Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-03-14-Speech-2-417"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060314.31.2-417"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I could not agree more that ultimately we need to take a broad view on the reasons for depleted stocks. However, I will also stress that our communication deals with fisheries and how to come to grips with depleted stocks because, unless we reverse the trend as regards over-capacity and fishing effort, we will not deal with the problem effectively. Regarding the point made concerning pilot projects on discards, there are indeed proposed projects in the North Sea aiming at increasing selectivity by new technical measures. I need to underline however that calling for a complete ban on discards from Community waters is easier said than done. This point was also raised by Mr Stevenson and by Mr Casaca. Even with regard to Norway, where fisheries are much less mixed and less complex, it has not been without problems. We are however looking at various ways of reducing discards, as I indicated in my initial presentation. On another point made by Mr Stevenson concerning the studying of factors other than over-fishing, such as pollution and global warming – a point also raised by other honourable Members of Parliament – we are certainly willing to do this and we are doing so. The problem exists independently of the problem of depleted stocks, and we need to address it if we want to regain sustainable fisheries in the long-term interests of the fishermen themselves. In fact this is what we are trying to do by virtue of the proposed new technical measures and the communication we are preparing on maximum sustainable yields. With regard to the point raised by Mrs Corbey, we are looking at the question of certification and labelling regarding sustainable fisheries by means of the eco-labelling proposal, which we hope to present during the course of this year. I would also like to pick up the point that was made by Mr Hudghton, that environmentally friendly fishing methods are in the interests of the fishermen first and foremost. However, I would not agree with his point regarding the abandonment of the common fisheries policy, which I consider to be a cornerstone and the very basis of sustainable fisheries in the European Union. With regard to the point raised by Mr Guerreiro, let me reiterate that the issue of compensation for socio-economic measures is being dealt with in the context of discussions on the European Fisheries Fund, which I hope will be adopted at the April Council. In response to Mr Freitas’s point regarding the Vessel Monitoring System, I would like to state that the Commission considers that satellite technologies offer a powerful means of detecting the presence of unauthorised fishing vessels in closed areas and many protected areas and strongly supports the use of remote control technologies for control of the major part of the European Union fleet. The Commission supports VMS purchase and installation costs, and in fact the maximum amount paid during recent years has been in the region of EUR 2 250 for each blue box. In parallel, the Commission encourages the use of vessel protection systems which allows identification of the presence of vessels with VMS systems through a satellite image. I agree with the point made by Mr Braghetto, Mr Gklavakis and Mr Nicholson on involving the fisheries sector – the various stakeholders and the industry – in the management of fisheries and in the various measures needed to attain and maintain sustainable fisheries. I also agree on the need to base our advice on scientific assessments. I would also like to thank Mrs Attwooll, Mrs Sinnott, Mr Chmielewski and Mr Casaca for their views and for their very valid comments and remarks."@en4
lpv:translated text
". Mr President, I could not agree more that ultimately we need to take a broad view on the reasons for depleted stocks. However, I will also stress that our communication deals with fisheries and how to come to grips with depleted stocks because, unless we reverse the trend as regards over-capacity and fishing effort, we will not deal with the problem effectively. Regarding the point made concerning pilot projects on discards, there are indeed proposed projects in the North Sea aiming at increasing selectivity by new technical measures. I need to underline however that calling for a complete ban on discards from Community waters is easier said than done. This point was also raised by Mr Stevenson and by Mr Casaca. Even with regard to Norway, where fisheries are much less mixed and less complex, it has not been without problems. We are however looking at various ways of reducing discards, as I indicated in my initial presentation. On another point made by Mr Stevenson concerning the studying of factors other than over-fishing, such as pollution and global warming – a point also raised by other honourable Members of Parliament – we are certainly willing to do this and we are doing so. The problem exists independently of the problem of depleted stocks, and we need to address it if we want to regain sustainable fisheries in the long-term interests of the fishermen themselves. In fact this is what we are trying to do by virtue of the proposed new technical measures and the communication we are preparing on maximum sustainable yields. With regard to the point raised by Mrs Corbey, we are looking at the question of certification and labelling regarding sustainable fisheries by means of the eco-labelling proposal, which we hope to present during the course of this year. I would also like to pick up the point that was made by Mr Hudghton, that environmentally friendly fishing methods are in the interests of the fishermen first and foremost. However, I would not agree with his point regarding the abandonment of the common fisheries policy, which I consider to be a cornerstone and the very basis of sustainable fisheries in the European Union. With regard to the point raised by Mr Guerreiro, let me reiterate that the issue of compensation for socio-economic measures is being dealt with in the context of discussions on the European Fisheries Fund, which I hope will be adopted at the April Council. In response to Mr Freitas’s point regarding the Vessel Monitoring System, I would like to state that the Commission considers that satellite technologies offer a powerful means of detecting the presence of unauthorised fishing vessels in closed areas and many protected areas and strongly supports the use of remote control technologies for control of the major part of the European Union fleet. The Commission supports VMS purchase and installation costs, and in fact the maximum amount paid during recent years has been in the region of EUR 2 250 for each blue box. In parallel, the Commission encourages the use of vessel protection systems which allows identification of the presence of vessels with VMS systems through a satellite image. I agree with the point made by Mr Braghetto, Mr Gklavakis and Mr Nicholson on involving the fisheries sector – the various stakeholders and the industry – in the management of fisheries and in the various measures needed to attain and maintain sustainable fisheries. I also agree on the need to base our advice on scientific assessments. I would also like to thank Mrs Attwooll, Mrs Sinnott, Mr Chmielewski and Mr Casaca for their views and for their very valid comments and remarks."@cs1
"Hr. formand, jeg er helt enig i, at vi i sidste ende skal anskue årsagerne til nedfiskede bestande ud fra en bred synsvinkel. Jeg vil imidlertid også pointere, at vores meddelelse omhandler fiskeri og mulige løsninger på problemerne med nedfiskede bestande, for vi får ikke løst problemet på en ordentlig måde, hvis ikke vi vender tendensen med hensyn til overkapacitet og fiskeriindsatsen. Med hensyn til punktet vedrørende pilotprojekter om genudsætninger er der bestemt projektforslag i Nordsøen, der sigter mod at øge selektiviteten gennem nye tekniske foranstaltninger. Jeg må imidlertid pointere, at det er lettere at kræve end at gennemføre et komplet forbud mod genudsætninger i EU-farvandene, hvilket også hr. Stevenson og hr. Casaca kom ind på. Selv i Norge, hvor fiskeriet er meget mindre blandet og mindre kompliceret, har det ikke været problemfrit. Vi undersøger imidlertid forskellige muligheder for at begrænse genudsætningerne, sådan som jeg tilkendegav i min indledende præsentation. Hr. Stevenson samt flere af de øvrige ærede medlemmer af Europa-Parlamentet nævnte også, at man skal se på andre faktorer end overfiskning som f.eks. forurening og global opvarmning, og det er bestemt noget, som vi gør og ønsker at gøre. Problemet eksisterer uafhængigt af problemet med nedfiskede bestande, og vi er nødt til at forsøge at løse det, hvis vi vil genskabe et bæredygtigt fiskeri til fordel for fiskernes langsigtede interesser. Det er faktisk det, vi forsøger at gøre i kraft af de foreslåede nye tekniske foranstaltninger og den meddelelse, vi forbereder om maksimalt bæredygtigt udbytte. Med hensyn til det punkt, som fru Corbey tog op, behandler vi spørgsmålet om certificering og mærkning i forbindelse med bæredygtigt fiskeri i form af miljømærkningsforslaget, som vi forhåbentlig kan præsentere i løbet af indeværende år. Jeg kan også tilslutte mig bemærkningen fra hr. Hudghton om, at miljøvenlige fangstmetoder først og fremmest er i fiskernes interesse. Jeg er imidlertid ikke enig i hans bemærkning vedrørende skrinlægningen af den fælles fiskeripolitik, som jeg betragter som en hjørnesten og selve grundlaget for bæredygtigt fiskeri i EU. Med hensyn til hr. Guerreiros punkt vil jeg gentage, at spørgsmålet om erstatning for socioøkonomiske foranstaltninger søges besvaret inden for rammerne af diskussionerne om Den Europæiske Fiskerifond, som forhåbentlig bliver vedtaget på Rådets møde i april. Som svar på hr. Freitas' punkt vedrørende fartøjsovervågningssystemet vil jeg sige, at Kommissionen betragter satellitteknologier som et effektivt middel til at afsløre tilstedeværelsen af uautoriserede fiskerifartøjer i lukkede områder og mange beskyttede områder, og at den fuldt ud støtter brugen af fjernovervågning til kontrol med størstedelen af EU's fiskerflåde. Kommissionen yder støtte til indkøb og installation af fartøjsovervågningssystemer, og faktisk har det maksimalt udbetalte beløb i de seneste år ligget i omegnen af 2.250 euro for hver blå boks. Samtidig tilskynder Kommissionen til brugen af fartøjsbeskyttelsessystemer, der muliggør identificeringen af fartøjer med fartøjsovervågningssystemer gennem et satellitbillede. Jeg er enig i hr. Braghettos, hr. Gklavakis' og hr. Nicholsons synspunkter om, at fiskerisektoren - de forskellige interessenter og branchen - skal involveres i forvaltningen af fiskeriet og i de forskellige nødvendige foranstaltninger for at få og bevare et bæredygtigt fiskeri. Jeg er også enig i, at det er nødvendigt at basere vores rådgivning på videnskabelige vurderinger. Jeg vil også takke fru Attwooll, fru Sinnott, hr. Chmielewski og hr. Casaca for deres synspunkter og deres meget velbegrundede kommentarer og bemærkninger."@da2
". Herr Präsident! Auch ich bin voll und ganz der Auffassung, dass wir letztendlich die Ursachen für dezimierte Bestände breiter fassen müssen. Ich möchte allerdings auch unterstreichen, dass sich unsere Mitteilung mit dem Fischfang befasst und damit, wie wir dezimierte Bestände in den Griff bekommen, denn wir lösen das Problem nur dann effektiv, wenn wir bei den Überkapazitäten und beim Fischereiaufwand eine Trendwende herbeiführen. Was die Pilotprojekte zu Rückwürfen betrifft, möchte ich sagen, dass es tatsächlich Projektvorschläge für die Nordsee gibt, die eine Erhöhung der Selektivität durch neue technische Maßnahmen zum Ziel haben. Ich muss jedoch betonen, dass die Forderung nach einem vollständigen Verbot von Rückwürfen in Gemeinschaftsgewässern leichter auszusprechen ist, als sie verwirklicht werden kann. Dieses Problem wurde auch von Herrn Stevenson und Herrn Casaca angesprochen. Auch im Hinblick auf Norwegen, wo der Fischfang weniger gemischt und weniger komplex ist, gab es Probleme. Wir prüfen jedoch verschiedene Möglichkeiten, die Rückwürfe zu verringern, auf die ich bereits eingangs hingewiesen habe. Zu der von Herrn Stevenson angesprochenen Frage, dass auch andere Faktoren als die Überfischung untersucht werden sollten – ein Punkt, der auch von anderen Abgeordneten angesprochen wurde –, möchte ich versichern, dass wir gewillt sind, dies zu tun und auch schon dabei sind. Das Problem besteht unabhängig vom Problem der dezimierten Bestände, und wir müssen uns damit befassen, wenn wir im langfristigen Interesse der Fischer selbst wieder zu einer nachhaltigen Fischerei kommen wollen. Übrigens ist es genau das, was wir mithilfe der vorgeschlagenen neuen technischen Maßnahmen und der in Vorbereitung befindlichen Mitteilung zu höchstmöglichen Erträgen anstreben. Zu der von Frau Corbey angesprochenen Frage: Wir befassen uns mit der Frage der Zertifizierung und Kennzeichnung von nachhaltiger Fischerei im Vorschlag für die Vergabe von Umweltsiegeln für Fischereiprodukte, den wir voraussichtlich im Laufe dieses Jahres noch vorlegen werden. Ich möchte ferner die Bemerkung von Herrn Hudghton aufgreifen, dass umweltschonende Fangmethoden in erster Linie im Interesse der Fischer liegen. Allerdings kann ich seiner Bemerkung zur Abschaffung der Gemeinsamen Fischereipolitik nicht zustimmen, die ich als einen Eckpfeiler und die eigentliche Grundlage einer nachhaltigen Fischerei in der Europäischen Union betrachte. Im Hinblick auf die von Herrn Guerreiro angesprochene Frage möchte ich noch einmal zum Ausdruck bringen, dass das Thema der Ausgleichsregelung für sozioökonomische Maßnahmen im Rahmen der Gespräche über den Europäischen Fischereifonds behandelt wird, der hoffentlich vom Rat im April eingerichtet wird. Auf die Bemerkung von Herrn Freitas zum Schiffsortungssystem möchte ich Folgendes erklären: Die Kommission ist der Meinung, dass satellitengestützte Technologien ein hervorragendes Instrument zur Ortung von unbefugten Fischereifahrzeugen in verbotenen und vielen geschützten Gebieten sind und befürwortet eindeutig den Einsatz von Fernüberwachungssystemen für die Kontrolle des größten Teils der EU-Flotte. Die Kommission unterstützt den Kauf und die Installation von VMS. So lag die Höchstsumme, die in den letzten Jahren gezahlt wurde, bei etwa 2 250 Euro für jede Blue Box. Gleichzeitig spricht sich die Kommission für den Einsatz von Systemen zum Schutz von Fischereifahrzeugen aus, die die Ortung von Schiffen durch Satellitenüberwachungssysteme VMS ermöglichen. Ich stimme den Ausführungen von Herrn Braghetto, Herrn Gklavakis und Herrn Nicholson zu, dass der Fischereisektor – die verschiedenen Beteiligten und die Industrie – in das Fischereimanagement sowie in die verschiedenen Maßnahmen mit einbezogen werden müssen, die zur Erzielung und Aufrechterhaltung einer nachhaltigen Fischerei unbedingt erforderlich sind. Ich stimme auch zu, dass unsere Empfehlungen auf wissenschaftlichen Einschätzungen beruhen müssen. Ich möchte ferner Frau Attwooll, Frau Sinnott, Herrn Chmielewski und Herrn Casaca für ihre Darlegungen und ihre stichhaltigen Argumente und Bemerkungen danken."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα ότι τελικά πρέπει να εξετάσουμε σε ευρύτερο επίπεδο τις αιτίες για τα ελαττωμένα αποθέματα. Ωστόσο, θα τονίσω επίσης ότι η ανακοίνωσή μας αφορά την αλιεία και τον τρόπο αντιμετώπισης των ελαττωμένων αποθεμάτων, διότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αποτελεσματικά είναι να αναστρέψουμε την τάση όσον αφορά την πλεονάζουσα δυναμικότητα και την αλιευτική προσπάθεια. Όσον αφορά την παρατήρηση σχετικά με τα πιλοτικά έργα για τις απορρίψεις, υπάρχουν πράγματι προτεινόμενα έργα στη Βόρεια Θάλασσα που αποσκοπούν στην αύξηση της επιλεκτικότητας μέσω νέων τεχνικών μέτρων. Πρέπει να τονίσω, ωστόσο, ότι η έκκληση για πλήρη απαγόρευση των απορρίψεων από τα κοινοτικά ύδατα είναι πιο εύκολο να εκφραστεί παρά να γίνει. Αυτό το θέμα αναφέρθηκε επίσης από τον κ. Stevenson και από τον κ. Casaca. Ακόμα και στη Νορβηγία, όπου η αλιεία παρουσιάζει πολύ μικρότερη ποικιλία και είναι λιγότερο πολύπλοκη, δεν λείπουν τα προβλήματα. Ωστόσο, εξετάζουμε διάφορους τρόπους μείωσης των απορρίψεων, όπως υπέδειξα στην αρχική μου παρουσίαση. Σχετικά με μια άλλη παρατήρηση του κ. Stevenson αναφορικά με τη μελέτη παραγόντων άλλων εκτός από την υπεραλίευση, όπως η μόλυνση και η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη –ένα θέμα που τέθηκε και από άλλους αξιότιμους βουλευτές του Κοινοβουλίου– είμαστε ασφαλώς διατεθειμένοι να το πράξουμε αυτό και το πράττουμε. Το πρόβλημα υπάρχει ανεξάρτητα από το ζήτημα των ελαττωμένων αποθεμάτων, και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε να επανακτήσουμε τη βιώσιμη αλιεία, γεγονός που θα ωφελήσει μακροπρόθεσμα τους ίδιους τους αλιείς. Μάλιστα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσω των προτεινόμενων νέων τεχνικών μέτρων και της ανακοίνωσης που εκπονούμε για τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις. Όσον αφορά την παρατήρηση της κ. Corbey, εξετάζουμε το θέμα της πιστοποίησης και της επισήμανσης για τη βιώσιμη αλιεία μέσω της πρότασης για την οικολογική σήμανση, την οποία ελπίζουμε να υποβάλουμε στη διάρκεια του έτους. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο σχόλιο που έκανε ο κ. Hudghton, ότι οι φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι αλιείας είναι, πάνω από όλα, προς όφελος των αλιέων. Εντούτοις, δεν συμφωνώ με την παρατήρησή του σχετικά με την εγκατάλειψη της κοινής αλιευτικής πολιτικής, η οποία θεωρώ ότι αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και τη βάση της βιώσιμης αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά το θέμα που έθιξε ο κ. Guerreiro, επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι το θέμα της αντιστάθμισης για κοινωνικά και οικονομικά μέτρα εξετάζεται στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, το οποίο ελπίζω ότι θα εγκριθεί στο Συμβούλιο του Απριλίου. Σε απάντηση του θέματος που έθεσε ο κ. Freitas σχετικά με το Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών, θα ήθελα να δηλώσω ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι οι δορυφορικές τεχνολογίες προσφέρουν ένα ισχυρό μέσο ανίχνευσης της παρουσίας παράνομων αλιευτικών σκαφών σε απαγορευμένες περιοχές και σε πολλές προστατευμένες περιοχές και υποστηρίζει σθεναρά τη χρήση τεχνολογιών απομακρυσμένου ελέγχου για τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης σκαφών και μάλιστα το υψηλότερο ποσό που καταβλήθηκε τα τελευταία χρόνια κυμαινόταν περίπου στα 2 250 ευρώ για κάθε μπλε κουτί. Παράλληλα, η Επιτροπή ενθαρρύνει τη χρήση συστημάτων προστασίας σκαφών, τα οποία επιτρέπουν την αναγνώριση της παρουσίας σκαφών με συστήματα παρακολούθησης μέσω δορυφορικής εικόνας. Συμφωνώ με το σχόλιο των κκ. Braghetto, Γκλαβάκη και Nicholson σχετικά με τη συμμετοχή του αλιευτικού κλάδου –των διαφόρων ενδιαφερομένων και της βιομηχανίας– στη διαχείριση της αλιείας και στα διάφορα μέτρα που απαιτούνται για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η βιώσιμη αλιεία. Συμφωνώ επίσης με την ανάγκη να βασίσουμε τις συμβουλές μας σε επιστημονικές εκτιμήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Attwooll, την κ. Sinnott, τον κ. Chmielewski και τον κ. Casaca για τις απόψεις τους και για τα πολύ εμπεριστατωμένα σχόλια και παρατηρήσεις τους."@el10
". Señor Presidente, no podría estar más de acuerdo en que, en definitiva, necesitamos tener una amplia visión de lo que ocasiona el agotamiento de las poblaciones de peces. Sin embargo, también resaltaré que nuestra comunicación trata de las pesquerías y de cómo resolver el problema del agotamiento de las poblaciones de peces, porque, a menos que invirtamos la tendencia con respecto al exceso de capacidad y el esfuerzo pesquero, no abordaremos el problema con eficacia. En cuanto al tema de los proyectos piloto sobre los descartes, en realidad se han propuesto proyectos en el Mar del Norte que pretenden aumentar la selectividad mediante nuevas medidas técnicas. Pero necesito subrayar que pedir una prohibición completa de los descartes de las aguas comunitarias es más fácil de decir que de hacer. También lo han comentado el señor Stevenson y el señor Casaca. Incluso en Noruega, donde la pesca está mucho menos mezclada y es menos compleja, ha habido problemas. Pero estamos buscando formas de reducir los descartes, como he indicado en mi presentación inicial. En cuanto a otro tema que ha comentado el señor Stevenson sobre el estudio de factores distintos del exceso de pesca, como la contaminación y el calentamiento planetario –un tema que también han mencionado otros diputados– sin duda queremos hacerlo y lo estamos haciendo. El problema existe independientemente del problema de las poblaciones de peces agotadas, y debemos abordarlo si queremos recuperar una pesca sostenible en el interés a largo plazo de los propios pescadores. De hecho es lo que intentamos hacer con las nuevas medidas técnicas propuestas y la Comunicación que estamos elaborando sobre rendimientos sostenibles máximos. En cuanto al tema planteado por la señora Corbey, estamos estudiando la cuestión del certificado y el etiquetado de la pesca sostenible mediante la propuesta de etiquetado ecológico, que esperamos presentar en el curso de este año. También quiero hablar del comentario que ha realizado el señor Hudghton, respecto a que los métodos de pesca respetuosos con el medio ambiente interesan ante todo a los pescadores. Pero no estoy de acuerdo con lo que dice sobre el abandono de la Política Pesquera Común, que considero que es una piedra angular y la base de la pesca sostenible en la Unión Europea. En cuanto al tema planteado por el señor Guerreiro, permítanme reiterar que la cuestión de la compensación por las medidas socioeconómicas se está abordando en el contexto de los debates sobre el Fondo Europeo de Pesca, que espero que se adopte en el Consejo de abril. En respuesta al comentario del señor Freitas sobre el Sistema de Localización de Buques vía satélite, quiero dejar claro que la Comisión considera que las tecnologías vía satélite constituyen un potente medio para detectar la presencia de barcos de pesca no autorizados en zonas cerradas y muchas zonas protegidas, y apoya enérgicamente el uso de las tecnologías de control remoto para el control de la mayor parte de la flota de la Unión Europea. La Comisión subvenciona la compra de VMS y los costes de instalación, y, en realidad, el importe máximo pagado en los últimos años ha sido del orden de los 2 250 euros por cada caja azul. Al mismo tiempo, la Comisión fomenta el uso de sistemas de protección de buques que permiten identificar la presencia de barcos con sistemas VMS a través de una imagen vía satélite. Estoy de acuerdo con lo que han dicho el señor Braghetto, el señor Gklavakis y el señor Nicholson sobre la implicación del sector pesquero –las diversas partes interesadas y el propio sector– en la gestión de las pesquerías y en las diversas medidas necesarias para conseguir y conservar una pesca sostenible. También estoy de acuerdo con la necesidad de basar nuestro asesoramiento en evaluaciones científicas. También quiero dar las gracias a la señora Attwooll, a la señora Sinnot, al señor Chmielewsky y al señor Casaca por sus opiniones y sus valiosos comentarios y observaciones."@es20
". Mr President, I could not agree more that ultimately we need to take a broad view on the reasons for depleted stocks. However, I will also stress that our communication deals with fisheries and how to come to grips with depleted stocks because, unless we reverse the trend as regards over-capacity and fishing effort, we will not deal with the problem effectively. Regarding the point made concerning pilot projects on discards, there are indeed proposed projects in the North Sea aiming at increasing selectivity by new technical measures. I need to underline however that calling for a complete ban on discards from Community waters is easier said than done. This point was also raised by Mr Stevenson and by Mr Casaca. Even with regard to Norway, where fisheries are much less mixed and less complex, it has not been without problems. We are however looking at various ways of reducing discards, as I indicated in my initial presentation. On another point made by Mr Stevenson concerning the studying of factors other than over-fishing, such as pollution and global warming – a point also raised by other honourable Members of Parliament – we are certainly willing to do this and we are doing so. The problem exists independently of the problem of depleted stocks, and we need to address it if we want to regain sustainable fisheries in the long-term interests of the fishermen themselves. In fact this is what we are trying to do by virtue of the proposed new technical measures and the communication we are preparing on maximum sustainable yields. With regard to the point raised by Mrs Corbey, we are looking at the question of certification and labelling regarding sustainable fisheries by means of the eco-labelling proposal, which we hope to present during the course of this year. I would also like to pick up the point that was made by Mr Hudghton, that environmentally friendly fishing methods are in the interests of the fishermen first and foremost. However, I would not agree with his point regarding the abandonment of the common fisheries policy, which I consider to be a cornerstone and the very basis of sustainable fisheries in the European Union. With regard to the point raised by Mr Guerreiro, let me reiterate that the issue of compensation for socio-economic measures is being dealt with in the context of discussions on the European Fisheries Fund, which I hope will be adopted at the April Council. In response to Mr Freitas’s point regarding the Vessel Monitoring System, I would like to state that the Commission considers that satellite technologies offer a powerful means of detecting the presence of unauthorised fishing vessels in closed areas and many protected areas and strongly supports the use of remote control technologies for control of the major part of the European Union fleet. The Commission supports VMS purchase and installation costs, and in fact the maximum amount paid during recent years has been in the region of EUR 2 250 for each blue box. In parallel, the Commission encourages the use of vessel protection systems which allows identification of the presence of vessels with VMS systems through a satellite image. I agree with the point made by Mr Braghetto, Mr Gklavakis and Mr Nicholson on involving the fisheries sector – the various stakeholders and the industry – in the management of fisheries and in the various measures needed to attain and maintain sustainable fisheries. I also agree on the need to base our advice on scientific assessments. I would also like to thank Mrs Attwooll, Mrs Sinnott, Mr Chmielewski and Mr Casaca for their views and for their very valid comments and remarks."@et5
". Arvoisa puhemies, olen täysin samaa mieltä siitä, että loppujen lopuksi meidän on pohdittava laajemmin kalavarojen hupenemisen taustalla olevia syitä. Korostan kuitenkin myös, että tiedonannossamme käsitellään kalastusalaa ja sitä, kuinka kalavaroja voidaan elvyttää, sillä ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan tehokkaasti, jollei liikakapasiteettia ja kalastusponnistuksia koskevaa kasvusuuntausta saada käännettyä. Pohjanmerellä on ehdotettu toteutettavaksi saaliin poisheittoa koskevia kokeiluhankkeita, joiden tavoitteena on lisätä kalastuksen valikoivuutta uusilla teknisillä toimenpiteillä. Haluan kuitenkin korostaa, että poisheiton täysi kieltäminen yhteisön vesillä on helpommin sanottu kuin tehty. Tämän ottivat esiin myös jäsenet Stevenson ja Casaca. Tämä ei ole tapahtunut ongelmitta edes Norjassa, jossa kalastusala on huomattavasti selkeämpi ja yksinkertaisempi. Komissio tarkastelee kuitenkin useita eri keinoja poisheiton vähentämiseksi, kuten totesin alustuspuheenvuorossani. Jäsen Stevenson otti esille myös sen, että on syytä tutkia muitakin tekijöitä kuin ylikalastusta, kuten merten pilaantumista ja ilmaston lämpenemistä. Myös muut parlamentin jäsenet ottivat tämän esille. Komissio on luonnollisesti valmis tähän ja tekeekin niin. Ongelma on olemassa huvenneita kalavaroja koskevasta ongelmasta riippumatta, ja se on ratkaistava, jos haluamme varmistaa kalastajien pitkän aikavälin edun mukaisen kestävän kalastuksen. Tähän pyrimmekin ehdotettujen uusien teknisten toimenpiteiden muodossa ja tiedonannolla, jota komissiossa laaditaan kestävästä enimmäissaaliista. Vastaan jäsen Corbeyn esittämään kysymykseen toteamalla, että komissio tarkastelee parhaillaan sertifiointia ja ympäristömerkintöjä kestävän kalastuksen alalla, ja sen on tarkoitus esittää kuluvan vuoden aikana asiasta ympäristömerkintöjä koskeva ehdotus. Haluan lisäksi kommentoida jäsen Hudghtonin huomautusta siitä, että ympäristöystävälliset kalastusmenetelmät ovat ennen kaikkea kalastajien edun mukaisia. En ole hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että yhteisestä kalastuspolitiikasta olisi luovuttava, sillä mielestäni se on EU:n kestävän kalastuksen kulmakivi ja perusta. Jäsen Guerreiron huomautuksen johdosta haluan toistaa, että Euroopan kalatalousrahastoa koskevien keskustelujen yhteydessä käsitellään myös sosioekonomisia korvaustoimia, joista tehdään toivon mukaan päätös Eurooppa-neuvoston huhtikuun kokouksessa. Jäsen Freitas otti esille alusten satelliittiseurantajärjestelmän. Haluan todeta, että komission mielestä satelliittitekniikka tarjoaa erittäin toimivan välineen kalastuskieltoalueilla ja useilla suoja-alueilla luvattomasti kalastavien alusten havaitsemiseen. Komissio kannattaa vahvasti kaukovalvontatekniikoiden käyttöä, niin että suurinta osaa EU:n kalastuslaivastosta voidaan valvoa. Komissio myöntää tukea satelliittiseurantajärjestelmien hankinta- ja asennuskustannusten kattamiseen, ja viime vuosina suurin maksettu summa on ollut noin 2 250 euroa kutakin sinistä laatikkoa kohti. Komissio kannustaa samalla käyttämään alusten suojelujärjestelmiä, joiden ansiosta satelliittiseurantajärjestelmiä käyttävät alukset voidaan havaita satelliittikuvasta. Olen samaa mieltä jäsenten Braghetton, Gklavakisin ja Nicholsonin kanssa siitä, että kalastusala eli eri sidosryhmät ja tuotannonala on otettava mukaan kalastuksenhoitoon ja toteuttamaan niitä eri toimia, joita tarvitaan kestävään kalastukseen saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi. Yhdyn myös toteamukseen tarpeesta perustaa neuvot tieteellisiin arvioihin. Haluan kiittää myös jäseniä Attwooll, Sinnott, Chmielewski ja Casaca heidän näkemyksistään ja erittäin pätevistä kommenteista ja huomautuksista."@fi7
". Monsieur le Président, je suis entièrement d’accord: en définitive, nous devons considérer plus largement les raisons de l’épuisement des stocks. Mais je soulignerais aussi que notre communication traite de la pêche et de la manière de nous attaquer à ce problème, car à moins d’inverser la tendance concernant la surcapacité et l’effort de pêche, nous ne résoudrons pas efficacement le problème. S’agissant de l’argument concernant les projets pilotes sur les rejets, certains projets ont en effet été proposés en mer du Nord en vue d’accroître la sélectivité au moyen de nouvelles mesures techniques. Je me dois toutefois de souligner que réclamer une interdiction complète des rejets dans les eaux communautaires est plus facile à dire qu’à faire. Ce point a également été soulevé par MM. Stevenson et Casaca. Même pour la Norvège, où la pêche est nettement moins mixte et complexe, cela n’a pas été sans problème. Nous nous penchons néanmoins sur différents moyens de réduire les rejets, comme je l’ai indiqué dans mon intervention initiale. Sur un autre point abordé par M. Stevenson concernant l’étude de facteurs autres que la surpêche, tels que la pollution et le réchauffement de la planète - un point également soulevé par d’autres honorables députés -, nous sommes évidemment disposés à le faire et nous le faisons. Le problème existe, indépendamment du problème des stocks épuisés, et nous devons le régler si nous voulons rétablir une pêche durable dans l’intérêt durable des pêcheurs eux-mêmes. En fait, c’est ce que nous tentons de faire dans le cadre des nouvelles mesures techniques proposées et de la communication sur des rendements durables maximum que nous préparons. En ce qui concerne le point soulevé par Mme Corbey, nous nous penchons sur la question de la certification et de l’étiquetage en matière de pêche durable dans le cadre de la proposition d’écolabel, que nous espérons présenter dans le courant de cette année. Je voudrais également revenir sur le point soulevé par M. Hudghton, selon lequel les méthodes de pêche respectueuses de l’environnement sont avant tout dans l’intérêt des pêcheurs. Je ne souscris toutefois pas à son avis concernant l’abandon de la politique commune de la pêche, que je considère comme une pierre angulaire et comme la base même de la pêche durable dans l’Union européenne. S’agissant du point soulevé par M. Guerreiro, permettez-moi de réaffirmer que la question de la compensation des mesures socio-économiques est traitée dans le cadre des discussions sur le Fonds européen pour la pêche, qui sera, je l’espère, adopté au Conseil d’avril. En réponse au commentaire de M. Freitas sur le système de surveillance des navires par satellite (VMS), je voudrais dire que la Commission considère que cette technologie offre un instrument puissant qui permet de détecter la présence des bateaux de pêche dans les zones fermées et de nombreuses zones protégées et qu’elle soutient fermement l’utilisation des technologies commandées à distance pour le contrôle de la majeure partie de la flotte communautaire. La Commission soutient les coûts d’achat et d’installation du VMS et en fait, le montant maximal payé ces dernières années avoisine les 2 250 euros par boîte bleue. En parallèle, la Commission encourage l’utilisation de systèmes de protection des navires qui permet de détecter la présence de bateaux grâce à des dispositifs VMS s’appuyant sur une image satellite. Je souscris à l’argument soulevé par MM. Braghetto, Gklavakis et Nicholson sur l’implication du secteur halieutique - les différentes parties prenantes et l’industrie - dans la gestion des zones de pêche et dans les diverses mesures requises pour instaurer et préserver une pêche durable. Je conviens également de la nécessité d’asseoir notre avis sur des évaluations scientifiques. Je voudrais également remercier Mme Attwooll, Mme Sinnott et MM. Chmielewski et Casaca pour leurs opinions et leurs commentaires et remarques fort pertinents."@fr8
". Mr President, I could not agree more that ultimately we need to take a broad view on the reasons for depleted stocks. However, I will also stress that our communication deals with fisheries and how to come to grips with depleted stocks because, unless we reverse the trend as regards over-capacity and fishing effort, we will not deal with the problem effectively. Regarding the point made concerning pilot projects on discards, there are indeed proposed projects in the North Sea aiming at increasing selectivity by new technical measures. I need to underline however that calling for a complete ban on discards from Community waters is easier said than done. This point was also raised by Mr Stevenson and by Mr Casaca. Even with regard to Norway, where fisheries are much less mixed and less complex, it has not been without problems. We are however looking at various ways of reducing discards, as I indicated in my initial presentation. On another point made by Mr Stevenson concerning the studying of factors other than over-fishing, such as pollution and global warming – a point also raised by other honourable Members of Parliament – we are certainly willing to do this and we are doing so. The problem exists independently of the problem of depleted stocks, and we need to address it if we want to regain sustainable fisheries in the long-term interests of the fishermen themselves. In fact this is what we are trying to do by virtue of the proposed new technical measures and the communication we are preparing on maximum sustainable yields. With regard to the point raised by Mrs Corbey, we are looking at the question of certification and labelling regarding sustainable fisheries by means of the eco-labelling proposal, which we hope to present during the course of this year. I would also like to pick up the point that was made by Mr Hudghton, that environmentally friendly fishing methods are in the interests of the fishermen first and foremost. However, I would not agree with his point regarding the abandonment of the common fisheries policy, which I consider to be a cornerstone and the very basis of sustainable fisheries in the European Union. With regard to the point raised by Mr Guerreiro, let me reiterate that the issue of compensation for socio-economic measures is being dealt with in the context of discussions on the European Fisheries Fund, which I hope will be adopted at the April Council. In response to Mr Freitas’s point regarding the Vessel Monitoring System, I would like to state that the Commission considers that satellite technologies offer a powerful means of detecting the presence of unauthorised fishing vessels in closed areas and many protected areas and strongly supports the use of remote control technologies for control of the major part of the European Union fleet. The Commission supports VMS purchase and installation costs, and in fact the maximum amount paid during recent years has been in the region of EUR 2 250 for each blue box. In parallel, the Commission encourages the use of vessel protection systems which allows identification of the presence of vessels with VMS systems through a satellite image. I agree with the point made by Mr Braghetto, Mr Gklavakis and Mr Nicholson on involving the fisheries sector – the various stakeholders and the industry – in the management of fisheries and in the various measures needed to attain and maintain sustainable fisheries. I also agree on the need to base our advice on scientific assessments. I would also like to thank Mrs Attwooll, Mrs Sinnott, Mr Chmielewski and Mr Casaca for their views and for their very valid comments and remarks."@hu11
"Signor Presidente, non potrei trovarmi più d’accordo sul fatto che, in ultima analisi, le ragioni del depauperamento degli devono essere esaminate in una prospettiva più ampia. Vorrei però anche rilevare che la nostra comunicazione si occupa della pesca e di individuare il modo di far fronte al depauperamento degli perché, se non invertiremo la tendenza riguardo alla sovracapacità e allo sforzo di pesca, non riusciremo ad affrontare il problema in maniera efficace. Per quanto riguarda l’osservazione sui progetti pilota volti a ridurre i rigetti, per il Mare del Nord sono stati effettivamente proposti progetti che mirano ad aumentare la selettività tramite l’introduzione di nuove misure tecniche. Devo tuttavia precisare che chiedere di bandire del tutto i rigetti dalle acque comunitarie è più facile a dirsi che a farsi. La questione è stata sollevata anche dagli onorevoli Stevenson e Casaca. Persino in Norvegia, dove la pesca è molto meno mista e meno complessa, la realizzazione di questo obiettivo è problematica. Stiamo tuttavia valutando diversi modi per ridurre i rigetti, come ho segnalato nel mio intervento iniziale. Per quanto concerne un altro punto evidenziato dall’onorevole Stevenson, ovvero la necessità di studiare non solo le catture eccessive, ma anche altri fattori, quali l’inquinamento e il riscaldamento globale – aspetto rilevato anche da altri onorevoli deputati al Parlamento europeo – intendiamo indubbiamente farlo e lo stiamo facendo. Il problema esiste a prescindere dalla questione del depauperamento degli e dobbiamo affrontarlo se vogliamo tornare a una pesca sostenibile negli interessi a lungo termine dei pescatori stessi. Di fatto è ciò che stiamo cercando di fare avvalendoci delle nuove misure tecniche proposte e della comunicazione che stiamo preparando sul rendimento massimo sostenibile. Riguardo al punto sollevato dall’onorevole Corbey, stiamo esaminando la questione della certificazione e dell’etichettatura in materia di pesca sostenibile tramite la proposta dell’eco-certificazione, che ci auguriamo di riuscire a presentare nel corso di quest’anno. Vorrei inoltre riprendere l’osservazione formulata dall’onorevole Hudghton, secondo cui metodi di pesca rispettosi dell’ambiente sono innanzi tutto negli interessi dei pescatori. Non condivido però quanto da lui affermato in merito all’abbandono della politica comune della pesca, che a mio parere è una pietra miliare e la base stessa della pesca sostenibile dell’Unione europea. Quanto all’aspetto rilevato dall’onorevole Guerreiro, vorrei ribadire che la questione delle misure socioeconomiche di compensazione viene affrontata nel contesto delle discussioni sul Fondo europeo per la pesca, che mi auguro venga adottato al Consiglio di aprile. Per rispondere alla questione sollevata dall’onorevole Freitas in merito al Sistema di controllo dei pescherecci (SCP), mi preme segnalare che la Commissione ritiene che, grazie alla grande efficacia delle tecnologie satellitari, sia possibile individuare la presenza di pescherecci non autorizzati all’interno di zone chiuse e di molte aree protette e sostiene con forza l’utilizzo di tecnologie di controllo a distanza per sorvegliare la maggior parte della flotta comunitaria. La Commissione sostiene i costi di acquisto e installazione dell’SCP, e di fatto l’importo massimo versato negli ultimi anni è stato pari a circa 2 250 euro per ogni scatola blu. Al contempo, la Commissione incoraggia l’utilizzo di sistemi di protezione dei pescherecci, che permettono di individuare la presenza di pescherecci con sistemi SCP attraverso un’immagine satellitare. Convengo con gli onorevoli Braghetto, Gklavakis e Nicholson sulla necessità di coinvolgere il settore della pesca – le varie parti interessate e l’industria – nella gestione della pesca e nelle varie misure necessarie a ottenere e mantenere una pesca sostenibile. Convengo altresì sulla necessità di basare le nostre raccomandazioni su valutazioni scientifiche. Desidero inoltre ringraziare le onorevoli Attwooll e Sinnott e gli onorevoli Chmielewski e Casaca per i pareri espressi e per le loro valide considerazioni e osservazioni."@it12
". Mr President, I could not agree more that ultimately we need to take a broad view on the reasons for depleted stocks. However, I will also stress that our communication deals with fisheries and how to come to grips with depleted stocks because, unless we reverse the trend as regards over-capacity and fishing effort, we will not deal with the problem effectively. Regarding the point made concerning pilot projects on discards, there are indeed proposed projects in the North Sea aiming at increasing selectivity by new technical measures. I need to underline however that calling for a complete ban on discards from Community waters is easier said than done. This point was also raised by Mr Stevenson and by Mr Casaca. Even with regard to Norway, where fisheries are much less mixed and less complex, it has not been without problems. We are however looking at various ways of reducing discards, as I indicated in my initial presentation. On another point made by Mr Stevenson concerning the studying of factors other than over-fishing, such as pollution and global warming – a point also raised by other honourable Members of Parliament – we are certainly willing to do this and we are doing so. The problem exists independently of the problem of depleted stocks, and we need to address it if we want to regain sustainable fisheries in the long-term interests of the fishermen themselves. In fact this is what we are trying to do by virtue of the proposed new technical measures and the communication we are preparing on maximum sustainable yields. With regard to the point raised by Mrs Corbey, we are looking at the question of certification and labelling regarding sustainable fisheries by means of the eco-labelling proposal, which we hope to present during the course of this year. I would also like to pick up the point that was made by Mr Hudghton, that environmentally friendly fishing methods are in the interests of the fishermen first and foremost. However, I would not agree with his point regarding the abandonment of the common fisheries policy, which I consider to be a cornerstone and the very basis of sustainable fisheries in the European Union. With regard to the point raised by Mr Guerreiro, let me reiterate that the issue of compensation for socio-economic measures is being dealt with in the context of discussions on the European Fisheries Fund, which I hope will be adopted at the April Council. In response to Mr Freitas’s point regarding the Vessel Monitoring System, I would like to state that the Commission considers that satellite technologies offer a powerful means of detecting the presence of unauthorised fishing vessels in closed areas and many protected areas and strongly supports the use of remote control technologies for control of the major part of the European Union fleet. The Commission supports VMS purchase and installation costs, and in fact the maximum amount paid during recent years has been in the region of EUR 2 250 for each blue box. In parallel, the Commission encourages the use of vessel protection systems which allows identification of the presence of vessels with VMS systems through a satellite image. I agree with the point made by Mr Braghetto, Mr Gklavakis and Mr Nicholson on involving the fisheries sector – the various stakeholders and the industry – in the management of fisheries and in the various measures needed to attain and maintain sustainable fisheries. I also agree on the need to base our advice on scientific assessments. I would also like to thank Mrs Attwooll, Mrs Sinnott, Mr Chmielewski and Mr Casaca for their views and for their very valid comments and remarks."@lt14
". Mr President, I could not agree more that ultimately we need to take a broad view on the reasons for depleted stocks. However, I will also stress that our communication deals with fisheries and how to come to grips with depleted stocks because, unless we reverse the trend as regards over-capacity and fishing effort, we will not deal with the problem effectively. Regarding the point made concerning pilot projects on discards, there are indeed proposed projects in the North Sea aiming at increasing selectivity by new technical measures. I need to underline however that calling for a complete ban on discards from Community waters is easier said than done. This point was also raised by Mr Stevenson and by Mr Casaca. Even with regard to Norway, where fisheries are much less mixed and less complex, it has not been without problems. We are however looking at various ways of reducing discards, as I indicated in my initial presentation. On another point made by Mr Stevenson concerning the studying of factors other than over-fishing, such as pollution and global warming – a point also raised by other honourable Members of Parliament – we are certainly willing to do this and we are doing so. The problem exists independently of the problem of depleted stocks, and we need to address it if we want to regain sustainable fisheries in the long-term interests of the fishermen themselves. In fact this is what we are trying to do by virtue of the proposed new technical measures and the communication we are preparing on maximum sustainable yields. With regard to the point raised by Mrs Corbey, we are looking at the question of certification and labelling regarding sustainable fisheries by means of the eco-labelling proposal, which we hope to present during the course of this year. I would also like to pick up the point that was made by Mr Hudghton, that environmentally friendly fishing methods are in the interests of the fishermen first and foremost. However, I would not agree with his point regarding the abandonment of the common fisheries policy, which I consider to be a cornerstone and the very basis of sustainable fisheries in the European Union. With regard to the point raised by Mr Guerreiro, let me reiterate that the issue of compensation for socio-economic measures is being dealt with in the context of discussions on the European Fisheries Fund, which I hope will be adopted at the April Council. In response to Mr Freitas’s point regarding the Vessel Monitoring System, I would like to state that the Commission considers that satellite technologies offer a powerful means of detecting the presence of unauthorised fishing vessels in closed areas and many protected areas and strongly supports the use of remote control technologies for control of the major part of the European Union fleet. The Commission supports VMS purchase and installation costs, and in fact the maximum amount paid during recent years has been in the region of EUR 2 250 for each blue box. In parallel, the Commission encourages the use of vessel protection systems which allows identification of the presence of vessels with VMS systems through a satellite image. I agree with the point made by Mr Braghetto, Mr Gklavakis and Mr Nicholson on involving the fisheries sector – the various stakeholders and the industry – in the management of fisheries and in the various measures needed to attain and maintain sustainable fisheries. I also agree on the need to base our advice on scientific assessments. I would also like to thank Mrs Attwooll, Mrs Sinnott, Mr Chmielewski and Mr Casaca for their views and for their very valid comments and remarks."@lv13
". Mr President, I could not agree more that ultimately we need to take a broad view on the reasons for depleted stocks. However, I will also stress that our communication deals with fisheries and how to come to grips with depleted stocks because, unless we reverse the trend as regards over-capacity and fishing effort, we will not deal with the problem effectively. Regarding the point made concerning pilot projects on discards, there are indeed proposed projects in the North Sea aiming at increasing selectivity by new technical measures. I need to underline however that calling for a complete ban on discards from Community waters is easier said than done. This point was also raised by Mr Stevenson and by Mr Casaca. Even with regard to Norway, where fisheries are much less mixed and less complex, it has not been without problems. We are however looking at various ways of reducing discards, as I indicated in my initial presentation. On another point made by Mr Stevenson concerning the studying of factors other than over-fishing, such as pollution and global warming – a point also raised by other honourable Members of Parliament – we are certainly willing to do this and we are doing so. The problem exists independently of the problem of depleted stocks, and we need to address it if we want to regain sustainable fisheries in the long-term interests of the fishermen themselves. In fact this is what we are trying to do by virtue of the proposed new technical measures and the communication we are preparing on maximum sustainable yields. With regard to the point raised by Mrs Corbey, we are looking at the question of certification and labelling regarding sustainable fisheries by means of the eco-labelling proposal, which we hope to present during the course of this year. I would also like to pick up the point that was made by Mr Hudghton, that environmentally friendly fishing methods are in the interests of the fishermen first and foremost. However, I would not agree with his point regarding the abandonment of the common fisheries policy, which I consider to be a cornerstone and the very basis of sustainable fisheries in the European Union. With regard to the point raised by Mr Guerreiro, let me reiterate that the issue of compensation for socio-economic measures is being dealt with in the context of discussions on the European Fisheries Fund, which I hope will be adopted at the April Council. In response to Mr Freitas’s point regarding the Vessel Monitoring System, I would like to state that the Commission considers that satellite technologies offer a powerful means of detecting the presence of unauthorised fishing vessels in closed areas and many protected areas and strongly supports the use of remote control technologies for control of the major part of the European Union fleet. The Commission supports VMS purchase and installation costs, and in fact the maximum amount paid during recent years has been in the region of EUR 2 250 for each blue box. In parallel, the Commission encourages the use of vessel protection systems which allows identification of the presence of vessels with VMS systems through a satellite image. I agree with the point made by Mr Braghetto, Mr Gklavakis and Mr Nicholson on involving the fisheries sector – the various stakeholders and the industry – in the management of fisheries and in the various measures needed to attain and maintain sustainable fisheries. I also agree on the need to base our advice on scientific assessments. I would also like to thank Mrs Attwooll, Mrs Sinnott, Mr Chmielewski and Mr Casaca for their views and for their very valid comments and remarks."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik ben het van harte eens met de opvatting dat we de oorzaken van de uitgeputte visbestanden uiteindelijk in breder verband moeten plaatsen. Ik wil echter benadrukken dat de Commissiemededeling gaat over visserij en over een oplossing voor de uitgeputte visbestanden. Een werkelijk doelmatige oplossing is slechts mogelijk als we de huidige trend van overcapaciteit en visserij-inspanningen kunnen ombuigen. Wat betreft hetgeen is gezegd over proefprojecten ter vermindering van de teruggooi, kan ik zeggen dat er voor de Noordzee inderdaad projecten zijn voorgesteld die een grotere selectiviteit nastreven op basis van nieuwe technische methoden. Ik moet daar evenwel bij aantekenen dat een volledig verbod op teruggooi in communautaire wateren gemakkelijker gezegd dan gedaan is. Die kwestie is ook aan de orde gesteld door de heer Stevenson en de heer Casaca. Zelfs in het geval van Noorwegen, waar de visserij toch veel minder gemengd en minder complex is, is dit niet probleemloos gegaan. We kijken op dit moment evenwel naar diverse manieren om de teruggooi te verminderen, zoals ik in mijn presentatie aan het begin aangaf. Een andere kwestie waar de heer Stevenson, evenals enkele anderen onder u, op heeft gewezen, betreft de behoefte aan onderzoek naar andere factoren dan overbevissing, zoals vervuiling en de algemene temperatuurstijging. Dat is iets waartoe de Commissie zeker bereid is en wat momenteel haar aandacht heeft. Het is een ander probleem dan dat van de uitgeputte visbestanden en zal moeten worden opgelost als we de visserij weer duurzaam willen maken, waarmee de belangen op de langere termijn van de vissers zelf zijn gediend. In feite doen we dat nu met de voorgestelde technische maatregelen en de mededeling die in voorbereiding is over duurzame quota. Mevrouw Corbey noemde het certificeren en kwalificeren van duurzame visserijactiviteiten. We zijn momenteel bezig dit op te nemen in het voorstel voor een eko-keurmerk, dat we hopen in de loop van dit jaar te presenteren. Ik sluit me graag aan bij de opmerking van de heer Hudghton, dat milieuvriendelijke vismethoden in de allereerste plaats in het belang zijn van de vissers. Ik ben het echter niet eens met hetgeen hij heeft gezegd over het loslaten van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Dat beleid beschouw ik namelijk als de hoeksteen en de basis van een duurzame visserijsector in de Europese Unie. Ten aanzien van de door de heer Guerreiro genoemde kwestie wil ik graag nogmaals zeggen dat de compensatie voor sociaal-economische maatregelen wordt behandeld in het kader van de besprekingen over het Europees Visserijfonds, dat naar ik hoop wordt goedgekeurd tijdens de Raad van april. In antwoord op hetgeen de heer Freitas heeft gezegd over het VMS-satellietvolgsysteem wil ik opmerken dat de Commissie van oordeel is dat satelliettechnologie een krachtig instrument is om vissersboten in verboden zones en veel beschermde zones op te sporen, en dat zij een groot voorstander is van de toepassing van technologie waarmee het grootste deel van de Europese vloot op afstand kan worden gecontroleerd. De Commissie subsidieert de aankoop en installatie van VMS, en in de afgelopen jaren is in feite voor elke blauwe doos tot ongeveer 2250 euro betaald. Daarnaast stimuleert de Commissie de inzet van beschermingssystemen die het samen met VMS mogelijk maken om de locatie van een schip te traceren aan de hand van satellietbeelden. Ik ben het eens met de heer Braghetto, de heer Gklavakis en de heer Nicholson dat alle belanghebbenden in de visserijsector moeten worden betrokken bij het beheer van de visserijactiviteiten en bij de totstandbrenging van de diverse maatregelen die nodig zijn om tot een blijvend duurzame visserij te komen. Ik ben het er ook mee eens dat ons advies op wetenschappelijke gegevens moet worden gebaseerd. Ik dank mevrouw Attwooll, mevrouw Sinnott, de heer Chmielewski en de heer Casaca voor hun gezichtspunten en voor hun zeer legitieme commentaar en opmerkingen."@nl3
". Mr President, I could not agree more that ultimately we need to take a broad view on the reasons for depleted stocks. However, I will also stress that our communication deals with fisheries and how to come to grips with depleted stocks because, unless we reverse the trend as regards over-capacity and fishing effort, we will not deal with the problem effectively. Regarding the point made concerning pilot projects on discards, there are indeed proposed projects in the North Sea aiming at increasing selectivity by new technical measures. I need to underline however that calling for a complete ban on discards from Community waters is easier said than done. This point was also raised by Mr Stevenson and by Mr Casaca. Even with regard to Norway, where fisheries are much less mixed and less complex, it has not been without problems. We are however looking at various ways of reducing discards, as I indicated in my initial presentation. On another point made by Mr Stevenson concerning the studying of factors other than over-fishing, such as pollution and global warming – a point also raised by other honourable Members of Parliament – we are certainly willing to do this and we are doing so. The problem exists independently of the problem of depleted stocks, and we need to address it if we want to regain sustainable fisheries in the long-term interests of the fishermen themselves. In fact this is what we are trying to do by virtue of the proposed new technical measures and the communication we are preparing on maximum sustainable yields. With regard to the point raised by Mrs Corbey, we are looking at the question of certification and labelling regarding sustainable fisheries by means of the eco-labelling proposal, which we hope to present during the course of this year. I would also like to pick up the point that was made by Mr Hudghton, that environmentally friendly fishing methods are in the interests of the fishermen first and foremost. However, I would not agree with his point regarding the abandonment of the common fisheries policy, which I consider to be a cornerstone and the very basis of sustainable fisheries in the European Union. With regard to the point raised by Mr Guerreiro, let me reiterate that the issue of compensation for socio-economic measures is being dealt with in the context of discussions on the European Fisheries Fund, which I hope will be adopted at the April Council. In response to Mr Freitas’s point regarding the Vessel Monitoring System, I would like to state that the Commission considers that satellite technologies offer a powerful means of detecting the presence of unauthorised fishing vessels in closed areas and many protected areas and strongly supports the use of remote control technologies for control of the major part of the European Union fleet. The Commission supports VMS purchase and installation costs, and in fact the maximum amount paid during recent years has been in the region of EUR 2 250 for each blue box. In parallel, the Commission encourages the use of vessel protection systems which allows identification of the presence of vessels with VMS systems through a satellite image. I agree with the point made by Mr Braghetto, Mr Gklavakis and Mr Nicholson on involving the fisheries sector – the various stakeholders and the industry – in the management of fisheries and in the various measures needed to attain and maintain sustainable fisheries. I also agree on the need to base our advice on scientific assessments. I would also like to thank Mrs Attwooll, Mrs Sinnott, Mr Chmielewski and Mr Casaca for their views and for their very valid comments and remarks."@pl16
"Senhor Presidente, não podia estar mais de acordo com que, fundamentalmente, temos de ter vistas largas quando se trata das razões da ruptura das unidades populacionais do pescado. Não obstante, também quero sublinhar que a nossa comunicação trata das pescas e de como enfrentar as unidades populacionais em situação de ruptura porque, a não ser que revertamos a tendência no que diz respeito à sobrecapacidade das frotas e ao esforço de pesca, não resolveremos o problema de modo eficaz. No que diz respeito à questão relativa aos projectos-piloto no domínio das devoluções, existem, de facto, no mar do Norte, projectos que visam aumentar a selectividade mediante a adopção de novas medidas técnicas. Não posso deixar de sublinhar, porém, que exigir a eliminação total das devoluções nas águas da Comunidade é coisa mais fácil de dizer do que fazer. Este ponto também foi referido pelos senhores deputados Stevenson e Casaca. Nem mesmo no que se refere à Noruega, onde as pescas são muito menos diversificadas e menos complexas, a questão das devoluções tem sido isenta de problemas. Todavia, tal como declarei na minha intervenção inicial, estamos a considerar vários processos de reduzir as devoluções. Relativamente a outra afirmação do senhor deputado Stevenson a respeito do estudo de outros factores para além da sobrepesca, tais como a poluição e o aquecimento global – ponto que também foi referido por outros senhores deputados do Parlamento –, é evidente que estamos dispostos a levá-lo a cabo e que estamos a fazê-lo. O problema existe independentemente do problema da ruptura das unidades populacionais e, se pretendemos recuperar a sustentabilidade das pescas no interesse, a longo prazo, dos próprios pescadores, temos de lhe fazer frente. Isso é, de facto, o que estamos a tentar fazer, através das novas medidas técnicas propostas e da comunicação que estamos a preparar sobre os rendimentos máximos sustentáveis. Relativamente ao ponto referido pela senhora deputada Corbey, estamos a estudar a questão da certificação e rotulagem no que respeita à pesca sustentável, mediante a proposta de uma rotulagem ecológica, que esperamos apresentar no decurso deste ano. Gostaria também de abordar o ponto levantado pelo senhor deputado Hudghton de que os métodos de pesca respeitadores do ambiente redundam sobretudo no interesse dos pescadores. Não estou, porém, de acordo com a sua afirmação a respeito do abandono da política comum da pesca, que considero pedra angular e verdadeira base da pesca sustentável na União Europeia. Relativamente à questão levantada pelo senhor deputado Guerreiro, permitam-me que repita que a questão da compensação para medidas socio-económicas está a ser tratada no contexto de debates no Fundo Europeu para a Pesca, que, espero, irá ser adoptado no Conselho de Abril. Em resposta à afirmação do senhor deputado Freitas a respeito do VMS (sistema de localização de navios por satélite), gostaria de declarar que a Comissão considera que as tecnologias por satélite oferecem um meio poderoso de detecção da presença de embarcações de pesca não autorizadas em zonas onda a pesca é proibida, bem como em grande número de zonas protegidas, e que apoia firmemente a utilização das tecnologias de controlo remoto para vigilância da maior parte da frota da União Europeia. A Comissão suporta os custos da aquisição e instalação de VMS, tendo, de facto, o montante máximo pago nos últimos anos rondado os 2250 EUR por cada “caixa azul”. Paralelamente, a Comissão apoia a utilização de sistemas de protecção dos navios que permitem identificar a presença de navios com VMS, através de uma imagem de satélite. Concordo com o que disseram os senhores deputados Braghetto, Gklavakis e Nicholson sobre o envolvimento do sector das pescas – dos vários interessados e da indústria – na gestão da pesca e nas várias medidas necessárias para se alcançar e manter uma pesca sustentável. Estou igualmente de acordo com a necessidade de basearmos o nosso parecer em apreciações científicas. Gostaria também de agradecer às senhoras deputadas Attwooll e Sinnott, bem como aos senhores deputados Chmielewski e Casaca as suas opiniões, os seus comentários e as suas observações, extremamente válidos."@pt17
". Mr President, I could not agree more that ultimately we need to take a broad view on the reasons for depleted stocks. However, I will also stress that our communication deals with fisheries and how to come to grips with depleted stocks because, unless we reverse the trend as regards over-capacity and fishing effort, we will not deal with the problem effectively. Regarding the point made concerning pilot projects on discards, there are indeed proposed projects in the North Sea aiming at increasing selectivity by new technical measures. I need to underline however that calling for a complete ban on discards from Community waters is easier said than done. This point was also raised by Mr Stevenson and by Mr Casaca. Even with regard to Norway, where fisheries are much less mixed and less complex, it has not been without problems. We are however looking at various ways of reducing discards, as I indicated in my initial presentation. On another point made by Mr Stevenson concerning the studying of factors other than over-fishing, such as pollution and global warming – a point also raised by other honourable Members of Parliament – we are certainly willing to do this and we are doing so. The problem exists independently of the problem of depleted stocks, and we need to address it if we want to regain sustainable fisheries in the long-term interests of the fishermen themselves. In fact this is what we are trying to do by virtue of the proposed new technical measures and the communication we are preparing on maximum sustainable yields. With regard to the point raised by Mrs Corbey, we are looking at the question of certification and labelling regarding sustainable fisheries by means of the eco-labelling proposal, which we hope to present during the course of this year. I would also like to pick up the point that was made by Mr Hudghton, that environmentally friendly fishing methods are in the interests of the fishermen first and foremost. However, I would not agree with his point regarding the abandonment of the common fisheries policy, which I consider to be a cornerstone and the very basis of sustainable fisheries in the European Union. With regard to the point raised by Mr Guerreiro, let me reiterate that the issue of compensation for socio-economic measures is being dealt with in the context of discussions on the European Fisheries Fund, which I hope will be adopted at the April Council. In response to Mr Freitas’s point regarding the Vessel Monitoring System, I would like to state that the Commission considers that satellite technologies offer a powerful means of detecting the presence of unauthorised fishing vessels in closed areas and many protected areas and strongly supports the use of remote control technologies for control of the major part of the European Union fleet. The Commission supports VMS purchase and installation costs, and in fact the maximum amount paid during recent years has been in the region of EUR 2 250 for each blue box. In parallel, the Commission encourages the use of vessel protection systems which allows identification of the presence of vessels with VMS systems through a satellite image. I agree with the point made by Mr Braghetto, Mr Gklavakis and Mr Nicholson on involving the fisheries sector – the various stakeholders and the industry – in the management of fisheries and in the various measures needed to attain and maintain sustainable fisheries. I also agree on the need to base our advice on scientific assessments. I would also like to thank Mrs Attwooll, Mrs Sinnott, Mr Chmielewski and Mr Casaca for their views and for their very valid comments and remarks."@sk18
". Mr President, I could not agree more that ultimately we need to take a broad view on the reasons for depleted stocks. However, I will also stress that our communication deals with fisheries and how to come to grips with depleted stocks because, unless we reverse the trend as regards over-capacity and fishing effort, we will not deal with the problem effectively. Regarding the point made concerning pilot projects on discards, there are indeed proposed projects in the North Sea aiming at increasing selectivity by new technical measures. I need to underline however that calling for a complete ban on discards from Community waters is easier said than done. This point was also raised by Mr Stevenson and by Mr Casaca. Even with regard to Norway, where fisheries are much less mixed and less complex, it has not been without problems. We are however looking at various ways of reducing discards, as I indicated in my initial presentation. On another point made by Mr Stevenson concerning the studying of factors other than over-fishing, such as pollution and global warming – a point also raised by other honourable Members of Parliament – we are certainly willing to do this and we are doing so. The problem exists independently of the problem of depleted stocks, and we need to address it if we want to regain sustainable fisheries in the long-term interests of the fishermen themselves. In fact this is what we are trying to do by virtue of the proposed new technical measures and the communication we are preparing on maximum sustainable yields. With regard to the point raised by Mrs Corbey, we are looking at the question of certification and labelling regarding sustainable fisheries by means of the eco-labelling proposal, which we hope to present during the course of this year. I would also like to pick up the point that was made by Mr Hudghton, that environmentally friendly fishing methods are in the interests of the fishermen first and foremost. However, I would not agree with his point regarding the abandonment of the common fisheries policy, which I consider to be a cornerstone and the very basis of sustainable fisheries in the European Union. With regard to the point raised by Mr Guerreiro, let me reiterate that the issue of compensation for socio-economic measures is being dealt with in the context of discussions on the European Fisheries Fund, which I hope will be adopted at the April Council. In response to Mr Freitas’s point regarding the Vessel Monitoring System, I would like to state that the Commission considers that satellite technologies offer a powerful means of detecting the presence of unauthorised fishing vessels in closed areas and many protected areas and strongly supports the use of remote control technologies for control of the major part of the European Union fleet. The Commission supports VMS purchase and installation costs, and in fact the maximum amount paid during recent years has been in the region of EUR 2 250 for each blue box. In parallel, the Commission encourages the use of vessel protection systems which allows identification of the presence of vessels with VMS systems through a satellite image. I agree with the point made by Mr Braghetto, Mr Gklavakis and Mr Nicholson on involving the fisheries sector – the various stakeholders and the industry – in the management of fisheries and in the various measures needed to attain and maintain sustainable fisheries. I also agree on the need to base our advice on scientific assessments. I would also like to thank Mrs Attwooll, Mrs Sinnott, Mr Chmielewski and Mr Casaca for their views and for their very valid comments and remarks."@sl19
". Herr talman! Jag kunde inte instämma mer i att vi förr eller senare behöver göra en bred översyn av vad som orsakar uttömda fiskbestånd. Men jag vill också betona att vårt meddelande behandlar fiske och hur man ska ge sig i kast med uttömda bestånd. Anledningen är att om vi inte vänder trenden när det gäller överkapacitet och fiskeansträngning så kommer vi inte att kunna ta itu med problemet på ett effektivt sätt. När det gäller det som sades om pilotprojekt för fisk som kastas överbord, så finns det faktiskt föreslagna projekt i Nordsjön som syftar till att öka selektiviteten genom nya tekniska åtgärder. Att kräva ett totalt förbud mot att kasta fisk från gemenskapsvatten överbord är dock lättare sagt än gjort. Denna fråga togs också upp av Struan Stevenson och av Paulo Casaca. Till och med när det gäller Norge, där fisket är mycket mindre blandat och sammansatt, har detta inte varit problemfritt. Men som jag antydde i mitt inledande anförande överväger vi olika sätt att minska mängden fisk som kastas överbord. Struan Stevenson framhöll ytterligare en sak beträffande undersökningen av faktorer utöver överfiske, såsom föroreningar och global uppvärmning – något som också togs upp av andra ledamöter – nämligen att vi verkligen har viljan att göra detta och att vi också gör detta. Detta problem finns oberoende av problemet med uttömda bestånd, och vi behöver ta itu med det om vi vill återfå ett hållbart fiske, vilket ju ligger i fiskarnas eget intresse på lång sikt. Faktiskt är detta vad vi försöker göra genom de föreslagna nya tekniska åtgärderna och det meddelande som vi förbereder om maximal hållbar avkastning. Angående det som Dorette Corbey sa, så undersöker vi frågan om certifiering och märkning när det gäller hållbart fiske genom förslaget om miljömärkning, som vi hoppas lägga fram under loppet av det här året. Jag skulle också vilja ta upp den fråga som Ian Hudghton diskuterade, nämligen att miljövänliga fiskemetoder först och främst ligger i fiskarnas intresse. Emellertid kan jag inte instämma i vad han sa om att överge den gemensamma fiskeripolitiken, som jag anser vara en hörnsten och själva grunden för hållbart fiske inom EU. När det gäller det som Pedro Guerreiro tog upp, låt mig upprepa att frågan om kompensation för socioekonomiska åtgärder behandlas i samband med diskussionerna om Europeiska fiskerifonden, vilken jag hoppas kommer att antas vid rådets möte i april. Till svar på Duarte Freitas kommentarer om det satellitbaserade fartygsövervakningssystemet skulle jag vilja säga att kommissionen anser att satellitteknologi utgör ett kraftfullt verktyg för att upptäcka fiskefartyg som utan tillstånd befinner sig i avstängda områden och många skyddade områden. Kommissionen stöder verkligen användandet av fjärrkontrollteknik för kontroll av större delen av EU:s flotta. Kommissionen bekostar inköp och installation av satellitbaserade fartygsövervakningssystem, och faktum är att det högsta belopp som betalats ut under de senast åren har varit omkring 2 250 euro för varje blå låda. Parallellt med detta uppmuntrar kommissionen användandet av skyddssystem för fartyg som möjliggör identifiering av fartyg med satellitbaserade övervakningssystem genom en satellitbild. Jag håller med Iles Braghetto, Ioannis Gklavakis och James Nicholson i frågan om att inkludera fiskerisektorn – de olika aktörerna och själva fiskenäringen – i fiskeförvaltningen och i de olika åtgärder som krävs för att uppnå och bevara ett hållbart fiske. Jag håller också med om att vi behöver basera våra råd på vetenskapliga undersökningar. Jag skulle också vilja tacka Elspeth Attwooll, Kathy Sinnott, Chmielewski Zdzisław Kazimierz och Paulo Casaca för deras synpunkter och för deras välgrundade kommentarer och anmärkningar."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph