Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-02-15-Speech-3-136"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060215.12.3-136"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I thank honourable Members of Parliament for all their comments, which, in general, reinforce the commitment of this House to seek democracy and respect for human rights in Belarus. All television and radio programmes will be in both Russian and Belarusian. Television programmes aired in Russian will systematically be subtitled in Belarusian. As I stated in my opening remarks, the Commission, for its part, has played an active role in Belarus through its support for NGOs and media organisations and action to help raise awareness among the Belarusian population in the hope that this may bring about democratic change. The European Union has stressed the importance it attaches to a democratic election process, and we are ready to offer closer relations if and when we see convincing progress towards genuine democracy and respect for human rights. In response to what Mr Wiersma and other Members said concerning the presidential election scheduled for 19 March, the Commission regrets that the European Parliament has not been invited to observe the elections. This is indeed disappointing, but not a surprising decision, given the situation in the country. We will be following closely what the OSCE/ODIHR mission will be reporting on the elections. MEPs could possibly form part of the national allocations from Member States to the OSCE/ODIHR mission. Regarding the point raised by Ms Schroedter and other MEPs, I should like to repeat that the Commission is seeking to address the situation in a novel way through support for the European Humanitarian University in exile and for independent media. Regarding what Ms Záborská said, I would again emphasise that a good part of the Commission strategy is to support independent media in both the Russian and Belarusian languages in particular – to ensure that they can truly act as a catalyst for change. Concerning the emphasis placed by Mr Muscat on youth, I thank him for his comments and assure him that the Commission is indeed focusing its efforts on civil society, including the youth of Belarus, who are the hope for a better future. On the point raise by Ms Vaidere, I should like to state that discussions are under way at Council working group-level with a view to finding some practical solutions to the common approach on visa facilitation. With regard to Mr Pavilionis’s point, I cannot agree more that we need to support any action in favour of the youth of Belarus and, in particular, in favour of the European Humanitarian University in exile. The EUR 2 million media project involves not only partners from Germany and Russia, but also a Polish radio station, a Lithuanian radio station, German and Dutch NGOs and Belarusian journalists. It is therefore a Europe-wide project. The Russian television partner, RTVI, has demonstrated its fully independent stance from the Russian Government. As a matter of fact, RTVI is made up of journalists who have escaped government-controlled media outlets."@en4
lpv:translated text
"Mr President, I thank honourable Members of Parliament for all their comments, which, in general, reinforce the commitment of this House to seek democracy and respect for human rights in Belarus. All television and radio programmes will be in both Russian and Belarusian. Television programmes aired in Russian will systematically be subtitled in Belarusian. As I stated in my opening remarks, the Commission, for its part, has played an active role in Belarus through its support for NGOs and media organisations and action to help raise awareness among the Belarusian population in the hope that this may bring about democratic change. The European Union has stressed the importance it attaches to a democratic election process, and we are ready to offer closer relations if and when we see convincing progress towards genuine democracy and respect for human rights. In response to what Mr Wiersma and other Members said concerning the presidential election scheduled for 19 March, the Commission regrets that the European Parliament has not been invited to observe the elections. This is indeed disappointing, but not a surprising decision, given the situation in the country. We will be following closely what the OSCE/ODIHR mission will be reporting on the elections. MEPs could possibly form part of the national allocations from Member States to the OSCE/ODIHR mission. Regarding the point raised by Ms Schroedter and other MEPs, I should like to repeat that the Commission is seeking to address the situation in a novel way through support for the European Humanitarian University in exile and for independent media. Regarding what Ms Záborská said, I would again emphasise that a good part of the Commission strategy is to support independent media in both the Russian and Belarusian languages in particular – to ensure that they can truly act as a catalyst for change. Concerning the emphasis placed by Mr Muscat on youth, I thank him for his comments and assure him that the Commission is indeed focusing its efforts on civil society, including the youth of Belarus, who are the hope for a better future. On the point raise by Ms Vaidere, I should like to state that discussions are under way at Council working group-level with a view to finding some practical solutions to the common approach on visa facilitation. With regard to Mr Pavilionis’s point, I cannot agree more that we need to support any action in favour of the youth of Belarus and, in particular, in favour of the European Humanitarian University in exile. The EUR 2 million media project involves not only partners from Germany and Russia, but also a Polish radio station, a Lithuanian radio station, German and Dutch NGOs and Belarusian journalists. It is therefore a Europe-wide project. The Russian television partner, RTVI, has demonstrated its fully independent stance from the Russian Government. As a matter of fact, RTVI is made up of journalists who have escaped government-controlled media outlets."@cs1
"Hr. formand, jeg takker de ærede medlemmer af Parlamentet for alle kommentarerne, som generelt bestyrker Parlamentets engagement over for gennemførelsen af demokrati og respekt for menneskerettighederne i Belarus. Alle tv- og radioprogrammer vil blive sendt på både russisk og belarussisk. Fjernsynsprogrammer, der vises på russisk, vil have belarussiske undertekster. Som jeg nævnte i mine indledende bemærkninger, har Kommissionen spillet en aktiv rolle i Belarus gennem sin støtte til ngo'er og medieorganisationer og aktioner for at skabe større bevidsthed i den belarussiske befolkning i håbet om at fremme den demokratiske proces. EU har understreget betydningen af en demokratisk valgproces, og vi er villige til at styrke vores forbindelser, når og hvis vi oplever overbevisende fremskridt i retning af ægte demokrati og respekt for menneskerettigheder. Som reaktion på hr. Wiersmas og andre medlemmers kommentarer til præsidentvalget den 19. marts beklager Kommissionen, at Europa-Parlamentet ikke er inviteret til at observere valget. Det er en meget skuffende, men ikke overraskende, beslutning på grund af situationen i landet. Vi vil nøje følge OSCE/ODIHR-missionens rapporter om valget. Parlamentsmedlemmerne kan muligvis indgå i de nationale tildelinger fra medlemsstaterne til OSCE/ODIHR-missionen. Hvad angår det spørgsmål, som fru Schroedter og andre medlemmer rejste, ønsker jeg at gentage, at Kommissionen prøver at håndtere situationen på en ny måde gennem støtte til det europæiske humanvidenskabelige universitet i eksil og de uafhængige medier. Hvad angår fru Záborskás kommentarer ønsker jeg at understrege, at en stor del af Kommissionens strategi er at støtte de uafhængige medier især - i forbindelse med både russisk og belarussisk for at sikre, at de kan virke som en reel katalysator for forandring. Hr. Muscat lagde vægt på ungdommen, og jeg takker ham for hans kommentarer og kan forsikre ham om, at Kommissionen helt bestemt fokuserer sin indsats på det civile samfund, herunder ungdommen i Belarus, som er håbet om en bedre fremtid. Med hensyn til det spørgsmål, som fru Vaidere rejste, ønsker jeg at gøre opmærksom på, at der er drøftelser undervejs i Rådets arbejdsgrupper med henblik på at finde nogle praktiske løsninger på en fælles indsats til lempelse af visumkravene. Hvad angår det punkt, som hr. Pavilionis nævnte, er jeg helt enig i, at vi skal støtte enhver aktion til fordel for ungdommen i Belarus og især til fordel for det europæiske humanvidenskabelige universitet i eksil. Medieprojektet, hvortil der er afsat 2 millioner euro, involverer ikke blot partnere fra Tyskland og Rusland, men også en polsk radiostation, en litauisk radiostation, tyske og hollandske ngo'er og belarussiske journalister. Det er derfor et projekt, der involverer hele Europa. Den russiske tv-partner, RTVI, har vist sin totale uafhængighed af den russiske regering. Faktisk er RTVI styret af journalister, der er flygtet fra regeringskontrollerede medier."@da2
". Herr Präsident! Ich danke den Mitgliedern des Parlaments für alle ihre Beiträge, in denen im Allgemeinen das Eintreten dieses Hauses für die Demokratie und die Achtung der Menschenrechte in Belarus bekräftigt worden ist. Alle Fernseh- und Rundfunkprogramme werden sowohl auf Russisch als auch auf Belarussisch ausgestrahlt. Fernsehprogramme, die in Russisch gesendet werden, haben grundsätzlich belarussische Untertitel. Wie ich in meiner Einführung bereits sagte, hat die Kommission über ihre Unterstützung von NRO und Medienorganisationen sowie Maßnahmen zur Sensibilisierung der belarussischen Bevölkerung eine aktive Rolle in Belarus gespielt, in der Hoffnung, dass dadurch ein demokratischer Wandel herbeigeführt werden kann. Die Europäische Union hat die Bedeutung hervorgehoben, die sie einer demokratischen Wahl beimisst, und wir sind bereit zu einer Vertiefung der Beziehungen, wenn wir überzeugende Fortschritte auf dem Weg zu einer echten Demokratie und zur Achtung der Menschenrechte erkennen können. Im Hinblick auf das, was Herr Wiersma und andere Mitglieder über die für den 19. März angesetzten Präsidentschaftswahlen gesagt haben, bedauert die Kommission, dass das Europäische Parlament nicht als Wahlbeobachter eingeladen worden ist. Das ist wirklich enttäuschend, doch angesichts der Lage im Land kommt diese Entscheidung nicht überraschend. Wir werden die Berichte der OSZE-/BDIMR-Mission über die Wahlen sorgfältig verfolgen. Zu klären wäre, ob sich Mitglieder des Europäischen Parlaments über die nationalen Kontingente der Mitgliedstaaten an der OSZE-/BDIMR-Mission beteiligen können. Was das Thema angeht, das von Frau Schroedter und anderen Abgeordneten angesprochen worden ist, möchte ich wiederholen, dass die Kommission mit neuen Strategien auf die Situation zu reagieren versucht, zum Beispiel durch die Unterstützung der Europäischen Humanistischen Universität im Exil und unabhängiger Medien. Zu den Ausführungen von Frau Záborská verweise ich nochmals darauf, dass die Kommissionsstrategie zu einem wesentlichen Teil in der Unterstützung unabhängiger Medien besteht, die sowohl in russischer als auch belarussischer Sprache senden – hier ist insbesondere die Deutsche Welle zu nennen –, um sicherzustellen, dass diese als echter Katalysator für einen Wandel fungieren können. Herr Muscat hat in seinem Beitrag die Jugend besonders hervorgehoben. Ich danke ihm für seine Ausführungen und versichere ihm, dass die Kommission ihre Anstrengungen auf die Zivilgesellschaft konzentriert, dazu gehört auch die Jugend in Belarus, die die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist. Frau Vaidere kann ich im Hinblick auf das von ihr erwähnte Thema berichten, dass in den Arbeitsgruppen des Rates Gespräche über praktische Lösungen für ein gemeinsames Konzept für Visaerleichterungen geführt werden. Den Ausführungen von Herrn Pavilionis kann ich mich nur anschließen, dass wir alle Maßnahmen unterstützen müssen, die jungen Menschen in Belarus und insbesondere der Europäischen Humanistischen Universität im Exil zugute kommen. An dem Medienprojekt mit einem Finanzvolumen von 2 Millionen Euro beteiligen sich nicht nur Partner aus Deutschland und Russland, sondern auch ein Radiosender aus Polen und ein Sender aus Litauen sowie deutsche und niederländische NRO und belarussische Journalisten. Es handelt sich also um ein europaweites Projekt. Der russische Partner für das Fernsehprogramm, RTVI, hat den Nachweis erbracht, dass er von der russischen Regierung völlig unabhängig ist. Tatsächlich besteht RTVI aus Journalisten, die den von der Regierung kontrollierten Medien den Rücken gekehrt haben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές για όλα τους τα σχόλια τα οποία, σε γενικές γραμμές, ενισχύουν τη δέσμευση αυτού του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διασφάλιση της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία. Όλα τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα θα μεταδίδονται τόσο στα ρωσικά όσο και στα λευκορωσικά. Τα τηλεοπτικά προγράμματα που θα μεταδίδονται στα ρωσικά, θα συνοδεύονται συστηματικά από λευκορωσικούς υπότιτλους. Όπως δήλωσα στις αρχικές παρατηρήσεις μου, η Επιτροπή, από τη δική της πλευρά, έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη Λευκορωσία μέσω της στήριξης που παρέχει σε ΜΚΟ και οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και της δράσης της όσον αφορά την ευαισθητοποίηση του λευκορωσικού πληθυσμού με την ελπίδα ότι αυτή θα οδηγήσει σε δημοκρατικές αλλαγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τονίσει τη σημασία που αποδίδει στις δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες και είμαστε διατεθειμένοι να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τη Λευκορωσία όταν και αν πειστούμε ότι έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά την εγκαθίδρυση μιας πραγματικής δημοκρατίας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε απάντηση στα όσα ανέφεραν ο κ. Wiersma και άλλοι βουλευτές σχετικά με τις προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τις 19 Μαρτίου, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει προσκληθεί να παρακολουθήσει τις εκλογές. Είναι πραγματικά απογοητευτικό, αλλά η απόφαση αυτή δεν μας εξέπληξε, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα. Θα παρακολουθούμε στενά τις εκθέσεις της αποστολής των ΟΑΣΕ/ODIHR σχετικά με τις εκλογές. Βουλευτές του Κοινοβουλίου θα μπορούσαν πιθανόν να συμμετάσχουν στις εθνικές αντιπροσωπείες κρατών μελών στην αποστολή των ΟΑΣΕ/ODIHR. Όσον αφορά το ζήτημα που έθιξε η κ. Schroedter και άλλοι βουλευτές, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Επιτροπή επιδιώκει να αντιμετωπίσει την κατάσταση με έναν καινοφανή τρόπο, παρέχοντας στήριξη στο εξόριστο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών και στα ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σχετικά με τα όσα δήλωσε η κ. Záborská, θα τονίσω για μια ακόμη φορά ότι μεγάλο μέρος της στρατηγικής που ακολουθεί η Επιτροπή έγκειται στην ενίσχυση των ανεξάρτητων μέσων μαζικής ενημέρωσης τόσο στη ρωσική όσο και στη λευκορωσική γλώσσα –ειδικά της με σκοπό να διασφαλιστεί η δυνατότητά τους να έχουν πραγματικά καταλυτική δράση στην επίτευξη της αλλαγής. Όσον αφορά την έμφαση που έδωσε ο κ. Muscat στη νεολαία, τον ευχαριστώ για τα σχόλιά του και τον διαβεβαιώνω ότι πράγματι οι προσπάθειες της Επιτροπής επικεντρώνονται στην κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων της Λευκορωσίας, οι οποίοι αποτελούν την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Σχετικά με το σημείο που έθιξε η κ. Vaidere, θα ήθελα να δηλώσω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις στο Συμβούλιο, σε επίπεδο ομάδων εργασίας, με σκοπό την εξεύρεση ορισμένων πρακτικών λύσεων όσον αφορά την κοινή προσέγγιση του ζητήματος της παροχής διευκολύνσεων για την έκδοση θεωρήσεων. Όσον αφορά την τοποθέτηση του κ. Pavilionis, συμφωνώ απόλυτα στο ότι χρειάζεται να στηρίξουμε οποιαδήποτε δράση υπέρ της νεολαίας της Λευκορωσίας και, ειδικότερα, υπέρ του εξόριστου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Στο πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων ευρώ, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν συμμετέχουν μόνο εταίροι από τη Γερμανία και τη Ρωσία αλλά και ένας πολωνικός ραδιοφωνικός σταθμός, γερμανικοί και ολλανδικοί ΜΚΟ και λευκορώσοι δημοσιογράφοι. Πρόκειται επομένως για ένα διευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ο ρωσικός τηλεοπτικός σταθμός, RTVI, ο οποίος περιλαμβάνεται στους εταίρους, έχει αποδείξει την πλήρη ανεξαρτησία του από τη ρωσική κυβέρνηση. Πράγματι, ο RTVI στελεχώνεται από δημοσιογράφους οι οποίοι έχουν αποδράσει από μέσα μαζικής ενημέρωσης που τελούν υπό κυβερνητικό έλεγχο."@el10
". Señor Presidente, agradezco los comentarios de su Señorías, que, en general, refuerzan el compromiso de esta Cámara en pro de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Belarús. Todos los programas de televisión y de radio se emitirán tanto en ruso como en belaruso. Los programas de televisión emitidos en ruso se subtitularán sistemáticamente en belaruso. Como he señalado en mi intervención inicial, la Comisión, por su parte, ha desempeñado un papel activo en Belarús a través de su ayuda a las ONG y organizaciones de medios de comunicación y ha actuado para ayudar a despertar la conciencia entre la población belarusa con la esperanza de que esto pueda ocasionar el cambio democrático. La Unión Europea ha subrayado la importancia que concede a un proceso electoral democrático, y estamos dispuestos a ofrecer relaciones más estrechas siempre y cuando veamos un progreso convincente hacia una auténtica democracia y el respeto de los derechos humanos. En respuesta a lo que han dicho el señor Wiersma y otros diputados con relación a las elecciones presidenciales convocadas para el 19 de marzo, la Comisión lamenta que el Parlamento Europeo no haya sido invitado como observador a las elecciones. Esto es realmente decepcionante, pero no una decisión sorprendente, dada la situación en el país. Seguiremos de cerca la información que nos facilite la misión de la OSCE/OIDDH informe sobre las elecciones. Es posible que algunos diputados al Parlamento Europeo puedan formar parte de las cuotas nacionales de los Estados miembros en la misión de la OSCE/OIDDH. Con respecto a la cuestión planteada por la señora Schroedter y otros diputados al Parlamento Europeo, quisiera repetir que la Comisión trata de abordar la situación de manera novedosa mediante la ayuda a la Universidad Humanitaria Europea en el exilio y a los medios de comunicación independientes. En cuanto a lo que ha dicho la señora Záborská, quisiera hacer hincapié de nuevo en que una buena parte de la estrategia de la Comisión consiste en ayudar a los medios de comunicación independientes, tanto en lengua rusa como belarusa –en particular la para garantizar que puedan actuar realmente como un catalizador del cambio. Con respecto a la insistencia del señor Muscat en la juventud, le agradezco sus comentarios y le aseguro que la Comisión realmente centra sus esfuerzos en la sociedad civil, incluida la juventud de Belarús, que son la esperanza de un futuro mejor. Sobre la cuestión planteada por la señora Vaidere, quisiera señalar que en un grupo de trabajo del Consejo se está debatiendo con vistas a encontrar algunas soluciones prácticas al enfoque común sobre la concesión de visados. Con respecto a la cuestión del señor Pavilionis, no puedo estar más de acuerdo en que necesitamos apoyar cualquier acción a favor de los jóvenes de Belarús y, en particular, a favor de la Universidad Humanitaria Europea en el exilio. Los 2 millones de euros para el proyecto de medios de comunicación implican no solamente a socios de Alemania y Rusia, sino también a una emisora de radio polaca, a otra lituana, a ONG alemanas y neerlandesas y a periodistas belarusos. Es por tanto un proyecto paneuropeo. El socio de la televisión rusa, RTVI, ha acreditado su plena independencia del Gobierno ruso. De hecho, RTVI está formada por periodistas que han abandonado medios de comunicación controlados por el Gobierno."@es20
"Mr President, I thank honourable Members of Parliament for all their comments, which, in general, reinforce the commitment of this House to seek democracy and respect for human rights in Belarus. All television and radio programmes will be in both Russian and Belarusian. Television programmes aired in Russian will systematically be subtitled in Belarusian. As I stated in my opening remarks, the Commission, for its part, has played an active role in Belarus through its support for NGOs and media organisations and action to help raise awareness among the Belarusian population in the hope that this may bring about democratic change. The European Union has stressed the importance it attaches to a democratic election process, and we are ready to offer closer relations if and when we see convincing progress towards genuine democracy and respect for human rights. In response to what Mr Wiersma and other Members said concerning the presidential election scheduled for 19 March, the Commission regrets that the European Parliament has not been invited to observe the elections. This is indeed disappointing, but not a surprising decision, given the situation in the country. We will be following closely what the OSCE/ODIHR mission will be reporting on the elections. MEPs could possibly form part of the national allocations from Member States to the OSCE/ODIHR mission. Regarding the point raised by Ms Schroedter and other MEPs, I should like to repeat that the Commission is seeking to address the situation in a novel way through support for the European Humanitarian University in exile and for independent media. Regarding what Ms Záborská said, I would again emphasise that a good part of the Commission strategy is to support independent media in both the Russian and Belarusian languages in particular – to ensure that they can truly act as a catalyst for change. Concerning the emphasis placed by Mr Muscat on youth, I thank him for his comments and assure him that the Commission is indeed focusing its efforts on civil society, including the youth of Belarus, who are the hope for a better future. On the point raise by Ms Vaidere, I should like to state that discussions are under way at Council working group-level with a view to finding some practical solutions to the common approach on visa facilitation. With regard to Mr Pavilionis’s point, I cannot agree more that we need to support any action in favour of the youth of Belarus and, in particular, in favour of the European Humanitarian University in exile. The EUR 2 million media project involves not only partners from Germany and Russia, but also a Polish radio station, a Lithuanian radio station, German and Dutch NGOs and Belarusian journalists. It is therefore a Europe-wide project. The Russian television partner, RTVI, has demonstrated its fully independent stance from the Russian Government. As a matter of fact, RTVI is made up of journalists who have escaped government-controlled media outlets."@et5
". Arvoisa puhemies, kiitän parlamentin jäseniä kaikista heidän antamistaan kommenteista, jotka yleisesti ottaen vahvistavat parlamentin sitoutumista demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseen Valko-Venäjällä. Kaikki televisio- ja radio-ohjelmat tehdään sekä venäjän että valkovenäjän kielellä. Venäjäksi lähetettävät televisio-ohjelmat tekstitetään järjestelmällisesti valkovenäjän kielelle. Kuten avauspuheenvuorossani totesin, komissio on toiminut Valko-Venäjällä aktiivisesti tukemalla kansalaisjärjestöjä ja tiedotusvälineorganisaatioita sekä lisäämällä valkovenäläisten tietoisuutta siinä toivossa, että kaikki tämä johtaisi demokraattiseen muutokseen. Euroopan unioni on korostanut pitävänsä demokraattista vaaliprosessia hyvin tärkeänä, ja me olemmekin valmiit tiivistämään suhteitamme Valko-Venäjään, jos ja kun voidaan todeta, että maassa on edistytty vakuuttavasti aidon demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen alalla. Jäsen Wiersman ja muiden jäsenten 19. maaliskuuta toimitettavista presidentinvaalista esittämien toteamusten osalta komissio pahoittelee sitä, ettei Euroopan parlamenttia ole kutsuttu tarkkailemaan vaaleja. Tämä on todellakin valitettava, mutta ei niinkään yllättävä päätös, kun otetaan huomioon maassa vallitseva tilanne. Aiomme tarkoin seurata, mitä ETYJ:n/ODIHR:n vaalitarkkailuvaltuuskunta tiedottaa vaaleista. Parlamentin jäseniä voisi mahdollisesti kuulua niihin kansallisiin edustustoihin, joita jäsenvaltioista valitaan ETYJ:n/ODIHR:n vaalitarkkailuvaltuuskuntaan. Jäsen Schroedterin ja muiden jäsenten esiin tuomasta asiasta haluan todeta uudelleen, että komissio pyrkii käsittelemään asiaa uudella tavalla siten, että se tukee maanpaossa olevaa eurooppalaista humanistista yliopistoa ja riippumattomia tiedotusvälineitä. Jäsen Záborskán esiin tuomien asioiden osalta haluan jälleen korostaa, että merkittävän osan komission strategiasta muodostaa sekä venäjän että valkovenäjän kielellä toimivien riippumattomien tiedotusvälineiden, erityisesti tukeminen ja siten sen varmistaminen, että nämä tiedotusvälineet voivat todella toimia muutoksen käynnistäjinä. Jäsen Muscat korosti nuorisoasiaa, ja kiitän häntä hänen kommenteistaan ja vakuutan samalla, että komissio pyrkii todellakin vaikuttamaan kansalaisyhteiskuntaan ja Valko-Venäjän nuorisoon, joka edustaa toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Jäsen Vaideren puheenvuorosta haluan todeta, että neuvoston työryhmissä parhaillaan käytävien keskustelujen tavoitteena löytää joitakin käytännöllisiä ratkaisuja yhteiseen käytäntöön, jolla viisumin myöntämistä helpotetaan. Voin täysin yhtyä jäsen Pavilionisin esiin tuomaan näkemykseen siitä, että meidän on tuettava kaikkia toimia, joita toteutetaan Valko-Venäjän nuorison ja erityisesti maanpaossa olevan eurooppalaisen humanistisen yliopiston hyväksi. Tiedotusvälinehanke, johon on varattu 2 miljoonaa euroa, ei koske ainoastaan Saksan ja Venäjän edustajia, vaan myös Puolan radioasemaa, Liettuan radioasemaa, saksalaisia ja hollantilaisia kansalaisjärjestöjä sekä valkovenäläisiä toimittajia. Kyse on näin ollen Euroopan laajuisesta hankkeesta. Venäjän television edustaja RTVI on osoittanut toimivansa täysin riippumattomana Venäjän hallituksesta. Itse asiassa RTVI koostuu toimittajista, jotka ovat aikaisemmin työskennelleet hallituksen valvomissa tiedotusvälineissä."@fi7
". Monsieur le Président, je remercie les honorables députés du Parlement pour tous leurs commentaires, qui, d’une manière générale, renforcent l’engagement de cette Assemblée à rechercher la démocratie et le respect des droits de l’homme au Belarus. Tous les programmes de télévision et de radio seront diffusés tant en russe qu’en biélorusse. Les émissions télévisées diffusées en russe seront systématiquement sous-titrées en biélorusse. Comme je l’ai déclaré dans mes remarques préliminaires, la Commission a, pour sa part, joué un rôle actif au Belarus en apportant un soutien aux ONG et aux médias et en menant des activités de sensibilisation auprès de la population bélarussienne, dans l’espoir d’entraîner un changement démocratique. L’Union européenne a souligné l’importance qu’elle accorde au processus d’élection démocratique et nous sommes prêts à proposer des relations plus étroites si et quand nous observerons des progrès convaincants sur la voie de la véritable démocratie et du respect des droits de l’homme. En réponse à ce que M. Wiersma et d’autres députés ont dit à propos de l’élection présidentielle qui aura lieu le 19 mars, la Commission regrette que le Parlement européen n’ait pas été invité à observer l’élection. C’est effectivement décevant, mais la décision n’est pas surprenante, étant donné la situation que connaît le pays. Nous suivrons de près le rapport de la mission du BIDDH de l’OSCE sur cette élection. Les députés pourraient éventuellement faire partie des délégations nationales que les États membres affectent à la mission du BIDDH de l’OSCE. En ce qui concerne le point que Mme Schroedter et d’autres députés ont soulevé, je voudrais rappeler que la Commission cherche à aborder la situation d’une manière innovante en soutenant l’Université humanitaire européenne en exil et les médias indépendants. Quant à ce que Mme Záborská a déclaré, je voudrais à nouveau souligner qu’une bonne partie de la stratégie de la Commission consiste à soutenir les médias indépendants tant en russe qu’en biélorusse - notamment afin de s’assurer qu’ils peuvent réellement provoquer un changement. Pour ce qui est de l’accent que M. Muscat place sur la jeunesse, je le remercie pour ses commentaires et lui assure que la Commission concentre effectivement ses efforts sur la société civile, y compris les jeunes Bélarussiens, qui sont l’espoir d’un avenir meilleur. À propos de l’observation de Mme Vaidere, je voudrais préciser que des discussions sont en cours au sein du groupe de travail du Conseil en vue de trouver des solutions pratiques à l’approche commune relative à l’assouplissement des modalités d’octroi de visa. Concernant la remarque de M. Pavilionis, j’approuve totalement le fait que nous devons soutenir toute action menée en faveur des jeunes Bélarussiens et, en particulier, en faveur de l’Université humanitaire européenne en exil. Le projet médiatique doté de deux millions d’euros implique non seulement des partenaires allemands et russes, mais également une station de radio polonaise, une station de radio lituanienne, des ONG allemandes et néerlandaises et des journalistes bélarussiens. Il s’agit, par conséquent, d’un projet européen. La chaîne RTVI, qui est le partenaire russe, a montré son entière indépendance vis-à-vis du gouvernement russe. À vrai dire, RTVI se compose de journalistes qui ont échappé à des médias contrôlés par le gouvernement."@fr8
"Mr President, I thank honourable Members of Parliament for all their comments, which, in general, reinforce the commitment of this House to seek democracy and respect for human rights in Belarus. All television and radio programmes will be in both Russian and Belarusian. Television programmes aired in Russian will systematically be subtitled in Belarusian. As I stated in my opening remarks, the Commission, for its part, has played an active role in Belarus through its support for NGOs and media organisations and action to help raise awareness among the Belarusian population in the hope that this may bring about democratic change. The European Union has stressed the importance it attaches to a democratic election process, and we are ready to offer closer relations if and when we see convincing progress towards genuine democracy and respect for human rights. In response to what Mr Wiersma and other Members said concerning the presidential election scheduled for 19 March, the Commission regrets that the European Parliament has not been invited to observe the elections. This is indeed disappointing, but not a surprising decision, given the situation in the country. We will be following closely what the OSCE/ODIHR mission will be reporting on the elections. MEPs could possibly form part of the national allocations from Member States to the OSCE/ODIHR mission. Regarding the point raised by Ms Schroedter and other MEPs, I should like to repeat that the Commission is seeking to address the situation in a novel way through support for the European Humanitarian University in exile and for independent media. Regarding what Ms Záborská said, I would again emphasise that a good part of the Commission strategy is to support independent media in both the Russian and Belarusian languages in particular – to ensure that they can truly act as a catalyst for change. Concerning the emphasis placed by Mr Muscat on youth, I thank him for his comments and assure him that the Commission is indeed focusing its efforts on civil society, including the youth of Belarus, who are the hope for a better future. On the point raise by Ms Vaidere, I should like to state that discussions are under way at Council working group-level with a view to finding some practical solutions to the common approach on visa facilitation. With regard to Mr Pavilionis’s point, I cannot agree more that we need to support any action in favour of the youth of Belarus and, in particular, in favour of the European Humanitarian University in exile. The EUR 2 million media project involves not only partners from Germany and Russia, but also a Polish radio station, a Lithuanian radio station, German and Dutch NGOs and Belarusian journalists. It is therefore a Europe-wide project. The Russian television partner, RTVI, has demonstrated its fully independent stance from the Russian Government. As a matter of fact, RTVI is made up of journalists who have escaped government-controlled media outlets."@hu11
". Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli deputati al Parlamento per tutte le loro osservazioni che, in linea generale, rafforzano l’impegno dell’Assemblea verso la promozione della democrazia e il rispetto dei diritti umani in Bielorussia. Tutti i programmi radiotelevisivi verranno trasmessi sia in russo che in bielorusso. I programmi televisivi mandati in onda in russo saranno sistematicamente sottotitolati in bielorusso. Come ho sottolineato nel mio intervento di apertura, la Commissione, dal canto suo, ha svolto un ruolo attivo in Bielorussia tramite il sostegno alle ONG e alle organizzazioni dei mezzi di comunicazione e mediante svariate iniziative per sensibilizzare la popolazione bielorussa nella speranza che si producano cambiamenti democratici. L’Unione europea ha sottolineato l’importanza che attribuisce a un processo elettorale democratico e la disponibilità a instaurare rapporti più stretti se si rileveranno progressi convincenti verso la democrazia autentica e il rispetto dei diritti umani. In reazione a quanto affermato dall’onorevole Wiersma e da altri riguardo le elezioni presidenziali in programma per il 19 marzo, la Commissione deplora che il Parlamento europeo non sia stato invitato a prendere parte alla missione di osservazione. E’ una delusione, ma non una decisione inaspettata, data la situazione del paese. Seguiremo con attenzione i resoconti della missione OSCE/ODIHR sulle elezioni. Gli eurodeputati forse potrebbero entrare a far parte delle delegazioni nazionali degli Stati membri per la missione OSCE/ODIHR. Riguardo al punto sollevato dall’onorevole Schroedter e da altri, mi preme ripetere che la Commissione sta cercando di affrontare la situazione in modo nuovo, mediante il sostegno a favore dell’Università umanitaria europea in esilio e dei mezzi di comunicazione indipendenti. Rispetto a quanto affermato dall’onorevole Záborská, sottolineerei ancora una volta che la strategia della Commissione è diretta principalmente a sostenere i mezzi di comunicazione indipendenti nelle lingue sia russa sia bielorussa – in particolare attraverso la per garantire che possano effettivamente fungere da catalizzatori per il cambiamento. Circa l’enfasi posta dall’onorevole Muscat sui giovani, lo ringrazio dei commenti e gli garantisco che la Commissione sta effettivamente concentrando gli sforzi sulla società civile, compresi i giovani della Bielorussia, che sono la speranza di un futuro migliore. Sul punto sollevato dall’onorevole Vaidere, vi annuncio che a livello di gruppi di lavoro del Consiglio sono in corso dibattiti per individuare alcune soluzioni pratiche per l’approccio comune da adottare per agevolare il rilascio dei visti. Riguardo al punto sollevato dall’onorevole Pavilionis, concordo pienamente sul fatto che dobbiamo sostenere qualsiasi iniziativa rivolta ai giovani in Bielorussia e, in particolare, a favore dell’Università umanitaria europea in esilio. Il progetto mediatico di 2 milioni di euro coinvolge non solo tedeschi e russi, ma anche una stazione radio polacca, un’emittente radiofonica lituana, ONG tedesche e olandesi e giornalisti bielorussi. Si tratta pertanto di un progetto europeo. Il televisivo russo, RTVI, ha dato prova di avere una posizione inequivocabilmente indipendente da quella del governo russo. Infatti RTVI è composta da giornalisti che sono fuggiti da stazioni mediatiche controllate dal governo."@it12
"Mr President, I thank honourable Members of Parliament for all their comments, which, in general, reinforce the commitment of this House to seek democracy and respect for human rights in Belarus. All television and radio programmes will be in both Russian and Belarusian. Television programmes aired in Russian will systematically be subtitled in Belarusian. As I stated in my opening remarks, the Commission, for its part, has played an active role in Belarus through its support for NGOs and media organisations and action to help raise awareness among the Belarusian population in the hope that this may bring about democratic change. The European Union has stressed the importance it attaches to a democratic election process, and we are ready to offer closer relations if and when we see convincing progress towards genuine democracy and respect for human rights. In response to what Mr Wiersma and other Members said concerning the presidential election scheduled for 19 March, the Commission regrets that the European Parliament has not been invited to observe the elections. This is indeed disappointing, but not a surprising decision, given the situation in the country. We will be following closely what the OSCE/ODIHR mission will be reporting on the elections. MEPs could possibly form part of the national allocations from Member States to the OSCE/ODIHR mission. Regarding the point raised by Ms Schroedter and other MEPs, I should like to repeat that the Commission is seeking to address the situation in a novel way through support for the European Humanitarian University in exile and for independent media. Regarding what Ms Záborská said, I would again emphasise that a good part of the Commission strategy is to support independent media in both the Russian and Belarusian languages in particular – to ensure that they can truly act as a catalyst for change. Concerning the emphasis placed by Mr Muscat on youth, I thank him for his comments and assure him that the Commission is indeed focusing its efforts on civil society, including the youth of Belarus, who are the hope for a better future. On the point raise by Ms Vaidere, I should like to state that discussions are under way at Council working group-level with a view to finding some practical solutions to the common approach on visa facilitation. With regard to Mr Pavilionis’s point, I cannot agree more that we need to support any action in favour of the youth of Belarus and, in particular, in favour of the European Humanitarian University in exile. The EUR 2 million media project involves not only partners from Germany and Russia, but also a Polish radio station, a Lithuanian radio station, German and Dutch NGOs and Belarusian journalists. It is therefore a Europe-wide project. The Russian television partner, RTVI, has demonstrated its fully independent stance from the Russian Government. As a matter of fact, RTVI is made up of journalists who have escaped government-controlled media outlets."@lt14
"Mr President, I thank honourable Members of Parliament for all their comments, which, in general, reinforce the commitment of this House to seek democracy and respect for human rights in Belarus. All television and radio programmes will be in both Russian and Belarusian. Television programmes aired in Russian will systematically be subtitled in Belarusian. As I stated in my opening remarks, the Commission, for its part, has played an active role in Belarus through its support for NGOs and media organisations and action to help raise awareness among the Belarusian population in the hope that this may bring about democratic change. The European Union has stressed the importance it attaches to a democratic election process, and we are ready to offer closer relations if and when we see convincing progress towards genuine democracy and respect for human rights. In response to what Mr Wiersma and other Members said concerning the presidential election scheduled for 19 March, the Commission regrets that the European Parliament has not been invited to observe the elections. This is indeed disappointing, but not a surprising decision, given the situation in the country. We will be following closely what the OSCE/ODIHR mission will be reporting on the elections. MEPs could possibly form part of the national allocations from Member States to the OSCE/ODIHR mission. Regarding the point raised by Ms Schroedter and other MEPs, I should like to repeat that the Commission is seeking to address the situation in a novel way through support for the European Humanitarian University in exile and for independent media. Regarding what Ms Záborská said, I would again emphasise that a good part of the Commission strategy is to support independent media in both the Russian and Belarusian languages in particular – to ensure that they can truly act as a catalyst for change. Concerning the emphasis placed by Mr Muscat on youth, I thank him for his comments and assure him that the Commission is indeed focusing its efforts on civil society, including the youth of Belarus, who are the hope for a better future. On the point raise by Ms Vaidere, I should like to state that discussions are under way at Council working group-level with a view to finding some practical solutions to the common approach on visa facilitation. With regard to Mr Pavilionis’s point, I cannot agree more that we need to support any action in favour of the youth of Belarus and, in particular, in favour of the European Humanitarian University in exile. The EUR 2 million media project involves not only partners from Germany and Russia, but also a Polish radio station, a Lithuanian radio station, German and Dutch NGOs and Belarusian journalists. It is therefore a Europe-wide project. The Russian television partner, RTVI, has demonstrated its fully independent stance from the Russian Government. As a matter of fact, RTVI is made up of journalists who have escaped government-controlled media outlets."@lv13
"Mr President, I thank honourable Members of Parliament for all their comments, which, in general, reinforce the commitment of this House to seek democracy and respect for human rights in Belarus. All television and radio programmes will be in both Russian and Belarusian. Television programmes aired in Russian will systematically be subtitled in Belarusian. As I stated in my opening remarks, the Commission, for its part, has played an active role in Belarus through its support for NGOs and media organisations and action to help raise awareness among the Belarusian population in the hope that this may bring about democratic change. The European Union has stressed the importance it attaches to a democratic election process, and we are ready to offer closer relations if and when we see convincing progress towards genuine democracy and respect for human rights. In response to what Mr Wiersma and other Members said concerning the presidential election scheduled for 19 March, the Commission regrets that the European Parliament has not been invited to observe the elections. This is indeed disappointing, but not a surprising decision, given the situation in the country. We will be following closely what the OSCE/ODIHR mission will be reporting on the elections. MEPs could possibly form part of the national allocations from Member States to the OSCE/ODIHR mission. Regarding the point raised by Ms Schroedter and other MEPs, I should like to repeat that the Commission is seeking to address the situation in a novel way through support for the European Humanitarian University in exile and for independent media. Regarding what Ms Záborská said, I would again emphasise that a good part of the Commission strategy is to support independent media in both the Russian and Belarusian languages in particular – to ensure that they can truly act as a catalyst for change. Concerning the emphasis placed by Mr Muscat on youth, I thank him for his comments and assure him that the Commission is indeed focusing its efforts on civil society, including the youth of Belarus, who are the hope for a better future. On the point raise by Ms Vaidere, I should like to state that discussions are under way at Council working group-level with a view to finding some practical solutions to the common approach on visa facilitation. With regard to Mr Pavilionis’s point, I cannot agree more that we need to support any action in favour of the youth of Belarus and, in particular, in favour of the European Humanitarian University in exile. The EUR 2 million media project involves not only partners from Germany and Russia, but also a Polish radio station, a Lithuanian radio station, German and Dutch NGOs and Belarusian journalists. It is therefore a Europe-wide project. The Russian television partner, RTVI, has demonstrated its fully independent stance from the Russian Government. As a matter of fact, RTVI is made up of journalists who have escaped government-controlled media outlets."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, ik dank de geachte leden van het Parlement voor al hun opmerkingen waarmee het engagement van dit Huis voor democratie en eerbiediging van de mensenrechten in Wit-Rusland in het algemeen versterkt wordt. Alle televisie- en radioprogramma’s worden in het Russisch en in het Wit-Russisch uitgezonden. De televisieprogramma’s die in het Russisch uitgezonden worden, worden systematisch in het Wit-Russisch ondertiteld. Zoals ik aan het begin van dit debat al opmerkte, heeft de Commissie in Wit-Rusland een actieve rol gespeeld door NGO’s en media te ondersteunen en door aan de hand van acties bewustwording te kweken onder de Wit-Russische bevolking in de hoop dat dit tot democratische veranderingen leidt. De Europese Unie heeft beklemtoond hoeveel belang ze hecht aan een democratische stembusgang en we zijn bereid de onderlinge banden aan te halen, als en wanneer we overtuigende vooruitgang zien in de richting van echte democratie en eerbiediging van de mensenrechten. In antwoord op wat de heer Wiersma en andere leden hebben gezegd over de voor 19 maart geplande presidentsverkiezingen, betreurt de Commissie dat het Europees Parlement niet als waarnemer is uitgenodigd bij de verkiezingen. Dat is inderdaad een teleurstelling, maar komt niet als een verrassing, gelet op de toestand in het land. We zullen de verslagen van de OVSE/ODIHR-missie op de voet volgen. Leden van het Europees Parlement kunnen misschien deel uitmaken van de nationale contingenten van de lidstaten in de OVSE/ODIHR-missie. Wat het punt dat mevrouw Schroedter en andere leden aanhaalden betreft, zou ik wil herhalen dat de Commissie de toestand op een originele manier probeert aan te pakken via steun aan de in ballingschap en aan onafhankelijke media. In reactie op de opmerkingen van mevrouw Záborská zou ik opnieuw willen benadrukken dat het leeuwendeel van de Commissiestrategie erin bestaat onafhankelijke media in zowel het Russisch als het Wit-Russisch – met name de te ondersteunen om ervoor te zorgen dat ze echt een katalysator voor veranderingen kunnen zijn. Ik wil de heer Muscat danken voor zijn opmerkingen en voor de nadruk die hij op de jeugd legt. Ik kan hem verzekeren dat de Commissie haar inspanningen inderdaad toespitst op het maatschappelijk middenveld, waaronder de Wit-Russische jeugd, die de hoop op een betere toekomst belichaamt. Ten aanzien van het punt dat mevrouw Vaidere aanstipte, wil ik opmerken dat er op het niveau van de Raadswerkgroepen besprekingen lopen om enkele praktische oplossingen te vinden voor de gemeenschappelijk aanpak van visumfacilitering. Met betrekking tot de opmerking van de heer Pavilionis, ben ik het volmondig met hem eens dat we elke actie voor de Wit-Russische jeugd en met name voor de in ballingschap moeten ondersteunen. Bij het mediaproject van 2 miljoen euro worden niet alleen partners uit Duitsland en Rusland betrokken, maar ook een Pools radiostation, een Litouws radiostation, Duitse en Nederlandse NGO’s en Wit-Russische journalisten. Daarom is het een Europa-breed project. De Russische televisiepartner, RTVI, heeft laten zien dat hij zich compleet onafhankelijk van de Russische regering opstelt. RTVI bestaat namelijk uit journalisten die weggelopen zijn bij door de regering gecontroleerde media."@nl3
"Mr President, I thank honourable Members of Parliament for all their comments, which, in general, reinforce the commitment of this House to seek democracy and respect for human rights in Belarus. All television and radio programmes will be in both Russian and Belarusian. Television programmes aired in Russian will systematically be subtitled in Belarusian. As I stated in my opening remarks, the Commission, for its part, has played an active role in Belarus through its support for NGOs and media organisations and action to help raise awareness among the Belarusian population in the hope that this may bring about democratic change. The European Union has stressed the importance it attaches to a democratic election process, and we are ready to offer closer relations if and when we see convincing progress towards genuine democracy and respect for human rights. In response to what Mr Wiersma and other Members said concerning the presidential election scheduled for 19 March, the Commission regrets that the European Parliament has not been invited to observe the elections. This is indeed disappointing, but not a surprising decision, given the situation in the country. We will be following closely what the OSCE/ODIHR mission will be reporting on the elections. MEPs could possibly form part of the national allocations from Member States to the OSCE/ODIHR mission. Regarding the point raised by Ms Schroedter and other MEPs, I should like to repeat that the Commission is seeking to address the situation in a novel way through support for the European Humanitarian University in exile and for independent media. Regarding what Ms Záborská said, I would again emphasise that a good part of the Commission strategy is to support independent media in both the Russian and Belarusian languages in particular – to ensure that they can truly act as a catalyst for change. Concerning the emphasis placed by Mr Muscat on youth, I thank him for his comments and assure him that the Commission is indeed focusing its efforts on civil society, including the youth of Belarus, who are the hope for a better future. On the point raise by Ms Vaidere, I should like to state that discussions are under way at Council working group-level with a view to finding some practical solutions to the common approach on visa facilitation. With regard to Mr Pavilionis’s point, I cannot agree more that we need to support any action in favour of the youth of Belarus and, in particular, in favour of the European Humanitarian University in exile. The EUR 2 million media project involves not only partners from Germany and Russia, but also a Polish radio station, a Lithuanian radio station, German and Dutch NGOs and Belarusian journalists. It is therefore a Europe-wide project. The Russian television partner, RTVI, has demonstrated its fully independent stance from the Russian Government. As a matter of fact, RTVI is made up of journalists who have escaped government-controlled media outlets."@pl16
"Senhor Presidente, agradeço aos ilustres senhores deputados todos os seus comentários, que, de um modo geral, reiteram o empenho desta Assembleia na causa da promoção da democracia e do respeito pelos direitos humanos na Bielorrússia. Todos os programas de televisão e rádio serão emitidos simultaneamente em Russo e Bielorrusso. Os programas de televisão difundidos em Russo serão sistematicamente legendados em Bielorrusso. Conforme afirmei na minha intervenção inicial, a Comissão, pelo seu lado, tem desempenhado um papel activo na Bielorrússia mediante o apoio a ONG e a órgãos de comunicação social e actividades dirigidas a elevar o grau de consciencialização da população bielorrussa, na esperança de que isso possa conduzir a transformações democráticas. A União Europeia frisou a importância que atribui aos processos eleitorais democráticos e estamos prontos a propor o estabelecimento de relações mais estreitas, se e quando assistirmos a progressos genuínos no sentido da instauração de uma democracia e do respeito pelos direitos humanos. Respondendo às observações do senhor deputado Wiersma e de outros senhores deputados acerca da eleição presidencial marcada para 19 de Março, a Comissão lastima o facto de o Parlamento Europeu não ter sido convidado a observar as eleições. É na realidade decepcionante, mas não se trata de uma decisão surpreendente, dada a situação que se vive no país. Acompanharemos de perto as informações sobre as eleições prestadas pela missão da OSCE/ODIHR. Os senhores deputados poderiam eventualmente ser enquadrados nas dotações nacionais dos Estados-Membros para a missão da OSCE/ODIHR. Em relação ao ponto suscitado pela senhora deputada Schroedter e por outros senhores deputados, gostaria de reiterar que a Comissão está a procurar utilizar uma nova abordagem da situação, com a ajuda à Universidade Europeia de Humanidades no exílio e a órgãos de comunicação independentes. Em relação ao que disse a senhora deputada Záborská, gostaria de voltar a frisar que a estratégia da Comissão consiste em apoiar órgãos de comunicação independentes quer em língua russa quer em Bielorrusso – com destaque para a tendo em vista criar condições para que eles possam funcionar como catalisadores de um processo de mudança. No que toca à ênfase posta na juventude pelo senhor deputado Muscat, agradeço-lhe as suas observações e asseguro-lhe que a Comissão está de facto a concentrar os seus esforços na sociedade civil, incluindo a juventude bielorrussa, que encarna a esperança de um futuro melhor. Sobre o ponto levantado pela senhora deputada Vaidere, gostaria de informar que, no âmbito do Conselho e a nível de grupo de trabalho, estão em curso discussões com vista à identificação de soluções práticas para o estabelecimento de uma abordagem comum em matéria de facilitar os vistos. No que se refere ao ponto aduzido pelo senhor deputado Pavilionis, não poderia estar mais de acordo quanto à necessidade de apoiarmos todas as acções a favor da juventude bielorrussa e, em particular, em prol da Universidade Europeia de Humanidades no exílio. O projecto de comunicação social de 2 milhões de euros envolve não apenas parceiros da Alemanha e da Rússia, como também uma estação de rádio polaca, uma estação de rádio lituana, ONG alemãs e holandesas e jornalistas bielorrussos. É portanto um projecto à escala europeia. O parceiro televisivo russo, a RTVI, demonstrou a sua absoluta independência em relação ao Governo russo. Na realidade, a RTVI é formada por jornalistas que fugiram aos meios de comunicação controlados pelo Governo."@pt17
"Mr President, I thank honourable Members of Parliament for all their comments, which, in general, reinforce the commitment of this House to seek democracy and respect for human rights in Belarus. All television and radio programmes will be in both Russian and Belarusian. Television programmes aired in Russian will systematically be subtitled in Belarusian. As I stated in my opening remarks, the Commission, for its part, has played an active role in Belarus through its support for NGOs and media organisations and action to help raise awareness among the Belarusian population in the hope that this may bring about democratic change. The European Union has stressed the importance it attaches to a democratic election process, and we are ready to offer closer relations if and when we see convincing progress towards genuine democracy and respect for human rights. In response to what Mr Wiersma and other Members said concerning the presidential election scheduled for 19 March, the Commission regrets that the European Parliament has not been invited to observe the elections. This is indeed disappointing, but not a surprising decision, given the situation in the country. We will be following closely what the OSCE/ODIHR mission will be reporting on the elections. MEPs could possibly form part of the national allocations from Member States to the OSCE/ODIHR mission. Regarding the point raised by Ms Schroedter and other MEPs, I should like to repeat that the Commission is seeking to address the situation in a novel way through support for the European Humanitarian University in exile and for independent media. Regarding what Ms Záborská said, I would again emphasise that a good part of the Commission strategy is to support independent media in both the Russian and Belarusian languages in particular – to ensure that they can truly act as a catalyst for change. Concerning the emphasis placed by Mr Muscat on youth, I thank him for his comments and assure him that the Commission is indeed focusing its efforts on civil society, including the youth of Belarus, who are the hope for a better future. On the point raise by Ms Vaidere, I should like to state that discussions are under way at Council working group-level with a view to finding some practical solutions to the common approach on visa facilitation. With regard to Mr Pavilionis’s point, I cannot agree more that we need to support any action in favour of the youth of Belarus and, in particular, in favour of the European Humanitarian University in exile. The EUR 2 million media project involves not only partners from Germany and Russia, but also a Polish radio station, a Lithuanian radio station, German and Dutch NGOs and Belarusian journalists. It is therefore a Europe-wide project. The Russian television partner, RTVI, has demonstrated its fully independent stance from the Russian Government. As a matter of fact, RTVI is made up of journalists who have escaped government-controlled media outlets."@sk18
"Mr President, I thank honourable Members of Parliament for all their comments, which, in general, reinforce the commitment of this House to seek democracy and respect for human rights in Belarus. All television and radio programmes will be in both Russian and Belarusian. Television programmes aired in Russian will systematically be subtitled in Belarusian. As I stated in my opening remarks, the Commission, for its part, has played an active role in Belarus through its support for NGOs and media organisations and action to help raise awareness among the Belarusian population in the hope that this may bring about democratic change. The European Union has stressed the importance it attaches to a democratic election process, and we are ready to offer closer relations if and when we see convincing progress towards genuine democracy and respect for human rights. In response to what Mr Wiersma and other Members said concerning the presidential election scheduled for 19 March, the Commission regrets that the European Parliament has not been invited to observe the elections. This is indeed disappointing, but not a surprising decision, given the situation in the country. We will be following closely what the OSCE/ODIHR mission will be reporting on the elections. MEPs could possibly form part of the national allocations from Member States to the OSCE/ODIHR mission. Regarding the point raised by Ms Schroedter and other MEPs, I should like to repeat that the Commission is seeking to address the situation in a novel way through support for the European Humanitarian University in exile and for independent media. Regarding what Ms Záborská said, I would again emphasise that a good part of the Commission strategy is to support independent media in both the Russian and Belarusian languages in particular – to ensure that they can truly act as a catalyst for change. Concerning the emphasis placed by Mr Muscat on youth, I thank him for his comments and assure him that the Commission is indeed focusing its efforts on civil society, including the youth of Belarus, who are the hope for a better future. On the point raise by Ms Vaidere, I should like to state that discussions are under way at Council working group-level with a view to finding some practical solutions to the common approach on visa facilitation. With regard to Mr Pavilionis’s point, I cannot agree more that we need to support any action in favour of the youth of Belarus and, in particular, in favour of the European Humanitarian University in exile. The EUR 2 million media project involves not only partners from Germany and Russia, but also a Polish radio station, a Lithuanian radio station, German and Dutch NGOs and Belarusian journalists. It is therefore a Europe-wide project. The Russian television partner, RTVI, has demonstrated its fully independent stance from the Russian Government. As a matter of fact, RTVI is made up of journalists who have escaped government-controlled media outlets."@sl19
". Herr talman! Jag tackar parlamentsledamöterna för alla deras kommentarer som rent generellt förstärker kammarens åtagande att eftersträva demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Vitryssland. Alla TV- och radioprogram kommer att vara både på ryska och vitryska. TV-program som sänds på ryska kommer automatiskt att vara textade på vitryska. Som jag sa i början av mitt anförande har kommissionen haft en aktiv roll i Vitryssland genom sitt stöd till frivilligorganisationer och medieorganisationer samt sina insatser för att hjälpa till att informera den vitryska befolkningen i hopp om att detta ska kunna föra med sig demokratiska förändringar. EU har understrukit den vikt man fäster vid en demokratisk valprocess och vi är beredda att erbjuda närmare förbindelser om och när vi ser övertygande framsteg i riktning mot verklig demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Som reaktion på det som Jan Marinus Wiersma och andra ledamöter sa om presidentvalet den 19 mars beklagar kommissionen att Europaparlamentet inte har bjudits in att övervaka valen. Detta är verkligen en besvikelse men inte ett förvånansvärt beslut med tanke på situationen i landet. Vi kommer att noggrant följa det som OSSE/ODIHR-delegationen rapporterar om valen. Parlamentsledamöterna kan eventuellt ingå i de nationella grupperna från medlemsstaterna till OSSE/ODIHR-delegationen. När det gäller den fråga som Elisabeth Schroedter och andra ledamöter har tagit upp vill jag upprepa att kommissionen strävar efter att ta itu med situationen på ett nytt sätt genom stöd till Europeiska humanistiska universitetet i exil och till oberoende massmedier. I fråga om det som Anna Záborská sa betonar jag åter att en stor del av kommissionens strategi går ut på att stödja oberoende massmedier på både ryska och vitryska – särskilt för att se till att de verkligen kan agera som en katalysator för förändring. När det gäller Joseph Muscats fokus på ungdomarna tackar jag honom för hans kommentarer och försäkrar honom om att kommissionen verkligen riktar sina ansträngningar mot det civila samhället, inklusive ungdomarna i Vitryssland, som är hoppet om en bättre framtid. Om den fråga som Inese Vaidere tog upp vill jag säga att diskussioner pågår på arbetsgruppsnivå i rådet i syfte att hitta praktiska lösningar på den gemensamma strategin för visumlättnader. När det gäller Rolandas Pavilionis kommentar håller jag helt med om att vi behöver stödja alla insatser till förmån för ungdomarna i Vitryssland och i synnerhet till förmån för Europeiska humanistiska universitetet i exil. Medieprojektet på 2 miljoner euro innefattar inte bara partner från Tyskland och Ryssland utan även en polsk radiostation, en litauisk radiostation, tyska och nederländska frivilligorganisationer och vitryska journalister. Därför är det ett projekt som sträcker sig över hela Europa. Den ryska TV-partnern RTV1 har visat upp en helt oberoende ställning gentemot den ryska regeringen. I själva verket består RTV1 av journalister som har flytt undan det regeringskontrollerade medieutbudet."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Deutsche Welle"5,19,15,1,18,14,16,11,21,10,2,3,13,4,20,17,12,8
"Deutsche Wellen,"7
"Joe Borg,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph