Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-04-04-Speech-2-271"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060404.23.2-271"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". I would like to remind the honourable Member that the negotiations on the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement are concluded and that the Commission and the Moroccan Government initialled the draft agreement in July 2005. With respect to its territorial application, the text of the new agreement is no different from the previous agreement, which ended in 2000. With regard to the honourable Member’s specific question, I would like to point out that the Polisario Front is not formally accredited with the European Community. There is no formal policy dialogue between the Commission and the Polisario Front. Concerning fisheries negotiations, the Commission has been authorised by the Council to negotiate with the Kingdom of Morocco. It has no mandate to extend the negotiations to third parties. In the framework of the preparations for the negotiation of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement, the Commission thoroughly evaluated the political, legal and economic implications of an eventual agreement. In this case, as in others, the Commission is taking care to avoid a situation where the conclusion of new agreements in the field of fisheries could become a factor in international disputes or conflicts. Regarding the issue of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement and the question of Western Sahara, the Commission took special care to fully respect the relevant principles of international law and support the efforts of the United Nations in finding an appropriate solution with regard to Western Sahara. The content of the initial text, as in the case of the previous fisheries agreement, does not in any way prejudice the issue related to the international status of Western Sahara. The Commission is convinced that the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement is in conformity with international law and with the opinion of the UN Legal Advisor of 29 January 2002. The Commission’s view with regard to the geographical scope of the agreement has been confirmed and endorsed by the opinion of the Council’s legal service and the European Parliament’s legal service."@en4
lpv:translated text
"I would like to remind the honourable Member that the negotiations on the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement are concluded and that the Commission and the Moroccan Government initialled the draft agreement in July 2005. With respect to its territorial application, the text of the new agreement is no different from the previous agreement, which ended in 2000. With regard to the honourable Member’s specific question, I would like to point out that the Polisario Front is not formally accredited with the European Community. There is no formal policy dialogue between the Commission and the Polisario Front. Concerning fisheries negotiations, the Commission has been authorised by the Council to negotiate with the Kingdom of Morocco. It has no mandate to extend the negotiations to third parties. In the framework of the preparations for the negotiation of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement, the Commission thoroughly evaluated the political, legal and economic implications of an eventual agreement. In this case, as in others, the Commission is taking care to avoid a situation where the conclusion of new agreements in the field of fisheries could become a factor in international disputes or conflicts. Regarding the issue of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement and the question of Western Sahara, the Commission took special care to fully respect the relevant principles of international law and support the efforts of the United Nations in finding an appropriate solution with regard to Western Sahara. The content of the initial text, as in the case of the previous fisheries agreement, does not in any way prejudice the issue related to the international status of Western Sahara. The Commission is convinced that the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement is in conformity with international law and with the opinion of the UN Legal Advisor of 29 January 2002. The Commission’s view with regard to the geographical scope of the agreement has been confirmed and endorsed by the opinion of the Council’s legal service and the European Parliament’s legal service."@cs1
"Jeg vil gerne minde medlemmet om, at forhandlingerne om den nye partnerskabsaftale mellem EF og Marokko om fiskeri er afsluttet, og at Kommissionen og den marokkanske regering paraferede udkastet til aftale i juli 2005. Hvad angår aftalens territoriale anvendelsesområde, adskiller teksten i den nye aftale sig ikke fra den foregående aftale, som ophørte i 2000. Til medlemmets konkrete spørgsmål kan jeg sige, at Polisario ikke er formelt anerkendt af Det Europæiske Fællesskab. Der er ingen formel politisk dialog mellem Kommissionen og Polisario. I fiskeriforhandlinger har Kommissionen fået Rådets mandat til at forhandle med Kongeriget Marokko. Den har ikke noget mandat til at udvide forhandlingerne til tredjeparter. I forbindelse med forberedelserne af forhandlingerne om partnerskabsaftalen mellem EF og Marokko om fiskeri undersøgte Kommissionen de politiske, retlige og økonomiske konsekvenser af en evt. aftale indgående. I dette tilfælde, ligesom i andre, sørger Kommissionen for at undgå en situation, hvor indgåelsen af nye aftaler på fiskeriområdet kunne give anledning til internationale tvister eller konflikter. Hvad angår partnerskabsaftalen mellem EF og Marokko om fiskeri og spørgsmålet om Vestsahara, var Kommissionen særligt opmærksom på fuldt ud at følge folkerettens relevante principper og støtte FN's bestræbelser på at finde en passende løsning på problemet med Vestsahara. Som det er tilfældet med de foregående fiskeriaftaler, har den oprindelige tekst ingen negativ indvirkning på spørgsmålet om Vestsaharas internationale status. Kommissionen er overbevist om, at den nye partnerskabsaftale mellem EF og Marokko om fiskeri er i overensstemmelse med folkeretten og med FN's juridiske rådgivers udtalelse af 29. januar 2002. Kommissionens holdning til aftalens geografiske anvendelsesområde er bekræftet og godkendt i henhold til udtalelserne fra Rådets Juridiske Tjeneste og Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste."@da2
". Ich möchte den Herrn Abgeordneten daran erinnern, dass die Verhandlungen über das neue partnerschaftliche Fischereiabkommen zwischen der EG und Marokko abgeschlossen sind und die marokkanische Regierung den Entwurf des Abkommens im Juli 2005 paraphiert hat. Bezüglich der territorialen Anwendung unterscheidet sich der Text des neuen Abkommens nicht von seinem Vorgänger, der 2000 ausgelaufen ist. Was die konkrete Frage des Herrn Abgeordneten angeht, so möchte ich darauf hinweisen, dass die Frente Polisário bei der Europäischen Gemeinschaft nicht offiziell akkreditiert ist. Es existiert kein offizieller Dialog zwischen der Kommission und der Frente Polisário. Was die Fischereiverhandlungen betrifft, so wurde die Kommission vom Rat beauftragt, die Verhandlungen mit dem Königreich Marokko zu führen. Sie verfügt über kein Mandat zur Ausweitung der Verhandlungen auf Dritte. Im Rahmen der Vorbereitungen zu den Verhandlungen über das partnerschaftliche Fischereiabkommen zwischen der EG und Marokko hat die Kommission die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen eines etwaigen Abkommens evaluiert. Die Kommission ist in diesem Fall wie in anderen Fällen bemüht zu verhindern, dass sich der Abschluss neuer Vereinbarungen im Bereich Fischerei zu einem Faktor in internationalen Streitigkeiten oder Konflikten entwickelt. Was das partnerschaftliche Fischereiabkommen EG-Marokko und das Problem der Westsahara angeht, so hat sich die Kommission besonders sorgfältig um die Einhaltung der entsprechenden völkerrechtlichen Grundsätze und die Unterstützung der UNO bei der Suche nach einer angemessenen Lösung für die Westsahara bemüht. So wie das vorherige Fischereiabkommen beeinträchtigt der ursprüngliche Wortlaut in keiner Weise das Problem des internationalen Status der Westsahara. Die Kommission ist davon überzeugt, dass sich das neue partnerschaftliche Fischereiabkommen zwischen der EG und Marokko im Einklang mit dem Völkerrecht und dem Standpunkt des Rechtsberaters der UNO vom 29. Januar 2002 befindet. Die Ansicht der Kommission in Bezug auf den geografischen Anwendungsbereich des Abkommens wurde durch die Stellungnahme des Juristischen Dienstes des Rates sowie den Juristischen Dienst des Europäischen Parlaments bestätigt und gebilligt."@de9
"Θα ήθελα να υπενθυμίσω στον αξιότιμο βουλευτή ότι οι διαπραγματεύσεις της νέας αλιευτικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Μαρόκου έχουν ολοκληρωθεί και ότι η Επιτροπή και η μαροκινή κυβέρνηση υπέγραψαν το σχέδιο συμφωνίας τον Ιούλιο του 2005. Σε σχέση με την εδαφική εφαρμογή της, το κείμενο της νέας συμφωνίας δεν διαφέρει από την προγενέστερη συμφωνία, η ισχύς της οποίας έληξε το 2000. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή, θα ήθελα να επισημάνω ότι το Μέτωπο Polisario δεν είναι επίσημα διαπιστευμένο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Δεν υπάρχει επίσημος διάλογος πολιτικής μεταξύ της Επιτροπής και του Μετώπου Polisario. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για την αλιεία, η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί από το Συμβούλιο να διαπραγματευτεί με το Βασίλειο του Μαρόκου. Δεν έχει εντολή να επεκτείνει τις διαπραγματεύσεις σε τρίτους. Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη διαπραγμάτευση της αλιευτικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Μαρόκου, η Επιτροπή αξιολόγησε διεξοδικά τις πολιτικές, νομικές και οικονομικές επιπτώσεις μιας πιθανής συμφωνίας. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως και σε άλλες, η Επιτροπή φροντίζει να αποφύγει μια κατάσταση όπου η σύναψη νέων συμφωνιών στον τομέα της αλιείας θα μπορούσε να καταστεί παράγοντας διεθνών διαφορών ή συγκρούσεων. Όσον αφορά το θέμα της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Μαρόκου για την αλιεία και το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας, η Επιτροπή έλαβε ειδική μέριμνα προκειμένου να σεβαστεί πλήρως τις σχετικές αρχές του διεθνούς δικαίου και να υποστηρίξει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών στην εξεύρεση κατάλληλης λύσης σε σχέση με τη Δυτική Σαχάρα. Το περιεχόμενο του αρχικού κειμένου, όπως και στην περίπτωση της προγενέστερης αλιευτικής συμφωνίας, δεν παραβλάπτει επουδενί το θέμα το οποίο συνδέεται με το διεθνές καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η νέα αλιευτική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Μαρόκου είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και με τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου των Ηνωμένων Εθνών της 29ης Ιανουαρίου 2002. Η άποψη της Επιτροπής σε σχέση με το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας έχει επιβεβαιωθεί και επικυρωθεί από τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου και της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου."@el10
". Quiero recordar a su Señoría que las negociaciones sobre el nuevo acuerdo de cooperación pesquera entre la Unión Europea y Marruecos han concluido y que la Comisión y el Gobierno marroquí rubricaron el proyecto de acuerdo en julio de 2005. En cuanto a su aplicación territorial, el texto del nuevo acuerdo no difiere del acuerdo anterior, que venció en 2000. Con respecto a la pregunta concreta de su Señoría, quiero señalar que el Frente Polisario no está formalmente acreditado ante la Comunidad Europea. No existe un diálogo político formal entre la Comisión y el Frente Polisario. En cuanto a las negociaciones sobre la pesca, el Consejo ha autorizado a la Comisión a negociar con el Reino de Marruecos. No tiene competencias para ampliar las negociaciones a terceros. En el marco de los preparativos para la negociación del acuerdo de cooperación pesquera entre la UE y Marruecos, la Comisión ha evaluado a fondo las implicaciones políticas, jurídicas y económicas de un eventual acuerdo. En este caso, como en otros, la Comisión intenta evitar una situación en que la conclusión de nuevos acuerdos en el ámbito de la pesca pueda ser un factor que suscite disputas o conflictos internacionales. En cuanto a la cuestión del acuerdo de cooperación pesquera entre la UE y Marruecos y la cuestión del Sahara Occidental, la Comisión se ha asegurado de cumplir plenamente los principios pertinentes del Derecho internacional y apoya los esfuerzos de las Naciones Unidas por encontrar una solución adecuada con respecto al Sahara Occidental. El contenido del texto inicial, como en el caso del anterior acuerdo pesquero, no prejuzga en modo alguno la cuestión relacionada con el estatuto internacional del Sahara Occidental. La Comisión está convencida de que el nuevo acuerdo de cooperación pesquera entre la UE y Marruecos se ajusta al Derecho internacional y al dictamen del Consejero Jurídico de las Naciones Unidas del 29 de enero de 2002. La opinión de la Comisión con respecto al alcance geográfico del acuerdo ha sido confirmada y ratificada tanto por el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo como por el del Parlamento Europeo."@es20
"I would like to remind the honourable Member that the negotiations on the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement are concluded and that the Commission and the Moroccan Government initialled the draft agreement in July 2005. With respect to its territorial application, the text of the new agreement is no different from the previous agreement, which ended in 2000. With regard to the honourable Member’s specific question, I would like to point out that the Polisario Front is not formally accredited with the European Community. There is no formal policy dialogue between the Commission and the Polisario Front. Concerning fisheries negotiations, the Commission has been authorised by the Council to negotiate with the Kingdom of Morocco. It has no mandate to extend the negotiations to third parties. In the framework of the preparations for the negotiation of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement, the Commission thoroughly evaluated the political, legal and economic implications of an eventual agreement. In this case, as in others, the Commission is taking care to avoid a situation where the conclusion of new agreements in the field of fisheries could become a factor in international disputes or conflicts. Regarding the issue of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement and the question of Western Sahara, the Commission took special care to fully respect the relevant principles of international law and support the efforts of the United Nations in finding an appropriate solution with regard to Western Sahara. The content of the initial text, as in the case of the previous fisheries agreement, does not in any way prejudice the issue related to the international status of Western Sahara. The Commission is convinced that the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement is in conformity with international law and with the opinion of the UN Legal Advisor of 29 January 2002. The Commission’s view with regard to the geographical scope of the agreement has been confirmed and endorsed by the opinion of the Council’s legal service and the European Parliament’s legal service."@et5
"Haluan muistuttaa arvoisalle parlamentin jäsenelle, että neuvottelut uudesta EY:n ja Marokon kalastuskumppanuussopimuksesta on saatu päätökseen ja että komissio ja Marokon hallitus parafoivat sopimusluonnoksen heinäkuussa 2005. Uuden sopimuksen teksti on alueellisen soveltamisalansa osalta täysin samanlainen kuin sitä edeltänyt sopimus, jonka voimassaolo päättyi vuonna 2000. Arvoisan parlamentin jäsenen kysymykseen vastatakseni haluan huomauttaa, ettei Euroopan yhteisö ole tunnustanut virallisesti Länsi-Saharan vapautusjärjestöä eli Polisario-rintamaa. Komission ja vapautusjärjestön välillä ei ole virallista poliittista vuoropuhelua. Neuvosto on valtuuttanut komission neuvottelemaan kalastussopimuksesta Marokon kuningaskunnan kanssa, eikä sillä ole valtuuksia ryhtyä neuvotteluihin kolmansien osapuolten kanssa. Komissio arvioi perusteellisesti mahdollisesta EY:n ja Marokon kalastuskumppanuussopimuksesta aiheutuvat poliittiset, oikeudelliset ja taloudelliset vaikutukset valmistautuessaan sopimusneuvotteluihin. Tässäkin tapauksessa komissio pyrkii kaikin keinoin välttämään tilannetta, jossa kalastusalan uusien sopimusten tekeminen voisi johtaa kansainväliseen kiistaan tai konfliktiin. Komissio on pyrkinyt tässä EY:n ja Marokon kalastuskumppanuussopimusta ja Länsi-Saharan kysymystä koskevassa asiassa erityisen tunnollisesti noudattamaan asiaankuuluvia kansainvälisen oikeuden periaatteita ja tukemaan YK:n toimia, joilla pyritään löytämään asianmukainen ratkaisu Länsi-Saharan tilanteeseen. Uuden sopimuksen alustavassa tekstissä, sen paremmin kuin aiemmassa kalastussopimuksessakaan, ei millään lailla suhtauduta kielteisesti Länsi-Saharan kansainväliseen asemaan. Komissio on vakuuttunut siitä, että uusi EY:n ja Marokon kalastuskumppanuussopimus on sopusoinnussa kansainvälisen oikeuden ja YK:n oikeudellisen neuvonantajan 29. tammikuuta 2002 esittämän kannan kanssa. Neuvoston ja Euroopan parlamentin oikeudelliset yksiköt ovat vahvistaneet komission kannan sopimuksen maantieteellisestä ulottuvuudesta ja antaneet sille hyväksyntänsä lausunnoissaan."@fi7
". Je tiens à rappeler à l’honorable parlementaire que les négociations sur le nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc sont terminées et que la Commission et le gouvernement marocain ont commencé à rédiger le projet d’accord en juillet 2005. S’agissant de son application territoriale, le texte du nouvel accord ne diffère aucunement de l’accord précédent, venu à terme en 2000. En ce qui concerne la question spécifique de l’honorable parlementaire, je tiens à signaler que le Front Polisario n’est pas formellement accrédité auprès de la Communauté européenne. Il n’existe aucun dialogue politique formel entre la Commission et le Front Polisario. Pour ce qui est des négociations sur la pêche, la Commission a été autorisée par le Conseil à négocier avec le Royaume du Maroc. Elle ne dispose d’aucun mandat pour étendre les négociations à d’autres parties. Dans le cadre des préparatifs en vue de la négociation sur l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc, la Commission a évalué en profondeur les implications politiques, juridiques et économiques d’un éventuel accord. Dans ce cas comme dans d’autres, la Commission prend soin d’éviter une situation dans laquelle la conclusion de nouveaux accords dans le secteur de la pêche ferait l’objet de disputes ou de conflits internationaux. Concernant la question de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc et la question du Sahara occidental, la Commission a été tout particulièrement attentive à garantir le respect total des principes pertinents du droit international et à soutenir les efforts déployés par les Nations unies pour trouver une solution appropriée au problème du Sahara occidental. Le contenu du texte initial, comme c’était le cas du précédent accord de pêche, ne porte aucun préjudice à la question du statut international du Sahara occidental. La Commission est convaincue que l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc est conforme au droit international et à l’avis rendu par le conseiller juridique des Nations unies le 29 janvier 2002. Le point de vue de la Commission au sujet du champ d’application géographique de l’accord a été confirmé et approuvé par l’avis du service juridique du Conseil et par l’avis du service juridique du Parlement européen."@fr8
"I would like to remind the honourable Member that the negotiations on the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement are concluded and that the Commission and the Moroccan Government initialled the draft agreement in July 2005. With respect to its territorial application, the text of the new agreement is no different from the previous agreement, which ended in 2000. With regard to the honourable Member’s specific question, I would like to point out that the Polisario Front is not formally accredited with the European Community. There is no formal policy dialogue between the Commission and the Polisario Front. Concerning fisheries negotiations, the Commission has been authorised by the Council to negotiate with the Kingdom of Morocco. It has no mandate to extend the negotiations to third parties. In the framework of the preparations for the negotiation of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement, the Commission thoroughly evaluated the political, legal and economic implications of an eventual agreement. In this case, as in others, the Commission is taking care to avoid a situation where the conclusion of new agreements in the field of fisheries could become a factor in international disputes or conflicts. Regarding the issue of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement and the question of Western Sahara, the Commission took special care to fully respect the relevant principles of international law and support the efforts of the United Nations in finding an appropriate solution with regard to Western Sahara. The content of the initial text, as in the case of the previous fisheries agreement, does not in any way prejudice the issue related to the international status of Western Sahara. The Commission is convinced that the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement is in conformity with international law and with the opinion of the UN Legal Advisor of 29 January 2002. The Commission’s view with regard to the geographical scope of the agreement has been confirmed and endorsed by the opinion of the Council’s legal service and the European Parliament’s legal service."@hu11
"Vorrei ricordare all’onorevole deputato che i negoziati per il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca CE-Marocco sono conclusi e che la Commissione ha iniziato a lavorare al progetto di accordo insieme al governo marocchino nel luglio 2005. Per quanto riguarda la sua applicazione territoriale, il testo del nuovo accordo non differisce da quello del precedente accordo scaduto nel 2000. Riguardo alla specifica domanda dell’onorevole deputato vorrei precisare che il Fronte Polisario non è accreditato presso la Comunità europea. Non esiste un dialogo politico formale tra la Commissione e il Fronte Polisario. Per quanto riguarda i negoziati sulla pesca, la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio a condurre gli stessi con il Regno del Marocco. Il suo mandato non prevede la possibilità di estendere i negoziati a terzi. In sede di preparazione dei negoziati per l’accordo di partenariato nel settore della pesca CE-Marocco, la Commissione ha valutato attentamente le implicazioni politiche, giuridiche ed economiche di un eventuale accordo. In questo, come in altri casi, la Commissione si sta adoperando per evitare che nuovi accordi in materia di pesca possano dare adito a controversie o conflitti internazionali. Per quanto riguarda la questione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca CE-Marocco e l’interrogazione relativa al Sahara occidentale, la Commissione si è preoccupata in modo particolare del pieno rispetto dei principi di diritto internazionale applicabili e dell’appoggio alle Nazioni Unite nel loro sforzo di trovare una soluzione adeguata per il problema del Sahara occidentale. Il contenuto del testo iniziale, come nel caso degli accordi di pesca precedenti, non pregiudica in alcun modo la questione relativa allo internazionale del Sahara occidentale. La Commissione ritiene che il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca CE-Marocco sia conforme alle norme di diritto internazionale e al parere espresso dal consulente legale delle Nazioni Unite il 22 gennaio 2002. L’opinione della Commissione circa l’ambito di applicazione geografica dell’accordo è stata confermata ed approvata dai pareri espressi dai servizi legali di Consiglio e Parlamento."@it12
"I would like to remind the honourable Member that the negotiations on the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement are concluded and that the Commission and the Moroccan Government initialled the draft agreement in July 2005. With respect to its territorial application, the text of the new agreement is no different from the previous agreement, which ended in 2000. With regard to the honourable Member’s specific question, I would like to point out that the Polisario Front is not formally accredited with the European Community. There is no formal policy dialogue between the Commission and the Polisario Front. Concerning fisheries negotiations, the Commission has been authorised by the Council to negotiate with the Kingdom of Morocco. It has no mandate to extend the negotiations to third parties. In the framework of the preparations for the negotiation of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement, the Commission thoroughly evaluated the political, legal and economic implications of an eventual agreement. In this case, as in others, the Commission is taking care to avoid a situation where the conclusion of new agreements in the field of fisheries could become a factor in international disputes or conflicts. Regarding the issue of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement and the question of Western Sahara, the Commission took special care to fully respect the relevant principles of international law and support the efforts of the United Nations in finding an appropriate solution with regard to Western Sahara. The content of the initial text, as in the case of the previous fisheries agreement, does not in any way prejudice the issue related to the international status of Western Sahara. The Commission is convinced that the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement is in conformity with international law and with the opinion of the UN Legal Advisor of 29 January 2002. The Commission’s view with regard to the geographical scope of the agreement has been confirmed and endorsed by the opinion of the Council’s legal service and the European Parliament’s legal service."@lt14
"I would like to remind the honourable Member that the negotiations on the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement are concluded and that the Commission and the Moroccan Government initialled the draft agreement in July 2005. With respect to its territorial application, the text of the new agreement is no different from the previous agreement, which ended in 2000. With regard to the honourable Member’s specific question, I would like to point out that the Polisario Front is not formally accredited with the European Community. There is no formal policy dialogue between the Commission and the Polisario Front. Concerning fisheries negotiations, the Commission has been authorised by the Council to negotiate with the Kingdom of Morocco. It has no mandate to extend the negotiations to third parties. In the framework of the preparations for the negotiation of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement, the Commission thoroughly evaluated the political, legal and economic implications of an eventual agreement. In this case, as in others, the Commission is taking care to avoid a situation where the conclusion of new agreements in the field of fisheries could become a factor in international disputes or conflicts. Regarding the issue of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement and the question of Western Sahara, the Commission took special care to fully respect the relevant principles of international law and support the efforts of the United Nations in finding an appropriate solution with regard to Western Sahara. The content of the initial text, as in the case of the previous fisheries agreement, does not in any way prejudice the issue related to the international status of Western Sahara. The Commission is convinced that the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement is in conformity with international law and with the opinion of the UN Legal Advisor of 29 January 2002. The Commission’s view with regard to the geographical scope of the agreement has been confirmed and endorsed by the opinion of the Council’s legal service and the European Parliament’s legal service."@lv13
"I would like to remind the honourable Member that the negotiations on the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement are concluded and that the Commission and the Moroccan Government initialled the draft agreement in July 2005. With respect to its territorial application, the text of the new agreement is no different from the previous agreement, which ended in 2000. With regard to the honourable Member’s specific question, I would like to point out that the Polisario Front is not formally accredited with the European Community. There is no formal policy dialogue between the Commission and the Polisario Front. Concerning fisheries negotiations, the Commission has been authorised by the Council to negotiate with the Kingdom of Morocco. It has no mandate to extend the negotiations to third parties. In the framework of the preparations for the negotiation of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement, the Commission thoroughly evaluated the political, legal and economic implications of an eventual agreement. In this case, as in others, the Commission is taking care to avoid a situation where the conclusion of new agreements in the field of fisheries could become a factor in international disputes or conflicts. Regarding the issue of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement and the question of Western Sahara, the Commission took special care to fully respect the relevant principles of international law and support the efforts of the United Nations in finding an appropriate solution with regard to Western Sahara. The content of the initial text, as in the case of the previous fisheries agreement, does not in any way prejudice the issue related to the international status of Western Sahara. The Commission is convinced that the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement is in conformity with international law and with the opinion of the UN Legal Advisor of 29 January 2002. The Commission’s view with regard to the geographical scope of the agreement has been confirmed and endorsed by the opinion of the Council’s legal service and the European Parliament’s legal service."@mt15
"Ik wil de afgevaardigde eraan herinneren dat de onderhandelingen over de nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Marokko zijn afgerond en dat de Commissie en de Marokkaanse regering de ontwerpovereenkomst in juli 2005 hebben ondertekend. Wat betreft de territoriale toepassing verschilt de tekst van de nieuwe overeenkomst niet van de vorige overeenkomst, die in 2000 afliep. Ten aanzien van de specifieke vraag van de afgevaardigde wil ik erop wijzen dat het Polisariofront niet formeel bij de Europese Gemeenschap is geaccrediteerd. Er is geen officiële beleidsdialoog tussen de Commissie en het Polisariofront. Als het gaat om de visserijbesprekingen heeft de Raad de Commissie gemachtigd om met het Koninkrijk Marokko te onderhandelen. Zij heeft niet het mandaat om gesprekken met derden te voeren. Tijdens de voorbereidingen van de onderhandelingen over de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Marokko heeft de Commissie de politieke, juridische en economische implicaties van een eventuele overeenkomst grondig bestudeerd. Net als in andere gevallen let de Commissie er ook hier op dat de sluiting van nieuwe overeenkomsten in de visserijsector geen factor kan worden in internationale geschillen of conflicten. Wat betreft de kwestie van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Marokko en die van de westelijke Sahara heeft de Commissie er speciaal op gelet dat de relevante beginselen van het internationaal recht volledig werden geëerbiedigd en dat steun werd verleend aan de pogingen van de Verenigde Naties om een passende oplossing voor de westelijke Sahara te vinden. De inhoud van de originele tekst heeft geen enkele nadelige invloed op het vraagstuk van de internationale status van de westelijke Sahara. Daarin verschilt deze tekst niet van die van de vorige visserijovereenkomst. De Commissie is ervan overtuigd dat de nieuwe partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Marokko in overeenstemming is met het internationaal recht en met het advies van de juridisch adviseur van de VN van 29 januari 2002. Het standpunt van de Commissie over de geografische reikwijdte van de overeenkomst is bevestigd en bekrachtigd door het advies van de juridische diensten van de Raad en het Europees Parlement."@nl3
"I would like to remind the honourable Member that the negotiations on the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement are concluded and that the Commission and the Moroccan Government initialled the draft agreement in July 2005. With respect to its territorial application, the text of the new agreement is no different from the previous agreement, which ended in 2000. With regard to the honourable Member’s specific question, I would like to point out that the Polisario Front is not formally accredited with the European Community. There is no formal policy dialogue between the Commission and the Polisario Front. Concerning fisheries negotiations, the Commission has been authorised by the Council to negotiate with the Kingdom of Morocco. It has no mandate to extend the negotiations to third parties. In the framework of the preparations for the negotiation of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement, the Commission thoroughly evaluated the political, legal and economic implications of an eventual agreement. In this case, as in others, the Commission is taking care to avoid a situation where the conclusion of new agreements in the field of fisheries could become a factor in international disputes or conflicts. Regarding the issue of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement and the question of Western Sahara, the Commission took special care to fully respect the relevant principles of international law and support the efforts of the United Nations in finding an appropriate solution with regard to Western Sahara. The content of the initial text, as in the case of the previous fisheries agreement, does not in any way prejudice the issue related to the international status of Western Sahara. The Commission is convinced that the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement is in conformity with international law and with the opinion of the UN Legal Advisor of 29 January 2002. The Commission’s view with regard to the geographical scope of the agreement has been confirmed and endorsed by the opinion of the Council’s legal service and the European Parliament’s legal service."@pl16
"Gostaria de lembrar ao senhor deputado que as negociações sobre o novo acordo de parceria entre a Comunidade Europeia e o Reino de Marrocos relativamente ao sector das pescas estão concluídas e que a Comissão e o Governo de Marrocos rubricaram o projecto de acordo em Julho de 2005. Com respeito à sua aplicação territorial, o texto do novo acordo não é diferente do do acordo anterior, que expirou em 2000. Com respeito à pergunta específica do senhor deputado, gostaria de lhe dizer que a Frente Polisário não está formalmente acreditada junto da Comunidade Europeia. Não há diálogo político formal entre a Comissão e a Frente Polisário. No que diz respeito às negociações relativas às actividades de pesca, a Comissão foi autorizada pelo Conselho a negociar com o Reino de Marrocos. Não dispõe de qualquer mandato para alargar as negociações a terceiros. No quadro da preparação para as negociações do acordo de parceria entre a Comunidade Europeia e o Reino de Marrocos, a Comissão avaliou exaustivamente as implicações políticas, jurídicas e económicas de um possível acordo. Neste caso, como noutros, a Comissão está a tentar evitar a uma situação em que as conclusões de novos acordos no domínio das pescas possam contribuir para litígios ou conflitos internacionais. Relativamente à questão do acordo de parceria entre a Comunidade Europeia e o Reino de Marrocos e a questão do Sara Ocidental, a Comissão teve especial cuidado em respeitar integralmente os princípios relevantes do direito internacional e apoiar os esforços das Nações Unidas no sentido de encontrar uma solução adequada para a questão do Sara Ocidental. O conteúdo do texto inicial, como no caso do anterior acordo de pescas, não prejudica de forma alguma a questão relacionada com o estatuto internacional do Sara Ocidental. A Comissão entende que o novo acordo de parceria entre a Comunidade Europeia e o Reino de Marrocos está em conformidade com o direito internacional e com o parecer do Consultor Jurídico das Nações Unidas, de 29 de Janeiro de 2002. A opinião da Comissão relativamente ao âmbito geográfico do acordo foi confirmada e subscrita pelo parecer dos serviços jurídicos do Conselho e pelos serviços jurídicos do Parlamento Europeu."@pt17
"I would like to remind the honourable Member that the negotiations on the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement are concluded and that the Commission and the Moroccan Government initialled the draft agreement in July 2005. With respect to its territorial application, the text of the new agreement is no different from the previous agreement, which ended in 2000. With regard to the honourable Member’s specific question, I would like to point out that the Polisario Front is not formally accredited with the European Community. There is no formal policy dialogue between the Commission and the Polisario Front. Concerning fisheries negotiations, the Commission has been authorised by the Council to negotiate with the Kingdom of Morocco. It has no mandate to extend the negotiations to third parties. In the framework of the preparations for the negotiation of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement, the Commission thoroughly evaluated the political, legal and economic implications of an eventual agreement. In this case, as in others, the Commission is taking care to avoid a situation where the conclusion of new agreements in the field of fisheries could become a factor in international disputes or conflicts. Regarding the issue of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement and the question of Western Sahara, the Commission took special care to fully respect the relevant principles of international law and support the efforts of the United Nations in finding an appropriate solution with regard to Western Sahara. The content of the initial text, as in the case of the previous fisheries agreement, does not in any way prejudice the issue related to the international status of Western Sahara. The Commission is convinced that the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement is in conformity with international law and with the opinion of the UN Legal Advisor of 29 January 2002. The Commission’s view with regard to the geographical scope of the agreement has been confirmed and endorsed by the opinion of the Council’s legal service and the European Parliament’s legal service."@sk18
"I would like to remind the honourable Member that the negotiations on the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement are concluded and that the Commission and the Moroccan Government initialled the draft agreement in July 2005. With respect to its territorial application, the text of the new agreement is no different from the previous agreement, which ended in 2000. With regard to the honourable Member’s specific question, I would like to point out that the Polisario Front is not formally accredited with the European Community. There is no formal policy dialogue between the Commission and the Polisario Front. Concerning fisheries negotiations, the Commission has been authorised by the Council to negotiate with the Kingdom of Morocco. It has no mandate to extend the negotiations to third parties. In the framework of the preparations for the negotiation of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement, the Commission thoroughly evaluated the political, legal and economic implications of an eventual agreement. In this case, as in others, the Commission is taking care to avoid a situation where the conclusion of new agreements in the field of fisheries could become a factor in international disputes or conflicts. Regarding the issue of the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement and the question of Western Sahara, the Commission took special care to fully respect the relevant principles of international law and support the efforts of the United Nations in finding an appropriate solution with regard to Western Sahara. The content of the initial text, as in the case of the previous fisheries agreement, does not in any way prejudice the issue related to the international status of Western Sahara. The Commission is convinced that the new EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement is in conformity with international law and with the opinion of the UN Legal Advisor of 29 January 2002. The Commission’s view with regard to the geographical scope of the agreement has been confirmed and endorsed by the opinion of the Council’s legal service and the European Parliament’s legal service."@sl19
". Jag skulle vilja påminna ledamoten om att förhandlingarna om det nya avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Marocko har avslutats och att kommissionen och den marockanska regeringen undertecknade förslaget till avtal i juli 2005. När det gäller den territoriella tillämpningen skiljer sig inte texten i det nya avtalet från det tidigare avtalet, som löpte ut 2000. Med tanke på ledamotens specifika fråga skulle jag vilja påpeka att Polisariofronten formellt inte är erkänd av Europeiska gemenskapen. Det finns ingen formell politisk dialog mellan kommissionen och Polisario. När det gäller fiskeförhandlingar har rådet bemyndigat kommissionen att förhandla med Konungariket Marocko. Den har inga mandat att utvidga förhandlingarna till tredje part. Inom ramen för förberedelserna inför förhandlingarna om avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Marocko utvärderade kommissionen noga de politiska, rättsliga och ekonomiska följderna av ett eventuellt avtal. I detta fall, som alltid, anstränger sig kommissionen för att undvika en situation där slutsatsen i det nya avtalet på fiskeriområdet skulle kunna orsaka internationella tvister eller konflikter. När det gäller ärendet med avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Marocko och frågan om Västsahara ansträngde sig kommissionen särskilt för att fullständigt respektera de berörda principerna i internationell rätt och att stödja Förenta nationernas ansträngningar för att finna en passande lösning när det gäller Västsahara. Innehållet i den inledande texten, som i fallet med tidigare fiskeavtal, påverkar inte på något sätt den fråga som hör samman med Västsaharas internationella status. Kommissionen är övertygad om att det nya avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Marocko överensstämmer med internationell rätt och med yttrandet från FN:s juridiska rådgivare av den 29 januari 2002. Kommissionens åsikt när det gäller avtalets geografiska räckvidd har bekräftats och fått stöd i yttranden från rådets och Europaparlamentets rättstjänster."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph