Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2006-02-02-Speech-4-022"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20060202.4.4-022"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Hr. formand, hr. kommissær, ALDE-Gruppen har gennem hele arbejdet med disse to direktiver været tilhænger af en stærkere kontrol med køre-hviletidsreglerne, og vi hilser den digitale fartskriver velkommen. Der er nemlig behov for en mere ensartet og konsekvent håndhævelse af reglerne om køre- og hviletid. Det skal vi have med hensyn til sikkerheden på vejene, og det skal vi have for at sikre rimelige konkurrenceforhold for de vognmænd og chauffører, der lever op til reglerne. Overtrædelse af lovgivningen skal opspores og straffes. Derimod har vi været mere skeptiske over for markante ændringer af selve reglerne om køre- og hviletid. Der er jo tale om komplicerede regler. Men reglerne er indarbejdede og kendte af chaufførerne. Hvis vi ændrer dem, skal der virkelig være tale om en ændring til det bedre. Med det forlig, der nu er indgået mellem Parlamentet og Rådet, mener jeg imidlertid, at vi har fundet en rimelig balance, og vi kan støtte det fra ALDE-Gruppens side. Reglerne forenkles. Det betyder i visse tilfælde også, at de bliver mindre fleksible. Den daglige hviletid vil i fremtiden ikke kunne deles op i flere mindre hvil - reglen kommer til at hedde ni plus tre timer fordelt dagligt hvil, men til gengæld lempes der andre steder f.eks. med en mere fleksibel færgeregel. Vigtigt er det også, at reglerne nu kommer til at omfatte lastvogne fra tredjelande, som ikke er under AETR-overenskomsten. Det er vigtigt, at lastvognschaufførerne er udhvilede, uanset om de kommer fra Danmark eller fra Ukraine. Spørgsmålet om kontrol af chaufførernes arbejdstid har været et vigtigt emne i forbindelse med forhandlingerne. ALDE-Gruppen var imod, at kontrol af arbejdstidsreglerne for chauffører skulle overlades til politiet. Kontrol af chaufførernes arbejdstid er organiseret meget forskelligt fra land til land, og det må vi acceptere. Det betyder ikke, at vi ikke vil have, at arbejdstidsdirektivet for chauffører skal håndhæves, og jeg vil da opfordre Kommissionen til at følge op på gennemførelsen af arbejdstidsdirektivet og til at sikre, at alle lande foretager en ensartet kontrol og håndhævelse, så der heller ikke her kommer en forvridning af konkurrencen. Busvognmændene vil ikke være tilfredse med resultatet af forliget, det bliver sværere at tilrettelægge busrejser på samme måde som i dag, hvor chaufføren kan være til rådighed i mere end seks dage i træk. Jeg beklager, at vi ikke kunne få en mere fleksibel løsning her, men ellers er jeg tilfreds med det samlede resultat, og jeg takker hr. Markov og skyggeordføreren for indsatsen. Lovgivningen omkring den digitale fartskriver er jo blevet kaldt en farce, fordi det så længe har været usikkert, hvornår den skulle indføres, og vognmændene har befundet sig i et lovmæssigt tomrum med skiftende meldinger om reglerne. Nu synes jeg, at farcen må holde op, og derfor vil jeg til sidst stille kommissær Barrot følgende spørgsmål: Vil De garantere, at der, når den nye lovgivning om køre- og hviletid sættes i kraft om et år, bliver taget hensyn til de problemer, der vil være med at omstille de digitale fartskrivere fra de nuværende regler til de nye regler? Kan De garantere det, hr. kommissær?"@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand! Hr. kommissær! ALDE-Gruppen har gennem hele arbejdet med disse to direktiver været tilhænger af en stærkere kontrol med køre-hviletidsreglerne, og vi hilser den digitale fartskriver velkommen. Der er nemlig behov for en mere ensartet og konsekvent håndhævelse af reglerne om køre- og hviletid. Det skal vi have med hensyn til sikkerheden på vejene, og det skal vi have for at sikre rimelige konkurrenceforhold for de vognmænd og chauffører, der lever op til reglerne. Overtrædelse af lovgivningen skal opspores og straffes. Derimod har vi været mere skeptiske over for markante ændringer af selve reglerne om køre- og hviletid. Der er jo tale om komplicerede regler. Men reglerne er indarbejdede og kendte af chaufførerne. Hvis vi ændrer dem, skal der virkelig være tale om en ændring til det bedre. Med det forlig, der nu er indgået mellem Parlamentet og Rådet, mener jeg imidlertid, at vi har fundet en rimelig balance, og vi kan støtte det fra ALDE-Gruppens side. Reglerne forenkles. Det betyder i visse tilfælde også, at de bliver mindre fleksible. Den daglige hviletid vil i fremtiden ikke kunne deles op i flere mindre hvil - reglen kommer til at hedde ni plus tre timer fordelt dagligt hvil, men til gengæld lempes der andre steder f.eks. med en mere fleksibel færgeregel. Vigtigt er det også, at reglerne nu kommer til at omfatte lastvogne fra tredjelande, som ikke er under AETR-overenskomsten. Det er vigtigt, at lastvognschaufførerne er udhvilede, uanset om de kommer fra Danmark eller fra Ukraine. Spørgsmålet om kontrol af chaufførernes arbejdstid har været et vigtigt emne i forbindelse med forhandlingerne. ALDE-Gruppen var imod, at kontrol af arbejdstidsreglerne for chauffører skulle overlades til politiet. Kontrol af chaufførernes arbejdstid er organiseret meget forskelligt fra land til land, og det må vi acceptere. Det betyder ikke, at vi ikke vil have, at arbejdstidsdirektivet for chauffører skal håndhæves, og jeg vil da opfordre Kommissionen til at følge op på gennemførelsen af arbejdstidsdirektivet og til at sikre, at alle lande foretager en ensartet kontrol og håndhævelse, så der heller ikke her kommer en forvridning af konkurrencen. Busvognmændene vil ikke være tilfredse med resultatet af forliget, det bliver sværere at tilrettelægge busrejser på samme måde som i dag, hvor chaufføren kan være til rådighed i mere end seks dage i træk. Jeg beklager, at vi ikke kunne få en mere fleksibel løsning her, men ellers er jeg tilfreds med det samlede resultat, og jeg takker hr. Markov og skyggeordføreren for indsatsen. Lovgivningen omkring den digitale fartskriver er jo blevet kaldt en farce, fordi det så længe har været usikkert, hvornår den skulle indføres, og vognmændene har befundet sig i et lovmæssigt tomrum med skiftende meldinger om reglerne. Nu synes jeg, at farcen må holde op, og derfor vil jeg til sidst stille kommissær Barrot følgende spørgsmål: Vil De garantere, at der, når den nye lovgivning om køre- og hviletid sættes i kraft om et år, bliver taget hensyn til de problemer, der vil være med at omstille de digitale fartskrivere fra de nuværende regler til de nye regler? Kan De garantere det, hr. kommissær?"@cs1
". Herr Präsident, Herr Kommissar! Die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa hat sich während der Arbeit an diesen beiden Richtlinien stets und ständig dafür stark gemacht, die Einhaltung der in den Vorschriften festgelegten Lenk- und Ruhezeiten strenger zu überwachen, und wir begrüßen den digitalen Fahrtenschreiber, denn wir brauchen eine einheitlichere und konsequentere Durchsetzung der Vorschriften. Das ist im Hinblick auf die Straßenverkehrssicherheit und auch deshalb geboten, damit faire Wettbewerbsbedingungen für jene Transportunternehmen und Fahrer gewährleistet sind, die sich an Recht und Gesetz halten. Verstöße gegen die Vorschriften müssen aufgedeckt und die Schuldigen bestraft werden. Skeptischer waren wir allerdings gegenüber einschneidenden Änderungen an den eigentlichen Vorschriften zu den Lenk- und Ruhezeiten. Sicher sind die Vorschriften kompliziert, aber sind sie anerkannt, und die Fahrer sind mit ihnen vertraut. Wenn wir sie ändern, dann müssen wir sie verbessern. Mit der nunmehr zwischen dem Parlament und dem Rat erzielten Einigung haben wir meines Erachtens jedoch einen vernünftigen Mittelweg gefunden, und wir in der ALDE-Fraktion können das Ergebnis der Vermittlung unterstützen. Die Vorschriften werden vereinfacht, was in bestimmten Fällen auch bedeutet, dass sie an Flexibilität einbüßen. Künftig ist es nicht möglich, die tägliche Ruhezeit in mehrere kürzere Perioden aufzuteilen. Die Regelungen schreiben eine tägliche Ruhezeit vor, die in Perioden von neun und drei Stunden aufgeteilt wird. Im Gegenzug werden jedoch die Bestimmungen in anderen Bereichen gelockert, indem beispielsweise die Regelungen in Verbindung mit dem Fährverkehr flexibler werden. Wichtig ist zudem, dass die Vorschriften jetzt auch für Lkw aus Drittländern gelten sollen, die nicht Vertragspartei des AETR-Übereinkommens sind. Lkw-Fahrer müssen unbedingt völlig ausgeruht sein, unabhängig davon, ob sie nun aus Dänemark oder der Ukraine kommen. Das Problem der Überwachung der Arbeitszeiten der Fahrer spielte in den Verhandlungen eine wesentliche Rolle. Die ALDE-Fraktion war dagegen, der Polizei die Verantwortung für die Kontrolle der Einhaltung der in den Vorschriften festgelegten Arbeitszeiten der Fahrer zu übertragen. Eine solche Kontrolle ist von Land zu Land höchst unterschiedlich organisiert, und das müssen wir akzeptieren. Das soll jedoch nicht heißen, wir seien gegen die Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie für die Fahrer, und ich möchte sogar an die Kommission appellieren, die Implementierung der Arbeitszeitrichtlinie zu überwachen und sicherzustellen, dass sie von allen Ländern einheitlich kontrolliert und umgesetzt wird, damit es auf diesem Gebiet nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Busunternehmer werden mit dem Ergebnis der Vermittlung nicht zufrieden sein. Ihnen wird es schwerer fallen, Busreisen auf dieselbe Weise wie heute zu organisieren, wo sich die Fahrer möglicherweise mehr als sechs Tage am Stück zur Verfügung stellen. Zu meinem Bedauern konnten wir in diesem Fall keine flexiblere Lösung herbeiführen. Ansonsten bin ich mit dem Gesamtergebnis zufrieden und danke Herrn Markov und dem Schattenberichterstatter für ihre Anstrengungen. Die Sache ist die, dass die Vorschrift betreffend digitale Fahrtenschreiber als Farce bezeichnet wurde, weil lange Zeit Ungewissheit über den Zeitpunkt ihrer Einführung herrschte. Die Transportunternehmen, die sich mit immer wechselnden Ankündigungen über die Vorschriften konfrontiert sahen, befanden sich in einem rechtlichen Vakuum. Diese Farce muss jetzt ein Ende haben, und deshalb möchte ich zum Schluss von Kommissar Barrot wissen, ob er garantiert, dass die Probleme bei der Umstellung der digitalen Fahrtenschreiber von den derzeitigen auf die neuen Vorschriften Berücksichtigung finden werden, wenn die neue Rechtsvorschrift über Lenk- und Ruhezeiten in einem Jahr in Kraft tritt. Können Sie das zusichern, Herr Kommissar?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών για αυτές τις δύο οδηγίες, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη υποστήριζε την αυστηρότερη παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες για τις περιόδους οδήγησης και ανάπαυσης, και χαιρετίζουμε τον ψηφιακό ταχογράφο, διότι υπάρχει ανάγκη για πιο ενιαία και συνεπή επιβολή των κανόνων. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε για την οδική ασφάλεια και το χρειαζόμαστε επίσης για να εξασφαλίσουμε δίκαιους όρους ανταγωνισμού για τους μεταφορείς και τους οδηγούς που τηρούν τους κανόνες. Οι παραβάσεις της νομοθεσίας πρέπει να εντοπίζονται και οι ένοχοι να τιμωρούνται. Είμαστε, ωστόσο, πιο σκεπτικοί για τις σημαντικές αλλαγές στους ίδιους τους κανόνες όσον αφορά τις περιόδους οδήγησης και ανάπαυσης. Είναι γεγονός ότι οι κανόνες είναι περίπλοκοι, αλλά έχουν παγιωθεί και οι οδηγοί τους γνωρίζουν. Αν τους αλλάξουμε, πρέπει να τους αλλάξουμε προς το καλύτερο. Με τον συμβιβασμό ο οποίος επιτεύχθηκε τώρα μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, πιστεύω, ωστόσο, ότι έχουμε βρει μια λογική ισορροπία, και εμείς στην Ομάδα ALDE μπορούμε να υποστηρίξουμε τον συμβιβασμό. Οι κανόνες απλουστεύονται, πράγμα που, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σημαίνει ότι γίνονται λιγότερο ευέλικτοι. Στο μέλλον, δεν θα είναι δυνατόν να χωρίζεται μια ημερήσια περίοδος ανάπαυσης σε αρκετές μικρότερες περιόδους ανάπαυσης. Οι κανόνες θα απαιτούν μια ημερήσια περίοδος ανάπαυσης να χωρίζεται σε περιόδους των εννέα και τριών ωρών. Ως αντιστάθμισμα, ωστόσο, οι κανόνες θα γίνουν πιο χαλαροί σε άλλα σημεία, προβλέποντας, για παράδειγμα, πιο ευέλικτες διατάξεις σε σχέση με τις υπηρεσίες πορθμείων. Επίσης, σημαντικό είναι ότι τώρα οι κανόνες θα καλύπτουν και τα φορτηγά από τρίτες χώρες, τα οποία δεν εμπίπτουν στη συμφωνία AETR. Είναι σημαντικό για τους οδηγούς των φορτηγών να αναπαύονται πλήρως, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από τη Δανία ή την Ουκρανία. Το ζήτημα της παρακολούθησης του χρόνου εργασίας των οδηγών κατείχε κεντρική θέση στις διαπραγματεύσεις. Η Ομάδα ALDE αντιτέθηκε στο ενδεχόμενο του να καταστεί η αστυνομία υπεύθυνη για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν τον χρόνο εργασίας των οδηγών. Η παρακολούθηση αυτή οργανώνεται πολύ διαφορετικά από τη μία χώρα στην άλλη, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δεχτούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να δούμε την οδηγία για τον χρόνο εργασίας των οδηγών να εφαρμόζεται, και θα ήθελα πράγματι να καλέσω την Επιτροπή να παρακολουθήσει την εφαρμογή της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας και να διασφαλίσει ότι όλες οι χώρες παρακολουθούν τη συμμόρφωση με την οδηγία και την εφαρμόζουν με ενιαίο τρόπο έτσι, ώστε να μην υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού ούτε σε αυτόν τον τομέα. Οι ιδιοκτήτες λεωφορείων και πούλμαν δεν θα είναι ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής. Θα δυσχερανθεί η διοργάνωση των ταξιδιών με λεωφορεία και πούλμαν κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει σήμερα, όπου οι οδηγοί μπορούν να είναι διαθέσιμοι περισσότερες από έξι ημέρες στη σειρά. Λυπάμαι που δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μια πιο ευέλικτη λύση σε αυτήν την περίπτωση. Διαφορετικά, είμαι ικανοποιημένη με το συνολικό αποτέλεσμα, και ευχαριστώ τον κ. Markov και τον σκιώδη εισηγητή για τις προσπάθειές τους. Γεγονός είναι ότι η νομοθεσία που αφορά τους ψηφιακούς ταχογράφους χαρακτηρίστηκε φάρσα, διότι για πολύ καιρό ήταν αβέβαιο το πότε θα ετίθετο σε εφαρμογή. Αντιμέτωποι με τις μεταβαλλόμενες εξαγγελίες σχετικά με τους κανόνες, οι μεταφορείς βρέθηκαν σε νομικό κενό. Νομίζω ότι είναι καιρός να τερματισθεί η φάρσα, και θα ολοκληρώσω θέτοντας την ακόλουθη ερώτηση στον Επίτροπο Barrot: θα εγγυηθείτε ότι όταν, σε έναν χρόνο, τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία για τις περιόδους οδήγησης και ανάπαυσης, θα ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που σχετίζονται με τη μετατροπή των ψηφιακών ταχογράφων από τους ισχύοντες κανόνες στους νέους; Μπορείτε να το εγγυηθείτε αυτό, κύριε Επίτροπε;"@el10
"Mr President, Commissioner, throughout the work on these two directives, the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe has been an adherent of more stringent monitoring of compliance with the rules on driving and resting times, and we welcome the digital tachograph, for there is a need for more uniform and consistent enforcement of the rules. We need this with a view to road safety, and we need it in order to ensure fair conditions of competition for those haulage contractors and drivers who observe the rules. Infringements of the legislation must be detected, and the culprits punished. We have, however, been more sceptical about significant changes to the rules themselves, where driving and resting times are concerned. It is a fact that the rules are complicated, but they are well established and they are known by the drivers. If we change them, we must change them for the better. With the conciliation now arrived at between Parliament and the Council, I believe, however, that we have found a sensible balance, and we in the ALDE Group are able to support the conciliation. The rules are being simplified, which, in certain cases, also means that they are becoming less flexible. In future, it will not be possible to divide the daily resting time into several shorter rest periods. The rules will require a daily rest period divided into periods of nine and three hours. In return, however, the rules will be relaxed at other points, granting, for example, more flexible rules in connection with ferry services. What is also important is that the rules are now also to cover lorries from third countries, which do not come within the AETR agreement. It is important for lorry drivers to be fully rested, irrespective of whether they come from Denmark or Ukraine. The issue of monitoring drivers’ working time has been important in the negotiations. The ALDE Group was opposed to the police being handed responsibility for monitoring compliance with the rules governing drivers’ working time. Such monitoring is organised very differently from one country to another, and that is something we have to accept. That does not mean that we do not want to see the Working Time Directive for drivers enforced, and I would indeed call on the Commission to monitor implementation of the Working Time Directive and ensure that all countries monitor and enforce it in a uniform manner, so that there is no distortion of competition in this area, either. Bus and coach owners will not be satisfied with the result of the conciliation. It will become more difficult to organise bus and coach journeys in the same way as at present, when drivers may make themselves available for more than six days in a row. I regret that we were unable to obtain a more flexible solution in this case. Otherwise, I am satisfied with the overall result, and I thank Mr Markov and the shadow rapporteur for their efforts. The fact is, the legislation surrounding digital tachographs has been called a farce because it has for so long been uncertain when it would be introduced. Faced with changing announcements about the rules, haulage contractors have found themselves in a legal vacuum. I think that the farce now needs to come to an end, and I would therefore conclude by putting the following question to Commissioner Barrot: will you guarantee that when, in a year’s time, the new legislation on driving and resting times is brought into force, account will be taken of the problems involved in converting the digital tachographs from the present rules to the new ones? Are you able to guarantee that, Commissioner?"@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, durante la preparación de estas dos directivas, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa ha defendido un control más riguroso del cumplimiento de las normas sobre tiempos de conducción y descanso, y acogemos con satisfacción el tacógrafo digital, dado que se necesita una aplicación más uniforme y coherente de las normas. Lo necesitamos para una mayor seguridad vial y lo necesitamos para garantizar unas condiciones de competencia justas para los conductores y contratistas de transporte que cumplen las normas. Es necesario detectar las infracciones de ley y sancionar a los culpables. No obstante, hemos sido más escépticos con respecto a la introducción de cambios significativos en las propias normas en materia de tiempos de conducción y descanso. Es un hecho que las normas son complicadas, pero están consolidadas y son conocidas por los conductores. Si las cambiamos, debemos cambiarlas a mejor. No obstante, en mi opinión, con la conciliación alcanzada ahora entre el Parlamento y el Consejo hemos conseguido un equilibrio razonable y en el Grupo ALDE estamos dispuestos a apoyar la conciliación. Estas normas se están simplificando, lo que en ciertos casos también significa que se están volviendo menos flexibles. En el futuro no será posible dividir el tiempo de descanso diario en varios períodos de descanso más breves. Las normas exigirán un tiempo de descanso diario, dividido en períodos de nueve y tres horas. Sin embargo, las normas se flexibilizarán a su vez en otros puntos, ofreciendo, por ejemplo, disposiciones más flexibles con respecto a los servicios de transbordador. No menos importante es que ahora las normas afectarán también a los camiones de terceros países que no sean partes signatarias del AETR. Es fundamental que los conductores de camiones estén bien descansados, independientemente de que procedan de Dinamarca o de Ucrania. La cuestión del control del tiempo de trabajo de los conductores ha sido importante en las negociaciones. El Grupo ALDE expresó su oposición a que sea la policía la responsable de controlar el cumplimiento de las normas que rigen el tiempo de trabajo de los conductores. Este control está organizado de forma muy diferente en los distintos países y eso tenemos que aceptarlo. Eso no significa que no queramos que se aplique la Directiva relativa al tiempo de trabajo para los conductores. En efecto, yo pediría a la Comisión que controlara la aplicación de esta Directiva y que garantizara que todos los países la controlen y cumplan de manera uniforme, para que tampoco se produzca una distorsión de la competencia en este terreno. Los propietarios de autobuses y autocares no estarán satisfechos con el resultado de la conciliación. Resultará más difícil organizar viajes en autobús y autocar del mismo modo que ahora, cuando los conductores pueden ofrecer sus servicios durante más de seis días consecutivos. Lamento que no hayamos podido conseguir una solución más flexible en este caso. Por otra parte, el resultado general me complace y quiero dar las gracias al señor Markov y al ponente alternativo por sus esfuerzos. El hecho es que se ha dicho que la legislación relativa a los tacógrafos digitales es una farsa, porque durante mucho tiempo ha existido incertidumbre acerca de la fecha de su introducción. Al enfrentarse a los cambiantes anuncios sobre las normas, los contratistas de transporte se han encontrado con un vacío legal. Creo que es necesario que la farsa llegue ahora a su fin y, por lo tanto, quiero terminar planteando la siguiente pregunta al Comisario Barrot: ¿puede usted garantizar que, dentro de un año, cuando entre en vigor la nueva legislación sobre tiempos de conducción y descanso, se tengan en cuenta los problemas derivados de la adaptación de los tacógrafos digitales a las nuevas normas? ¿Puede usted garantizarlo, señor Comisario?"@es20
"Hr. formand! Hr. kommissær! ALDE-Gruppen har gennem hele arbejdet med disse to direktiver været tilhænger af en stærkere kontrol med køre-hviletidsreglerne, og vi hilser den digitale fartskriver velkommen. Der er nemlig behov for en mere ensartet og konsekvent håndhævelse af reglerne om køre- og hviletid. Det skal vi have med hensyn til sikkerheden på vejene, og det skal vi have for at sikre rimelige konkurrenceforhold for de vognmænd og chauffører, der lever op til reglerne. Overtrædelse af lovgivningen skal opspores og straffes. Derimod har vi været mere skeptiske over for markante ændringer af selve reglerne om køre- og hviletid. Der er jo tale om komplicerede regler. Men reglerne er indarbejdede og kendte af chaufførerne. Hvis vi ændrer dem, skal der virkelig være tale om en ændring til det bedre. Med det forlig, der nu er indgået mellem Parlamentet og Rådet, mener jeg imidlertid, at vi har fundet en rimelig balance, og vi kan støtte det fra ALDE-Gruppens side. Reglerne forenkles. Det betyder i visse tilfælde også, at de bliver mindre fleksible. Den daglige hviletid vil i fremtiden ikke kunne deles op i flere mindre hvil - reglen kommer til at hedde ni plus tre timer fordelt dagligt hvil, men til gengæld lempes der andre steder f.eks. med en mere fleksibel færgeregel. Vigtigt er det også, at reglerne nu kommer til at omfatte lastvogne fra tredjelande, som ikke er under AETR-overenskomsten. Det er vigtigt, at lastvognschaufførerne er udhvilede, uanset om de kommer fra Danmark eller fra Ukraine. Spørgsmålet om kontrol af chaufførernes arbejdstid har været et vigtigt emne i forbindelse med forhandlingerne. ALDE-Gruppen var imod, at kontrol af arbejdstidsreglerne for chauffører skulle overlades til politiet. Kontrol af chaufførernes arbejdstid er organiseret meget forskelligt fra land til land, og det må vi acceptere. Det betyder ikke, at vi ikke vil have, at arbejdstidsdirektivet for chauffører skal håndhæves, og jeg vil da opfordre Kommissionen til at følge op på gennemførelsen af arbejdstidsdirektivet og til at sikre, at alle lande foretager en ensartet kontrol og håndhævelse, så der heller ikke her kommer en forvridning af konkurrencen. Busvognmændene vil ikke være tilfredse med resultatet af forliget, det bliver sværere at tilrettelægge busrejser på samme måde som i dag, hvor chaufføren kan være til rådighed i mere end seks dage i træk. Jeg beklager, at vi ikke kunne få en mere fleksibel løsning her, men ellers er jeg tilfreds med det samlede resultat, og jeg takker hr. Markov og skyggeordføreren for indsatsen. Lovgivningen omkring den digitale fartskriver er jo blevet kaldt en farce, fordi det så længe har været usikkert, hvornår den skulle indføres, og vognmændene har befundet sig i et lovmæssigt tomrum med skiftende meldinger om reglerne. Nu synes jeg, at farcen må holde op, og derfor vil jeg til sidst stille kommissær Barrot følgende spørgsmål: Vil De garantere, at der, når den nye lovgivning om køre- og hviletid sættes i kraft om et år, bliver taget hensyn til de problemer, der vil være med at omstille de digitale fartskrivere fra de nuværende regler til de nye regler? Kan De garantere det, hr. kommissær?"@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, näiden kahden direktiivin käsittelyn ajan Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä on kannattanut ajo- ja lepoaikoja koskevien sääntöjen noudattamisen tiukempaa valvontaa, ja olemme tyytyväisiä digitaalisten ajopiirtureiden käyttöönottoon, sillä sääntöjen noudattamista on valvottava yhtenäisemmin ja johdonmukaisemmin. Tämä on välttämätöntä liikenneturvallisuuden vuoksi ja siksi, että pystymme varmistamaan oikeudenmukaiset kilpailuedellytykset sääntöjä noudattaville liikennöitsijöille ja kuljettajille. Rikkomukset on selvitettävä ja syyllisiä rangaistava. Olemme kuitenkin suhtautuneet varauksellisemmin ajo- ja lepoaikoja koskevien sääntöjen merkittäviin muutoksiin. On totta, että säännöt ovat monimutkaiset, mutta ne ovat vakiintuneet ja kuljettajat tuntevat ne. Niitä on muutettava vain parempaan suuntaan. Parlamentin ja neuvoston välisen sovitteluratkaisun myötä olemme kuitenkin uskoakseni löytäneet järkevän tasapainon, ja ALDE-ryhmän jäsenet kannattavat sovitteluratkaisua. Sääntöjen yksinkertaistaminen merkitsee tietyissä tapauksissa myös niiden suurempaa joustamattomuutta. Tulevaisuudessa päivittäistä lepoaikaa ei enää voida jakaa useisiin lyhyempiin jaksoihin, sillä säännöissä edellytetään sen jakamista yhdeksän ja kolmen tunnin jaksoihin. Vastaavasti sääntöjä höllennetään muissa kohdissa, jolloin esimerkiksi lauttapalveluiden yhteydessä sovelletaan joustavampia sääntöjä. Tärkeää on sääntöjen soveltaminen myös kolmansista maista tuleviin kuorma-autoihin, jotka eivät kuulu AETR-sopimukseen. Kuorma-autonkuljettajien on oltava täysin levänneitä, tulivatpa he sitten Tanskasta tai Ukrainasta. Kuljettajien työajan valvonta on ollut tärkeä neuvottelukysymys. ALDE-ryhmä vastusti kuljettajien työaikaa koskevien sääntöjen noudattamisen valvonnan antamista poliisin tehtäväksi. Joudumme hyväksymään sen, että tällainen valvonta järjestetään eri maissa hyvin eri tavoin. Tämä ei tarkoita, ettemme toivoisi kuljettajien työaikadirektiivin noudattamista, ja kehotankin komissiota valvomaan sen täytäntöönpanoa ja varmistamaan, että kaikki maat valvovat sen noudattamista yhdenmukaisesti estääkseen kilpailun vääristymisen tälläkin alalla. Linja-autojen ja matkailulinja-autojen omistajat eivät ole tyytyväisiä sovittelun tulokseen. Linja-automatkojen järjestäminen vaikeutuu, sillä nykykäytännön mukaan kuljettajat voivat olla käytettävissä yli kuusi päivää peräkkäin. Valitettavasti emme pystyneet saavuttamaan joustavampaa ratkaisua tässä tapauksessa. Muutoin olen tyytyväinen kokonaistulokseen ja kiitän jäsen Markovia ja varjoesittelijöitä heidän työstään. Digitaalisia ajopiirtureita koskevaa lainsäädäntöä on kutsuttu farssiksi, koska sen käyttöönotto on niin pitkään ollut epävarmaa. Sääntöjä koskevien tietojen muuttuminen on jättänyt liikennöitsijät oikeudelliseen tyhjiöön. Mielestäni ilveilyn on nyt loputtava, ja esitänkin lopuksi kysymyksen komission jäsenelle Barrot’lle: kun uusi ajo- ja lepoaikoja koskeva lainsäädäntö saatetaan vuoden kuluessa voimaan, takaatteko, että silloin otetaan huomioon ne ongelmat, joita aiheuttaa digitaalisten ajopiirturien muuntaminen nykyisistä säännöistä uusia sääntöjä vastaaviksi? Pystyttekö takaamaan sen, arvoisa komission jäsen?"@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, tout au long des travaux sur ces deux directives, le groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe a prôné un contrôle plus strict du respect des règles sur les temps de conduite et de repos. Nous nous réjouissons de l’introduction du tachygraphe numérique, car une mise en application plus uniforme et cohérente des règles s’impose, laquelle est nécessaire à la sécurité routière et à l’instauration de conditions de concurrence équitable pour les entreprises de transport routier et conducteurs qui observent les règles. Il convient d’identifier les infractions à la législation et de punir les contrevenants. Cependant, nous sommes plus sceptiques vis-à-vis de modifications majeures des règles elles-mêmes, en ce qui concerne les temps de conduite et de repos. Certes, ces dernières sont complexes, mais elles sont également bien établies et sont connues des chauffeurs. Si nous y apportons des modifications, nous devons le faire dans un souci d’amélioration. La conciliation entre le Parlement et le Conseil ayant aujourd’hui abouti, je pense cependant que nous avons trouvé un équilibre raisonnable, et nous, les membres de l’ALDE, sommes en mesure de soutenir cette procédure. Les règles sont en cours de simplification, ce qui implique dans certains cas une perte de leur souplesse. À l’avenir, il ne sera plus possible de diviser la durée de repos journalière en plusieurs tranches de repos plus courtes. En revanche, la disposition exigera de répartir le temps de repos journalier en tranches de neuf et trois heures. Mais, en contrepartie, les règles seront assouplies pour d’autres points, tels que les services de transbordeurs. Il importe également que les règles couvrent dès à présent les camions issus de pays tiers qui ne sont pas parties à l’accord AETR, que les chauffeurs de poids lourds puissent récupérer complètement, qu’ils soient originaires du Danemark ou d’Ukraine. La question du contrôle du temps de travail des conducteurs a pesé dans les négociations. Le groupe ALDE s’opposait à ce que l’on confie à la police le contrôle de la conformité avec les dispositions régissant le temps de travail des conducteurs. Ce type de contrôle s’organise de multiples façons d’un État membre à l’autre, réalité que nous devons accepter. Cela ne signifie pas que nous ne voulons pas que la directive sur le temps de travail s’applique également aux conducteurs. D’ailleurs, j’en appelle à la Commission pour qu’elle en surveille la mise en œuvre et fasse en sorte que tous les pays la contrôlent et la mettent en œuvre de manière homogène, de sorte que l’on n’observe plus de distorsions de concurrence dans ce domaine. Les propriétaires de bus et de cars trouveront le résultat de la conciliation difficile à avaler. Les conditions pour l’organisation de voyages en bus et en car se durciront, les conducteurs pouvant à l’heure actuelle se proposer de travailler six jours d’affilée. Je regrette que nous n’ayons pas été à même de parvenir à une solution plus flexible sur ce point. Autrement, je suis satisfaite du résultat dans son ensemble, et je remercie M. Markov et le rapporteur fictif pour leurs efforts. En fait, la législation relative aux tachygraphes numériques a été qualifiée de farce, car le moment de son entrée en vigueur est longtemps resté incertain. Face aux changements des règles annoncés, les entrepreneurs de transport par route se sont retrouvés dans un vide juridique. Je pense qu’il est temps que la farce prenne fin. Aussi, je conclurai en soumettant la question suivante au commissaire Barrot: pouvez-vous nous garantir que, d’ici un an, lorsque la nouvelle législation sur les temps de conduite et de repos sera entrée en vigueur, les problèmes dus à l’adaptation des tachygraphes numériques à la nouvelle législation seront pris en considération? Pouvez-vous nous l’assurer, Monsieur le Commissaire?"@fr8
"Hr. formand! Hr. kommissær! ALDE-Gruppen har gennem hele arbejdet med disse to direktiver været tilhænger af en stærkere kontrol med køre-hviletidsreglerne, og vi hilser den digitale fartskriver velkommen. Der er nemlig behov for en mere ensartet og konsekvent håndhævelse af reglerne om køre- og hviletid. Det skal vi have med hensyn til sikkerheden på vejene, og det skal vi have for at sikre rimelige konkurrenceforhold for de vognmænd og chauffører, der lever op til reglerne. Overtrædelse af lovgivningen skal opspores og straffes. Derimod har vi været mere skeptiske over for markante ændringer af selve reglerne om køre- og hviletid. Der er jo tale om komplicerede regler. Men reglerne er indarbejdede og kendte af chaufførerne. Hvis vi ændrer dem, skal der virkelig være tale om en ændring til det bedre. Med det forlig, der nu er indgået mellem Parlamentet og Rådet, mener jeg imidlertid, at vi har fundet en rimelig balance, og vi kan støtte det fra ALDE-Gruppens side. Reglerne forenkles. Det betyder i visse tilfælde også, at de bliver mindre fleksible. Den daglige hviletid vil i fremtiden ikke kunne deles op i flere mindre hvil - reglen kommer til at hedde ni plus tre timer fordelt dagligt hvil, men til gengæld lempes der andre steder f.eks. med en mere fleksibel færgeregel. Vigtigt er det også, at reglerne nu kommer til at omfatte lastvogne fra tredjelande, som ikke er under AETR-overenskomsten. Det er vigtigt, at lastvognschaufførerne er udhvilede, uanset om de kommer fra Danmark eller fra Ukraine. Spørgsmålet om kontrol af chaufførernes arbejdstid har været et vigtigt emne i forbindelse med forhandlingerne. ALDE-Gruppen var imod, at kontrol af arbejdstidsreglerne for chauffører skulle overlades til politiet. Kontrol af chaufførernes arbejdstid er organiseret meget forskelligt fra land til land, og det må vi acceptere. Det betyder ikke, at vi ikke vil have, at arbejdstidsdirektivet for chauffører skal håndhæves, og jeg vil da opfordre Kommissionen til at følge op på gennemførelsen af arbejdstidsdirektivet og til at sikre, at alle lande foretager en ensartet kontrol og håndhævelse, så der heller ikke her kommer en forvridning af konkurrencen. Busvognmændene vil ikke være tilfredse med resultatet af forliget, det bliver sværere at tilrettelægge busrejser på samme måde som i dag, hvor chaufføren kan være til rådighed i mere end seks dage i træk. Jeg beklager, at vi ikke kunne få en mere fleksibel løsning her, men ellers er jeg tilfreds med det samlede resultat, og jeg takker hr. Markov og skyggeordføreren for indsatsen. Lovgivningen omkring den digitale fartskriver er jo blevet kaldt en farce, fordi det så længe har været usikkert, hvornår den skulle indføres, og vognmændene har befundet sig i et lovmæssigt tomrum med skiftende meldinger om reglerne. Nu synes jeg, at farcen må holde op, og derfor vil jeg til sidst stille kommissær Barrot følgende spørgsmål: Vil De garantere, at der, når den nye lovgivning om køre- og hviletid sættes i kraft om et år, bliver taget hensyn til de problemer, der vil være med at omstille de digitale fartskrivere fra de nuværende regler til de nye regler? Kan De garantere det, hr. kommissær?"@hu11
"Signor Presidente, signor Commissario, durante l’intero lavoro su queste due direttive il gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa si è schierato a favore di un controllo più severo del rispetto delle regole sui tempi di guida e di riposo, e accogliamo con soddisfazione l’introduzione del tachigrafo digitale, poiché è necessaria un’attuazione più uniforme e coerente delle normative. Abbiamo bisogno di questo strumento in funzione della sicurezza stradale e per garantire condizioni eque di concorrenza per i vettori e i conducenti che rispettano le regole. Le violazioni della legislazione devono essere rilevate e i colpevoli puniti. Abbiamo espresso maggiore scetticismo, tuttavia, riguardo a modifiche significative alle regole sui tempi di guida e di riposo. E’ un dato di fatto che le regole sono complicate, ma sono consolidate e note ai conducenti. Se le cambiamo, dobbiamo cambiarle in meglio. Con la conciliazione tra Parlamento e Consiglio ritengo, comunque, che abbiamo trovato un equilibrio ragionevole e il gruppo ALDE può sostenere il risultato raggiunto. Le regole sono state semplificate, il che significa anche che in certi casi stanno diventando meno flessibili. In futuro non sarà possibile suddividere il tempo di riposo quotidiano in periodi più brevi. Le regole imporranno un periodo di riposo quotidiano diviso in periodi di nove e tre ore. In cambio saranno ammorbidite su altri punti, prevedendo, ad esempio, maggiore flessibilità in relazione ai servizi di traghetto. Un altro punto importante è che le regole ora riguardano anche gli automezzi dei paesi terzi, che non rientrano nell’accordo AETR. E’ importante che gli autotrasportatori siano ben riposati, indipendentemente dal fatto che provengano dalla Danimarca o dall’Ucraina. La questione del controllo dell’orario di lavoro dei conducenti è stata importante nei negoziati. Il gruppo ALDE si è opposto alla proposta di affidare alla polizia la responsabilità di controllare il rispetto delle regole che disciplinano l’orario di lavoro dei conducenti. Tale controllo è organizzato in modo molto diverso da un paese all’altro e questo è un fatto che dobbiamo accettare. Ciò non significa che non vogliamo l’applicazione della direttiva sull’orario di lavoro per i conducenti e inviterei la Commissione a controllare l’attuazione di tale direttiva e ad assicurare che tutti i paesi provvedano ai controlli e all’applicazione in modo uniforme, in modo da evitare distorsioni della concorrenza in questo settore. I proprietari di e di non saranno soddisfatti del risultato della conciliazione. Diventerà più difficile organizzare viaggi con questi mezzi di trasporto rispetto a quanto avviene attualmente, quando i conducenti possono rendersi disponibili per più di sei giorni di seguito. Mi rammarico del fatto che non siamo stati capaci di trovare una soluzione più flessibile in questo caso. Per il resto, sono soddisfatto del risultato complessivo, e ringrazio l’onorevole Markov e il relatore ombra per il loro impegno. Il fatto è che la normativa riguardante i tachigrafi digitali è stata definita una farsa perché è rimasto a lungo incerto il momento della sua introduzione. Di fronte ad annunci di modifiche alle regole, i vettori si sono trovati in un vuoto giuridico. Penso che la farsa ora debba finire e concluderei quindi ponendo la seguente domanda al Commissario Barrot: intende garantire che quando, tra un anno, entrerà in vigore la nuova normativa sui tempi di guida e di riposo, si terrà conto dei problemi che comporta la conversione dei tachigrafi digitali dalle regole attuali alle nuove norme? Può garantirlo, signor Commissario?"@it12
"Hr. formand! Hr. kommissær! ALDE-Gruppen har gennem hele arbejdet med disse to direktiver været tilhænger af en stærkere kontrol med køre-hviletidsreglerne, og vi hilser den digitale fartskriver velkommen. Der er nemlig behov for en mere ensartet og konsekvent håndhævelse af reglerne om køre- og hviletid. Det skal vi have med hensyn til sikkerheden på vejene, og det skal vi have for at sikre rimelige konkurrenceforhold for de vognmænd og chauffører, der lever op til reglerne. Overtrædelse af lovgivningen skal opspores og straffes. Derimod har vi været mere skeptiske over for markante ændringer af selve reglerne om køre- og hviletid. Der er jo tale om komplicerede regler. Men reglerne er indarbejdede og kendte af chaufførerne. Hvis vi ændrer dem, skal der virkelig være tale om en ændring til det bedre. Med det forlig, der nu er indgået mellem Parlamentet og Rådet, mener jeg imidlertid, at vi har fundet en rimelig balance, og vi kan støtte det fra ALDE-Gruppens side. Reglerne forenkles. Det betyder i visse tilfælde også, at de bliver mindre fleksible. Den daglige hviletid vil i fremtiden ikke kunne deles op i flere mindre hvil - reglen kommer til at hedde ni plus tre timer fordelt dagligt hvil, men til gengæld lempes der andre steder f.eks. med en mere fleksibel færgeregel. Vigtigt er det også, at reglerne nu kommer til at omfatte lastvogne fra tredjelande, som ikke er under AETR-overenskomsten. Det er vigtigt, at lastvognschaufførerne er udhvilede, uanset om de kommer fra Danmark eller fra Ukraine. Spørgsmålet om kontrol af chaufførernes arbejdstid har været et vigtigt emne i forbindelse med forhandlingerne. ALDE-Gruppen var imod, at kontrol af arbejdstidsreglerne for chauffører skulle overlades til politiet. Kontrol af chaufførernes arbejdstid er organiseret meget forskelligt fra land til land, og det må vi acceptere. Det betyder ikke, at vi ikke vil have, at arbejdstidsdirektivet for chauffører skal håndhæves, og jeg vil da opfordre Kommissionen til at følge op på gennemførelsen af arbejdstidsdirektivet og til at sikre, at alle lande foretager en ensartet kontrol og håndhævelse, så der heller ikke her kommer en forvridning af konkurrencen. Busvognmændene vil ikke være tilfredse med resultatet af forliget, det bliver sværere at tilrettelægge busrejser på samme måde som i dag, hvor chaufføren kan være til rådighed i mere end seks dage i træk. Jeg beklager, at vi ikke kunne få en mere fleksibel løsning her, men ellers er jeg tilfreds med det samlede resultat, og jeg takker hr. Markov og skyggeordføreren for indsatsen. Lovgivningen omkring den digitale fartskriver er jo blevet kaldt en farce, fordi det så længe har været usikkert, hvornår den skulle indføres, og vognmændene har befundet sig i et lovmæssigt tomrum med skiftende meldinger om reglerne. Nu synes jeg, at farcen må holde op, og derfor vil jeg til sidst stille kommissær Barrot følgende spørgsmål: Vil De garantere, at der, når den nye lovgivning om køre- og hviletid sættes i kraft om et år, bliver taget hensyn til de problemer, der vil være med at omstille de digitale fartskrivere fra de nuværende regler til de nye regler? Kan De garantere det, hr. kommissær?"@lt14
"Hr. formand! Hr. kommissær! ALDE-Gruppen har gennem hele arbejdet med disse to direktiver været tilhænger af en stærkere kontrol med køre-hviletidsreglerne, og vi hilser den digitale fartskriver velkommen. Der er nemlig behov for en mere ensartet og konsekvent håndhævelse af reglerne om køre- og hviletid. Det skal vi have med hensyn til sikkerheden på vejene, og det skal vi have for at sikre rimelige konkurrenceforhold for de vognmænd og chauffører, der lever op til reglerne. Overtrædelse af lovgivningen skal opspores og straffes. Derimod har vi været mere skeptiske over for markante ændringer af selve reglerne om køre- og hviletid. Der er jo tale om komplicerede regler. Men reglerne er indarbejdede og kendte af chaufførerne. Hvis vi ændrer dem, skal der virkelig være tale om en ændring til det bedre. Med det forlig, der nu er indgået mellem Parlamentet og Rådet, mener jeg imidlertid, at vi har fundet en rimelig balance, og vi kan støtte det fra ALDE-Gruppens side. Reglerne forenkles. Det betyder i visse tilfælde også, at de bliver mindre fleksible. Den daglige hviletid vil i fremtiden ikke kunne deles op i flere mindre hvil - reglen kommer til at hedde ni plus tre timer fordelt dagligt hvil, men til gengæld lempes der andre steder f.eks. med en mere fleksibel færgeregel. Vigtigt er det også, at reglerne nu kommer til at omfatte lastvogne fra tredjelande, som ikke er under AETR-overenskomsten. Det er vigtigt, at lastvognschaufførerne er udhvilede, uanset om de kommer fra Danmark eller fra Ukraine. Spørgsmålet om kontrol af chaufførernes arbejdstid har været et vigtigt emne i forbindelse med forhandlingerne. ALDE-Gruppen var imod, at kontrol af arbejdstidsreglerne for chauffører skulle overlades til politiet. Kontrol af chaufførernes arbejdstid er organiseret meget forskelligt fra land til land, og det må vi acceptere. Det betyder ikke, at vi ikke vil have, at arbejdstidsdirektivet for chauffører skal håndhæves, og jeg vil da opfordre Kommissionen til at følge op på gennemførelsen af arbejdstidsdirektivet og til at sikre, at alle lande foretager en ensartet kontrol og håndhævelse, så der heller ikke her kommer en forvridning af konkurrencen. Busvognmændene vil ikke være tilfredse med resultatet af forliget, det bliver sværere at tilrettelægge busrejser på samme måde som i dag, hvor chaufføren kan være til rådighed i mere end seks dage i træk. Jeg beklager, at vi ikke kunne få en mere fleksibel løsning her, men ellers er jeg tilfreds med det samlede resultat, og jeg takker hr. Markov og skyggeordføreren for indsatsen. Lovgivningen omkring den digitale fartskriver er jo blevet kaldt en farce, fordi det så længe har været usikkert, hvornår den skulle indføres, og vognmændene har befundet sig i et lovmæssigt tomrum med skiftende meldinger om reglerne. Nu synes jeg, at farcen må holde op, og derfor vil jeg til sidst stille kommissær Barrot følgende spørgsmål: Vil De garantere, at der, når den nye lovgivning om køre- og hviletid sættes i kraft om et år, bliver taget hensyn til de problemer, der vil være med at omstille de digitale fartskrivere fra de nuværende regler til de nye regler? Kan De garantere det, hr. kommissær?"@lv13
"Hr. formand! Hr. kommissær! ALDE-Gruppen har gennem hele arbejdet med disse to direktiver været tilhænger af en stærkere kontrol med køre-hviletidsreglerne, og vi hilser den digitale fartskriver velkommen. Der er nemlig behov for en mere ensartet og konsekvent håndhævelse af reglerne om køre- og hviletid. Det skal vi have med hensyn til sikkerheden på vejene, og det skal vi have for at sikre rimelige konkurrenceforhold for de vognmænd og chauffører, der lever op til reglerne. Overtrædelse af lovgivningen skal opspores og straffes. Derimod har vi været mere skeptiske over for markante ændringer af selve reglerne om køre- og hviletid. Der er jo tale om komplicerede regler. Men reglerne er indarbejdede og kendte af chaufførerne. Hvis vi ændrer dem, skal der virkelig være tale om en ændring til det bedre. Med det forlig, der nu er indgået mellem Parlamentet og Rådet, mener jeg imidlertid, at vi har fundet en rimelig balance, og vi kan støtte det fra ALDE-Gruppens side. Reglerne forenkles. Det betyder i visse tilfælde også, at de bliver mindre fleksible. Den daglige hviletid vil i fremtiden ikke kunne deles op i flere mindre hvil - reglen kommer til at hedde ni plus tre timer fordelt dagligt hvil, men til gengæld lempes der andre steder f.eks. med en mere fleksibel færgeregel. Vigtigt er det også, at reglerne nu kommer til at omfatte lastvogne fra tredjelande, som ikke er under AETR-overenskomsten. Det er vigtigt, at lastvognschaufførerne er udhvilede, uanset om de kommer fra Danmark eller fra Ukraine. Spørgsmålet om kontrol af chaufførernes arbejdstid har været et vigtigt emne i forbindelse med forhandlingerne. ALDE-Gruppen var imod, at kontrol af arbejdstidsreglerne for chauffører skulle overlades til politiet. Kontrol af chaufførernes arbejdstid er organiseret meget forskelligt fra land til land, og det må vi acceptere. Det betyder ikke, at vi ikke vil have, at arbejdstidsdirektivet for chauffører skal håndhæves, og jeg vil da opfordre Kommissionen til at følge op på gennemførelsen af arbejdstidsdirektivet og til at sikre, at alle lande foretager en ensartet kontrol og håndhævelse, så der heller ikke her kommer en forvridning af konkurrencen. Busvognmændene vil ikke være tilfredse med resultatet af forliget, det bliver sværere at tilrettelægge busrejser på samme måde som i dag, hvor chaufføren kan være til rådighed i mere end seks dage i træk. Jeg beklager, at vi ikke kunne få en mere fleksibel løsning her, men ellers er jeg tilfreds med det samlede resultat, og jeg takker hr. Markov og skyggeordføreren for indsatsen. Lovgivningen omkring den digitale fartskriver er jo blevet kaldt en farce, fordi det så længe har været usikkert, hvornår den skulle indføres, og vognmændene har befundet sig i et lovmæssigt tomrum med skiftende meldinger om reglerne. Nu synes jeg, at farcen må holde op, og derfor vil jeg til sidst stille kommissær Barrot følgende spørgsmål: Vil De garantere, at der, når den nye lovgivning om køre- og hviletid sættes i kraft om et år, bliver taget hensyn til de problemer, der vil være med at omstille de digitale fartskrivere fra de nuværende regler til de nye regler? Kan De garantere det, hr. kommissær?"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, de ALDE-Fractie was gedurende al het werk met deze twee richtlijnen voorstander van een strengere controle van de rij- en rusttijdregels en wij verwelkomen de digitale tachograaf. Er is namelijk behoefte aan een meer uniforme en consequente handhaving van de rij- en rusttijdregels. Die hebben we nodig met het oog op de verkeersveiligheid, en die hebben we nodig om een eerlijke concurrentiesituatie te garanderen voor de wegvervoerders en chauffeurs die zich aan de regels houden. Overtredingen van de wetgeving moeten worden opgespoord en bestraft. Daarentegen stonden we wat sceptischer tegenover substantiële wijzigingen van de rij- en rusttijdregels zelf. Het gaat hier weliswaar om ingewikkelde regels, maar er wordt al langer mee gewerkt en de chauffeurs zijn ermee bekend. Als we de regels wijzigen, moet er wel echt sprake zijn van een verandering ten goede. Met het compromis dat in de bemiddeling tussen het Parlement en de Raad is bereikt, denk ik dat we een redelijk evenwicht hebben gevonden en vanuit de ALDE-Fractie kunnen we het bemiddelingsresultaat dan ook steunen. De regels worden vereenvoudigd en dat betekent in bepaalde gevallen ook dat ze minder flexibel worden. De dagelijkse rusttijd zal in de toekomst niet meer kunnen worden opgedeeld in meerdere kortere rustperioden - voortaan is een dagelijkse rusttijd voorgeschreven die hooguit verdeeld is in twee periodes, van negen respectievelijk drie uur. Daar staat echter tegenover dat de regels op andere plaatsen worden versoepeld, met onder andere een meer flexibele regelgeving met betrekking tot veerdiensten. Het is ook belangrijk dat de regels voortaan ook betrekking hebben op vrachtwagens van derde landen die niet onder de AETR-overeenkomst vallen. Het is belangrijk dat vrachtwagenchauffeurs volledig uitgerust zijn, ongeacht of ze uit Denemarken komen of uit Oekraïne. De kwestie van de controle op de arbeidstijden van de chauffeurs is een belangrijk onderwerp geweest tijdens de onderhandelingen. De ALDE-Fractie was tegen het voorstel om de controle op de naleving van de arbeidstijdregels voor chauffeurs over te laten aan de politie. De controle op de arbeidstijden van chauffeurs is van land tot land nogal verschillend geregeld en dat moeten we accepteren. Dat betekent niet dat we niet willen dat de arbeidstijdenrichtlijn voor chauffeurs wordt gehandhaafd, en ik wil de Commissie dan ook oproepen toezicht te blijven houden op de omzetting van de arbeidstijdenrichtlijn en ervoor te zorgen dat alle landen de controle en handhaving op een uniforme wijze uitvoeren, zodat er ook geen concurrentieverstoringen ontstaan. Bus- en touringcareigenaars zullen niet tevreden zijn met het resultaat van de bemiddeling, want het wordt moeilijker om busreizen te organiseren op dezelfde manier als nu, waarbij een chauffeur meer dan zes dagen achter elkaar beschikbaar kan zijn. Ik vind het jammer dat we hier geen meer flexibele oplossing hebben kunnen bereiken, maar verder ben ik tevreden met het algehele resultaat en ik dank de heer Markov en de schaduwrapporteurs voor hun inzet. De wetgeving rond de digitale tachograaf is wel een farce genoemd, omdat het zo lang onzeker was wanneer die wetgeving zou worden ingevoerd en de wegvervoerders zich in een wettelijk vacuüm bevonden door de wisselende mededelingen over de regels. Ik vind dat de farce nu op moet houden en daarom wil ik tot slot commissaris Barrot de volgende vraag stellen: wilt u garanderen dat er, wanneer de nieuwe wetgeving rond de rij- en rusttijden over een jaar van kracht wordt, rekening wordt gehouden met de problemen die ontstaan bij het omzetten van de digitale tachografen van de nu geldende naar de nieuwe regels? Kunt u dat garanderen, mijnheer de commissaris?"@nl3
"Hr. formand! Hr. kommissær! ALDE-Gruppen har gennem hele arbejdet med disse to direktiver været tilhænger af en stærkere kontrol med køre-hviletidsreglerne, og vi hilser den digitale fartskriver velkommen. Der er nemlig behov for en mere ensartet og konsekvent håndhævelse af reglerne om køre- og hviletid. Det skal vi have med hensyn til sikkerheden på vejene, og det skal vi have for at sikre rimelige konkurrenceforhold for de vognmænd og chauffører, der lever op til reglerne. Overtrædelse af lovgivningen skal opspores og straffes. Derimod har vi været mere skeptiske over for markante ændringer af selve reglerne om køre- og hviletid. Der er jo tale om komplicerede regler. Men reglerne er indarbejdede og kendte af chaufførerne. Hvis vi ændrer dem, skal der virkelig være tale om en ændring til det bedre. Med det forlig, der nu er indgået mellem Parlamentet og Rådet, mener jeg imidlertid, at vi har fundet en rimelig balance, og vi kan støtte det fra ALDE-Gruppens side. Reglerne forenkles. Det betyder i visse tilfælde også, at de bliver mindre fleksible. Den daglige hviletid vil i fremtiden ikke kunne deles op i flere mindre hvil - reglen kommer til at hedde ni plus tre timer fordelt dagligt hvil, men til gengæld lempes der andre steder f.eks. med en mere fleksibel færgeregel. Vigtigt er det også, at reglerne nu kommer til at omfatte lastvogne fra tredjelande, som ikke er under AETR-overenskomsten. Det er vigtigt, at lastvognschaufførerne er udhvilede, uanset om de kommer fra Danmark eller fra Ukraine. Spørgsmålet om kontrol af chaufførernes arbejdstid har været et vigtigt emne i forbindelse med forhandlingerne. ALDE-Gruppen var imod, at kontrol af arbejdstidsreglerne for chauffører skulle overlades til politiet. Kontrol af chaufførernes arbejdstid er organiseret meget forskelligt fra land til land, og det må vi acceptere. Det betyder ikke, at vi ikke vil have, at arbejdstidsdirektivet for chauffører skal håndhæves, og jeg vil da opfordre Kommissionen til at følge op på gennemførelsen af arbejdstidsdirektivet og til at sikre, at alle lande foretager en ensartet kontrol og håndhævelse, så der heller ikke her kommer en forvridning af konkurrencen. Busvognmændene vil ikke være tilfredse med resultatet af forliget, det bliver sværere at tilrettelægge busrejser på samme måde som i dag, hvor chaufføren kan være til rådighed i mere end seks dage i træk. Jeg beklager, at vi ikke kunne få en mere fleksibel løsning her, men ellers er jeg tilfreds med det samlede resultat, og jeg takker hr. Markov og skyggeordføreren for indsatsen. Lovgivningen omkring den digitale fartskriver er jo blevet kaldt en farce, fordi det så længe har været usikkert, hvornår den skulle indføres, og vognmændene har befundet sig i et lovmæssigt tomrum med skiftende meldinger om reglerne. Nu synes jeg, at farcen må holde op, og derfor vil jeg til sidst stille kommissær Barrot følgende spørgsmål: Vil De garantere, at der, når den nye lovgivning om køre- og hviletid sættes i kraft om et år, bliver taget hensyn til de problemer, der vil være med at omstille de digitale fartskrivere fra de nuværende regler til de nye regler? Kan De garantere det, hr. kommissær?"@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, ao longo de todo o trabalho relativamente a estas duas directivas, o Grupo da Aliança dos Liberais e Democratas pela Europa tem sido partidário de uma monitorização mais rigorosa do cumprimento das normas relativamente aos períodos de condução e de repouso, além de nos congratularmos com a introdução do tacógrafo digital, dada a necessidade de uma uniforme e coerente aplicação das normas. Tal é necessário numa perspectiva de se atingir a segurança rodoviária e de assegurar condições equitativas de concorrência para os operadores e condutores do sector dos transportes que cumprem as regras. As infracções à legislação têm de ser detectadas e os prevaricadores punidos. Mantivemo-nos, contudo, mais cépticos relativamente a alterações significativas às normas propriamente ditas, no que se refere aos períodos de condução e de repouso. É um facto que as normas são complicadas, mas encontram-se bem estipuladas e são conhecidas pelos condutores. Se as vamos mudar, então mudemo-las para melhor. No entanto, com o consenso obtido no processo de conciliação entre o Parlamento e o Conselho, creio que conseguimos um equilíbrio correcto, e daí que o grupo ALDE esteja disposto a apoiar o resultado da conciliação. A legislação está a ser simplificada, o que, em certos casos, significa também que se está a tornar menos flexível. Futuramente, vai deixar de ser possível dividir o período diário de repouso em vários pequenos períodos de repouso. As disposições obrigarão a um período diário de repouso dividido em períodos de nove e três horas. Em contrapartida, haverá pontos em que a legislação será flexibilizada ao conceder, por exemplo, normas menos rígidas relativamente à deslocação em barcos de passagem ( ). Outro aspecto importante é o facto de estas disposições incluírem agora camiões de países terceiros, não contemplados no Acordo “AETR”. É importante que os condutores dos camiões tenham tido o repouso devido, independentemente de a sua proveniência ser a Dinamarca ou a Ucrânia O tema da monitorização do período de tempo de trabalho dos condutores tem sido uma componente importante das negociações. O grupo ALDE opôs-se à atribuição de responsabilidade à polícia para o controlo do cumprimento das disposições relativas ao período de tempo de trabalho dos condutores. Tal controlo é organizado de modo diferente de país para país, e este é um facto que temos de aceitar. Isto não quer dizer que não desejamos ver aplicada a Directiva relativa à organização do tempo de trabalho dos condutores, e eu exortaria inclusive a Comissão a controlar a implementação da Directiva relativa à organização do tempo de trabalho e a assegurar que todos os países procedem, de um modo uniforme, à sua monitorização e aplicação, garantindo assim que, também neste domínio, não há distorção da concorrência. Os operadores de autocarros e camionetas não vão ficar satisfeitos com o resultado do processo de conciliação. Vai tornar-se mais difícil organizar viagens de autocarro e camioneta nos mesmos moldes do presente, em que os condutores estão disponíveis durante mais de seis dias seguidos. Lamento não conseguirmos obter uma solução mais flexível neste caso. No restante, estou satisfeita com o resultado obtido globalmente e agradeço ao senhor deputado Markov e ao relator-sombra pelos esforços que desenvolveram. É um facto que a legislação relacionada com os tacógrafos digitais tem sido chamada de farsa, dada a longa incerteza relativamente a quando seria introduzida. Perante o anúncio de alterações das disposições, os operadores de transportes deram por si numa situação de vazio jurídico. Penso que a farsa tem de terminar agora, e, nesta perspectiva, eu concluiria a minha intervenção com a seguinte pergunta ao Senhor Comissário Barrot: garante-nos que, dentro de um ano, quando entrar em vigor a nova legislação sobre períodos de condução e de repouso, serão tidos em conta os problemas envolvidos pela conversão dos tacógrafos digitais a partir das normas antigas para as novas? Está em condições de dar essa garantia, Senhor Comissário?"@pt17
"Hr. formand! Hr. kommissær! ALDE-Gruppen har gennem hele arbejdet med disse to direktiver været tilhænger af en stærkere kontrol med køre-hviletidsreglerne, og vi hilser den digitale fartskriver velkommen. Der er nemlig behov for en mere ensartet og konsekvent håndhævelse af reglerne om køre- og hviletid. Det skal vi have med hensyn til sikkerheden på vejene, og det skal vi have for at sikre rimelige konkurrenceforhold for de vognmænd og chauffører, der lever op til reglerne. Overtrædelse af lovgivningen skal opspores og straffes. Derimod har vi været mere skeptiske over for markante ændringer af selve reglerne om køre- og hviletid. Der er jo tale om komplicerede regler. Men reglerne er indarbejdede og kendte af chaufførerne. Hvis vi ændrer dem, skal der virkelig være tale om en ændring til det bedre. Med det forlig, der nu er indgået mellem Parlamentet og Rådet, mener jeg imidlertid, at vi har fundet en rimelig balance, og vi kan støtte det fra ALDE-Gruppens side. Reglerne forenkles. Det betyder i visse tilfælde også, at de bliver mindre fleksible. Den daglige hviletid vil i fremtiden ikke kunne deles op i flere mindre hvil - reglen kommer til at hedde ni plus tre timer fordelt dagligt hvil, men til gengæld lempes der andre steder f.eks. med en mere fleksibel færgeregel. Vigtigt er det også, at reglerne nu kommer til at omfatte lastvogne fra tredjelande, som ikke er under AETR-overenskomsten. Det er vigtigt, at lastvognschaufførerne er udhvilede, uanset om de kommer fra Danmark eller fra Ukraine. Spørgsmålet om kontrol af chaufførernes arbejdstid har været et vigtigt emne i forbindelse med forhandlingerne. ALDE-Gruppen var imod, at kontrol af arbejdstidsreglerne for chauffører skulle overlades til politiet. Kontrol af chaufførernes arbejdstid er organiseret meget forskelligt fra land til land, og det må vi acceptere. Det betyder ikke, at vi ikke vil have, at arbejdstidsdirektivet for chauffører skal håndhæves, og jeg vil da opfordre Kommissionen til at følge op på gennemførelsen af arbejdstidsdirektivet og til at sikre, at alle lande foretager en ensartet kontrol og håndhævelse, så der heller ikke her kommer en forvridning af konkurrencen. Busvognmændene vil ikke være tilfredse med resultatet af forliget, det bliver sværere at tilrettelægge busrejser på samme måde som i dag, hvor chaufføren kan være til rådighed i mere end seks dage i træk. Jeg beklager, at vi ikke kunne få en mere fleksibel løsning her, men ellers er jeg tilfreds med det samlede resultat, og jeg takker hr. Markov og skyggeordføreren for indsatsen. Lovgivningen omkring den digitale fartskriver er jo blevet kaldt en farce, fordi det så længe har været usikkert, hvornår den skulle indføres, og vognmændene har befundet sig i et lovmæssigt tomrum med skiftende meldinger om reglerne. Nu synes jeg, at farcen må holde op, og derfor vil jeg til sidst stille kommissær Barrot følgende spørgsmål: Vil De garantere, at der, når den nye lovgivning om køre- og hviletid sættes i kraft om et år, bliver taget hensyn til de problemer, der vil være med at omstille de digitale fartskrivere fra de nuværende regler til de nye regler? Kan De garantere det, hr. kommissær?"@sk18
"Hr. formand! Hr. kommissær! ALDE-Gruppen har gennem hele arbejdet med disse to direktiver været tilhænger af en stærkere kontrol med køre-hviletidsreglerne, og vi hilser den digitale fartskriver velkommen. Der er nemlig behov for en mere ensartet og konsekvent håndhævelse af reglerne om køre- og hviletid. Det skal vi have med hensyn til sikkerheden på vejene, og det skal vi have for at sikre rimelige konkurrenceforhold for de vognmænd og chauffører, der lever op til reglerne. Overtrædelse af lovgivningen skal opspores og straffes. Derimod har vi været mere skeptiske over for markante ændringer af selve reglerne om køre- og hviletid. Der er jo tale om komplicerede regler. Men reglerne er indarbejdede og kendte af chaufførerne. Hvis vi ændrer dem, skal der virkelig være tale om en ændring til det bedre. Med det forlig, der nu er indgået mellem Parlamentet og Rådet, mener jeg imidlertid, at vi har fundet en rimelig balance, og vi kan støtte det fra ALDE-Gruppens side. Reglerne forenkles. Det betyder i visse tilfælde også, at de bliver mindre fleksible. Den daglige hviletid vil i fremtiden ikke kunne deles op i flere mindre hvil - reglen kommer til at hedde ni plus tre timer fordelt dagligt hvil, men til gengæld lempes der andre steder f.eks. med en mere fleksibel færgeregel. Vigtigt er det også, at reglerne nu kommer til at omfatte lastvogne fra tredjelande, som ikke er under AETR-overenskomsten. Det er vigtigt, at lastvognschaufførerne er udhvilede, uanset om de kommer fra Danmark eller fra Ukraine. Spørgsmålet om kontrol af chaufførernes arbejdstid har været et vigtigt emne i forbindelse med forhandlingerne. ALDE-Gruppen var imod, at kontrol af arbejdstidsreglerne for chauffører skulle overlades til politiet. Kontrol af chaufførernes arbejdstid er organiseret meget forskelligt fra land til land, og det må vi acceptere. Det betyder ikke, at vi ikke vil have, at arbejdstidsdirektivet for chauffører skal håndhæves, og jeg vil da opfordre Kommissionen til at følge op på gennemførelsen af arbejdstidsdirektivet og til at sikre, at alle lande foretager en ensartet kontrol og håndhævelse, så der heller ikke her kommer en forvridning af konkurrencen. Busvognmændene vil ikke være tilfredse med resultatet af forliget, det bliver sværere at tilrettelægge busrejser på samme måde som i dag, hvor chaufføren kan være til rådighed i mere end seks dage i træk. Jeg beklager, at vi ikke kunne få en mere fleksibel løsning her, men ellers er jeg tilfreds med det samlede resultat, og jeg takker hr. Markov og skyggeordføreren for indsatsen. Lovgivningen omkring den digitale fartskriver er jo blevet kaldt en farce, fordi det så længe har været usikkert, hvornår den skulle indføres, og vognmændene har befundet sig i et lovmæssigt tomrum med skiftende meldinger om reglerne. Nu synes jeg, at farcen må holde op, og derfor vil jeg til sidst stille kommissær Barrot følgende spørgsmål: Vil De garantere, at der, når den nye lovgivning om køre- og hviletid sættes i kraft om et år, bliver taget hensyn til de problemer, der vil være med at omstille de digitale fartskrivere fra de nuværende regler til de nye regler? Kan De garantere det, hr. kommissær?"@sl19
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Under hela tiden som vi har arbetat med dessa båda direktiv har gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa varit förespråkare för en striktare övervakning av efterlevnaden av reglerna för kör- och vilotider, och vi välkomnar den digitala färdskrivaren, för det finns ett behov av en mer enhetlig och mer konsekvent tillämpning av reglerna. Vi behöver detta med tanke på trafiksäkerheten och vi behöver det för att garantera rättvisa konkurrensförhållanden för de åkare och förare som iakttar reglerna. Lagöverträdelser måste upptäckas och brottslingarna bestraffas. Vi har emellertid varit mer skeptiska till omfattande förändringar av reglerna som sådana när det gäller kör- och vilotider. Det är sant att reglerna är komplicerade, men de är väl etablerade och de är kända av förarna. Om vi ändrar dem måste vi ändra dem till det bättre. Med den förlikning som nu har nåtts mellan parlamentet och rådet anser jag emellertid att vi har kommit fram till en rimlig avvägning, och vi i ALDE-gruppen kan stödja resultatet av förlikningen. Reglerna görs enklare, vilket i vissa fall också betyder att de blir mindre flexibla. I framtiden kommer det inte att vara möjligt att dela upp den dagliga vilotiden i flera kortare perioder. Enligt reglerna krävs en daglig viloperiod indelad i perioder på nio och tre timmar. Å andra sidan kommer reglerna emellertid att lättas upp på andra punkter och till exempel bli mer flexibla i samband med färjetrafik. Det är också viktigt att reglerna nu även kommer att gälla för lastbilar från tredjeländer, vilka inte finns med i AETR-överenskommelsen. Det är viktigt att lastbilsförare är helt utvilade, vare sig de kommer från Danmark eller Ukraina. Frågan om övervakning av förarnas arbetstider har varit viktig i förhandlingarna. ALDE-gruppen var motståndare till att polisen skulle ges ansvaret att övervaka efterlevnaden av de regler som styr förarnas arbetstid. Denna övervakning organiseras mycket olika från det ena landet till det andra, och detta måste vi acceptera. Det betyder inte att vi inte vill se att direktivet om arbetstid för förare tillämpas, och vi vill i själva verket uppmana kommissionen att övervaka genomförandet av direktivet om arbetstid och se till att alla länder övervakar och tillämpar det på ett enhetligt sätt, så att inte heller någon snedvridning av konkurrensen uppstår på detta område. Bussägarna kommer inte att vara nöjda med resultatet av förlikningen. Det kommer att bli svårare att arrangera bussresor på samma sätt som för närvarande då bussförarna kan vara tillgängliga i mer än sex dagar i sträck. Jag beklagar att vi inte kunde nå en mer flexibel lösning i detta fall. I övrigt är jag nöjd med resultatet i dess helhet och jag tackar Helmuth Markov och skuggföredraganden för deras ansträngningar. Faktum är att den lagstiftning som omger digitala färdskrivare har kallats för en fars, eftersom det så länge har varit osäkert när den skulle införas. Eftersom tillkännagivandena om dessa regler ständigt har ändrats har åkarna befunnit sig i ett rättsligt vakuum. Jag anser att det nu måste bli slut på denna fars och jag vill därför sluta med att ställa följande fråga till kommissionsledamot Jacques Barrot: Kan ni garantera att hänsyn kommer att tas till de problem som kommer att uppstå när de digitala färdskrivarna ska anpassas till de regler som kommer att gälla när den nya lagstiftningen om kör- och vilotider träder i kraft om ett år? Kan ni garantera det, herr kommissionsledamot?"@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Anne E. Jensen,"5,19,15,1,18,14,11,16,2,13
"for ALDE-Gruppen"5,19,15,1,18,14,16,11,2,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph