Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-04-04-Speech-2-247"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060404.23.2-247"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". The President has pointed out that I am taking this question on behalf of my colleague, Mrs Kroes. The Commission has significant powers to ensure that Member States fully respect the internal market rules and do not create unlawful obstacles to cross-border mergers. If a Member State violates internal market rules, the Commission can launch an infringement procedure pursuant to Article 226 of the EC Treaty. This procedure may require a certain time, as the Commission has, at two separate stages, to grant the Member State the opportunity to express its view before introducing an action before the Court of Justice, which then has to take the final decision on the alleged infringement. Where justified by the circumstances of the case, the Commission can act more speedily by giving very short deadlines to Member States in the pre-litigation phase and asking the court to grant interim measures. Even in that case, the Commission is obliged to take into account the observations of the Member States, including late responses, as it is settled case-law that the proper conduct of their pre-litigation procedure constitutes an essential guarantee required by the EC Treaty, not only in order to protect the rights of the Member State concerned but also to ensure that any contentious procedure would have a clearly defined dispute as its subject-matter. Moreover, in cases where a Member State intervenes with regard to concentrations with a Community dimension, the Commission has special powers to adopt a decision under Article 21 of Regulation (EC) No 139/2004, known as the Merger Regulation. Pursuant to that provision, the Commission has the exclusive competence to assess concentrations with a Community dimension. Member States can adopt measures which could prohibit or prejudice or such operations only if, first, the measures in question protect the interests other than those taken into account by the Merger Regulation and, second, those measures are necessary and proportionate for the protection of interests compatible with EC law. Public security, plurality of media and prudential rules are considered to be interests compatible with EC law. Measures adopted in pursuit of those interests must in any event be necessary and proportionate, and the Commission may seek information from the national authorities about the intended measures in order to verify this. The other interests must be communicated to the Commission before the adoption of those measures. The Commission must then decide, within 25 working days, whether the national measures are justified for the protection of an interest compatible with EC law. The Commission considers that the abovementioned provisions can allow it, in a timely manner, to act against any unlawful protectionist measures adopted by Member States. The Commission is, moreover, firmly committed to use all the powers at its disposal to ensure full compliance with EC law."@en4
lpv:translated text
"The President has pointed out that I am taking this question on behalf of my colleague, Mrs Kroes. The Commission has significant powers to ensure that Member States fully respect the internal market rules and do not create unlawful obstacles to cross-border mergers. If a Member State violates internal market rules, the Commission can launch an infringement procedure pursuant to Article 226 of the EC Treaty. This procedure may require a certain time, as the Commission has, at two separate stages, to grant the Member State the opportunity to express its view before introducing an action before the Court of Justice, which then has to take the final decision on the alleged infringement. Where justified by the circumstances of the case, the Commission can act more speedily by giving very short deadlines to Member States in the pre-litigation phase and asking the court to grant interim measures. Even in that case, the Commission is obliged to take into account the observations of the Member States, including late responses, as it is settled case-law that the proper conduct of their pre-litigation procedure constitutes an essential guarantee required by the EC Treaty, not only in order to protect the rights of the Member State concerned but also to ensure that any contentious procedure would have a clearly defined dispute as its subject-matter. Moreover, in cases where a Member State intervenes with regard to concentrations with a Community dimension, the Commission has special powers to adopt a decision under Article 21 of Regulation (EC) No 139/2004, known as the Merger Regulation. Pursuant to that provision, the Commission has the exclusive competence to assess concentrations with a Community dimension. Member States can adopt measures which could prohibit or prejudice or such operations only if, first, the measures in question protect the interests other than those taken into account by the Merger Regulation and, second, those measures are necessary and proportionate for the protection of interests compatible with EC law. Public security, plurality of media and prudential rules are considered to be interests compatible with EC law. Measures adopted in pursuit of those interests must in any event be necessary and proportionate, and the Commission may seek information from the national authorities about the intended measures in order to verify this. The other interests must be communicated to the Commission before the adoption of those measures. The Commission must then decide, within 25 working days, whether the national measures are justified for the protection of an interest compatible with EC law. The Commission considers that the abovementioned provisions can allow it, in a timely manner, to act against any unlawful protectionist measures adopted by Member States. The Commission is, moreover, firmly committed to use all the powers at its disposal to ensure full compliance with EC law."@cs1
"Formanden har påpeget, at jeg besvarer dette spørgsmål på vegne af min kollega fru Kroes. Kommissionen har betydelige beføjelser til at sikre, at medlemsstaterne fuldt ud respekterer reglerne for det indre marked og ikke lægger ulovlige hindringer i vejen for grænseoverskridende fusioner. Hvis en medlemsstat krænker reglerne for det indre marked, kan Kommissionen indlede en overtrædelsesprocedure i henhold til EF-traktatens artikel 226. Denne procedure kan være tidskrævende, fordi Kommissionen på to forskellige trin skal give medlemsstaten mulighed for at fremkomme med sine synspunkter, før der anlægges sag ved Domstolen, som så skal træffe den endelige afgørelse om den påståede overtrædelse. Når sagens forhold berettiger til det, kan Kommissionen handle hurtigere ved at give medlemstaterne meget korte tidsfrister under den administrative procedure og anmode Domstolen om at foreskrive foreløbige forholdsregler. Selv i det tilfælde er Kommissionen forpligtet til at tage medlemsstaternes bemærkninger i betragtning, herunder for sent indgivne svar, da det er fast retspraksis, at korrekt gennemførelse af den administrative procedure er en vigtig garanti, der kræves i henhold til EF-traktaten for ikke bare at beskytte de pågældende medlemsstaters rettigheder, men også for at sikre, at en eventuel efterfølgende retssag har en klart afgrænset tvist som genstand. Desuden har Kommissionen i tilfælde, hvor en medlemsstat griber ind over for fusioner med fællesskabsdimension, særlige beføjelser til at vedtage en beslutning i henhold til artikel 21 i forordning (EF) nr. 139/2004 kaldet fusionsforordningen. I henhold til den bestemmelse har Kommissionen enekompetence til at vurdere fusioner med fællesskabsdimension. Medlemsstaterne kan kun træffe foranstaltninger, som retligt eller faktisk kunne forbyde eller påvirke den slags operationer, hvis de pågældende foranstaltninger for det første beskytter andre interesser end dem, som fusionsforordningen omfatter, og de for det andet er nødvendige og står i et rimeligt forhold til beskyttelsen af interesser, der er forenelige med fællesskabsretten. Offentlig sikkerhed, mediepluralitet og tilsynsregler anses for at være interesser, der er forenelige med fællesskabsretten. Foranstaltninger truffet for at fremme disse interesser må under alle omstændigheder være nødvendige og rimelige, og Kommissionen kan indhente oplysninger fra de nationale myndigheder om de planlagte foranstaltninger for at kontrollere dette. De øvrige interesser skal meddeles til Kommissionen, inden foranstaltningerne træffes. Kommissionen må så inden 25 arbejdsdage træffe beslutning om, hvorvidt de nationale foranstaltninger er berettigede for beskyttelsen af en interesse, der er forenelig med fællesskabsretten. Kommissionen mener, at nævnte bestemmelser giver den mulighed for rettidigt at skride ind over for ulovlige protektionistiske foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet. Kommissionen er desuden fast besluttet på at udnytte alle sine beføjelser til at sikre fuld overholdelse af fællesskabsretten."@da2
". Der Präsident hat darauf hingewiesen, dass ich diese Frage im Namen meiner Kollegin Frau Kroes beantworten werde. Die Kommission verfügt über beträchtliche Befugnisse, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten die Binnenmarktvorschriften umfassend respektieren und grenzüberschreitende Zusammenschlüsse nicht in rechtswidriger Weise behindern. Verstößt ein Mitgliedstaat gegen die Binnenmarktvorschriften, so kann die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gemäß Artikel 226 EG-Vertrag einleiten. Das Verfahren kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, da die Kommission dem Mitgliedstaat an zwei Punkten die Möglichkeit geben muss, seinen Standpunkt darzulegen, bevor sie den Gerichtshof anruft, der dann eine endgültige Entscheidung über die angebliche Vertragsverletzung trifft. In Fällen, in denen die Umstände dies rechtfertigen, kann die Kommission das Verfahren beschleunigen, indem sie dem jeweiligen Mitgliedstaat in der vorprozessualen Phase eine sehr kurze Frist setzt und den Gerichtshof um die Verhängung von vorläufigen Maßnahmen ersucht. Selbst in solchen Fällen ist die Kommission verpflichtet, die Stellungnahme des Mitgliedstaates einschließlich verspäteter Antworten zu berücksichtigen, denn laut ständiger Rechtsprechung stellt der ordnungsgemäße Ablauf dieses Verfahrens eine vom Vertrag gewollte wesentliche Garantie nicht nur für den Schutz der Rechte des betroffenen Mitgliedstaats, sondern auch dafür dar, dass das eventuelle gerichtliche Verfahren einen klar definierten Rechtsstreit betrifft. Hinzu kommt, dass die Kommission in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat gegen Zusammenschlüsse mit gemeinschaftsweiter Bedeutung interveniert, über spezielle Befugnisse verfügt und gemäß Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004, die als Fusionskontrollverordnung bezeichnet wird, eine Entscheidung treffen kann. Nach dieser Bestimmung ist die Kommission allein für die Beurteilung von Zusammenschlüssen mit gemeinschaftsweiter Bedeutung zuständig. Mitgliedstaaten können Maßnahmen, die solche Zusammenschlüsse de jure oder de facto verbieten oder gefährden würden, nur dann ergreifen, wenn erstens durch diese Maßnahmen andere als in dieser Verordnung berücksichtigte Interessen geschützt werden und zweitens diese Maßnahmen notwendig und verhältnismäßig sind, um Interessen zu schützen, die mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind. Öffentliche Sicherheit, Medienvielfalt und Aufsichtsregeln gelten als Interessen, die mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind. Zum Schutz dieser Interessen ergriffene Maßnahmen müssen in jedem Falle notwendig und verhältnismäßig sein, und die Kommission kann von den nationalen Behörden Informationen über die geplanten Maßnahmen anfordern, um sich davon zu überzeugen. Die anderen Interessen sind der Kommission vor Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen mitzuteilen. Die Kommission entscheidet dann innerhalb von 25 Arbeitstagen ob die innerstaatlichen Maßnahmen zum Schutz eines mit dem Gemeinschaftsrecht verträglichen Interesses gerechtfertigt sind. Die Kommission ist der Ansicht, dass sie aufgrund der vorstehenden Bestimmungen in der Lage ist, rechtzeitig gegen unrechtmäßige protektionistische Maßnahmen von Mitgliedstaaten vorzugehen. Die Kommission ist zudem fest entschlossen, alles in ihren Kräften stehende zu tun, um die Einhaltung des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten."@de9
"Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι απαντώ σε αυτήν την ερώτηση εξ ονόματος της συναδέλφου μου, κ. Kroes. Η Επιτροπή διαθέτει σημαντικές εξουσίες προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη σέβονται πλήρως την εσωτερική αγορά και δεν δημιουργούν αθέμιτα εμπόδια στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Εάν ένα κράτος μέλος παραβιάζει τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ. Η εν λόγω διαδικασία μπορεί να απαιτεί ορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς η Επιτροπή πρέπει, σε δύο ξεχωριστά στάδια, να δώσει την ευκαιρία στα κράτη μέλη να εκφράσουν την άποψή τους πριν κινήσει διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο καλείται εν συνεχεία να λάβει την οριστική απόφαση για την εικαζόμενη παράβαση. Όπου δικαιολογείται από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να δράσει ταχύτερα θέτοντας στα κράτη μέλη πολύ βραχείες προθεσμίες στο προδικαστικό στάδιο και ζητώντας από το δικαστήριο να λάβει προσωρινά μέτρα. Ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις των κρατών μελών, ακόμα και αν ελήφθησαν εκπρόθεσμα, διότι κατά πάγια νομολογία η σωστή διεξαγωγή της προδικαστικής διαδικασίας αποτελεί θεμελιώδη εγγύηση η οποία απαιτείται από τη Συνθήκη ΕΚ, όχι μόνον προκειμένου να προστατευτούν τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων κρατών μελών, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι κάθε δικαστική διαδικασία θα έχει ως αντικείμενο μια σαφώς καθορισμένη διαφορά. Επιπλέον, σε περιπτώσεις στις οποίες ένα κράτος μέλος παρεμβαίνει όσον αφορά συγκεντρώσεις με κοινοτική διάσταση, η Επιτροπή έχει ειδική εξουσία να εγκρίνει μια απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004, του αποκαλούμενου κανονισμού για τις συγχωνεύσεις. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η Επιτροπή διαθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αξιολογεί τις συγκεντρώσεις με κοινοτική διάσταση. Τα κράτη μέλη δύνανται να υιοθετήσουν μέτρα τα οποία μπορούν να απαγορεύσουν ή να παραβλάψουν ή ενέργειες αυτού του είδους μόνον εάν, πρώτον, τα εν λόγω μέτρα προστατεύουν και συμφέροντα τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη από τον κανονισμό για τις συγχωνεύσεις και, δεύτερον, τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία και ανάλογα για την προστασία των συμφερόντων που συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία. Η δημόσια ασφάλεια, ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης και οι κανόνες προληπτικής εποπτείας θεωρούνται συμφέροντα συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία. Τα μέτρα τα οποία υιοθετούνται στο πλαίσιο της επιδίωξης αυτών των συμφερόντων πρέπει εν πάση περιπτώσει να είναι τα αναγκαία και ανάλογα, και η Επιτροπή μπορεί να ζητεί πληροφορίες για τα προβλεπόμενα μέτρα προκειμένου να ελέγχεται αυτή η προϋπόθεση. Τα υπόλοιπα συμφέροντα πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή πριν από την υιοθέτηση των εν λόγω μέτρων. Η Επιτροπή καλείται εν συνεχεία να αποφασίσει, εντός 25 εργάσιμων ημερών, κατά πόσον δικαιολογείται η λήψη εθνικών μέτρων για την προστασία ενός συμφέροντος συμβατού με την κοινοτική νομοθεσία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις μπορούν να της επιτρέψουν να εναντιωθεί εγκαίρως στην υιοθέτηση τυχόν αθέμιτων μέτρων προστατευτισμού από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή έχει επίσης δεσμευτεί σθεναρά, να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες τις οποίες διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει πλήρη συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία."@el10
". El Presidente ha señalado que respondo a esta pregunta en nombre de mi colega, la señora Kroes. La Comisión tiene poderes importantes para garantizar que los Estados miembros cumplan plenamente las reglas del mercado interior y no creen obstáculos ilegales a las fusiones internacionales. Si un Estado miembro infringe las reglas del mercado interior, la Comisión puede iniciar un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CE. Este procedimiento puede durar bastante tiempo, ya que la Comisión tiene que conceder al Estado miembro, en dos fases separadas, la oportunidad de expresar su punto de vista antes de recurrir al Tribunal de Justicia, que debe adoptar entonces la decisión final sobre la supuesta infracción. Si las circunstancias del caso lo justifican, la Comisión puede actuar más rápidamente dando plazos muy cortos a los Estados miembros en la fase prejudicial y pidiendo al Tribunal que dicte medidas cautelares. Incluso en ese caso, la Comisión está obligada a tener en cuenta las observaciones de los Estados miembros, incluidas las respuestas recibidas fuera de plazo, ya que la jurisprudencia consolidada establece que la realización correcta de su procedimiento prejudicial constituye una garantía esencial exigida por el Tratado CE, no solo para proteger los derechos del Estado miembro afectado, sino también para garantizar que cualquier procedimiento contencioso tenga por objeto una disputa claramente definida. Además, en los casos en los que un Estado miembro interviene en relación con concentraciones de dimensión comunitaria, la Comisión tiene poderes especiales para adoptar una decisión con arreglo al artículo 21 del Reglamento (CE) nº 139/2004, el llamado Reglamento de fusiones. De acuerdo con esa disposición, la Comisión tiene la competencia exclusiva para evaluar las concentraciones de dimensión comunitaria. Los Estados miembros solamente pueden adoptar medidas susceptibles de prohibir o prejuzgar de hecho o de derecho esas operaciones cuando, en primer lugar, las medidas en cuestión protejan intereses distintos de los contemplados en el Reglamento de fusiones y, en segundo lugar, esas medidas sean necesarias y proporcionadas para la protección de intereses compatibles con el Derecho comunitario. La seguridad pública, la pluralidad de los medios de comunicación y las normas prudenciales se consideran intereses compatibles con el Derecho comunitario. Las medidas adoptadas en defensa de estos intereses deben ser en cualquier caso necesarias y proporcionadas, y la Comisión puede recabar información de las autoridades nacionales sobre las medidas previstas para verificarlo. Los demás intereses deben comunicarse a la Comisión antes de la adopción de estas medidas. La Comisión debe decidir entonces, en el plazo de 25 días laborables, si las medidas nacionales se justifican por la protección de un interés compatible con el Derecho comunitario. La Comisión considera que las disposiciones antes mencionadas pueden permitir actuar oportunamente contra todas las medidas proteccionistas ilegales adoptadas por los Estados miembros. La Comisión tiene además la firme voluntad de usar todos los poderes de que dispone para garantizar el pleno cumplimiento del Derecho comunitario."@es20
"The President has pointed out that I am taking this question on behalf of my colleague, Mrs Kroes. The Commission has significant powers to ensure that Member States fully respect the internal market rules and do not create unlawful obstacles to cross-border mergers. If a Member State violates internal market rules, the Commission can launch an infringement procedure pursuant to Article 226 of the EC Treaty. This procedure may require a certain time, as the Commission has, at two separate stages, to grant the Member State the opportunity to express its view before introducing an action before the Court of Justice, which then has to take the final decision on the alleged infringement. Where justified by the circumstances of the case, the Commission can act more speedily by giving very short deadlines to Member States in the pre-litigation phase and asking the court to grant interim measures. Even in that case, the Commission is obliged to take into account the observations of the Member States, including late responses, as it is settled case-law that the proper conduct of their pre-litigation procedure constitutes an essential guarantee required by the EC Treaty, not only in order to protect the rights of the Member State concerned but also to ensure that any contentious procedure would have a clearly defined dispute as its subject-matter. Moreover, in cases where a Member State intervenes with regard to concentrations with a Community dimension, the Commission has special powers to adopt a decision under Article 21 of Regulation (EC) No 139/2004, known as the Merger Regulation. Pursuant to that provision, the Commission has the exclusive competence to assess concentrations with a Community dimension. Member States can adopt measures which could prohibit or prejudice or such operations only if, first, the measures in question protect the interests other than those taken into account by the Merger Regulation and, second, those measures are necessary and proportionate for the protection of interests compatible with EC law. Public security, plurality of media and prudential rules are considered to be interests compatible with EC law. Measures adopted in pursuit of those interests must in any event be necessary and proportionate, and the Commission may seek information from the national authorities about the intended measures in order to verify this. The other interests must be communicated to the Commission before the adoption of those measures. The Commission must then decide, within 25 working days, whether the national measures are justified for the protection of an interest compatible with EC law. The Commission considers that the abovementioned provisions can allow it, in a timely manner, to act against any unlawful protectionist measures adopted by Member States. The Commission is, moreover, firmly committed to use all the powers at its disposal to ensure full compliance with EC law."@et5
"Puhemies on huomauttanut, että vastaan tähän kysymykseen kollegani Kroesin puolesta. Komissiolla on laajat toimintavaltuudet varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat täysimääräisesti sisämarkkinoita koskevia sääntöjä eivätkä ota käyttöön laittomia esteitä rajat ylittäville sulautumisille. Jos jäsenvaltio rikkoo sisämarkkinasääntöjä, komissio voi käynnistää EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla rikkomismenettelyn. Se voi viedä jonkin aikaa, sillä komissio antaa jäsenvaltiolle kahdessa vaiheessa mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä ennen kuin se nostaa kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa, joka tekee lopullisen päätöksen väitetystä rikkomisesta. Komissio voi asianhaarojen niin vaatiessa toimia nopeammin ja asettaa jäsenvaltioille hyvinkin lyhyet määräajat oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa ja pyytää tuomioistuimelta lupaa välitoimiin. Komission on silloinkin otettava huomioon jäsenvaltioiden huomautukset, myös määräajan jälkeen annetut vastaukset, sillä vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn asianmukainen läpivieminen muodostaa EY:n perustamissopimuksessa edellytetyn olennaisen takeen. Sen tarkoituksena on suojata asianomaisen jäsenvaltion oikeuksia ja varmistaa, että kaikissa kontradiktorisissa menettelyissä käsitellään selvästi määriteltyä riita-asiaa. Lisäksi tapauksissa, joissa jäsenvaltio tekee kantelun yhteisön laajuisista yrityskeskittymistä, komissiolla on erityisvaltuudet tehdä päätös sulautuma-asetuksena tunnetun asetuksen (EY) N:o 139/2004 21 artiklan nojalla. Kyseisen säännöksen mukaan komissiolla on yksinomainen toimivalta arvioida yhteisön laajuisia yrityskeskittymiä. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä, joilla oikeudellisesti tai tosiasiallisesti kielletään sulautumat tai estetään niiden muodostaminen ainoastaan seuraavissa tapauksissa: ensinnäkin, jos kyseisillä toimenpiteillä suojataan muita kuin sulautuma-asetuksessa tarkoitettuja etuja, ja toiseksi, jos ne ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia EY:n lainsäädännön mukaisten etujen suojaamiseksi. EY:n lainsäädännön mukaisina etuina pidetään yleistä turvallisuutta, tiedonvälityksen moniarvoisuutta ja vakavaraisuussääntöjä. Niiden turvaamisen vuoksi toteutettavien toimenpiteiden on joka tapauksessa oltava välttämättömiä ja oikeasuhtaisia, ja komissio voi pyytää kansallisilta viranomaisilta tietoja suunnitelluista toimenpiteistä varmistaakseen, että näin on. Muista eduista on ilmoitettava komissiolle ennen toimenpiteiden toteuttamista, ja komissio päättää 25 työpäivän kuluessa, ovatko kansalliset toimenpiteet perusteltuja EY:n lainsäädännön mukaisten etujen suojaamiseksi. Komissio katsoo, että edellä mainitut säännökset antavat mahdollisuuden nopeisiin toimiin jäsenvaltioiden mahdollisesti toteuttamien lainvastaisten protektionististen toimenpiteiden torjumiseksi. Komissio on lisäksi erittäin sitoutunut käyttämään kaikkia sille myönnettyjä valtuuksia varmistaakseen EY:n lainsäädännön täysimääräisen noudattamisen."@fi7
". Le président a signalé que je répondais à cette question au nom de ma collègue, Mme Kroes. La Commission est investie de pouvoirs significatifs pour veiller à ce que les États membres respectent pleinement les règles du marché intérieur et ne créent pas d’obstacles illégaux aux concentrations transfrontalières. Si un État membre enfreint les règles du marché intérieur, la Commission peut lancer une procédure d’infraction conformément à l’article 226 du traité CE. Cette procédure peut nécessiter un certain temps puisque la Commission doit, à deux stades différents, laisser à l’État membre l’occasion de présenter ses observations avant de saisir la Cour de justice, laquelle doit alors rendre un arrêt définitif sur la prétendue infraction. Lorsque les circonstances le justifient, la Commission peut agir plus rapidement en accordant des délais très courts aux États membre lors de la phase précontentieuse et en réclamant à la Cour des mesures transitoires. Même dans ce cas-là, la Commission est obligée de tenir compte des observations des États membres, en ce compris de leurs réponses tardives, dans la mesure où une jurisprudence constante veut que la régularité de la procédure précontentieuse constitue une garantie essentielle voulue par le traité CE, non seulement pour la protection des droits des États membres en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini. En outre, lorsqu’un État membre intervient dans les concentrations ayant une dimension communautaire, la Commission dispose de pouvoirs spéciaux en vue d’adopter une décision en vertu de l’article 21 du règlement (CE) n° 139/2004, connu sous le nom de «règlement sur les concentrations». Il ressort de cette disposition que la Commission a compétence exclusive pour évaluer les concentrations de dimension communautaire. Les États membres ne peuvent adopter des mesures qui empêcheraient ou léseraient ou ces opérations que si, premièrement, les mesures en question protègent des intérêts autres que ceux visés dans le règlement sur les concentrations et, deuxièmement, que ces mesures sont nécessaires et proportionnées pour assurer la protection d’intérêts compatibles avec le droit communautaire. La sécurité publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles sont considérées comme des intérêts compatibles avec le droit communautaire. Les mesures adoptées pour protéger ces intérêts doivent dans tous les cas être nécessaires et proportionnées et la Commission peut réclamer aux autorités nationales des informations sur les mesures envisagées afin de s’en assurer. Les autres intérêts doivent être communiqués à la Commission avant l’adoption des mesures en question. La Commission doit alors décider, dans un délai de 25 jours ouvrables, si les mesures nationales sont justifiées pour protéger un intérêt compatible avec le droit communautaire. La Commission est d’avis que les dispositions précitées peuvent lui permettre d’agir en temps utile contre toute éventuelle mesure protectionniste illégale adoptée par les États membres. La Commission s’est en outre résolument engagée à faire usage de tous les pouvoirs dont elle est investie pour garantir le plein respect du droit communautaire."@fr8
"The President has pointed out that I am taking this question on behalf of my colleague, Mrs Kroes. The Commission has significant powers to ensure that Member States fully respect the internal market rules and do not create unlawful obstacles to cross-border mergers. If a Member State violates internal market rules, the Commission can launch an infringement procedure pursuant to Article 226 of the EC Treaty. This procedure may require a certain time, as the Commission has, at two separate stages, to grant the Member State the opportunity to express its view before introducing an action before the Court of Justice, which then has to take the final decision on the alleged infringement. Where justified by the circumstances of the case, the Commission can act more speedily by giving very short deadlines to Member States in the pre-litigation phase and asking the court to grant interim measures. Even in that case, the Commission is obliged to take into account the observations of the Member States, including late responses, as it is settled case-law that the proper conduct of their pre-litigation procedure constitutes an essential guarantee required by the EC Treaty, not only in order to protect the rights of the Member State concerned but also to ensure that any contentious procedure would have a clearly defined dispute as its subject-matter. Moreover, in cases where a Member State intervenes with regard to concentrations with a Community dimension, the Commission has special powers to adopt a decision under Article 21 of Regulation (EC) No 139/2004, known as the Merger Regulation. Pursuant to that provision, the Commission has the exclusive competence to assess concentrations with a Community dimension. Member States can adopt measures which could prohibit or prejudice or such operations only if, first, the measures in question protect the interests other than those taken into account by the Merger Regulation and, second, those measures are necessary and proportionate for the protection of interests compatible with EC law. Public security, plurality of media and prudential rules are considered to be interests compatible with EC law. Measures adopted in pursuit of those interests must in any event be necessary and proportionate, and the Commission may seek information from the national authorities about the intended measures in order to verify this. The other interests must be communicated to the Commission before the adoption of those measures. The Commission must then decide, within 25 working days, whether the national measures are justified for the protection of an interest compatible with EC law. The Commission considers that the abovementioned provisions can allow it, in a timely manner, to act against any unlawful protectionist measures adopted by Member States. The Commission is, moreover, firmly committed to use all the powers at its disposal to ensure full compliance with EC law."@hu11
"Il Presidente ha precisato che rispondo a questa interrogazione a nome della collega Kroes. Grazie ai considerevoli poteri di cui è dotata, la Commissione può garantire che gli Stati membri rispettino appieno le regole del mercato interno e che non creino ostacoli illeciti alle fusioni transfrontaliere. Se uno Stato membro viola le regole del mercato interno, la Commissione può avviare una procedura d’infrazione conformemente all’articolo 226 del Trattato CE. Questa procedura può richiedere del tempo, poiché la Commissione deve, in due fasi separate, offrire allo Stato membro la possibilità di esprimere il suo parere prima di adire la Corte di giustizia, la quale dovrà poi adottare la decisione finale sulla presunta infrazione. Qualora le circostanze lo giustifichino, la Commissione può agire più rapidamente imponendo termini molto brevi agli Stati membri nella fase precontenziosa e chiedendo alla Corte di accordare misure provvisorie. Anche in questo caso la Commissione ha l’obbligo di tenere conto delle osservazioni degli Stati membri, comprese le risposte tardive, poiché secondo una giurisprudenza costante la regolarità del loro procedimento precontenzioso costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato CE, non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita. Inoltre, nei casi in cui uno Stato membro intervenga su concentrazioni che rivestono dimensione comunitaria, la Commissione ha lo speciale potere di adottare una decisione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento CE n. 139/2004, noto come regolamento sulle fusioni. Conformemente a tale disposizione, la Commissione ha la competenza esclusiva di valutare concentrazioni di dimensione comunitaria. Gli Stati membri possono adottare misure che potrebbero vietare o pregiudicare o tali operazioni solo nel caso in cui, primo, le misure in questione proteggano interessi diversi da quelli presi in considerazione dal regolamento sulle fusioni e, secondo, qualora tali misure siano necessarie e adeguate alla protezione degli interessi compatibili con il diritto comunitario. Sicurezza pubblica, pluralità dei mezzi di informazione e norme prudenziali sono considerati interessi compatibili con il diritto comunitario. Le misure adottate per il perseguimento di questi interessi devono comunque essere necessarie e adeguate e, per verificare che siano tali, la Commissione può richiedere informazioni alle autorità nazionali sulle misure previste. Gli altri interessi devono essere comunicati alla Commissione prima dell’adozione di tali misure. La Commissione deve poi decidere, entro 25 giorni lavorativi, se le misure nazionali siano giustificate ai fini della protezione di un interesse compatibile con il diritto comunitario. La Commissione ritiene che le suddette disposizioni possano permetterle di contrastare tempestivamente l’adozione di eventuali misure protezionistiche illecite ad opera degli Stati membri. La Commissione è inoltre fermamente intenzionata a usare tutti i poteri a sua disposizione per garantire il pieno rispetto del diritto comunitario."@it12
"The President has pointed out that I am taking this question on behalf of my colleague, Mrs Kroes. The Commission has significant powers to ensure that Member States fully respect the internal market rules and do not create unlawful obstacles to cross-border mergers. If a Member State violates internal market rules, the Commission can launch an infringement procedure pursuant to Article 226 of the EC Treaty. This procedure may require a certain time, as the Commission has, at two separate stages, to grant the Member State the opportunity to express its view before introducing an action before the Court of Justice, which then has to take the final decision on the alleged infringement. Where justified by the circumstances of the case, the Commission can act more speedily by giving very short deadlines to Member States in the pre-litigation phase and asking the court to grant interim measures. Even in that case, the Commission is obliged to take into account the observations of the Member States, including late responses, as it is settled case-law that the proper conduct of their pre-litigation procedure constitutes an essential guarantee required by the EC Treaty, not only in order to protect the rights of the Member State concerned but also to ensure that any contentious procedure would have a clearly defined dispute as its subject-matter. Moreover, in cases where a Member State intervenes with regard to concentrations with a Community dimension, the Commission has special powers to adopt a decision under Article 21 of Regulation (EC) No 139/2004, known as the Merger Regulation. Pursuant to that provision, the Commission has the exclusive competence to assess concentrations with a Community dimension. Member States can adopt measures which could prohibit or prejudice or such operations only if, first, the measures in question protect the interests other than those taken into account by the Merger Regulation and, second, those measures are necessary and proportionate for the protection of interests compatible with EC law. Public security, plurality of media and prudential rules are considered to be interests compatible with EC law. Measures adopted in pursuit of those interests must in any event be necessary and proportionate, and the Commission may seek information from the national authorities about the intended measures in order to verify this. The other interests must be communicated to the Commission before the adoption of those measures. The Commission must then decide, within 25 working days, whether the national measures are justified for the protection of an interest compatible with EC law. The Commission considers that the abovementioned provisions can allow it, in a timely manner, to act against any unlawful protectionist measures adopted by Member States. The Commission is, moreover, firmly committed to use all the powers at its disposal to ensure full compliance with EC law."@lt14
"The President has pointed out that I am taking this question on behalf of my colleague, Mrs Kroes. The Commission has significant powers to ensure that Member States fully respect the internal market rules and do not create unlawful obstacles to cross-border mergers. If a Member State violates internal market rules, the Commission can launch an infringement procedure pursuant to Article 226 of the EC Treaty. This procedure may require a certain time, as the Commission has, at two separate stages, to grant the Member State the opportunity to express its view before introducing an action before the Court of Justice, which then has to take the final decision on the alleged infringement. Where justified by the circumstances of the case, the Commission can act more speedily by giving very short deadlines to Member States in the pre-litigation phase and asking the court to grant interim measures. Even in that case, the Commission is obliged to take into account the observations of the Member States, including late responses, as it is settled case-law that the proper conduct of their pre-litigation procedure constitutes an essential guarantee required by the EC Treaty, not only in order to protect the rights of the Member State concerned but also to ensure that any contentious procedure would have a clearly defined dispute as its subject-matter. Moreover, in cases where a Member State intervenes with regard to concentrations with a Community dimension, the Commission has special powers to adopt a decision under Article 21 of Regulation (EC) No 139/2004, known as the Merger Regulation. Pursuant to that provision, the Commission has the exclusive competence to assess concentrations with a Community dimension. Member States can adopt measures which could prohibit or prejudice or such operations only if, first, the measures in question protect the interests other than those taken into account by the Merger Regulation and, second, those measures are necessary and proportionate for the protection of interests compatible with EC law. Public security, plurality of media and prudential rules are considered to be interests compatible with EC law. Measures adopted in pursuit of those interests must in any event be necessary and proportionate, and the Commission may seek information from the national authorities about the intended measures in order to verify this. The other interests must be communicated to the Commission before the adoption of those measures. The Commission must then decide, within 25 working days, whether the national measures are justified for the protection of an interest compatible with EC law. The Commission considers that the abovementioned provisions can allow it, in a timely manner, to act against any unlawful protectionist measures adopted by Member States. The Commission is, moreover, firmly committed to use all the powers at its disposal to ensure full compliance with EC law."@lv13
"The President has pointed out that I am taking this question on behalf of my colleague, Mrs Kroes. The Commission has significant powers to ensure that Member States fully respect the internal market rules and do not create unlawful obstacles to cross-border mergers. If a Member State violates internal market rules, the Commission can launch an infringement procedure pursuant to Article 226 of the EC Treaty. This procedure may require a certain time, as the Commission has, at two separate stages, to grant the Member State the opportunity to express its view before introducing an action before the Court of Justice, which then has to take the final decision on the alleged infringement. Where justified by the circumstances of the case, the Commission can act more speedily by giving very short deadlines to Member States in the pre-litigation phase and asking the court to grant interim measures. Even in that case, the Commission is obliged to take into account the observations of the Member States, including late responses, as it is settled case-law that the proper conduct of their pre-litigation procedure constitutes an essential guarantee required by the EC Treaty, not only in order to protect the rights of the Member State concerned but also to ensure that any contentious procedure would have a clearly defined dispute as its subject-matter. Moreover, in cases where a Member State intervenes with regard to concentrations with a Community dimension, the Commission has special powers to adopt a decision under Article 21 of Regulation (EC) No 139/2004, known as the Merger Regulation. Pursuant to that provision, the Commission has the exclusive competence to assess concentrations with a Community dimension. Member States can adopt measures which could prohibit or prejudice or such operations only if, first, the measures in question protect the interests other than those taken into account by the Merger Regulation and, second, those measures are necessary and proportionate for the protection of interests compatible with EC law. Public security, plurality of media and prudential rules are considered to be interests compatible with EC law. Measures adopted in pursuit of those interests must in any event be necessary and proportionate, and the Commission may seek information from the national authorities about the intended measures in order to verify this. The other interests must be communicated to the Commission before the adoption of those measures. The Commission must then decide, within 25 working days, whether the national measures are justified for the protection of an interest compatible with EC law. The Commission considers that the abovementioned provisions can allow it, in a timely manner, to act against any unlawful protectionist measures adopted by Member States. The Commission is, moreover, firmly committed to use all the powers at its disposal to ensure full compliance with EC law."@mt15
"De Voorzitter heeft aangegeven dat ik deze vraag namens mijn collega, mevrouw Kroes, beantwoord. De Commissie heeft aanzienlijke bevoegdheden om ervoor te zorgen dat de lidstaten de internemarktvoorschriften volledig eerbiedigen en grensoverschrijdende fusies niet op onwettige wijze belemmeren. Als een lidstaat de internemarktvoorschriften overtreedt, kan de Commissie op grond van artikel 226 van het EG-Verdrag een inbreukprocedure starten. Deze procedure kan enige tijd in beslag nemen, omdat de Commissie de lidstaat op twee afzonderlijke momenten de gelegenheid moet bieden om zijn mening te geven voordat het Hof van Justitie wordt ingeschakeld, dat vervolgens een eindbeschikking betreffende de vermeende inbreuk moet geven. Wanneer dit door de omstandigheden van de zaak gerechtvaardigd is, kan de Commissie vóór aanvang van de gerechtelijke procedure sneller handelen door aan de lidstaten zeer krappe termijnen te stellen en door het Hof te vragen voorlopige maatregelen te treffen. Zelfs in dat geval is de Commissie verplicht rekening te houden met de opmerkingen van de lidstaten, inclusief late reacties. Volgens vaste jurisprudentie vormt het juiste verloop van de procedure voorafgaand aan de rechtszaak een wezenlijke waarborg die door het EG-Verdrag wordt vereist. Het gaat er daarbij niet alleen om de rechten van de betrokken lidstaat te beschermen, maar ook om ervoor te zorgen dat elke gerechtelijke procedure een duidelijk omschreven geschil als onderwerp heeft. Bovendien heeft de Commissie bijzondere bevoegdheden om op grond van artikel 21 van Verordening (EG) nr. 139/2004, die bekend staat als de concentratieverordening, een beschikking te geven, wanneer een lidstaat optreedt tegen concentraties met een communautaire dimensie. Volgens dat artikel heeft de Commissie het exclusieve recht om concentraties met een communautaire dimensie te beoordelen. De lidstaten kunnen uitsluitend onder de volgende voorwaarden maatregelen goedkeuren waarmee dergelijke transacties rechtens of feitelijk kunnen worden verboden of benadeeld: ten eerste moeten via de maatregelen in kwestie de belangen beschermd worden die niet in de concentratieverordening vermeld staan, en ten tweede dienen deze maatregelen noodzakelijk en evenredig te zijn met het oog op de behartiging van belangen die verenigbaar zijn met het EG-recht. De openbare veiligheid, de pluraliteit van de media en de toezichtsregels worden beschouwd als belangen die verenigbaar zijn met het EG-recht. De maatregelen die genomen worden om deze belangen te behartigen, moeten in elk geval noodzakelijk en evenredig zijn en de Commissie mag bij de nationale autoriteiten informatie over de beoogde maatregelen opvragen om dit te verifiëren. De andere belangen moeten voor de vaststelling van deze maatregelen aan de Commissie worden meegedeeld. Vervolgens moet de Commissie binnen 25 werkdagen bepalen of de nationale maatregelen gerechtvaardigd zijn met het oog op de behartiging van belangen die verenigbaar zijn met het EG-recht. De Commissie is van oordeel dat zij door bovengenoemde bepalingen tijdig kan optreden tegen elke onwettige protectionistische maatregel van de lidstaten. Verder is de Commissie vastbesloten om alle bevoegdheden die haar ter beschikking staan, te gebruiken om erop toe te zien dat de EG-wetgeving volledig wordt nagekomen."@nl3
"The President has pointed out that I am taking this question on behalf of my colleague, Mrs Kroes. The Commission has significant powers to ensure that Member States fully respect the internal market rules and do not create unlawful obstacles to cross-border mergers. If a Member State violates internal market rules, the Commission can launch an infringement procedure pursuant to Article 226 of the EC Treaty. This procedure may require a certain time, as the Commission has, at two separate stages, to grant the Member State the opportunity to express its view before introducing an action before the Court of Justice, which then has to take the final decision on the alleged infringement. Where justified by the circumstances of the case, the Commission can act more speedily by giving very short deadlines to Member States in the pre-litigation phase and asking the court to grant interim measures. Even in that case, the Commission is obliged to take into account the observations of the Member States, including late responses, as it is settled case-law that the proper conduct of their pre-litigation procedure constitutes an essential guarantee required by the EC Treaty, not only in order to protect the rights of the Member State concerned but also to ensure that any contentious procedure would have a clearly defined dispute as its subject-matter. Moreover, in cases where a Member State intervenes with regard to concentrations with a Community dimension, the Commission has special powers to adopt a decision under Article 21 of Regulation (EC) No 139/2004, known as the Merger Regulation. Pursuant to that provision, the Commission has the exclusive competence to assess concentrations with a Community dimension. Member States can adopt measures which could prohibit or prejudice or such operations only if, first, the measures in question protect the interests other than those taken into account by the Merger Regulation and, second, those measures are necessary and proportionate for the protection of interests compatible with EC law. Public security, plurality of media and prudential rules are considered to be interests compatible with EC law. Measures adopted in pursuit of those interests must in any event be necessary and proportionate, and the Commission may seek information from the national authorities about the intended measures in order to verify this. The other interests must be communicated to the Commission before the adoption of those measures. The Commission must then decide, within 25 working days, whether the national measures are justified for the protection of an interest compatible with EC law. The Commission considers that the abovementioned provisions can allow it, in a timely manner, to act against any unlawful protectionist measures adopted by Member States. The Commission is, moreover, firmly committed to use all the powers at its disposal to ensure full compliance with EC law."@pl16
"O Senhor Presidente salientou que respondo a esta pergunta em nome da minha colega, a Senhora Comissária Kroes. A Comissão detém competências suficientes para assegurar que os Estados-Membros respeitem as regras do mercado interno e não criem obstáculos ilegais às fusões transfronteiriças. Se um Estado-Membro desrespeitar as regras do mercado interno, a Comissão pode instaurar um processo por infracção nos termos do artigo 226º do Tratado CE. Este procedimento pode exigir algum tempo, uma vez que a Comissão tem, em duas fases separadas, de conceder ao Estado-Membro a oportunidade de manifestar o seu ponto de vista antes de esta entrar com uma acção no Tribunal de Justiça, que, por sua vez, terá de tomar a decisão final sobre a alegada infracção. Sempre que as circunstâncias o justificarem, a Comissão pode actuar com maior celeridade impondo prazos muito curtos aos Estados-Membros na fase de pré-contencioso, e solicitando ao Tribunal que conceda medidas provisórias. Mesmo nesse caso, a Comissão é obrigada a ter em conta as observações dos Estados-Membros, incluindo respostas tardias, uma vez que a jurisprudência constante prevê que a adequada condução do procedimento pré-contencioso constitui uma garantia essencial exigida pelo Tratado CE, não só para proteger os direitos dos Estados-Membros em causa, como para assegurar também que qualquer procedimento contencioso terá o objecto de litígio claramente definido. Além do mais, nos casos em que um Estado-Membro intervém com respeito a concentrações com dimensão comunitária, a Comissão tem poderes especiais para adoptar uma decisão nos termos do artigo 21º do Regulamento (CE) No 139/2004, conhecido pelo Regulamento Fusões. Nos termos dessa disposição, a Comissão tem competências exclusivas para avaliar concentrações com uma dimensão comunitária. Os Estados-Membros só podem adoptar medidas que poderão proibir ou prejudicar ou tais operações se, em primeiro lugar, as medidas em causa protegerem outros interesses que não os contemplados no Regulamento Fusões e, em segundo lugar, se essas medidas forem necessárias e proporcionais à protecção de interesses compatíveis com o direito comunitário. Segurança pública, pluralidade dos meios de comunicação e normas cautelares pertencem à categoria de interesses compatíveis com o direito comunitário. As medidas adoptadas em função desses interesses têm, de qualquer forma, de ser proporcionais e necessárias, sendo que a Comissão pode pedir informação às autoridades nacionais sobre as medidas previstas a fim de verificar se assim é. Os outros interesses têm de ser comunicados à Comissão antes da adopção dessas medidas. A Comissão terá então de decidir, no prazo de 25 dias úteis, se as medidas nacionais se justificam em nome da protecção de um interesse compatível com o direito comunitário. A Comissão considera que as medidas acima mencionadas podem permitir, em tempo útil, actuar contra quaisquer medidas proteccionistas ilegais adoptadas pelos Estados-Membros. Além disso, a Comissão está absolutamente empenhada em fazer uso de todos os poderes à sua disposição para assegurar o total cumprimento do direito comunitário."@pt17
"The President has pointed out that I am taking this question on behalf of my colleague, Mrs Kroes. The Commission has significant powers to ensure that Member States fully respect the internal market rules and do not create unlawful obstacles to cross-border mergers. If a Member State violates internal market rules, the Commission can launch an infringement procedure pursuant to Article 226 of the EC Treaty. This procedure may require a certain time, as the Commission has, at two separate stages, to grant the Member State the opportunity to express its view before introducing an action before the Court of Justice, which then has to take the final decision on the alleged infringement. Where justified by the circumstances of the case, the Commission can act more speedily by giving very short deadlines to Member States in the pre-litigation phase and asking the court to grant interim measures. Even in that case, the Commission is obliged to take into account the observations of the Member States, including late responses, as it is settled case-law that the proper conduct of their pre-litigation procedure constitutes an essential guarantee required by the EC Treaty, not only in order to protect the rights of the Member State concerned but also to ensure that any contentious procedure would have a clearly defined dispute as its subject-matter. Moreover, in cases where a Member State intervenes with regard to concentrations with a Community dimension, the Commission has special powers to adopt a decision under Article 21 of Regulation (EC) No 139/2004, known as the Merger Regulation. Pursuant to that provision, the Commission has the exclusive competence to assess concentrations with a Community dimension. Member States can adopt measures which could prohibit or prejudice or such operations only if, first, the measures in question protect the interests other than those taken into account by the Merger Regulation and, second, those measures are necessary and proportionate for the protection of interests compatible with EC law. Public security, plurality of media and prudential rules are considered to be interests compatible with EC law. Measures adopted in pursuit of those interests must in any event be necessary and proportionate, and the Commission may seek information from the national authorities about the intended measures in order to verify this. The other interests must be communicated to the Commission before the adoption of those measures. The Commission must then decide, within 25 working days, whether the national measures are justified for the protection of an interest compatible with EC law. The Commission considers that the abovementioned provisions can allow it, in a timely manner, to act against any unlawful protectionist measures adopted by Member States. The Commission is, moreover, firmly committed to use all the powers at its disposal to ensure full compliance with EC law."@sk18
"The President has pointed out that I am taking this question on behalf of my colleague, Mrs Kroes. The Commission has significant powers to ensure that Member States fully respect the internal market rules and do not create unlawful obstacles to cross-border mergers. If a Member State violates internal market rules, the Commission can launch an infringement procedure pursuant to Article 226 of the EC Treaty. This procedure may require a certain time, as the Commission has, at two separate stages, to grant the Member State the opportunity to express its view before introducing an action before the Court of Justice, which then has to take the final decision on the alleged infringement. Where justified by the circumstances of the case, the Commission can act more speedily by giving very short deadlines to Member States in the pre-litigation phase and asking the court to grant interim measures. Even in that case, the Commission is obliged to take into account the observations of the Member States, including late responses, as it is settled case-law that the proper conduct of their pre-litigation procedure constitutes an essential guarantee required by the EC Treaty, not only in order to protect the rights of the Member State concerned but also to ensure that any contentious procedure would have a clearly defined dispute as its subject-matter. Moreover, in cases where a Member State intervenes with regard to concentrations with a Community dimension, the Commission has special powers to adopt a decision under Article 21 of Regulation (EC) No 139/2004, known as the Merger Regulation. Pursuant to that provision, the Commission has the exclusive competence to assess concentrations with a Community dimension. Member States can adopt measures which could prohibit or prejudice or such operations only if, first, the measures in question protect the interests other than those taken into account by the Merger Regulation and, second, those measures are necessary and proportionate for the protection of interests compatible with EC law. Public security, plurality of media and prudential rules are considered to be interests compatible with EC law. Measures adopted in pursuit of those interests must in any event be necessary and proportionate, and the Commission may seek information from the national authorities about the intended measures in order to verify this. The other interests must be communicated to the Commission before the adoption of those measures. The Commission must then decide, within 25 working days, whether the national measures are justified for the protection of an interest compatible with EC law. The Commission considers that the abovementioned provisions can allow it, in a timely manner, to act against any unlawful protectionist measures adopted by Member States. The Commission is, moreover, firmly committed to use all the powers at its disposal to ensure full compliance with EC law."@sl19
". Talmannen har påpekat att jag svarar på denna fråga på min kollega Neelie Kroes vägnar. Kommissionen har betydande befogenheter för att se till att medlemsstater respekterar reglerna för den inre marknaden till fullo och inte skapar hinder för gränsöverskridande koncentrationer. Om en medlemsstat bryter mot reglerna för den inre marknaden kan kommissionen inleda ett överträdelseförfarande i enlighet med artikel 226 i EG-fördraget. Detta förfarande kan ta en del tid, eftersom kommissionen vid två skilda tillfällen måste ge medlemsstaten möjlighet att uttrycka sin åsikt innan den vidtar åtgärder inför EG-domstolen, som därefter ska fatta det slutliga beslutet om den påstådda överträdelsen. I sådana fall där det är berättigat av omständigheterna i fallet kan kommissionen agera snabbare genom att ge medlemsstaten mycket korta tidsfrister under det administrativa förfarandet och be domstolen att bevilja tillfälliga åtgärder. Men också i detta fall måste kommissionen ta hänsyn till medlemsstaternas kommentarer, inbegripet sent genmäle, eftersom det är fastställd rättspraxis att ett korrekt genomförande av deras administrativa förfarande utgör en grundläggande garanti enligt EG-fördraget, inte bara för att skydda den berörda medlemsstatens rättigheter utan också för att säkerställa att ett eventuellt tvistlösningsförfarande får inledas först om det föreligger en tydligt definierad dispyt. Dessutom har kommissionen särskild befogenhet att fatta beslut enligt artikel 21 i förordning (EG) nr 139/2004, känd som koncentrationsförordningen, i fall där en medlemsstat ingriper när det gäller koncentrationer med en gemenskapsdimension. I enlighet med denna bestämmelse har kommissionen exklusiv befogenhet att bedöma koncentrationer med en gemenskapsdimension. Medlemsstaterna kan enbart vidta åtgärder som skulle kunna förbjuda eller skada sådan verksamhet rättsligt och i praktiken om, för det första, åtgärderna i fråga skyddar andra intressen än de som beaktas i koncentrationsförordningen, och för det andra, om dessa åtgärder är nödvändiga och proportionerliga för att skydda intressen som är förenliga med gemenskapsrätten. Allmän säkerhet, mediernas mångfald och aktsamhetsregler anses vara intressen som är förenliga med gemenskapsrätten. De åtgärder som vidtas till följd av dessa intressen måste hur som helst vara nödvändiga och proportionerliga, och kommissionen har rätt att begära uppgifter om de avsedda åtgärderna av de nationella myndigheterna för att kontrollera detta. Övriga intressen måste meddelas kommissionen före antagandet av dessa åtgärder. Kommissionen måste då, inom 25 arbetsdagar, avgöra huruvida de nationella åtgärderna rättfärdigar skyddet av ett intresse som är förenligt med gemenskapsrätten. Kommissionen anser att de ovan nämnda bestämmelserna gör det möjligt att på lämpligt sätt agera mot alla olagliga protektionistiska åtgärder som medlemsstater antar. Kommissionen är för övrigt fast besluten att utnyttja alla de befogenheter som står till dess förfogande för att säkerställa fullständig efterlevnad av gemenskapsrätten."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Charlie McCreevy,"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"de facto"5,19,15,1,18,14,16,11,10,13,4,17,12,8
"de jure"5,19,15,1,18,14,16,11,10,13,4,17,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph