Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-12-13-Speech-2-222"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051213.55.2-222"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Správa poslanca Alvara je mimoriadne dôležitá, hlavne v dnešnej dobe, keď obyvateľstvo v Európe žije dennodenným strachom z teroristických útokov. Práve útoky teroristov v Londýne a v Madride veľmi vystrašili obyvateľstvo, pretože zasiahli civilné objekty a nič netušiacich občanov, ktorí šli do práce, do školy či do nemocnice. Na jednej strane je občan ohrozený teroristami, ktorí týmto spôsobom bojujú proti vláde. Na druhej strane však vláda na boj proti terorizmu ide použiť znovu občana, resp. ide zasiahnuť do jeho práva na súkromie. Nie je možné, aby občania boli sledovaní, ako nás na to možno pripravujú televízne relácie typu Big Brother. Občan si volí vládu na to, aby ho zbavila povinnosti rozhodovať dennodenne o veciach verejných. Vláda však nemá právo použiť súkromie občana ako vec verejnú. Práve preto si myslím, že správa ako taká by sa mala zmeniť a mala by dať väčší dôraz na povinnosti štátu v rámci plnenia Európskeho dohovoru o ľudských právach, jeho článku 8, ktorý hovorí o práve na súkromie, aby žiadna časť navrhovanej smernice nebola v protiklade s týmto dohovorom."@sk18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Správa poslanca Alvara je mimoriadne dôležitá, hlavne v dnešnej dobe, keď obyvateľstvo v Európe žije dennodenným strachom z teroristických útokov. Práve útoky teroristov v Londýne a v Madride veľmi vystrašili obyvateľstvo, pretože zasiahli civilné objekty a nič netušiacich občanov, ktorí šli do práce, do školy či do nemocnice. Na jednej strane je občan ohrozený teroristami, ktorí týmto spôsobom bojujú proti vláde. Na druhej strane však vláda na boj proti terorizmu ide použiť znovu občana, resp. ide zasiahnuť do jeho práva na súkromie. Nie je možné, aby občania boli sledovaní, ako nás na to možno pripravujú televízne relácie typu Big Brother. Občan si volí vládu na to, aby ho zbavila povinnosti rozhodovať dennodenne o veciach verejných. Vláda však nemá právo použiť súkromie občana ako vec verejnú. Práve preto si myslím, že správa ako taká by sa mala zmeniť a mala by dať väčší dôraz na povinnosti štátu v rámci plnenia Európskeho dohovoru o ľudských právach, jeho článku 8, ktorý hovorí o práve na súkromie, aby žiadna časť navrhovanej smernice nebola v protiklade s týmto dohovorom."@cs1
"Hr. Alvaros betænkning er overordentligt vigtig, især i dag, hvor hele Europas befolkning dagligt konfronteres med frygten for terrorangreb. Angrebene i London og Madrid alarmerede befolkningen, fordi de ramte civile mål og intetanende borgere på vej til arbejde, skole eller hospital. På den ene side er befolkningen truet af de personer, der bruger terror som et middel til at bekæmpe forskellige styrer, på den anden side bruger de forskellige styrer mennesker eller krænker deres ret til et privatliv, når de bekæmper terroren. Vi kan ikke tillade, at mennesker bliver overvåget som i tv-udsendelser i stil med Big Brother. Folket vælger regeringer for ikke selv at skulle træffe afgørelser vedrørende den daglige forvaltning af offentlige anliggender. Men regeringerne har ikke ret til at behandle enkeltpersoners privatliv som et offentligt anliggende. Det er grunden til, at jeg mener, at denne betænkning bør ændres og lægge større vægt på statens forpligtelser i forhold til gennemførelsen af den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8, som omhandler privatlivets fred, således at ingen af direktivforslagets dele er i modstrid med denne konvention."@da2
"Dem Bericht von Herrn Alvaro kommt ganz besondere Bedeutung zu, gerade auch in der heutigen Zeit, wo die gesamte Bevölkerung Europas täglich mit der Gefahr terroristischer Anschläge konfrontiert ist. Die Anschläge von London und Madrid haben die Bevölkerung aufgeschreckt, weil zivile Ziele und nichts ahnende Bürger auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder ins Krankenhaus betroffen waren. Einerseits werden Menschen von Attentätern bedroht, die den Terrorismus als Mittel zur Bekämpfung von Regierungen benutzen. Andererseits benutzen jedoch Regierungen bei der Bekämpfung des Terrorismus Menschen oder verletzen ihr Recht auf Privatsphäre. Wir können nicht zulassen, dass die Bevölkerung überwacht wird wie bei einer Big-Brother-Fernsehshow. Das Volk wählt eine Regierung, damit diese sich an seiner Stelle um die tagtäglichen öffentlichen Angelegenheiten kümmert. Doch eine Regierung hat kein Recht, die Privatsphäre der Bürger zu einer öffentlichen Angelegenheit zu machen. Deshalb bin ich dafür, den Bericht zu ändern und größere Betonung auf die Pflichten des Staates bei der Umsetzung von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention zu legen, der das Recht auf Privatsphäre betrifft, damit die vorgeschlagene Richtlinie in keinem Punkt gegen diese Konvention verstößt."@de9
"Η έκθεση του κ. Alvaro έχει εξαιρετική σημασία και ιδιαίτερα σήμερα που ολόκληρος ο πληθυσμός της Ευρώπης αντιμετωπίζει καθημερινά τον φόβο των τρομοκρατικών επιθέσεων. Οι επιθέσεις σε Λονδίνο και Μαδρίτη σήμαναν συναγερμό για τον κόσμο, επειδή έπληξαν πολιτικούς στόχους και ανύποπτους πολίτες που όδευαν στην εργασία τους, στο σχολείο ή στο νοσοκομείο. Αφενός, ο κόσμος απειλείται από εκείνους που ασκούν τρομοκρατία ως μέσο στον αγώνα τους κατά κυβερνήσεων. Αφετέρου, όμως, οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τον λαό ή παραβιάζουν το δικαίωμά του στην ιδιωτικότητα όταν καταπολεμούν την τρομοκρατία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να καταγράφεται ο κόσμος όπως σε τηλεοπτικές εκπομπές τύπου Big Brother. Οι λαοί εκλέγουν τις κυβερνήσεις προκειμένου οι τελευταίες να τους απαλλάξουν από την υποχρέωση να αποφασίζουν σε καθημερινή βάση για δημόσιες υποθέσεις. Οι κυβερνήσεις, όμως, δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν την ιδιωτικότητα των ανθρώπων ως δημόσια υπόθεση. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι η έκθεση πρέπει να τροποποιηθεί, θέτοντας μεγαλύτερη έμφαση στις υποχρεώσεις του κράτους σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, ούτως ώστε κανένα σκέλος της προτεινόμενης οδηγίας να μην αντιβαίνει σε αυτήν τη Σύμβαση."@el10
"The report by Mr Alvaro is of exceptional importance, and particularly today, when the entire population of Europe faces the daily fear of terrorist attacks. The attacks in London and Madrid alarmed the population because they hit civilian targets and unsuspecting citizens on their way to work, school or hospital. On the one hand, people are threatened by those who employ terrorism as a means of fighting against governments. On the other hand, however, governments use people, or infringe upon their right to privacy, when combating terrorism. We cannot allow people to be monitored in the manner of Big Brother-type TV shows. People elect governments in order to free them from having to decide on day-to-day public affairs. Governments, however, have no right to use people’s privacy as a public affair. That is why I think the report should be amended, placing greater emphasis on the obligations of the state with respect to the implementation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, which concerns the right to privacy, so that no part of the proposed directive may be in contradiction with this Convention."@en4
"El informe del señor Alvaro tiene una enorme importancia, sobre todo hoy que toda la población europea se enfrenta al temor constante a sufrir atentados terroristas. Los atentados de Londres y Madrid alarmaron a la población porque atacaron a objetivos civiles y a ciudadanos inocentes en su camino al trabajo, a la escuela o al hospital. Por una parte, los ciudadanos se ven amenazados por los que emplean el terrorismo como forma de luchar contra los Gobiernos. Pero por otra, los Gobiernos utilizan a las personas, o violan su derecho a la intimidad, cuando combaten el terrorismo. No podemos permitir que a los ciudadanos se les vigile como si estuvieran en programas de TV tipo Gran Hermano. Los ciudadanos eligen a sus Gobiernos para no verse ellos mismos obligados a decidir sobre asuntos públicos en el día a día. Pero los Gobiernos no tienen derecho a utilizar la intimidad de las personas como un asunto público. Por eso creo que el informe debe modificarse de manera que haga más hincapié en las obligaciones del Estado en lo que respecta a la aplicación del artículo 8 del Convenio europeo sobre los derechos humanos, que reconoce el derecho a la intimidad, de manera que ninguna parte de la directiva propuesta pueda contradecir a ese Convenio."@es20
"Správa poslanca Alvara je mimoriadne dôležitá, hlavne v dnešnej dobe, keď obyvateľstvo v Európe žije dennodenným strachom z teroristických útokov. Práve útoky teroristov v Londýne a v Madride veľmi vystrašili obyvateľstvo, pretože zasiahli civilné objekty a nič netušiacich občanov, ktorí šli do práce, do školy či do nemocnice. Na jednej strane je občan ohrozený teroristami, ktorí týmto spôsobom bojujú proti vláde. Na druhej strane však vláda na boj proti terorizmu ide použiť znovu občana, resp. ide zasiahnuť do jeho práva na súkromie. Nie je možné, aby občania boli sledovaní, ako nás na to možno pripravujú televízne relácie typu Big Brother. Občan si volí vládu na to, aby ho zbavila povinnosti rozhodovať dennodenne o veciach verejných. Vláda však nemá právo použiť súkromie občana ako vec verejnú. Práve preto si myslím, že správa ako taká by sa mala zmeniť a mala by dať väčší dôraz na povinnosti štátu v rámci plnenia Európskeho dohovoru o ľudských právach, jeho článku 8, ktorý hovorí o práve na súkromie, aby žiadna časť navrhovanej smernice nebola v protiklade s týmto dohovorom."@et5
"Jäsen Alvaron mietintö on poikkeuksellisen tärkeä erityisesti nyt, kun koko Euroopan väestöä uhkaavat päivittäin terrori-iskut. Lontoossa ja Madridissa tehdyt iskut pelästyttivät ihmiset, koska ne kohdistuivat siviilikohteisiin ja pahaa-aavistamattomiin kansalaisiin, jotka olivat matkalla työhön, kouluun tai sairaalaan. Yhtäältä kansalaisia uhkaavat tahot, jotka käyttävät terrorismia keinona taistella hallituksia vastaan. Toisaalta hallitukset kuitenkin käyttävät kansalaisia hyväkseen tai loukkaavat heidän oikeuttaan yksityisyyteen torjuessaan terrorismia. Emme voi sallia, että kansalaisia valvotaan Big Brother -tyyppisten tv-ohjelmien tapaan. Kansalaiset valitsevat hallitukset, jotta heidän ei tarvitsisi päättää päivittäisistä julkisista asioista. Hallituksilla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää kansalaisten yksityisyyttä julkisena asiana. Tästä syystä mietintöä pitäisi mielestäni tarkistaa siten, että siinä annetaan enemmän painoarvoa jäsenvaltion velvoitteille panna täytäntöön Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 8 artikla, joka koskee oikeutta yksityisyyteen, jotta mikään ehdotetun direktiivin osa ei ole ristiriidassa tämän yleissopimuksen kanssa."@fi7
"Le rapport de M. Alvaro revêt une importance cruciale, surtout à l’heure actuelle, alors que toute la population d’Europe est confrontée à la peur quotidienne d’attentats terroristes. Les attentats de Londres et de Madrid ont alarmé la population parce qu’ils ont frappé des cibles civiles et des citoyens qui, confiants, se rendaient à leur travail, à l’école ou à l’hôpital. D’une part, les gens sont menacés par ceux qui utilisent le terrorisme comme moyen pour lutter contre les gouvernements. D’autre part, pourtant, les gouvernements utilisent les gens ou portent atteinte à leur droit à une vie privée lorsqu’ils combattent le terrorisme. Nous ne pouvons permettre que les gens soient contrôlés comme dans les spectacles télévisés de type Big Brother. Les citoyens élisent les gouvernements pour ne plus avoir à décider au jour le jour de la conduite des affaires publiques. Les gouvernements n’ont cependant pas le droit d’utiliser la vie privée des citoyens comme une affaire publique. C’est pourquoi je pense que le rapport doit être amendé et qu’il faut mettre davantage l’accent sur les obligations de l’État concernant la mise en œuvre de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qui concerne le droit à la vie privée, afin qu’aucune partie de la proposition de directive ne soit en contradiction avec cette convention."@fr8
"Správa poslanca Alvara je mimoriadne dôležitá, hlavne v dnešnej dobe, keď obyvateľstvo v Európe žije dennodenným strachom z teroristických útokov. Práve útoky teroristov v Londýne a v Madride veľmi vystrašili obyvateľstvo, pretože zasiahli civilné objekty a nič netušiacich občanov, ktorí šli do práce, do školy či do nemocnice. Na jednej strane je občan ohrozený teroristami, ktorí týmto spôsobom bojujú proti vláde. Na druhej strane však vláda na boj proti terorizmu ide použiť znovu občana, resp. ide zasiahnuť do jeho práva na súkromie. Nie je možné, aby občania boli sledovaní, ako nás na to možno pripravujú televízne relácie typu Big Brother. Občan si volí vládu na to, aby ho zbavila povinnosti rozhodovať dennodenne o veciach verejných. Vláda však nemá právo použiť súkromie občana ako vec verejnú. Práve preto si myslím, že správa ako taká by sa mala zmeniť a mala by dať väčší dôraz na povinnosti štátu v rámci plnenia Európskeho dohovoru o ľudských právach, jeho článku 8, ktorý hovorí o práve na súkromie, aby žiadna časť navrhovanej smernice nebola v protiklade s týmto dohovorom."@hu11
"La relazione dell’onorevole Alvaro riveste un’importanza eccezionale, soprattutto oggi, in un’epoca in cui tutta la popolazione europea si confronta quotidianamente con la paura di attentati terroristici. Gli attentati di Londra e di Madrid hanno spaventato la popolazione perché hanno colpito obiettivi civili e cittadini che si recavano tranquillamente al lavoro, a scuola o all’ospedale. Da una parte, la gente è minacciata da chi si serve del terrorismo come strumento di lotta contro i governi. Dall’altra, i governi si servono delle persone, o ingeriscono nella loro vita privata, per combattere il terrorismo. Non possiamo consentire che le persone siano sorvegliate come accade nelle trasmissioni del tipo “Grande Fratello”. I cittadini eleggono i governi perché li sollevino dall’incombenza di dover decidere della vita pubblica quotidiana. I governi tuttavia non hanno il diritto di utilizzare la vita privata delle persone come una questione pubblica. Per questo ritengo che la relazione dovrebbe essere modificata e dovrebbe porre maggiormente l’accento sugli obblighi dello Stato rispetto all’attuazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che riguarda il diritto alla vita privata, affinché nessuna parte della direttiva proposta sia in contraddizione con detta Convenzione."@it12
"Správa poslanca Alvara je mimoriadne dôležitá, hlavne v dnešnej dobe, keď obyvateľstvo v Európe žije dennodenným strachom z teroristických útokov. Práve útoky teroristov v Londýne a v Madride veľmi vystrašili obyvateľstvo, pretože zasiahli civilné objekty a nič netušiacich občanov, ktorí šli do práce, do školy či do nemocnice. Na jednej strane je občan ohrozený teroristami, ktorí týmto spôsobom bojujú proti vláde. Na druhej strane však vláda na boj proti terorizmu ide použiť znovu občana, resp. ide zasiahnuť do jeho práva na súkromie. Nie je možné, aby občania boli sledovaní, ako nás na to možno pripravujú televízne relácie typu Big Brother. Občan si volí vládu na to, aby ho zbavila povinnosti rozhodovať dennodenne o veciach verejných. Vláda však nemá právo použiť súkromie občana ako vec verejnú. Práve preto si myslím, že správa ako taká by sa mala zmeniť a mala by dať väčší dôraz na povinnosti štátu v rámci plnenia Európskeho dohovoru o ľudských právach, jeho článku 8, ktorý hovorí o práve na súkromie, aby žiadna časť navrhovanej smernice nebola v protiklade s týmto dohovorom."@lt14
"Správa poslanca Alvara je mimoriadne dôležitá, hlavne v dnešnej dobe, keď obyvateľstvo v Európe žije dennodenným strachom z teroristických útokov. Práve útoky teroristov v Londýne a v Madride veľmi vystrašili obyvateľstvo, pretože zasiahli civilné objekty a nič netušiacich občanov, ktorí šli do práce, do školy či do nemocnice. Na jednej strane je občan ohrozený teroristami, ktorí týmto spôsobom bojujú proti vláde. Na druhej strane však vláda na boj proti terorizmu ide použiť znovu občana, resp. ide zasiahnuť do jeho práva na súkromie. Nie je možné, aby občania boli sledovaní, ako nás na to možno pripravujú televízne relácie typu Big Brother. Občan si volí vládu na to, aby ho zbavila povinnosti rozhodovať dennodenne o veciach verejných. Vláda však nemá právo použiť súkromie občana ako vec verejnú. Práve preto si myslím, že správa ako taká by sa mala zmeniť a mala by dať väčší dôraz na povinnosti štátu v rámci plnenia Európskeho dohovoru o ľudských právach, jeho článku 8, ktorý hovorí o práve na súkromie, aby žiadna časť navrhovanej smernice nebola v protiklade s týmto dohovorom."@lv13
"Správa poslanca Alvara je mimoriadne dôležitá, hlavne v dnešnej dobe, keď obyvateľstvo v Európe žije dennodenným strachom z teroristických útokov. Práve útoky teroristov v Londýne a v Madride veľmi vystrašili obyvateľstvo, pretože zasiahli civilné objekty a nič netušiacich občanov, ktorí šli do práce, do školy či do nemocnice. Na jednej strane je občan ohrozený teroristami, ktorí týmto spôsobom bojujú proti vláde. Na druhej strane však vláda na boj proti terorizmu ide použiť znovu občana, resp. ide zasiahnuť do jeho práva na súkromie. Nie je možné, aby občania boli sledovaní, ako nás na to možno pripravujú televízne relácie typu Big Brother. Občan si volí vládu na to, aby ho zbavila povinnosti rozhodovať dennodenne o veciach verejných. Vláda však nemá právo použiť súkromie občana ako vec verejnú. Práve preto si myslím, že správa ako taká by sa mala zmeniť a mala by dať väčší dôraz na povinnosti štátu v rámci plnenia Európskeho dohovoru o ľudských právach, jeho článku 8, ktorý hovorí o práve na súkromie, aby žiadna časť navrhovanej smernice nebola v protiklade s týmto dohovorom."@mt15
"Het verslag van de heer Alvaro is van uitzonderlijk groot belang, en dat geldt zeker nu de gehele Europese bevolking dagelijks in angst leeft voor terroristische aanslagen. De aanslagen in Londen en Madrid hebben de bevolking doen opschrikken, omdat zij gericht waren tegen burgerdoelen en tegen nietsvermoedende burgers die op weg waren naar hun werk, naar school of naar het ziekenhuis. Enerzijds worden mensen bedreigd door degenen die terrorisme gebruiken als een middel in hun strijd tegen regeringen. Anderzijds gebruiken regeringen mensen, of maken zij inbreuk op hun recht op privacy, in hun strijd tegen het terrorisme. We mogen niet toestaan dat mensen in de gaten worden gehouden op een manier zoals we die kennen van Big Brother-achtige tv-programma's. Mensen kiezen een regering om niet dagelijks te hoeven besluiten over publieke aangelegenheden. Regeringen hebben echter niet het recht om met de privacy van mensen om te gaan alsof dit een publieke aangelegenheid is. Daarom vind ik dat het verslag moet worden gewijzigd door hierin meer nadruk te leggen op de verplichtingen van staten ten aanzien van de tenuitvoerlegging van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, waarin het recht op privacy is vastgelegd, opdat de voorgestelde richtlijn op geen enkel punt in strijd is met dit Verdrag."@nl3
"Správa poslanca Alvara je mimoriadne dôležitá, hlavne v dnešnej dobe, keď obyvateľstvo v Európe žije dennodenným strachom z teroristických útokov. Práve útoky teroristov v Londýne a v Madride veľmi vystrašili obyvateľstvo, pretože zasiahli civilné objekty a nič netušiacich občanov, ktorí šli do práce, do školy či do nemocnice. Na jednej strane je občan ohrozený teroristami, ktorí týmto spôsobom bojujú proti vláde. Na druhej strane však vláda na boj proti terorizmu ide použiť znovu občana, resp. ide zasiahnuť do jeho práva na súkromie. Nie je možné, aby občania boli sledovaní, ako nás na to možno pripravujú televízne relácie typu Big Brother. Občan si volí vládu na to, aby ho zbavila povinnosti rozhodovať dennodenne o veciach verejných. Vláda však nemá právo použiť súkromie občana ako vec verejnú. Práve preto si myslím, že správa ako taká by sa mala zmeniť a mala by dať väčší dôraz na povinnosti štátu v rámci plnenia Európskeho dohovoru o ľudských právach, jeho článku 8, ktorý hovorí o práve na súkromie, aby žiadna časť navrhovanej smernice nebola v protiklade s týmto dohovorom."@pl16
"O relatório do senhor deputado Alvaro tem excepcional importância, sobretudo neste momento, em que a população europeia enfrenta o medo quotidiano da ocorrência de ataques terroristas. Os ataques de Londres e Madrid alarmaram a população porque atingiram alvos civis e cidadãos desprevenidos que se dirigiam para o trabalho, a escola ou o hospital. Por um lado, as pessoas são ameaçadas por aqueles que utilizam o terrorismo como forma de luta contra os governos. Por outro lado, porém, os governos usam as pessoas, ou violam o seu direito à privacidade, ao combaterem o terrorismo. Não podemos permitir que as pessoas sejam vigiadas à maneira dos programas de televisão tipo Big Brother. As pessoas elegem os governos para que estes as libertem de ter de decidir os assuntos públicos quotidianos. Os governos não têm, todavia, o direito de utilizar a privacidade das pessoas como se fosse um assunto público. Por isso considero que o relatório deve ser alterado de modo a dar mais ênfase às obrigações do Estado no que diz respeito à aplicação do artigo 8º da Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, relativo ao direito à privacidade, de modo a que nenhuma parte da directiva proposta contrarie a dita Convenção."@pt17
"Správa poslanca Alvara je mimoriadne dôležitá, hlavne v dnešnej dobe, keď obyvateľstvo v Európe žije dennodenným strachom z teroristických útokov. Práve útoky teroristov v Londýne a v Madride veľmi vystrašili obyvateľstvo, pretože zasiahli civilné objekty a nič netušiacich občanov, ktorí šli do práce, do školy či do nemocnice. Na jednej strane je občan ohrozený teroristami, ktorí týmto spôsobom bojujú proti vláde. Na druhej strane však vláda na boj proti terorizmu ide použiť znovu občana, resp. ide zasiahnuť do jeho práva na súkromie. Nie je možné, aby občania boli sledovaní, ako nás na to možno pripravujú televízne relácie typu Big Brother. Občan si volí vládu na to, aby ho zbavila povinnosti rozhodovať dennodenne o veciach verejných. Vláda však nemá právo použiť súkromie občana ako vec verejnú. Práve preto si myslím, že správa ako taká by sa mala zmeniť a mala by dať väčší dôraz na povinnosti štátu v rámci plnenia Európskeho dohovoru o ľudských právach, jeho článku 8, ktorý hovorí o práve na súkromie, aby žiadna časť navrhovanej smernice nebola v protiklade s týmto dohovorom."@sl19
"Alexander Nuno Alvaros betänkande är av extraordinär betydelse, inte minst i dag när hela Europas befolkning dagligen ställs inför rädslan för terroristangrepp. Attackerna i London och Madrid satte skräck i befolkningen eftersom de slog mot civila mål och aningslösa medborgare som var på väg till arbetet, skolan eller sjukhuset. Å ena sidan hotas människor av dem som använder sig av terrorism som ett sätt att bekämpa regeringar. Å andra sidan använder sig regeringar av människor, eller begränsar deras rätt till privatlivet, när de bekämpar terrorism. Vi kan inte låta människor övervakas som i dokusåpor på TV liknande Big Brother. Folk väljer regeringar för att själva slippa fatta beslut om dagliga angelägenheter. Regeringar har däremot ingen rätt att använda sig av människors privatliv som en offentlig angelägenhet. Därför bör betänkandet ändras så att större vikt fästs vid statens skyldigheter att respektera genomförandet av artikel 8 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna som handlar om rätten till privatlivet. Då strider det föreslagna direktivet inte mot konventionen i någon del."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Irena Belohorská (NI ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph