Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-04-04-Speech-2-138"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060404.18.2-138"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Vi är av den uppfattningen att rådets och Corepers sammanträden måste vara offentliga när lagstiftning sker. Det är en viktig demokratisk princip för att väljarnas ansvarsutkrävande gentemot de valda representanterna skall kunna fungera. Olyckligtvis innehåller förslaget till betänkande flera punkter som ger sitt stöd till antagandet av det förslag till konstitutionellt fördrag som folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna har avvisat. Vi har försökt att få dessa delar strukna i betänkandet genom att begära separata omröstningar på just dessa punkter. Oavsett utgången av dessa omröstningar vill vi dock rösta för betänkandet i sin helhet då öppenhetsreformer i rådets och Corepers arbete är en prioriterad fråga och vi vill sätta press på rådet att ändra sin arbetsordning. Men vi vänder oss starkt emot EU-parlamentets majoritets sätt att blanda in debatten om det konstitutionella fördragets framtid i denna viktiga öppenhetsfråga."@sv21
lpv:translated text
"Vi är av den uppfattningen att rådets och Corepers sammanträden måste vara offentliga när lagstiftning sker. Det är en viktig demokratisk princip för att väljarnas ansvarsutkrävande gentemot de valda representanterna skall kunna fungera. Olyckligtvis innehåller förslaget till betänkande flera punkter som ger sitt stöd till antagandet av det förslag till konstitutionellt fördrag som folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna har avvisat. Vi har försökt att få dessa delar strukna i betänkandet genom att begära separata omröstningar på just dessa punkter. Oavsett utgången av dessa omröstningar vill vi dock rösta för betänkandet i sin helhet då öppenhetsreformer i rådets och Corepers arbete är en prioriterad fråga och vi vill sätta press på rådet att ändra sin arbetsordning. Men vi vänder oss starkt emot EU-parlamentets majoritets sätt att blanda in debatten om det konstitutionella fördragets framtid i denna viktiga öppenhetsfråga."@cs1
"Vi er af den opfattelse, at Rådets og Corepers møder skal være offentlige i de tilfælde, hvor disse organer optræder som lovgivende myndighed. Dette er et vigtigt demokratisk princip, hvis vælgerne skal kunne holde de valgte repræsentanter ansvarlige. Desværre indeholder forslaget til betænkning en række punkter til støtte for vedtagelsen af udkastet til forfatningstraktat, som blev forkastet ved folkeafstemningerne i Frankrig og Nederlandene. Vi har forsøgt at få disse elementer fjernet fra betænkningen ved at anmode om særskilt afstemning om netop disse punkter. Uanset resultatet af disse afstemninger vil vi imidlertid stemme for betænkningen som helhed, eftersom reformer om åbenhed i Rådets og Corepers arbejde er et prioriteret område, og vi ønsker at lægge pres på Rådet for, at det ændrer sin forretningsorden. Vi tager imidlertid kraftigt afstand fra den måde, hvorpå Europa-Parlamentets flertal i forbindelse med dette vigtige spørgsmål om åbenhed har inddraget debatten om forfatningstraktatens fremtid."@da2
". Unserer Ansicht nach müssen die Tagungen des Rates und des Ausschusses der Ständigen Vertreter, die sie in ihrer Eigenschaft als Gesetzgeber abhalten, öffentlich sein. Das ist ein wichtiges demokratisches Prinzip, damit die Rechenschaftspflicht der gewählten Volksvertreter gegenüber den Wählern funktioniert. Leider enthält der Berichtsentwurf mehrere Punkte, die die Annahme des Entwurfs des Verfassungsvertrags befürworten, der in Frankreich und den Niederlanden in Volksabstimmungen abgelehnt worden ist. Wir haben uns darum bemüht, dass diese Teile aus dem Bericht gestrichen werden, indem wir zu eben diesen Punkten getrennte Abstimmungen gefordert haben. Unabhängig vom Ausgang dieser Abstimmungen wollen wir jedoch für den Bericht in seiner Gesamtheit stimmen, da Reformen der Arbeit des Rates und des Ausschusses der Ständigen Vertreter im Hinblick auf die Transparenz höchste Priorität haben und wir den Rat durch Druck zu einer Änderung seiner Geschäftsordnung bewegen wollen. Wir sind jedoch vollkommen gegen die Art und Weise, in der die Mehrheit des Europäischen Parlaments sich im Kontext dieser wichtige Transparenzfrage in die Debatte über die Zukunft des Verfassungsvertrags einmischt."@de9
". Θεωρούμε ότι οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου και της COREPER πρέπει να είναι δημόσιες όταν τα εν λόγω όργανα συνεδριάζουν με νομοθετική ιδιότητα. Αυτή είναι μια σημαντική δημοκρατική αρχή προκειμένου να μπορούν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι να λογοδοτούν στους ψηφοφόρους τους. Δυστυχώς, στο σχέδιο έκθεσης περιλαμβάνεται μια σειρά δηλώσεων υπέρ της έγκρισης του σχεδίου Συνταγματικής Συνθήκης το οποίο απορρίφθηκε στα δημοψηφίσματα της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών. Προσπαθήσαμε να επιτύχουμε τη διαγραφή των εν λόγω στοιχείων από την έκθεση ζητώντας τη διεξαγωγή ξεχωριστών ψηφοφοριών. Ανεξαρτήτως, όμως, του αποτελέσματος αυτών των ψηφοφοριών, επιθυμούμε να υπερψηφίσουμε την έκθεση στο σύνολό της, καθόσον οι μεταρρυθμίσεις που άπτονται της δημοσιότητας του έργου του Συμβουλίου και της COREPER αποτελεί θέμα προτεραιότητας, ενώ επιθυμούμε να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο να τροποποιήσει τον εσωτερικό του κανονισμό. Εντούτοις, διαφωνούμε ριζικά με τον τρόπο κατά τον οποίο, στο πλαίσιο αυτού του σημαντικού ζητήματος της δημοσιότητας, η πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλησε να παρέμβει στη συζήτηση για το μέλλον της Συνταγματικής Συνθήκης."@el10
"We are of the view that the Council’s and Coreper’s meetings must be public when those organisations act in a legislative capacity. This is an important democratic principle if voters are to be able to hold elected representatives accountable. Unfortunately, the draft report contains a number of points in support of the adoption of the draft Constitutional Treaty rejected in the referenda in France and the Netherlands. We have tried to get the relevant parts removed from the report by requesting separate votes on precisely these points. Irrespective of the outcome of these votes, we wish however to vote in favour of the report as a whole since reforms relating to openness in the Council’s and Coreper’s work is a priority issue, and we wish to put pressure on the Council to alter its Rules of Procedure. We are, however, strongly opposed to the way in which, in the context of this important issue of openness, the European Parliament’s majority has interfered in the debate on the future of the Constitutional Treaty."@en4
"Opinamos que las reuniones del Consejo y el Coreper deben ser públicas cuando estas organizaciones actúen como órganos legislativos. Este es un importante principio democrático si queremos que los electores puedan pedir cuentas a los representantes electos. Por desgracia, el borrador del informe contiene varios pasajes favorables a la adopción del proyecto de Tratado Constitucional rechazado en los referendos de Francia y los Países Bajos. Hemos intentado que se eliminaran del informe las partes en cuestión pidiendo votaciones separadas precisamente sobre esos pasajes. Con independencia del resultado de esas votaciones, queremos votar sin embargo a favor del informe en su conjunto, ya que las reformas relativas a la apertura de las reuniones del Consejo y del Coreper son una cuestión prioritaria y queremos presionar al Consejo para que cambie su Reglamento. Nos oponemos, sin embargo, con toda firmeza a la manera en que, en el contexto de esta importante cuestión de la apertura, la mayoría del Parlamento Europeo ha interferido en el debate sobre el futuro del Tratado Constitucional."@es20
"Vi är av den uppfattningen att rådets och Corepers sammanträden måste vara offentliga när lagstiftning sker. Det är en viktig demokratisk princip för att väljarnas ansvarsutkrävande gentemot de valda representanterna skall kunna fungera. Olyckligtvis innehåller förslaget till betänkande flera punkter som ger sitt stöd till antagandet av det förslag till konstitutionellt fördrag som folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna har avvisat. Vi har försökt att få dessa delar strukna i betänkandet genom att begära separata omröstningar på just dessa punkter. Oavsett utgången av dessa omröstningar vill vi dock rösta för betänkandet i sin helhet då öppenhetsreformer i rådets och Corepers arbete är en prioriterad fråga och vi vill sätta press på rådet att ändra sin arbetsordning. Men vi vänder oss starkt emot EU-parlamentets majoritets sätt att blanda in debatten om det konstitutionella fördragets framtid i denna viktiga öppenhetsfråga."@et5
"Olemme sitä mieltä, että neuvoston ja Coreperin kokousten on oltava julkisia silloin, kun kyseiset elimet toimivat lainsäätäjinä. Kyseessä on tärkeä demokratian periaate, jota tarvitaan, jotta äänestäjät voivat nähdä valittujen edustajien olevan vastuussa toimistaan. Valitettavasti mietintöluonnokseen sisältyy useita kohtia, joissa kannatetaan Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestyksissä hylätyn perustuslakisopimusluonnoksen hyväksymistä. Olemme yrittäneet saada kyseiset kohdat poistetuksi mietinnöstä pyytämällä erillistä äänestystä kyseisistä kohdista. Näiden äänestysten tuloksesta riippumatta haluamme kuitenkin äänestää koko mietinnön puolesta, koska neuvoston ja Coreperin työn avoimuuteen liittyvät uudistukset ovat tärkeä asia ja koska haluamme painostaa neuvostoa muuttamaan työjärjestystään. Vastustamme kuitenkin voimakkaasti tapaa, jolla Euroopan parlamentin enemmistö on tämän tärkeän avoimuuskysymyksen yhteydessä sekaantunut perustuslakisopimuksen tulevaisuudesta käytävään keskusteluun."@fi7
"Nous sommes d’avis que les réunions du Conseil et du Coreper devraient être publiques lorsque ces organisations interviennent en qualité de législateurs. C’est un principe démocratique important, si l’on veut que les électeurs puissent demander des comptes aux représentants élus. Malheureusement, le projet de rapport contient un certain nombre de points soutenant l’adoption du projet de Traité constitutionnel rejeté lors du référendum en France et aux Pays-Bas. Nous avons tenté de faire supprimer du rapport les parties s’y rapportant en demandant des votes séparés sur ces points précis. Sans préjuger du résultat de ces votes, nous tenons toutefois à voter pour ce rapport dans son ensemble, car les réformes relatives à la publicité des travaux du Conseil et du Coperer sont une question prioritaire et nous souhaitons faire pression sur le Conseil pour qu’il modifie son règlement. Nous sommes toutefois fortement opposés à la manière dont, dans le contexte de cette importante question d’ouverture, la majorité du Parlement européen est intervenue dans le débat concernant l’avenir du traité constitutionnel."@fr8
"Vi är av den uppfattningen att rådets och Corepers sammanträden måste vara offentliga när lagstiftning sker. Det är en viktig demokratisk princip för att väljarnas ansvarsutkrävande gentemot de valda representanterna skall kunna fungera. Olyckligtvis innehåller förslaget till betänkande flera punkter som ger sitt stöd till antagandet av det förslag till konstitutionellt fördrag som folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna har avvisat. Vi har försökt att få dessa delar strukna i betänkandet genom att begära separata omröstningar på just dessa punkter. Oavsett utgången av dessa omröstningar vill vi dock rösta för betänkandet i sin helhet då öppenhetsreformer i rådets och Corepers arbete är en prioriterad fråga och vi vill sätta press på rådet att ändra sin arbetsordning. Men vi vänder oss starkt emot EU-parlamentets majoritets sätt att blanda in debatten om det konstitutionella fördragets framtid i denna viktiga öppenhetsfråga."@hu11
"Siamo del parere che le riunioni del Consiglio e del COREPER debbano essere pubbliche quando questi organismi agiscono in veste di legislatori. Si tratta di un principio democratico importante affinché gli elettori possano contare sul principio di responsabilizzazione dei rappresentanti eletti. Purtroppo il progetto di relazione contiene alcuni punti a sostegno dell’approvazione del progetto di Trattato costituzionale che è stato respinto in Francia e nei Paesi Bassi. Abbiamo cercato di far togliere dalla relazione le parti in questione chiedendo votazioni separate su questi specifici punti. A prescindere dall’esito di tali votazioni, desideriamo tuttavia votare a favore della relazione nel suo complesso, giacché le riforme sull’apertura dei lavori del Consiglio e del COREPER sono una questione prioritaria, e intendiamo esercitare pressioni sul Consiglio affinché modifichi il proprio regolamento interno. Tuttavia, ci opponiamo con decisione al modo in cui, nell’ambito di questa importante questione sull’apertura, la maggioranza parlamentare si è intromessa nella discussione sul futuro del Trattato costituzionale."@it12
"Vi är av den uppfattningen att rådets och Corepers sammanträden måste vara offentliga när lagstiftning sker. Det är en viktig demokratisk princip för att väljarnas ansvarsutkrävande gentemot de valda representanterna skall kunna fungera. Olyckligtvis innehåller förslaget till betänkande flera punkter som ger sitt stöd till antagandet av det förslag till konstitutionellt fördrag som folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna har avvisat. Vi har försökt att få dessa delar strukna i betänkandet genom att begära separata omröstningar på just dessa punkter. Oavsett utgången av dessa omröstningar vill vi dock rösta för betänkandet i sin helhet då öppenhetsreformer i rådets och Corepers arbete är en prioriterad fråga och vi vill sätta press på rådet att ändra sin arbetsordning. Men vi vänder oss starkt emot EU-parlamentets majoritets sätt att blanda in debatten om det konstitutionella fördragets framtid i denna viktiga öppenhetsfråga."@lt14
"Vi är av den uppfattningen att rådets och Corepers sammanträden måste vara offentliga när lagstiftning sker. Det är en viktig demokratisk princip för att väljarnas ansvarsutkrävande gentemot de valda representanterna skall kunna fungera. Olyckligtvis innehåller förslaget till betänkande flera punkter som ger sitt stöd till antagandet av det förslag till konstitutionellt fördrag som folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna har avvisat. Vi har försökt att få dessa delar strukna i betänkandet genom att begära separata omröstningar på just dessa punkter. Oavsett utgången av dessa omröstningar vill vi dock rösta för betänkandet i sin helhet då öppenhetsreformer i rådets och Corepers arbete är en prioriterad fråga och vi vill sätta press på rådet att ändra sin arbetsordning. Men vi vänder oss starkt emot EU-parlamentets majoritets sätt att blanda in debatten om det konstitutionella fördragets framtid i denna viktiga öppenhetsfråga."@lv13
"Vi är av den uppfattningen att rådets och Corepers sammanträden måste vara offentliga när lagstiftning sker. Det är en viktig demokratisk princip för att väljarnas ansvarsutkrävande gentemot de valda representanterna skall kunna fungera. Olyckligtvis innehåller förslaget till betänkande flera punkter som ger sitt stöd till antagandet av det förslag till konstitutionellt fördrag som folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna har avvisat. Vi har försökt att få dessa delar strukna i betänkandet genom att begära separata omröstningar på just dessa punkter. Oavsett utgången av dessa omröstningar vill vi dock rösta för betänkandet i sin helhet då öppenhetsreformer i rådets och Corepers arbete är en prioriterad fråga och vi vill sätta press på rådet att ändra sin arbetsordning. Men vi vänder oss starkt emot EU-parlamentets majoritets sätt att blanda in debatten om det konstitutionella fördragets framtid i denna viktiga öppenhetsfråga."@mt15
"Wij zijn van mening dat de vergaderingen van de Raad en het Coreper openbaar moeten zijn wanneer deze organen als wetgever optreden. Dat is een belangrijk democratisch beginsel om het mogelijk te maken dat kiezers de door hen gekozen vertegenwoordigers ter verantwoording kunnen roepen. Helaas bevat het ontwerpverslag diverse paragrafen waarin steun wordt gegeven aan het aannemen van het ontwerp van het Grondwettelijk Verdrag dat bij de referenda in Frankrijk en Nederland is verworpen. Wij hebben geprobeerd deze passages uit het verslag geschrapt te krijgen door te vragen om aparte stemmingen over deze specifieke paragrafen. Ongeacht de uitslag van deze stemmingen zullen wij toch voor het verslag in zijn geheel stemmen, omdat de hervormingen inzake openheid van het werk van de Raad en van het Coreper hoge prioriteit hebben, en wij willen de Raad onder druk zetten om zijn reglement te wijzigen. Wij zijn echter sterk tegen de manier waarop de meerderheid van het Europees Parlement zich in verband met deze belangrijke openbaarheidskwestie mengt in het debat over de toekomst van het Grondwettelijk Verdrag."@nl3
"Vi är av den uppfattningen att rådets och Corepers sammanträden måste vara offentliga när lagstiftning sker. Det är en viktig demokratisk princip för att väljarnas ansvarsutkrävande gentemot de valda representanterna skall kunna fungera. Olyckligtvis innehåller förslaget till betänkande flera punkter som ger sitt stöd till antagandet av det förslag till konstitutionellt fördrag som folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna har avvisat. Vi har försökt att få dessa delar strukna i betänkandet genom att begära separata omröstningar på just dessa punkter. Oavsett utgången av dessa omröstningar vill vi dock rösta för betänkandet i sin helhet då öppenhetsreformer i rådets och Corepers arbete är en prioriterad fråga och vi vill sätta press på rådet att ändra sin arbetsordning. Men vi vänder oss starkt emot EU-parlamentets majoritets sätt att blanda in debatten om det konstitutionella fördragets framtid i denna viktiga öppenhetsfråga."@pl16
"Entendemos que as reuniões do Conselho e do COREPER devem ser públicas quando estes órgãos actuam no exercício dos seus poderes legislativos. Este é um princípio democrático importante para que os eleitores possam exigir responsabilidades aos seus representantes eleitos. Infelizmente, o projecto de relatório contém uma série de referências de apoio à adopção do projecto de Tratado Constitucional que foi rejeitado nos referendos de França e dos Países Baixos. Tentámos que essas partes fossem retiradas do relatório, solicitando votações separadas desses pontos específicos. Independentemente dos resultados destas votações, queremos votar a favor do relatório no seu conjunto, porque as reformas relativas à abertura dos trabalhos do Conselho e do COREPER constituem uma questão prioritária e pretendemos pressionar o Conselho a alterar o seu Regulamento Interno. No entanto, opomo-nos firmemente ao modo como a maioria no Parlamento Europeu, no contexto desta importante questão da abertura, interferiu no debate sobre o futuro do Tratado Constitucional."@pt17
"Vi är av den uppfattningen att rådets och Corepers sammanträden måste vara offentliga när lagstiftning sker. Det är en viktig demokratisk princip för att väljarnas ansvarsutkrävande gentemot de valda representanterna skall kunna fungera. Olyckligtvis innehåller förslaget till betänkande flera punkter som ger sitt stöd till antagandet av det förslag till konstitutionellt fördrag som folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna har avvisat. Vi har försökt att få dessa delar strukna i betänkandet genom att begära separata omröstningar på just dessa punkter. Oavsett utgången av dessa omröstningar vill vi dock rösta för betänkandet i sin helhet då öppenhetsreformer i rådets och Corepers arbete är en prioriterad fråga och vi vill sätta press på rådet att ändra sin arbetsordning. Men vi vänder oss starkt emot EU-parlamentets majoritets sätt att blanda in debatten om det konstitutionella fördragets framtid i denna viktiga öppenhetsfråga."@sk18
"Vi är av den uppfattningen att rådets och Corepers sammanträden måste vara offentliga när lagstiftning sker. Det är en viktig demokratisk princip för att väljarnas ansvarsutkrävande gentemot de valda representanterna skall kunna fungera. Olyckligtvis innehåller förslaget till betänkande flera punkter som ger sitt stöd till antagandet av det förslag till konstitutionellt fördrag som folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna har avvisat. Vi har försökt att få dessa delar strukna i betänkandet genom att begära separata omröstningar på just dessa punkter. Oavsett utgången av dessa omröstningar vill vi dock rösta för betänkandet i sin helhet då öppenhetsreformer i rådets och Corepers arbete är en prioriterad fråga och vi vill sätta press på rådet att ändra sin arbetsordning. Men vi vänder oss starkt emot EU-parlamentets majoritets sätt att blanda in debatten om det konstitutionella fördragets framtid i denna viktiga öppenhetsfråga."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph