Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-04-03-Speech-1-154"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060403.12.1-154"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I wish to begin by making a few comments about Mr Knapman’s absurd remarks. He said that the Commission is an unelected government. Of course, everybody knows perfectly well that it is not a government at all. Would you like it to be elected? Would you like it to be a federal Europe with an elected government? Come on, which way are you facing, Mr Knapman? Then he uses this ridiculous word: the Commission ‘dictates’ laws. It does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament. Just tell the truth to the British public – that is all we ask. I am going to abandon Mr Knapman now. The ALDE Group is totally supportive of these reports and we want more openness. Under the British Presidency we fought very hard to persuade Mr Blair to do something. In his usual way, there were big words and promises but very little action in the Council of Ministers under the British Presidency, which was very sad. We want the Council to legislate in public. It is perfectly clear and simple: only North Korea and Beijing behave like the Council of Ministers in Brussels. That must change if we want the public to understand what is happening in Europe. Secondly, we want legal opinions drafted within the framework of a legislative process to be public, not just to parliamentary committees but also to the public, whom we represent. I have run out of time. However, we will all vote in favour – I hope even Mr Knapman."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I wish to begin by making a few comments about Mr Knapman’s absurd remarks. He said that the Commission is an unelected government. Of course, everybody knows perfectly well that it is not a government at all. Would you like it to be elected? Would you like it to be a federal Europe with an elected government? Come on, which way are you facing, Mr Knapman? Then he uses this ridiculous word: the Commission ‘dictates’ laws. It does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament. Just tell the truth to the British public – that is all we ask. I am going to abandon Mr Knapman now. The ALDE Group is totally supportive of these reports and we want more openness. Under the British Presidency we fought very hard to persuade Mr Blair to do something. In his usual way, there were big words and promises but very little action in the Council of Ministers under the British Presidency, which was very sad. We want the Council to legislate in public. It is perfectly clear and simple: only North Korea and Beijing behave like the Council of Ministers in Brussels. That must change if we want the public to understand what is happening in Europe. Secondly, we want legal opinions drafted within the framework of a legislative process to be public, not just to parliamentary committees but also to the public, whom we represent. I have run out of time. However, we will all vote in favour – I hope even Mr Knapman."@cs1
"Hr. formand, jeg ønsker at komme med et par kommentarer til hr. Knapmans absurde bemærkninger. Han udtalte, at Kommissionen er en ikke-valgt regering. Alle ved naturligvis, at Kommissionen ikke er en regering. Ønsker De, at Kommissionen vælges? Ønsker De et føderalt Europa med en valgt regering? Hvad mener De egentlig, hr. Knapman? Og så bruger hr. Knapman den tåbelige formulering, at Kommissionen "dikterer" lovgivningen. Den dikterer ingenting. Kommissionen har sine beføjelser fra Rådet og Parlamentet. Den britiske befolkning skal blot have sandheden at vide, det er alt, hvad vi beder om. Jeg vil ikke bruge mere tid på hr. Knapman. ALDE-Gruppen støtter fuldt ud betænkningerne, og vi ønsker mere åbenhed. Vi kæmpede meget hårdt under det britiske formandskab for at overbevise hr. Blair om at gøre noget ved det. Som det er hans stil, var der store ord og løfter, men meget lidt handling i Ministerrådet under det britiske formandskab, og det var meget beklageligt. Vi ønskede, at Rådet skulle fastsætte lovgivning i fuld åbenhed. Det er helt klart og tydeligt. Kun Nordkorea og Beijing opfører sig som Ministerrådet i Bruxelles. Det skal ændre sig, hvis vi ønsker, at offentligheden forstår, hvad der sker i Europa. Derudover ønsker vi, at udarbejdelsen af retlige udtalelser inden for rammerne af en lovgivningsmæssig proces skal være offentlige, ikke blot for Parlamentets udvalg, men også for EU's borgere, som vi repræsenterer. Jeg har brugt min taletid. Vi stemmer imidlertid alle for betænkningerne - endda hr. Knapman, håber jeg."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte eingangs ein paar Worte zu Herrn Knapmans absurden Bemerkungen sagen. Er erklärte, die Kommission sei eine nicht gewählte Regierung. Natürlich ist jedem zweifelsohne bekannt, dass es sich in keiner Weise um eine Regierung handelt. Möchten Sie, dass sie gewählt wird? Wollen Sie ein föderatives Europa mit einer gewählten Regierung? Also was wollen Sie, Herr Knapman? Dann gebraucht er diese lächerliche Formulierung: Die Kommission „diktiert“ Gesetze. Sie diktiert überhaupt nichts: Sie erhält ihre Befugnisse vom Rat und vom Parlament. Sagen Sie der britischen Öffentlichkeit einfach nur die Wahrheit – das ist alles, worum wir bitten. So weit zu Herrn Knapman. Die ALDE-Fraktion unterstützt voll und ganz diese Berichte. Wir wollen mehr Offenheit. Unter dem britischen Ratsvorsitz haben wir hart gekämpft, um Herrn Blair zu überzeugen, dass etwas getan werden muss. Wie üblich machte er große Worte und Versprechen, doch im Ministerrat wurde unter dem britischen Ratsvorsitz sehr wenig gehandelt. Und das ist äußerst bedauerlich. Wir wollen, dass der Rat öffentlich über Gesetze entscheidet. Es ist nicht zu übersehen: Nur Nordkorea und Beijing verhalten sich so wie der Ministerrat in Brüssel. Das muss sich ändern, wenn wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger verstehen, was in Europa geschieht. Zweitens wollen wir, dass im Rahmen des Legislativverfahrens verfasste Rechtsgutachten der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden, also nicht nur den Ausschüssen des Parlaments, sondern der Bevölkerung, die wir vertreten. Meine Redezeit ist um. Wir werden alle dafür stimmen – ich hoffe, auch Herr Knapman."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω με ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τα παράλογα σχόλια του κ. Knapman. Δήλωσε ότι η Επιτροπή είναι μια μη εκλεγμένη κυβέρνηση. Φυσικά, όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν πρόκειται καθόλου για κυβέρνηση. Θα θέλατε να εκλέγεται; Θα θέλατε να υπάρχει μια ομοσπονδιακή Ευρώπη με εκλεγμένη κυβέρνηση; Ελάτε, κύριε Knapman, ποια είναι τελικά η θέση σας; Έπειτα, χρησιμοποιεί αυτήν τη γελοία λέξη: η Επιτροπή «υπαγορεύει» νόμους. Δεν υπαγορεύει τίποτε: αντλεί τις εξουσίες της από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Πείτε την αλήθεια στο βρετανικό κοινό – μόνο αυτό ζητάμε. Θα αφήσω τώρα το θέμα του κ. Knapman. Στην Ομάδα των Φιλελευθέρων υποστηρίζουμε πλήρως αυτές τις εκθέσεις και θέλουμε περισσότερο ανοικτό χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια της βρετανικής Προεδρίας παλέψαμε πολύ σκληρά για να πείσουμε τον κ. Μπλερ να κάνει κάτι. Όπως συνηθίζει άλλωστε, ακούστηκαν μεγάλα λόγια και δόθηκαν υποσχέσεις, όμως οι ενέργειες στις οποίες προέβη το Συμβούλιο Υπουργών υπό τη βρετανική Προεδρία υπήρξαν ελάχιστες, και αυτό είναι πολύ λυπηρό. Θέλουμε το Συμβούλιο να νομοθετεί δημοσίως. Είναι απολύτως σαφές και απλό: μόνο η Βόρεια Κορέα και το Πεκίνο συμπεριφέρονται όπως το Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες. Αυτό πρέπει να αλλάξει αν θέλουμε να κατανοούν οι πολίτες αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Δεύτερον, επιθυμούμε οι νομικές γνωμοδοτήσεις που συντάσσονται στο πλαίσιο νομοθετικών διαδικασιών να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, όχι μόνον έναντι των κοινοβουλευτικών επιτροπών αλλά και έναντι των πολιτών τους οποίους εκπροσωπούμε. Δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Ωστόσο, θα ψηφίσουμε όλοι υπέρ – ελπίζω ακόμη και ο κ. Knapman."@el10
"Señor Presidente, voy a comenzar haciendo algunos comentarios sobre las absurdas observaciones del señor Knapman. Ha dicho que la Comisión es un Gobierno no electo. Por supuesto, todo el mundo sabe de sobra que no es en absoluto un Gobierno. ¿Le gustaría que fuera elegida? ¿Le gustaría que esto fuera una Europa federal con un Gobierno elegido? Por favor, ¿qué pretende, señor Knapman? Luego utiliza una ridícula expresión: la Comisión «dicta» leyes. No dicta nada: recibe sus poderes del Consejo y del Parlamento. Limítese a decir la verdad al público británico, es todo lo que pedimos. Hasta aquí con respecto al señor Knapman. El Grupo ALDE apoya plenamente estos informes y queremos más apertura. Bajo la Presidencia británica luchamos de forma denodada por convencer al señor Blair de que hiciera algo. Fiel a su costumbre, en el Consejo de Ministros bajo la Presidencia Británica se vertieron grandes palabras y promesas, pero hubo muy pocos hechos, lo cual es muy triste. Queremos que el Consejo legisle en público. Es algo muy claro y muy sencillo: únicamente Corea del Norte y Pekín se comportan como el Consejo de Ministros en Bruselas. Esto debe cambiar si queremos que el público comprenda lo que ocurre en Europa. En segundo lugar, queremos que las opiniones jurídicas elaboradas en el marco de un proceso legislativo sean públicas, no solo para las comisiones parlamentarias, sino también para el público al que representamos. Se me acaba el tiempo. No obstante, todos vamos a votar a favor, y espero que lo haga incluso el señor Knapman."@es20
"Mr President, I wish to begin by making a few comments about Mr Knapman’s absurd remarks. He said that the Commission is an unelected government. Of course, everybody knows perfectly well that it is not a government at all. Would you like it to be elected? Would you like it to be a federal Europe with an elected government? Come on, which way are you facing, Mr Knapman? Then he uses this ridiculous word: the Commission ‘dictates’ laws. It does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament. Just tell the truth to the British public – that is all we ask. I am going to abandon Mr Knapman now. The ALDE Group is totally supportive of these reports and we want more openness. Under the British Presidency we fought very hard to persuade Mr Blair to do something. In his usual way, there were big words and promises but very little action in the Council of Ministers under the British Presidency, which was very sad. We want the Council to legislate in public. It is perfectly clear and simple: only North Korea and Beijing behave like the Council of Ministers in Brussels. That must change if we want the public to understand what is happening in Europe. Secondly, we want legal opinions drafted within the framework of a legislative process to be public, not just to parliamentary committees but also to the public, whom we represent. I have run out of time. However, we will all vote in favour – I hope even Mr Knapman."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aloittaa esittämällä muutaman huomion jäsen Knapmanin järjettömistä huomautuksista. Hän sanoi komission olevan vaaleilla valitsematon hallitus. Kaikki tietävät totta kai erittäin hyvin, ettei komissio ole mikään hallitus. Haluaisitteko, että se valittaisiin vaaleilla? Haluaisitteko Euroopan liittovaltion, jossa olisi vaaleilla valittu hallitus? Kertokaahan, jäsen Knapman, mitä oikein haluatte. Lisäksi hän käytti seuraavaa naurettavaa sanaa: komissio "sanelee" lakeja. Komissio ei sanele yhtään mitään: se saa valtansa neuvostolta ja parlamentilta. Kertokaa vain totuus Britannian kansalle – siinä kaikki, mitä pyydämme. En puhu sen enempää jäsen Knapmanista. ALDE-ryhmä kannattaa täysin näitä mietintöjä ja haluaa lisää avoimuutta. Ison-Britannian puheenjohtajuuskaudella pyrimme kovasti saamaan pääministeri Blairin tekemään jotakin. Hänelle tyypilliseen tapaan Ison-Britannian puheenjohtajuuskaudella ministerineuvostossa kuultiin suuria sanoja ja suuria lupauksia mutta nähtiin hyvin vähän toimintaa, mikä oli hyvin surullista. Haluamme neuvoston säätävän lakeja julkisesti. Asia on täysin selvä ja yksinkertainen: vain Pohjois-Korea ja Peking toimivat kuten ministerineuvosto Brysselissä. Asiaan on tultava muutos, jos haluamme yleisön ymmärtävän, mitä Euroopassa tapahtuu. Toiseksi haluamme lainsäädäntöprosessin yhteydessä laadittavien oikeudellisten lausuntojen olevan julkisia paitsi parlamentin valiokunnille myös yleisölle, joita edustamme. Olen käyttänyt jo puheaikani. Joka tapauksessa me kaikki – ja toivottavasti jopa jäsen Knapman – äänestämme mietintöjen puolesta."@fi7
"Monsieur le Président, je souhaiterais en premier lieu émettre quelques commentaires sur les remarques absurdes de M. Knapman. Il a affirmé que la Commission est un gouvernement non élu. Bien entendu, chacun sait pertinemment qu’elle n’est absolument pas un gouvernement. Souhaiteriez-vous qu’elle soit élue? Souhaiteriez-vous une Europe fédérale dirigée par un gouvernement élu? Sérieusement, quelle est votre position, Monsieur Knapman? Il emploie ensuite cette expression ridicule: la Commission «élabore et dicte» les lois. Elle n’édicte strictement rien: elle reçoit ses compétences du Conseil et du Parlement. Dites simplement la vérité à la population britannique - c’est tout ce que nous demandons. Je clos à présent le sujet de M. Knapman. Le groupe ALDE soutient pleinement ces rapports et nous réclamons une plus grande ouverture. Sous la présidence britannique, nous nous sommes battus avec force pour persuader M. Blair de faire quelque chose. Selon sa tactique habituelle, nous avons entendu de belles paroles et de grandes promesses, mais les actes ont été extrêmement maigres au Conseil de ministres sous la présidence britannique, ce qui est profondément triste. Nous demandons à ce que le Conseil légifère en public. L’enjeu est parfaitement limpide: seuls la Corée du Nord et Pékin pratiquent comme le Conseil de ministres à Bruxelles. La situation doit changer si nous souhaitons que le public comprenne ce qui se passe en Europe. D’autre part, nous demandons que les avis juridiques produits dans le cadre d’un processus législatif soient accessibles non seulement aux commissions parlementaires, mais également à la population, dont nous sommes les représentants. Mon temps de parole est épuisé. Nous exprimerons cependant tous un vote favorable - en ce compris, je l’espère, M. Knapman."@fr8
"Mr President, I wish to begin by making a few comments about Mr Knapman’s absurd remarks. He said that the Commission is an unelected government. Of course, everybody knows perfectly well that it is not a government at all. Would you like it to be elected? Would you like it to be a federal Europe with an elected government? Come on, which way are you facing, Mr Knapman? Then he uses this ridiculous word: the Commission ‘dictates’ laws. It does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament. Just tell the truth to the British public – that is all we ask. I am going to abandon Mr Knapman now. The ALDE Group is totally supportive of these reports and we want more openness. Under the British Presidency we fought very hard to persuade Mr Blair to do something. In his usual way, there were big words and promises but very little action in the Council of Ministers under the British Presidency, which was very sad. We want the Council to legislate in public. It is perfectly clear and simple: only North Korea and Beijing behave like the Council of Ministers in Brussels. That must change if we want the public to understand what is happening in Europe. Secondly, we want legal opinions drafted within the framework of a legislative process to be public, not just to parliamentary committees but also to the public, whom we represent. I have run out of time. However, we will all vote in favour – I hope even Mr Knapman."@hu11
"Signor Presidente, per cominciare vorrei spendere alcune parole sulle assurde dichiarazioni dell’onorevole Knapman. Il collega ha affermato che la Commissione è un governo non eletto; ovviamente tutti sanno benissimo che la Commissione non è affatto un governo. Lei vorrebbe che fosse un organo elettivo? Vorrebbe un’Europa federale con un governo eletto? Onorevole Knapman, da che parte sta? Poi è caduto nel ridicolo dicendo che la Commissione impone leggi; la Commissione non impone niente, ma deriva i propri poteri da Consiglio e Parlamento. Onorevole Knapman, le chiediamo solo di dire la verità ai cittadini britannici. E adesso cambio argomento. Il gruppo ALDE sostiene senza riserve queste relazioni e chiede maggiore apertura. Durante la Presidenza britannica ci siamo battuti duramente per convincere il Primo Ministro Blair a fare qualcosa; tuttavia, com’è consuetudine del nostro durante la Presidenza britannica il Consiglio dei ministri ha fatto ampio ricorso a parole altisonanti e a grandi promesse, cui purtroppo non sono praticamente seguiti fatti concreti. Vogliamo che il Consiglio legiferi a porte aperte. La questione è di singolare chiarezza: soltanto la Corea del Nord e la Cina si comportano come il Consiglio dei ministri di Bruxelles, e questo deve cambiare se vogliamo che l’opinione pubblica capisca quello che sta succedendo in Europa. In secondo luogo, vogliamo che i pareri giuridici vengano emessi nel quadro di un processo legislativo aperto non soltanto alle commissioni parlamentari, ma anche ai cittadini, che noi rappresentiamo. Ho esaurito il tempo a mia disposizione. Comunque, voteremo tutti a favore – mi auguro anche l’onorevole Knapman."@it12
"Mr President, I wish to begin by making a few comments about Mr Knapman’s absurd remarks. He said that the Commission is an unelected government. Of course, everybody knows perfectly well that it is not a government at all. Would you like it to be elected? Would you like it to be a federal Europe with an elected government? Come on, which way are you facing, Mr Knapman? Then he uses this ridiculous word: the Commission ‘dictates’ laws. It does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament. Just tell the truth to the British public – that is all we ask. I am going to abandon Mr Knapman now. The ALDE Group is totally supportive of these reports and we want more openness. Under the British Presidency we fought very hard to persuade Mr Blair to do something. In his usual way, there were big words and promises but very little action in the Council of Ministers under the British Presidency, which was very sad. We want the Council to legislate in public. It is perfectly clear and simple: only North Korea and Beijing behave like the Council of Ministers in Brussels. That must change if we want the public to understand what is happening in Europe. Secondly, we want legal opinions drafted within the framework of a legislative process to be public, not just to parliamentary committees but also to the public, whom we represent. I have run out of time. However, we will all vote in favour – I hope even Mr Knapman."@lt14
"Mr President, I wish to begin by making a few comments about Mr Knapman’s absurd remarks. He said that the Commission is an unelected government. Of course, everybody knows perfectly well that it is not a government at all. Would you like it to be elected? Would you like it to be a federal Europe with an elected government? Come on, which way are you facing, Mr Knapman? Then he uses this ridiculous word: the Commission ‘dictates’ laws. It does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament. Just tell the truth to the British public – that is all we ask. I am going to abandon Mr Knapman now. The ALDE Group is totally supportive of these reports and we want more openness. Under the British Presidency we fought very hard to persuade Mr Blair to do something. In his usual way, there were big words and promises but very little action in the Council of Ministers under the British Presidency, which was very sad. We want the Council to legislate in public. It is perfectly clear and simple: only North Korea and Beijing behave like the Council of Ministers in Brussels. That must change if we want the public to understand what is happening in Europe. Secondly, we want legal opinions drafted within the framework of a legislative process to be public, not just to parliamentary committees but also to the public, whom we represent. I have run out of time. However, we will all vote in favour – I hope even Mr Knapman."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag beginnen met het leveren van enig commentaar op de absurde opmerkingen van de heer Knapman. Hij zegt dat de Commissie een niet-gekozen regering is. Natuurlijk weet iedereen heel goed dat de Commissie helemaal geen regering is. Zou u willen dat de Commissie werd gekozen? Streeft u naar een federaal Europa met een gekozen regering? Kom toch, welke kant wilt u nu op, mijnheer Knapman? Vervolgens bezigt hij dit belachelijke woord: de Commissie "dicteert" wetten. De Commissie dicteert helemaal niets: zij krijgt haar macht van de Raad en het Parlement. Vertel het Britse volk de waarheid, meer verlangen wij niet. Daarbij laat ik het nu voor wat de heer Knapman betreft. De ALDE-Fractie staat helemaal achter deze verslagen en wij streven naar meer openbaarheid. Onder het Britse voorzitterschap hebben we een zwaar gevecht geleverd om de heer Blair ervan te overtuigen dat hij iets moest doen. Zoals gebruikelijk sprak hij veel grote woorden en werd er veel beloofd, maar werd er tijdens het Britse voorzitterschap weinig ondernomen, wat erg droevig was. Wij willen dat de Raad in het openbaar als wetgever optreedt. Het is volstrekt helder en eenvoudig: alleen Noord-Korea en Peking opereren zoals de Raad van ministers in Brussel. Dat moet veranderen als we willen dat het publiek begrijpt wat er in Europa gaande is. In de tweede plaats willen we dat de juridische adviezen die worden opgesteld in het kader van het wetgevingsproces beschikbaar zijn, niet alleen voor de Parlementaire commissies, maar ook voor het publiek, dat wij vertegenwoordigen. Mijn tijd is op. We zullen echter met zijn allen voor stemmen – zelfs de heer Knapman, hoop ik."@nl3
"Mr President, I wish to begin by making a few comments about Mr Knapman’s absurd remarks. He said that the Commission is an unelected government. Of course, everybody knows perfectly well that it is not a government at all. Would you like it to be elected? Would you like it to be a federal Europe with an elected government? Come on, which way are you facing, Mr Knapman? Then he uses this ridiculous word: the Commission ‘dictates’ laws. It does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament. Just tell the truth to the British public – that is all we ask. I am going to abandon Mr Knapman now. The ALDE Group is totally supportive of these reports and we want more openness. Under the British Presidency we fought very hard to persuade Mr Blair to do something. In his usual way, there were big words and promises but very little action in the Council of Ministers under the British Presidency, which was very sad. We want the Council to legislate in public. It is perfectly clear and simple: only North Korea and Beijing behave like the Council of Ministers in Brussels. That must change if we want the public to understand what is happening in Europe. Secondly, we want legal opinions drafted within the framework of a legislative process to be public, not just to parliamentary committees but also to the public, whom we represent. I have run out of time. However, we will all vote in favour – I hope even Mr Knapman."@pl16
"Senhor Presidente, começarei por fazer alguns comentários às observações absurdas do senhor deputado Knapman. O senhor deputado disse que a Comissão é um governo não eleito. Claro que toda a gente sabe perfeitamente que a Comissão não é de maneira nenhuma um governo. Preferia que fosse eleita? Preferia que houvesse uma Europa federal com um governo eleito? Explique-se lá, Senhor Deputado Knapman, qual é a sua posição? Depois o senhor deputado fez esta afirmação absurda: a Comissão "dita" leis. A Comissão não dita nada: os poderes que detém são-lhe conferidos pelo Conselho e pelo Parlamento. Vamos dizer a verdade à população do Reino Unido – é isso que queremos. E agora esqueçamos o senhor deputado Knapman. O Grupo ALDE apoia totalmente estes relatórios e queremos mais abertura. Durante a Presidência do Reino Unido, esforçámo-nos arduamente por convencer o Primeiro-Ministro Blair a fazer qualquer coisa. Como de costume, durante a Presidência do Reino Unido houve muitas palavras bonitas e muitas promessas no Conselho de Ministros, mas muito poucos actos, o que foi uma pena. Queremos que o Conselho legisle publicamente. É claro como a água: só a Coreia do Norte e Pequim se comportam como o Conselho de Ministros de Bruxelas. É algo que tem de mudar, se quisermos que as pessoas compreendam o que acontece na Europa. Em segundo lugar, queremos que os pareceres jurídicos elaborados no âmbito do processo legislativo sejam públicos e dados a conhecer não só às comissões parlamentares, mas também às populações que representamos. Já gastei o meu tempo de palavra. Mas vamos todos votar a favor, e espero que até o senhor deputado Knapman."@pt17
"Mr President, I wish to begin by making a few comments about Mr Knapman’s absurd remarks. He said that the Commission is an unelected government. Of course, everybody knows perfectly well that it is not a government at all. Would you like it to be elected? Would you like it to be a federal Europe with an elected government? Come on, which way are you facing, Mr Knapman? Then he uses this ridiculous word: the Commission ‘dictates’ laws. It does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament. Just tell the truth to the British public – that is all we ask. I am going to abandon Mr Knapman now. The ALDE Group is totally supportive of these reports and we want more openness. Under the British Presidency we fought very hard to persuade Mr Blair to do something. In his usual way, there were big words and promises but very little action in the Council of Ministers under the British Presidency, which was very sad. We want the Council to legislate in public. It is perfectly clear and simple: only North Korea and Beijing behave like the Council of Ministers in Brussels. That must change if we want the public to understand what is happening in Europe. Secondly, we want legal opinions drafted within the framework of a legislative process to be public, not just to parliamentary committees but also to the public, whom we represent. I have run out of time. However, we will all vote in favour – I hope even Mr Knapman."@sk18
"Mr President, I wish to begin by making a few comments about Mr Knapman’s absurd remarks. He said that the Commission is an unelected government. Of course, everybody knows perfectly well that it is not a government at all. Would you like it to be elected? Would you like it to be a federal Europe with an elected government? Come on, which way are you facing, Mr Knapman? Then he uses this ridiculous word: the Commission ‘dictates’ laws. It does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament. Just tell the truth to the British public – that is all we ask. I am going to abandon Mr Knapman now. The ALDE Group is totally supportive of these reports and we want more openness. Under the British Presidency we fought very hard to persuade Mr Blair to do something. In his usual way, there were big words and promises but very little action in the Council of Ministers under the British Presidency, which was very sad. We want the Council to legislate in public. It is perfectly clear and simple: only North Korea and Beijing behave like the Council of Ministers in Brussels. That must change if we want the public to understand what is happening in Europe. Secondly, we want legal opinions drafted within the framework of a legislative process to be public, not just to parliamentary committees but also to the public, whom we represent. I have run out of time. However, we will all vote in favour – I hope even Mr Knapman."@sl19
"Herr talman! Jag vill börja med att kommentera Roger Knapmans absurda yttranden. Han sa att kommissionen är en icke-vald regering. Alla vet naturligtvis att det inte är en regering över huvud taget. Skulle ni vilja att den var folkvald? Vill ni ha ett federalt EU med en folkvald regering? Herr Knapman! På vilken sida befinner ni er egentligen? Sedan använder han dessa löjliga ord: kommissionen ”dikterar” lagar. Den dikterar ingenting: den får sina befogenheter från rådet och parlamentet. Säg bara sanningen till den brittiska allmänheten – det är allt vi begär. Jag kommer nu att överge Roger Knapman. ALDE-gruppen ger sitt fulla stöd till dessa betänkanden, och vi vill ha större öppenhet. Under det brittiska ordförandeskapet kämpade vi hårt för att övertala Tony Blair att göra något. Som vanligt när det gäller honom var det stora ord och löften men få åtgärder i ministerrådet under det brittiska ordförandeskapet, vilket var mycket tråkigt. Vi vill att rådet stiftar lagar offentligt. Det är mycket enkelt och klart: endast Nordkorea och Peking uppför sig som ministerrådet i Bryssel. Det måste ske en förändring om vi vill att allmänheten ska förstå vad som händer i EU. För det andra vill vi att de rättsutlåtanden som har utarbetats inom ramen för en lagstiftningsprocess ska vara offentliga, inte bara för parlamentsutskotten utan även för allmänheten, som vi företräder. Min tid har tagit slut. Vi kommer dock alla att rösta för – även Roger Knapman, hoppas jag."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Bill Newton Dunn (ALDE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph