Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-02-16-Speech-4-217"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060216.24.4-217"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, once again I should like to thank the honourable Members for their contributions. First of all, let me state that the Commission is continuing to follow the situation in Sri Lanka very closely and we welcome the interest shown by European Parliament political groups in the resolutions calling for a peaceful solution to the conflict for the people of Sri Lanka. The Commission welcomes the agreement between the Government of Sri Lanka and the LTTE to hold talks in Geneva on 22 and 23 February, with a view to reinforcing and improving the implementation of the ceasefire agreement concluded in February 2002. We congratulate the Norwegian Minister, Erik Solheim, for his tireless efforts and reiterate our full support for him and for Norway’s role as facilitator in the peace process. Regarding the situation in Sri Lanka, although violence appears to have declined since the announcement of the Geneva talks on 25 January, we are extremely concerned by the escalation of violence in the past few months. Over 200 people were killed between the election of the new president in November 2005 and the end of January 2006. The European Union has expressed its grave concern about the continuing violence in Sri Lanka and urged all those engaged in violence and those with influence on them to put an end to it and stop the descent into conflict. The year 2005 and the early part of 2006 were bad periods for the peace process, with the failure of the P-TOMS, the assassination of Foreign Minister Kadirgamar and the electoral boycott imposed in parts of the north and east. We therefore welcome the Geneva talks as an important step, which we hope will help stabilise the situation in Sri Lanka and lead to the long hoped for peaceful resolution of the bitter conflict. Regarding the comments made about the tsunami funds, we have started delivering tsunami reconstruction, despite the failure of the P-TOMS. The Commission allocated tsunami victims in Sri Lanka EUR 5.5 million of assistance to revitalise livelihoods in the north and east and provide affected communities there with basic economic opportunities. That comes on top of a large EC assistance programme already running in the north and the east. What we expected from P-TOMS was to move to a full reconstruction process where the government, the LTTE and the Muslim community would agree on priorities and projects. We had put all our weight behind P-TOMS and had earmarked EUR 50 million to go through the mechanism. Commissioner Ferrero-Waldner made that public in March 2005 in Colombo, where we pressed very hard for a quick agreement. We still consider that that was the right thing to do. If P-TOMS had come to life, we would have reversed the negative trend in the peace process. In addition to that, we should not forget that the Commission, through its Directorate General for Humanitarian Aid, has provided more than EUR 23 million to victims of the conflict in the north and east since the peace process began, and over EUR 40 million of aid to tsunami victims. A large part of that aid has been directed at linking humanitarian aid to the reconstruction effort."@en4
lpv:translated text
"Mr President, once again I should like to thank the honourable Members for their contributions. First of all, let me state that the Commission is continuing to follow the situation in Sri Lanka very closely and we welcome the interest shown by European Parliament political groups in the resolutions calling for a peaceful solution to the conflict for the people of Sri Lanka. The Commission welcomes the agreement between the Government of Sri Lanka and the LTTE to hold talks in Geneva on 22 and 23 February, with a view to reinforcing and improving the implementation of the ceasefire agreement concluded in February 2002. We congratulate the Norwegian Minister, Erik Solheim, for his tireless efforts and reiterate our full support for him and for Norway’s role as facilitator in the peace process. Regarding the situation in Sri Lanka, although violence appears to have declined since the announcement of the Geneva talks on 25 January, we are extremely concerned by the escalation of violence in the past few months. Over 200 people were killed between the election of the new president in November 2005 and the end of January 2006. The European Union has expressed its grave concern about the continuing violence in Sri Lanka and urged all those engaged in violence and those with influence on them to put an end to it and stop the descent into conflict. The year 2005 and the early part of 2006 were bad periods for the peace process, with the failure of the P-TOMS, the assassination of Foreign Minister Kadirgamar and the electoral boycott imposed in parts of the north and east. We therefore welcome the Geneva talks as an important step, which we hope will help stabilise the situation in Sri Lanka and lead to the long hoped for peaceful resolution of the bitter conflict. Regarding the comments made about the tsunami funds, we have started delivering tsunami reconstruction, despite the failure of the P-TOMS. The Commission allocated tsunami victims in Sri Lanka EUR 5.5 million of assistance to revitalise livelihoods in the north and east and provide affected communities there with basic economic opportunities. That comes on top of a large EC assistance programme already running in the north and the east. What we expected from P-TOMS was to move to a full reconstruction process where the government, the LTTE and the Muslim community would agree on priorities and projects. We had put all our weight behind P-TOMS and had earmarked EUR 50 million to go through the mechanism. Commissioner Ferrero-Waldner made that public in March 2005 in Colombo, where we pressed very hard for a quick agreement. We still consider that that was the right thing to do. If P-TOMS had come to life, we would have reversed the negative trend in the peace process. In addition to that, we should not forget that the Commission, through its Directorate General for Humanitarian Aid, has provided more than EUR 23 million to victims of the conflict in the north and east since the peace process began, and over EUR 40 million of aid to tsunami victims. A large part of that aid has been directed at linking humanitarian aid to the reconstruction effort."@cs1
"Hr. formand, jeg vil gerne på ny takke de ærede medlemmer for deres bidrag. Lad mig for det første bemærke, at Kommissionen fortsat følger udviklingen i Sri Lanka meget tæt, og vi glæder os over den interesse, som Europa-Parlamentets politiske grupper udviser i sine beslutninger, hvori der opfordres til en fredelig løsning af konflikten af hensyn til den srilankanske befolkning. Kommissionen glæder sig over aftalen mellem den srilankanske regering og LTTE om at afholde forhandlinger i Genève den 22.-23. februar med henblik på at styrke og forbedre gennemførelsen af våbenhvileaftalen indgået i februar 2002. Vi lykønsker den norske minister, Erik Solheim, med hans utrættelige bestræbelser og gentager vores fulde støtte til ham og til Norges rolle som formidler i fredsprocessen. Med hensyn til situationen i Sri Lanka er vi meget bekymret over den tiltagende vold i de seneste par måneder, selv om volden tilsyneladende har været aftagende siden meddelelsen om forhandlingerne i Genève den 25. januar. Over 200 mennesker er blevet dræbt siden valget af den nye præsident i november 2005 indtil udgangen af januar 2006. EU har udtrykt bekymring over den fortsatte vold i Sri Lanka og opfordret voldelige personer og de personer, der har indflydelse på dem, til at bringe volden til ophør og hindre en konflikt. Fredsprocessen havde trange vilkår i 2005 og i begyndelsen af 2006, den fejlslagne P-TOMS (Post-Tsunami Operations and Management Structure), mordet på udenrigsminister Kadirgamar og vælgerboykotten i dele af den nordlige og østlige region. Vi hilser derfor forhandlingerne i Genève velkommen som et vigtigt skridt, der forhåbentlig vil medvirke til at stabilisere situationen i Sri Lanka og føre til den længe ventede fredelige løsning af den bitre konflikt. Med hensyn til udtalelserne om tsunami-midlerne har vi taget hul på støtten til genopbygningen efter tsunamien til trods for den fejlslagne P-TOMS. Kommissionen tildelte tsunami-ofre i Sri Lanka 5,5 millioner euro i bistand med henblik på at styrke subsistensmulighederne i den nordlige og østlige region og give berørte befolkningsgrupper grundlæggende økonomiske muligheder. Denne støtte ydes ud over det store EU-bistandsprogram, der allerede er iværksat i den nordlige og den østlige region. Vi forventede, at vi på grundlag af P-TOMS kunne gå i gang med en genopbygningsproces, hvor regeringen, LTTE og den muslimske befolkningsgruppe ville nå til enighed om prioriteter og projekter. Vi havde sat alt ind på P-TOMS og havde øremærket 50 millioner euro til ordningen. Kommissær Ferrero-Waldner offentliggjorde dette i marts 2005 i Colombo, hvor vi pressede meget hårdt på for en hurtig løsning. Vi mener stadig, at vi gjorde det rigtige. Hvis P-TOMS var kommet op at stå, havde det været muligt at vende fredsprocessens negative udvikling. Derudover bør vi ikke glemme, at Kommissionen gennem Generaldirektorat for Humanitær Bistand har ydet over 23 millioner euro til ofre for konflikten i den nordlige og østlige region siden fredsprocessens indledning og over 40 millioner euro i bistand til tsunami-ofre. En stor del af denne bistand er blevet rettet mod sammenkobling af humanitær bistand og genopbygningsbestræbelser."@da2
"Herr Präsident! Wiederum gebührt mein Dank den Damen und Herren Abgeordneten für ihre Beiträge. Lassen Sie mich eingangs feststellen, dass die Kommission die Lage in Sri Lanka nach wie vor sehr aufmerksam verfolgt und wir das Interesse begrüßen, das die Fraktionen im Europäischen Parlament mit den Entschließungen bekunden, in denen sie für die Menschen von Sri Lanka eine friedliche Lösung des Konflikts fordern. Die Kommission begrüßt die Vereinbarung zwischen der Regierung von Sri Lanka und der LTTE, am 22. und 23. Februar in Genf Gespräche zu führen mit der Absicht, die Umsetzung des im Februar 2002 abgeschlossenen Waffenstillstandsabkommens zu stärken und zu verbessern. Wir beglückwünschen den norwegischen Minister Erik Solheim zu seinem unermüdlichen Wirken und versichern ihn und Norwegen erneut unserer vollen Unterstützung bei der Rolle als Vermittler in dem Friedensprozess. Was die Lage in Sri Lanka betrifft, sind wir – auch wenn es so aussieht, als habe mit der Ankündigung der Genfer Gespräche am 25. Januar die Gewalt nachgelassen – doch äußerst besorgt über die Gewalteskalation in den letzten Monaten. In der Zeit zwischen der Wahl des neuen Präsidenten im November 2005 und Ende Januar 2006 wurden mehr als zweihundert Menschen getötet. Die Europäische Union hat ihre ernste Besorgnis über die fortdauernde Gewalt in Sri Lanka zum Ausdruck gebracht und alle diejenigen, die darin verwickelt sind, und jene, die einen Einfluss auf sie haben, eindringlich aufgefordert, die Gewalt zu beenden und das Abgleiten in einen Konflikt zu stoppen. Das Jahr 2005 und der Beginn des Jahres 2006 waren schlechte Zeiten für den Friedensprozess; die PTOMS scheiterte, Außenminister Kadirgamar wurde ermordet, und in Teilen des Nordens und des Ostens wurde die Wahl boykottiert. Darum begrüßen wir die Genfer Gespräche als einen wichtigen Schritt, der hoffentlich zur Stabilisierung der Lage in Sri Lanka beitragen und zu der lang ersehnten friedlichen Lösung des bitteren Konflikts führen wird. Was die Bemerkungen zu den Tsunami-Mitteln betrifft, so haben wir ungeachtet des Misslingens der PTOMS mit dem Wiederaufbau begonnen. Die Kommission stellte für die Tsunami-Opfer in Sri Lanka 5,5 Millionen Euro an Hilfe zur Wiederherstellung der Existenzgrundlagen im Norden und Osten zur Verfügung und versorgt betroffene Gemeinden dort mit dem wirtschaftlich Notwendigen. Das ist zusätzlich zu einem im Norden und Osten bereits laufenden großen Hilfsprogramm der Europäischen Gemeinschaft. Von der PTOMS hatten wir erwartet, dass sie sich zu einem umfassenden Wiederaufbauprozess entwickelt, bei dem sich die Regierung, die LTTE und die muslimische Gemeinschaft auf Prioritäten und Projekte einigen. Wir hatten unser ganzes Gewicht für die PTOMS eingesetzt und 50 Millionen Euro für diesen Mechanismus vorgesehen. Frau Kommissarin Ferrero-Waldner verkündete das im März 2005 in Colombo, wo wir ganz nachdrücklich auf ein rasches Abkommen drängten. Wir halten das auch heute noch für richtig. Wäre PTOMS in Gang gekommen, hätten wir vermutlich den negativen Trend im Friedensprozess umgekehrt. Darüber hinaus sollten wir nicht vergessen, dass die Kommission über ihre Generaldirektion für Humanitäre Hilfe seit Beginn des Friedensprozesses mehr als 23 Millionen Euro für die Opfer des Konflikts im Norden und Osten und über 40 Millionen für die Tsunami-Opfer bereitgestellt hat. Ein großer Teil dieser Hilfe richtete sich auf die Verknüpfung der humanitären Hilfe mit den Bemühungen um den Wiederaufbau."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τους αξιότιμους κυρίους βουλευτές για τη συμβολή τους. Κατά πρώτον, θα ήθελα να δηλώσω ότι η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση στη Σρι Λάνκα και επικροτούμε το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα ψηφίσματα, για μια ειρηνική διευθέτηση της διαμάχης για τον λαό της Σρι Λάνκα. Η Επιτροπή επικροτεί τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα και της LTTE όσον αφορά τη διεξαγωγή συζητήσεων στη Γενεύη, στις 22 και 23 Φεβρουαρίου, με σκοπό την ενίσχυση και τη βελτίωση της εφαρμογής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που συνήφθη τον Φεβρουάριο του 2002. Συγχαίρουμε τον Υπουργό της Νορβηγίας, κ. Erik Solheim, για τις άοκνες προσπάθειές του και επαναλαμβάνουμε ότι θα παρέχουμε πλήρη υποστήριξη στον ίδιο και στον ρόλο της Νορβηγίας ως διαμεσολαβητή στην ειρηνευτική διαδικασία. Όσον αφορά την κατάσταση στη Σρι Λάνκα, παρόλο που η βία φαίνεται να περιορίστηκε μετά την ανακοίνωση των συζητήσεων της 25ης Ιανουαρίου στη Γενεύη, μας προβληματίζει εξαιρετικά η κλιμάκωση της βίας κατά τους τελευταίους μήνες. Περισσότεροι από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο διάστημα από την εκλογή του νέου Προέδρου τον Νοέμβριο του 2005 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2006. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη βία στη Σρι Λάνκα και ζήτησε από όλους τους δράστες βιαιοτήτων και όσους ασκούν επιρροή σε αυτούς να θέσουν τέλος στη βία και να σταματήσουν αυτή την όλο και πιο εντεινόμενη σύγκρουση. Το 2005 και οι αρχές του 2006 ήταν κακή περίοδος για την ειρηνευτική διαδικασία, με την αποτυχία του μηχανισμού P-TOMS, τη δολοφονία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Kadirgamar και το εκλογικό μποϊκοτάζ που επιβλήθηκε σε ορισμένες βόρειες και ανατολικές περιοχές. Συνεπώς, επικροτούμε τις συνομιλίες της Γενεύης ως ένα σημαντικό βήμα, το οποίο ελπίζουμε ότι θα σταθεροποιήσει την κατάσταση στη Σρι Λάνκα και θα οδηγήσει στην πολυπόθητη ειρηνική διευθέτηση της οδυνηρής σύγκρουσης. Όσον αφορά τα σχόλια που έγιναν σχετικά με τα κεφάλαια για το τσουνάμι, αρχίσαμε να χορηγούμε πόρους για την ανοικοδόμηση μετά το τσουνάμι, παρά την αποτυχία του μηχανισμού P-TOMS. Η Επιτροπή χορήγησε στα θύματα του τσουνάμι στη Σρι Λάνκα ενίσχυση 5,5 εκατ. ευρώ για την αναζωογόνηση των μέσων διαβίωσης στις βόρειες και ανατολικές περιοχές και την παροχή βασικών οικονομικών ευκαιριών στις εκεί πληγείσες κοινότητες αυτό επιπροσθέτως ενός μεγάλου προγράμματος ενίσχυσης της ΕΚ που εφαρμόζεται ήδη στις βόρειες και ανατολικές περιοχές. Αυτό που περιμέναμε από τον μηχανισμό P-TOMS ήταν να εξελιχθεί σε μια διαδικασία πλήρους ανοικοδόμησης, όπου η κυβέρνηση, η LTTE και η μουσουλμανική κοινότητα θα συμφωνούσαν με τις προτεραιότητες και τα έργα. Ρίξαμε όλο μας το βάρος στον μηχανισμό P-TOMS και προβλέψαμε 50 εκατ. ευρώ για να τον εφαρμόσουμε. Η Επίτροπος κ. Ferrero-Waldner το ανακοίνωσε αυτό τον Μάρτιο του 2005 στο Colombo, όπου ασκήσαμε έντονες πιέσεις για ταχεία συμφωνία. Θεωρούμε ακόμα ότι αυτό ήταν το σωστό που έπρεπε να κάνουμε. Αν ο μηχανισμός P-TOMS είχε λειτουργήσει, θα είχαμε ανατρέψει την αρνητική πορεία της ειρηνευτικής διαδικασίας. Εκτός από αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Επιτροπή, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας, έχει χορηγήσει ποσό άνω των 23 εκατομμυρίων ευρώ στα θύματα της σύγκρουσης στις βόρειες και ανατολικές περιοχές από τότε που ξεκίνησε η ειρηνευτική διαδικασία, καθώς και βοήθεια άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ στα θύματα του τσουνάμι. Μεγάλο μέρος της βοήθειας αυτής επικεντρώνεται στη σύνδεση της ανθρωπιστικής βοήθειας με την προσπάθεια ανοικοδόμησης."@el10
". Señor Presidente, una vez más quiero dar las gracias a sus Señorías por sus aportaciones. En primer lugar, permítanme dejar claro que la Comisión sigue muy de cerca la situación en Sri Lanka y que agradecemos el interés que demuestran los Grupos políticos del Parlamento Europeo en las resoluciones que piden una solución pacífica al conflicto para el pueblo de Sri Lanka. La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo entre el Gobierno de Sri Lanka y los LTTE para mantener conversaciones en Ginebra el 22 y 23 de febrero, de cara a reforzar y mejorar la puesta en práctica del acuerdo de alto el fuego firmado en febrero de 2002. Felicitamos al Ministro noruego Erik Solheim por sus incansables esfuerzos y reiteramos nuestro apoyo, tanto para él como para el papel de Noruega como mediador del proceso de paz. En cuanto a la situación en el país, aunque parece que la violencia ha disminuido desde el anuncio de las conversaciones de Ginebra el 25 de enero, estamos muy preocupados por la escalada de violencia de los últimos meses. Más de 200 personas han muerto desde la elección del nuevo Presidente en noviembre de 2005 y finales de enero de 2006. La Unión Europea ha expresado su gran preocupación por la continua violencia en Sri Lanka y ha instado a todas las personas implicadas en el conflicto y a quienes tienen influencia sobre ellas a poner fin y detener la caída en el enfrentamiento. El ańo 2005 y la primera parte de 2006 fueron un mal periodo para el proceso de paz, con el fracaso del P-TOMS, el asesinato del Ministro de Asuntos Exteriores Kadirgamar y el boicot electoral impuesto en zonas del norte y del este. Por lo tanto, agradecemos las conversaciones de Ginebra como un paso importante, que esperamos que pueda estabilizar la situación en Sri Lanka y conseguir la tanto tiempo esperada resolución pacífica de este amargo conflicto. En cuanto a los comentarios realizados sobre los fondos del tsunami, hemos empezado la reconstrucción a pesar del fracaso del P-TOMS. La Comisión había asignado a las víctimas del tsunami en Sri Lanka 5,5 millones de euros para ayudar a mejorar el sustento de las familias del norte y del este y proporcionar a las comunidades afectadas oportunidades económicas básicas. Es la primera parte de un amplio programa de asistencia de la CE que ya está en marcha en el norte y el este. Lo que esperábamos del P-TOMS era poder pasar a un proceso de reconstrucción donde el Gobierno, los LTTE y la comunidad musulmana estuvieran de acuerdo en las prioridades y los proyectos. Habíamos puesto todo nuestro peso en el P-TOMS y habíamos reservado 50 millones de euros para este mecanismo. La Comisaria Ferrero-Waldner lo hizo público en marzo de 2005 en Colombo, donde habíamos presionado mucho para llegar a un acuerdo rápido. Todavía consideramos que fue una vía de acción correcta. Si el P-TOMS hubiera podido avanzar, habríamos invertido una tendencia negativa en el proceso de paz. Además, no deberíamos olvidar que la Comisión, a través de su Dirección General de Ayuda Humanitaria, ha proporcionado más de 23 millones de euros a las víctimas del conflicto en el norte y el este desde que empezó el proceso de paz, y más de 40 millones de euros a las víctimas del tsunami. Gran parte de esta ayuda se ha destinado a vincular la ayuda humanitaria con el esfuerzo de reconstrucción."@es20,20
"Mr President, once again I should like to thank the honourable Members for their contributions. First of all, let me state that the Commission is continuing to follow the situation in Sri Lanka very closely and we welcome the interest shown by European Parliament political groups in the resolutions calling for a peaceful solution to the conflict for the people of Sri Lanka. The Commission welcomes the agreement between the Government of Sri Lanka and the LTTE to hold talks in Geneva on 22 and 23 February, with a view to reinforcing and improving the implementation of the ceasefire agreement concluded in February 2002. We congratulate the Norwegian Minister, Erik Solheim, for his tireless efforts and reiterate our full support for him and for Norway’s role as facilitator in the peace process. Regarding the situation in Sri Lanka, although violence appears to have declined since the announcement of the Geneva talks on 25 January, we are extremely concerned by the escalation of violence in the past few months. Over 200 people were killed between the election of the new president in November 2005 and the end of January 2006. The European Union has expressed its grave concern about the continuing violence in Sri Lanka and urged all those engaged in violence and those with influence on them to put an end to it and stop the descent into conflict. The year 2005 and the early part of 2006 were bad periods for the peace process, with the failure of the P-TOMS, the assassination of Foreign Minister Kadirgamar and the electoral boycott imposed in parts of the north and east. We therefore welcome the Geneva talks as an important step, which we hope will help stabilise the situation in Sri Lanka and lead to the long hoped for peaceful resolution of the bitter conflict. Regarding the comments made about the tsunami funds, we have started delivering tsunami reconstruction, despite the failure of the P-TOMS. The Commission allocated tsunami victims in Sri Lanka EUR 5.5 million of assistance to revitalise livelihoods in the north and east and provide affected communities there with basic economic opportunities. That comes on top of a large EC assistance programme already running in the north and the east. What we expected from P-TOMS was to move to a full reconstruction process where the government, the LTTE and the Muslim community would agree on priorities and projects. We had put all our weight behind P-TOMS and had earmarked EUR 50 million to go through the mechanism. Commissioner Ferrero-Waldner made that public in March 2005 in Colombo, where we pressed very hard for a quick agreement. We still consider that that was the right thing to do. If P-TOMS had come to life, we would have reversed the negative trend in the peace process. In addition to that, we should not forget that the Commission, through its Directorate General for Humanitarian Aid, has provided more than EUR 23 million to victims of the conflict in the north and east since the peace process began, and over EUR 40 million of aid to tsunami victims. A large part of that aid has been directed at linking humanitarian aid to the reconstruction effort."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan jälleen kerran kiittää arvoisia jäseniä heidän puheenvuoroistaan. Ensinnäkin toteaisin, että komissio seuraa koko ajan tarkasti Sri Lankan tilannetta ja pidämme myönteisenä kiinnostusta, jota parlamentin poliittiset ryhmät ovat osoittaneet päätöslauselmaesityksissään, joissa vaaditaan Sri Lankan kansalle rauhanomaista ratkaisua konfliktiin. Komissio pitää myönteisenä, että Sri Lankan hallitus ja LTTE ovat sopineet Genevessä 22. ja 32. helmikuuta järjestettävistä neuvotteluista, joissa on tarkoitus vahvistaa ja parantaa helmikuussa 2002 tehdyn tulitaukosopimuksen noudattamista. Kiitämme Norjan kehitysyhteistyöministeriä Erik Solheimia hänen väsymättömästä työstään ja toteamme jälleen tukevamme täysin sekä häntä että Norjan asemaa rauhanprosessin välittäjänä. Sri Lankan tilanteesta toteaisin, että vaikka väkivaltaisuudet näyttävät vähentyneen sen jälkeen, kun Geneven neuvotteluista ilmoitettiin 25. tammikuuta, olemme erittäin huolestuneita väkivallan lisääntymisestä viime kuukausina. Yli 200 ihmistä tapettiin marraskuun 2005 presidentinvaalien ja tammikuun lopun 2006 välisenä aikana. Euroopan unioni on ilmaissut vakavan huolensa väkivallan jatkumisesta Sri Lankassa ja kehottanut kaikkia niitä, jotka osallistuvat väkivaltaisuuksiin tai joilla on vaikutusvaltaa näihin ihmisiin, lopettamaan ne ja estämään konfliktin pahentuminen. Vuosi 2005 ja vuoden 2006 alku olivat huonoa aikaa rauhanprosessille, sillä tsunamin jälkeistä jälleenrakennusta koskeva yhteinen päätöksentekojärjestely (P-TOMS) epäonnistui, ulkoministeri Kadirgamar murhattiin sekä osassa pohjoisia ja itäisiä alueita järjestettiin vaaliboikotti. Siksi pidämme Geneven neuvotteluja tärkeänä askeleena, jonka toivomme vakauttavan Sri Lankan tilanteen ja johtavan tämän katkeran konfliktin kauan toivottuun rauhanomaiseen ratkaisuun. Tsunamiapua koskeviin kommentteihin vastaisin, että olemme aloittaneet tsunamin jälkeisen jälleenrakennusavun toimittamisen, vaikka P-TOMS epäonnistuikin. Komissio myönsi srilankalaisille tsunamin uhreille 5,5 miljoonan euron apupaketin elinkeinojen elvyttämiseen maan pohjois- ja itäosissa sekä perustoimeentulon mahdollisuuksien turvaamiseen noiden tsunamin runtelemien alueiden ihmisille. Sen lisäksi pohjois- ja itäosissa on jo käynnissä laaja yhteisön avustusohjelma. Toivoimme, että P-TOMS mahdollistaisi täysipainoisen jälleenrakennusprosessin, jossa hallitus, LTTE ja muslimiyhteisö olisivat sopineet ensisijaisista tavoitteista ja hankkeista. Olimme hyödyntäneet kaiken vaikutusvaltamme P-TOMS-järjestelmän tukemiseksi ja varanneet 50 miljoonaa euroa jaettavaksi tuon järjestelmän kautta. Komission jäsen Ferrero-Waldner ilmoitti siitä Colombossa maaliskuussa 2005 ja painostimme silloin vahvasti osapuolia ratkaisun saavuttamiseksi nopeasti. Olemme edelleen sitä mieltä, että se oli oikea päätös. Jos P-TOMS-järjestelmä olisi toteutunut, olisimme kääntäneet rauhanprosessin kielteisen kehityksen myönteisemmäksi. Lisäksi on muistettava, että komissio on toimittanut humanitaarisen avun toimiston kautta rauhanprosessin alettua yli 23 miljoonaa euroa konfliktin uhreille pohjoisessa ja idässä ja yli 40 miljoonaa euroa tsunamin uhreille. Suuri osa tuosta avusta on suunnattu humanitaarisen avun liittämiseen jälleenrakennustyöhön."@fi7
"Monsieur le Président, permettez-moi une fois de plus de remercier les députés pour leur contribution. Nous ne devons par ailleurs pas oublier que la Commission, au travers de sa direction générale Aide humanitaire, a accordé plus de 23 millions d’euros aux victimes du conflit au nord et à l’est depuis le début du processus de paix et plus de 40 millions d’euros d’aide aux victimes du tsunami. Une grande partie de cette aide était destinée à lier l’aide humanitaire à l’effort de reconstruction. Tout d’abord, je voudrais préciser que la Commission continue de suivre de très près l’évolution de la situation au Sri Lanka et que nous nous réjouissons de l’intérêt manifesté par les groupes du Parlement européen dans les résolutions réclamant un règlement pacifique du conflit pour les citoyens du Sri Lanka. La Commission se félicite de l’accord intervenu entre le gouvernement du Sri Lanka et les TLET concernant la tenue de négociations à Genève les 22 et 23 février en vue de renforcer et d’améliorer l’application de l’accord de cessez-le-feu conclu en février 2002. Nous tenons à féliciter le ministre norvégien, Erik Solheim, pour ses efforts inlassables et réitérer notre soutien total à son égard et vis-à-vis du rôle de la Norvège en tant que médiateur dans le processus de paix. En ce qui concerne la situation au Sri Lanka, bien que la violence semble avoir diminué depuis l’annonce des négociations de Genève le 25 janvier, l’escalade de la violence ces derniers mois nous inquiète beaucoup. Plus de 200 personnes ont été tuées entre l’élection du nouveau président en novembre 2005 et la fin du mois janvier 2006. L’Union européenne a exprimé sa profonde inquiétude face à la violence permanente au Sri Lanka et a invité toutes les parties engagées dans la violence et les personnes ayant de l’influence sur elles à y mettre fin et à arrêter cette spirale de violence. L’année 2005 et le début de l’année 2006 ont été des périodes noires pour le processus de paix, avec l’échec du P-TOMS, l’assassinat du ministre des affaires étrangères Kadirgamar et le boycott électoral imposé dans certaines régions du nord et de l’est. Nous saluons dès lors les négociations de Genève en tant qu’étape importante qui, nous l’espérons, contribuera à stabiliser la situation au Sri Lanka et conduira à un règlement pacifique de cet âpre conflit, attendu depuis longtemps. En ce qui concerne les commentaires relatifs aux fonds du tsunami, nous avons commencé à distribuer l’aide destinée à la reconstruction après le tsunami, malgré l’échec du P-TOMS. La Commission a alloué aux victimes sri-lankaises du tsunami 5,5 millions d’euros d’aide pour dynamiser les sources de revenu au nord et à l’est et pour offrir aux communautés touchées des opportunités économiques. Cette aide s’ajoute au vaste programme d’assistance de la CE déjà en cours au nord et à l’est. Nous espérions que le P-TOMS déboucherait sur un processus complet de reconstruction au sein duquel le gouvernement, les TLET et la communauté musulmane s’accorderaient sur des priorités et des projets. Nous avons apporté tout notre soutien au P-TOMS et avions alloué 50 millions d’euros pour la mise en place du mécanisme. La commissaire Ferrero-Waldner l’a fait savoir en mars 2005 à Colombo, où nous avons fortement insisté sur la nécessité d’un accord rapide. Nous continuons de penser que c’était la bonne façon d’agir. Si le P-TOMS avait vu le jour, nous aurions inversé la tendance négative qui entrave le processus de paix."@fr8
"Mr President, once again I should like to thank the honourable Members for their contributions. First of all, let me state that the Commission is continuing to follow the situation in Sri Lanka very closely and we welcome the interest shown by European Parliament political groups in the resolutions calling for a peaceful solution to the conflict for the people of Sri Lanka. The Commission welcomes the agreement between the Government of Sri Lanka and the LTTE to hold talks in Geneva on 22 and 23 February, with a view to reinforcing and improving the implementation of the ceasefire agreement concluded in February 2002. We congratulate the Norwegian Minister, Erik Solheim, for his tireless efforts and reiterate our full support for him and for Norway’s role as facilitator in the peace process. Regarding the situation in Sri Lanka, although violence appears to have declined since the announcement of the Geneva talks on 25 January, we are extremely concerned by the escalation of violence in the past few months. Over 200 people were killed between the election of the new president in November 2005 and the end of January 2006. The European Union has expressed its grave concern about the continuing violence in Sri Lanka and urged all those engaged in violence and those with influence on them to put an end to it and stop the descent into conflict. The year 2005 and the early part of 2006 were bad periods for the peace process, with the failure of the P-TOMS, the assassination of Foreign Minister Kadirgamar and the electoral boycott imposed in parts of the north and east. We therefore welcome the Geneva talks as an important step, which we hope will help stabilise the situation in Sri Lanka and lead to the long hoped for peaceful resolution of the bitter conflict. Regarding the comments made about the tsunami funds, we have started delivering tsunami reconstruction, despite the failure of the P-TOMS. The Commission allocated tsunami victims in Sri Lanka EUR 5.5 million of assistance to revitalise livelihoods in the north and east and provide affected communities there with basic economic opportunities. That comes on top of a large EC assistance programme already running in the north and the east. What we expected from P-TOMS was to move to a full reconstruction process where the government, the LTTE and the Muslim community would agree on priorities and projects. We had put all our weight behind P-TOMS and had earmarked EUR 50 million to go through the mechanism. Commissioner Ferrero-Waldner made that public in March 2005 in Colombo, where we pressed very hard for a quick agreement. We still consider that that was the right thing to do. If P-TOMS had come to life, we would have reversed the negative trend in the peace process. In addition to that, we should not forget that the Commission, through its Directorate General for Humanitarian Aid, has provided more than EUR 23 million to victims of the conflict in the north and east since the peace process began, and over EUR 40 million of aid to tsunami victims. A large part of that aid has been directed at linking humanitarian aid to the reconstruction effort."@hu11
"Signor Presidente, desidero ringraziare nuovamente gli onorevoli deputati per i loro contributi. Voglio dire innanzi tutto che la Commissione continua a monitorare molto da vicino la situazione nello Sri Lanka e apprezza l’interesse dimostrato dai gruppi politici del Parlamento europeo nella risoluzione, in cui si chiede una soluzione pacifica al conflitto, nell’interesse della popolazione. La Commissione è lieta che il governo dello Sri Lanka e l’LTTE abbiano concordato di incontrarsi a Ginevra il 22 e 23 febbraio per colloqui, al fine di rafforzare e migliorare l’applicazione dell’accordo sul cessate il fuoco concluso nel febbraio 2002. Ci congratuliamo con il ministro norvegese Erik Solheim per i suoi instancabili sforzi e confermiamo il nostro pieno sostegno a lui e al ruolo della Norvegia quale promotore del processo di pace. Per quanto riguarda la situazione nello Sri Lanka, siamo tuttora molto preoccupati per l’ di violenza degli scorsi due mesi, nonostante essa si sia apparentemente attenuata dopo l’annuncio dei colloqui di Ginevra il 25 gennaio. Oltre 200 persone sono state uccise nel periodo compreso tra l’elezione del nuovo presidente, nel novembre 2005, e la fine di gennaio 2006. L’Unione europea ha espresso la sua grave preoccupazione per il persistere delle violenze nello Sri Lanka e ha sollecitato tutti i loro responsabili nonché coloro che possono esercitare influenza su questi ultimi a porre fine alle violenze e ad arrestare la degenerazione in un conflitto. Il 2005 e i primi mesi del 2006 sono stati un periodo difficile per il processo di pace, segnato dal fallimento della struttura di gestione operativa (P-TOMS), dall’assassinio del ministro degli Esteri Kadirgamar e dal boicottaggio elettorale imposto in alcune regioni del nord e dell’est del paese. Riteniamo pertanto che i colloqui di Ginevra rappresentino un passo importante, che ci auguriamo contribuisca a stabilizzare la situazione nello Sri Lanka e permetta di individuare una soluzione pacifica, lungamente auspicata, all’aspro conflitto. Riguardo alle osservazioni sui fondi raccolti a seguito dello posso dire che abbiamo incominciato la ricostruzione nonostante il fallimento della P-TOMS. La Commissione ha stanziato per le vittime dello nello Sri Lanka 5,5 milioni di euro in forma di aiuti mirati a fornire nuovi mezzi di sussistenza alle comunità delle regioni nordorientali e a creare per loro le condizioni economiche di base. Tali aiuti si aggiungono a un vasto programma di assistenza che l’Unione europea sta già attuando nelle aree settentrionali e orientali dello Sri Lanka. Ciò che ci attendevamo dalla P-TOMS era che desse il via a un processo di ricostruzione generale le cui priorità e i cui progetti fossero concordati dal governo, dall’LTTE e dalla comunità musulmana. Noi avevano sostenuto la P-TOMS con tutte le nostre forze e avevamo stanziato 50 milioni di euro per finanziarne il meccanismo, come dichiarato nel marzo 2005 dal Commissario Ferrero-Waldner a Colombo, dove avevamo fermamente insistito perché si arrivasse a un accordo in tempi rapidi. Tuttora riteniamo che quella fosse la cosa giusta da fare. Se la P-TOMS fosse stata effettivamente realizzata, avremmo invertito la tendenza negativa nel processo di pace. Oltre a ciò, non dobbiamo dimenticare che la Commissione, attraverso la Direzione generale per gli aiuti umanitari, dall’inizio del processo di pace ha messo a disposizione 23 milioni di euro per le vittime del conflitto nelle zone nordorientali del paese e più di 40 milioni di euro in forma di aiuti per le vittime dello . Gran parte di essi sono stati utilizzati per coniugare l’assistenza umanitaria con l’opera di ricostruzione."@it12
"Mr President, once again I should like to thank the honourable Members for their contributions. First of all, let me state that the Commission is continuing to follow the situation in Sri Lanka very closely and we welcome the interest shown by European Parliament political groups in the resolutions calling for a peaceful solution to the conflict for the people of Sri Lanka. The Commission welcomes the agreement between the Government of Sri Lanka and the LTTE to hold talks in Geneva on 22 and 23 February, with a view to reinforcing and improving the implementation of the ceasefire agreement concluded in February 2002. We congratulate the Norwegian Minister, Erik Solheim, for his tireless efforts and reiterate our full support for him and for Norway’s role as facilitator in the peace process. Regarding the situation in Sri Lanka, although violence appears to have declined since the announcement of the Geneva talks on 25 January, we are extremely concerned by the escalation of violence in the past few months. Over 200 people were killed between the election of the new president in November 2005 and the end of January 2006. The European Union has expressed its grave concern about the continuing violence in Sri Lanka and urged all those engaged in violence and those with influence on them to put an end to it and stop the descent into conflict. The year 2005 and the early part of 2006 were bad periods for the peace process, with the failure of the P-TOMS, the assassination of Foreign Minister Kadirgamar and the electoral boycott imposed in parts of the north and east. We therefore welcome the Geneva talks as an important step, which we hope will help stabilise the situation in Sri Lanka and lead to the long hoped for peaceful resolution of the bitter conflict. Regarding the comments made about the tsunami funds, we have started delivering tsunami reconstruction, despite the failure of the P-TOMS. The Commission allocated tsunami victims in Sri Lanka EUR 5.5 million of assistance to revitalise livelihoods in the north and east and provide affected communities there with basic economic opportunities. That comes on top of a large EC assistance programme already running in the north and the east. What we expected from P-TOMS was to move to a full reconstruction process where the government, the LTTE and the Muslim community would agree on priorities and projects. We had put all our weight behind P-TOMS and had earmarked EUR 50 million to go through the mechanism. Commissioner Ferrero-Waldner made that public in March 2005 in Colombo, where we pressed very hard for a quick agreement. We still consider that that was the right thing to do. If P-TOMS had come to life, we would have reversed the negative trend in the peace process. In addition to that, we should not forget that the Commission, through its Directorate General for Humanitarian Aid, has provided more than EUR 23 million to victims of the conflict in the north and east since the peace process began, and over EUR 40 million of aid to tsunami victims. A large part of that aid has been directed at linking humanitarian aid to the reconstruction effort."@lt14
"Mr President, once again I should like to thank the honourable Members for their contributions. First of all, let me state that the Commission is continuing to follow the situation in Sri Lanka very closely and we welcome the interest shown by European Parliament political groups in the resolutions calling for a peaceful solution to the conflict for the people of Sri Lanka. The Commission welcomes the agreement between the Government of Sri Lanka and the LTTE to hold talks in Geneva on 22 and 23 February, with a view to reinforcing and improving the implementation of the ceasefire agreement concluded in February 2002. We congratulate the Norwegian Minister, Erik Solheim, for his tireless efforts and reiterate our full support for him and for Norway’s role as facilitator in the peace process. Regarding the situation in Sri Lanka, although violence appears to have declined since the announcement of the Geneva talks on 25 January, we are extremely concerned by the escalation of violence in the past few months. Over 200 people were killed between the election of the new president in November 2005 and the end of January 2006. The European Union has expressed its grave concern about the continuing violence in Sri Lanka and urged all those engaged in violence and those with influence on them to put an end to it and stop the descent into conflict. The year 2005 and the early part of 2006 were bad periods for the peace process, with the failure of the P-TOMS, the assassination of Foreign Minister Kadirgamar and the electoral boycott imposed in parts of the north and east. We therefore welcome the Geneva talks as an important step, which we hope will help stabilise the situation in Sri Lanka and lead to the long hoped for peaceful resolution of the bitter conflict. Regarding the comments made about the tsunami funds, we have started delivering tsunami reconstruction, despite the failure of the P-TOMS. The Commission allocated tsunami victims in Sri Lanka EUR 5.5 million of assistance to revitalise livelihoods in the north and east and provide affected communities there with basic economic opportunities. That comes on top of a large EC assistance programme already running in the north and the east. What we expected from P-TOMS was to move to a full reconstruction process where the government, the LTTE and the Muslim community would agree on priorities and projects. We had put all our weight behind P-TOMS and had earmarked EUR 50 million to go through the mechanism. Commissioner Ferrero-Waldner made that public in March 2005 in Colombo, where we pressed very hard for a quick agreement. We still consider that that was the right thing to do. If P-TOMS had come to life, we would have reversed the negative trend in the peace process. In addition to that, we should not forget that the Commission, through its Directorate General for Humanitarian Aid, has provided more than EUR 23 million to victims of the conflict in the north and east since the peace process began, and over EUR 40 million of aid to tsunami victims. A large part of that aid has been directed at linking humanitarian aid to the reconstruction effort."@lv13
"Mr President, once again I should like to thank the honourable Members for their contributions. First of all, let me state that the Commission is continuing to follow the situation in Sri Lanka very closely and we welcome the interest shown by European Parliament political groups in the resolutions calling for a peaceful solution to the conflict for the people of Sri Lanka. The Commission welcomes the agreement between the Government of Sri Lanka and the LTTE to hold talks in Geneva on 22 and 23 February, with a view to reinforcing and improving the implementation of the ceasefire agreement concluded in February 2002. We congratulate the Norwegian Minister, Erik Solheim, for his tireless efforts and reiterate our full support for him and for Norway’s role as facilitator in the peace process. Regarding the situation in Sri Lanka, although violence appears to have declined since the announcement of the Geneva talks on 25 January, we are extremely concerned by the escalation of violence in the past few months. Over 200 people were killed between the election of the new president in November 2005 and the end of January 2006. The European Union has expressed its grave concern about the continuing violence in Sri Lanka and urged all those engaged in violence and those with influence on them to put an end to it and stop the descent into conflict. The year 2005 and the early part of 2006 were bad periods for the peace process, with the failure of the P-TOMS, the assassination of Foreign Minister Kadirgamar and the electoral boycott imposed in parts of the north and east. We therefore welcome the Geneva talks as an important step, which we hope will help stabilise the situation in Sri Lanka and lead to the long hoped for peaceful resolution of the bitter conflict. Regarding the comments made about the tsunami funds, we have started delivering tsunami reconstruction, despite the failure of the P-TOMS. The Commission allocated tsunami victims in Sri Lanka EUR 5.5 million of assistance to revitalise livelihoods in the north and east and provide affected communities there with basic economic opportunities. That comes on top of a large EC assistance programme already running in the north and the east. What we expected from P-TOMS was to move to a full reconstruction process where the government, the LTTE and the Muslim community would agree on priorities and projects. We had put all our weight behind P-TOMS and had earmarked EUR 50 million to go through the mechanism. Commissioner Ferrero-Waldner made that public in March 2005 in Colombo, where we pressed very hard for a quick agreement. We still consider that that was the right thing to do. If P-TOMS had come to life, we would have reversed the negative trend in the peace process. In addition to that, we should not forget that the Commission, through its Directorate General for Humanitarian Aid, has provided more than EUR 23 million to victims of the conflict in the north and east since the peace process began, and over EUR 40 million of aid to tsunami victims. A large part of that aid has been directed at linking humanitarian aid to the reconstruction effort."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, opnieuw wil ik de geachte afgevaardigden bedanken voor hun bijdragen. Allereerst wil ik zeggen dat de Commissie de situatie op Sri Lanka nauwlettend blijft volgen, en het doet ons plezier dat de fracties in het Europees Parlement belang stellen in de resoluties waarin wordt opgeroepen tot een vreedzame oplossing van het conflict ten bate van de bevolking van Sri Lanka. De Commissie verwelkomt het akkoord tussen de regering van Sri Lanka en de LTTE om op 22 en 23 februari besprekingen te houden in Genève. We hopen dat de tenuitvoerlegging van de wapenstilstandovereenkomst van februari 2002 hiermee een nieuwe impuls krijgt en wordt verbeterd. We complimenteren de Noorse minister, Erik Solheim, met zijn onvermoeibare inspanningen en zeggen hem en Noorwegen als bemiddelaar in het vredesproces opnieuw onze volle steun toe. Gezien de toestand op Sri Lanka zijn wij uiterst bezorgd over de escalatie van geweld in de afgelopen maanden, al lijken de gewelddadigheden te zijn afgenomen sinds de aankondiging op 25 januari van de besprekingen in Genève. Er zijn ruim tweehonderd doden gevallen sinds de verkiezing van de nieuwe president in november 2005 en eind januari 2006. De Europese Unie heeft haar diepe bezorgdheid geuit over het voortdurende geweld op Sri Lanka en heeft er bij allen die bij het geweld zijn betrokken en bij degenen die invloed op hen hebben op aangedrongen om de gewelddadigheden te beëindigen en te voorkomen dat men afglijdt naar een conflict. Het jaar 2005 en het begin van 2006 waren slechte periodes voor het vredesproces, door de mislukking van de P-TOMS, de moord op minister van Buitenlandse Zaken Kadirgamar en de verkiezingsboycot in delen van het noorden en oosten. Daarom verwelkomen wij de besprekingen in Genève als een belangrijke stap, die de toestand op Sri Lanka hopelijk zal stabiliseren en zal leiden tot een vreedzame oplossing van dit bittere conflict, een oplossing waarnaar wij al zo lang uitzien. Wat betreft de opmerkingen die zijn gemaakt over de tsunami-fondsen: wij zijn begonnen met het leveren van steun bij de wederopbouw na de tsunami, ondanks de mislukking van de P-TOMS. De Commissie heeft voor de tsunami-slachtoffers op Sri Lanka 5,5 miljoen euro uitgetrokken om mensen in het noorden en het oosten te helpen een nieuw bestaan op te bouwen en de getroffen gemeenschappen te voorzien van basale economische mogelijkheden. Dit komt boven op het grote steunprogramma van de EU dat al draait in het noorden en het oosten. Van de P-TOMS verwachtten we dat we daarmee konden komen tot een volledig wederopbouwproces, waarbij de regering, de LTTE en de moslimgemeenschap het eens zouden zijn over prioriteiten en projecten. We hadden ons volledig ingezet voor P-TOMS en 50 miljoen euro voor het mechanisme gereserveerd. Commissaris Ferrero-Waldner maakte dat in maart 2005 in Colombo bekend, waar we zware druk uitoefenden om snel tot overeenstemming te komen. We vinden nog steeds dat dat de juiste handelwijze was. Als P-TOMS tot leven was gekomen, hadden we de negatieve ontwikkeling in het vredesproces kunnen keren. Bovendien mogen we niet vergeten dat de Commissie via haar directoraat-generaal Humanitaire hulp sinds het begin van het vredesproces voor ruim 23 miljoen euro steun heeft verstrekt aan de slachtoffers van het conflict in het noorden en het oosten, alsmede voor ruim 40 miljoen euro aan de slachtoffers van de tsunami. Een groot gedeelte van die hulp was gericht op het koppelen van humanitaire hulp aan de wederopbouw."@nl3
"Mr President, once again I should like to thank the honourable Members for their contributions. First of all, let me state that the Commission is continuing to follow the situation in Sri Lanka very closely and we welcome the interest shown by European Parliament political groups in the resolutions calling for a peaceful solution to the conflict for the people of Sri Lanka. The Commission welcomes the agreement between the Government of Sri Lanka and the LTTE to hold talks in Geneva on 22 and 23 February, with a view to reinforcing and improving the implementation of the ceasefire agreement concluded in February 2002. We congratulate the Norwegian Minister, Erik Solheim, for his tireless efforts and reiterate our full support for him and for Norway’s role as facilitator in the peace process. Regarding the situation in Sri Lanka, although violence appears to have declined since the announcement of the Geneva talks on 25 January, we are extremely concerned by the escalation of violence in the past few months. Over 200 people were killed between the election of the new president in November 2005 and the end of January 2006. The European Union has expressed its grave concern about the continuing violence in Sri Lanka and urged all those engaged in violence and those with influence on them to put an end to it and stop the descent into conflict. The year 2005 and the early part of 2006 were bad periods for the peace process, with the failure of the P-TOMS, the assassination of Foreign Minister Kadirgamar and the electoral boycott imposed in parts of the north and east. We therefore welcome the Geneva talks as an important step, which we hope will help stabilise the situation in Sri Lanka and lead to the long hoped for peaceful resolution of the bitter conflict. Regarding the comments made about the tsunami funds, we have started delivering tsunami reconstruction, despite the failure of the P-TOMS. The Commission allocated tsunami victims in Sri Lanka EUR 5.5 million of assistance to revitalise livelihoods in the north and east and provide affected communities there with basic economic opportunities. That comes on top of a large EC assistance programme already running in the north and the east. What we expected from P-TOMS was to move to a full reconstruction process where the government, the LTTE and the Muslim community would agree on priorities and projects. We had put all our weight behind P-TOMS and had earmarked EUR 50 million to go through the mechanism. Commissioner Ferrero-Waldner made that public in March 2005 in Colombo, where we pressed very hard for a quick agreement. We still consider that that was the right thing to do. If P-TOMS had come to life, we would have reversed the negative trend in the peace process. In addition to that, we should not forget that the Commission, through its Directorate General for Humanitarian Aid, has provided more than EUR 23 million to victims of the conflict in the north and east since the peace process began, and over EUR 40 million of aid to tsunami victims. A large part of that aid has been directed at linking humanitarian aid to the reconstruction effort."@pl16
"Senhor Presidente, uma vez mais, gostaria de agradecer aos senhores deputados as suas contribuições. Em primeiro lugar, permitam-me que declare que a Comissão continua a acompanhar muito de perto a situação no Sri Lanka e que saudamos o interesse mostrado pelos grupos políticos do Parlamento Europeu pelas resoluções que apelam a uma solução pacífica do conflito em benefício do povo do Sri Lança. A Comissão aplaude o acordo entre o Governo do Sri Lanka e os TLET de manter conversações em Genebra nos dias 22 e 23 de Fevereiro, tendo em vista o reforço e melhoria da implementação do acordo de cessar-fogo concluído em Fevereiro de 2002. Felicitamos o Ministro norueguês, Erik Solheim, pelos seus esforços incansáveis, reiterando o nosso pleno apoio ao seu papel e da Noruega como promovedor do processo de paz. No que respeita à situação no Sri Lanka, muito embora a violência pareça ter declinado desde o anúncio das conversações de Genebra em 25 de Janeiro, estamos extremamente preocupados com a escalada de violência registada nos últimos meses. Mais de 200 pessoas foram mortas entre a eleição do novo presidente, em Novembro de 2005, e finais de Janeiro de 2006. A União Europeia expressou a sua grave preocupação com o prosseguimento da violência no Sri Lanka, tendo exortado todos os que nela se encontram evolvidos e aqueles com influência sobre eles a pôr-lhe termo e a pôr termo à inclinação para o conflito. O ano de 2005 e a primeira parte de 2006 constituíram períodos maus para o processo de paz, com o fracasso dos P-TOMS, o assassínio do Ministro dos Negócios Estrangeiros Kardirgamar e o boicote eleitoral imposto em zonas do norte e do leste. Saudamos, portanto, as conversações de Genebra como medida importante que, esperamos, irá ajudar a estabilizar a situação no Sri Lanka e a conduzir à longamente aguardada resolução pacífica do lamentável conflito. Relativamente aos comentários efectuados a respeito dos fundos para o apesar do fracasso dos P-TOMS, já demos início aos trabalhos de reconstrução dos danos provocados pelo A Comissão atribuiu às vítimas do no Sri Lanka 5,5 milhões de euros de ajuda para revitalizar os meios de subsistência no norte e no leste e dar às comunidades afectadas oportunidades económicas básicas. Isso, a acrescentar a um vasto programa de ajuda da CE já em curso no norte e no leste. O que esperávamos dos P-TOMS era avançar para um processo completo de reconstrução em que o Governo, os TLET e a comunidade muçulmana chegassem a acordo sobre as prioridades e os projectos. Tínhamos posto todos os nossos esforços nos P-TOMS e reservado 50 milhões de euros para concretizarmos o mecanismo. A Comissária Ferrero-Waldner anunciou isso em Março de 2005, em Colombo, onde pressionámos insistentemente em que se chegasse a um rápido acordo. Continuamos a considerar que essa era a coisa certa a fazer. Se os P-TOMS se tivessem concretizado, teríamos invertido a tendência negativa no processo de paz. A acrescentar a isso, não devíamos esquecer que a Comissão, através da Direcção-Geral da Ajuda Humanitária, deu mais de 23 milhões de euros às vítimas do conflito no norte e leste, desde o início do processo de paz, e mais de 40 milhões de euros de ajuda às vítimas do . A maior parte dessa ajuda foi destinada a ligar a ajuda humanitária ao esforço de reconstrução."@pt17
"Mr President, once again I should like to thank the honourable Members for their contributions. First of all, let me state that the Commission is continuing to follow the situation in Sri Lanka very closely and we welcome the interest shown by European Parliament political groups in the resolutions calling for a peaceful solution to the conflict for the people of Sri Lanka. The Commission welcomes the agreement between the Government of Sri Lanka and the LTTE to hold talks in Geneva on 22 and 23 February, with a view to reinforcing and improving the implementation of the ceasefire agreement concluded in February 2002. We congratulate the Norwegian Minister, Erik Solheim, for his tireless efforts and reiterate our full support for him and for Norway’s role as facilitator in the peace process. Regarding the situation in Sri Lanka, although violence appears to have declined since the announcement of the Geneva talks on 25 January, we are extremely concerned by the escalation of violence in the past few months. Over 200 people were killed between the election of the new president in November 2005 and the end of January 2006. The European Union has expressed its grave concern about the continuing violence in Sri Lanka and urged all those engaged in violence and those with influence on them to put an end to it and stop the descent into conflict. The year 2005 and the early part of 2006 were bad periods for the peace process, with the failure of the P-TOMS, the assassination of Foreign Minister Kadirgamar and the electoral boycott imposed in parts of the north and east. We therefore welcome the Geneva talks as an important step, which we hope will help stabilise the situation in Sri Lanka and lead to the long hoped for peaceful resolution of the bitter conflict. Regarding the comments made about the tsunami funds, we have started delivering tsunami reconstruction, despite the failure of the P-TOMS. The Commission allocated tsunami victims in Sri Lanka EUR 5.5 million of assistance to revitalise livelihoods in the north and east and provide affected communities there with basic economic opportunities. That comes on top of a large EC assistance programme already running in the north and the east. What we expected from P-TOMS was to move to a full reconstruction process where the government, the LTTE and the Muslim community would agree on priorities and projects. We had put all our weight behind P-TOMS and had earmarked EUR 50 million to go through the mechanism. Commissioner Ferrero-Waldner made that public in March 2005 in Colombo, where we pressed very hard for a quick agreement. We still consider that that was the right thing to do. If P-TOMS had come to life, we would have reversed the negative trend in the peace process. In addition to that, we should not forget that the Commission, through its Directorate General for Humanitarian Aid, has provided more than EUR 23 million to victims of the conflict in the north and east since the peace process began, and over EUR 40 million of aid to tsunami victims. A large part of that aid has been directed at linking humanitarian aid to the reconstruction effort."@sk18
"Mr President, once again I should like to thank the honourable Members for their contributions. First of all, let me state that the Commission is continuing to follow the situation in Sri Lanka very closely and we welcome the interest shown by European Parliament political groups in the resolutions calling for a peaceful solution to the conflict for the people of Sri Lanka. The Commission welcomes the agreement between the Government of Sri Lanka and the LTTE to hold talks in Geneva on 22 and 23 February, with a view to reinforcing and improving the implementation of the ceasefire agreement concluded in February 2002. We congratulate the Norwegian Minister, Erik Solheim, for his tireless efforts and reiterate our full support for him and for Norway’s role as facilitator in the peace process. Regarding the situation in Sri Lanka, although violence appears to have declined since the announcement of the Geneva talks on 25 January, we are extremely concerned by the escalation of violence in the past few months. Over 200 people were killed between the election of the new president in November 2005 and the end of January 2006. The European Union has expressed its grave concern about the continuing violence in Sri Lanka and urged all those engaged in violence and those with influence on them to put an end to it and stop the descent into conflict. The year 2005 and the early part of 2006 were bad periods for the peace process, with the failure of the P-TOMS, the assassination of Foreign Minister Kadirgamar and the electoral boycott imposed in parts of the north and east. We therefore welcome the Geneva talks as an important step, which we hope will help stabilise the situation in Sri Lanka and lead to the long hoped for peaceful resolution of the bitter conflict. Regarding the comments made about the tsunami funds, we have started delivering tsunami reconstruction, despite the failure of the P-TOMS. The Commission allocated tsunami victims in Sri Lanka EUR 5.5 million of assistance to revitalise livelihoods in the north and east and provide affected communities there with basic economic opportunities. That comes on top of a large EC assistance programme already running in the north and the east. What we expected from P-TOMS was to move to a full reconstruction process where the government, the LTTE and the Muslim community would agree on priorities and projects. We had put all our weight behind P-TOMS and had earmarked EUR 50 million to go through the mechanism. Commissioner Ferrero-Waldner made that public in March 2005 in Colombo, where we pressed very hard for a quick agreement. We still consider that that was the right thing to do. If P-TOMS had come to life, we would have reversed the negative trend in the peace process. In addition to that, we should not forget that the Commission, through its Directorate General for Humanitarian Aid, has provided more than EUR 23 million to victims of the conflict in the north and east since the peace process began, and over EUR 40 million of aid to tsunami victims. A large part of that aid has been directed at linking humanitarian aid to the reconstruction effort."@sl19
". Herr talman! Jag vill än en gång tacka ledamöterna för deras bidrag. Jag vill inledningsvis konstatera att kommissionen fortsätter att på nära håll följa läget i Sri Lanka, och vi välkomnar det intresse som de politiska grupperna i parlamentet har visat för de resolutioner där man manar till en fredlig lösning av konflikten för människorna i Sri Lanka. Kommissionen välkomnar överenskommelsen mellan Sri Lankas regering och LTTE om samtal i Genève den 22–23 februari i syfte att förstärka och förbättra genomförandet av det avtal om eldupphör som ingicks i februari 2002. Vi önskar den norske ministern Erik Solheim lycka till i hans oförtröttliga insatser och betonar återigen att vi helhjärtat stöder honom och Norge i arbetet med att medla i fredsprocessen. När det gäller läget i Sri Lanka tycks våldet ha avtagit efter meddelandet om fredssamtalen i Genève den 25 januari, men vi är emellertid synnerligen oroade över de senaste månadernas upptrappning av våldet. Efter valet av ny president i november 2005 och fram till slutet av januari 2006 dödades över 200 människor. EU har uttryckt stark oro över det fortsatta våldet i Sri Lanka och har uppmanat alla som deltar i våldshandlingarna och de som har möjlighet att påverka dessa människor att se till att våldet upphör och förhindra nya sammanstötningar. Misslyckandet med den gemensamma mekanismen för beslutsfattande vid återuppbyggnaden efter tsunamin (P-TOMS), mordet på utrikesminister Lakshman Kadirgamar och den påtvingade valbojkotten i norr och öster innebar att 2005 och inledningen av 2006 blev ett bakslag för fredsprocessen. Vi välkomnar därför Genèvesamtalen och ser dem som ett viktigt steg som förhoppningsvis kommer att bidra till att stabilisera läget i Sri Lanka och leda till den efterlängtade fredliga lösningen på den bittra konflikten. När det gäller synpunkterna på penningmedlen för hjälp efter tsunamikatastrofen har vi trots misslyckandet med P-TOMS inlett återuppbyggnaden efter tsunamin. Kommissionen tillhandahöll ekonomiskt bistånd på 5,5 miljoner euro till offren för tsunamin i Sri Lanka i syfte att skapa nya förtjänstmöjligheter i norr och söder och ge de drabbade samhällena i landet grundläggande ekonomiska möjligheter. Detta är ett tillägg till gemenskapens omfattande biståndsprogram som redan är i gång i de norra och östra delarna. Vi förväntade oss att P-TOMS skulle sätta i gång en genomgripande återuppbyggnadsprocess, där regeringen, LTTE och det muslimska samfundet skulle enas om prioriteringar och projekt. Vi hade gett P-TOMS vårt oförbehållsamma stöd och hade öronmärkt 50 miljoner euro som skulle förmedlas via detta organ. Kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner offentliggjorde detta i Colombo i mars 2005, där vi intensivt drev frågan om en snabb överenskommelse. Vi anser fortfarande att detta var rätt metod. Om P-TOMS hade kommit i gång med sin verksamhet skulle vi ha vänt den negativa trenden i fredsprocessen. Vi får heller inte glömma att kommissionen genom generaldirektoratet för humanitärt bistånd (ECHO) har tilldelat dem som drabbats av konflikten i norr och öster drygt 23 miljoner euro och offren för tsunamin över 40 miljoner euro i bistånd sedan fredsprocessen inleddes. En betydande del av biståndet har gått till att koppla samman det humanitära biståndet med återuppbyggnadsinsatserna."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"5,19,15,1,18,14,16,11,10,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph