Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-04-04-Speech-2-148"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060404.18.2-148"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Detta initiativbetänkande belyser EU:s dubbelmoral i den internationella handelspolitiken. Det talas mycket varmt om behovet av att framväxande ekonomier öppnar upp sina marknader för europeiska företag. Samtidigt säger föredraganden att EU:s jordbruk har en "flerfunktionell prägel" som "måste respekteras". Vi anser att frihandel på sikt leder till en förbättrad värld. Hänsyn måste emellertid tas till olika länders utveckling. Om handel, även i början av utvecklingsprocessen, ska ha en fattigdomsminskande effekt, måste EU förändra sin handelspolitik genom att avskaffa jordbruksstödet och tillåta fattiga länder att konkurrera på goda villkor. Eftersom betänkandet till största del innehåller negativa skrivningar har vi vid dagens omröstning röstat emot det."@sv21
lpv:translated text
"Detta initiativbetänkande belyser EU:s dubbelmoral i den internationella handelspolitiken. Det talas mycket varmt om behovet av att framväxande ekonomier öppnar upp sina marknader för europeiska företag. Samtidigt säger föredraganden att EU:s jordbruk har en "flerfunktionell prägel" som "måste respekteras". Vi anser att frihandel på sikt leder till en förbättrad värld. Hänsyn måste emellertid tas till olika länders utveckling. Om handel, även i början av utvecklingsprocessen, ska ha en fattigdomsminskande effekt, måste EU förändra sin handelspolitik genom att avskaffa jordbruksstödet och tillåta fattiga länder att konkurrera på goda villkor. Eftersom betänkandet till största del innehåller negativa skrivningar har vi vid dagens omröstning röstat emot det."@cs1
"Denne initiativbetænkning belyser EU's dobbeltmoral i den internationale handelspolitik. Der tales meget ivrigt om nødvendigheden af, at de nye økonomier åbner deres markeder for europæiske virksomheder. Samtidig siger ordføreren, at EU's landbrug har en "multifunktionalitet", som det er nødvendigt at respektere. Vi mener, at frihandel på lang sigt fører til en bedre verden. Der skal imidlertid tages hensyn til de forskellige landes udviklingsniveau. Hvis handel også i begyndelsen af udviklingsprocessen skal have en fattigdomsmindskende effekt, må EU ændre sin handelspolitik ved at afskaffe landbrugsstøtten og give fattige lande mulighed for at konkurrere på gode vilkår. Eftersom betænkningen hovedsageligt indeholder negative formuleringer, stemte vi imod den under afstemningen i dag."@da2
". Dieser Initiativbericht beleuchtet die Doppelmoral der EU in der internationalen Handelspolitik. Mit begeisterten Worten wird darüber geredet, dass die Schwellenländer ihre Märkte gegenüber europäischen Unternehmen öffnen müssen. Gleichzeitig spricht der Berichterstatter vom „multifunktionalen Charakter“ der europäischen Landwirtschaft, der nicht „in Frage gestellt werden“ dürfe. Wir glauben daran, dass der freie Handel langfristig zu einer besseren Welt führt. Allerdings muss dem Entwicklungsstand der einzelnen Länder Rechnung getragen werden. Wenn der Handel zu Beginn des Entwicklungsprozesses zur Armutsminderung beitragen soll, dann muss die EU ihre Handelspolitik ändern, indem sie die Agrarbeihilfen abschafft und armen Ländern einen Wettbewerb zu vernünftigen Bedingungen gestattet. Da der Bericht größtenteils negative Formulierungen enthält, haben wir ihn bei der heutigen Abstimmung abgelehnt."@de9
". Αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας ρίχνει φως στα δύο μέτρα και σταθμά που χρησιμοποιεί η ΕΕ στο πεδίο της πολιτικής διεθνούς εμπορίου. Γίνεται πολύς λόγος για την ανάγκη ανοίγματος των αγορών των αναπτυσσόμενων οικονομιών στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Συγχρόνως, όμως, ο εισηγητής δηλώνει ότι η κοινοτική γεωργία έχει «πολυλειτουργικό χαρακτήρα» και επαναλαμβάνει την «ανάγκη τήρησής του». Θεωρούμε ότι, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές οδηγούν σε έναν καλύτερο κόσμο. Πρέπει, ωστόσο, να λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα εξέλιξης των επιμέρους κρατών. Εάν μέσω του εμπορίου επιδιώκεται η μείωση της φτώχειας, και μάλιστα κατά την έναρξη της αναπτυξιακής διαδικασίας, η ΕΕ οφείλει να τροποποιήσει την εμπορική της πολιτική καταργώντας τις γεωργικές ενισχύσεις και προσφέροντας τη δυνατότητα στις φτωχές χώρες να ανταγωνίζονται υπό ικανοποιητικούς όρους. Δεδομένου ότι στο μεγαλύτερο μέρος της η έκθεση περιέχει αρνητικές διατυπώσεις, την καταψηφίσαμε στη σημερινή ψηφοφορία."@el10
"This own-initiative report sheds light on the EU’s double standards in international trade policy. There is a lot of enthusiastic talk about the need for developing economies to open up their markets to European companies. At the same time, the rapporteur says that EU agriculture has a ‘multifunctional character’, which there is a ‘need to respect’. We believe that, in the long term, free trade leads to a better world. Account must, however, be taken of different countries’ levels of development. If, at the beginning too of the development process, trade is to have the effect of reducing poverty, the EU must modify its trade policy by abolishing agricultural aid and allowing poor countries to compete on good conditions. Because the report for the most part contains negative wordings, we voted against it in today’s vote."@en4
"Este informe de propia iniciativa arroja luz sobre el doble rasero que aplica la UE en la política comercial internacional. Se habla con mucho entusiasmo de la necesidad de que los países en desarrollo abran sus mercados a las empresas europeas. Al mismo tiempo, el ponente dice que la agricultura de la UE tiene un «carácter multifuncional» que hay que respetar. Creemos que, a largo plazo, el libre comercio ayuda a mejorar el mundo. Hay que tener en cuenta, sin embargo, los diferentes grados de desarrollo de los países. Si al comienzo también del proceso de desarrollo se pretende que el comercio tenga por efecto reducir la pobreza, la UE debe modificar su política comercial suprimiendo los subsidios agrícolas y permitiendo que los países pobres compitan en buenas condiciones. Dado que la mayor parte del informe está redactado en negativo, hemos votado en contra del mismo en la votación de hoy."@es20
"Detta initiativbetänkande belyser EU:s dubbelmoral i den internationella handelspolitiken. Det talas mycket varmt om behovet av att framväxande ekonomier öppnar upp sina marknader för europeiska företag. Samtidigt säger föredraganden att EU:s jordbruk har en "flerfunktionell prägel" som "måste respekteras". Vi anser att frihandel på sikt leder till en förbättrad värld. Hänsyn måste emellertid tas till olika länders utveckling. Om handel, även i början av utvecklingsprocessen, ska ha en fattigdomsminskande effekt, måste EU förändra sin handelspolitik genom att avskaffa jordbruksstödet och tillåta fattiga länder att konkurrera på goda villkor. Eftersom betänkandet till största del innehåller negativa skrivningar har vi vid dagens omröstning röstat emot det."@et5
"Tämä oma-aloitteinen mietintö paljastaa EU:n kansainvälisessä kauppapolitiikassa vallitsevan kaksinaismoralismin. Puhutaan paljon ja innostuneesti siitä, miten kehittyvien talouksien olisi avattava markkinansa eurooppalaisille yrityksille. Samaan aikaan esittelijä kuitenkin toteaa, että EU:n maataloudella on "monitoiminen luonne", jota on "kunnioitettava". Meidän mielestämme pitkällä aikavälillä vapaakauppa on tie parempaan maailmaan. Eri maiden erilainen kehitystaso on kuitenkin otettava huomioon. Jotta myös kehitysprosessin alkuvaiheessa kaupankäynnin avulla voitaisiin vähentää köyhyyttä, EU:n on mukautettava kauppapolitiikkaansa poistamalla maataloustuet ja myöntämällä köyhille maille hyvät kilpailuehdot. Koska mietinnön yleissävy on kielteinen, äänestimme sitä vastaan tämänpäiväisessä äänestyksessä."@fi7
"Detta initiativbetänkande belyser EU:s dubbelmoral i den internationella handelspolitiken. Det talas mycket varmt om behovet av att framväxande ekonomier öppnar upp sina marknader för europeiska företag. Samtidigt säger föredraganden att EU:s jordbruk har en "flerfunktionell prägel" som "måste respekteras". Vi anser att frihandel på sikt leder till en förbättrad värld. Hänsyn måste emellertid tas till olika länders utveckling. Om handel, även i början av utvecklingsprocessen, ska ha en fattigdomsminskande effekt, måste EU förändra sin handelspolitik genom att avskaffa jordbruksstödet och tillåta fattiga länder att konkurrera på goda villkor. Eftersom betänkandet till största del innehåller negativa skrivningar har vi vid dagens omröstning röstat emot det."@hu11
"Questa relazione d’iniziativa mette in luce i doppi requisiti dell’UE in materia di politica commerciale internazionale. Si parla molto in toni entusiastici della necessità che le economie in via di sviluppo aprano i loro mercati alle imprese europee. Nel contempo il relatore afferma che l’agricoltura dell’UE ha un “carattere multifunzionale” che occorre rispettare. Riteniamo che a lungo termine il libero commercio produrrà un mondo migliore. Tuttavia, occorre tenere conto dei differenti livelli di sviluppo dei vari paesi. Perché, anche all’inizio del processo di sviluppo, il commercio abbia l’effetto di ridurre la povertà, l’UE deve modificare la propria politica commerciale abolendo i sussidi all’agricoltura e permettendo ai paesi poveri di competere a buone condizioni. Poiché la relazione contiene per lo più formulazioni negative, abbiamo votato contro nella votazione odierna."@it12
"Detta initiativbetänkande belyser EU:s dubbelmoral i den internationella handelspolitiken. Det talas mycket varmt om behovet av att framväxande ekonomier öppnar upp sina marknader för europeiska företag. Samtidigt säger föredraganden att EU:s jordbruk har en "flerfunktionell prägel" som "måste respekteras". Vi anser att frihandel på sikt leder till en förbättrad värld. Hänsyn måste emellertid tas till olika länders utveckling. Om handel, även i början av utvecklingsprocessen, ska ha en fattigdomsminskande effekt, måste EU förändra sin handelspolitik genom att avskaffa jordbruksstödet och tillåta fattiga länder att konkurrera på goda villkor. Eftersom betänkandet till största del innehåller negativa skrivningar har vi vid dagens omröstning röstat emot det."@lt14
"Detta initiativbetänkande belyser EU:s dubbelmoral i den internationella handelspolitiken. Det talas mycket varmt om behovet av att framväxande ekonomier öppnar upp sina marknader för europeiska företag. Samtidigt säger föredraganden att EU:s jordbruk har en "flerfunktionell prägel" som "måste respekteras". Vi anser att frihandel på sikt leder till en förbättrad värld. Hänsyn måste emellertid tas till olika länders utveckling. Om handel, även i början av utvecklingsprocessen, ska ha en fattigdomsminskande effekt, måste EU förändra sin handelspolitik genom att avskaffa jordbruksstödet och tillåta fattiga länder att konkurrera på goda villkor. Eftersom betänkandet till största del innehåller negativa skrivningar har vi vid dagens omröstning röstat emot det."@lv13
"Detta initiativbetänkande belyser EU:s dubbelmoral i den internationella handelspolitiken. Det talas mycket varmt om behovet av att framväxande ekonomier öppnar upp sina marknader för europeiska företag. Samtidigt säger föredraganden att EU:s jordbruk har en "flerfunktionell prägel" som "måste respekteras". Vi anser att frihandel på sikt leder till en förbättrad värld. Hänsyn måste emellertid tas till olika länders utveckling. Om handel, även i början av utvecklingsprocessen, ska ha en fattigdomsminskande effekt, måste EU förändra sin handelspolitik genom att avskaffa jordbruksstödet och tillåta fattiga länder att konkurrera på goda villkor. Eftersom betänkandet till största del innehåller negativa skrivningar har vi vid dagens omröstning röstat emot det."@mt15
"Dit initiatiefverslag belicht de dubbele moraal van de EU in het internationale handelsbeleid. Er wordt in enthousiaste bewoordingen gesproken over de noodzaak dat zich ontwikkelende economieën hun markt openstellen voor Europese ondernemingen. Tegelijkertijd zegt de rapporteur dat het “multifunctionele karakter” van de landbouwsector in de EU “in ere moet worden gehouden”. Wij vinden dat vrijhandel op termijn leidt tot een betere wereld. Er moet echter wel rekening worden gehouden met het ontwikkelingsniveau van de verschillende landen. Om ervoor te zorgen dat handel, ook in het begin van het ontwikkelingsproces, de armoede vermindert, moet de EU haar handelsbeleid veranderen door de landbouwsteun af te schaffen en door arme landen toe te staan om op goede voorwaarden te concurreren. Omdat het verslag voor het grootste deel uit negatieve bewoordingen bestaat, hebben wij bij de stemming van vandaag tegen gestemd."@nl3
"Detta initiativbetänkande belyser EU:s dubbelmoral i den internationella handelspolitiken. Det talas mycket varmt om behovet av att framväxande ekonomier öppnar upp sina marknader för europeiska företag. Samtidigt säger föredraganden att EU:s jordbruk har en "flerfunktionell prägel" som "måste respekteras". Vi anser att frihandel på sikt leder till en förbättrad värld. Hänsyn måste emellertid tas till olika länders utveckling. Om handel, även i början av utvecklingsprocessen, ska ha en fattigdomsminskande effekt, måste EU förändra sin handelspolitik genom att avskaffa jordbruksstödet och tillåta fattiga länder att konkurrera på goda villkor. Eftersom betänkandet till största del innehåller negativa skrivningar har vi vid dagens omröstning röstat emot det."@pl16
"Este relatório de iniciativa ilustra bem a política de dois pesos e duas medidas com que a UE encara o comércio internacional. Há muito discurso entusiástico sobre a necessidade de as economias em desenvolvimento abrirem os seus mercados às empresas europeias. No mesmo texto, o relator diz que a agricultura da UE tem um “carácter multifuncional” que é necessário “respeitar”. Estamos convictos de que, a longo prazo, o comércio livre conduz a um mundo melhor. No entanto, é preciso ter em conta os diferentes níveis de desenvolvimento dos países. Se, mesmo no início do processo de desenvolvimento, o comércio tem por efeito a redução da pobreza, a UE tem de alterar a sua política comercial, acabando com os auxílios à agricultura e permitindo que os países pobres concorram em boas condições. Uma vez que a maior parte do relatório tem aspectos negativos, votámos hoje contra ele."@pt17
"Detta initiativbetänkande belyser EU:s dubbelmoral i den internationella handelspolitiken. Det talas mycket varmt om behovet av att framväxande ekonomier öppnar upp sina marknader för europeiska företag. Samtidigt säger föredraganden att EU:s jordbruk har en "flerfunktionell prägel" som "måste respekteras". Vi anser att frihandel på sikt leder till en förbättrad värld. Hänsyn måste emellertid tas till olika länders utveckling. Om handel, även i början av utvecklingsprocessen, ska ha en fattigdomsminskande effekt, måste EU förändra sin handelspolitik genom att avskaffa jordbruksstödet och tillåta fattiga länder att konkurrera på goda villkor. Eftersom betänkandet till största del innehåller negativa skrivningar har vi vid dagens omröstning röstat emot det."@sk18
"Detta initiativbetänkande belyser EU:s dubbelmoral i den internationella handelspolitiken. Det talas mycket varmt om behovet av att framväxande ekonomier öppnar upp sina marknader för europeiska företag. Samtidigt säger föredraganden att EU:s jordbruk har en "flerfunktionell prägel" som "måste respekteras". Vi anser att frihandel på sikt leder till en förbättrad värld. Hänsyn måste emellertid tas till olika länders utveckling. Om handel, även i början av utvecklingsprocessen, ska ha en fattigdomsminskande effekt, måste EU förändra sin handelspolitik genom att avskaffa jordbruksstödet och tillåta fattiga länder att konkurrera på goda villkor. Eftersom betänkandet till största del innehåller negativa skrivningar har vi vid dagens omröstning röstat emot det."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph