Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-12-14-Speech-3-028"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051214.6.3-028"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, if you sat down and deliberately tried to plan the family Christmas from hell, you could not do a better job than the British Presidency has managed to achieve in the last six months. I am certain, Mr Alexander, that you have been very ably backed up by the utterly useless and treacherous Foreign Office sitting behind you, but perhaps this morning you as a great Europhile will begin to understand the reality about the UK’s position inside the European Union. We have never been more isolated, more alienated, more disliked by our European neighbours in our entire history than we are today, sitting here in this Chamber this morning – and I guess that is why Mr Blair has sent you here today to do his dirty work. Because he promised us back in June – did he not? – that he would report back to the European Parliament as often as he could. Well he has not got the guts to turn up today. Perhaps it is the abuse, I do not know. Perhaps he is upset that Mr Barroso has likened him to the Sheriff of Nottingham. I know that many of the new Member States think that Mr Blair is behaving like Ebenezer Scrooge. Well, that is actually rather unfair because the British are still paying GBP 30 million a day into an organisation whose accounts have not been signed off for the last 11 years in a row, and we are paying our fair share of the new underground system in Warsaw, and the sewers in Budapest, and goodness knows how many hectares of French farmland. But the ghost of Christmas past for Mr Blair will be the spectre of failure. He will not want history to see him coming out of a six-month Presidency without a deal and that is why there will be a deal. There will be a further surrender of the British rebate. And the only real victor in all of this is Mr Barroso! And my goodness me, Mr Barroso, you could do with a few successes, could you not? You wrote to Mr Blair on 20 October with five proposals to relaunch negotiations, and the British Presidency has followed those to the letter, including accepting that in 2008 there will be a complete review of the EU budget, when the whole of the UK rebate will be on the table. So there will be a deal over the next couple of days, but it will not settle the matter. I have a positive proposal for all of you. Yes, honestly! Why do we not extend the British Presidency for a further six months? Six more months of the Foreign Office, Mr Blair and Mr Alexander, six more months of this, and it will be obvious to all that the United Kingdom is a square peg in a round European hole. A global trading nation that is very proud of its recent history does not belong, does not fit in with this club and, from your perspective, we are like the dog in the manger, are we not? We are always holding you up. We are always stopping you. Get rid of us! Kick us out! Expel us! You can then carry on with your projects and we can get back to running our own country. It is not just a question of ‘we want our money back’ – we want our country back!"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, if you sat down and deliberately tried to plan the family Christmas from hell, you could not do a better job than the British Presidency has managed to achieve in the last six months. I am certain, Mr Alexander, that you have been very ably backed up by the utterly useless and treacherous Foreign Office sitting behind you, but perhaps this morning you as a great Europhile will begin to understand the reality about the UK’s position inside the European Union. We have never been more isolated, more alienated, more disliked by our European neighbours in our entire history than we are today, sitting here in this Chamber this morning – and I guess that is why Mr Blair has sent you here today to do his dirty work. Because he promised us back in June – did he not? – that he would report back to the European Parliament as often as he could. Well he has not got the guts to turn up today. Perhaps it is the abuse, I do not know. Perhaps he is upset that Mr Barroso has likened him to the Sheriff of Nottingham. I know that many of the new Member States think that Mr Blair is behaving like Ebenezer Scrooge. Well, that is actually rather unfair because the British are still paying GBP 30 million a day into an organisation whose accounts have not been signed off for the last 11 years in a row, and we are paying our fair share of the new underground system in Warsaw, and the sewers in Budapest, and goodness knows how many hectares of French farmland. But the ghost of Christmas past for Mr Blair will be the spectre of failure. He will not want history to see him coming out of a six-month Presidency without a deal and that is why there will be a deal. There will be a further surrender of the British rebate. And the only real victor in all of this is Mr Barroso! And my goodness me, Mr Barroso, you could do with a few successes, could you not? You wrote to Mr Blair on 20 October with five proposals to relaunch negotiations, and the British Presidency has followed those to the letter, including accepting that in 2008 there will be a complete review of the EU budget, when the whole of the UK rebate will be on the table. So there will be a deal over the next couple of days, but it will not settle the matter. I have a positive proposal for all of you. Yes, honestly! Why do we not extend the British Presidency for a further six months? Six more months of the Foreign Office, Mr Blair and Mr Alexander, six more months of this, and it will be obvious to all that the United Kingdom is a square peg in a round European hole. A global trading nation that is very proud of its recent history does not belong, does not fit in with this club and, from your perspective, we are like the dog in the manger, are we not? We are always holding you up. We are always stopping you. Get rid of us! Kick us out! Expel us! You can then carry on with your projects and we can get back to running our own country. It is not just a question of ‘we want our money back’ – we want our country back!"@cs1
"Hr. formand, hvis De satte Dem ned og bevidst forsøgte at planlægge familiejulen i helvede, kunne De ikke gøre et bedre stykke arbejde end det, som det britiske formandskab har formået at gøre i de sidste seks måneder. Jeg er sikker på, hr. Alexander, at De er blevet bakket meget dygtigt op af det komplet nyttesløse og forræderiske udenrigsministerium, som står bag Dem, men måske vil De her i formiddag som stor proeuropæer begynde at forstå sandheden om Det Forenede Kongeriges position i EU. Vi har aldrig været mere isolerede, mere fremmedgjorte, mere uglesete af vores europæiske naboer i hele vores historie, end vi er i dag, som vi sidder her i salen i formiddag - og jeg går ud fra, at det er derfor, at hr. Blair har sendt Dem hertil i dag for at gøre hans beskidte arbejde. For lovede han os ikke i juni, at han ville melde tilbage til Europa-Parlamentet så ofte, han kunne? Han har altså ikke mod til at møde op i dag. Måske er det udskældningen, jeg ved det ikke. Måske er han sur over, at hr. Barroso har sammenlignet ham med sheriffen i Nottingham. Jeg ved, at mange af de nye medlemsstater mener, at hr. Blair opfører sig som Ebenezer Scrooge. Men det er faktisk temmelig uretfærdigt, for briterne betaler stadig 30 millioner engelske pund om dagen til en organisation, hvis regnskaber ikke er blevet godkendt i de sidste 11 år, og vi betaler vores del af den nye undergrundsbane i Warszawa, kloaksystemet i Budapest og guderne må vide hvor mange ha fransk landbrugsjord. Men den forgangne juls ånd vil for hr. Blair blive fiaskoens spøgelse. Han ønsker ikke at gå over i historien som en, der afsluttede et seks måneders formandskab uden en aftale, og derfor bliver der en aftale. Der vil endnu en gang blive givet køb på den britiske rabat. Og den eneste virkelige sejrherre i alt dette er hr. Barroso! Og De kunne sandelig bruge et par sejre, kunne De ikke, hr. Barroso? De sendte et brev til hr. Blair den 20. oktober med fem forslag til genoptagelse af forhandlingerne, og det britiske formandskab har fulgt dem til punkt og prikke. Det har endog accepteret, at der i 2008 skal være en fuldstændig revision af EU-budgettet, hvor hele den britiske rabat skal tages op. Der vil altså komme en aftale i løbet af de næste par dage, men den vil ikke være nogen løsning. Jeg har et positivt forslag til Dem alle sammen. Jo, helt ærligt! Hvorfor forlænger vi ikke det britiske formandskab med yderligere seks måneder? Seks måneder med udenrigsministeriet, hr. Blair og hr. Alexander, seks måneder med dette, og det vil være klart for enhver, at Det Forenede Kongerige er havnet på den forkerte europæiske hylde. En global handelsnation, som er meget stolt af sin nyere historie, hører ikke til, passer ikke ind i denne klub, og set ud fra Deres perspektiv er vi nogle værre egoister, er vi ikke? Vi holder Dem altid tilbage. Vi stopper Dem altid. Slip af med os! Smid os ud! Ekskluder os! Så kan De fortsætte med Deres projekter, og vi kan genoptage styringen af vores eget land. Det drejer sig ikke bare om, at "vi vil have vores penge tilbage" - vi vil have vores land tilbage!"@da2
". Herr Präsident! Wenn man sich hinsetzen und absichtlich das schlimmste Weihnachtsfest im Kreise der Familie planen würde, dann könnte man es nicht besser machen als die britische Präsidentschaft in den letzten sechs Monaten. Herr Alexander, sicher erfreuen Sie sich wohl der Rückendeckung durch das höchst nutzlose und verräterische Außenministerium, das Sie hinter sich haben, aber vielleicht wird Ihnen als großer Europafan heute Morgen nun langsam die Wahrheit über die Stellung des Vereinigten Königreichs innerhalb der Europäischen Union klar. In unserer gesamten Geschichte sind wir von unseren europäischen Nachbarn noch nie so isoliert, entfremdet und wenig gelitten gewesen wie jetzt, da wir hier heute Morgen in diesem Hohen Hause sitzen – und vermutlich hat Tony Blair Sie deshalb hier hergeschickt, damit Sie die Drecksarbeit für ihn erledigen. Denn er hat uns ja schon im Juni versprochen – oder etwa nicht? –, dass er dem Europäischen Parlament so oft wie möglich Bericht erstatten würde. Nun, heute hatte er nicht den Schneid, hier zu erscheinen. Vielleicht ist es die schlechte Behandlung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er aufgebracht, weil Herr Barroso ihn mit dem Sheriff von Nottingham verglichen hat. Ich weiß, dass viele aus den neuen Mitgliedstaaten denken, Tony Blair benehme sich wie Ebenezer Scrooge. Das ist nun eigentlich ziemlich unfair, denn die Briten zahlen ja immerhin noch täglich 30 Millionen Britische Pfund an eine Organisation, deren Konten seit elf Jahren in Folge nicht abgezeichnet worden sind, und wir zahlen unseren gerechten Anteil am neuen Untergrundbahnsystem in Warschau und der Kanalisation in Budapest und Gott weiß wie vielen Hektar Agrarland in Frankreich. Aber der Geist der vergangenen Weihnacht wird für Herrn Blair das Gespenst des Scheiterns sein. Er wird nicht als jemand in die Geschichte eingehen wollen, der am Ende einer sechsmonatigen Präsidentschaft ohne Abschluss dasteht, und deshalb wird es einen Abschluss geben. Es wird ein weiteres Nachgeben beim britischen Rabatt geben. Und der einzige wirkliche Sieger bei all dem ist Herr Barroso! Und mein Gott, Herr Barroso, Sie können ja nun wirklich ein paar Erfolge gebrauchen, nicht wahr? Sie haben Herrn Blair am 20. Oktober geschrieben und fünf Vorschläge zum Neustart von Verhandlungen unterbreitet, und die britische Präsidentschaft hat sich wörtlich daran gehalten, also auch akzeptiert, dass 2008 eine vollständige Revision des EU-Haushalts erfolgen wird, wenn der gesamte Rabatt des Vereinigten Königreichs auf den Tisch kommt. Es wird also in den nächsten Tagen einen Abschluss geben, aber damit ist die Sache nicht endgültig geklärt. Ich habe noch einen guten Vorschlag für Sie alle. Doch, ehrlich! Warum verlängern wir die britische Präsidentschaft nicht um noch einmal sechs Monate? Noch einmal sechs Monate Außenministerium, Herr Blair und Herr Alexander, noch einmal sechs Monate davon, und allen wird klar werden, dass das Vereinigte Königreich in Europa ein völliger Außenseiter ist. Eine Welthandelsnation, die sehr stolz auf ihre jüngste Geschichte ist, gehört nicht, passt nicht in diesen Club, und so wie Sie das sehen, sind wir doch nur Spielverderber, nicht wahr? Wir halten Sie immer nur auf. Wir bremsen Sie immer nur. Schafft uns euch doch vom Hals! Werft uns raus! Jagt uns davon! Dann könnt Ihr mit euren Projekten weitermachen und wir können wieder unser eigenes Land führen. Es geht doch nicht einfach nur darum, dass wir „unser Geld zurück“ wollen – wir wollen unser Land zurück!"@de9
". Κύριε Πρόεδρε, αν προσπαθούσε κανείς εσκεμμένα να οργανώσει τα χειρότερα Χριστούγεννα, δεν θα έκανε καλύτερη δουλειά από ό,τι η βρετανική Προεδρία το τελευταίο εξάμηνο. Είμαι βέβαιος, κύριε Alexander, ότι σας έχουν προετοιμάσει με μεγάλη μαεστρία οι τελείως άχρηστοι και ύπουλοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών που κάθονται πίσω σας, αλλά ίσως σήμερα το πρωί εσείς, ο μεγάλος φιλοευρωπαίος, θα αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε την πραγματικότητα σχετικά με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ολόκληρη την Ιστορία μας ποτέ δεν ήμασταν πιο απομονωμένοι, πιο αποξενωμένοι και πιο μισητοί από τους ευρωπαίους γείτονές μας από ό,τι σήμερα, σε αυτή τη συνεδρίαση της Ολομέλειας – και υποθέτω ότι γι’ αυτό σας έστειλε σήμερα εδώ ο κ. Μπλερ για να βγάλετε τα κάστανα από τη φωτιά. Διότι μας είχε υποσχεθεί τον Ιούνιο –έτσι δεν είναι;– ότι θα εμφανιζόταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο πιο συχνά μπορούσε. Δεν είχε, όμως, τα κότσια να εμφανιστεί σήμερα. Ίσως τον φόβιζαν οι προσβολές, δεν γνωρίζω. Ίσως έχει ταραχθεί επειδή ο κ. Barroso τον συνέκρινε με τον Σερίφη του Νότινγχαμ. Γνωρίζω ότι πολλά από τα νέα κράτη μέλη θεωρούν ότι ο κ. Μπλερ συμπεριφέρεται μάλλον σαν τον Εμπενίζερ Σκρουτζ. Εντάξει, ίσως αυτό να είναι άδικο δεδομένου ότι οι Βρετανοί εξακολουθούν να καταβάλλουν 30 εκατ. βρετανικές λίρες ημερησίως σε έναν οργανισμό ο οποίος δεν έχει καταφέρει να λάβει απαλλαγή για τους λογαριασμούς του τα τελευταία 11 συναπτά έτη, ενώ πληρώνουμε το ποσό που μας αναλογεί για τη δημιουργία του νέου υπόγειου σιδηρόδρομου της Βαρσοβίας και του συστήματος αποχέτευσης της Βουδαπέστης, και ποιος ξέρει για πόσα εκτάρια γαλλικών καλλιεργειών. Όμως το πνεύμα των περασμένων Χριστουγέννων θα είναι για τον κ. Μπλερ το φάσμα της αποτυχίας. Δεν θα θέλει να καταγραφεί στην Ιστορία ότι μετά από μια εξάμηνη Προεδρία δεν μπόρεσε να επιτύχει μια συμφωνία, και γι’ αυτό θα υπάρξει συμφωνία. Θα υπάρξει περαιτέρω υποχώρηση στο θέμα της βρετανικής έκπτωσης. Και ο μόνος νικητής σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ο κ. Barroso! Και στ’ αλήθεια, κύριε Barroso, θα σαν ήταν χρήσιμες μερικές επιτυχίες, έτσι δεν είναι; Στις 20 Οκτωβρίου στείλατε επιστολή στον κ. Μπλερ με πέντε προτάσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, και η βρετανική Προεδρία τις ακολούθησε κατά γράμμα, περιλαμβανομένης της αποδοχής ότι το 2008 θα πραγματοποιηθεί συνολική αναθεώρηση του κοινοτικού προϋπολογισμού, οπότε θα τεθεί επί τάπητος το όλο ζήτημα της βρετανικής έκπτωσης. Συνεπώς, τις επόμενες ημέρες θα επιτευχθεί συμφωνία, η οποία όμως δεν θα ρυθμίζει οριστικά το θέμα. Μπορώ να σας καταθέσω μια θετική πρόταση. Μιλάω ειλικρινά! Γιατί δεν παρατείνουμε τη θητεία της βρετανικής Προεδρίας για άλλο ένα εξάμηνο; Έξι ακόμη μήνες με το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, τον κ. Μπλερ και τον κ. Alexander, έξι ακόμη μήνες με την ίδια κατάσταση, και θα καταστεί εμφανές σε όλους ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι τετράγωνο σε μια κυκλική Ευρώπη. Ένα έθνος το οποίο αναπτύσσει εμπορική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο και το οποίο είναι υπερήφανο για την πρόσφατη Ιστορία του δεν ανήκει, δεν μπορεί να μένει ενταγμένο σε αυτή τη λέσχη και, από τη δική σας οπτική γωνία, είμαστε σαν τον σκύλο στο παχνί, έτσι δεν είναι; Σας δημιουργούμε πάντα προσκόμματα. Σας ανατρέπουμε πάντα τα σχέδια. Απαλλαγείτε από εμάς! Πετάξτε μας έξω! Εκδιώξτε μας! Θα μπορέσετε έτσι να συνεχίσετε να εφαρμόζετε τα σχέδιά σας και εμείς να κυβερνάμε τη χώρα μας. Δεν θέλουμε απλώς «τα χρήματά μας πίσω» – θέλουμε πίσω τη χώρα μας!"@el10
"Señor Presidente, si uno se sentara e intentara deliberadamente arruinar la fiesta navideña familiar, no podría hacerlo mejor que la Presidencia británica en los últimos seis meses. Estoy convencido, señor Alexander, que ha sido apoyado muy hábilmente por el inútil y traidor Ministerio de Asuntos de Exteriores que le respalda, pero esta mañana quizá comience a comprender, como el gran eurófilo que es, la realidad de la posición del Reino Unido dentro de la Unión Europea. Nunca en toda nuestra historia hemos estado más aislados, más alienados ni hemos sido más rechazados por nuestros vecinos europeos que hoy, en esta Cámara esta mañana; y me imagino que es por eso que el señor Blair le ha enviado hoy aquí para hacer este trabajo sucio. Porque en junio nos prometió –¿acaso no fue así?– que acudiría a informar al Parlamento Europeo con la mayor asiduidad posible. Pues bien, no ha tenido las agallas de aparecer por aquí hoy. Tal vez sean los insultos, no lo sé. Tal vez está enfadado porque el señor Barroso le ha comparado con el sheriff de Nottingham. Sé que muchos de los nuevos Estados miembros creen que el señor Blair se comporta como Ebenezer Scrooge. Ahora bien, no es justo decirlo, ya que los británicos siguen pagando 30 millones de libras esterlinas diarias a una organización cuyas cuentas no han sido aprobadas durante los últimos once años, y estamos pagando la parte que nos corresponde del nuevo sistema ferroviario metropolitano de Varsovia, y del alcantarillado de Budapest, y solo Dios sabe cuántas hectáreas de tierras agrícolas francesas. Pero, para el señor Blair, el espíritu de las Navidades será el espectro del fracaso. No desea pasar a la Historia concluyendo su Presidencia semestral sin ningún acuerdo y por eso habrá un acuerdo. Habrá un nuevo recorte del cheque británico. ¡Y el único vencedor de todo esto será el señor Barroso! Y, por supuesto, a usted, señor Barroso, le vienen bien algunos logros, ¿no es así? Usted envió una carta al señor Blair el 20 de octubre en la que figuraban cinco propuestas para reanudar las negociaciones, y la Presidencia británica siguió a la letra esas propuestas, entre ellas la de aceptar que en 2008 se llevaría a cabo una revisión completa del presupuesto de la UE, en la que se debatiría el resto del cheque británico. Así que en los próximos días se llegará a un acuerdo, pero este no resolverá el problema. Quiero hacer una propuesta positiva a todos ustedes. Sí, de veras. ¿Por qué no prorrogamos la Presidencia británica otros seis meses? Seis meses más de de señor Blair y de señor Alexander, seis meses más de lo mismo, y quedará claro que todo el Reino Unido es una pieza cuadrada en un agujero redondo europeo. Un país que comercia con todo el mundo y que está muy orgulloso de su historia reciente no pertenece, no encaja en este club y, desde nuestra perspectiva, somos como un gato entre palomas, ¿o no es así? Siempre les estamos retrasando. Siempre les estamos deteniendo. ¡Libérense de nosotros! ¡Arrójennos fuera! ¡Expúlsennos! Y a continuación podrán continuar con sus proyectos y nosotros podremos volver a ocuparnos de nuestro país. ¡No se trata tan solo de que «queremos que nos devuelvan nuestro dinero», queremos que nos devuelvan nuestro país!"@es20
"Mr President, if you sat down and deliberately tried to plan the family Christmas from hell, you could not do a better job than the British Presidency has managed to achieve in the last six months. I am certain, Mr Alexander, that you have been very ably backed up by the utterly useless and treacherous Foreign Office sitting behind you, but perhaps this morning you as a great Europhile will begin to understand the reality about the UK’s position inside the European Union. We have never been more isolated, more alienated, more disliked by our European neighbours in our entire history than we are today, sitting here in this Chamber this morning – and I guess that is why Mr Blair has sent you here today to do his dirty work. Because he promised us back in June – did he not? – that he would report back to the European Parliament as often as he could. Well he has not got the guts to turn up today. Perhaps it is the abuse, I do not know. Perhaps he is upset that Mr Barroso has likened him to the Sheriff of Nottingham. I know that many of the new Member States think that Mr Blair is behaving like Ebenezer Scrooge. Well, that is actually rather unfair because the British are still paying GBP 30 million a day into an organisation whose accounts have not been signed off for the last 11 years in a row, and we are paying our fair share of the new underground system in Warsaw, and the sewers in Budapest, and goodness knows how many hectares of French farmland. But the ghost of Christmas past for Mr Blair will be the spectre of failure. He will not want history to see him coming out of a six-month Presidency without a deal and that is why there will be a deal. There will be a further surrender of the British rebate. And the only real victor in all of this is Mr Barroso! And my goodness me, Mr Barroso, you could do with a few successes, could you not? You wrote to Mr Blair on 20 October with five proposals to relaunch negotiations, and the British Presidency has followed those to the letter, including accepting that in 2008 there will be a complete review of the EU budget, when the whole of the UK rebate will be on the table. So there will be a deal over the next couple of days, but it will not settle the matter. I have a positive proposal for all of you. Yes, honestly! Why do we not extend the British Presidency for a further six months? Six more months of the Foreign Office, Mr Blair and Mr Alexander, six more months of this, and it will be obvious to all that the United Kingdom is a square peg in a round European hole. A global trading nation that is very proud of its recent history does not belong, does not fit in with this club and, from your perspective, we are like the dog in the manger, are we not? We are always holding you up. We are always stopping you. Get rid of us! Kick us out! Expel us! You can then carry on with your projects and we can get back to running our own country. It is not just a question of ‘we want our money back’ – we want our country back!"@et5
". Arvoisa puhemies, jos istuisitte alas ja yrittäisitte oikein suunnitella helvetillistä perhejoulua, pystyisitte tuskin parempaan kuin mitä puheenjohtajavaltio Yhdistynyt kuningaskunta on saanut aikaan viimeisten kuuden kuukauden kuluessa. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja Alexander, olen varma, että taustallanne täysin turha ja petollinen ulkoministeriö on tukenut teitä vankasti, mutta suurena Euroopan ystävänä te tänä aamuna kenties alatte ymmärtää Yhdistyneen kuningaskunnan todellista asemaa Euroopan unionissa. Emme ole koskaan aikaisemmin historiassa olleet näin eristettyjä, näin vieraantuneita ja näin epäsuosittuja eurooppalaisten naapuriemme keskuudessa kuin nyt istuessamme täällä parlamentissa – ja uskonpa, että pääministeri Blair juuri tämän vuoksi lähetti teidät tekemään likaisen työn. Sillä hänhän lupasi kesäkuussa – eikö luvannutkin? – että hän raportoisi Euroopan parlamentille aina, kun se on mahdollista. No, hänellä ei ollut rohkeutta tulla tänne tänään. Ehkä tämä on herjaavaa, en tiedä. Ehkä hän on närkästynyt siitä, kun puheenjohtaja Barroso vertasi häntä Nottinghamin sheriffiin. Tiedän monien uusien jäsenvaltioiden ajattelevan, että pääministeri Blair käyttäytyy kuin Ebenezer Scrooge. Tämä on itse asiassa epäreilua, sillä britit maksavat edelleen 30 miljoonaa puntaa päivässä organisaatiolle, jonka kirjanpitoa ei ole hyväksytty yhtenätoista peräkkäisenä vuotena, ja maksamme oman osuutemme Varsovan uudesta maanalaisesta järjestelmästä ja Budapestin viemäreistä sekä herra tietää kuinka monesta hehtaarista ranskalaista maatalousmaata. Menneiden joulujen haamut ovat pääministerille kuitenkin hänen epäonnistumistensa haamut. Hän ei halua jäädä historiaan kuuden kuukauden puheenjohtajakaudesta, jolloin ei päästy sopimukseen, joten sopimukseen päästään. Britannian hyvityksestä annetaan jälleen periksi. Ja ainoa todellinen voittaja on puheenjohtaja Barroso! Hyvänen aika, puheenjohtaja Barroso, teille varmaan kelpaavat muutamat onnistumiset, vai mitä? Kirjoititte pääministeri Blairille 20. lokakuuta ja esititte viisi ehdotusta neuvottelujen käynnistämiseksi. Puheenjohtajavaltio Yhdistynyt kuningaskunta on noudattanut kirjeen ohjeita ja jopa hyväksynyt sen, että EU:n talousarviota tarkastellaan kokonaisuudessaan uudelleen vuonna 2008, ja tuolloin käsitellään Yhdistyneen kuningaskunnan hyvitystä. Sopimukseen siis päästään muutaman seuraavan päivän aikana, mutta se ei ratkaise asiaa. Minulla on teille kaikille myönteinen ehdotus. Ihan totta! Miksi emme jatkaisi Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajakautta vielä kuudella kuukaudella? Kuusi kuukautta lisää ulkoministeriötä, pääministeri Blairia ja puheenjohtaja Alexanderia, kuusi tällaista kuukautta lisää, ja kaikille on selvää, ettei Euroopan unioni ole oikea paikka Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Maailmanlaajuista kauppaa harjoittava kansakunta, joka on hyvin ylpeä lähimenneisyydestään, ei kuulu eikä sovi tähän kerhoon, ja teidän näkökulmastannehan me olemme vain kateellisia, eikö niin? Me aina pidättelemme teitä. Me aina estämme teitä. Hankkiutukaa eroon meistä! Potkaiskaa meidät ulos! Erottakaa meidät! Sitten voitte jatkaa hankkeitanne ja me voimme palata hoitamaan omaa maatamme. Kysymys ei ole siitä, että haluaisimme rahamme takaisin – me haluamme maamme takaisin!"@fi7
". Monsieur le Président, si vous vous étiez assis et que vous aviez délibérément tenté de planifier le Noël familial depuis l’enfer, vous n’auriez pas pu faire mieux que ce qu’a réussi à obtenir la présidence britannique au cours des six derniers mois. Je suis certain, Monsieur Alexander, que vous avez été très habilement soutenu par le Foreign Office hautement inutile et perfide qui est assis derrière. Toutefois, peut-être que ce matin, vous, europhile convaincu, commencerez à comprendre la réalité de la position du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne. De toute notre histoire, nous n’avons jamais été aussi isolés, aussi marginaux, aussi dépréciés par nos voisins européens que nous le sommes aujourd’hui, assis dans cette Assemblée ce matin - et je suppose que c’est pourquoi M. Blair vous a envoyé ici aujourd’hui pour faire le sale boulot. En effet, il nous avait promis en juin - n’est-ce pas? - qu’il ferait un rapport au Parlement européen aussi souvent qu’il le pourrait. Eh bien, il n’a pas eu le cran de se montrer aujourd’hui. Peut-être est-ce les insultes, je ne sais pas. Peut-être est-il offensé que M. Barroso l’ait comparé au shérif de Nottingham. Je sais que bon nombre des nouveaux États membres pensent que M. Blair se comporte comme Ebenezer Scrooge. Eh bien, c’est en fait assez injuste, car les Britanniques paient encore 30 millions de livres sterling par jour à une organisation dont les comptes n’ont pas été clôturés ces 11 dernières années, et nous payons notre juste part du nouveau système de métro à Varsovie et des égouts à Budapest et Dieu sait combien d’hectares de terres agricoles en France. Mais le fantôme de Noël pour M. Blair sera le spectre de l’échec. Il ne veut pas que l’on se rappelle de lui comme d’un président sortant d’une présidence de six mois sans un accord et c’est pourquoi il y aura un accord. Il y aura une autre renonciation au rabais britannique. Et le seul vainqueur de toute cette histoire est M. Barroso! Bonté divine, Monsieur Barroso, vous aviez besoin de quelques succès, n’est-ce pas? Vous avez écrit à M. Blair le 20 octobre en lui soumettant cinq propositions pour relancer les négociations et la présidence britannique les a suivies au pied de la lettre, elle a même accepté qu’il y ait en 2008 une révision totale du budget de l’UE, lorsque l’ensemble du rabais britannique sera sur la table. Il y aura donc un accord au cours des jours qui viennent, mais il ne règlera pas le problème. J’ai une proposition positive à vous soumettre à tous. Oui, franchement! Pourquoi ne prolongeons-nous pas la présidence britannique de six mois? Six mois supplémentaires de Foreign Office, MM. Blair et Alexander, six mois supplémentaires de cela, et il sera clair aux yeux de tous que le Royaume-Uni est une pièce carrée dans un trou européen rond. Une nation actrice du commerce international qui est très fière de sa récente histoire n’a pas sa place dans ce club et, de votre point de vue, nous sommes un empêcheur de tourner en rond, n’est-ce pas? Nous vous retenons toujours. Nous vous arrêtons toujours. Débarrassez-vous de nous! Flanquez-nous dehors! Expulsez-nous! Vous pourrez alors poursuivre vos projets et nous pourrons retourner à la gestion de notre propre pays. Nous ne voulons pas seulement récupérer notre argent, nous voulons récupérer notre pays!"@fr8
"Mr President, if you sat down and deliberately tried to plan the family Christmas from hell, you could not do a better job than the British Presidency has managed to achieve in the last six months. I am certain, Mr Alexander, that you have been very ably backed up by the utterly useless and treacherous Foreign Office sitting behind you, but perhaps this morning you as a great Europhile will begin to understand the reality about the UK’s position inside the European Union. We have never been more isolated, more alienated, more disliked by our European neighbours in our entire history than we are today, sitting here in this Chamber this morning – and I guess that is why Mr Blair has sent you here today to do his dirty work. Because he promised us back in June – did he not? – that he would report back to the European Parliament as often as he could. Well he has not got the guts to turn up today. Perhaps it is the abuse, I do not know. Perhaps he is upset that Mr Barroso has likened him to the Sheriff of Nottingham. I know that many of the new Member States think that Mr Blair is behaving like Ebenezer Scrooge. Well, that is actually rather unfair because the British are still paying GBP 30 million a day into an organisation whose accounts have not been signed off for the last 11 years in a row, and we are paying our fair share of the new underground system in Warsaw, and the sewers in Budapest, and goodness knows how many hectares of French farmland. But the ghost of Christmas past for Mr Blair will be the spectre of failure. He will not want history to see him coming out of a six-month Presidency without a deal and that is why there will be a deal. There will be a further surrender of the British rebate. And the only real victor in all of this is Mr Barroso! And my goodness me, Mr Barroso, you could do with a few successes, could you not? You wrote to Mr Blair on 20 October with five proposals to relaunch negotiations, and the British Presidency has followed those to the letter, including accepting that in 2008 there will be a complete review of the EU budget, when the whole of the UK rebate will be on the table. So there will be a deal over the next couple of days, but it will not settle the matter. I have a positive proposal for all of you. Yes, honestly! Why do we not extend the British Presidency for a further six months? Six more months of the Foreign Office, Mr Blair and Mr Alexander, six more months of this, and it will be obvious to all that the United Kingdom is a square peg in a round European hole. A global trading nation that is very proud of its recent history does not belong, does not fit in with this club and, from your perspective, we are like the dog in the manger, are we not? We are always holding you up. We are always stopping you. Get rid of us! Kick us out! Expel us! You can then carry on with your projects and we can get back to running our own country. It is not just a question of ‘we want our money back’ – we want our country back!"@hu11
". Signor Presidente, se si tentasse intenzionalmente di pianificare il Natale in famiglia dall’inferno, non si potrebbe fare meglio di quanto sia riuscita a fare la Presidenza britannica negli ultimi sei mesi. Sono certo, Ministro Alexander, che lei è stato sostenuto con grande destrezza dai funzionari del ministero degli Esteri totalmente inetti e infidi seduti alle sue spalle, ma forse stamattina lei, da grande europeista, comincerà a capire la realtà della posizione del Regno Unito all’interno dell’Unione europea. Mai, nella nostra intera storia, siamo stati più isolati, più alienati, più detestati dai nostri vicini europei di quanto lo siamo oggi, seduti in quest’Aula, e immagino sia questo il motivo per cui il Primo Ministro Blair ha mandato lei qui oggi a fare il lavoro sporco. Perché in giugno ci aveva promesso – non è vero? – che sarebbe intervenuto di fronte al Parlamento europeo il più sovente possibile. Bene, oggi non ha il coraggio di presentarsi in Aula. Forse è per gli insulti, non so. Forse si è risentito perché il Presidente Barroso lo ha paragonato allo sceriffo di Nottingham. So che molti nuovi Stati membri pensano che il Primo Ministro Blair si comporti come Ebenezer Scrooge. Non è molto leale, perché i britannici continuano a versare 30 milioni di sterline al giorno a un’organizzazione i cui conti non sono stati convalidati per ben 11 anni consecutivi, stiamo finanziando la nostra quota del nuovo sistema di trasporto metropolitano di Varsavia, le fognature di Budapest e il Cielo sa quanti ettari di terreno agricolo francese. Tuttavia, il fantasma del Natale passato per il Primo Ministro Blair sarà lo spettro del fallimento. Il Primo Ministro non vorrà passare alla storia come un capo di governo uscito da un semestre di Presidenza senza un accordo, e questo è il motivo per cui un accordo ci sarà. Vi sarà un’ulteriore resa sullo sconto britannico e l’unico vincitore reale in tutto questo sarà il Presidente Barroso! E lo sa il Cielo, Presidente Barroso, che un po’ di successo non le farebbe male, vero? Ha scritto al Primo Ministro Blair il 20 ottobre, illustrando cinque proposte per rilanciare i negoziati; la Presidenza britannica le ha seguite alla lettera, accettando anche che nel 2008 si svolga una revisione completa del bilancio dell’Unione, quando sarà in discussione l’intero sconto del Regno Unito. Dunque, nei prossimi giorni si raggiungerà un accordo, ma non si risolverà la questione. Ho una proposta concreta per tutti voi. Sì, sul serio! Perché non prolunghiamo di altri sei mesi la Presidenza britannica? Altri sei mesi di ministero degli Esteri, Primo Ministro Blair e Ministro Alexander, altri sei mesi di tutto questo e sarà ovvio a tutti che il Regno Unito è un pesce fuor d’acqua in Europa. Una potenza commerciale globale, fiera della sua storia recente, non appartiene, non può inserirsi in questo e, dal vostro punto di vista, siamo i cattivi che non permettono agli altri di godere di ciò che a noi non interessa, non è vero? Vi blocchiamo sempre. Vi fermiamo sempre. Liberatevi di noi! Cacciateci! Espelleteci! Potrete così portare avanti i vostri progetti e noi potremo tornare a governare il nostro paese. Non si tratta solo di riprenderci i nostri soldi, si tratta di riprenderci il nostro paese!"@it12
"Mr President, if you sat down and deliberately tried to plan the family Christmas from hell, you could not do a better job than the British Presidency has managed to achieve in the last six months. I am certain, Mr Alexander, that you have been very ably backed up by the utterly useless and treacherous Foreign Office sitting behind you, but perhaps this morning you as a great Europhile will begin to understand the reality about the UK’s position inside the European Union. We have never been more isolated, more alienated, more disliked by our European neighbours in our entire history than we are today, sitting here in this Chamber this morning – and I guess that is why Mr Blair has sent you here today to do his dirty work. Because he promised us back in June – did he not? – that he would report back to the European Parliament as often as he could. Well he has not got the guts to turn up today. Perhaps it is the abuse, I do not know. Perhaps he is upset that Mr Barroso has likened him to the Sheriff of Nottingham. I know that many of the new Member States think that Mr Blair is behaving like Ebenezer Scrooge. Well, that is actually rather unfair because the British are still paying GBP 30 million a day into an organisation whose accounts have not been signed off for the last 11 years in a row, and we are paying our fair share of the new underground system in Warsaw, and the sewers in Budapest, and goodness knows how many hectares of French farmland. But the ghost of Christmas past for Mr Blair will be the spectre of failure. He will not want history to see him coming out of a six-month Presidency without a deal and that is why there will be a deal. There will be a further surrender of the British rebate. And the only real victor in all of this is Mr Barroso! And my goodness me, Mr Barroso, you could do with a few successes, could you not? You wrote to Mr Blair on 20 October with five proposals to relaunch negotiations, and the British Presidency has followed those to the letter, including accepting that in 2008 there will be a complete review of the EU budget, when the whole of the UK rebate will be on the table. So there will be a deal over the next couple of days, but it will not settle the matter. I have a positive proposal for all of you. Yes, honestly! Why do we not extend the British Presidency for a further six months? Six more months of the Foreign Office, Mr Blair and Mr Alexander, six more months of this, and it will be obvious to all that the United Kingdom is a square peg in a round European hole. A global trading nation that is very proud of its recent history does not belong, does not fit in with this club and, from your perspective, we are like the dog in the manger, are we not? We are always holding you up. We are always stopping you. Get rid of us! Kick us out! Expel us! You can then carry on with your projects and we can get back to running our own country. It is not just a question of ‘we want our money back’ – we want our country back!"@lt14
"Mr President, if you sat down and deliberately tried to plan the family Christmas from hell, you could not do a better job than the British Presidency has managed to achieve in the last six months. I am certain, Mr Alexander, that you have been very ably backed up by the utterly useless and treacherous Foreign Office sitting behind you, but perhaps this morning you as a great Europhile will begin to understand the reality about the UK’s position inside the European Union. We have never been more isolated, more alienated, more disliked by our European neighbours in our entire history than we are today, sitting here in this Chamber this morning – and I guess that is why Mr Blair has sent you here today to do his dirty work. Because he promised us back in June – did he not? – that he would report back to the European Parliament as often as he could. Well he has not got the guts to turn up today. Perhaps it is the abuse, I do not know. Perhaps he is upset that Mr Barroso has likened him to the Sheriff of Nottingham. I know that many of the new Member States think that Mr Blair is behaving like Ebenezer Scrooge. Well, that is actually rather unfair because the British are still paying GBP 30 million a day into an organisation whose accounts have not been signed off for the last 11 years in a row, and we are paying our fair share of the new underground system in Warsaw, and the sewers in Budapest, and goodness knows how many hectares of French farmland. But the ghost of Christmas past for Mr Blair will be the spectre of failure. He will not want history to see him coming out of a six-month Presidency without a deal and that is why there will be a deal. There will be a further surrender of the British rebate. And the only real victor in all of this is Mr Barroso! And my goodness me, Mr Barroso, you could do with a few successes, could you not? You wrote to Mr Blair on 20 October with five proposals to relaunch negotiations, and the British Presidency has followed those to the letter, including accepting that in 2008 there will be a complete review of the EU budget, when the whole of the UK rebate will be on the table. So there will be a deal over the next couple of days, but it will not settle the matter. I have a positive proposal for all of you. Yes, honestly! Why do we not extend the British Presidency for a further six months? Six more months of the Foreign Office, Mr Blair and Mr Alexander, six more months of this, and it will be obvious to all that the United Kingdom is a square peg in a round European hole. A global trading nation that is very proud of its recent history does not belong, does not fit in with this club and, from your perspective, we are like the dog in the manger, are we not? We are always holding you up. We are always stopping you. Get rid of us! Kick us out! Expel us! You can then carry on with your projects and we can get back to running our own country. It is not just a question of ‘we want our money back’ – we want our country back!"@lv13,13
"Mr President, if you sat down and deliberately tried to plan the family Christmas from hell, you could not do a better job than the British Presidency has managed to achieve in the last six months. I am certain, Mr Alexander, that you have been very ably backed up by the utterly useless and treacherous Foreign Office sitting behind you, but perhaps this morning you as a great Europhile will begin to understand the reality about the UK’s position inside the European Union. We have never been more isolated, more alienated, more disliked by our European neighbours in our entire history than we are today, sitting here in this Chamber this morning – and I guess that is why Mr Blair has sent you here today to do his dirty work. Because he promised us back in June – did he not? – that he would report back to the European Parliament as often as he could. Well he has not got the guts to turn up today. Perhaps it is the abuse, I do not know. Perhaps he is upset that Mr Barroso has likened him to the Sheriff of Nottingham. I know that many of the new Member States think that Mr Blair is behaving like Ebenezer Scrooge. Well, that is actually rather unfair because the British are still paying GBP 30 million a day into an organisation whose accounts have not been signed off for the last 11 years in a row, and we are paying our fair share of the new underground system in Warsaw, and the sewers in Budapest, and goodness knows how many hectares of French farmland. But the ghost of Christmas past for Mr Blair will be the spectre of failure. He will not want history to see him coming out of a six-month Presidency without a deal and that is why there will be a deal. There will be a further surrender of the British rebate. And the only real victor in all of this is Mr Barroso! And my goodness me, Mr Barroso, you could do with a few successes, could you not? You wrote to Mr Blair on 20 October with five proposals to relaunch negotiations, and the British Presidency has followed those to the letter, including accepting that in 2008 there will be a complete review of the EU budget, when the whole of the UK rebate will be on the table. So there will be a deal over the next couple of days, but it will not settle the matter. I have a positive proposal for all of you. Yes, honestly! Why do we not extend the British Presidency for a further six months? Six more months of the Foreign Office, Mr Blair and Mr Alexander, six more months of this, and it will be obvious to all that the United Kingdom is a square peg in a round European hole. A global trading nation that is very proud of its recent history does not belong, does not fit in with this club and, from your perspective, we are like the dog in the manger, are we not? We are always holding you up. We are always stopping you. Get rid of us! Kick us out! Expel us! You can then carry on with your projects and we can get back to running our own country. It is not just a question of ‘we want our money back’ – we want our country back!"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, als u ging zitten en bewust het kerstfeest vanuit de hel zou proberen te organiseren, dan zou u het er niet beter vanaf kunnen brengen dan het Britse voorzitterschap het afgelopen halfjaar. Ik weet zeker, mijnheer Alexander, dat u een zeer bekwaam steuntje in de rug hebt gekregen van het volkomen nutteloze en onbetrouwbare ministerie van Buitenlandse Zaken dat achter u zit, maar misschien begint het u vanochtend, als groot eurofiel, te dagen hoe het VK er in werkelijkheid voorstaat binnen de Europese Unie. We zijn tot nu toe nog nooit zo geïsoleerd en vervreemd geweest van onze Europese buren, en hebben die nog nooit zo’n hekel aan ons gehad als vandaag, als vanochtend hier in dit Parlement. Ik heb trouwens het vermoeden dat mijnheer Blair u daarom juist hiernaartoe heeft gestuurd: om het vuile werk voor hem op te knappen. Omdat hij ons in juni beloofd heeft - of niet soms? - dat hij zo vaak mogelijk verslag zou komen uitbrengen aan het Europees Parlement. Wel, hij heeft niet het lef gehad om hier vandaag te verschijnen. Misschien was hij bang uitgescholden te worden; wie zal het zeggen. Misschien is hij ook boos omdat mijnheer Barroso hem heeft vergeleken met de Sheriff van Nottingham. Ik weet dat veel nieuwe lidstaten denken dat mijnheer Blair zich gedraagt als Ebenezer Scrooge. Nou, dat is niet echt terecht, omdat de Britten nog steeds 30 miljoen Britse ponden per dag betalen aan een organisatie waarvan de rekeningen nu al elf jaar op rij niet zijn goedgekeurd, en we leveren ons aandeel in de nieuwe metro van Warschau, de riolering in Boedapest en God weet hoeveel hectare Franse landbouwgrond. Maar de geest van Kerstmis die voor mijnheer Blair opdoemt, is het schrikbeeld van mislukking. Hij wil niet de geschiedenis ingaan als de man die een voorzitterschap van zes maanden afsloot zonder een akkoord, en daarom zal er een akkoord komen ook. De Britse korting zal verder worden uitgekleed. En de enige echte winnaar hierbij is mijnheer Barroso! En me dunkt mijnheer Barroso, u kunt wel een paar successen gebruiken, toch? Op 20 oktober deed u vijf voorstellen aan mijnheer Blair om de onderhandelingen weer vlot te trekken, en het Britse voorzitterschap heeft die ongewijzigd overgenomen, waarmee het dus ook akkoord ging met de complete evaluatie van de EU-begroting in 2008, waarbij de volledige Britse korting opnieuw ter discussie zal komen te staan. Er zal dus een akkoord komen de komende dagen, maar dat zal de zaak niet oplossen. Ik heb een voorstel dat goed uitpakt voor iedereen. Ja, echt! Waarom zouden we het Britse voorzitterschap niet met zes maanden verlengen? Nog eens zes maanden Buitenlandse Zaken, mijnheer Blair en mijnheer Alexander, zes maanden meer van dit alles, en het zal voor iedereen duidelijk zijn dat het Verenigd Koninkrijk een vierkante schroef is in een rond Europees gat. Een over de hele wereld actieve handelsnatie, die zeer trots is op haar recente geschiedenis, hoort niet bij en past niet in deze club. En vanuit uw gezichtspunt kunnen we de zon niet in het water zien schijnen, toch? We houden u altijd op. We houden u altijd tegen. Dump ons! Schop ons eruit! Verdrijf ons! Dan kunt u verdergaan met uw projecten, en kunnen wij naar huis om ons eigen land te runnen. Het is niet alleen een kwestie van ‘wij willen ons geld terug’ – wij willen ons land terug!"@nl3
"Mr President, if you sat down and deliberately tried to plan the family Christmas from hell, you could not do a better job than the British Presidency has managed to achieve in the last six months. I am certain, Mr Alexander, that you have been very ably backed up by the utterly useless and treacherous Foreign Office sitting behind you, but perhaps this morning you as a great Europhile will begin to understand the reality about the UK’s position inside the European Union. We have never been more isolated, more alienated, more disliked by our European neighbours in our entire history than we are today, sitting here in this Chamber this morning – and I guess that is why Mr Blair has sent you here today to do his dirty work. Because he promised us back in June – did he not? – that he would report back to the European Parliament as often as he could. Well he has not got the guts to turn up today. Perhaps it is the abuse, I do not know. Perhaps he is upset that Mr Barroso has likened him to the Sheriff of Nottingham. I know that many of the new Member States think that Mr Blair is behaving like Ebenezer Scrooge. Well, that is actually rather unfair because the British are still paying GBP 30 million a day into an organisation whose accounts have not been signed off for the last 11 years in a row, and we are paying our fair share of the new underground system in Warsaw, and the sewers in Budapest, and goodness knows how many hectares of French farmland. But the ghost of Christmas past for Mr Blair will be the spectre of failure. He will not want history to see him coming out of a six-month Presidency without a deal and that is why there will be a deal. There will be a further surrender of the British rebate. And the only real victor in all of this is Mr Barroso! And my goodness me, Mr Barroso, you could do with a few successes, could you not? You wrote to Mr Blair on 20 October with five proposals to relaunch negotiations, and the British Presidency has followed those to the letter, including accepting that in 2008 there will be a complete review of the EU budget, when the whole of the UK rebate will be on the table. So there will be a deal over the next couple of days, but it will not settle the matter. I have a positive proposal for all of you. Yes, honestly! Why do we not extend the British Presidency for a further six months? Six more months of the Foreign Office, Mr Blair and Mr Alexander, six more months of this, and it will be obvious to all that the United Kingdom is a square peg in a round European hole. A global trading nation that is very proud of its recent history does not belong, does not fit in with this club and, from your perspective, we are like the dog in the manger, are we not? We are always holding you up. We are always stopping you. Get rid of us! Kick us out! Expel us! You can then carry on with your projects and we can get back to running our own country. It is not just a question of ‘we want our money back’ – we want our country back!"@pl16
"Senhor Presidente, se se dispusesse deliberadamente a planear um Natal infernal para as famílias, não conseguiria fazer melhor do que a Presidência britânica arranjou maneira de fazer nos últimos seis meses. Tenho a certeza, Senhor Ministro Alexander, de que contou com o competente apoio, por trás de si, dessa instituição completamente inútil e traiçoeira que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas talvez hoje de manhã V. Exa., com grande europeísta, comece a perceber como é realmente são as coisas no que se refere à posição do Reino Unido no seio da União Europeia. Nunca estivemos tão isolados, tão alienados, nunca fomos tão detestados pelos nossos vizinhos europeus em toda a nossa história como agora, que estamos aqui sentados, hoje de manhã, neste Hemiciclo – e calculo que seja por isso que o Senhor Primeiro-Ministro Blair o enviou hoje aqui para fazer o trabalho desagradável que lhe competia a ele fazer. É que em Junho ele prometeu-nos, não prometeu?, que viria dar contas ao Parlamento Europeu sempre que pudesse. Pois bem, hoje não teve coragem de cá aparecer. Talvez seja pelo que lhe chamaram, não sei. Talvez esteja incomodado pelo facto de o Senhor Presidente Barroso o ter comparado ao Xerife de Nottingham. Sei que muitos dos novos Estados-Membros pensam que o Primeiro-Ministro Blair se está a comportar como Ebenezer Scrooge. Bom, isso de facto é bastante injusto, porque os Britânicos ainda estão a pagar 30 milhões de libras por dia para uma organização cujas contas há onze anos seguidos que não são aprovadas, e nós estamos a pagar a nossa parcela do novo sistema de metropolitano de Varsóvia, e os esgotos de Budapeste e sabe-se lá quantos hectares de terrenos agrícolas franceses. Mas para o Primeiro-Ministro Blair o espírito do Natal passado será o espectro do fracasso. Ele não vai querer que a história o veja sair de um semestre de Presidência sem um acordo e é por isso que vai haver acordo. A correcção a favor do Reino Unido vai voltar a render-se. E o único vencedor verdadeiro no meio de tudo isto é o Senhor Presidente Barroso! E, meu Deus, Senhor Presidente Barroso, o senhor bem precisa de uns êxitos por outros, não precisa? O senhor escreveu ao Primeiro-Ministro Blair em 20 de Outubro a apresentar cinco propostas para relançar as negociações e a Presidência britânica seguiu-as à letra, aceitando inclusivamente que se faça uma revisão completa do orçamento da UE em 2008, altura em que toda a questão da correcção a favor do Reino Unido estará em cima da mesa. Portanto, vai haver um acordo nos próximos dois dias, mas a questão não vai ficar resolvida. Tenho uma proposta positiva para vos apresentar. Tenho, a sério! Porque é que não prolongamos a Presidência britânica por mais seis meses? Mais seis meses de Ministério dos Negócios Estrangeiros, de Primeiro-Ministro Blair e de Ministro Alexander, mais seis meses disto, e ficará claro para toda a gente que o Reino Unido não se adequa minimamente à Europa. Uma nação comercial mundial que tem grande orgulho na sua história recente não pertence a este clube, não se coaduna com ele e, da vossa perspectiva, nós somos uns desmancha-prazeres, não somos? Estamos sempre a impedir-vos de avançar. Estamos sempre a impedir-vos de fazer qualquer coisa. Ponham-nos a andar! Corram connosco! Expulsem-nos! Depois já podem prosseguir os vossos projectos e nós podemos voltar a governar o nosso próprio país. A questão aqui não é só a de "querermos o nosso dinheiro de volta" – queremos o nosso país de volta!"@pt17
"Mr President, if you sat down and deliberately tried to plan the family Christmas from hell, you could not do a better job than the British Presidency has managed to achieve in the last six months. I am certain, Mr Alexander, that you have been very ably backed up by the utterly useless and treacherous Foreign Office sitting behind you, but perhaps this morning you as a great Europhile will begin to understand the reality about the UK’s position inside the European Union. We have never been more isolated, more alienated, more disliked by our European neighbours in our entire history than we are today, sitting here in this Chamber this morning – and I guess that is why Mr Blair has sent you here today to do his dirty work. Because he promised us back in June – did he not? – that he would report back to the European Parliament as often as he could. Well he has not got the guts to turn up today. Perhaps it is the abuse, I do not know. Perhaps he is upset that Mr Barroso has likened him to the Sheriff of Nottingham. I know that many of the new Member States think that Mr Blair is behaving like Ebenezer Scrooge. Well, that is actually rather unfair because the British are still paying GBP 30 million a day into an organisation whose accounts have not been signed off for the last 11 years in a row, and we are paying our fair share of the new underground system in Warsaw, and the sewers in Budapest, and goodness knows how many hectares of French farmland. But the ghost of Christmas past for Mr Blair will be the spectre of failure. He will not want history to see him coming out of a six-month Presidency without a deal and that is why there will be a deal. There will be a further surrender of the British rebate. And the only real victor in all of this is Mr Barroso! And my goodness me, Mr Barroso, you could do with a few successes, could you not? You wrote to Mr Blair on 20 October with five proposals to relaunch negotiations, and the British Presidency has followed those to the letter, including accepting that in 2008 there will be a complete review of the EU budget, when the whole of the UK rebate will be on the table. So there will be a deal over the next couple of days, but it will not settle the matter. I have a positive proposal for all of you. Yes, honestly! Why do we not extend the British Presidency for a further six months? Six more months of the Foreign Office, Mr Blair and Mr Alexander, six more months of this, and it will be obvious to all that the United Kingdom is a square peg in a round European hole. A global trading nation that is very proud of its recent history does not belong, does not fit in with this club and, from your perspective, we are like the dog in the manger, are we not? We are always holding you up. We are always stopping you. Get rid of us! Kick us out! Expel us! You can then carry on with your projects and we can get back to running our own country. It is not just a question of ‘we want our money back’ – we want our country back!"@sk18
"Mr President, if you sat down and deliberately tried to plan the family Christmas from hell, you could not do a better job than the British Presidency has managed to achieve in the last six months. I am certain, Mr Alexander, that you have been very ably backed up by the utterly useless and treacherous Foreign Office sitting behind you, but perhaps this morning you as a great Europhile will begin to understand the reality about the UK’s position inside the European Union. We have never been more isolated, more alienated, more disliked by our European neighbours in our entire history than we are today, sitting here in this Chamber this morning – and I guess that is why Mr Blair has sent you here today to do his dirty work. Because he promised us back in June – did he not? – that he would report back to the European Parliament as often as he could. Well he has not got the guts to turn up today. Perhaps it is the abuse, I do not know. Perhaps he is upset that Mr Barroso has likened him to the Sheriff of Nottingham. I know that many of the new Member States think that Mr Blair is behaving like Ebenezer Scrooge. Well, that is actually rather unfair because the British are still paying GBP 30 million a day into an organisation whose accounts have not been signed off for the last 11 years in a row, and we are paying our fair share of the new underground system in Warsaw, and the sewers in Budapest, and goodness knows how many hectares of French farmland. But the ghost of Christmas past for Mr Blair will be the spectre of failure. He will not want history to see him coming out of a six-month Presidency without a deal and that is why there will be a deal. There will be a further surrender of the British rebate. And the only real victor in all of this is Mr Barroso! And my goodness me, Mr Barroso, you could do with a few successes, could you not? You wrote to Mr Blair on 20 October with five proposals to relaunch negotiations, and the British Presidency has followed those to the letter, including accepting that in 2008 there will be a complete review of the EU budget, when the whole of the UK rebate will be on the table. So there will be a deal over the next couple of days, but it will not settle the matter. I have a positive proposal for all of you. Yes, honestly! Why do we not extend the British Presidency for a further six months? Six more months of the Foreign Office, Mr Blair and Mr Alexander, six more months of this, and it will be obvious to all that the United Kingdom is a square peg in a round European hole. A global trading nation that is very proud of its recent history does not belong, does not fit in with this club and, from your perspective, we are like the dog in the manger, are we not? We are always holding you up. We are always stopping you. Get rid of us! Kick us out! Expel us! You can then carry on with your projects and we can get back to running our own country. It is not just a question of ‘we want our money back’ – we want our country back!"@sl19
". Herr talman! Om ni satte er ned och medvetet försökte planera familjejulen från helvetet skulle ni inte kunna göra ett bättre jobb än det brittiska ordförandeskapet har lyckats med under de senaste sex månaderna. Jag är övertygad om, herr Alexander, att ni fått mycket stor hjälp av det fullkomligt värdelösa och opålitliga utrikesministerium som sitter bakom er, men den här morgonen kanske ni, som är en stor EU-vän, börjar inse verkligheten bakom Förenade kungarikets ställning inom Europeiska unionen. Vi har aldrig under hela vår historia varit mer isolerade, mer utanför, mer impopulära bland våra europeiska grannar än vi är i dag, när vi sitter här i kammaren den här morgonen – och jag antar att det är därför som Tony Blair skickade er i dag för att ta hand om grovjobbet. För han lovade oss i juni – stämmer inte det? – att han skulle komma tillbaka och avlägga rapport inför parlamentet så ofta som han hade möjlighet. Ja, han vågade inte dyka upp här i dag. Det kanske är på grund av skällsorden, jag vet inte. Han kanske är upprörd över att José Manuel Barroso har liknat honom vid sheriffen av Nottingham. Jag vet att många av de nya medlemsstaterna anser att Blair uppför sig som Ebenezer Scrooge. Men det är egentligen ganska orättvist, för britterna betalar fortfarande 30 miljoner pund sterling per dag till en organisation vars räkenskaper inte har godkänts under de senaste 11 åren, och vi betalar vår beskärda del av det nya tunnelbanesystemet i Warszawa, och avloppsledningarna i Budapest och Gud vet hur många hektar franska åkrar. Men spöket från tidigare jular kommer att bli ett misslyckandets spöke. Han vill inte att det ska synas i historieböckerna att han efter sex månaders ordförandeskap inte kunnat nå något avtal, och därför ska ett avtal nås. Det kommer att bli ett ytterligare avdrag på den brittiska rabatten. Och den enda riktiga vinnaren i allt detta är Barroso! Och du milde, herr Barroso, ni skulle behöva en och annan framgång, eller hur? Ni skrev till Blair den 20 oktober om fem förslag till återupptagande av förhandlingar, och det brittiska ordförandeskapet har följt dessa bokstavligen, inklusive godtagandet av en total granskning av EU:s budget 2008, när hela Förenade kungarikets rabatt kommer att ligga på bordet. Så en överenskommelse kommer att nås inom de närmaste dagarna, men den kommer inte att lösa frågan. Jag har ett positivt förslag till er alla. Jo, det är sant! Varför förlänger vi inte det brittiska ordförandeskapet med ytterligare sex månader? Ytterligare sex månader av utrikesministeriet, Blair och Alexander, ytterligare sex månader av detta, så kommer det att stå klart för alla att Förenade kungariket är fel land för den här uppgiften. En nation för global handel, som är mycket stolt över sin senare historia hör inte hemma, passar inte in i den här klubben, och utifrån ert perspektiv är vi missunnsamma, eller hur? Vi håller er tillbaka hela tiden. Vi hindrar er hela tiden. Gör er av med oss! Sparka ut oss! Uteslut oss! Sedan kan ni fortsätta med era projekt, och vi kan återgå till att styra vårt eget land. Det är inte bara en fråga om att ”vi vill ha tillbaka våra pengar” – vi vill ha tillbaka vårt land!"@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Applause)"5,19,15,1,18,14,16,11,13,13,4
"(Exclamaciones del hemiciclo: «¡No!»)"20
"(Exclamação da Assembleia: "Não!")"17
"(Interjection de l’Assemblée: «non!»)"8
"(Reazione dai banchi: “No!”)"12
"(Tilråb fra salen: "Nej!")"2
"(Uitroep in de zaal: ‘Nee!’)"3
"(Utrop från salen: ”Nej!”)"21
"(Välihuuto salista: "Ei!")"7
"(Zuruf: „Nein!“)"9
"(Παρέμβαση από τα έδρανα: «Όχι!»)"10
"Nigel Farage,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"on behalf of the IND/DEM Group"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph