Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-03-16-Speech-4-020"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060316.5.4-020"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα της γρίπης των πτηνών ήταν - και ασφαλώς θα συμφωνήσετε - μια ευκαιρία για την Ένωση και τα κράτη μέλη να δράσουν συντονισμένα και αποτελεσματικά ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Πρόσφερε όμως και μια πρόσθετη απόδειξη για την αξία που έχει η κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το στοιχείο λοιπόν του συντονισμού του προγράμματος, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό και απαραίτητο για την επιτυχία του και σίγουρα η ανοικτή μέθοδος συντονισμού μπορεί να συμβάλει σε θέματα επικουρικότητας μέσω ενίσχυσης στρατηγικών στον τομέα της υγείας και υγειονομικής περίθαλψης όπως είναι η κινητικότητα των ασθενών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσα να συνεχίσω με έναν ατέλειωτο κατάλογο σε θέματα πρόληψης και θεραπείας. Όμως, είμαι βέβαιος πως αποτελεί κοινό τόπο πια η ανάγκη μιας συντονισμένης παρέμβασης που θα συνδυάζει την κοινή δράση στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δυνατότητα και ικανότητα των κρατών μελών να ενισχύουν τη δική τους αποτελεσματικότητα. Αυτή τη φιλόδοξη, είναι αλήθεια, επιδίωξη υπηρετεί το προτεινόμενο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι αρτιότερο, δεδομένης δε και της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει, πιστεύω ότι θα αποδώσει συγκριτικά υπέρτερα αποτελέσματα. Υπό αυτή τη σκοπιά, πιστεύω πως η τροπολογία 64, η οποία εισηγείται ένα αυξημένο ποσό, διότι και το πρόγραμμα πλέον είναι πληρέστερο και διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει υποβάλει η Επιτροπή, είναι απαραίτητη διότι χωρίς χρηματοδότηση τα καλύτερα προγράμματα δεν πρόκειται να αποδώσουν τίποτε. Επομένως, ως εισηγητής, υπερθεματίζω να υπερψηφίσετε την τροπολογία 64 και πιστεύω ότι με την ενέργεια αυτή θα δώσετε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς το Συμβούλιο αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας προς τους ευρωπαίους πολίτες ότι πραγματικά ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει η υγεία των πολιτών της Ευρώπης. Θεωρώ γι' αυτό τη χρονική στιγμή της συζήτησης την πλέον κατάλληλη, ώστε να υποστηριχθεί η παρούσα εισήγηση, περιλαμβανομένης της αυξημένης χρηματοδότησης, αναγκαίας βάσης για την εκπλήρωση των στόχων. Των στόχων, που όπως και οι βασικοί άξονες δράσης, εξασφαλίζουν τη συνέχεια και, συγχρόνως, την εξέλιξη του προηγούμενου προγράμματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό στόχων και δράσεων όπως η προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία, φυσικές, χημικές, βιολογικές, μεταδοτικές ασθένειες και άλλες. Χρειαζόμαστε ένα κοινό αμυντικό σύστημα και συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενδεχόμενη πανδημία, όπως αποδεικνύει η επικαιρότητα της γρίπης των πτηνών. Η προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής - καθοριστικοί παράγοντες υγείας. Οφείλουμε στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, να εργαστούμε για την υιοθέτηση προτύπων ζωής λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους καθοριστικούς παράγοντες υγείας: σωστές διατροφικές συνήθειες, απαλλαγή από το κάπνισμα, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που δεν υποβάλλουν σε υπερβολικό στρες. Η πρόληψη νόσων δεν μπορεί παρά να βασιστεί κυρίως στην αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων υγείας οι οποίοι, αποδεδειγμένα, επηρεάζουν την υγεία - σωματική και ψυχική. Η συμβολή στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης νοσηρότητας και θνησιμότητας για μείζονα νοσήματα και τραυματισμούς αποτελεί έναν πρόσθετο άξονα δράσης που απαιτεί επίσης συντονισμένη και κοινή δράση. Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας: πρέπει να εξετάσουμε από κοινού τα συστήματα υγείας των κρατών μελών για να εξασφαλίσουμε τη συμβατότητά τους που θα επιτρέψει την καλύτερη απόδοσή τους για τους πολίτες της Ευρώπης. Η βελτίωση της πληροφόρησης και γνώσης, αφενός, για την ανάπτυξη της υγείας και, αφετέρου, για την ενσωμάτωση των στόχων πολιτικής που εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας στις άλλες πολιτικές πρέπει να γίνουν κτήμα όλων, τόσο των απασχολουμένων στα επαγγέλματα υγείας όσο και των απλών πολιτών. Η καλύτερη ιατρική πρακτική η οποία όχι μόνο αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο αντιμετώπισης των ασθενειών αλλά περιορίζει και περαιτέρω απώλειες στην υγεία μας. Είναι δε προφανές ότι κριτήριο αξιολόγησης των θεραπευτικών δράσεων δεν μπορεί να είναι το οικονομικό κόστος αλλά η αποτελεσματικότητα που, μακροπρόθεσμα, είναι και οικονομικώς συμφέρουσα. Ακόμη, δίδεται έμφαση σε δράσεις όπως η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία, καθώς και η συλλογή δεδομένων σχετικά με την υπογεννητικότητα, την υπογονιμότητα και στειρότητα που εξελίσσονται σε μάστιγα για τις γερασμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες, απειλούμενες ήδη από το δημογραφικό πρόβλημα. Η συλλογή δεδομένων και ανάπτυξης στρατηγικών για την κινητικότητα των ασθενών, η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, οι μηχανισμοί για την προώθηση των μεταμοσχεύσεων οργάνων, η συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, όσο και με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και προώθηση των δράσεων υγείας. Τα κράτη μέλη καλούνται και αυτά να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων θα προέλθουν από αυτά."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα της γρίπης των πτηνών ήταν - και ασφαλώς θα συμφωνήσετε - μια ευκαιρία για την Ένωση και τα κράτη μέλη να δράσουν συντονισμένα και αποτελεσματικά ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Πρόσφερε όμως και μια πρόσθετη απόδειξη για την αξία που έχει η κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το στοιχείο λοιπόν του συντονισμού του προγράμματος, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό και απαραίτητο για την επιτυχία του και σίγουρα η ανοικτή μέθοδος συντονισμού μπορεί να συμβάλει σε θέματα επικουρικότητας μέσω ενίσχυσης στρατηγικών στον τομέα της υγείας και υγειονομικής περίθαλψης όπως είναι η κινητικότητα των ασθενών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσα να συνεχίσω με έναν ατέλειωτο κατάλογο σε θέματα πρόληψης και θεραπείας. Όμως, είμαι βέβαιος πως αποτελεί κοινό τόπο πια η ανάγκη μιας συντονισμένης παρέμβασης που θα συνδυάζει την κοινή δράση στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δυνατότητα και ικανότητα των κρατών μελών να ενισχύουν τη δική τους αποτελεσματικότητα. Αυτή τη φιλόδοξη, είναι αλήθεια, επιδίωξη υπηρετεί το προτεινόμενο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι αρτιότερο, δεδομένης δε και της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει, πιστεύω ότι θα αποδώσει συγκριτικά υπέρτερα αποτελέσματα. Υπό αυτή τη σκοπιά, πιστεύω πως η τροπολογία 64, η οποία εισηγείται ένα αυξημένο ποσό, διότι και το πρόγραμμα πλέον είναι πληρέστερο και διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει υποβάλει η Επιτροπή, είναι απαραίτητη διότι χωρίς χρηματοδότηση τα καλύτερα προγράμματα δεν πρόκειται να αποδώσουν τίποτε. Επομένως, ως εισηγητής, υπερθεματίζω να υπερψηφίσετε την τροπολογία 64 και πιστεύω ότι με την ενέργεια αυτή θα δώσετε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς το Συμβούλιο αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας προς τους ευρωπαίους πολίτες ότι πραγματικά ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει η υγεία των πολιτών της Ευρώπης. Θεωρώ γι' αυτό τη χρονική στιγμή της συζήτησης την πλέον κατάλληλη, ώστε να υποστηριχθεί η παρούσα εισήγηση, περιλαμβανομένης της αυξημένης χρηματοδότησης, αναγκαίας βάσης για την εκπλήρωση των στόχων. Των στόχων, που όπως και οι βασικοί άξονες δράσης, εξασφαλίζουν τη συνέχεια και, συγχρόνως, την εξέλιξη του προηγούμενου προγράμματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό στόχων και δράσεων όπως η προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία, φυσικές, χημικές, βιολογικές, μεταδοτικές ασθένειες και άλλες. Χρειαζόμαστε ένα κοινό αμυντικό σύστημα και συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενδεχόμενη πανδημία, όπως αποδεικνύει η επικαιρότητα της γρίπης των πτηνών. Η προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής - καθοριστικοί παράγοντες υγείας. Οφείλουμε στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, να εργαστούμε για την υιοθέτηση προτύπων ζωής λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους καθοριστικούς παράγοντες υγείας: σωστές διατροφικές συνήθειες, απαλλαγή από το κάπνισμα, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που δεν υποβάλλουν σε υπερβολικό στρες. Η πρόληψη νόσων δεν μπορεί παρά να βασιστεί κυρίως στην αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων υγείας οι οποίοι, αποδεδειγμένα, επηρεάζουν την υγεία - σωματική και ψυχική. Η συμβολή στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης νοσηρότητας και θνησιμότητας για μείζονα νοσήματα και τραυματισμούς αποτελεί έναν πρόσθετο άξονα δράσης που απαιτεί επίσης συντονισμένη και κοινή δράση. Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας: πρέπει να εξετάσουμε από κοινού τα συστήματα υγείας των κρατών μελών για να εξασφαλίσουμε τη συμβατότητά τους που θα επιτρέψει την καλύτερη απόδοσή τους για τους πολίτες της Ευρώπης. Η βελτίωση της πληροφόρησης και γνώσης, αφενός, για την ανάπτυξη της υγείας και, αφετέρου, για την ενσωμάτωση των στόχων πολιτικής που εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας στις άλλες πολιτικές πρέπει να γίνουν κτήμα όλων, τόσο των απασχολουμένων στα επαγγέλματα υγείας όσο και των απλών πολιτών. Η καλύτερη ιατρική πρακτική η οποία όχι μόνο αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο αντιμετώπισης των ασθενειών αλλά περιορίζει και περαιτέρω απώλειες στην υγεία μας. Είναι δε προφανές ότι κριτήριο αξιολόγησης των θεραπευτικών δράσεων δεν μπορεί να είναι το οικονομικό κόστος αλλά η αποτελεσματικότητα που, μακροπρόθεσμα, είναι και οικονομικώς συμφέρουσα. Ακόμη, δίδεται έμφαση σε δράσεις όπως η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία, καθώς και η συλλογή δεδομένων σχετικά με την υπογεννητικότητα, την υπογονιμότητα και στειρότητα που εξελίσσονται σε μάστιγα για τις γερασμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες, απειλούμενες ήδη από το δημογραφικό πρόβλημα. Η συλλογή δεδομένων και ανάπτυξης στρατηγικών για την κινητικότητα των ασθενών, η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, οι μηχανισμοί για την προώθηση των μεταμοσχεύσεων οργάνων, η συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, όσο και με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και προώθηση των δράσεων υγείας. Τα κράτη μέλη καλούνται και αυτά να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων θα προέλθουν από αυτά."@cs1
"Hr. formand, De vil sikkert give mig ret i, at fugleinfluenzaproblemet gav EU og medlemsstaterne lejlighed til at gøre en koordineret og effektiv indsats og styrke borgernes tillid og følelse af sikkerhed. Det har dog også endnu en gang påvist værdien af EF-indsatsen på folkesundhedsområdet. Jeg mener, at koordineringen af programmet er vigtig og nødvendig for, at det kan lykkes, og den åbne koordineringsmetode kan være en hjælp i subsidiaritetsspørgsmål ved at styrke strategier inden for sundhed og sygepleje, f.eks. patienters mobilitet. Jeg kunne fortsætte i det uendelige med listen over spørgsmål, der vedrører forebyggelse og behandling. Jeg er dog sikker på, at vi er fælles om behovet for en koordineret intervention, som kombinerer en fælles indsats på europæisk plan med medlemsstaternes muligheder og kapacitet til selv at forbedre effektiviteten. Dette ambitiøse mål er det andet program, der foreslås, faktisk med til at opnå. Det er mere helstøbt, og på baggrund af den erfaring, vi har høstet, tror jeg, det vil give forholdsvis bedre resultater. Ud fra denne synsvinkel mener jeg, at ændringsforslag 64, som anbefaler et højere beløb, da programmet er mere komplet og anderledes end det, Kommissionen har foreslået, er nødvendigt, da selv de bedste programmer ikke giver resultater uden finansiering. Som ordfører anbefaler jeg Dem derfor at stemme for ændringsforslag 64, og jeg tror, at De hermed vil sende et signal til Rådet om, at De mener det, og et budskab om håb til de europæiske borgere, så de kan se, at vi rent faktisk tager os af spørgsmålet og interesserer os for de europæiske borgeres sundhed. Derfor finder jeg tidspunktet for denne debat egnet til at støtte nærværende betænkning, herunder den øgede finansiering, der er et nødvendigt grundlag for, at målene kan nås. De mål, der sammen med de centrale indsatsområder sikrer kontinuiteten i og udviklingen af det foregående program. Dette opnås med en kombination af mål og aktiviteter som f.eks. beskyttelse af borgerne mod sundhedstrusler fra fysiske, kemiske, biologiske og andre smittekilder. Vi er nødt til at have et fælles forsvarssystem og en koordineret respons på europæisk plan ved en eventuel pandemi, som vi ser nu i forbindelse med fugleinfluenza. Fremme af politikker, der fører til sundere levevis - afgørende sundhedsfaktorer. Vi skylder vores børn, de kommende generationer, at arbejde for at indføre levestandarder, der tager stærkt højde for de afgørende sundhedsfaktorer: fornuftige kostvaner, rygestop, sociale og økonomiske omstændigheder, der ikke medfører for meget stress. Man kan kun forebygge sygdomme ved at tage fat i de afgørende sundhedsfaktorer, som bevisligt påvirker helbredet, både det fysiske og det psykiske. Bidrag til at nedsætte sygdoms- og dødelighedsfrekvensen i forbindelse med alvorlige sygdomme og skader er endnu et indsatsområde, der kræver koordinerede og fælles aktiviteter. Sundhedssystemerne skal være mere effektive og give bedre resultater. Vi er nødt til at gå sammen og se på medlemsstaternes sundhedssystemer for at sikre, at de overholder standarderne og kan give det bedst mulige udbytte for de europæiske borgere. Bedre information og viden med henblik på forbedring af sundheden og integrering af målene for sundhedspolitikken i andre politikker bør være tilgængelig for alle, både sundhedsarbejdere og almindelige borgere. Der skal være bedre lægebehandling, som ikke kun er det mest effektive middel til at bekæmpe sygdomme, men også begrænser yderligere helbredsforringelser. Det er klart, at økonomiske omkostninger ikke kan være kriterium for vurderingen af behandlingsindsatsen, men derimod effektiviteten, som på længere sigt også vil være mere økonomisk. Desuden lægges der vægt på aktiviteter i forbindelse med miljøpåvirkninger af sundheden samt indsamling af data om dalende fødselstal, subfertilitet og sterilitet, som er ved at udvikle sig til en svøbe for de aldrende europæiske samfund, der allerede nu trues af det demografiske problem. Dataindsamling og udvikling af strategier for patienters mobilitet, videreudvikling af det elektroniske sygesikringskort, mekanismer til fremme af organtransplantationer, samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne og internationale organisationer såsom Verdenssundhedsorganisationen og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme er nødvendigt for, at der kan ske en udveksling af synspunkter og fremme af sundhedsaktiviteter. Medlemsstaterne bør også spille en vigtig rolle, da den stor del af dataene kommer herfra."@da2
"Herr Präsident! Sie stimmen mir sicher zu, dass das Problem der Vogelgrippe für die Union und die Mitgliedstaaten eine Gelegenheit darstellte, koordiniert und effektiv zu handeln und somit das Vertrauen der Bürger und das Sicherheitsgefühl zu stärken. Allerdings wurde aber auch erneut der Beweis erbracht, welchen Wert Gemeinschaftsmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit haben. Die Koordinierung des Programms ist meiner Auffassung nach wichtig und erforderlich für seinen Erfolg, und die offene Koordinierungsmethode kann gewiss einen Beitrag in Fragen der Subsidiarität leisten, und zwar durch die Förderung von Strategien im Bereich der Gesundheit und der Gesundheitsfürsorge, wie der Patientenmobilität. Meine Damen und Herren, ich könnte die Aufzählung von Präventions- und Behandlungsfragen endlos fortsetzen. Ich bin jedoch sicher, dass die Notwendigkeit eines koordinierten Eingreifens, das gemeinsame Maßnahmen auf europäischer Ebene mit der Möglichkeit und Fähigkeit der Mitgliedstaaten verbindet, ihre Effizienz zu verbessern, mittlerweile ein Gemeinplatz ist. Diesem wahrhaft ambitionierten Streben wird mit dem Vorschlag, ein zweites Programm einzurichten, Rechnung getragen. Es ist integrativer, weil die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, meiner Ansicht nach zu vergleichbar besseren Ergebnissen führen wird. Deshalb halte ich den Änderungsantrag 64, der einen höheren Betrag empfiehlt, da das Programm jetzt umfassender ist und es sich von dem durch die Kommission vorgelegten Programm unterscheidet, für notwendig, denn ohne Finanzierung können auch die besten Programme keine Resultate hervorbringen. Darum kann ich Sie als Berichterstatter nicht genug dazu anhalten, für den Änderungsantrag 64 zu stimmen, und wenn Sie das tun, dann senden Sie auch eine Botschaft der Entschlossenheit an den Rat sowie eine Botschaft der Hoffnung an die Bürger, dass nämlich auch uns wirklich an der Gesundheit der europäischen Bürger liegt und wir Interesse daran haben. Deshalb halte ich den Zeitpunkt dieser Aussprache für richtig, um den vorliegenden Bericht zu unterstützen, einschließlich der Mittelaufstockung, die die notwendige Grundlage für das Erreichen der Ziele bildet, Ziele, die ebenso wie die Hauptaktionsbereiche, die Kontinuität und zugleich die Entwicklung der vorherigen Programme gewährleisten. Erreicht wird dies durch eine Kombination von Zielen und Maßnahmen, wie dem Schutz der Bürger vor Gesundheitsbedrohungen durch physikalische, chemische oder biologische Quellen, Infektionskrankheiten und so weiter. Wir benötigen auf europäischer Ebene ein gemeinsames Verteidigungssystem und eine koordinierte Reaktion im Falle möglicher Pandemien, wie dies aktuell die Vogelgrippe zeigt. Nun zur Förderung von Politiken, die zu einer gesünderen Lebensweise beitragen – die Gesundheitsfaktoren. Wir sind es unseren Kindern, den künftigen Generationen, schuldig, uns unter ernsthafter Berücksichtigung der Gesundheitsfaktoren für die Einführung von Lebensführungsnormen einzusetzen: richtige Essgewohnheiten, Einstellen des Rauchens sowie soziale und wirtschaftliche Bedingungen, mit denen übermäßiger Stress vermieden wird. Die Krankheitsvorbeugung kann in erster Linie nur auf der Auseinandersetzung mit Gesundheitsfaktoren basieren, die nachgewiesenermaßen die körperliche und geistige Gesundheit beeinträchtigen. Der Beitrag zur Verringerung der Häufigkeit von Erkrankungen und Todesfällen bei schweren Krankheiten und Verletzungen ist eine weiterer Aktionsbereich, der ebenfalls koordinierte und gemeinsame Maßnahmen erfordert. Was die Verbesserung der Effektivität und Effizienz der Gesundheitssysteme betrifft, so müssen wir die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten gemeinsam überprüfen, um ihre Kompatibilität zu gewährleisten, da ihnen dadurch die Möglichkeit gegeben wird, bessere Leistungen für die europäischen Bürger zu erbringen. Bessere Informationen und Kenntnisse, um einerseits die Gesundheit zu entwickeln und andererseits die gesundheitspolitischen Ziele in andere Politikbereiche einzubeziehen, müssen allen zur Verfügung stehen, sowohl den Beschäftigten in Gesundheitsberufen als auch den einfachen Bürgern. Erforderlich sind zudem verbesserte medizinische Verfahren, denn sie stellen nicht nur die effektivsten Mittel zur Bekämpfung von Krankheiten dar, sondern schränken auch weitere Gesundheitseinbußen ein. Maßstab für die Bewertung medizinischer Behandlungen dürfen selbstverständlich nicht die finanziellen Kosten sein, sondern deren Effizienz, die langfristig auch im wirtschaftlichen Interesse liegt. Darüber hinaus liegt das Gewicht auch auf Maßnahmen wie der Untersuchung des Einflusses der Umwelt auf die Gesundheit und der Erhebung von Daten bezüglich der niedrigen Geburtenraten, der geringen Fruchtbarkeit und der Sterilität, Erscheinungen, die sich zu einer Geißel für die alternden europäischen Gemeinschaften entwickeln, die wiederum bereits durch das demografische Problem bedroht sind. Die Datenerhebung und die Entwicklung von Strategien für die Patientenmobilität, die Weiterentwicklung der elektronischen Krankenversicherungskarten, die Mechanismen zur Förderung von Organtransplantationen, die Zusammenarbeit der Kommission sowohl mit den Mitgliedstaaten als auch mit internationalen Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation und dem Europäischen Zentrum für die Prävention und Bekämpfung von Seuchen sind notwendig, um einen Meinungsaustausch zu ermöglichen und gesundheitspolitische Maßnahmen zu fördern. Auch die Mitgliedstaaten sind aufgerufen, eine bedeutende Rolle zu spielen, da ein großer Teil der Daten von ihnen zur Verfügung gestellt wird."@de9
"Mr President, the problem of bird 'flu was – I am sure you will agree – an opportunity for the Union and the Member States to act in a coordinated and effective manner, by strengthening citizens' confidence and feeling of security. However, it also provided further proof of the value which Community action has in the field of public health. The element of coordination of the programme is, I think, material and instrumental to its success and certainly the open method of coordination can contribute to issues of subsidiarity through the strengthening of strategies in the health and healthcare sector, such as patient mobility. Ladies and gentlemen, I could continue with an endless catalogue of prevention and care issues. However, I am certain that the need for a coordinated intervention that will combine joint action at European level with the facility and ability of the Member States to improve their efficiency now constitutes common ground. This truly ambitious aspiration is served by the proposed second programme. It is more integral and, given also the experience which we have acquired, I believe that it will return comparatively better results. From this point of view, I believe that Amendment 64, which recommends a higher amount, because the programme is now fuller than and different from that tabled by the Commission, is needed because, without financing, the best programmes will not bring about any results. Consequently, as rapporteur, I cannot encourage you enough to vote in favour of Amendment 64 and I believe that, in doing so, you will send a message of decisiveness to the Council and a message of hope to the European citizens that we too really are concerned with and interested in the health of the citizens of Europe. That is why I consider the timing of this debate to be the right time to support the present report, including the increased financing which is the necessary basis for achieving the objectives, objectives which, like the basic lines of action, safeguard the continuation and, at the same time, the development of the previous programme. This is achieved by a combination of objectives and actions, such as the protection of citizens from health threats from physical, chemical or biological sources, infectious diseases and so forth. We need a common defence system and a coordinated response at European level for possible pandemics, as the topical issue of bird 'flu proves. The promotion of policies which result in a healthier lifestyle – health determinants. We owe it to our children, to future generations, to work for the adoption of lifestyle standards, taking serious account of health determinants: proper eating habits, stopping smoking, social and economic conditions that do not result in excessive stress. Disease prevention cannot but be based primarily on addressing health determinants which demonstrably affect physical and mental health. Helping to reduce the incidence of morbidity and mortality for major diseases and injuries is a further line of action which also requires coordinated and joint action. Improving the effectiveness and efficacy of health systems: we need to examine jointly the health systems of the Member States in order to safeguard their compatibility, as this will allow them to perform better for the citizens of Europe. Better information and knowledge, on the one hand, in order to develop health and, on the other hand, in order to incorporate the objectives of policies applied in the health sectors in other policies must be available to everyone, both those employed in the health professions and simple citizens. Better medical practice which not only constitutes the most effective means of combating diseases, but also restricts further losses to our health. It is obvious that the criterion for evaluating treatments cannot be the financial cost and must be effectiveness, which also works out cheaper in the long run. In addition, emphasis is placed on actions such as the effect of the environment on health and the collection of data relating to low birth rates, low fertility and sterility, which are developing into a scourge for aging European communities, which are already under threat from the demographic problem. The collection of data and the development of strategies for patient mobility, the further development of the electronic health card, mechanisms for the promotion of organ transplants, cooperation between the Commission and the Member States and with international organisations such as the World Health Organisation and the European Centre for Disease Prevention and Control, are needed for there to be exchanges of opinions and for the promotion of health actions. The Member States are also being called on to play an important role, given that a large proportion of the data comes from them."@en4
". Señor Presidente, el problema de la gripe aviar ha sido –estará de acuerdo conmigo– una oportunidad para que la Unión y los Estados miembros actúen de forma coordinada y efectiva fortaleciendo la confianza y el sentimiento de seguridad entre los ciudadanos. Pero también ha demostrado una vez más el valor que tiene la actuación comunitaria en el terreno de la salud pública. El elemento de coordinación del programa, en mi opinión, es crucial y necesario para su éxito, y el método abierto de coordinación puede contribuir realmente a la subsidiariedad fortaleciendo las estrategias en el sector de la salud y la atención sanitaria, como la movilidad de pacientes. Señorías, podría seguir enumerando sin parar temas de prevención y sanidad. Pero estoy seguro de que la necesidad de una intervención coordinada que combine la actuación conjunta en el plano comunitario con la capacidad de los Estados miembros de mejorar su eficiencia constituye ahora una base común. Esta aspiración verdaderamente ambiciosa se contempla en el segundo programa propuesto. Es un programa más completo y, según la experiencia que he adquirido, creo que comparativamente dará mejores resultados. Desde este punto de vista, creo que es aceptable la enmienda 64, que propone una mayor financiación, pues el programa ahora está más lleno y es distinto del presentado por la Comisión, y, sin fondos, los mejores programas no pueden dar resultados. En consecuencia, como ponente, les invito con toda convicción a que voten a favor de la enmienda 64, pues creo que si lo hacen enviarán un mensaje de firmeza al Consejo y otro de esperanza a los ciudadanos europeos, que han de saber que de verdad nos preocupamos por ellos y por su salud. Por eso creo que este debate es el momento oportuno para respaldar el presente informe, incluida una mayor financiación, base necesaria para la consecución de objetivos, los cuales, junto con las líneas básicas de actuación, garantizan la continuidad y también el desarrollo del programa anterior. Esto se consigue mediante una combinación de objetivos y actuaciones, como proteger a los ciudadanos de las amenazas para su salud provocadas por agentes físicos, químicos y biológicos, de enfermedades contagiosas, etcétera. Es necesario un sistema común de defensa y una respuesta coordinada en Europa ante posibles pandemias, como demuestra el caso de la gripe aviar. La promoción de políticas que fomenten una vida más sana, los determinantes de la salud. Se lo debemos a nuestros hijos, a las generaciones venideras, tenemos la obligación de establecer unas pautas de vida que tengan en cuenta seriamente los determinantes de la salud: buenos hábitos alimenticios, no fumar, condiciones sociales y económicas que eviten un estrés excesivo. La prevención de enfermedades debe basarse ante todo en abordar los determinantes de la salud que afecten probadamente a la salud física y mental. Otra línea de actuación que requiere una acción conjunta y coordinada es la reducción de la incidencia que tienen las grandes enfermedades y lesiones en la morbilidad y la mortalidad. Mejorar la eficiencia y eficacia de los sistemas de salud: hemos de examinar conjuntamente los sistemas de salud de los Estados miembros para garantizar su compatibilidad, ya que esto les permitirá prestar un mejor servicio a los ciudadanos europeos. Poner a disposición no solo de los profesionales de la salud, sino también de los ciudadanos de a pie, más información y conocimientos, por un lado para desarrollar la salud y, por otro, para incorporar los objetivos de las políticas aplicadas en los sectores sanitarios a otras políticas. Mejores prácticas sanitarias, que constituyen no solo los medios más efectivos de combatir enfermedades, sino que también evitan mayores pérdidas de salud. Es evidente que el criterio de evaluación de los tratamientos no puede ser el coste financiero, sino la eficacia, lo que supone además un ahorro a largo plazo. Asimismo, se hace hincapié en actuaciones como el efecto del medio ambiente en la salud y la recopilación de datos relativos a la baja natalidad, la baja fertilidad y la esterilidad, que se están convirtiendo en un azote para una envejecida población europea, ya expuesta a la amenaza del problema demográfico. La recopilación de datos y el desarrollo de estrategias de movilidad de pacientes, la continuación del desarrollo de la tarjeta de salud electrónica, los mecanismos de promoción de los transplantes de órganos, la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros y con organismos internacionales como la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, son medidas necesarias para el intercambio de opiniones y para la promoción de las acciones de salud. Los Estados miembros están llamados a desempeñar en este punto un importante papel, dado que gran parte de los datos proceden de ellos."@es20
"Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα της γρίπης των πτηνών ήταν - και ασφαλώς θα συμφωνήσετε - μια ευκαιρία για την Ένωση και τα κράτη μέλη να δράσουν συντονισμένα και αποτελεσματικά ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Πρόσφερε όμως και μια πρόσθετη απόδειξη για την αξία που έχει η κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το στοιχείο λοιπόν του συντονισμού του προγράμματος, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό και απαραίτητο για την επιτυχία του και σίγουρα η ανοικτή μέθοδος συντονισμού μπορεί να συμβάλει σε θέματα επικουρικότητας μέσω ενίσχυσης στρατηγικών στον τομέα της υγείας και υγειονομικής περίθαλψης όπως είναι η κινητικότητα των ασθενών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσα να συνεχίσω με έναν ατέλειωτο κατάλογο σε θέματα πρόληψης και θεραπείας. Όμως, είμαι βέβαιος πως αποτελεί κοινό τόπο πια η ανάγκη μιας συντονισμένης παρέμβασης που θα συνδυάζει την κοινή δράση στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δυνατότητα και ικανότητα των κρατών μελών να ενισχύουν τη δική τους αποτελεσματικότητα. Αυτή τη φιλόδοξη, είναι αλήθεια, επιδίωξη υπηρετεί το προτεινόμενο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι αρτιότερο, δεδομένης δε και της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει, πιστεύω ότι θα αποδώσει συγκριτικά υπέρτερα αποτελέσματα. Υπό αυτή τη σκοπιά, πιστεύω πως η τροπολογία 64, η οποία εισηγείται ένα αυξημένο ποσό, διότι και το πρόγραμμα πλέον είναι πληρέστερο και διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει υποβάλει η Επιτροπή, είναι απαραίτητη διότι χωρίς χρηματοδότηση τα καλύτερα προγράμματα δεν πρόκειται να αποδώσουν τίποτε. Επομένως, ως εισηγητής, υπερθεματίζω να υπερψηφίσετε την τροπολογία 64 και πιστεύω ότι με την ενέργεια αυτή θα δώσετε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς το Συμβούλιο αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας προς τους ευρωπαίους πολίτες ότι πραγματικά ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει η υγεία των πολιτών της Ευρώπης. Θεωρώ γι' αυτό τη χρονική στιγμή της συζήτησης την πλέον κατάλληλη, ώστε να υποστηριχθεί η παρούσα εισήγηση, περιλαμβανομένης της αυξημένης χρηματοδότησης, αναγκαίας βάσης για την εκπλήρωση των στόχων. Των στόχων, που όπως και οι βασικοί άξονες δράσης, εξασφαλίζουν τη συνέχεια και, συγχρόνως, την εξέλιξη του προηγούμενου προγράμματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό στόχων και δράσεων όπως η προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία, φυσικές, χημικές, βιολογικές, μεταδοτικές ασθένειες και άλλες. Χρειαζόμαστε ένα κοινό αμυντικό σύστημα και συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενδεχόμενη πανδημία, όπως αποδεικνύει η επικαιρότητα της γρίπης των πτηνών. Η προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής - καθοριστικοί παράγοντες υγείας. Οφείλουμε στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, να εργαστούμε για την υιοθέτηση προτύπων ζωής λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους καθοριστικούς παράγοντες υγείας: σωστές διατροφικές συνήθειες, απαλλαγή από το κάπνισμα, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που δεν υποβάλλουν σε υπερβολικό στρες. Η πρόληψη νόσων δεν μπορεί παρά να βασιστεί κυρίως στην αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων υγείας οι οποίοι, αποδεδειγμένα, επηρεάζουν την υγεία - σωματική και ψυχική. Η συμβολή στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης νοσηρότητας και θνησιμότητας για μείζονα νοσήματα και τραυματισμούς αποτελεί έναν πρόσθετο άξονα δράσης που απαιτεί επίσης συντονισμένη και κοινή δράση. Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας: πρέπει να εξετάσουμε από κοινού τα συστήματα υγείας των κρατών μελών για να εξασφαλίσουμε τη συμβατότητά τους που θα επιτρέψει την καλύτερη απόδοσή τους για τους πολίτες της Ευρώπης. Η βελτίωση της πληροφόρησης και γνώσης, αφενός, για την ανάπτυξη της υγείας και, αφετέρου, για την ενσωμάτωση των στόχων πολιτικής που εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας στις άλλες πολιτικές πρέπει να γίνουν κτήμα όλων, τόσο των απασχολουμένων στα επαγγέλματα υγείας όσο και των απλών πολιτών. Η καλύτερη ιατρική πρακτική η οποία όχι μόνο αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο αντιμετώπισης των ασθενειών αλλά περιορίζει και περαιτέρω απώλειες στην υγεία μας. Είναι δε προφανές ότι κριτήριο αξιολόγησης των θεραπευτικών δράσεων δεν μπορεί να είναι το οικονομικό κόστος αλλά η αποτελεσματικότητα που, μακροπρόθεσμα, είναι και οικονομικώς συμφέρουσα. Ακόμη, δίδεται έμφαση σε δράσεις όπως η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία, καθώς και η συλλογή δεδομένων σχετικά με την υπογεννητικότητα, την υπογονιμότητα και στειρότητα που εξελίσσονται σε μάστιγα για τις γερασμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες, απειλούμενες ήδη από το δημογραφικό πρόβλημα. Η συλλογή δεδομένων και ανάπτυξης στρατηγικών για την κινητικότητα των ασθενών, η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, οι μηχανισμοί για την προώθηση των μεταμοσχεύσεων οργάνων, η συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, όσο και με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και προώθηση των δράσεων υγείας. Τα κράτη μέλη καλούνται και αυτά να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων θα προέλθουν από αυτά."@et5
"Arvoisa puhemies, lintuinfluenssan muodostama ongelma on merkinnyt – ja olen varma, että olette tästä samaa mieltä – unionille ja sen jäsenvaltioille mahdollisuutta toimia koordinoidusti ja tehokkaasti lujittamalla kansalaisten luottamusta ja turvallisuudentunnetta. Se on ollut myös uusi todiste siitä, miten suuri arvo yhteisön toimilla on kansanterveyden alalla. Ohjelman yhteensovittaminen on mielestäni olennaista sen onnistumisen varmistamiseksi, ja avoimella yhteensovittamismenetelmällä voidaan varmastikin edistää toissijaisuusperiaatetta lujittamalla terveys- ja terveydenhuoltoalan strategioita, kuten potilaiden liikkuvuutta. Hyvät parlamentin jäsenet, voisin jatkaa loputtomasti tätä sairauksien ehkäisyä ja hoitoa koskevaa luetteloa. Olen kuitenkin varma, että olemme nyt yhtä mieltä koordinoidun toiminnan tarpeesta, ja yhdistämme yhteisötason yhteiset toimet ja jäsenvaltioiden valmiudet ja kyvyt parantaa tehokkuuttaan. Tätä todella kunnianhimoista tavoitetta edistetään ehdotetulla toisella ohjelmalla. Se on integroidumpi, ja kun otetaan huomioon myös saamamme kokemukset, uskon, että sen avulla saadaan aikaan verraten parempia tuloksia. Tästä näkökulmasta katson, että tarkistus 64, jossa ehdotetaan suurempaa summaa, sillä ohjelma on nyt komission ehdottamaa ohjelmaa kattavampi eikä kyse ole enää samasta ohjelmasta, on välttämätön, sillä ilman rahoitusta parhaillakaan ohjelmilla ei saada aikaan minkäänlaisia tuloksia. Esittelijänä en voi rohkaista teitä liikaa äänestämään tarkistusta 64, ja uskon, että tekemällä näin lähetätte neuvostolle viestin päättäväisyydestänne ja Euroopan kansalaisille viestin toivosta ja siitä, että myös me olemme todella huolissamme ja kiinnostuneita Euroopan kansalaisten terveydestä. Siksi katson, että tämä keskustelu järjestetään oikeaan aikaan, jotta tuetaan käsiteltävänä olevaa mietintöä mutta myös lisärahoitusta, joka on välttämätön perusta tavoitteiden saavuttamiselle. Toimien perussuuntaviivojen tapaan näiden tavoitteiden avulla turvataan edellisen ohjelman jatkuvuus ja samanaikaisesti sen kehittäminen. Tämä toteutetaan yhdistämällä tavoitteet ja toimet, kuten kansalaisten suojeleminen fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten tekijöiden aiheuttamilta terveysuhilta, tartuntataudeilta ja niin edelleen. Tarvitsemme yhteistä puolustusjärjestelmää ja koordinoituja yhteisötason toimia mahdollisten pandemioiden varalta, kuten lintuinfluenssaa koskeva ajankohtainen kysymys osoittaa. On edistettävä toimintalinjoja, jotka johtavat terveellisempään elintapaan – terveyden taustatekijöitä. Olemme lapsillemme ja tuleville sukupolville velkaa sen, että teemme töitä sellaisten elintapastandardien puolesta, joissa otetaan vakavasti huomioon terveyden taustatekijät: asianmukaiset ruokailutottumukset, tupakoinnin lopettaminen, sosiaaliset ja taloudelliset olot, jotka eivät johda liialliseen stressiin. Sairauksien ehkäisyn perustana on oltava ensisijaisesti terveyden taustatekijät, joilla on todistetusti vaikutusta fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Sairauksien esiintymisen ja merkittävien tautien ja vammojen aiheuttaman kuolleisuuden vähentäminen on toinen toimintasuunta, joka edellyttää yhdennettyjä ja yhteisiä toimia. On parannettava terveysjärjestelmien tehokkuutta ja vaikutusta. Meidän on tarkasteltava yhdessä jäsenvaltioiden terveydenhuoltojärjestelmiä niiden yhteensopivuuden turvaamiseksi, sillä näin ne voivat toimia paremmin Euroopan unionin kansalaisten hyväksi. Paremmat tiedot ja taidot on asetettava kaikkien, niin terveydenhoitoalan ammattilaisten kuin tavallisten kansalaistenkin, saataville, siten että toisaalta parannetaan terveyttä ja toisaalta sisällytetään terveysalalla sovellettavien toimintalinjojen tavoitteet muihin politiikkoihin. On sovellettava parempia lääketieteen käytänteitä, joilla paitsi torjutaan kaikkein tehokkaimmin tauteja myös estetään terveydentilan heikentymistä. On ilmeistä, että hoitojen arviointiperusteena ei voida käyttää taloudellisia kustannuksia vaan tehokkuutta, joka on myös edullisempaa pitkällä aikavälillä. Lisäksi on korostettava erilaisia tekijöitä, kuten ympäristön vaikutus terveyteen sekä alhaisiin syntyvyyslukuihin, huonoon hedelmällisyyteen ja hedelmättömyyteen liittyvän tiedon keruu, sillä ne ovat muodostumassa väestökehitykseen liittyvästä ongelmasta jo ennestään kärsivien ikääntyvien eurooppalaisten yhteisöjen vitsaukseksi.Tiedonkeruu ja potilaiden liikkuvuutta koskevien toimintasuunnitelmien kehittäminen, sähköisten terveyskorttien jatkokehittäminen, elinsiirtojen edistämisjärjestelmät, komission, jäsenvaltioiden ja kansainvälisten järjestöjen, kuten Maailman terveysjärjestön ja tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen välinen yhteistyö, ovat välttämättömiä, jotta voidaan vaihtaa näkemyksiä ja edistää terveydenhoitotoimia. Myös jäsenvaltioille annetaan tärkeä tehtävä, sillä suuri osa näistä tiedoista tulee jäsenvaltioilta."@fi7
"Monsieur le Président, vous en conviendrez, le problème de la grippe aviaire a donné à l’Union et aux États membres l’occasion d’agir de façon coordonnée et efficace, en renforçant la confiance des citoyens et leur sentiment de sécurité. Néanmoins, il a aussi permis de démontrer une fois de plus la valeur de l’action communautaire dans le domaine de la santé publique. Le volet «coordination» du programme est - je le pense - pertinent et décisif pour sa réussite et la méthode ouverte de coordination peut assurément contribuer à la résolution des problèmes de subsidiarité en renforçant les stratégies dans les domaines de la santé et des soins de santé, telles que la mobilité des patients. Mesdames et Messieurs, je pourrais continuer cette liste sans fin de questions liées à la prévention et aux soins de santé. Je suis toutefois convaincu que la nécessité d’une intervention coordonnée qui associe l’action conjointe à l’échelon européen à la possibilité et à la capacité des États membres d’améliorer leur performance fait aujourd’hui l’unanimité. Le deuxième programme proposé sert cette aspiration véritablement ambitieuse. Il est plus complet et, compte tenu également de l’expérience que nous avons acquise, je pense qu’il donnera de meilleurs résultats. De ce point de vue, je pense que l’amendement 64, qui préconise un montant plus élevé du fait que le programme est à présent différent et plus complet que celui proposé par la Commission, est indispensable, car, sans financement, le meilleur des programmes ne peut donner aucun résultat. Par conséquent, en tant que rapporteur, je ne peux trop vous encourager à voter pour l’amendement 64 et je pense que, ce faisant, vous enverrez un message résolu au Conseil et un message d’espoir aux citoyens européens, un message selon lequel nous aussi, nous sommes réellement concernés et préoccupés par la santé des citoyens d’Europe. C’est pourquoi je considère que ce débat tombe à point nommé pour soutenir le rapport à l’examen, en ce compris le financement accru qui est nécessaire pour atteindre les objectifs, des objectifs qui, comme les principales lignes d’action, assurent la poursuite du programme précédent et, dans le même temps, son développement, et ce grâce à une combinaison d’objectifs et d’actions, tels que la protection des citoyens contre les menaces pour la santé d’origine physique, chimique ou biologique, contre les maladies infectieuses, etc. Nous avons besoin d’un système commun de défense et d’une réaction coordonnée à l’échelon européen aux pandémies éventuelles, comme le montre cette question brûlante d’actualité qu’est la crise de la grippe aviaire. Promouvoir des politiques conduisant à un mode de vie plus sain - les déterminants de la santé. Nous devons à nos enfants et aux générations futures d’œuvrer pour l’adoption de normes au niveau du mode de vie, en prenant sérieusement en considération les déterminants de la santé: des habitudes alimentaires saines, l’absence de tabagisme, des conditions socio-économiques non génératrices de stress. La prévention des maladies ne peut que reposer principalement sur la gestion des déterminants de la santé qui influencent manifestement la santé physique et mentale. Contribuer à réduire la fréquence d’apparition, la morbidité et la mortalité des grandes maladies et des blessures constitue une autre ligne d’action qui nécessite elle aussi une action conjointe et coordonnée. Améliorer la performance et l’efficacité des systèmes de santé: nous devons examiner conjointement les systèmes de santé des États membres de sorte à assurer leur compatibilité, dès lors qu’ils pourront ainsi être plus performants pour les citoyens européens. Tout le monde doit bénéficier de meilleures informations et connaissances, tant les professionnels de la santé que les simples citoyens, d’une part pour mettre en valeur la santé et, d’autre part, pour intégrer les objectifs des politiques mises en œuvre dans les secteurs de la santé dans d’autres politiques. De meilleures pratiques médicales, qui constituent les méthodes de traitement les plus efficaces contre les maladies et limitent aussi les pertes de santé ultérieures. Il est clair que le critère d’évaluation des actions thérapeutiques ne peut être leur coût financier, mais leur efficacité, ce qui, à long terme, est aussi plus avantageux d’un point de vue financier. En outre, l’accent est mis sur les actions telles que l’effet de l’environnement sur la santé et la collecte d’informations liées aux faibles taux de natalité et de fécondité et à la faible stérilité, qui deviennent un fléau pour les communautés européennes vieillissantes, déjà menacées par le problème démographique. La collecte d’informations et l’élaboration de stratégies en faveur de la mobilité des patients, la création du carnet électronique de santé, des mécanismes pour la promotion des greffes d’organe, la coopération entre la Commission, les États membres et les organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sont nécessaires pour qu’il y ait des échanges d’opinions et pour promouvoir des actions dans le domaine de la santé. De même, les États membres sont invités à jouer un rôle de premier ordre puisqu’ils sont la source d’une grande partie des informations à rassembler."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα της γρίπης των πτηνών ήταν - και ασφαλώς θα συμφωνήσετε - μια ευκαιρία για την Ένωση και τα κράτη μέλη να δράσουν συντονισμένα και αποτελεσματικά ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Πρόσφερε όμως και μια πρόσθετη απόδειξη για την αξία που έχει η κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το στοιχείο λοιπόν του συντονισμού του προγράμματος, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό και απαραίτητο για την επιτυχία του και σίγουρα η ανοικτή μέθοδος συντονισμού μπορεί να συμβάλει σε θέματα επικουρικότητας μέσω ενίσχυσης στρατηγικών στον τομέα της υγείας και υγειονομικής περίθαλψης όπως είναι η κινητικότητα των ασθενών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσα να συνεχίσω με έναν ατέλειωτο κατάλογο σε θέματα πρόληψης και θεραπείας. Όμως, είμαι βέβαιος πως αποτελεί κοινό τόπο πια η ανάγκη μιας συντονισμένης παρέμβασης που θα συνδυάζει την κοινή δράση στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δυνατότητα και ικανότητα των κρατών μελών να ενισχύουν τη δική τους αποτελεσματικότητα. Αυτή τη φιλόδοξη, είναι αλήθεια, επιδίωξη υπηρετεί το προτεινόμενο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι αρτιότερο, δεδομένης δε και της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει, πιστεύω ότι θα αποδώσει συγκριτικά υπέρτερα αποτελέσματα. Υπό αυτή τη σκοπιά, πιστεύω πως η τροπολογία 64, η οποία εισηγείται ένα αυξημένο ποσό, διότι και το πρόγραμμα πλέον είναι πληρέστερο και διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει υποβάλει η Επιτροπή, είναι απαραίτητη διότι χωρίς χρηματοδότηση τα καλύτερα προγράμματα δεν πρόκειται να αποδώσουν τίποτε. Επομένως, ως εισηγητής, υπερθεματίζω να υπερψηφίσετε την τροπολογία 64 και πιστεύω ότι με την ενέργεια αυτή θα δώσετε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς το Συμβούλιο αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας προς τους ευρωπαίους πολίτες ότι πραγματικά ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει η υγεία των πολιτών της Ευρώπης. Θεωρώ γι' αυτό τη χρονική στιγμή της συζήτησης την πλέον κατάλληλη, ώστε να υποστηριχθεί η παρούσα εισήγηση, περιλαμβανομένης της αυξημένης χρηματοδότησης, αναγκαίας βάσης για την εκπλήρωση των στόχων. Των στόχων, που όπως και οι βασικοί άξονες δράσης, εξασφαλίζουν τη συνέχεια και, συγχρόνως, την εξέλιξη του προηγούμενου προγράμματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό στόχων και δράσεων όπως η προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία, φυσικές, χημικές, βιολογικές, μεταδοτικές ασθένειες και άλλες. Χρειαζόμαστε ένα κοινό αμυντικό σύστημα και συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενδεχόμενη πανδημία, όπως αποδεικνύει η επικαιρότητα της γρίπης των πτηνών. Η προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής - καθοριστικοί παράγοντες υγείας. Οφείλουμε στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, να εργαστούμε για την υιοθέτηση προτύπων ζωής λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους καθοριστικούς παράγοντες υγείας: σωστές διατροφικές συνήθειες, απαλλαγή από το κάπνισμα, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που δεν υποβάλλουν σε υπερβολικό στρες. Η πρόληψη νόσων δεν μπορεί παρά να βασιστεί κυρίως στην αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων υγείας οι οποίοι, αποδεδειγμένα, επηρεάζουν την υγεία - σωματική και ψυχική. Η συμβολή στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης νοσηρότητας και θνησιμότητας για μείζονα νοσήματα και τραυματισμούς αποτελεί έναν πρόσθετο άξονα δράσης που απαιτεί επίσης συντονισμένη και κοινή δράση. Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας: πρέπει να εξετάσουμε από κοινού τα συστήματα υγείας των κρατών μελών για να εξασφαλίσουμε τη συμβατότητά τους που θα επιτρέψει την καλύτερη απόδοσή τους για τους πολίτες της Ευρώπης. Η βελτίωση της πληροφόρησης και γνώσης, αφενός, για την ανάπτυξη της υγείας και, αφετέρου, για την ενσωμάτωση των στόχων πολιτικής που εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας στις άλλες πολιτικές πρέπει να γίνουν κτήμα όλων, τόσο των απασχολουμένων στα επαγγέλματα υγείας όσο και των απλών πολιτών. Η καλύτερη ιατρική πρακτική η οποία όχι μόνο αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο αντιμετώπισης των ασθενειών αλλά περιορίζει και περαιτέρω απώλειες στην υγεία μας. Είναι δε προφανές ότι κριτήριο αξιολόγησης των θεραπευτικών δράσεων δεν μπορεί να είναι το οικονομικό κόστος αλλά η αποτελεσματικότητα που, μακροπρόθεσμα, είναι και οικονομικώς συμφέρουσα. Ακόμη, δίδεται έμφαση σε δράσεις όπως η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία, καθώς και η συλλογή δεδομένων σχετικά με την υπογεννητικότητα, την υπογονιμότητα και στειρότητα που εξελίσσονται σε μάστιγα για τις γερασμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες, απειλούμενες ήδη από το δημογραφικό πρόβλημα. Η συλλογή δεδομένων και ανάπτυξης στρατηγικών για την κινητικότητα των ασθενών, η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, οι μηχανισμοί για την προώθηση των μεταμοσχεύσεων οργάνων, η συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, όσο και με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και προώθηση των δράσεων υγείας. Τα κράτη μέλη καλούνται και αυτά να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων θα προέλθουν από αυτά."@hu11,11
". Signor Presidente, il problema dell’influenza aviaria ha offerto all’Unione e agli Stati membri l’opportunità di agire in maniera coordinata ed efficace, rafforzando nei cittadini la fiducia e il senso di sicurezza; sono certo che sarete tutti d’accordo su questo punto. D’altra parte, esso ha ulteriormente dimostrato quanto sia preziosa l’azione comunitaria nel campo della salute pubblica. Il coordinamento è a mio avviso un fattore essenziale e strumentale al successo del programma; il metodo aperto di coordinamento può sicuramente contribuire a risolvere i problemi connessi alla sussidiarietà, potenziando le strategie in materia di sanità e assistenza sanitaria, come per esempio la mobilità dei pazienti. Onorevoli colleghi, potrei continuare all’infinito a elencare i problemi della prevenzione e delle cure sanitarie. Sono certo però che vi sia ormai un terreno di intesa collettivo sull’esigenza di un intervento coordinato, che intrecci un’azione comune a livello europeo con la possibilità e capacità degli Stati membri di migliorare la propria efficienza. Il secondo programma, che si propone di istituire, sarà lo strumento per realizzare quest’aspirazione davvero ambiziosa. Esso è più completo e, anche alla luce dell’esperienza che abbiamo già acquisito, sono convinto che produrrà risultati migliori. In tale prospettiva ritengo indispensabile l’emendamento n. 64, che raccomanda di stanziare un importo più alto, dal momento che il programma è ora più corposo e diverso da quello presentato dalla Commissione; in mancanza di finanziamenti, infatti, anche i programmi migliori non produrranno risultati. Di conseguenza, in qualità di relatore, vi esorto con tutte le mie forze a votare a favore dell’emendamento n. 64; in tal modo, a mio avviso, invierete un messaggio di forte determinazione al Consiglio e un messaggio di speranza ai cittadini europei, i quali sapranno così che anche a noi sta a cuore la salute dei cittadini d’Europa. Mi sembra perciò che questo dibattito giunga al momento opportuno per fornire sostegno alla relazione in esame. Penso tra l’altro all’incremento dei finanziamenti, che costituisce la base indispensabile per realizzare gli obiettivi; questi ultimi, come le linee d’azione fondamentali, servono a salvaguardare la continuazione e insieme lo sviluppo del programma precedente. E’ un traguardo che possiamo raggiungere combinando obiettivi e azioni, come ad esempio la protezione dei cittadini dalle minacce per la salute di origine fisica, chimica o biologica, dalle malattie infettive e così via. Abbiamo bisogno di un sistema di difesa comune e di una risposta coordinata a livello europeo nel caso di possibili pandemie, come dimostra l’attuale problema dell’influenza aviaria. La promozione di politiche che favoriscano uno stile di vita più sano: le determinanti della salute. Abbiamo il dovere, nei confronti dei nostri figli e delle generazioni future, di adoperarci per l’adozione di in materia di stile di vita che tengano seriamente conto delle determinanti della salute: adeguate abitudini alimentari, lotta contro il fumo, condizioni sociali e ambientali che non producano eccessivi. La prevenzione delle malattie non può non basarsi in primo luogo sulla volontà di affrontare le determinanti della salute che hanno effetti dimostrabili sulla salute fisica e mentale. Contribuire a ridurre l’incidenza, la morbilità e mortalità delle grandi malattie e lesioni: ecco un’altra linea d’azione che richiede un’azione coordinata e comune. Migliorare l’efficienza e l’efficacia dei regimi sanitari: dobbiamo esaminare insieme i sistemi sanitari degli Stati membri per garantirne la compatibilità, dal momento che in tal modo essi potranno funzionare meglio a vantaggio dei cittadini europei. Migliorare l’informazione e le conoscenze, da un lato per sviluppare la sanità, dall’altro per integrare nelle politiche comunitarie gli obiettivi della politica attuata nel settore della salute; questo patrimonio di informazioni e conoscenze dev’essere a disposizione di tutti, sia degli operatori sanitari che dei semplici cittadini. La miglior prassi medica non solo costituisce il metodo più efficace per combattere le malattie, ma previene anche un ulteriore peggioramento della situazione sanitaria. Ovviamente, il criterio per valutare i trattamenti terapeutici non può essere il costo finanziario bensì l’efficacia, che nel lungo periodo si dimostra anche più economica. Si sottolinea inoltre l’importanza di azioni concernenti l’effetto dell’ambiente sulla salute e la raccolta di dati sui bassi tassi di natalità, sulla subfertilità e sulla sterilità: si tratta di fenomeni che assumono la gravità di un flagello per le comunità di un’Europa che invecchia, già minacciate dal problema demografico. Per favorire gli scambi di opinioni e la promozione di azioni sanitarie è necessario raccogliere dati ed elaborare strategie in materia di mobilità dei pazienti, sviluppare ulteriormente la sanità elettronica e in particolare la carta europea di assicurazione sanitaria, istituire meccanismi di supporto per promuovere i trapianti di organi, e infine stimolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, oltre che con organizzazioni internazionali come l’Organizzazione mondiale della sanità e il Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie. Si chiede anche agli Stati membri di svolgere un ruolo importante, dal momento che da essi proviene gran parte dei dati."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα της γρίπης των πτηνών ήταν - και ασφαλώς θα συμφωνήσετε - μια ευκαιρία για την Ένωση και τα κράτη μέλη να δράσουν συντονισμένα και αποτελεσματικά ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Πρόσφερε όμως και μια πρόσθετη απόδειξη για την αξία που έχει η κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το στοιχείο λοιπόν του συντονισμού του προγράμματος, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό και απαραίτητο για την επιτυχία του και σίγουρα η ανοικτή μέθοδος συντονισμού μπορεί να συμβάλει σε θέματα επικουρικότητας μέσω ενίσχυσης στρατηγικών στον τομέα της υγείας και υγειονομικής περίθαλψης όπως είναι η κινητικότητα των ασθενών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσα να συνεχίσω με έναν ατέλειωτο κατάλογο σε θέματα πρόληψης και θεραπείας. Όμως, είμαι βέβαιος πως αποτελεί κοινό τόπο πια η ανάγκη μιας συντονισμένης παρέμβασης που θα συνδυάζει την κοινή δράση στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δυνατότητα και ικανότητα των κρατών μελών να ενισχύουν τη δική τους αποτελεσματικότητα. Αυτή τη φιλόδοξη, είναι αλήθεια, επιδίωξη υπηρετεί το προτεινόμενο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι αρτιότερο, δεδομένης δε και της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει, πιστεύω ότι θα αποδώσει συγκριτικά υπέρτερα αποτελέσματα. Υπό αυτή τη σκοπιά, πιστεύω πως η τροπολογία 64, η οποία εισηγείται ένα αυξημένο ποσό, διότι και το πρόγραμμα πλέον είναι πληρέστερο και διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει υποβάλει η Επιτροπή, είναι απαραίτητη διότι χωρίς χρηματοδότηση τα καλύτερα προγράμματα δεν πρόκειται να αποδώσουν τίποτε. Επομένως, ως εισηγητής, υπερθεματίζω να υπερψηφίσετε την τροπολογία 64 και πιστεύω ότι με την ενέργεια αυτή θα δώσετε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς το Συμβούλιο αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας προς τους ευρωπαίους πολίτες ότι πραγματικά ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει η υγεία των πολιτών της Ευρώπης. Θεωρώ γι' αυτό τη χρονική στιγμή της συζήτησης την πλέον κατάλληλη, ώστε να υποστηριχθεί η παρούσα εισήγηση, περιλαμβανομένης της αυξημένης χρηματοδότησης, αναγκαίας βάσης για την εκπλήρωση των στόχων. Των στόχων, που όπως και οι βασικοί άξονες δράσης, εξασφαλίζουν τη συνέχεια και, συγχρόνως, την εξέλιξη του προηγούμενου προγράμματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό στόχων και δράσεων όπως η προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία, φυσικές, χημικές, βιολογικές, μεταδοτικές ασθένειες και άλλες. Χρειαζόμαστε ένα κοινό αμυντικό σύστημα και συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενδεχόμενη πανδημία, όπως αποδεικνύει η επικαιρότητα της γρίπης των πτηνών. Η προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής - καθοριστικοί παράγοντες υγείας. Οφείλουμε στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, να εργαστούμε για την υιοθέτηση προτύπων ζωής λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους καθοριστικούς παράγοντες υγείας: σωστές διατροφικές συνήθειες, απαλλαγή από το κάπνισμα, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που δεν υποβάλλουν σε υπερβολικό στρες. Η πρόληψη νόσων δεν μπορεί παρά να βασιστεί κυρίως στην αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων υγείας οι οποίοι, αποδεδειγμένα, επηρεάζουν την υγεία - σωματική και ψυχική. Η συμβολή στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης νοσηρότητας και θνησιμότητας για μείζονα νοσήματα και τραυματισμούς αποτελεί έναν πρόσθετο άξονα δράσης που απαιτεί επίσης συντονισμένη και κοινή δράση. Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας: πρέπει να εξετάσουμε από κοινού τα συστήματα υγείας των κρατών μελών για να εξασφαλίσουμε τη συμβατότητά τους που θα επιτρέψει την καλύτερη απόδοσή τους για τους πολίτες της Ευρώπης. Η βελτίωση της πληροφόρησης και γνώσης, αφενός, για την ανάπτυξη της υγείας και, αφετέρου, για την ενσωμάτωση των στόχων πολιτικής που εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας στις άλλες πολιτικές πρέπει να γίνουν κτήμα όλων, τόσο των απασχολουμένων στα επαγγέλματα υγείας όσο και των απλών πολιτών. Η καλύτερη ιατρική πρακτική η οποία όχι μόνο αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο αντιμετώπισης των ασθενειών αλλά περιορίζει και περαιτέρω απώλειες στην υγεία μας. Είναι δε προφανές ότι κριτήριο αξιολόγησης των θεραπευτικών δράσεων δεν μπορεί να είναι το οικονομικό κόστος αλλά η αποτελεσματικότητα που, μακροπρόθεσμα, είναι και οικονομικώς συμφέρουσα. Ακόμη, δίδεται έμφαση σε δράσεις όπως η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία, καθώς και η συλλογή δεδομένων σχετικά με την υπογεννητικότητα, την υπογονιμότητα και στειρότητα που εξελίσσονται σε μάστιγα για τις γερασμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες, απειλούμενες ήδη από το δημογραφικό πρόβλημα. Η συλλογή δεδομένων και ανάπτυξης στρατηγικών για την κινητικότητα των ασθενών, η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, οι μηχανισμοί για την προώθηση των μεταμοσχεύσεων οργάνων, η συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, όσο και με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και προώθηση των δράσεων υγείας. Τα κράτη μέλη καλούνται και αυτά να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων θα προέλθουν από αυτά."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα της γρίπης των πτηνών ήταν - και ασφαλώς θα συμφωνήσετε - μια ευκαιρία για την Ένωση και τα κράτη μέλη να δράσουν συντονισμένα και αποτελεσματικά ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Πρόσφερε όμως και μια πρόσθετη απόδειξη για την αξία που έχει η κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το στοιχείο λοιπόν του συντονισμού του προγράμματος, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό και απαραίτητο για την επιτυχία του και σίγουρα η ανοικτή μέθοδος συντονισμού μπορεί να συμβάλει σε θέματα επικουρικότητας μέσω ενίσχυσης στρατηγικών στον τομέα της υγείας και υγειονομικής περίθαλψης όπως είναι η κινητικότητα των ασθενών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσα να συνεχίσω με έναν ατέλειωτο κατάλογο σε θέματα πρόληψης και θεραπείας. Όμως, είμαι βέβαιος πως αποτελεί κοινό τόπο πια η ανάγκη μιας συντονισμένης παρέμβασης που θα συνδυάζει την κοινή δράση στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δυνατότητα και ικανότητα των κρατών μελών να ενισχύουν τη δική τους αποτελεσματικότητα. Αυτή τη φιλόδοξη, είναι αλήθεια, επιδίωξη υπηρετεί το προτεινόμενο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι αρτιότερο, δεδομένης δε και της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει, πιστεύω ότι θα αποδώσει συγκριτικά υπέρτερα αποτελέσματα. Υπό αυτή τη σκοπιά, πιστεύω πως η τροπολογία 64, η οποία εισηγείται ένα αυξημένο ποσό, διότι και το πρόγραμμα πλέον είναι πληρέστερο και διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει υποβάλει η Επιτροπή, είναι απαραίτητη διότι χωρίς χρηματοδότηση τα καλύτερα προγράμματα δεν πρόκειται να αποδώσουν τίποτε. Επομένως, ως εισηγητής, υπερθεματίζω να υπερψηφίσετε την τροπολογία 64 και πιστεύω ότι με την ενέργεια αυτή θα δώσετε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς το Συμβούλιο αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας προς τους ευρωπαίους πολίτες ότι πραγματικά ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει η υγεία των πολιτών της Ευρώπης. Θεωρώ γι' αυτό τη χρονική στιγμή της συζήτησης την πλέον κατάλληλη, ώστε να υποστηριχθεί η παρούσα εισήγηση, περιλαμβανομένης της αυξημένης χρηματοδότησης, αναγκαίας βάσης για την εκπλήρωση των στόχων. Των στόχων, που όπως και οι βασικοί άξονες δράσης, εξασφαλίζουν τη συνέχεια και, συγχρόνως, την εξέλιξη του προηγούμενου προγράμματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό στόχων και δράσεων όπως η προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία, φυσικές, χημικές, βιολογικές, μεταδοτικές ασθένειες και άλλες. Χρειαζόμαστε ένα κοινό αμυντικό σύστημα και συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενδεχόμενη πανδημία, όπως αποδεικνύει η επικαιρότητα της γρίπης των πτηνών. Η προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής - καθοριστικοί παράγοντες υγείας. Οφείλουμε στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, να εργαστούμε για την υιοθέτηση προτύπων ζωής λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους καθοριστικούς παράγοντες υγείας: σωστές διατροφικές συνήθειες, απαλλαγή από το κάπνισμα, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που δεν υποβάλλουν σε υπερβολικό στρες. Η πρόληψη νόσων δεν μπορεί παρά να βασιστεί κυρίως στην αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων υγείας οι οποίοι, αποδεδειγμένα, επηρεάζουν την υγεία - σωματική και ψυχική. Η συμβολή στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης νοσηρότητας και θνησιμότητας για μείζονα νοσήματα και τραυματισμούς αποτελεί έναν πρόσθετο άξονα δράσης που απαιτεί επίσης συντονισμένη και κοινή δράση. Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας: πρέπει να εξετάσουμε από κοινού τα συστήματα υγείας των κρατών μελών για να εξασφαλίσουμε τη συμβατότητά τους που θα επιτρέψει την καλύτερη απόδοσή τους για τους πολίτες της Ευρώπης. Η βελτίωση της πληροφόρησης και γνώσης, αφενός, για την ανάπτυξη της υγείας και, αφετέρου, για την ενσωμάτωση των στόχων πολιτικής που εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας στις άλλες πολιτικές πρέπει να γίνουν κτήμα όλων, τόσο των απασχολουμένων στα επαγγέλματα υγείας όσο και των απλών πολιτών. Η καλύτερη ιατρική πρακτική η οποία όχι μόνο αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο αντιμετώπισης των ασθενειών αλλά περιορίζει και περαιτέρω απώλειες στην υγεία μας. Είναι δε προφανές ότι κριτήριο αξιολόγησης των θεραπευτικών δράσεων δεν μπορεί να είναι το οικονομικό κόστος αλλά η αποτελεσματικότητα που, μακροπρόθεσμα, είναι και οικονομικώς συμφέρουσα. Ακόμη, δίδεται έμφαση σε δράσεις όπως η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία, καθώς και η συλλογή δεδομένων σχετικά με την υπογεννητικότητα, την υπογονιμότητα και στειρότητα που εξελίσσονται σε μάστιγα για τις γερασμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες, απειλούμενες ήδη από το δημογραφικό πρόβλημα. Η συλλογή δεδομένων και ανάπτυξης στρατηγικών για την κινητικότητα των ασθενών, η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, οι μηχανισμοί για την προώθηση των μεταμοσχεύσεων οργάνων, η συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, όσο και με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και προώθηση των δράσεων υγείας. Τα κράτη μέλη καλούνται και αυτά να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων θα προέλθουν από αυτά."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα της γρίπης των πτηνών ήταν - και ασφαλώς θα συμφωνήσετε - μια ευκαιρία για την Ένωση και τα κράτη μέλη να δράσουν συντονισμένα και αποτελεσματικά ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Πρόσφερε όμως και μια πρόσθετη απόδειξη για την αξία που έχει η κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το στοιχείο λοιπόν του συντονισμού του προγράμματος, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό και απαραίτητο για την επιτυχία του και σίγουρα η ανοικτή μέθοδος συντονισμού μπορεί να συμβάλει σε θέματα επικουρικότητας μέσω ενίσχυσης στρατηγικών στον τομέα της υγείας και υγειονομικής περίθαλψης όπως είναι η κινητικότητα των ασθενών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσα να συνεχίσω με έναν ατέλειωτο κατάλογο σε θέματα πρόληψης και θεραπείας. Όμως, είμαι βέβαιος πως αποτελεί κοινό τόπο πια η ανάγκη μιας συντονισμένης παρέμβασης που θα συνδυάζει την κοινή δράση στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δυνατότητα και ικανότητα των κρατών μελών να ενισχύουν τη δική τους αποτελεσματικότητα. Αυτή τη φιλόδοξη, είναι αλήθεια, επιδίωξη υπηρετεί το προτεινόμενο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι αρτιότερο, δεδομένης δε και της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει, πιστεύω ότι θα αποδώσει συγκριτικά υπέρτερα αποτελέσματα. Υπό αυτή τη σκοπιά, πιστεύω πως η τροπολογία 64, η οποία εισηγείται ένα αυξημένο ποσό, διότι και το πρόγραμμα πλέον είναι πληρέστερο και διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει υποβάλει η Επιτροπή, είναι απαραίτητη διότι χωρίς χρηματοδότηση τα καλύτερα προγράμματα δεν πρόκειται να αποδώσουν τίποτε. Επομένως, ως εισηγητής, υπερθεματίζω να υπερψηφίσετε την τροπολογία 64 και πιστεύω ότι με την ενέργεια αυτή θα δώσετε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς το Συμβούλιο αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας προς τους ευρωπαίους πολίτες ότι πραγματικά ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει η υγεία των πολιτών της Ευρώπης. Θεωρώ γι' αυτό τη χρονική στιγμή της συζήτησης την πλέον κατάλληλη, ώστε να υποστηριχθεί η παρούσα εισήγηση, περιλαμβανομένης της αυξημένης χρηματοδότησης, αναγκαίας βάσης για την εκπλήρωση των στόχων. Των στόχων, που όπως και οι βασικοί άξονες δράσης, εξασφαλίζουν τη συνέχεια και, συγχρόνως, την εξέλιξη του προηγούμενου προγράμματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό στόχων και δράσεων όπως η προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία, φυσικές, χημικές, βιολογικές, μεταδοτικές ασθένειες και άλλες. Χρειαζόμαστε ένα κοινό αμυντικό σύστημα και συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενδεχόμενη πανδημία, όπως αποδεικνύει η επικαιρότητα της γρίπης των πτηνών. Η προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής - καθοριστικοί παράγοντες υγείας. Οφείλουμε στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, να εργαστούμε για την υιοθέτηση προτύπων ζωής λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους καθοριστικούς παράγοντες υγείας: σωστές διατροφικές συνήθειες, απαλλαγή από το κάπνισμα, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που δεν υποβάλλουν σε υπερβολικό στρες. Η πρόληψη νόσων δεν μπορεί παρά να βασιστεί κυρίως στην αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων υγείας οι οποίοι, αποδεδειγμένα, επηρεάζουν την υγεία - σωματική και ψυχική. Η συμβολή στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης νοσηρότητας και θνησιμότητας για μείζονα νοσήματα και τραυματισμούς αποτελεί έναν πρόσθετο άξονα δράσης που απαιτεί επίσης συντονισμένη και κοινή δράση. Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας: πρέπει να εξετάσουμε από κοινού τα συστήματα υγείας των κρατών μελών για να εξασφαλίσουμε τη συμβατότητά τους που θα επιτρέψει την καλύτερη απόδοσή τους για τους πολίτες της Ευρώπης. Η βελτίωση της πληροφόρησης και γνώσης, αφενός, για την ανάπτυξη της υγείας και, αφετέρου, για την ενσωμάτωση των στόχων πολιτικής που εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας στις άλλες πολιτικές πρέπει να γίνουν κτήμα όλων, τόσο των απασχολουμένων στα επαγγέλματα υγείας όσο και των απλών πολιτών. Η καλύτερη ιατρική πρακτική η οποία όχι μόνο αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο αντιμετώπισης των ασθενειών αλλά περιορίζει και περαιτέρω απώλειες στην υγεία μας. Είναι δε προφανές ότι κριτήριο αξιολόγησης των θεραπευτικών δράσεων δεν μπορεί να είναι το οικονομικό κόστος αλλά η αποτελεσματικότητα που, μακροπρόθεσμα, είναι και οικονομικώς συμφέρουσα. Ακόμη, δίδεται έμφαση σε δράσεις όπως η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία, καθώς και η συλλογή δεδομένων σχετικά με την υπογεννητικότητα, την υπογονιμότητα και στειρότητα που εξελίσσονται σε μάστιγα για τις γερασμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες, απειλούμενες ήδη από το δημογραφικό πρόβλημα. Η συλλογή δεδομένων και ανάπτυξης στρατηγικών για την κινητικότητα των ασθενών, η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, οι μηχανισμοί για την προώθηση των μεταμοσχεύσεων οργάνων, η συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, όσο και με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και προώθηση των δράσεων υγείας. Τα κράτη μέλη καλούνται και αυτά να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων θα προέλθουν από αυτά."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, u zult het ongetwijfeld met mij eens zijn dat het probleem van de vogelgriep de Unie en de lidstaten de gelegenheid heeft geboden om gecoördineerd en efficiënt op te treden, en aldus het vertrouwen van de burgers en hun gevoel van veiligheid te versterken. Dit probleem heeft echter ook opnieuw aangetoond hoe waardevol communautair optreden op het gebied van de volksgezondheid is. Daarom is voor mij, mijnheer de commissaris, coördinatie een essentiële en onontbeerlijke factor voor het welslagen van het programma, en ik ben ervan overtuigd dat de open-coördinatiemethode van nut kan zijn bij kwesties rond subsidiariteit, door de strategieën op het gebied van de gezondheid en de gezondheidszorg, zoals mobiliteit van patiënten, te versterken. Geachte collega’s, ik zou een ellenlange lijst kunnen geven van vraagstukken op het gebied van ziektepreventie en ziektebehandeling. Ik weet echter zeker dat ik niets nieuws zeg als ik zeg dat gecoördineerd optreden noodzakelijk is en gemeenschappelijke maatregelen op Europees niveau gecombineerd moeten worden met de mogelijkheden en het vermogen van de lidstaten om hun efficiëntie te verbeteren. Dit is het, inderdaad, ambitieuze doel van het onderhavig tweede programma. Dit is een volledig programma, want ook de ervaringen die wij hebben opgedaan zijn erin verwerkt, en ik denk dat dit dan ook betere resultaten zal opleveren. Daarom is het mijns inziens noodzakelijk om amendement 64 te steunen, waarin wordt voorgesteld het bedrag te verhogen, aangezien dit programma meer omvat en anders is dan het door de Commissie voorgestelde programma. Zelfs het beste programma zal immers zonder geld niets opleveren. Daarom wil ik u als rapporteur aanbevelen voor amendement 64 te stemmen. Ik denk dat wij daarmee een boodschap van vastberadenheid sturen aan de Raad, maar tevens de Europese burgers duidelijk kunnen maken dat wij ons echt interesseren voor en bezighouden met hun gezondheid. Dat zal voor hen een boodschap van hoop zijn. Daarom is dit mijns inziens het beste moment voor een dergelijk debat. Er moet steun worden gegeven aan het onderhavig verslag en worden aangedrongen op meer financiële middelen. Het geld is de noodzakelijke grondslag voor de verwezenlijking van de doelstellingen, die samen met de fundamentele acties de voortzetting en tegelijkertijd de verdere ontwikkeling van het vorig programma verzekeren. Daarom moeten doelstellingen en maatregelen met elkaar worden gecombineerd, zoals de bescherming van de burgers tegen natuurlijke, chemische en biologische gezondheidsgevaren, tegen besmettelijke ziekten, enzovoort. Wij hebben een gemeenschappelijk stelsel nodig om ons daartegen te beschermen en op Europees niveau gecoördineerde maatregelen te kunnen treffen tegen een eventuele pandemie, zoals ook uit de actuele problemen met de vogelgriep blijkt. De bevordering van beleidsvormen die leiden tot gezondere levenswijzen – gezondheidsdeterminanten. Wij moeten omwille van onze kinderen en de volgende generaties levenswijzen bevorderen waarin serieus rekening wordt gehouden met de gezondheidsdeterminanten: juiste voedingsgewoonten, niet roken, sociale en economische omstandigheden zonder buitensporige stress. Ziektepreventie moet voornamelijk gebaseerd zijn op het aanpakken van de gezondheidsdeterminanten waarvan de invloed op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid bewezen is. Bijdragen aan de vermindering van de incidentie, de morbiditeit en het sterftecijfer van de voornaamste ziekten en vormen van letsel is een aanvullende actie, waarvoor eveneens gecoördineerd en gemeenschappelijk optreden vereist is. De verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de gezondheidsstelsels: wij moeten de gezondheidsstelsels van de lidstaten gemeenschappelijk onderzoeken en ervoor zorgen dat deze met elkaar verenigbaar zijn. Op die manier zal de effectiviteit voor de burgers worden verhoogd. Voor iedereen – niet alleen voor diegenen die in de gezondheidssector werken maar ook voor eenvoudige burgers – moet betere informatie en kennis beschikbaar komen, enerzijds ter bevordering van de ontwikkeling van de volksgezondheid en anderzijds om de doelstellingen van het gezondheidsbeleid in ander communautair beleid te integreren. Een betere medische praktijk is het efficiëntste middel om niet alleen ziekten te bestrijden maar ook verdere achteruitgang van de gezondheidstoestand tegen te gaan. Het behoeft geen betoog dat de financiële kosten geen maatstaf mogen zijn voor de beoordeling van een behandeling. Effectiviteit moet de maatstaf zijn, en die kan op lange termijn ook financieel voordeel opleveren. Verder wordt de klemtoon gelegd op acties als de invloed van het milieu op de gezondheid en het vergaren van gegevens over de dalende geboortecijfers, de dalende vruchtbaarheid en steriliteit, die een plaag aan het worden zijn in de vergrijzende, toch al door demografische problemen geteisterde Europese samenlevingen. Het vergaren van gegevens en het uitwerken van strategieën voor patiëntenmobiliteit, de verdere ontwikkeling van de elektronische gezondheidskaart, de mechanismen voor de bevordering van orgaantransplantatie, de samenwerking van de Commissie met de lidstaten en met internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie of het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, zijn onontbeerlijk om gedachtewisselingen en gezondheidsmaatregelen te bevorderen. Ook voor de lidstaten is een belangrijke rol weggelegd, aangezien een groot deel van de gegevens van hen afkomstig zal zijn."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα της γρίπης των πτηνών ήταν - και ασφαλώς θα συμφωνήσετε - μια ευκαιρία για την Ένωση και τα κράτη μέλη να δράσουν συντονισμένα και αποτελεσματικά ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Πρόσφερε όμως και μια πρόσθετη απόδειξη για την αξία που έχει η κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το στοιχείο λοιπόν του συντονισμού του προγράμματος, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό και απαραίτητο για την επιτυχία του και σίγουρα η ανοικτή μέθοδος συντονισμού μπορεί να συμβάλει σε θέματα επικουρικότητας μέσω ενίσχυσης στρατηγικών στον τομέα της υγείας και υγειονομικής περίθαλψης όπως είναι η κινητικότητα των ασθενών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσα να συνεχίσω με έναν ατέλειωτο κατάλογο σε θέματα πρόληψης και θεραπείας. Όμως, είμαι βέβαιος πως αποτελεί κοινό τόπο πια η ανάγκη μιας συντονισμένης παρέμβασης που θα συνδυάζει την κοινή δράση στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δυνατότητα και ικανότητα των κρατών μελών να ενισχύουν τη δική τους αποτελεσματικότητα. Αυτή τη φιλόδοξη, είναι αλήθεια, επιδίωξη υπηρετεί το προτεινόμενο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι αρτιότερο, δεδομένης δε και της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει, πιστεύω ότι θα αποδώσει συγκριτικά υπέρτερα αποτελέσματα. Υπό αυτή τη σκοπιά, πιστεύω πως η τροπολογία 64, η οποία εισηγείται ένα αυξημένο ποσό, διότι και το πρόγραμμα πλέον είναι πληρέστερο και διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει υποβάλει η Επιτροπή, είναι απαραίτητη διότι χωρίς χρηματοδότηση τα καλύτερα προγράμματα δεν πρόκειται να αποδώσουν τίποτε. Επομένως, ως εισηγητής, υπερθεματίζω να υπερψηφίσετε την τροπολογία 64 και πιστεύω ότι με την ενέργεια αυτή θα δώσετε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς το Συμβούλιο αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας προς τους ευρωπαίους πολίτες ότι πραγματικά ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει η υγεία των πολιτών της Ευρώπης. Θεωρώ γι' αυτό τη χρονική στιγμή της συζήτησης την πλέον κατάλληλη, ώστε να υποστηριχθεί η παρούσα εισήγηση, περιλαμβανομένης της αυξημένης χρηματοδότησης, αναγκαίας βάσης για την εκπλήρωση των στόχων. Των στόχων, που όπως και οι βασικοί άξονες δράσης, εξασφαλίζουν τη συνέχεια και, συγχρόνως, την εξέλιξη του προηγούμενου προγράμματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό στόχων και δράσεων όπως η προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία, φυσικές, χημικές, βιολογικές, μεταδοτικές ασθένειες και άλλες. Χρειαζόμαστε ένα κοινό αμυντικό σύστημα και συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενδεχόμενη πανδημία, όπως αποδεικνύει η επικαιρότητα της γρίπης των πτηνών. Η προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής - καθοριστικοί παράγοντες υγείας. Οφείλουμε στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, να εργαστούμε για την υιοθέτηση προτύπων ζωής λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους καθοριστικούς παράγοντες υγείας: σωστές διατροφικές συνήθειες, απαλλαγή από το κάπνισμα, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που δεν υποβάλλουν σε υπερβολικό στρες. Η πρόληψη νόσων δεν μπορεί παρά να βασιστεί κυρίως στην αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων υγείας οι οποίοι, αποδεδειγμένα, επηρεάζουν την υγεία - σωματική και ψυχική. Η συμβολή στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης νοσηρότητας και θνησιμότητας για μείζονα νοσήματα και τραυματισμούς αποτελεί έναν πρόσθετο άξονα δράσης που απαιτεί επίσης συντονισμένη και κοινή δράση. Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας: πρέπει να εξετάσουμε από κοινού τα συστήματα υγείας των κρατών μελών για να εξασφαλίσουμε τη συμβατότητά τους που θα επιτρέψει την καλύτερη απόδοσή τους για τους πολίτες της Ευρώπης. Η βελτίωση της πληροφόρησης και γνώσης, αφενός, για την ανάπτυξη της υγείας και, αφετέρου, για την ενσωμάτωση των στόχων πολιτικής που εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας στις άλλες πολιτικές πρέπει να γίνουν κτήμα όλων, τόσο των απασχολουμένων στα επαγγέλματα υγείας όσο και των απλών πολιτών. Η καλύτερη ιατρική πρακτική η οποία όχι μόνο αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο αντιμετώπισης των ασθενειών αλλά περιορίζει και περαιτέρω απώλειες στην υγεία μας. Είναι δε προφανές ότι κριτήριο αξιολόγησης των θεραπευτικών δράσεων δεν μπορεί να είναι το οικονομικό κόστος αλλά η αποτελεσματικότητα που, μακροπρόθεσμα, είναι και οικονομικώς συμφέρουσα. Ακόμη, δίδεται έμφαση σε δράσεις όπως η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία, καθώς και η συλλογή δεδομένων σχετικά με την υπογεννητικότητα, την υπογονιμότητα και στειρότητα που εξελίσσονται σε μάστιγα για τις γερασμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες, απειλούμενες ήδη από το δημογραφικό πρόβλημα. Η συλλογή δεδομένων και ανάπτυξης στρατηγικών για την κινητικότητα των ασθενών, η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, οι μηχανισμοί για την προώθηση των μεταμοσχεύσεων οργάνων, η συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, όσο και με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και προώθηση των δράσεων υγείας. Τα κράτη μέλη καλούνται και αυτά να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων θα προέλθουν από αυτά."@pl16
"Senhor Presidente, o problema da gripe das aves constituiu – tenho a certeza de que concordarão comigo – uma oportunidade para a União e os Estados-Membros agirem de modo coordenado e efectivo, reforçando a confiança e o sentimento de segurança dos cidadãos. No entanto, serviu também para provar mais uma vez o valor da acção comunitária no domínio da saúde pública. O elemento coordenação do programa é, a meu ver, fundamental e indispensável para o seu êxito e certamente que o método aberto de coordenação pode contribuir para questões de subsidiariedade através do reforço de estratégias no sector da saúde e dos cuidados de saúde, tais como a mobilidade dos pacientes. Senhoras e Senhores Deputados, poderia continuar com uma lista interminável de questões de prevenção e cuidados. No entanto, tenho a certeza de que a necessidade de uma intervenção coordenada capaz de combinar a acção conjunta a nível europeu e a facilidade e capacidade dos Estados-Membros para melhorarem a sua eficácia constitui já uma base comum. Esta aspiração verdadeiramente ambiciosa é servida pelo segundo programa proposto. Este é mais completo e, tendo também em conta a experiência que adquirimos, penso que produzirá comparativamente melhores resultados. Deste ponto de vista, penso que a alteração 64, que recomenda um montante mais elevado, porque o programa é agora mais completo e diferente do apresentado pela Comissão, é necessária porque, sem financiamento, os melhores programas não produzirão quaisquer resultados. Consequentemente, enquanto relator, peço encarecidamente que votem a favor da alteração 64 e penso que, ao fazê-lo, estarão a enviar uma mensagem de determinação ao Conselho e uma mensagem de esperança aos cidadãos europeus de que também nós estamos verdadeiramente preocupados e interessados na saúde dos cidadãos da Europa. É por esse motivo que considero que este debate surge no momento certo para apoiar o presente relatório, incluindo o financiamento acrescido que constitui a base necessária para a consecução dos objectivos, sendo que esses objectivos, tal como as linhas básicas de acção, garantem a continuação e, simultaneamente, o desenvolvimento do programa precedente. Isso consegue-se através de uma combinação de objectivos e acções, nomeadamente a protecção dos cidadãos contra as ameaças para a saúde provenientes de factores físicos, químicos e biológicos, doenças infecciosas, etc.. Necessitamos de um sistema de defesa comum e de uma resposta coordenada a nível europeu para enfrentar eventuais pandemias, como o demonstra a questão actual da gripe das aves. A promoção de políticas que conduzam a um estilo de vida mais saudável – determinantes da saúde. É nosso dever para com os nossos filhos, as gerações futuras, trabalhar com vista à adopção de normas relativas ao estilo de vida, tendo seriamente em consideração os determinantes da saúde: hábitos alimentares adequados, abandono do tabagismo, condições sociais e económicas que não provoquem demasiado . A prevenção da doença não pode deixar de ter por base primariamente a abordagem dos determinantes da saúde que comprovadamente afectam a saúde física e mental. Ajudar a reduzir a incidência da morbidez e da mortalidade das grandes doenças e traumatismos constitui mais uma linha de acção que requer igualmente uma acção coordenada e conjunta. Melhorar a eficiência e a eficácia dos sistemas de saúde: temos de examinar em conjunto os sistemas de saúde dos Estados-Membros com vista a assegurar a sua compatibilidade, pois isso permitir-lhes-á funcionar melhor em prol dos cidadãos da Europa. Colocar ao alcance de todos, tanto dos profissionais de saúde como dos simples cidadãos, melhores informações e conhecimentos, por um lado a fim de desenvolver a saúde e, por outro, a fim de incorporar os objectivos das políticas aplicadas nos sectores da saúde noutras políticas. Uma melhor prática médica não só constitui o meio mais eficaz para combater as doenças, como restringe também a aquisição de doenças. É óbvio que o critério para avaliar os tratamentos não pode ser o custo financeiro, mas sim a eficácia, o que a longo prazo acaba por resultar também mais barato. Além disso, é dada ênfase a acções tais como a influência do ambiente na saúde e a recolha de dados relacionados com baixas taxas de natalidade, baixos níveis de fertilidade e esterilidade, que estão a transformar-se num flagelo para as comunidades europeias em processo de envelhecimento e já sob a ameaça do problema demográfico. A recolha de dados e o desenvolvimento de estratégias para a mobilidade dos pacientes, o subsequente desenvolvimento do cartão de saúde electrónico, mecanismos para a promoção de transplantes de órgãos, cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros e com organismos internacionais como a Organização Mundial de Saúde e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, são necessários para que haja intercâmbio de opiniões e para a promoção de acções no domínio da saúde. Os Estados-Membros estão também a ser chamados a desempenhar um papel importante, dado que uma percentagem importante dos dados provém deles."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα της γρίπης των πτηνών ήταν - και ασφαλώς θα συμφωνήσετε - μια ευκαιρία για την Ένωση και τα κράτη μέλη να δράσουν συντονισμένα και αποτελεσματικά ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Πρόσφερε όμως και μια πρόσθετη απόδειξη για την αξία που έχει η κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το στοιχείο λοιπόν του συντονισμού του προγράμματος, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό και απαραίτητο για την επιτυχία του και σίγουρα η ανοικτή μέθοδος συντονισμού μπορεί να συμβάλει σε θέματα επικουρικότητας μέσω ενίσχυσης στρατηγικών στον τομέα της υγείας και υγειονομικής περίθαλψης όπως είναι η κινητικότητα των ασθενών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσα να συνεχίσω με έναν ατέλειωτο κατάλογο σε θέματα πρόληψης και θεραπείας. Όμως, είμαι βέβαιος πως αποτελεί κοινό τόπο πια η ανάγκη μιας συντονισμένης παρέμβασης που θα συνδυάζει την κοινή δράση στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δυνατότητα και ικανότητα των κρατών μελών να ενισχύουν τη δική τους αποτελεσματικότητα. Αυτή τη φιλόδοξη, είναι αλήθεια, επιδίωξη υπηρετεί το προτεινόμενο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι αρτιότερο, δεδομένης δε και της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει, πιστεύω ότι θα αποδώσει συγκριτικά υπέρτερα αποτελέσματα. Υπό αυτή τη σκοπιά, πιστεύω πως η τροπολογία 64, η οποία εισηγείται ένα αυξημένο ποσό, διότι και το πρόγραμμα πλέον είναι πληρέστερο και διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει υποβάλει η Επιτροπή, είναι απαραίτητη διότι χωρίς χρηματοδότηση τα καλύτερα προγράμματα δεν πρόκειται να αποδώσουν τίποτε. Επομένως, ως εισηγητής, υπερθεματίζω να υπερψηφίσετε την τροπολογία 64 και πιστεύω ότι με την ενέργεια αυτή θα δώσετε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς το Συμβούλιο αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας προς τους ευρωπαίους πολίτες ότι πραγματικά ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει η υγεία των πολιτών της Ευρώπης. Θεωρώ γι' αυτό τη χρονική στιγμή της συζήτησης την πλέον κατάλληλη, ώστε να υποστηριχθεί η παρούσα εισήγηση, περιλαμβανομένης της αυξημένης χρηματοδότησης, αναγκαίας βάσης για την εκπλήρωση των στόχων. Των στόχων, που όπως και οι βασικοί άξονες δράσης, εξασφαλίζουν τη συνέχεια και, συγχρόνως, την εξέλιξη του προηγούμενου προγράμματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό στόχων και δράσεων όπως η προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία, φυσικές, χημικές, βιολογικές, μεταδοτικές ασθένειες και άλλες. Χρειαζόμαστε ένα κοινό αμυντικό σύστημα και συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενδεχόμενη πανδημία, όπως αποδεικνύει η επικαιρότητα της γρίπης των πτηνών. Η προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής - καθοριστικοί παράγοντες υγείας. Οφείλουμε στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, να εργαστούμε για την υιοθέτηση προτύπων ζωής λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους καθοριστικούς παράγοντες υγείας: σωστές διατροφικές συνήθειες, απαλλαγή από το κάπνισμα, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που δεν υποβάλλουν σε υπερβολικό στρες. Η πρόληψη νόσων δεν μπορεί παρά να βασιστεί κυρίως στην αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων υγείας οι οποίοι, αποδεδειγμένα, επηρεάζουν την υγεία - σωματική και ψυχική. Η συμβολή στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης νοσηρότητας και θνησιμότητας για μείζονα νοσήματα και τραυματισμούς αποτελεί έναν πρόσθετο άξονα δράσης που απαιτεί επίσης συντονισμένη και κοινή δράση. Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας: πρέπει να εξετάσουμε από κοινού τα συστήματα υγείας των κρατών μελών για να εξασφαλίσουμε τη συμβατότητά τους που θα επιτρέψει την καλύτερη απόδοσή τους για τους πολίτες της Ευρώπης. Η βελτίωση της πληροφόρησης και γνώσης, αφενός, για την ανάπτυξη της υγείας και, αφετέρου, για την ενσωμάτωση των στόχων πολιτικής που εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας στις άλλες πολιτικές πρέπει να γίνουν κτήμα όλων, τόσο των απασχολουμένων στα επαγγέλματα υγείας όσο και των απλών πολιτών. Η καλύτερη ιατρική πρακτική η οποία όχι μόνο αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο αντιμετώπισης των ασθενειών αλλά περιορίζει και περαιτέρω απώλειες στην υγεία μας. Είναι δε προφανές ότι κριτήριο αξιολόγησης των θεραπευτικών δράσεων δεν μπορεί να είναι το οικονομικό κόστος αλλά η αποτελεσματικότητα που, μακροπρόθεσμα, είναι και οικονομικώς συμφέρουσα. Ακόμη, δίδεται έμφαση σε δράσεις όπως η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία, καθώς και η συλλογή δεδομένων σχετικά με την υπογεννητικότητα, την υπογονιμότητα και στειρότητα που εξελίσσονται σε μάστιγα για τις γερασμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες, απειλούμενες ήδη από το δημογραφικό πρόβλημα. Η συλλογή δεδομένων και ανάπτυξης στρατηγικών για την κινητικότητα των ασθενών, η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, οι μηχανισμοί για την προώθηση των μεταμοσχεύσεων οργάνων, η συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, όσο και με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και προώθηση των δράσεων υγείας. Τα κράτη μέλη καλούνται και αυτά να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων θα προέλθουν από αυτά."@sk18
"Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα της γρίπης των πτηνών ήταν - και ασφαλώς θα συμφωνήσετε - μια ευκαιρία για την Ένωση και τα κράτη μέλη να δράσουν συντονισμένα και αποτελεσματικά ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Πρόσφερε όμως και μια πρόσθετη απόδειξη για την αξία που έχει η κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας. Το στοιχείο λοιπόν του συντονισμού του προγράμματος, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ότι είναι ουσιαστικό και απαραίτητο για την επιτυχία του και σίγουρα η ανοικτή μέθοδος συντονισμού μπορεί να συμβάλει σε θέματα επικουρικότητας μέσω ενίσχυσης στρατηγικών στον τομέα της υγείας και υγειονομικής περίθαλψης όπως είναι η κινητικότητα των ασθενών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μπορούσα να συνεχίσω με έναν ατέλειωτο κατάλογο σε θέματα πρόληψης και θεραπείας. Όμως, είμαι βέβαιος πως αποτελεί κοινό τόπο πια η ανάγκη μιας συντονισμένης παρέμβασης που θα συνδυάζει την κοινή δράση στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δυνατότητα και ικανότητα των κρατών μελών να ενισχύουν τη δική τους αποτελεσματικότητα. Αυτή τη φιλόδοξη, είναι αλήθεια, επιδίωξη υπηρετεί το προτεινόμενο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι αρτιότερο, δεδομένης δε και της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει, πιστεύω ότι θα αποδώσει συγκριτικά υπέρτερα αποτελέσματα. Υπό αυτή τη σκοπιά, πιστεύω πως η τροπολογία 64, η οποία εισηγείται ένα αυξημένο ποσό, διότι και το πρόγραμμα πλέον είναι πληρέστερο και διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει υποβάλει η Επιτροπή, είναι απαραίτητη διότι χωρίς χρηματοδότηση τα καλύτερα προγράμματα δεν πρόκειται να αποδώσουν τίποτε. Επομένως, ως εισηγητής, υπερθεματίζω να υπερψηφίσετε την τροπολογία 64 και πιστεύω ότι με την ενέργεια αυτή θα δώσετε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας προς το Συμβούλιο αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας προς τους ευρωπαίους πολίτες ότι πραγματικά ασχολούμαστε και μας ενδιαφέρει η υγεία των πολιτών της Ευρώπης. Θεωρώ γι' αυτό τη χρονική στιγμή της συζήτησης την πλέον κατάλληλη, ώστε να υποστηριχθεί η παρούσα εισήγηση, περιλαμβανομένης της αυξημένης χρηματοδότησης, αναγκαίας βάσης για την εκπλήρωση των στόχων. Των στόχων, που όπως και οι βασικοί άξονες δράσης, εξασφαλίζουν τη συνέχεια και, συγχρόνως, την εξέλιξη του προηγούμενου προγράμματος. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό στόχων και δράσεων όπως η προστασία των πολιτών από τις απειλές για την υγεία, φυσικές, χημικές, βιολογικές, μεταδοτικές ασθένειες και άλλες. Χρειαζόμαστε ένα κοινό αμυντικό σύστημα και συντονισμένη απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ενδεχόμενη πανδημία, όπως αποδεικνύει η επικαιρότητα της γρίπης των πτηνών. Η προώθηση πολιτικών που οδηγούν σε υγιέστερο τρόπο ζωής - καθοριστικοί παράγοντες υγείας. Οφείλουμε στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, να εργαστούμε για την υιοθέτηση προτύπων ζωής λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους καθοριστικούς παράγοντες υγείας: σωστές διατροφικές συνήθειες, απαλλαγή από το κάπνισμα, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που δεν υποβάλλουν σε υπερβολικό στρες. Η πρόληψη νόσων δεν μπορεί παρά να βασιστεί κυρίως στην αντιμετώπιση των καθοριστικών παραγόντων υγείας οι οποίοι, αποδεδειγμένα, επηρεάζουν την υγεία - σωματική και ψυχική. Η συμβολή στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης νοσηρότητας και θνησιμότητας για μείζονα νοσήματα και τραυματισμούς αποτελεί έναν πρόσθετο άξονα δράσης που απαιτεί επίσης συντονισμένη και κοινή δράση. Η βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας: πρέπει να εξετάσουμε από κοινού τα συστήματα υγείας των κρατών μελών για να εξασφαλίσουμε τη συμβατότητά τους που θα επιτρέψει την καλύτερη απόδοσή τους για τους πολίτες της Ευρώπης. Η βελτίωση της πληροφόρησης και γνώσης, αφενός, για την ανάπτυξη της υγείας και, αφετέρου, για την ενσωμάτωση των στόχων πολιτικής που εφαρμόζεται στους τομείς της υγείας στις άλλες πολιτικές πρέπει να γίνουν κτήμα όλων, τόσο των απασχολουμένων στα επαγγέλματα υγείας όσο και των απλών πολιτών. Η καλύτερη ιατρική πρακτική η οποία όχι μόνο αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέσο αντιμετώπισης των ασθενειών αλλά περιορίζει και περαιτέρω απώλειες στην υγεία μας. Είναι δε προφανές ότι κριτήριο αξιολόγησης των θεραπευτικών δράσεων δεν μπορεί να είναι το οικονομικό κόστος αλλά η αποτελεσματικότητα που, μακροπρόθεσμα, είναι και οικονομικώς συμφέρουσα. Ακόμη, δίδεται έμφαση σε δράσεις όπως η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία, καθώς και η συλλογή δεδομένων σχετικά με την υπογεννητικότητα, την υπογονιμότητα και στειρότητα που εξελίσσονται σε μάστιγα για τις γερασμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες, απειλούμενες ήδη από το δημογραφικό πρόβλημα. Η συλλογή δεδομένων και ανάπτυξης στρατηγικών για την κινητικότητα των ασθενών, η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας, οι μηχανισμοί για την προώθηση των μεταμοσχεύσεων οργάνων, η συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, όσο και με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, είναι απαραίτητη ώστε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και προώθηση των δράσεων υγείας. Τα κράτη μέλη καλούνται και αυτά να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων θα προέλθουν από αυτά."@sl19
"Herr talman! Problemet med fågelinfluensan blev – och jag är säker på att ni håller med om detta – ett tillfälle för unionen och medlemsstaterna att agera samfällt och effektivt genom att stärka medborgarnas förtroende och känsla av trygghet. Det gav dock också ytterligare bevis på värdet av gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet. Jag tror att samordningen av programmet är viktig för dess framgång, och den öppna samordningsmetoden kan bidra till subsidiariteten genom förstärkning av strategier på hälso- och hälsovårdsområdet, till exempel patientrörlighet. Mina damer och herrar, jag skulle kunna fortsätta med en oändlig uppräkning av förebyggande åtgärder och vårdåtgärder. Jag är dock övertygad om att alla nu inser behovet av en samordnad insats där man kombinerar gemensamma åtgärder på EU-nivå med medlemsstaternas förmåga att förbättra sin effektivitet. Detta verkligt ambitiösa mål återspeglas i det föreslagna andra programmet. Det innebär en bättre helhet, och mot bakgrund av den erfarenhet vi har skaffat oss anser jag också att det kommer att ge jämförelsevis bättre resultat. Ur den synvinkeln anser jag att ändringsförslag 64, där man rekommenderar ett större belopp eftersom programmet nu är mer omfattande än och skiljer sig från det som godkänts av kommissionen, är nödvändigt eftersom inte ens de bästa program kan ge några resultat utan finansiering. Alltså kan jag som föredragande inte nog uppmana er att rösta för ändringsförslag 64, och jag anser att ni genom att göra så sänder en beslutsam signal till rådet och ett hoppfullt meddelande till Europas medborgare om att även vi bryr oss om och är intresserade av de europeiska medborgarnas hälsa. Därför anser jag att denna debatt är det rätta tillfället att stödja det aktuella betänkandet, inklusive den ökade finansiering som är den nödvändiga grunden för att målen ska kunna uppnås, mål som liksom de grundläggande åtgärderna garanterar en fortsättning och en samtidig utveckling av det föregående programmet. Detta uppnås genom en kombination av mål och åtgärder, till exempel åtgärder för att skydda medborgarna mot hälsorelaterade hot från fysiska, kemiska eller biologiska källor, infektionssjukdomar och så vidare. Vi behöver ett gemensamt försvarssystem och en samordnad respons på europeisk nivå på möjliga pandemier, vilket den aktuella frågan om fågelinfluensan visar. Främja en politik som leder till en hälsosam livsstil – faktorer som påverkar hälsan. Vi har en skyldighet mot våra barn och mot framtida generationer att arbeta för införandet av livsstilsstandarder där vi tar hälsofaktorer på stort allvar: lämpliga matvanor, rökstopp, sociala och ekonomiska förhållanden som inte leder till stark stress. Det sjukdomsförebyggande arbetet måste först och främst vara inriktat på hälsofaktorer som bevisligen påverkar den kroppsliga och psykiska hälsan. Arbetet för att minska ohälsa och dödlighet som beror på vanliga sjukdomar och skador är en ytterligare typ av åtgärder som kräver samordnade och gemensamma åtgärder. Förbättring av effektiviteten i hälsovården: Vi måste gemensamt inspektera hälsovårdssystemen i medlemsstaterna för att se till att de är förenliga, eftersom detta kommer att göra det möjligt för dem att ge Europas medborgare bättre service. Bättre information och kunskap, dels för att förbättra hälsan och dels för att införliva de politiska målen för hälsosektorn i annan politik, måste kunna komma alla till godo, både de yrkesverksamma inom hälsovården och vanliga medborgare. Bättre sjukvårdsmetoder är inte bara det mest effektiva sättet att bekämpa sjukdomar, utan motverkar dessutom ytterligare försämringar av hälsan. Det är uppenbart att kriteriet för att utvärdera behandlingar inte kan vara den ekonomiska kostnaden, utan måste vara effektiviteten, vilket också blir billigare på lång sikt. Dessutom betonas åtgärder som gäller miljöns inverkan på hälsan och insamling av data om låga födelsetal, låg fruktsamhet och sterilitet, vilka håller på att utvecklas till ett gissel för åldrande europeiska samhällen, som redan hotas av ett demografiskt problem. Insamling av data och utveckling av strategier för patientrörlighet, ytterligare utveckling av ett elektroniskt sjukförsäkringskort, mekanismer för främjande av organtransplantationer, samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna och med internationella organisationer som Världshälsoorganisationen och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar behövs för diskussionens skull och för främjandet av hälsoåtgärder. Medlemsstaterna förväntas också spela en viktig roll, med tanke på att en stor mängd av uppgifterna kommer från dem."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Εισηγητής"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph