Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-02-15-Speech-3-052"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060215.3.3-052"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnievam sa, že problémom rozumne a mierovo zmýšľajúcich ľudí na celom svete nie je Irán. Irán je krajina, v ktorej žijú ľudia ako my, so svojimi každodennými radosťami a starosťami. Naším problémom nie je krajina a jej občania, naším problémom je jedna osoba, Mahmúd Ahmadínidžád, zhodou okolností iránsky prezident, a jeho náboženský fundamentalizmus. Všetko ostatné, či už obnovenie jadrového programu, brutálne verbálne útoky voči štátu Izrael, či jeho primitívne a odsúdeniahodné znevažovanie holokaustu, najväčšej hrôzy a genocídy v doterajších dejinách ľudstva, to všetko sú len dôsledky chorého mozgu jedného fanatika. Považujem preto za dôležité oddeľovať tieto dve veci a nestotožňovať prezidenta s celou krajinou. Je však žiaľ pravdou, že choré mozgy v našich dejinách dokázali vtiahnuť do vojen opakovane nielen svoj národ a krajinu, ale už viackrát celé regióny a dva razy dokonca celý svet. V tom je ich najväčšie nebezpečenstvo. Dámy a páni, situácia je vážna, nie však beznádejná. Fundamentalizmus však nikdy neporazíme inou formou fundamentalizmu a to je môj odkaz pre nášho priateľa Georgea Busha. My máme zodpovednosť a musíme byť uvážliví, aby nám raz budúce generácie nevyčítali, že sme túto vážnu situáciu nezvládli."@sk18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Domnievam sa, že problémom rozumne a mierovo zmýšľajúcich ľudí na celom svete nie je Irán. Irán je krajina, v ktorej žijú ľudia ako my, so svojimi každodennými radosťami a starosťami. Naším problémom nie je krajina a jej občania, naším problémom je jedna osoba, Mahmúd Ahmadínidžád, zhodou okolností iránsky prezident, a jeho náboženský fundamentalizmus. Všetko ostatné, či už obnovenie jadrového programu, brutálne verbálne útoky voči štátu Izrael, či jeho primitívne a odsúdeniahodné znevažovanie holokaustu, najväčšej hrôzy a genocídy v doterajších dejinách ľudstva, to všetko sú len dôsledky chorého mozgu jedného fanatika. Považujem preto za dôležité oddeľovať tieto dve veci a nestotožňovať prezidenta s celou krajinou. Je však žiaľ pravdou, že choré mozgy v našich dejinách dokázali vtiahnuť do vojen opakovane nielen svoj národ a krajinu, ale už viackrát celé regióny a dva razy dokonca celý svet. V tom je ich najväčšie nebezpečenstvo. Dámy a páni, situácia je vážna, nie však beznádejná. Fundamentalizmus však nikdy neporazíme inou formou fundamentalizmu a to je môj odkaz pre nášho priateľa Georgea Busha. My máme zodpovednosť a musíme byť uvážliví, aby nám raz budúce generácie nevyčítali, že sme túto vážnu situáciu nezvládli."@cs1
"Jeg tror, at langt de fleste fornuftige og fredelige personer i verden ikke har noget problem med Iran som sådan. Iran er et land med en befolkning af borgere som os selv med hverdagens glæder og bekymringer. Vores problem er ikke landet og borgerne. Vores problem er Mahmoud Ahmadinejad, der blev udpeget som Irans præsident ved en tilfældighed, og dennes fundamentalistiske holdning. Alle problemerne stammer fra denne fanatiske persons syge tankegang, både hvad angår genoptagelsen af atomprogrammet, de brutale verbale angreb på Israel eller den primitive og uanstændige afvisning af jødeforfølgelsen, den værste ugerning og det mest forfærdelige folkemord i menneskehedens historie. Jeg mener derfor, at det er vigtigt at skelne mellem disse to forhold og ikke identificere hele landet med præsidenten og dennes politik. Det forholder sig desværre sådan igennem hele historien, at det gentagne gange er lykkedes fanatiske personer ikke blot at involvere deres egne nationer og lande, men ofte også hele regioner og to gange endda hele verden, i krig. Det er her, at den største fare ligger. Mine damer og herrer, situationen er alvorlig, men ikke håbløs. Det vil imidlertid aldrig lykkes at bekæmpe fundamentalisme med en anden for fundamentalisme - det er mit budskab til George Bush. Vi skal udvise ansvarlighed, og vi skal træffe gennemtænkte foranstaltninger for at sikre, at de fremtidige generationer ikke en skønne dag vil beskylde os for at have håndteret denne alvorlige situation dårligt."@da2
"Ich glaube, dass kein vernünftiger und friedliebender Mensch auf der ganzen Welt ein Problem mit dem Iran selbst hat. Der Iran ist ein Land, in dem Menschen wie wir mit ihren tagtäglichen Freuden und Sorgen leben. Unser Problem sind nicht das Land und seine Bürger. Unser Problem ist eine bestimmte Person, nämlich Mahmoud Ahmadinedschad, der aufgrund der Umstände und seines religiösen Fundamentalismus iranischer Präsident geworden ist. Alle Probleme resultieren aus der gefährlichen Geisteshaltung dieses einen Fanatikers, seien es die Wiederaufnahme des Atomprogramms, die brutalen verbalen Angriffe gegen den Staat Israel oder die primitive und unerträgliche Leugnung des Holocaust, des größten Verbrechens und Völkermords der Menschheitsgeschichte. Ich halte es daher für wichtig, dass wir zwischen diesen beiden Dingen unterscheiden und den Präsidenten nicht mit dem ganzen Land gleichsetzen. Leider hat sich in unserer Geschichte gezeigt, dass solche Wirrköpfe es immer wieder geschafft haben, nicht nur ihre Nationen und Länder in Kriege zu stürzen, sondern oft auch ganze Regionen und zweimal auch die ganze Welt. Dort liegt die größte Gefahr. Meine Damen und Herren, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Doch wir können Fundamentalismus nicht besiegen, indem wir ihn durch eine andere Form des Fundamentalismus ersetzen. Das ist meine Botschaft an unseren Freund George Bush. Uns wurde Verantwortung übertragen, und wir müssen vorausschauend handeln, damit uns künftige Generationen nicht eines Tages vorwerfen, wir hätten in dieser schwierigen Situation versagt."@de9
"Πιστεύω ότι οι λογικά και ειρηνικά σκεπτόμενοι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο δεν έχουν πρόβλημα με το ίδιο το Ιράν. Το Ιράν είναι μια χώρα της οποίας οι κάτοικοι είναι σαν εμάς, με τις καθημερινές χαρές και έγνοιες τους. Το πρόβλημά μας δεν είναι η χώρα και οι πολίτες της. Το πρόβλημά μας είναι ένα άτομο, ο Mahmoud Ahmadinejad, ο οποίος έγινε πρόεδρος του Ιράν λόγω της συγκυρίας και του θρησκευτικού φονταμενταλισμού του. Όλα τα προβλήματα πηγάζουν από τον νοσηρό νου αυτού του φανατικού ατόμου, είτε πρόκειται για την ανανέωση του πυρηνικού προγράμματος, τις άγριες φραστικές επιθέσεις κατά του κράτους του Ισραήλ ή την πρωτόγονη και θλιβερή άρνηση του Ολοκαυτώματος, της μεγαλύτερης φρικαλεότητας και γενοκτονίας στην ανθρώπινη ιστορία. Πιστεύω, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε αυτά τα δύο στοιχεία και να μην ταυτίζουμε τον πρόεδρο με ολόκληρη τη χώρα. Δυστυχώς, είναι αλήθεια σε όλη την ιστορία μας ότι τέτοια νοσηρά μυαλά επανειλημμένα κατάφεραν να φέρουν τον πόλεμο όχι μόνο στα έθνη και τις χώρες τους, αλλά συχνά και σε ολόκληρες περιοχές και δύο φορές ακόμα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ βρίσκεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση είναι σοβαρή, αν και όχι απελπιστική. Ωστόσο, δεν μπορούμε ποτέ να κατανικήσουμε τον φονταμενταλισμό αντικαθιστώντας τον με μια άλλη μορφή φονταμενταλισμού – αυτό είναι το μήνυμά μου προς τον φίλο μας George Bush. Μας ανατέθηκε η ευθύνη και πρέπει να ενεργήσουμε με προνοητικότητα, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι μια μέρα οι μελλοντικές γενιές δεν θα μας κατηγορήσουν ότι αποτύχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν τη σοβαρή κατάσταση."@el10
"I believe that sensible and peaceful thinking people the entire world over do not have a problem with Iran itself. Iran is a country populated by people just like ourselves, with their everyday joys and cares. Our problem is not the country and its citizens. Our problem is an individual, Mahmoud Ahmadinejad, who became Iran’s president through circumstance, and his religious fundamentalism. All of the problems stem from the sick mind of this one fanatic, be it the renewal of the nuclear programme, the brutal verbal attacks against the state of Israel or the primitive and deplorable denial of the Holocaust, the greatest atrocity and genocide in human history. I therefore believe that it is important to distinguish between these two elements and not to identify the president with the whole country. Unfortunately, it has been true throughout our history that such sick minds have repeatedly managed to bring war not only to their nations and countries, but often also to whole regions and twice even to the entire world. This is where the greatest danger lies. Ladies and gentlemen, the situation is serious, though not hopeless. However, we can never defeat fundamentalism by substituting a different form of fundamentalism – that is my message to our friend George Bush. Responsibility has been vested in us, and we must act with forethought in order to make sure that one day future generations do not blame us for failing to deal with this serious situation."@en4
"Creo que las personas razonables y de mentalidad pacífica de todo el mundo no tienen problemas con Irán como tal. Irán es un país poblado por personas como nosotros mismos, con sus alegrías y preocupaciones diarias. Nuestro problema no es el país y sus ciudadanos. Nuestro problema es un individuo, Mahmud Ahmadineyad, que se convirtió en Presidente de Irán por un cúmulo especial de circunstancias, y su fundamentalismo religioso. Todos los problemas proceden de la mente enferma de este fanático, ya sea la renovación del programa nuclear, los brutales ataques verbales contra el Estado de Israel o la primitiva y deplorable negación del Holocausto, la mayor atrocidad y genocidio de la historia humana. Por ello creo que es importante distinguir entre estos dos elementos y no identificar al Presidente con todo el país. Lamentablemente, a lo largo de nuestra historia ha sucedido que tales mentes enfermas han conseguido repetidamente llevar la guerra no solo a sus naciones y países sino también a menudo a regiones completas y dos veces incluso al mundo entero. Aquí es donde reside el mayor peligro. Señorías, la situación es seria, pero no desesperada. Sin embargo, no debemos derrotar al fundamentalismo sustituyéndolo por otra forma de fundamentalismo, ese es mi mensaje a nuestro amigo George Bush. Se nos ha conferido una responsabilidad y debemos actuar con previsión para asegurarnos de que un día las generaciones futuras no nos acusen de haber fracasado al tratar esta grave situación."@es20,20
"Domnievam sa, že problémom rozumne a mierovo zmýšľajúcich ľudí na celom svete nie je Irán. Irán je krajina, v ktorej žijú ľudia ako my, so svojimi každodennými radosťami a starosťami. Naším problémom nie je krajina a jej občania, naším problémom je jedna osoba, Mahmúd Ahmadínidžád, zhodou okolností iránsky prezident, a jeho náboženský fundamentalizmus. Všetko ostatné, či už obnovenie jadrového programu, brutálne verbálne útoky voči štátu Izrael, či jeho primitívne a odsúdeniahodné znevažovanie holokaustu, najväčšej hrôzy a genocídy v doterajších dejinách ľudstva, to všetko sú len dôsledky chorého mozgu jedného fanatika. Považujem preto za dôležité oddeľovať tieto dve veci a nestotožňovať prezidenta s celou krajinou. Je však žiaľ pravdou, že choré mozgy v našich dejinách dokázali vtiahnuť do vojen opakovane nielen svoj národ a krajinu, ale už viackrát celé regióny a dva razy dokonca celý svet. V tom je ich najväčšie nebezpečenstvo. Dámy a páni, situácia je vážna, nie však beznádejná. Fundamentalizmus však nikdy neporazíme inou formou fundamentalizmu a to je môj odkaz pre nášho priateľa Georgea Busha. My máme zodpovednosť a musíme byť uvážliví, aby nám raz budúce generácie nevyčítali, že sme túto vážnu situáciu nezvládli."@et5
"Iran itsessään ei nähdäkseni ole ongelma järkeville ja rauhanomaista ajattelua edustaville ihmisille kaikkialla maailmassa. Iran on maa, jota asuttavat aivan meidän kaltaisemme ihmiset jokapäiväisine ilon- ja huolenaiheineen. Ongelmanamme ei ole Iran eivätkä sen kansalaiset. Ongelmanamme on yksi henkilö, Mahmoud Ahmadinejad, josta tuli Iranin presidentti olosuhteiden pakosta, ja hänen uskonnollinen fundamentalisminsa. Kaikki ongelmat juontavat juurensa tämän yhden fanaatikon sairaaseen mieleen, oli kyse sitten ydinohjelman jatkamisesta, raaoista sanallisista hyökkäyksistä Israelin valtiota vastaan tai alkukantaisesta ja valitettavasta tavasta kiistää juutalaisten kansanmurha, joka on suurin julmuus ja kansanmurha ihmiskunnan historiassa. Katson näin ollen, että on tärkeää erottaa nämä kaksi asiaa ja olla samaistamatta presidenttiä koko maahan. Valitettavasti tällaiset sairaat mielet ovat koko historiamme ajan toistuvasti onnistuneet lietsomaan sotaa paitsi omissa kansakunnissaan ja maissaan myös usein kokonaisilla alueilla ja kahdesti jopa koko maailmassa. Juuri tässä piileekin suurin vaara. Hyvät kollegat, tilanne on vakava, vaikkakaan ei toivoton. Emme voi kuitenkaan koskaan voittaa fundamentalismia korvaamalla sen toisenlaisella fundamentalismilla – tämä on viestini ystävällemme George Bushille. Vastuu on uskottu meille, ja meidän on toimittava harkitusti varmistaaksemme, etteivät tulevat sukupolvet syytä meitä jonakin päivänä siitä, ettemme onnistuneet selvittämään tätä vakavaa tilannetta."@fi7
"Je crois que pour les personnes sensées et pacifiques du monde entier, l’Iran n’est pas un problème en soi. L’Iran est un pays peuplé de personnes comme vous et moi, qui ont leurs joies et leurs préoccupations quotidiennes comme vous et moi. Ce qui nous pose problème, ce n’est pas le pays ni ses citoyens. Notre problème concerne un individu, Mahmoud Ahmadinejad, que les circonstances ont fait devenir président de l’Iran, et son fondamentalisme religieux. Tous les problèmes trouvent leur origine dans l’esprit malade de cet être fanatique, qu’il s’agisse de la reprise du programme nucléaire, des attaques verbales brutales contre l’État d’Israël ou de la négation primitive et déplorable de l’Holocauste, la pire atrocité et le pire génocide de toute l’histoire de l’humanité. Je crois donc qu’il importe d’établir une distinction entre ces deux éléments et ne pas identifier tout le pays au président. Malheureusement, notre histoire nous l’a montré à maintes reprises: ces esprits malades sont maintes fois parvenus à déclencher la guerre non seulement dans leurs nations et leur pays, mais également dans des régions entières et même, par deux fois, dans le monde entier. C’est là où réside le plus grand danger. Mesdames et Messieurs, la situation est grave, mais pas désespérée. Ceci étant, nous ne vaincrons jamais un fondamentalisme en lui substituant une autre forme de fondamentalisme - c’est le message que j’envoie à notre ami George Bush. On nous a assigné une responsabilité, et nous devons agir avec prévoyance pour nous assurer que les générations à venir n’aient pas à nous reprocher un jour notre incapacité à gérer cette situation grave."@fr8
"Domnievam sa, že problémom rozumne a mierovo zmýšľajúcich ľudí na celom svete nie je Irán. Irán je krajina, v ktorej žijú ľudia ako my, so svojimi každodennými radosťami a starosťami. Naším problémom nie je krajina a jej občania, naším problémom je jedna osoba, Mahmúd Ahmadínidžád, zhodou okolností iránsky prezident, a jeho náboženský fundamentalizmus. Všetko ostatné, či už obnovenie jadrového programu, brutálne verbálne útoky voči štátu Izrael, či jeho primitívne a odsúdeniahodné znevažovanie holokaustu, najväčšej hrôzy a genocídy v doterajších dejinách ľudstva, to všetko sú len dôsledky chorého mozgu jedného fanatika. Považujem preto za dôležité oddeľovať tieto dve veci a nestotožňovať prezidenta s celou krajinou. Je však žiaľ pravdou, že choré mozgy v našich dejinách dokázali vtiahnuť do vojen opakovane nielen svoj národ a krajinu, ale už viackrát celé regióny a dva razy dokonca celý svet. V tom je ich najväčšie nebezpečenstvo. Dámy a páni, situácia je vážna, nie však beznádejná. Fundamentalizmus však nikdy neporazíme inou formou fundamentalizmu a to je môj odkaz pre nášho priateľa Georgea Busha. My máme zodpovednosť a musíme byť uvážliví, aby nám raz budúce generácie nevyčítali, že sme túto vážnu situáciu nezvládli."@hu11
"Credo che le persone ragionevoli e di mentalità pacifica in tutto il mondo non abbiano problemi con l’Iran in sé. L’Iran è un paese popolato da persone esattamente come noi, con i loro alti e bassi quotidiani. Il nostro problema non è il paese con i suoi cittadini. Il nostro problema è un individuo, Mahmoud Ahmadinejad, che si dà il caso sia divenuto Presidente dell’Iran, e il suo fondamentalismo religioso. Ogni problema nasce dalla mente malata di quest’unico fanatico, che sia il rinnovo del programma nucleare, i brutali attacchi verbali allo Stato d’Israele o il rinnegamento rozzo e deplorevole dell’Olocausto, la più grande atrocità e il maggiore genocidio della storia umana. Pertanto reputo importante distinguere tra questi due elementi e non identificare il Presidente con l’intero paese. Purtroppo è vero che nel corso della storia simili menti malate sono ripetutamente riuscite a portare la guerra non solo alle loro nazioni e paesi, ma spesso anche a intere regioni, e in due occasioni persino al mondo intero. E’ questo il maggiore pericolo. Onorevoli colleghi, la situazione è grave, benché non disperata. Tuttavia non riusciremo mai a sconfiggere il fondamentalismo sostituendogli una forma diversa di fondamentalismo – è il mio messaggio all’amico George Bush. Siamo stati investiti della responsabilità, e dobbiamo agire con prudenza per assicurare che un giorno le generazioni future non ci rimproverino di non essere riusciti a far fronte a questa grave situazione."@it12
"Domnievam sa, že problémom rozumne a mierovo zmýšľajúcich ľudí na celom svete nie je Irán. Irán je krajina, v ktorej žijú ľudia ako my, so svojimi každodennými radosťami a starosťami. Naším problémom nie je krajina a jej občania, naším problémom je jedna osoba, Mahmúd Ahmadínidžád, zhodou okolností iránsky prezident, a jeho náboženský fundamentalizmus. Všetko ostatné, či už obnovenie jadrového programu, brutálne verbálne útoky voči štátu Izrael, či jeho primitívne a odsúdeniahodné znevažovanie holokaustu, najväčšej hrôzy a genocídy v doterajších dejinách ľudstva, to všetko sú len dôsledky chorého mozgu jedného fanatika. Považujem preto za dôležité oddeľovať tieto dve veci a nestotožňovať prezidenta s celou krajinou. Je však žiaľ pravdou, že choré mozgy v našich dejinách dokázali vtiahnuť do vojen opakovane nielen svoj národ a krajinu, ale už viackrát celé regióny a dva razy dokonca celý svet. V tom je ich najväčšie nebezpečenstvo. Dámy a páni, situácia je vážna, nie však beznádejná. Fundamentalizmus však nikdy neporazíme inou formou fundamentalizmu a to je môj odkaz pre nášho priateľa Georgea Busha. My máme zodpovednosť a musíme byť uvážliví, aby nám raz budúce generácie nevyčítali, že sme túto vážnu situáciu nezvládli."@lt14
"Domnievam sa, že problémom rozumne a mierovo zmýšľajúcich ľudí na celom svete nie je Irán. Irán je krajina, v ktorej žijú ľudia ako my, so svojimi každodennými radosťami a starosťami. Naším problémom nie je krajina a jej občania, naším problémom je jedna osoba, Mahmúd Ahmadínidžád, zhodou okolností iránsky prezident, a jeho náboženský fundamentalizmus. Všetko ostatné, či už obnovenie jadrového programu, brutálne verbálne útoky voči štátu Izrael, či jeho primitívne a odsúdeniahodné znevažovanie holokaustu, najväčšej hrôzy a genocídy v doterajších dejinách ľudstva, to všetko sú len dôsledky chorého mozgu jedného fanatika. Považujem preto za dôležité oddeľovať tieto dve veci a nestotožňovať prezidenta s celou krajinou. Je však žiaľ pravdou, že choré mozgy v našich dejinách dokázali vtiahnuť do vojen opakovane nielen svoj národ a krajinu, ale už viackrát celé regióny a dva razy dokonca celý svet. V tom je ich najväčšie nebezpečenstvo. Dámy a páni, situácia je vážna, nie však beznádejná. Fundamentalizmus však nikdy neporazíme inou formou fundamentalizmu a to je môj odkaz pre nášho priateľa Georgea Busha. My máme zodpovednosť a musíme byť uvážliví, aby nám raz budúce generácie nevyčítali, že sme túto vážnu situáciu nezvládli."@lv13
"Domnievam sa, že problémom rozumne a mierovo zmýšľajúcich ľudí na celom svete nie je Irán. Irán je krajina, v ktorej žijú ľudia ako my, so svojimi každodennými radosťami a starosťami. Naším problémom nie je krajina a jej občania, naším problémom je jedna osoba, Mahmúd Ahmadínidžád, zhodou okolností iránsky prezident, a jeho náboženský fundamentalizmus. Všetko ostatné, či už obnovenie jadrového programu, brutálne verbálne útoky voči štátu Izrael, či jeho primitívne a odsúdeniahodné znevažovanie holokaustu, najväčšej hrôzy a genocídy v doterajších dejinách ľudstva, to všetko sú len dôsledky chorého mozgu jedného fanatika. Považujem preto za dôležité oddeľovať tieto dve veci a nestotožňovať prezidenta s celou krajinou. Je však žiaľ pravdou, že choré mozgy v našich dejinách dokázali vtiahnuť do vojen opakovane nielen svoj národ a krajinu, ale už viackrát celé regióny a dva razy dokonca celý svet. V tom je ich najväčšie nebezpečenstvo. Dámy a páni, situácia je vážna, nie však beznádejná. Fundamentalizmus však nikdy neporazíme inou formou fundamentalizmu a to je môj odkaz pre nášho priateľa Georgea Busha. My máme zodpovednosť a musíme byť uvážliví, aby nám raz budúce generácie nevyčítali, že sme túto vážnu situáciu nezvládli."@mt15
"Ik denk dat de vredelievende, weldenkende mensen in de hele wereld geen probleem hebben met Iran zelf. Iran is een land dat wordt bevolkt door mensen als wij, met hun dagelijkse geneugten en beslommeringen. Ons probleem is niet het land en de burgers. Ons probleem is één man, Mahmoud Ahmadinejad, die door bepaalde omstandigheden president werd van Iran, en diens godsdienstfundamentalisme. Alle problemen komen voort uit de zieke geest van deze ene fanaat, of het nu gaat om de hervatting van het kernprogramma, de grove verbale aanvallen op de staat Israël, of de primitieve en abominabele ontkenning van de holocaust, de ergste wreedheid en genocide in de geschiedenis van de mensheid. Ik geloof daarom dat het van belang is deze twee elementen los van elkaar te zien, en de president niet te vereenzelvigen met het hele land. Helaas zijn dergelijke zieke geesten er in de loop van onze geschiedenis telkens weer in geslaagd om niet alleen hun eigen naties en landen in oorlogen mee te slepen, maar dikwijls ook hele regio's en tweemaal zelfs de hele wereld. Daar ligt het grootste gevaar. Dames en heren, de situatie is ernstig, maar niet hopeloos. We kunnen het fundamentalisme echter niet overwinnen door er een andere vorm van fundamentalisme voor in de plaats te brengen - dat is mijn boodschap aan onze vriend George Bush. Er rust een verantwoordelijkheid op onze schouders en we moeten weloverwogen handelen, opdat toekomstige generaties het ons nooit kwalijk kunnen nemen dat we er niet in zijn geslaagd deze ernstige situatie op te lossen."@nl3
"Domnievam sa, že problémom rozumne a mierovo zmýšľajúcich ľudí na celom svete nie je Irán. Irán je krajina, v ktorej žijú ľudia ako my, so svojimi každodennými radosťami a starosťami. Naším problémom nie je krajina a jej občania, naším problémom je jedna osoba, Mahmúd Ahmadínidžád, zhodou okolností iránsky prezident, a jeho náboženský fundamentalizmus. Všetko ostatné, či už obnovenie jadrového programu, brutálne verbálne útoky voči štátu Izrael, či jeho primitívne a odsúdeniahodné znevažovanie holokaustu, najväčšej hrôzy a genocídy v doterajších dejinách ľudstva, to všetko sú len dôsledky chorého mozgu jedného fanatika. Považujem preto za dôležité oddeľovať tieto dve veci a nestotožňovať prezidenta s celou krajinou. Je však žiaľ pravdou, že choré mozgy v našich dejinách dokázali vtiahnuť do vojen opakovane nielen svoj národ a krajinu, ale už viackrát celé regióny a dva razy dokonca celý svet. V tom je ich najväčšie nebezpečenstvo. Dámy a páni, situácia je vážna, nie však beznádejná. Fundamentalizmus však nikdy neporazíme inou formou fundamentalizmu a to je môj odkaz pre nášho priateľa Georgea Busha. My máme zodpovednosť a musíme byť uvážliví, aby nám raz budúce generácie nevyčítali, že sme túto vážnu situáciu nezvládli."@pl16
"Penso que as pessoas racionais, sensatas e pacíficas de todo o mundo não têm qualquer problema com o Irão em si mesmo. O Irão é um país habitado por pessoas iguais a nós, com as suas alegrias e preocupações diárias. O nosso problema não é suscitado pelo país nem pelos seus cidadãos. O nosso problema é suscitado por um indivíduo, Mahmoud Ahmadinejad, que se tornou Presidente do Irão por via das circunstâncias, e pelo seu fundamentalismo religioso. Todos os problemas advêm da mente doentia deste fanático, quer se trate da renovação do seu programa nuclear, dos violentos ataques verbais contra o Estado de Israel, ou da negação primária e deplorável do Holocausto, a maior atrocidade e genocídio da história da Humanidade. Considero, por isso, importante distinguir estes dois elementos e não identificar o Presidente com o resto do país. Infelizmente, tem sido um facto, ao longo da nossa história, que estas mentes doentias têm conseguido repetidamente trazer a guerra não só às suas nações e países, mas frequentemente a regiões inteiras e, por duas vezes mesmo, ao mundo inteiro. É aqui que reside o grande perigo. Senhoras e Senhores Deputados, a situação é grave, embora não desesperada. Contudo, nunca poderemos derrotar o fundamentalismo, substituindo-o com uma forma diferente de fundamentalismo – essa é a minha mensagem ao nosso amigo George Bush. A responsabilidade recai sobre nós, e devemos actuar com ponderação, a fim de nos assegurarmos de que um dia as gerações futuras não nos acusarão de malograr perante esta situação grave."@pt17
"Domnievam sa, že problémom rozumne a mierovo zmýšľajúcich ľudí na celom svete nie je Irán. Irán je krajina, v ktorej žijú ľudia ako my, so svojimi každodennými radosťami a starosťami. Naším problémom nie je krajina a jej občania, naším problémom je jedna osoba, Mahmúd Ahmadínidžád, zhodou okolností iránsky prezident, a jeho náboženský fundamentalizmus. Všetko ostatné, či už obnovenie jadrového programu, brutálne verbálne útoky voči štátu Izrael, či jeho primitívne a odsúdeniahodné znevažovanie holokaustu, najväčšej hrôzy a genocídy v doterajších dejinách ľudstva, to všetko sú len dôsledky chorého mozgu jedného fanatika. Považujem preto za dôležité oddeľovať tieto dve veci a nestotožňovať prezidenta s celou krajinou. Je však žiaľ pravdou, že choré mozgy v našich dejinách dokázali vtiahnuť do vojen opakovane nielen svoj národ a krajinu, ale už viackrát celé regióny a dva razy dokonca celý svet. V tom je ich najväčšie nebezpečenstvo. Dámy a páni, situácia je vážna, nie však beznádejná. Fundamentalizmus však nikdy neporazíme inou formou fundamentalizmu a to je môj odkaz pre nášho priateľa Georgea Busha. My máme zodpovednosť a musíme byť uvážliví, aby nám raz budúce generácie nevyčítali, že sme túto vážnu situáciu nezvládli."@sl19
"Jag menar att förnuftiga och fredligt tänkande människor över hela världen inte har något problem med Iran i sig. Iran är ett land som befolkas av människor precis som oss själva, med glädje och bekymmer i vardagen. Vårt problem är inte landet och dess medborgare. Vårt problem är en enskild individ, Mahmoud Ahmadinejad, som blev Irans president på grund av omständigheterna, och hans religiösa fundamentalism Alla problem härrör från den sjuka hjärnan hos denna enda fanatiker, det må vara förnyandet av kärnenergiprogrammet, den råa verbala attacken mot staten Israel eller det primitiva och bedrövliga förnekandet av förintelsen, det största illdådet och folkmordet någonsin i mänsklighetens historia. Jag menar därför att det är viktigt att skilja mellan dessa två och inte uppfatta presidenten som identisk med hela landet. Tyvärr har det varit så genom historien att sådana sjuka hjärnor flera gånger har lyckats framkalla krig inte bara i sina egna nationer och länder utan också ofta i hela regioner och vid två tillfällen till och med i hela världen. Det är här den största faran ligger. Mina damer och herrar! Situationen är allvarlig men inte hopplös. Vi kan dock aldrig besegra fundamentalismen genom att ersätta den med en annan form av fundamentalism – det är mitt budskap till vår vän George Bush. Ansvaret har lagts på oss, och vi måste agera genomtänkt för att vara säkra på att inte framtida generationer en dag kommer att anklaga oss för att inte ha tagit itu med denna allvarliga situation."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Monika Beňová (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph