Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-02-14-Speech-2-138"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060214.22.2-138"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Vi har efter bästa förmåga röstat för bättre djurhållning. En del ändringsförslag som förelegat för omröstning har emellertid varit lite väl detaljerade för politiskt förtroendevalda att ta ställning till. Detaljfrågor om mörkertid, fotskador och första veckans dödlighet för en slaktkyckling är svåra för en lekman att avgöra. Vi hade välkomnat om vi i stället hade kunnat fatta beslut om generella principer och att sedan experter hade utformat det mer exakta regelverket. Detta ärende är ett samrådsförfarande för Europaparlamentet och inte ett medbeslutandeförfarande, vilket hade kunnat möjliggöra ett mer principiellt uttalande i ärendet. Vi vill också betona att det är viktigt att gå vidare i förhandlingar inom Världshandelsorganisationen för att nå en global samsyn för tuffare produktionskrav när det gäller livsmedelssäkerhet och djurskyddskrav."@sv21
lpv:translated text
"Vi har efter bästa förmåga röstat för bättre djurhållning. En del ändringsförslag som förelegat för omröstning har emellertid varit lite väl detaljerade för politiskt förtroendevalda att ta ställning till. Detaljfrågor om mörkertid, fotskador och första veckans dödlighet för en slaktkyckling är svåra för en lekman att avgöra. Vi hade välkomnat om vi i stället hade kunnat fatta beslut om generella principer och att sedan experter hade utformat det mer exakta regelverket. Detta ärende är ett samrådsförfarande för Europaparlamentet och inte ett medbeslutandeförfarande, vilket hade kunnat möjliggöra ett mer principiellt uttalande i ärendet. Vi vill också betona att det är viktigt att gå vidare i förhandlingar inom Världshandelsorganisationen för att nå en global samsyn för tuffare produktionskrav när det gäller livsmedelssäkerhet och djurskyddskrav."@cs1
"Vi har efter bedste evne stemt for bedre dyrehold. En del ændringsforslag, som der skal stemmes om, har imidlertid været lidt vel detaljerede for de valgte politiske repræsentanter at tage stilling til. Detaljespørgsmål om mørkeperioder, fodskader og den første uges dødelighed for en slagtekylling er svære for en lægmand at afgøre. Vi havde hellere set, at vi i stedet havde kunnet tage en beslutning om generelle principper, og at eksperterne siden hen havde udformet et mere præcist regelværk. Det, vi har her, er en høringsprocedure for Europa-Parlamentet og ikke en procedure med fælles beslutningstagning, hvilket ville have gjort os i stand til at komme med en mere principiel udtalelse om emnet. Vi vil også understrege, at det er vigtigt at gå videre i forhandlinger inden for Verdenshandelsorganisationen for at opnå generel enighed om strengere produktionskrav af hensyn til levnedsmiddelsikkerhed og dyrebeskyttelse."@da2
". Wir haben nach bestem Vermögen für eine bessere Tierhaltung gestimmt. Einige der zur Abstimmung vorliegenden Änderungsanträge waren jedoch viel zu detailliert, als dass gewählte Politiker dazu Stellung nehmen könnten. Detailfragen zu Dunkelstunden, Fußballenverletzungen und Sterblichkeitsraten bei Masthühnern in der ersten Lebenswoche sind für Laien schwer zu entscheiden. Wir hätten es begrüßt, wenn wir stattdessen Beschlüsse zu allgemeinen Grundsätzen gefasst hätten, und Fachleute hätten dann ausführlichere Vorschriften ausgearbeitet. Es handelt sich hier für das Europäische Parlament um ein Verfahren der Konsultation und nicht um ein Mitentscheidungsverfahren, das eine prinzipiellere Erklärung in dieser Sache ermöglicht hätte. Wir möchten außerdem betonen, dass unbedingt weitere Fortschritte bei den Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation notwendig sind, um einen internationalen Konsens für schärfere Produktionsanforderungen in Bezug auf Lebensmittelsicherheit und Tierschutz zu erreichen."@de9
". Στον βαθμό που μπορούσαμε, ψηφίσαμε υπέρ της βελτίωσης της ζωοτεχνίας. Ωστόσο, μια σειρά τροπολογιών οι οποίες τέθηκαν σε ψηφοφορία ήταν ίσως υπερβολικά λεπτομερείς ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν επ’ αυτών εκλεγμένοι πολιτικοί αντιπρόσωποι. Άτομα χωρίς ειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση δεν είναι εύκολο να αποφασίσουν για λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν τις περιόδους σκότους, τα τραύματα των πελμάτων και τη θνησιμότητα κατά την πρώτη εβδομάδα όσον αφορά τα κοτόπουλα που εκτρέφονται για την παραγωγή κρέατος. Έπρεπε, απεναντίας, να είχαμε αρκεστεί στη λήψη αποφάσεων για θέματα γενικών αρχών, αφήνοντας τους ειδήμονες να σχεδιάσουν τους λεπτομερέστερους κανόνες. Εν προκειμένω έχουμε να κάνουμε με μια διαδικασία διαβούλευσης και όχι συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία έπρεπε να μας είχε οδηγήσει να τοποθετηθούμε επί του θέματος περισσότερο σε επίπεδο αρχών. Επιθυμούμε επίσης να τονίσουμε ότι είναι άκρως σημαντικό να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στις διαπραγματεύσεις εντός του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου προκειμένου να επιτευχθεί γενική συναίνεση υπέρ αυστηρότερων προτύπων παραγωγής όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των ζώων."@el10
"We have, to the best of our ability, voted in favour of better animal husbandry. A number of amendments to be voted on were, however, rather too detailed for elected political representatives to adopt positions on. Detailed issues relating to periods of darkness, foot pad lesions and first-week mortality in connection with chickens kept for meat production are difficult for a layperson to decide about. We should have welcomed being able, instead, to take decisions on general principles, with experts subsequently designing the more precise regulations. What we have here is a consultation procedure for the European Parliament and not a codecision procedure, which might have enabled us to make a more principled statement on the matter. We also wish to emphasise how important it is to make further progress in negotiations within the World Trade Organisation in order to achieve an across-the board consensus in favour of more stringent production requirements where food safety and animal protection are concerned."@en4
"Hemos intentado votar a conciencia a favor de la mejora de la ganadería. Sin embargo, algunas de las enmiendas que debían votarse son demasiado prolijas para que los representantes políticos elegidos pudieran adoptar posiciones al respecto. Las cuestiones detalladas relativas a los períodos de oscuridad, lesiones de pododermatitis y mortalidad durante la primera semana de vida en relación con los pollos destinados a producción de carne son difíciles de decidir para una persona profana en estos temas. En su lugar, deberíamos haber celebrado ser capaces de tomar decisiones sobre principios generales, con expertos que posteriormente diseñan reglamentos más precisos. Lo que aquí tenemos es un procedimiento de consulta para el Parlamento Europeo y no un procedimiento de codecisión, que podría habernos permitido hacer una declaración de principios más al respecto. Asimismo, queremos hacer hincapié en lo importante que es avanzar más en las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio, a fin de lograr un consenso general a favor de requisitos de producción más estrictos con respecto a la seguridad alimentaria y la protección de los animales."@es20
"Vi har efter bästa förmåga röstat för bättre djurhållning. En del ändringsförslag som förelegat för omröstning har emellertid varit lite väl detaljerade för politiskt förtroendevalda att ta ställning till. Detaljfrågor om mörkertid, fotskador och första veckans dödlighet för en slaktkyckling är svåra för en lekman att avgöra. Vi hade välkomnat om vi i stället hade kunnat fatta beslut om generella principer och att sedan experter hade utformat det mer exakta regelverket. Detta ärende är ett samrådsförfarande för Europaparlamentet och inte ett medbeslutandeförfarande, vilket hade kunnat möjliggöra ett mer principiellt uttalande i ärendet. Vi vill också betona att det är viktigt att gå vidare i förhandlingar inom Världshandelsorganisationen för att nå en global samsyn för tuffare produktionskrav när det gäller livsmedelssäkerhet och djurskyddskrav."@et5
"Olemme parhaan kykymme mukaan äänestäneet paremman kananhoidon puolesta. Monet tarkistukset, joista äänestettiin, olivat kuitenkin liian yksityiskohtaisia, jotta vaaleilla valitut poliittiset edustajat voisivat ottaa niihin kantaa. Maallikon on vaikea tehdä päätöksiä pimeää ajanjaksoa, jalkapohjan haavaumia ja ensimmäisen viikon kuolleisuutta koskevista yksityiskohdista, jotka liittyvät lihantuotantoa varten pidettäviin kanoihin. Olisimme mieluummin tehneet päätöksiä yleisistä periaatteista, ja asiantuntijat olisivat voineet sitten suunnitella säädöksen tarkan sanamuodon. Kyseessä on Euroopan parlamentin kuulemismenettely eikä yhteispäätösmenettely, jossa olisimme kenties voineet esittää periaatteellisemman lausunnon asiasta. Haluamme myös korostaa, kuinka tärkeää on edistyä Maailmankauppajärjestön kanssa käytävissä neuvotteluissa laajan konsensuksen aikaansaamiseksi entistä tiukemmista tuotantovaatimuksista, kun on kyse elintarvikkeiden turvallisuudesta ja eläinten suojelusta."@fi7
". Nous avons autant que possible voté pour un élevage plus respectueux des animaux. Toutefois, certains des amendements soumis au vote étaient trop détaillés pour que des mandataires politiques prennent position à leur sujet. Les questions de détails relatives aux périodes d’obscurité, aux lésions de la pelote plantaire et à la mortalité de la première semaine chez les poulets destinés à la production de viande sont difficiles à trancher pour le profane. Nous aurions par contre été ravis de prendre des décisions portant sur des principes généraux, en laissant ensuite aux experts la tâche de concevoir des réglementations plus précises. La procédure par laquelle doit passer le Parlement est celle de la consultation et non de la codécision, laquelle nous aurait permis de faire une déclaration plus circonstanciée sur ce dossier. Nous voulons aussi souligner combien il importe de continuer à avancer dans les négociations au sein de l’Organisation mondiale du commerce en vue d’aboutir à un consensus global sur des exigences de production plus strictes en matière de sécurité alimentaire et de protection animale."@fr8
"Vi har efter bästa förmåga röstat för bättre djurhållning. En del ändringsförslag som förelegat för omröstning har emellertid varit lite väl detaljerade för politiskt förtroendevalda att ta ställning till. Detaljfrågor om mörkertid, fotskador och första veckans dödlighet för en slaktkyckling är svåra för en lekman att avgöra. Vi hade välkomnat om vi i stället hade kunnat fatta beslut om generella principer och att sedan experter hade utformat det mer exakta regelverket. Detta ärende är ett samrådsförfarande för Europaparlamentet och inte ett medbeslutandeförfarande, vilket hade kunnat möjliggöra ett mer principiellt uttalande i ärendet. Vi vill också betona att det är viktigt att gå vidare i förhandlingar inom Världshandelsorganisationen för att nå en global samsyn för tuffare produktionskrav när det gäller livsmedelssäkerhet och djurskyddskrav."@hu11
"Abbiamo, per quanto era nel limite delle nostre possibilità, votato a favore di una zootecnia migliore. Tuttavia alcuni degli emendamenti da votare erano un po’ troppo dettagliati perché rappresentanti politici eletti potessero schierarsi in merito. Per un profano è difficile decidere su questioni dettagliate riguardanti i periodi di oscurità, le lesioni alle piante delle zampe e la mortalità nella prima settimana relativamente all’allevamento di pollame per la produzione di carne. Avremmo preferito, piuttosto, la possibilità di prendere decisioni su principi generali, lasciando agli esperti il compito di mettere a punto le regole più specifiche. Ci troviamo di fronte a una procedura di consultazione per il Parlamento europeo e non a una procedura di codecisione, che avrebbe potuto consentirci di emettere in merito una dichiarazione più di principio. Desideriamo inoltre sottolineare quanto sia importante compiere ulteriori progressi nei negoziati nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio per ottenere un consenso generale a favore di requisiti di produzione più rigorosi in tema di sicurezza alimentare e protezione degli animali."@it12
"Vi har efter bästa förmåga röstat för bättre djurhållning. En del ändringsförslag som förelegat för omröstning har emellertid varit lite väl detaljerade för politiskt förtroendevalda att ta ställning till. Detaljfrågor om mörkertid, fotskador och första veckans dödlighet för en slaktkyckling är svåra för en lekman att avgöra. Vi hade välkomnat om vi i stället hade kunnat fatta beslut om generella principer och att sedan experter hade utformat det mer exakta regelverket. Detta ärende är ett samrådsförfarande för Europaparlamentet och inte ett medbeslutandeförfarande, vilket hade kunnat möjliggöra ett mer principiellt uttalande i ärendet. Vi vill också betona att det är viktigt att gå vidare i förhandlingar inom Världshandelsorganisationen för att nå en global samsyn för tuffare produktionskrav när det gäller livsmedelssäkerhet och djurskyddskrav."@lt14
"Vi har efter bästa förmåga röstat för bättre djurhållning. En del ändringsförslag som förelegat för omröstning har emellertid varit lite väl detaljerade för politiskt förtroendevalda att ta ställning till. Detaljfrågor om mörkertid, fotskador och första veckans dödlighet för en slaktkyckling är svåra för en lekman att avgöra. Vi hade välkomnat om vi i stället hade kunnat fatta beslut om generella principer och att sedan experter hade utformat det mer exakta regelverket. Detta ärende är ett samrådsförfarande för Europaparlamentet och inte ett medbeslutandeförfarande, vilket hade kunnat möjliggöra ett mer principiellt uttalande i ärendet. Vi vill också betona att det är viktigt att gå vidare i förhandlingar inom Världshandelsorganisationen för att nå en global samsyn för tuffare produktionskrav när det gäller livsmedelssäkerhet och djurskyddskrav."@lv13
"Vi har efter bästa förmåga röstat för bättre djurhållning. En del ändringsförslag som förelegat för omröstning har emellertid varit lite väl detaljerade för politiskt förtroendevalda att ta ställning till. Detaljfrågor om mörkertid, fotskador och första veckans dödlighet för en slaktkyckling är svåra för en lekman att avgöra. Vi hade välkomnat om vi i stället hade kunnat fatta beslut om generella principer och att sedan experter hade utformat det mer exakta regelverket. Detta ärende är ett samrådsförfarande för Europaparlamentet och inte ett medbeslutandeförfarande, vilket hade kunnat möjliggöra ett mer principiellt uttalande i ärendet. Vi vill också betona att det är viktigt att gå vidare i förhandlingar inom Världshandelsorganisationen för att nå en global samsyn för tuffare produktionskrav när det gäller livsmedelssäkerhet och djurskyddskrav."@mt15
"Wij hebben naar ons beste vermogen voor een betere veehouderij gestemd. Een aantal amendementen waarover gestemd moest worden, was echter iets te gedetailleerd voor gekozen politieke vertegenwoordigers om er een standpunt over in te nemen. Gedetailleerde kwesties inzake donkerperioden, schade aan de poten en sterfte in de eerste week bij slachtkippen zijn voor een leek moeilijk te beoordelen. Wij hadden graag gezien dat wij in plaats daarvan besluiten hadden kunnen nemen over algemene principes en dat daarna deskundigen de gedetailleerdere regelgeving hadden uitgewerkt. Het gaat hier om een raadplegingsprocedure voor het Europees Parlement en niet om een medebeslissingsprocedure, die het ons mogelijk had kunnen maken een principiëler standpunt hierover in te nemen. Wij willen ook benadrukken dat het belangrijk is vooruitgang te boeken in de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie om een mondiale consensus te bereiken over strengere productie-eisen wat betreft voedselveiligheid en dierenbescherming."@nl3
"Vi har efter bästa förmåga röstat för bättre djurhållning. En del ändringsförslag som förelegat för omröstning har emellertid varit lite väl detaljerade för politiskt förtroendevalda att ta ställning till. Detaljfrågor om mörkertid, fotskador och första veckans dödlighet för en slaktkyckling är svåra för en lekman att avgöra. Vi hade välkomnat om vi i stället hade kunnat fatta beslut om generella principer och att sedan experter hade utformat det mer exakta regelverket. Detta ärende är ett samrådsförfarande för Europaparlamentet och inte ett medbeslutandeförfarande, vilket hade kunnat möjliggöra ett mer principiellt uttalande i ärendet. Vi vill också betona att det är viktigt att gå vidare i förhandlingar inom Världshandelsorganisationen för att nå en global samsyn för tuffare produktionskrav när det gäller livsmedelssäkerhet och djurskyddskrav."@pl16
"Votámos, dentro das nossas possibilidades, a favor de melhores condições para a criação animal. No entanto, algumas das alterações votadas eram detalhadas demais para ser possível uma tomada de posição de representantes políticos eleitos. Questões de pormenor como a dos períodos de escuridão, a das lesões nas patas e a da mortalidade na primeira semana de vida dos frangos de carne são difíceis para um leigo. Em vez disso, gostaríamos de ter podido tomar decisões sobre princípios gerais, cabendo depois aos especialistas conceber regulamentos mais precisos. Este é um processo de consulta ao Parlamento Europeu e não um processo de co-decisão, o que nos teria permitido fazer uma declaração de princípios sobre a matéria. Gostaríamos também de salientar que consideramos muito importante que se façam progressos nas negociações na Organização Mundial do Comércio no sentido de um consenso global a favor de regras mais rigorosas em matéria de segurança alimentar e de protecção animal."@pt17
"Vi har efter bästa förmåga röstat för bättre djurhållning. En del ändringsförslag som förelegat för omröstning har emellertid varit lite väl detaljerade för politiskt förtroendevalda att ta ställning till. Detaljfrågor om mörkertid, fotskador och första veckans dödlighet för en slaktkyckling är svåra för en lekman att avgöra. Vi hade välkomnat om vi i stället hade kunnat fatta beslut om generella principer och att sedan experter hade utformat det mer exakta regelverket. Detta ärende är ett samrådsförfarande för Europaparlamentet och inte ett medbeslutandeförfarande, vilket hade kunnat möjliggöra ett mer principiellt uttalande i ärendet. Vi vill också betona att det är viktigt att gå vidare i förhandlingar inom Världshandelsorganisationen för att nå en global samsyn för tuffare produktionskrav när det gäller livsmedelssäkerhet och djurskyddskrav."@sk18
"Vi har efter bästa förmåga röstat för bättre djurhållning. En del ändringsförslag som förelegat för omröstning har emellertid varit lite väl detaljerade för politiskt förtroendevalda att ta ställning till. Detaljfrågor om mörkertid, fotskador och första veckans dödlighet för en slaktkyckling är svåra för en lekman att avgöra. Vi hade välkomnat om vi i stället hade kunnat fatta beslut om generella principer och att sedan experter hade utformat det mer exakta regelverket. Detta ärende är ett samrådsförfarande för Europaparlamentet och inte ett medbeslutandeförfarande, vilket hade kunnat möjliggöra ett mer principiellt uttalande i ärendet. Vi vill också betona att det är viktigt att gå vidare i förhandlingar inom Världshandelsorganisationen för att nå en global samsyn för tuffare produktionskrav när det gäller livsmedelssäkerhet och djurskyddskrav."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph