Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-12-14-Speech-3-307"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051214.20.3-307"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, first of all I would like to say that funding has in fact been increased under this instrument. This is due to a number of reasons: enlargement, new technologies, broader scope of data, the new control agencies and the establishment of the regional advisory councils. On the latter point, I wish to say, as I said before, that the Commission is willing to consider the funding of the regional advisory councils during the review to be undertaken after the third year of their operation. With regard to the extent of the funds, were more funds to be made available the Commission would surely not complain. However, in reality we will hopefully have a 150% increase in control and enforcement, a 160% increase in data collection and scientific advice, a 110% increase in governance and a 120% increase in international relations. If all goes well, there will be an overall increase of 130% if one compares the 2000-2006 financial period and the 2007-2013 financial period. If there is a reduction, we have a cushion to some extent, so we do not have to deduct from any one specific heading. If there is going to be a drastic cut, all headings will be affected linearly. We will know hopefully before the end of the week what the situation is going to be. So far, from the indications we have, the cuts envisaged under the financial perspective as regards fisheries are relatively small, especially in the second instrument, and hopefully it will stay that way. On the international agreements, the Commission believes that the proposal strikes the balance between internal and external policies, between international agreements and conservation, control and governance. At this juncture I wish to highlight that the allocations to the various areas are only indicative and based on current forecasts. Adjustments for each programme will in any case be submitted and adopted every year in the annual budgetary procedure. I would like to pick up on the point made by Mrs Attwooll with regard to Amendment 16. Since these are commercial relationships, the monies often go directly to the treasury budget as part of the budget of the state. However, we intend to strengthen our dialogue with the Commission’s development services, to enhance the effectiveness of these monies in these countries’ general development objectives, in particular in the fisheries sector. With particular reference to the fisheries partnership agreements, I need to underline that each fisheries partnership agreement contains provisions on the payment of funds under the agreement, as well as on the use of the financial share foreseen for the fisheries policy of the third country. On the basis of indicators and benchmarks, as I have said before, both parties will jointly evaluate the results of this policy and where appropriate will make the necessary adjustments. With regard to the remarks made by Mr Clark, I cannot agree with his assertions. The lower stocks of fish are the result of year upon year of uncontrolled over-fishing and not of the common fisheries policy. That policy, through its measures, seeks to address the need for balance between the availability of stocks and the fleets that target them. Finally, the point on coastal fisheries and small-scale fisheries is better addressed under the European Fisheries Fund, which will hopefully be adopted early in 2006."@en4
lpv:translated text
"Mr President, first of all I would like to say that funding has in fact been increased under this instrument. This is due to a number of reasons: enlargement, new technologies, broader scope of data, the new control agencies and the establishment of the regional advisory councils. On the latter point, I wish to say, as I said before, that the Commission is willing to consider the funding of the regional advisory councils during the review to be undertaken after the third year of their operation. With regard to the extent of the funds, were more funds to be made available the Commission would surely not complain. However, in reality we will hopefully have a 150% increase in control and enforcement, a 160% increase in data collection and scientific advice, a 110% increase in governance and a 120% increase in international relations. If all goes well, there will be an overall increase of 130% if one compares the 2000-2006 financial period and the 2007-2013 financial period. If there is a reduction, we have a cushion to some extent, so we do not have to deduct from any one specific heading. If there is going to be a drastic cut, all headings will be affected linearly. We will know hopefully before the end of the week what the situation is going to be. So far, from the indications we have, the cuts envisaged under the financial perspective as regards fisheries are relatively small, especially in the second instrument, and hopefully it will stay that way. On the international agreements, the Commission believes that the proposal strikes the balance between internal and external policies, between international agreements and conservation, control and governance. At this juncture I wish to highlight that the allocations to the various areas are only indicative and based on current forecasts. Adjustments for each programme will in any case be submitted and adopted every year in the annual budgetary procedure. I would like to pick up on the point made by Mrs Attwooll with regard to Amendment 16. Since these are commercial relationships, the monies often go directly to the treasury budget as part of the budget of the state. However, we intend to strengthen our dialogue with the Commission’s development services, to enhance the effectiveness of these monies in these countries’ general development objectives, in particular in the fisheries sector. With particular reference to the fisheries partnership agreements, I need to underline that each fisheries partnership agreement contains provisions on the payment of funds under the agreement, as well as on the use of the financial share foreseen for the fisheries policy of the third country. On the basis of indicators and benchmarks, as I have said before, both parties will jointly evaluate the results of this policy and where appropriate will make the necessary adjustments. With regard to the remarks made by Mr Clark, I cannot agree with his assertions. The lower stocks of fish are the result of year upon year of uncontrolled over-fishing and not of the common fisheries policy. That policy, through its measures, seeks to address the need for balance between the availability of stocks and the fleets that target them. Finally, the point on coastal fisheries and small-scale fisheries is better addressed under the European Fisheries Fund, which will hopefully be adopted early in 2006."@cs1
"Hr. formand, først og fremmest vil jeg gerne sige, at finansieringen faktisk er blevet forøget under dette instrument. Det er der flere grunde til: udvidelsen, ny teknologi, mere omfattende data, de nye kontrolagenturer og etableringen af regionale rådgivende råd. Hvad det sidste angår, vil jeg gerne, som jeg allerede har sagt, endnu en gang sige, at Kommissionen er villig til at overveje finansiering af regionale rådgivende råd under den fornyede overvejelse af dem, der skal finde sted, når de har virket i tre år. Med hensyn til mængden af midler ville Kommissionen bestemt ikke klage, hvis der var flere af dem. Men i realiteten vil vi forhåbentlig få en forøgelse på 150 % til kontrol og håndhævelse, en forøgelse på 160 % til indsamling af data og videnskabelig rådgivning, på 110 % til styring og 120 % til internationale forbindelser. Hvis alt går godt, vil der ske en samlet forøgelse på 130 %, hvis vi sammenligner de finansielle perioder 2000-2006 og 2007-2013. Hvis der sker en reduktion, har vi til en vis grad en reserve til at afbøde dette, så vi ikke behøver at trække fra noget særligt udgiftsområde. Hvis der skal ske drastiske nedskæringer, vil alle udgiftsområder blive ramt lineært. Vi vil forhåbentlig inden ugens udgang vide, hvordan situationen bliver. Indtil nu er de nedskæringer, der lægges op til under det finansielle overslag for fiskeriet, relativt små, særlig i det andet instrument, og forhåbentlig bliver det ved på den måde. Med hensyn til de internationale aftaler mener Kommissionen, at forslaget holder en god balance mellem interne og eksterne politikker, mellem internationale aftaler og bevaring, kontrol og styring. På dette punkt vil jeg gerne fremhæve, at bevillingerne til de forskellige områder kun er vejledende og baseret på de aktuelle prognoser. Tilpasninger for det enkelte program vil under alle omstændigheder blive forelagt og vedtaget hvert år ved den årlige budgetprocedure. Jeg vil gerne tage det op, som fru Attwooll sagde om ændringsforslag 16. Eftersom dette er handelsforhold, går pengene ofte direkte til statskassen som en del af statsbudgettet. Men vi agter at styrke vores dialog med Kommissionens udviklingstjenester for at forøge effektiviteten af disse penge inden for disse landes generelle udviklingsmål, i særdeleshed i fiskerisektoren. Hvad i særdeleshed angår fiskeripartnerskabsaftalerne, må jeg understrege, at hver fiskeripartnerskabsaftale indeholder bestemmelser om betalingen af midler under aftalen, såvel som om brugen af den økonomiske andel, som der lægges op til i det pågældende tredjelands fiskeripolitik. På basis af indikatorer og benchmarks vil begge parter, som jeg allerede har sagt, i fællesskab evaluere resultaterne af denne politik og foretage de nødvendige justeringer, hvor det er nødvendigt. Med hensyn til de bemærkninger, hr. Clark har fremsat, kan jeg ikke erklære mig enig i hans påstande. De mindre fiskebestande er et resultat af år efter år med ukontrolleret rovfiskeri og ikke af den fælles fiskeripolitik. Denne politik søger gennem sine foranstaltninger at tackle behovet for balance mellem tilgængelighed af bestande og de flåder, der fisker efter dem. Endelig er det punkt, der vedrører kystfiskeri og småfiskeri bedre placeret under Den Europæiske Fiskerifond, der forhåbentlig bliver vedtaget i begyndelsen af 2006."@da2
". Herr Präsident, zunächst möchte ich sagen, dass im Rahmen dieses Instruments mehr Mittel bereitgestellt werden. Das hat mehrere Gründe: die Erweiterung, neue Technologien, umfassendere Daten, die neuen Kontrollbehörden und die Bildung der Regionalbeiräte. Zum Letzteren möchte ich wiederholen, dass die Kommission bereit ist, die Finanzierung dieser Beiräte im Verlauf der nach dem dritten Jahr ihrer Tätigkeit vorzunehmenden Überprüfung zu überdenken. Was den Umfang der Mittel betrifft, so würde sich die Kommission durchaus nicht beschweren, ständen mehr davon zur Verfügung. Real werden wir jedoch hoffentlich eine Steigerung von 150 % bei der Kontrolle und Durchsetzung, von 160 % bei der Datenerhebung und den wissenschaftlichen Gutachten, von 110 % bei der Entscheidungsfindung und von 120 % bei den internationalen Beziehungen haben. Wenn alles gut geht, werden wir im Finanzzeitraum 2007-2013 einen Gesamtzuwachs auf 130 % gegenüber dem Finanzzeitraum 2000-2006 zu verzeichnen haben. Gibt es eine Reduzierung, haben wir ein gewisses Polster, so dass wir nichts aus irgendeiner speziellen Rubrik abziehen müssen. Gibt es eine drastische Senkung, so sind alle Rubriken linear betroffen. Wir hoffen, noch vor dem Wochenende zu wissen, wie die Lage sein wird. Bisher deutet alles darauf hin, dass die im Rahmen der Finanziellen Vorausschau ins Auge gefassten Senkungen, was die Fischerei angeht, relativ gering sein werden, insbesondere beim zweiten Instrument, und ich hoffe, dabei wird es bleiben. Bezüglich der internationalen Abkommen ist die Kommission der Auffassung, dass der Vorschlag zwischen internen und externen Politikbereichen ausgewogen ist, also zwischen internationalen Abkommen einerseits sowie Erhaltung, Kontrolle und Entscheidungsfindung andererseits unterscheidet. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass die Mittelzuweisungen an die verschiedenen Bereiche lediglich indikativ sind und auf den gegenwärtigen Vorhersagen beruhen. Anpassungen werden auf jeden Fall für jedes Programm im Rahmen jährlichen Haushaltsverfahren vorgeschlagen und beschlossen. Ich möchte eine Bemerkung von Frau Attwooll zu Änderungsantrag 16 aufgreifen. Da es hier um kommerzielle Beziehungen geht, fließen die Gelder als Teil des Staatshaushalts oft direkt an das Finanzministerium. Wir beabsichtigen jedoch, unseren Dialog mit den Entwicklungsdiensten der Kommission zu stärken, um die Effektivität dieser Gelder für die allgemeinen Entwicklungsziele dieser Länder, insbesondere auf dem Fischereisektor, zu steigern. Namentlich im Hinblick auf die Partnerschaftsabkommen auf dem Gebiet der Fischerei muss ich betonen, dass jedes dieser Abkommen Bestimmungen über die Zahlung von Mitteln sowie zur Verwendung des für die Fischereipolitik des Drittlandes vorgesehenen Anteils dieser Mittel enthält. Auf der Grundlage von Indikatoren und Benchmarks bewerten beide Seiten dann, wie ich bereits vorhin sagte, die Ergebnisse dieser Politik und nehmen gegebenenfalls die erforderlichen Anpassungen vor. Was Herrn Clark betrifft, so kann ich seinen Behauptungen nicht beipflichten. Die geringen Fischbestände sind das Ergebnis jahrelangen unkontrollierten Überfischens und nicht der Gemeinsamen Fischereipolitik. Die Maßnahmen dieser Politik sind vielmehr darauf gerichtet, das notwendige Gleichgewicht zwischen der Verfügbarkeit von Fischbeständen und den Flotten, deren Ziel sie sind, herzustellen. Schließlich ist die Frage der Küstenfischerei und der kleinen Fischereiindustrien besser im Europäischen Fischereifonds aufgehoben, über den, so hoffe ich, Anfang 2006 beschlossen wird."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η χρηματοδότηση έχει στην πραγματικότητα αυξηθεί στο πλαίσιο αυτού του μέσου. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους: τη διεύρυνση, τις νέες τεχνολογίες, το ευρύτερο πεδίο στοιχείων, τις νέες υπηρεσίες ελέγχου και τη θέσπιση των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων. Όσον αφορά τα τελευταία, θα ήθελα να πω, όπως προανέφερα, ότι η Επιτροπή είναι πρόθυμη να μελετήσει τη χρηματοδότηση των περιφερειακών γνωμοδοτικών συμβουλίων κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης που θα πραγματοποιηθεί μετά το τρίτο έτος λειτουργίας τους. Όσον αφορά το εύρος των κονδυλίων, εάν διαθέτονταν περισσότερα κονδύλια, η Επιτροπή σίγουρα δεν θα διαμαρτύρονταν. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, ελπίζουμε ότι θα υπάρξει 150% αύξηση στον έλεγχο και την επιβολή εφαρμογής των κανόνων, 160% αύξηση στη συλλογή στοιχείων και επιστημονικών συμβουλών, 110% αύξηση στη διαχείριση και 120% αύξηση στις διεθνείς σχέσεις. Εάν όλα πάνε καλά, θα υπάρξει συνολική αύξηση κατά 130% σε σύγκριση με τη δημοσιονομική περίοδο 2000-2006 και τη δημοσιονομική περίοδο 2007-2013. Εάν γίνει μείωση, υπάρχει κάποιο αποθεματικό, και έτσι δεν θα πρέπει να προβούμε σε περικοπές από κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. Εάν υπάρξει κάποια δραστική περικοπή, όλες οι κατηγορίες θα επηρεαστούν γραμμικά. Ευελπιστούμε ότι θα γνωρίζουμε πριν από το τέλος της εβδομάδας ποια θα είναι η κατάσταση. Έως σήμερα, από τις ενδείξεις που έχουμε, οι σχεδιαζόμενες περικοπές στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών όσον αφορά τον αλιευτικό τομέα είναι σχετικά μικρές, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέσο, και ευελπιστούμε ότι η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει. Σχετικά με τις διεθνείς συμφωνίες, η Επιτροπή πιστεύει ότι η πρόταση επιτυγχάνει την ισορροπία μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών, μεταξύ των διεθνών συμφωνιών και της διατήρησης, του ελέγχου και της διαχείρισης. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, θα ήθελα να τονίσω ότι η χορήγηση σε διάφορους τομείς είναι απλά ενδεικτική και βασίζεται στις σημερινές προβλέψεις. Προσαρμογές για κάθε πρόγραμμα θα υποβάλλονται και θα εγκρίνονται κάθε χρόνο στην ετήσια δημοσιονομική διαδικασία. Θα ήθελα να αναφερθώ στην παρατήρηση της κ. Attwooll σχετικά με την τροπολογία 16. Εφόσον υπάρχουν εμπορικές σχέσεις, τα ποσά διατίθενται άμεσα στον προϋπολογισμό του δημοσίου ταμείου ως μέρος του κρατικού προϋπολογισμού. Εντούτοις, σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τον διάλογό μας με τις υπηρεσίες ανάπτυξης της Επιτροπής, να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των ποσών στους γενικούς αναπτυξιακούς στόχους αυτών των χωρών, ιδιαίτερα στον αλιευτικό τομέα. Όσον αφορά ιδιαίτερα τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας, πρέπει να υπογραμμίσω ότι κάθε συμφωνία εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την καταβολή των κονδυλίων στο πλαίσιο της συμφωνίας, καθώς και τη χρήση του δημοσιονομικού μεριδίου που προβλέπεται για την αλιευτική πολιτική των τρίτων χωρών. Βάσει των δεικτών και των κριτηρίων αξιολόγησης, όπως ανέφερα προηγουμένως, και τα δύο μέρη θα εκτιμήσουν από κοινού τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής και, όπου είναι αναγκαίο, θα κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές. Αναφορικά με τις παρατηρήσεις του κ. Clark, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τους ισχυρισμούς του. Ο χαμηλός αριθμός αποθεμάτων αλιευμάτων είναι αποτέλεσμα της πολυετούς ανεξέλεγκτης υπεραλίευσης και όχι της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Αυτή η πολιτική, μέσω των μέτρων της, επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες για ισορροπία μεταξύ της διαθεσιμότητας των αποθεμάτων και των στόλων που στοχεύουν σε αυτά. Τέλος, η παρατήρηση σχετικά με την παράκτια αλιεία και την αλιεία μικρής κλίμακας αντιμετωπίζεται καλύτερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου, το οποίο ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί στις αρχές του 2006."@el10
". Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que, de hecho, la financiación se ha incrementado en virtud de este instrumento. Ello se debe a una serie de razones: la ampliación, las nuevas tecnologías, mayor amplitud de los datos, las nuevas agencias de control y la creación de los Consejos Consultivos Regionales. Sobre este último aspecto, quiero decir, como ya he dicho antes, que la Comisión está dispuesta a considerar la financiación de los Consejos Consultivos Regionales durante la revisión que se llevará a cabo tras el tercer año de su funcionamiento. Respecto a la cantidad de los fondos, si se facilitaran más fondos, la Comisión sin duda no se quejaría. No obstante, en la realidad esperamos contar con un incremento del 150 % para el control y las sanciones, un incremento del 160 % para la recopilación de datos y el dictamen científico, un incremento del 110 % para la gobernanza y del 120 % para las relaciones internacionales. Si todo va bien, dispondremos de un incremento global del 130 % si se compara el período financiero de 2000-2006 con el de 2007-2013. Si se produce una reducción, contaremos hasta cierto punto con un colchón, de forma que no tendremos que descontar fondos de ninguna rúbrica específica. Si se produjera un recorte drástico, todas las rúbricas se verían afectadas de forma lineal. Esperamos conocer antes de finales de esta semana cuál va a ser la situación. Hasta ahora, y por las indicaciones que tenemos, los recortes previstos en virtud de las perspectivas financieras con respecto a la pesca son relativamente reducidos, sobre todo en el segundo instrumento, y esperamos que se mantengan así. En cuanto a los acuerdos internacionales, la Comisión cree que la propuesta consigue el equilibrio entre las políticas internas y externas, entre los acuerdos internacionales y la conservación, el control y la gobernanza. En este momento deseo destacar que las asignaciones a los distintos ámbitos solo son indicativas y están basadas en las previsiones actuales. En cualquier caso, cada año deberán proponerse y aprobarse ajustes de cada programa en el procedimiento presupuestario anual. Quisiera insistir en la cuestión planteada por la señora Attwooll respecto a la enmienda 16. Dado que se trata de relaciones comerciales, las sumas de dinero se transfieren a menudo directamente al presupuesto del Estado, como parte del mismo. Sin embargo, pretendemos reforzar nuestro diálogo con los servicios de desarrollo de la Comisión, con el fin de mejorar la efectividad de estas sumas en relación con los objetivos de desarrollo de estos países, sobre todo en el sector pesquero. Con especial mención de los acuerdos de asociación pesqueros, debo señalar que cada uno de ellos contiene disposiciones sobre el pago de fondos en virtud del mismo, así como sobre el uso de la cuota financiera prevista para la política pesquera del tercer país. Sobre la base de indicadores y parámetros de referencia, como he dicho antes, ambas partes evaluarán conjuntamente los resultados de esta política y realizarán los ajustes necesarios allí donde resulte apropiado. Respecto a las observaciones realizadas por el señor Clark, no puedo estar de acuerdo con sus afirmaciones. La reducción de las reservas de peces es el resultado de la sobrepesca descontrolada de un año tras otro y no de la Política Pesquera Común. Gracias a sus medidas, esta política intenta abordar la necesidad de un equilibrio entre la disponibilidad de las poblaciones y las flotas que salen a capturarlas. Finalmente, la cuestión de la pesca de bajura y de la pesca a pequeña escala está un mejor planteada gracias al Fondo Europeo de Pesca, que esperamos se apruebe a principios de 2006."@es20
"Mr President, first of all I would like to say that funding has in fact been increased under this instrument. This is due to a number of reasons: enlargement, new technologies, broader scope of data, the new control agencies and the establishment of the regional advisory councils. On the latter point, I wish to say, as I said before, that the Commission is willing to consider the funding of the regional advisory councils during the review to be undertaken after the third year of their operation. With regard to the extent of the funds, were more funds to be made available the Commission would surely not complain. However, in reality we will hopefully have a 150% increase in control and enforcement, a 160% increase in data collection and scientific advice, a 110% increase in governance and a 120% increase in international relations. If all goes well, there will be an overall increase of 130% if one compares the 2000-2006 financial period and the 2007-2013 financial period. If there is a reduction, we have a cushion to some extent, so we do not have to deduct from any one specific heading. If there is going to be a drastic cut, all headings will be affected linearly. We will know hopefully before the end of the week what the situation is going to be. So far, from the indications we have, the cuts envisaged under the financial perspective as regards fisheries are relatively small, especially in the second instrument, and hopefully it will stay that way. On the international agreements, the Commission believes that the proposal strikes the balance between internal and external policies, between international agreements and conservation, control and governance. At this juncture I wish to highlight that the allocations to the various areas are only indicative and based on current forecasts. Adjustments for each programme will in any case be submitted and adopted every year in the annual budgetary procedure. I would like to pick up on the point made by Mrs Attwooll with regard to Amendment 16. Since these are commercial relationships, the monies often go directly to the treasury budget as part of the budget of the state. However, we intend to strengthen our dialogue with the Commission’s development services, to enhance the effectiveness of these monies in these countries’ general development objectives, in particular in the fisheries sector. With particular reference to the fisheries partnership agreements, I need to underline that each fisheries partnership agreement contains provisions on the payment of funds under the agreement, as well as on the use of the financial share foreseen for the fisheries policy of the third country. On the basis of indicators and benchmarks, as I have said before, both parties will jointly evaluate the results of this policy and where appropriate will make the necessary adjustments. With regard to the remarks made by Mr Clark, I cannot agree with his assertions. The lower stocks of fish are the result of year upon year of uncontrolled over-fishing and not of the common fisheries policy. That policy, through its measures, seeks to address the need for balance between the availability of stocks and the fleets that target them. Finally, the point on coastal fisheries and small-scale fisheries is better addressed under the European Fisheries Fund, which will hopefully be adopted early in 2006."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan ensiksi todeta, että tämän välineen rahoitusta on lisätty. Tämä johtuu monista syistä, jotka ovat laajentuminen, uudet tekniikat, aiempaa kattavammat tiedot, uudet valvontavirastot ja uusien alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien perustaminen. Viimeksi mainittujen osalta haluan toistaa, että komissio on valmis tutkimaan uudelleen alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien rahoittamista toimikuntien kolmannen toimintavuoden jälkeen tehtävän tarkastuksen yhteydessä. Mitä tulee varojen määrään, komissio ei todellakaan panisi pahakseen, jos varoja olisi enemmän käytettävissä. Todellisuudessa kuitenkin saamme toivottavasti 150 prosentin määrärahalisäyksen valvontaan ja täytäntöönpanoon, 160 prosentin lisäyksen tietojen keruuseen ja tieteellisiin lausuntoihin, 110 prosentin lisäyksen hallintoon ja 120 prosentin lisäyksen kansainvälisiin suhteisiin. Jos kaikki menee hyvin, rahoituskauden 2007–2013 kokonaismäärärahat lisääntyvät 130 prosenttia kauden 2000–2006 määrärahoihin verrattuna. Jos määrärahoja vähennetään, meillä on käytettävissämme jonkin verran pehmentäviä keinoja, joiden ansiosta meidän ei tarvitse vähentää rahoja mistään tietystä otsakkeesta. Jos määrärahoja supistetaan tuntuvasti, se vaikuttaa luonnollisesti kaikkiin otsakkeisiin. Saamme toivottavasti tietää viikon loppuun mennessä, mikä tilanne on. Tähän mennessä olemme saaneet viitteitä siitä, että rahoitusnäkymissä suunnitellut kalastusalan määrärahasupistukset ovat melko pieniä erityisesti toisen välineen osalta, ja toivottavasti tämä tilanne myös säilyy. Komissio katsoo, että kansainvälisten sopimusten osalta ehdotuksella luodaan tasapaino sisä- ja ulkopolitiikan toimien sekä kansainvälisten sopimusten ja säilyttämisen, valvonnan ja hallinnon välille. Haluan tässä käännekohdassa korostaa, että eri aloja koskevat määrärahaosuudet ovat pelkästään suuntaa antavia ja ne perustuvat tämänhetkisiin ennusteisiin. Jokaisen ohjelman osalta kuitenkin tehdään mukautuksia joka vuosi vuotuisen talousarviomenettelyn yhteydessä. Haluan käsitellä jäsen Attwoollin tarkistuksesta 16 esittämää huomautusta. Koska kyse on kaupallisista suhteista, varat menevät usein valtion kassaan osaksi valtion talousarviota. Aiomme kuitenkin lujittaa vuoropuhelua komission kehitysyksiköiden kanssa, jotta näiden varojen käyttöä kyseisten maiden yleisten kehitystavoitteiden saavuttamisen kannalta voidaan tehostaa erityisesti kalastusalalla. Korostan erityisesti kalastuskumppanuussopimusten osalta, että kuhunkin kalastuskumppanuussopimukseen sisältyy määräyksiä varojen sopimuksen mukaisesta maksamisesta ja kolmannen maan kalastuspolitiikalle osoitetun rahoitusosuuden käytöstä. Kuten aiemmin totesin, molemmat osapuolet arvioivat indikaattorien ja kriteerien perusteella tämän politiikan tuloksia ja sitä, millä aloilla on tarpeen tehdä mukautuksia. Mitä tulee jäsen Clarkin esittämiin huomautuksiin, en voi hyväksyä hänen väitteitään. Kalakantojen vähentyminen johtuu vuosia jatkuneesta valvomattomasta liikakalastuksesta eikä yhteisestä kalastuspolitiikasta. Yhteisen kalastuspolitiikan toimenpiteiden kautta pyritään vastaamaan tarpeeseen, joka koskee kantojen runsauden ja niitä pyydystävien alusten välisen tasapainon löytämistä. Rannikkokalastusta ja pienimuotoista kalastusta on parempi käsitellä Euroopan kalastusrahaston yhteydessä. Rahasto hyväksytään toivottavasti vuoden 2006 alussa."@fi7
". Monsieur le Président, tout d’abord je voudrais dire qu’en fait le financement alloué au titre de cet instrument a été augmenté, pour plusieurs raisons: élargissement, nouvelles technologies, données plus nombreuses, nouvelles agences de contrôle et établissement des conseils consultatifs régionaux. Sur ce dernier point, je confirme ce que j’ai dit précédemment, que la Commission a l’intention d’étudier le financement des conseils consultatifs régionaux lors de l’examen qui sera effectué après leur troisième année de fonctionnement. En ce qui concerne l’augmentation des fonds, ce n’est certainement pas la Commission qui se plaindrait si davantage de fonds étaient débloqués. Toutefois, nous aurons en réalité, je l’espère, une augmentation de 150 % pour le contrôle et l’exécution, de 160 % pour la collecte des données et les avis scientifiques, de 110 % pour la gouvernance et de 120 % pour les relations internationales. Si tout va bien, l’augmentation globale pour la période financière 2007-2013 sera de 130 % par rapport à la période financière 2000-2006. S’il y a une réduction, nous avons une certaine marge de sécurité, donc nous n’aurons pas à diminuer certaines lignes budgétaires spécifiques. S’il doit y avoir une réduction drastique, toutes les rubriques seront affectées linéairement. Nous saurons avant la fin de la semaine, je l’espère, comment la situation se présente. Pour le moment, d’après les indications dont nous disposons, les réductions envisagées dans le cadre des perspectives financières en ce qui concerne la pêche sont relativement modestes, surtout dans le deuxième instrument, et j’espère que cela restera ainsi. Pour les accords internationaux, la Commission pense que la proposition établit un équilibre entre les politiques internes et externes, entre les accords internationaux et la conservation, le contrôle et la gouvernance. À cet égard, je voudrais insister sur le fait que les allocations aux différents domaines ne sont qu’indicatives et basées sur les prévisions actuelles. De toute façon, des ajustements seront présentés et adoptés chaque année pour chaque programme dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. Je voudrais revenir sur la remarque faite par Mme Attwooll au sujet de l’amendement 16. Puisqu’il s’agit de relations commerciales, l’argent est souvent directement versé au trésor public comme faisant partie du budget de l’État. Toutefois, nous avons l’intention de renforcer notre dialogue avec les services de développement de la Commission en vue d’améliorer l’efficacité de ces fonds dans le contexte des objectifs généraux de développement de ces pays, en particulier dans le secteur de la pêche. En ce qui concerne les accords de partenariat dans le domaine de la pêche, je tiens à souligner que chaque accord de ce type contient des dispositions relatives au paiement des fonds au titre de l’accord, ainsi que sur l’utilisation de la part financière prévue pour la politique de pêche du pays tiers. Sur la base d’indicateurs et de points de référence, comme je l’ai dit précédemment, les deux parties évalueront conjointement les résultats de cette politique et, le cas échéant, feront les ajustements nécessaires. En ce qui concerne les remarques de M. Clark, je ne peux partager ses affirmations. La diminution des stocks de poisson est due à des années de surpêche non contrôlée, et non à la politique commune de la pêche. Les mesures prises dans le cadre de cette politique trouvent leur fondement dans la nécessité de trouver un équilibre entre les disponibilités des stocks et les flottes qui les ciblent. Enfin, la question de la pêche côtière et de la petite pêche relève plutôt du Fonds européen pour la pêche, qui sera, je l’espère, adopté au début de 2006."@fr8
"Mr President, first of all I would like to say that funding has in fact been increased under this instrument. This is due to a number of reasons: enlargement, new technologies, broader scope of data, the new control agencies and the establishment of the regional advisory councils. On the latter point, I wish to say, as I said before, that the Commission is willing to consider the funding of the regional advisory councils during the review to be undertaken after the third year of their operation. With regard to the extent of the funds, were more funds to be made available the Commission would surely not complain. However, in reality we will hopefully have a 150% increase in control and enforcement, a 160% increase in data collection and scientific advice, a 110% increase in governance and a 120% increase in international relations. If all goes well, there will be an overall increase of 130% if one compares the 2000-2006 financial period and the 2007-2013 financial period. If there is a reduction, we have a cushion to some extent, so we do not have to deduct from any one specific heading. If there is going to be a drastic cut, all headings will be affected linearly. We will know hopefully before the end of the week what the situation is going to be. So far, from the indications we have, the cuts envisaged under the financial perspective as regards fisheries are relatively small, especially in the second instrument, and hopefully it will stay that way. On the international agreements, the Commission believes that the proposal strikes the balance between internal and external policies, between international agreements and conservation, control and governance. At this juncture I wish to highlight that the allocations to the various areas are only indicative and based on current forecasts. Adjustments for each programme will in any case be submitted and adopted every year in the annual budgetary procedure. I would like to pick up on the point made by Mrs Attwooll with regard to Amendment 16. Since these are commercial relationships, the monies often go directly to the treasury budget as part of the budget of the state. However, we intend to strengthen our dialogue with the Commission’s development services, to enhance the effectiveness of these monies in these countries’ general development objectives, in particular in the fisheries sector. With particular reference to the fisheries partnership agreements, I need to underline that each fisheries partnership agreement contains provisions on the payment of funds under the agreement, as well as on the use of the financial share foreseen for the fisheries policy of the third country. On the basis of indicators and benchmarks, as I have said before, both parties will jointly evaluate the results of this policy and where appropriate will make the necessary adjustments. With regard to the remarks made by Mr Clark, I cannot agree with his assertions. The lower stocks of fish are the result of year upon year of uncontrolled over-fishing and not of the common fisheries policy. That policy, through its measures, seeks to address the need for balance between the availability of stocks and the fleets that target them. Finally, the point on coastal fisheries and small-scale fisheries is better addressed under the European Fisheries Fund, which will hopefully be adopted early in 2006."@hu11
". Signor Presidente, vorrei esordire ricordando che di fatto i finanziamenti sono aumentati con questo strumento. Ciò è dovuto a una serie di motivi: l’allargamento, le nuove tecnologie, la portata più ampia dei dati, le nuove agenzie di controllo e l’istituzione dei consigli consultivi regionali. Su quest’ultimo punto vorrei dire, come ho già dichiarato prima, che la Commissione è disposta a considerare il finanziamento dei consigli consultivi regionali durante la revisione che verrà intrapresa alla scadenza del terzo anno del loro funzionamento. Per quanto riguarda l’importo dei fondi, se ci fossero più fondi da mettere a disposizione la Commissione di certo non si lamenterebbe. Tuttavia, in realtà speriamo di riuscire a garantire un incremento del 150 per cento per quanto riguarda il controllo e l’esecuzione, un aumento del 160 per cento per la raccolta dei dati e i pareri scientifici, un aumento del 110 per cento per la gestione politica e un incremento del 120 per cento per le relazioni internazionali. Se tutto va bene, vi sarà un aumento complessivo del 130 per cento se si confrontano il periodo finanziario 2000-2006 e quello 2007-2013. Se ci dovesse essere una riduzione, disporremo per lo meno di un’ancora di salvezza, e non dovremo dedurre tali fondi da altre voci specifiche. Se si verificherà un taglio drastico, sarà distribuito equamente tra tutte le voci. Speriamo di poter avere una risposta entro la fine della settimana. Finora, dalle indicazioni che abbiamo, per quanto riguarda la pesca i tagli previsti ai sensi delle prospettive finanziarie sono relativamente ridotti, specialmente nel secondo strumento, e speriamo che le cose non cambino. Per quel che concerne gli accordi internazionali, la Commissione ritiene che la proposta crei un equilibrio tra le politiche interne ed estere, tra gli accordi internazionali e la conservazione, tra il controllo e la gestione politica. In questo frangente ci tengo a sottolineare che gli stanziamenti alle varie aree sono solamente indicativi e si basano sulle previsioni attuali. Eventuali adeguamenti di ciascun programma verranno in ogni caso presentati e adottati ogni anno nella procedura annuale di bilancio. Vorrei riprendere il problema sollevato dall’onorevole Attwooll a proposito dell’emendamento n. 16. Poiché si tratta di rapporti commerciali, spesso il denaro finisce direttamente nel bilancio della tesoreria come parte del bilancio pubblico. Intendiamo tuttavia rafforzare il nostro dialogo con i servizi della Commissione responsabili dello sviluppo, per accrescere l’efficacia di questi fondi negli obiettivi generali di sviluppo di tali paesi, in particolare nel settore della pesca. Con particolare riferimento agli accordi di partenariato nel settore della pesca, devo sottolineare che ognuno di tali accordi contiene disposizioni sul pagamento di fondi ai sensi dell’accordo, nonché sull’impiego della quota finanziaria prevista per la politica della pesca del paese terzo. Sulla base di indicatori e di valori di riferimento, come ho già spiegato, entrambe le parti valuteranno congiuntamente i risultati di tale politica e, laddove opportuno, effettueranno i necessari adeguamenti. Per quanto riguarda le osservazioni fatte dall’onorevole Clark, non posso esprimere il mio consenso. Il calo degli ittici è la conseguenza di una pesca eccessiva e incontrollata portata avanti anno dopo anno, e non della politica comune della pesca. Tale politica, mediante le sue misure, si propone di soddisfare l’esigenza di un equilibrio tra la disponibilità degli ittici e le flotte che li catturano. Infine, il punto concernente la pesca costiera e le attività di pesca artigianali viene trattato con maggiore accuratezza nel Fondo europeo per la pesca, la cui adozione, ci auguriamo, avverrà all’inizio del 2006."@it12
"Mr President, first of all I would like to say that funding has in fact been increased under this instrument. This is due to a number of reasons: enlargement, new technologies, broader scope of data, the new control agencies and the establishment of the regional advisory councils. On the latter point, I wish to say, as I said before, that the Commission is willing to consider the funding of the regional advisory councils during the review to be undertaken after the third year of their operation. With regard to the extent of the funds, were more funds to be made available the Commission would surely not complain. However, in reality we will hopefully have a 150% increase in control and enforcement, a 160% increase in data collection and scientific advice, a 110% increase in governance and a 120% increase in international relations. If all goes well, there will be an overall increase of 130% if one compares the 2000-2006 financial period and the 2007-2013 financial period. If there is a reduction, we have a cushion to some extent, so we do not have to deduct from any one specific heading. If there is going to be a drastic cut, all headings will be affected linearly. We will know hopefully before the end of the week what the situation is going to be. So far, from the indications we have, the cuts envisaged under the financial perspective as regards fisheries are relatively small, especially in the second instrument, and hopefully it will stay that way. On the international agreements, the Commission believes that the proposal strikes the balance between internal and external policies, between international agreements and conservation, control and governance. At this juncture I wish to highlight that the allocations to the various areas are only indicative and based on current forecasts. Adjustments for each programme will in any case be submitted and adopted every year in the annual budgetary procedure. I would like to pick up on the point made by Mrs Attwooll with regard to Amendment 16. Since these are commercial relationships, the monies often go directly to the treasury budget as part of the budget of the state. However, we intend to strengthen our dialogue with the Commission’s development services, to enhance the effectiveness of these monies in these countries’ general development objectives, in particular in the fisheries sector. With particular reference to the fisheries partnership agreements, I need to underline that each fisheries partnership agreement contains provisions on the payment of funds under the agreement, as well as on the use of the financial share foreseen for the fisheries policy of the third country. On the basis of indicators and benchmarks, as I have said before, both parties will jointly evaluate the results of this policy and where appropriate will make the necessary adjustments. With regard to the remarks made by Mr Clark, I cannot agree with his assertions. The lower stocks of fish are the result of year upon year of uncontrolled over-fishing and not of the common fisheries policy. That policy, through its measures, seeks to address the need for balance between the availability of stocks and the fleets that target them. Finally, the point on coastal fisheries and small-scale fisheries is better addressed under the European Fisheries Fund, which will hopefully be adopted early in 2006."@lt14
"Mr President, first of all I would like to say that funding has in fact been increased under this instrument. This is due to a number of reasons: enlargement, new technologies, broader scope of data, the new control agencies and the establishment of the regional advisory councils. On the latter point, I wish to say, as I said before, that the Commission is willing to consider the funding of the regional advisory councils during the review to be undertaken after the third year of their operation. With regard to the extent of the funds, were more funds to be made available the Commission would surely not complain. However, in reality we will hopefully have a 150% increase in control and enforcement, a 160% increase in data collection and scientific advice, a 110% increase in governance and a 120% increase in international relations. If all goes well, there will be an overall increase of 130% if one compares the 2000-2006 financial period and the 2007-2013 financial period. If there is a reduction, we have a cushion to some extent, so we do not have to deduct from any one specific heading. If there is going to be a drastic cut, all headings will be affected linearly. We will know hopefully before the end of the week what the situation is going to be. So far, from the indications we have, the cuts envisaged under the financial perspective as regards fisheries are relatively small, especially in the second instrument, and hopefully it will stay that way. On the international agreements, the Commission believes that the proposal strikes the balance between internal and external policies, between international agreements and conservation, control and governance. At this juncture I wish to highlight that the allocations to the various areas are only indicative and based on current forecasts. Adjustments for each programme will in any case be submitted and adopted every year in the annual budgetary procedure. I would like to pick up on the point made by Mrs Attwooll with regard to Amendment 16. Since these are commercial relationships, the monies often go directly to the treasury budget as part of the budget of the state. However, we intend to strengthen our dialogue with the Commission’s development services, to enhance the effectiveness of these monies in these countries’ general development objectives, in particular in the fisheries sector. With particular reference to the fisheries partnership agreements, I need to underline that each fisheries partnership agreement contains provisions on the payment of funds under the agreement, as well as on the use of the financial share foreseen for the fisheries policy of the third country. On the basis of indicators and benchmarks, as I have said before, both parties will jointly evaluate the results of this policy and where appropriate will make the necessary adjustments. With regard to the remarks made by Mr Clark, I cannot agree with his assertions. The lower stocks of fish are the result of year upon year of uncontrolled over-fishing and not of the common fisheries policy. That policy, through its measures, seeks to address the need for balance between the availability of stocks and the fleets that target them. Finally, the point on coastal fisheries and small-scale fisheries is better addressed under the European Fisheries Fund, which will hopefully be adopted early in 2006."@lv13
"Mr President, first of all I would like to say that funding has in fact been increased under this instrument. This is due to a number of reasons: enlargement, new technologies, broader scope of data, the new control agencies and the establishment of the regional advisory councils. On the latter point, I wish to say, as I said before, that the Commission is willing to consider the funding of the regional advisory councils during the review to be undertaken after the third year of their operation. With regard to the extent of the funds, were more funds to be made available the Commission would surely not complain. However, in reality we will hopefully have a 150% increase in control and enforcement, a 160% increase in data collection and scientific advice, a 110% increase in governance and a 120% increase in international relations. If all goes well, there will be an overall increase of 130% if one compares the 2000-2006 financial period and the 2007-2013 financial period. If there is a reduction, we have a cushion to some extent, so we do not have to deduct from any one specific heading. If there is going to be a drastic cut, all headings will be affected linearly. We will know hopefully before the end of the week what the situation is going to be. So far, from the indications we have, the cuts envisaged under the financial perspective as regards fisheries are relatively small, especially in the second instrument, and hopefully it will stay that way. On the international agreements, the Commission believes that the proposal strikes the balance between internal and external policies, between international agreements and conservation, control and governance. At this juncture I wish to highlight that the allocations to the various areas are only indicative and based on current forecasts. Adjustments for each programme will in any case be submitted and adopted every year in the annual budgetary procedure. I would like to pick up on the point made by Mrs Attwooll with regard to Amendment 16. Since these are commercial relationships, the monies often go directly to the treasury budget as part of the budget of the state. However, we intend to strengthen our dialogue with the Commission’s development services, to enhance the effectiveness of these monies in these countries’ general development objectives, in particular in the fisheries sector. With particular reference to the fisheries partnership agreements, I need to underline that each fisheries partnership agreement contains provisions on the payment of funds under the agreement, as well as on the use of the financial share foreseen for the fisheries policy of the third country. On the basis of indicators and benchmarks, as I have said before, both parties will jointly evaluate the results of this policy and where appropriate will make the necessary adjustments. With regard to the remarks made by Mr Clark, I cannot agree with his assertions. The lower stocks of fish are the result of year upon year of uncontrolled over-fishing and not of the common fisheries policy. That policy, through its measures, seeks to address the need for balance between the availability of stocks and the fleets that target them. Finally, the point on coastal fisheries and small-scale fisheries is better addressed under the European Fisheries Fund, which will hopefully be adopted early in 2006."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik zeggen dat in het kader van dit instrument de financiering in feite hoger uitvalt. Die verhoging vloeit voort uit een aantal factoren: uitbreiding, nieuwe technologieën, meer gegevens, de nieuwe controlebureaus en de oprichting van de regionale adviesraden. Nogmaals, wat de regionale adviesraden betreft, is de Commissie bereid de financiering daarvan te overwegen tijdens de evaluatie van hun functioneren na drie jaar. Wat de omvang van de fondsen betreft, zou de Commissie er bepaald niet rouwig om zijn als er meer fondsen beschikbaar gesteld zouden worden. Het is echter realistisch om te hopen op een stijging van 150 procent voor controle en handhaving, een stijging van 160 procent voor het verzamelen van gegevens en wetenschappelijke advisering, een stijging van 110 procent voor bestuur en een stijging van 120 procent voor internationale betrekkingen. Als alles goed is, zal er sprake zijn van een algehele stijging van 130 procent als de financiële periode 2000-2006 wordt afgezet tegen die van 2007-2013. Mocht er sprake zijn van een daling, dan kunnen we die tot op zekere hoogte opvangen, zodat we niet hoeven te snoeien in een specifiek begrotingsonderdeel. Bij drastische besnoeiingen zal de schade lineair over alle begrotingsonderdelen worden gespreid. Naar we hopen zullen we aan het einde van de week weten hoe de zaken ervoor staan. Een aantal indicaties duiden erop dat de bezuinigingen bij de financiële vooruitzichten op visserijgebied in verhouding meevallen, met name ten aanzien van het tweede instrument. Ik hoop dat dat zo blijft. Ter zake van de internationale overeenkomsten is de Commissie van mening dat er op evenwichtige wijze recht wordt gedaan aan de belangen van intern en extern beleid, internationale overeenkomsten en behoud alsmede controle en bestuur. Op dit punt hecht ik eraan te onderstrepen dat de toewijzingen voor de verschillende gebieden uitsluitend indicatief zijn en gebaseerd op de huidige prognoses. Bijstellingen voor elk programma zullen bij de jaarlijkse begrotingsprocedure in ieder geval op jaarbasis worden ingediend en goedgekeurd. Dan zou ik nu willen ingaan op de opmerking van mevrouw Attwooll over amendement 16. Aangezien het gaat om commerciële betrekkingen, vloeien de gelden vaak rechtstreeks als financiële middelen naar de staatsbegroting. We zijn echter van plan onze dialoog met de ontwikkelingsdiensten van de Commissie te optimaliseren om zo de doelmatigheid van deze gelden te verhogen voor de algemene ontwikkelingsdoelstellingen van de betreffende landen, met name binnen de visserijsector. Wat de partnerschapsovereenkomsten op visserijgebied betreft, wil ik onderstrepen dat in elke overeenkomst bepalingen zijn vervat inzake de uitbetaling van middelen uit hoofde van die overeenkomst en de inzet van het financiële deel dat voor het visserijbeleid van het derde land is bestemd. Zoals ik al zei, zullen beide partijen op basis van indicatoren en benchmarks de resultaten van dit beleid gezamenlijk evalueren en waar nodig aanpassingen verrichten. Voorts kan ik het niet eens zijn met de opmerkingen van de heer Clark. Dat de visbestanden zo laag zijn, komt niet door het gemeenschappelijk visserijbeleid, maar door jarenlange overbevissing. Met de maatregelen uit hoofde van dat beleid wordt beoogd evenwicht te bereiken tussen de beschikbaarheid van de bestanden en de vloten die de bestanden bevissen. Met betrekking tot de belangen van de kustvisserij en kleinschalige visserij kan ik tot slot mededelen dat deze beter worden behartigd onder het Europees Visserijfonds, waarvan ik hoop dat het begin 2006 zal worden goedgekeurd."@nl3
"Mr President, first of all I would like to say that funding has in fact been increased under this instrument. This is due to a number of reasons: enlargement, new technologies, broader scope of data, the new control agencies and the establishment of the regional advisory councils. On the latter point, I wish to say, as I said before, that the Commission is willing to consider the funding of the regional advisory councils during the review to be undertaken after the third year of their operation. With regard to the extent of the funds, were more funds to be made available the Commission would surely not complain. However, in reality we will hopefully have a 150% increase in control and enforcement, a 160% increase in data collection and scientific advice, a 110% increase in governance and a 120% increase in international relations. If all goes well, there will be an overall increase of 130% if one compares the 2000-2006 financial period and the 2007-2013 financial period. If there is a reduction, we have a cushion to some extent, so we do not have to deduct from any one specific heading. If there is going to be a drastic cut, all headings will be affected linearly. We will know hopefully before the end of the week what the situation is going to be. So far, from the indications we have, the cuts envisaged under the financial perspective as regards fisheries are relatively small, especially in the second instrument, and hopefully it will stay that way. On the international agreements, the Commission believes that the proposal strikes the balance between internal and external policies, between international agreements and conservation, control and governance. At this juncture I wish to highlight that the allocations to the various areas are only indicative and based on current forecasts. Adjustments for each programme will in any case be submitted and adopted every year in the annual budgetary procedure. I would like to pick up on the point made by Mrs Attwooll with regard to Amendment 16. Since these are commercial relationships, the monies often go directly to the treasury budget as part of the budget of the state. However, we intend to strengthen our dialogue with the Commission’s development services, to enhance the effectiveness of these monies in these countries’ general development objectives, in particular in the fisheries sector. With particular reference to the fisheries partnership agreements, I need to underline that each fisheries partnership agreement contains provisions on the payment of funds under the agreement, as well as on the use of the financial share foreseen for the fisheries policy of the third country. On the basis of indicators and benchmarks, as I have said before, both parties will jointly evaluate the results of this policy and where appropriate will make the necessary adjustments. With regard to the remarks made by Mr Clark, I cannot agree with his assertions. The lower stocks of fish are the result of year upon year of uncontrolled over-fishing and not of the common fisheries policy. That policy, through its measures, seeks to address the need for balance between the availability of stocks and the fleets that target them. Finally, the point on coastal fisheries and small-scale fisheries is better addressed under the European Fisheries Fund, which will hopefully be adopted early in 2006."@pl16
"Senhor Presidente, antes de mais, gostaria de dizer que, de facto, o financiamento aumentou com este instrumento. Isso deve-se a um conjunto de razões: alargamento, novas tecnologias, dados de maior âmbito, as novas agências de controlo e o estabelecimento dos conselhos consultivos regionais. Quanto a este último aspecto, gostaria de dizer, como já anteriormente tive ocasião de dizer, que a Comissão está disposta a considerar o financiamento dos conselhos consultivos regionais no decurso da revisão que será efectuada após o terceiro ano de funcionamento dos mesmos. No que diz respeito à dimensão dos fundos, se houvesse mais fundos disponíveis, a Comissão certamente não se queixaria. Na realidade, porém, esperamos ter um aumento de 150% no controlo e na fiscalização, um aumento de 160% na recolha de dados e nos pareceres científicos, um aumento de 110% na governança e um aumento de 120% nas relações internacionais. Se tudo correr bem, haverá um aumento geral de 130%, se compararmos o período de Perspectivas Financeiras de 2007-2013 com o de 2000-2006. Se houver uma redução, temos, até certo ponto, uma almofada, logo não temos de deduzir nada de nenhuma rubrica específica. Se vier a haver um corte drástico, todas as rubricas serão afectadas linearmente. Esperamos saber antes do fim desta semana qual vai ser a situação. Até agora, a partir das indicações de que dispomos, os cortes previstos nas Perspectivas Financeiras no que diz respeito às pescas são relativamente pequenos, em especial no segundo instrumento, e esperamos que assim continuem. Quanto aos acordos internacionais, a Comissão pensa que a proposta consegue equilíbrio entre políticas internas e políticas externas, entre acordos internacionais e conservação, entre controlo e governança. A este propósito, gostaria de salientar que as dotações atribuídas aos diferentes domínios são meramente indicativas, baseando-se nas previsões actuais. Em qualquer caso, serão apresentados e adoptados ajustamentos, todos os anos, no processo orçamental anual. Gostaria de pegar na questão evocada pela senhora deputada Attwooll, sobre a alteração 16. Uma vez que se trata de relações comerciais, o dinheiro vai, em muitos casos, directamente para o Tesouro, como parte do orçamento do Estado. No entanto, é nossa intenção reforçar o diálogo com os serviços da Comissão na área do Desenvolvimento, a fim de reforçar a eficácia desse dinheiro relativamente aos objectivos gerais de desenvolvimento desses países, em especial no sector das pescas. No que diz respeito, em especial, aos acordos de parceria de pesca, não posso deixar de salientar que cada acordo de parceria de pesca inclui disposições relativas ao pagamento de fundos ao abrigo do acordo, bem como disposições relativas à utilização da contrapartida financeira prevista para a política de pesca do país terceiro. Com base em indicadores e padrões de avaliação, como já tive oportunidade de dizer, ambas as partes procederão a uma avaliação conjunta dos resultados dessa política e, sempre que apropriado, introduzirão os ajustamentos necessários. No que diz respeito às observações formuladas pelo senhor deputado Clark, não posso concordar com as suas afirmações. A diminuição das unidades populacionais de peixe é o resultado de anos e anos de sobrepesca sem controlo, e não da Política Comum da Pesca. Esta política, através das suas medidas, visa dar resposta à necessidade de equilíbrio entre a disponibilidade de populações e as frotas que as procuram. Por fim, o melhor meio de fazer face à questão das pescas costeiras e das pescas de pequena escala é o Fundo Europeu da Pesca, que esperamos seja adoptado no início de 2006."@pt17
"Mr President, first of all I would like to say that funding has in fact been increased under this instrument. This is due to a number of reasons: enlargement, new technologies, broader scope of data, the new control agencies and the establishment of the regional advisory councils. On the latter point, I wish to say, as I said before, that the Commission is willing to consider the funding of the regional advisory councils during the review to be undertaken after the third year of their operation. With regard to the extent of the funds, were more funds to be made available the Commission would surely not complain. However, in reality we will hopefully have a 150% increase in control and enforcement, a 160% increase in data collection and scientific advice, a 110% increase in governance and a 120% increase in international relations. If all goes well, there will be an overall increase of 130% if one compares the 2000-2006 financial period and the 2007-2013 financial period. If there is a reduction, we have a cushion to some extent, so we do not have to deduct from any one specific heading. If there is going to be a drastic cut, all headings will be affected linearly. We will know hopefully before the end of the week what the situation is going to be. So far, from the indications we have, the cuts envisaged under the financial perspective as regards fisheries are relatively small, especially in the second instrument, and hopefully it will stay that way. On the international agreements, the Commission believes that the proposal strikes the balance between internal and external policies, between international agreements and conservation, control and governance. At this juncture I wish to highlight that the allocations to the various areas are only indicative and based on current forecasts. Adjustments for each programme will in any case be submitted and adopted every year in the annual budgetary procedure. I would like to pick up on the point made by Mrs Attwooll with regard to Amendment 16. Since these are commercial relationships, the monies often go directly to the treasury budget as part of the budget of the state. However, we intend to strengthen our dialogue with the Commission’s development services, to enhance the effectiveness of these monies in these countries’ general development objectives, in particular in the fisheries sector. With particular reference to the fisheries partnership agreements, I need to underline that each fisheries partnership agreement contains provisions on the payment of funds under the agreement, as well as on the use of the financial share foreseen for the fisheries policy of the third country. On the basis of indicators and benchmarks, as I have said before, both parties will jointly evaluate the results of this policy and where appropriate will make the necessary adjustments. With regard to the remarks made by Mr Clark, I cannot agree with his assertions. The lower stocks of fish are the result of year upon year of uncontrolled over-fishing and not of the common fisheries policy. That policy, through its measures, seeks to address the need for balance between the availability of stocks and the fleets that target them. Finally, the point on coastal fisheries and small-scale fisheries is better addressed under the European Fisheries Fund, which will hopefully be adopted early in 2006."@sk18
"Mr President, first of all I would like to say that funding has in fact been increased under this instrument. This is due to a number of reasons: enlargement, new technologies, broader scope of data, the new control agencies and the establishment of the regional advisory councils. On the latter point, I wish to say, as I said before, that the Commission is willing to consider the funding of the regional advisory councils during the review to be undertaken after the third year of their operation. With regard to the extent of the funds, were more funds to be made available the Commission would surely not complain. However, in reality we will hopefully have a 150% increase in control and enforcement, a 160% increase in data collection and scientific advice, a 110% increase in governance and a 120% increase in international relations. If all goes well, there will be an overall increase of 130% if one compares the 2000-2006 financial period and the 2007-2013 financial period. If there is a reduction, we have a cushion to some extent, so we do not have to deduct from any one specific heading. If there is going to be a drastic cut, all headings will be affected linearly. We will know hopefully before the end of the week what the situation is going to be. So far, from the indications we have, the cuts envisaged under the financial perspective as regards fisheries are relatively small, especially in the second instrument, and hopefully it will stay that way. On the international agreements, the Commission believes that the proposal strikes the balance between internal and external policies, between international agreements and conservation, control and governance. At this juncture I wish to highlight that the allocations to the various areas are only indicative and based on current forecasts. Adjustments for each programme will in any case be submitted and adopted every year in the annual budgetary procedure. I would like to pick up on the point made by Mrs Attwooll with regard to Amendment 16. Since these are commercial relationships, the monies often go directly to the treasury budget as part of the budget of the state. However, we intend to strengthen our dialogue with the Commission’s development services, to enhance the effectiveness of these monies in these countries’ general development objectives, in particular in the fisheries sector. With particular reference to the fisheries partnership agreements, I need to underline that each fisheries partnership agreement contains provisions on the payment of funds under the agreement, as well as on the use of the financial share foreseen for the fisheries policy of the third country. On the basis of indicators and benchmarks, as I have said before, both parties will jointly evaluate the results of this policy and where appropriate will make the necessary adjustments. With regard to the remarks made by Mr Clark, I cannot agree with his assertions. The lower stocks of fish are the result of year upon year of uncontrolled over-fishing and not of the common fisheries policy. That policy, through its measures, seeks to address the need for balance between the availability of stocks and the fleets that target them. Finally, the point on coastal fisheries and small-scale fisheries is better addressed under the European Fisheries Fund, which will hopefully be adopted early in 2006."@sl19
". Herr talman! Allra först vill jag säga att finansieringen faktiskt har ökat med detta styrmedel. Det beror på många olika saker: utvidgningen, ny teknik, mer omfattande uppgifter, de nya kontrollorganen och inrättandet av de regionala rådgivande nämnderna. I den sistnämnda frågan vill jag säga, som jag sa förut, att kommissionen är villig att överväga finansieringen av nämnderna vid den utvärdering som ska göras efter tre år. Kommissionen skulle självfallet inte beklaga om ytterligare medel fanns att tillgå. I själva verket kommer vi dock förhoppningsvis att uppnå en ökning med 150 procent av kontroll och tillsyn, en ökning med 160 procent av insamlingen av uppgifter och av vetenskaplig rådgivning, en ökning med 110 procent av styrningen och en ökning med 120 procent av de internationella förbindelserna. Om allt går bra kommer det att bli en total ökning med 130 procent om man jämför de båda budgetperioderna 2000–2006 och 2007–2013. Om det skulle bli en minskning har vi en viss buffert så att vi inte ska behöva ta från något särskilt område. Om det behöver göras drastiska nedskärningar kommer alla rubriker att påverkas lika mycket. Förhoppningsvis vet vi innan veckan är slut hur det blir. Hittills, enligt de indikationer vi har, är nedskärningarna i budgetplanen på fiskeområdet relativt små, särskilt i det andra instrumentet, och förhoppningsvis ändras det inte. I fråga om internationella avtal menar kommissionen att förslaget innebär en avvägning mellan inrikes- och utrikespolitik, mellan internationella avtal och bevarande, kontroll och styrning. I detta vägval vill jag framhålla att tilldelningen till olika områden endast är preliminär och grundas på aktuella prognoser. Justeringar för varje program kommer att läggas fram och antas varje år i den årliga budgethanteringen. Jag skulle vilja ta upp Elspeth Attwoolls kommentar om ändringsförslag 16. Eftersom det handlar om kommersiella förbindelser går medlen ofta direkt in i statsbudgeten. Vi har dock för avsikt att förstärka dialogen med kommissionens utvecklingsavdelning, för att dessa medel ska utnyttjas mer effektivt för dessa länders utvecklingsmål, särskilt i fiskerisektorn. Jag måste också framhålla att alla avtal om fiskepartnerskap innehåller föreskrifter om utbetalningen av medel inom överenskommelsen och om hur de medel som är avsedda för tredjelandets fiskepolitik ska användas. Grundat på indikatorer och riktmärken, som jag sa förut, kommer båda parter att gemensamt utvärdera resultatet av politiken och göra nödvändiga justeringar där så är lämpligt. Jag kan inte hålla med om Derek Roland Clarks påståenden. De mindre fiskbestånden är ett resultat av år efter år med okontrollerad överfiskning och inte av den gemensamma fiskeripolitiken. Politiken strävar efter att, genom åtgärder, uppnå balans mellan tillgängligheten till bestånden och de flottor som siktar in sig på dem. Avslutningsvis, frågan om kustfiske och småskaligt fiske hör snarare hemma i Europeiska fiskerifonden, som förhoppningsvis kommer att antas i början av 2006."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4,17
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph