for Eurocrats in Brussels to become involved in. We have therefore voted against this report."@en4
"No nos parecen nada bien algunas de las enmiendas de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo. El informe se basa principalmente en la actitud de aparente incomprensión a la que hacer frente tras la baja participación en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, así como el hecho de que el proyecto de Constitución fuera rechazado en los referendos de Francia y los Países Bajos. El programa «Ciudadanos con Europa» no ayudará a cambiar la situación política. Nos oponemos a aumentar el presupuesto de este programa por encima de los 235 000 000 euros dispuestos para el periodo 2007–2013, como se recomienda en la Enmienda 36. La cantidad mencionada ya es demasiado generosa. El trabajo con respecto a los clubes deportivos locales de aficionados huele a desprecio a la gente. Igualmente observamos que, importante como es para los europeos preservar los recuerdos de las dictaduras y tragedias de su historia, esto debería hacerse en el ámbito de cada país. No es algo en lo que tengan que implicarse los eurócratas de Bruselas. Por tanto, hemos votado en contra de este informe."@es20
"Vi ställer oss mycket negativa till en del av ändringsförslagen från Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Betänkandet utgår först och främst från ett synsätt där man ställer sig oförstående till det låga valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 2004 och att konstitutionsfördraget röstades ned i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna. Programmet "Medborgare för Europa" har inget att bidra med för att förändra den politiska situationen. Vi motsätter oss en ökning av detta programs budget utöver de 235 000 000 EUR avsatta för åren 2007–2013, vilket förespråkas i ändringsförslag 36. Redan nämnda summa är för generöst tilltagen. Arbetet gentemot lokala amatöridrottsföreningar andas förakt mot medborgarna. Likaså konstaterar vi att det är viktigt att Europas folk vårdar sina minnen från diktaturer och tragedier i sin historia. Men det skall ske på nationell nivå. Detta är ingenting för eurokrater i Bryssel att ägna sig åt. Vi har därför röstat nej till detta betänkande."@et5
"Suhtaudumme erittäin kielteisesti osaan Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan tarkistuksista. Mietinnön pääasiallisena lähtökohtana on ymmärtämätön suhtautuminen vuoden 2004 Euroopan parlamentin vaaleissa ilmenneeseen huonoon äänestysintoon ja perustuslakiluonnoksen torjuntaan Ranskassa ja Alankomaissa. "Kansalaisten Eurooppa" - ohjelma ei auta muuttamaan poliittista tilannetta. Vastustamme ohjelman talousarvion kasvattamista yli kaudeksi 2007–2013 päätettyjen 235 000 000 euron, mitä tarkistusehdotuksessa 36 suositetaan. Edellä mainittu määrä on sellaisenaankin liian suuri. Paikallisiin amatööriurheiluseuroihin kohdistuva työ haiskahtaa kansalaisten halveksunnalta. Samalla tavoin katsomme, että niin tärkeää kuin eurooppalaisten onkin muistaa historiansa diktatuureja ja suuria murhenäytelmiä, tämän olisi tapahduttava kansallisesti. Brysselin eurokraattien ei tarvitse osallistua sellaiseen. Siksi olemme äänestäneet tätä mietintöä vastaan."@fi7
"Nous ne sommes pas du tout favorables à certains amendements de la commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen. Le rapport se fonde principalement sur un comportement d’apparente incompréhension face à la faible participation à l’élection du Parlement européen en 2004 et au rejet français et néerlandais par référendum du projet de Constitution. Le programme «Citoyens pour l’Europe» ne contribuera pas à un changement de la situation politique. Nous sommes opposés à l’augmentation du budget de ce programme à plus des 235 000 000 euros alloués pour la période 2007-2013, comme le recommande l’amendement 36. Cette somme est déjà trop généreuse. Le travail en rapport avec les clubs sportifs amateurs locaux a un léger relent de mépris. De la même manière, nous remarquons que bien qu’il soit important pour les Européens de conserver le souvenir des dictatures et tragédies de leur histoire, cette préservation devrait avoir lieu au niveau national. Les eurocrates de Bruxelles n’ont pas à y être impliqués. Nous avons par conséquent voté contre ce rapport."@fr8
"Vi ställer oss mycket negativa till en del av ändringsförslagen från Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Betänkandet utgår först och främst från ett synsätt där man ställer sig oförstående till det låga valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 2004 och att konstitutionsfördraget röstades ned i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna. Programmet "Medborgare för Europa" har inget att bidra med för att förändra den politiska situationen. Vi motsätter oss en ökning av detta programs budget utöver de 235 000 000 EUR avsatta för åren 2007–2013, vilket förespråkas i ändringsförslag 36. Redan nämnda summa är för generöst tilltagen. Arbetet gentemot lokala amatöridrottsföreningar andas förakt mot medborgarna. Likaså konstaterar vi att det är viktigt att Europas folk vårdar sina minnen från diktaturer och tragedier i sin historia. Men det skall ske på nationell nivå. Detta är ingenting för eurokrater i Bryssel att ägna sig åt. Vi har därför röstat nej till detta betänkande."@hu11
"Non siamo affatto favorevoli ad alcuni degli emendamenti presentati dalla commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento europeo. La relazione si fonda principalmente su un atteggiamento di evidente incomprensione di fronte alla scarsa affluenza registrata nelle elezioni del Parlamento europeo del 2004 e alla bocciatura del progetto di Costituzione nei svoltisi in Francia e nei Paesi Bassi. Il programma “Cittadini per l’Europa” non contribuirà a cambiare la situazione politica. Siamo contrari all’aumento del bilancio per questo programma oltre i 235 milioni di euro accantonati per il periodo 2007-2013, come caldeggiato nell’emendamento n. 36. L’importo suddetto è già fin troppo generoso. Il lavoro riguardante i sportivi amatoriali locali è un affronto nei riguardi della gente. Analogamente, per quanto sia importante che gli europei preservino la memoria delle dittature e delle tragedie che hanno segnato la loro storia, rileviamo che ciò dovrebbe avvenire a livello nazionale. Non tocca ai burocrati di Bruxelles interessarsene. Pertanto abbiamo votato contro la relazione."@it12
"Vi ställer oss mycket negativa till en del av ändringsförslagen från Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Betänkandet utgår först och främst från ett synsätt där man ställer sig oförstående till det låga valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 2004 och att konstitutionsfördraget röstades ned i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna. Programmet "Medborgare för Europa" har inget att bidra med för att förändra den politiska situationen. Vi motsätter oss en ökning av detta programs budget utöver de 235 000 000 EUR avsatta för åren 2007–2013, vilket förespråkas i ändringsförslag 36. Redan nämnda summa är för generöst tilltagen. Arbetet gentemot lokala amatöridrottsföreningar andas förakt mot medborgarna. Likaså konstaterar vi att det är viktigt att Europas folk vårdar sina minnen från diktaturer och tragedier i sin historia. Men det skall ske på nationell nivå. Detta är ingenting för eurokrater i Bryssel att ägna sig åt. Vi har därför röstat nej till detta betänkande."@lt14
"Vi ställer oss mycket negativa till en del av ändringsförslagen från Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Betänkandet utgår först och främst från ett synsätt där man ställer sig oförstående till det låga valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 2004 och att konstitutionsfördraget röstades ned i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna. Programmet "Medborgare för Europa" har inget att bidra med för att förändra den politiska situationen. Vi motsätter oss en ökning av detta programs budget utöver de 235 000 000 EUR avsatta för åren 2007–2013, vilket förespråkas i ändringsförslag 36. Redan nämnda summa är för generöst tilltagen. Arbetet gentemot lokala amatöridrottsföreningar andas förakt mot medborgarna. Likaså konstaterar vi att det är viktigt att Europas folk vårdar sina minnen från diktaturer och tragedier i sin historia. Men det skall ske på nationell nivå. Detta är ingenting för eurokrater i Bryssel att ägna sig åt. Vi har därför röstat nej till detta betänkande."@lv13
"Vi ställer oss mycket negativa till en del av ändringsförslagen från Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Betänkandet utgår först och främst från ett synsätt där man ställer sig oförstående till det låga valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 2004 och att konstitutionsfördraget röstades ned i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna. Programmet "Medborgare för Europa" har inget att bidra med för att förändra den politiska situationen. Vi motsätter oss en ökning av detta programs budget utöver de 235 000 000 EUR avsatta för åren 2007–2013, vilket förespråkas i ändringsförslag 36. Redan nämnda summa är för generöst tilltagen. Arbetet gentemot lokala amatöridrottsföreningar andas förakt mot medborgarna. Likaså konstaterar vi att det är viktigt att Europas folk vårdar sina minnen från diktaturer och tragedier i sin historia. Men det skall ske på nationell nivå. Detta är ingenting för eurokrater i Bryssel att ägna sig åt. Vi har därför röstat nej till detta betänkande."@mt15
"Wij staan zeer negatief tegenover een aantal amendementen van de Commissie cultuur en onderwijs van het Europees Parlement. Het verslag is primair gebaseerd op een visie waarin men duidelijk weinig begrip toont voor het lage aantal kiezers dat kwam opdagen bij de verkiezingen voor het Europese Parlement in 2004 en voor het feit dat het Grondwettelijk Verdrag is afgewezen bij de referenda in Frankrijk en Nederland. Het programma “Burgers voor Europa” levert geen enkele bijdrage aan het veranderen van die politieke situatie. Wij zijn tegen de in amendement 36 bepleite verhoging van de begroting van dit programma, die bovenop de 235 000 000 euro zou moeten komen die reeds zijn uitgetrokken voor de periode 2007–2013. Het genoemde bedrag is al te veel van het goede. De werkzaamheden in verband met plaatselijke amateursportverenigingen ademt een geest van verachting van de burgers. Tevens stellen wij vast dat het weliswaar belangrijk is dat de volkeren van Europa hun herinneringen aan dictaturen en tragedies in hun geschiedenis bewaren, maar dat dat op nationaal niveau moet gebeuren. Het is geen thema waar eurocraten in Brussel zich mee moeten bemoeien. Wij hebben daarom tegen dit verslag gestemd."@nl3
"Vi ställer oss mycket negativa till en del av ändringsförslagen från Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Betänkandet utgår först och främst från ett synsätt där man ställer sig oförstående till det låga valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 2004 och att konstitutionsfördraget röstades ned i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna. Programmet "Medborgare för Europa" har inget att bidra med för att förändra den politiska situationen. Vi motsätter oss en ökning av detta programs budget utöver de 235 000 000 EUR avsatta för åren 2007–2013, vilket förespråkas i ändringsförslag 36. Redan nämnda summa är för generöst tilltagen. Arbetet gentemot lokala amatöridrottsföreningar andas förakt mot medborgarna. Likaså konstaterar vi att det är viktigt att Europas folk vårdar sina minnen från diktaturer och tragedier i sin historia. Men det skall ske på nationell nivå. Detta är ingenting för eurokrater i Bryssel att ägna sig åt. Vi har därför röstat nej till detta betänkande."@pl16
"Opomo-nos firmemente a algumas das alterações apresentadas pela Comissão da Educação e da Cultura do Parlamento Europeu. O relatório baseia-se principalmente numa atitude de aparente incompreensão perante a fraca participação nas eleições de 2004 para o Parlamento Europeu e perante o facto de o projecto de Constituição ter sido rejeitado nos referendos em França e nos Países Baixos. O programa "Cidadãos pela Europa" não contribuirá para alterar esta situação. Opomo-nos ao aumento do orçamento do programa, acima dos 235 milhões de euros que lhe são atribuídos para 2007-2013, como recomenda a alteração 36. Mesmo este montante já é excessivamente generoso. O trabalho em relação aos clubes desportivos amadores locais denota desprezo pelas pessoas. Do mesmo modo, constatamos que, se é importante que os europeus preservem a memória das ditaduras e das tragédias da sua história, isto deve ser feito ao nível nacional. Não é assunto em que os eurocratas de Bruxelas tenham de se envolver. Por conseguinte, votámos contra o relatório."@pt17
"Vi ställer oss mycket negativa till en del av ändringsförslagen från Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Betänkandet utgår först och främst från ett synsätt där man ställer sig oförstående till det låga valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 2004 och att konstitutionsfördraget röstades ned i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna. Programmet "Medborgare för Europa" har inget att bidra med för att förändra den politiska situationen. Vi motsätter oss en ökning av detta programs budget utöver de 235 000 000 EUR avsatta för åren 2007–2013, vilket förespråkas i ändringsförslag 36. Redan nämnda summa är för generöst tilltagen. Arbetet gentemot lokala amatöridrottsföreningar andas förakt mot medborgarna. Likaså konstaterar vi att det är viktigt att Europas folk vårdar sina minnen från diktaturer och tragedier i sin historia. Men det skall ske på nationell nivå. Detta är ingenting för eurokrater i Bryssel att ägna sig åt. Vi har därför röstat nej till detta betänkande."@sk18
"Vi ställer oss mycket negativa till en del av ändringsförslagen från Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning. Betänkandet utgår först och främst från ett synsätt där man ställer sig oförstående till det låga valdeltagandet i Europaparlamentsvalen 2004 och att konstitutionsfördraget röstades ned i folkomröstningar i Frankrike och Nederländerna. Programmet "Medborgare för Europa" har inget att bidra med för att förändra den politiska situationen. Vi motsätter oss en ökning av detta programs budget utöver de 235 000 000 EUR avsatta för åren 2007–2013, vilket förespråkas i ändringsförslag 36. Redan nämnda summa är för generöst tilltagen. Arbetet gentemot lokala amatöridrottsföreningar andas förakt mot medborgarna. Likaså konstaterar vi att det är viktigt att Europas folk vårdar sina minnen från diktaturer och tragedier i sin historia. Men det skall ske på nationell nivå. Detta är ingenting för eurokrater i Bryssel att ägna sig åt. Vi har därför röstat nej till detta betänkande."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph