Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-12-13-Speech-2-050"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051213.6.2-050"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Konkurenčna prednost Evropske unije je znanje in odgovorni smo za razvoj na znanju temelječe družbe. Evropska unija lahko uspešno odgovori na globalne spremembe le enotno z izrabo znanja, inovativnosti in ustvarjalnosti na evropski ravni. To je bistvo lizbonske strategije. K uresničevanju ciljev te strategije se je zavezalo vseh 25 članic Evropske unije. Seveda njeno uresničevanje zahteva ustrezna finančna sredstva, tako v finančni perspektivi kot v letnem proračunu. Zato je za skupno evropsko prihodnost tako zelo pomemben razvojno naravnan proračun. Proračun za leto 2006 ni pomemben le za naslednje leto, ampak je ključnega pomena v primeru, da ne bomo uspeli najti dogovora o prihodnji finančni perspektivi. Zato bi si želela, da bi bil proračun bistveno bolj razvojno naravnan. V njem je še vedno največ sredstev namenjenih za kmetijstvo in strukturne ukrepe, znotraj katerih zopet najdemo kmetijstvo. V proračunu za leto 2006 navkljub povišanju v primerjavi s proračunom za leto 2005 najmanj pridobi ravno postavka notranjih politik in s tem razvojni del evropskih politik. Meja, določena s finančno perspektivo, je dosežena le za razvoj podeželja, notranje politike ostajajo pod pragom za več kot dva odstotka. Vseeno ostajam realna in želim pogajalcem Evropske unije čestitati za vztrajanje pri zastavljenih prednostnih nalogah in za izkupiček, ki so ga dosegli. Povišanje sredstev, pa čeprav nižje, kot bi ga želeli, za programe, ki so velikega pomena za lizbonsko strategijo, je pomembno in veliko pove o smeri, ki smo si jo začrtali za prihodnost. Ta pa v primeru neuspešnih pogajanj o finančni perspektivi pomeni bolj razvojno naravnano porabo evropskih finančnih sredstev, kot je bilo predlagano v luksemburškem oziroma britanskem predlogu za obdobje 2007-2013."@sl19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Konkurenčna prednost Evropske unije je znanje in odgovorni smo za razvoj na znanju temelječe družbe. Evropska unija lahko uspešno odgovori na globalne spremembe le enotno z izrabo znanja, inovativnosti in ustvarjalnosti na evropski ravni. To je bistvo lizbonske strategije. K uresničevanju ciljev te strategije se je zavezalo vseh 25 članic Evropske unije. Seveda njeno uresničevanje zahteva ustrezna finančna sredstva, tako v finančni perspektivi kot v letnem proračunu. Zato je za skupno evropsko prihodnost tako zelo pomemben razvojno naravnan proračun. Proračun za leto 2006 ni pomemben le za naslednje leto, ampak je ključnega pomena v primeru, da ne bomo uspeli najti dogovora o prihodnji finančni perspektivi. Zato bi si želela, da bi bil proračun bistveno bolj razvojno naravnan. V njem je še vedno največ sredstev namenjenih za kmetijstvo in strukturne ukrepe, znotraj katerih zopet najdemo kmetijstvo. V proračunu za leto 2006 navkljub povišanju v primerjavi s proračunom za leto 2005 najmanj pridobi ravno postavka notranjih politik in s tem razvojni del evropskih politik. Meja, določena s finančno perspektivo, je dosežena le za razvoj podeželja, notranje politike ostajajo pod pragom za več kot dva odstotka. Vseeno ostajam realna in želim pogajalcem Evropske unije čestitati za vztrajanje pri zastavljenih prednostnih nalogah in za izkupiček, ki so ga dosegli. Povišanje sredstev, pa čeprav nižje, kot bi ga želeli, za programe, ki so velikega pomena za lizbonsko strategijo, je pomembno in veliko pove o smeri, ki smo si jo začrtali za prihodnost. Ta pa v primeru neuspešnih pogajanj o finančni perspektivi pomeni bolj razvojno naravnano porabo evropskih finančnih sredstev, kot je bilo predlagano v luksemburškem oziroma britanskem predlogu za obdobje 2007-2013."@cs1
"EU's konkurrencemæssige fordel ligger i vores viden, og det er vores ansvar at sikre udviklingen af et videnbaseret samfund. Det vil kun være muligt for EU at tilpasse sig de globale forandringer gennem sammenhold og udnyttelse af viden, nyskabelse og kreativitet på europæisk plan. Det er hovedtanken bag Lissabon-strategien. Alle 25 EU-medlemsstater har forpligtet sig til at nå denne strategis mål. Det vil selvfølgelig kræve passende finansielle midler både i de finansielle overslag og i det årlige budget. Det er derfor ekstremt vigtigt for den fælles europæiske fremtid, at budgettet er gearet til udvikling. 2006-budgettet har ikke blot betydning for det kommende år, det vil også få afgørende betydning, hvis det ikke lykkes os at nå til enighed om de kommende finansielle overslag. Derfor ville jeg foretrække et budget, der var betydeligt mere udviklingsorienteret. De fleste budgetmidler er stadig øremærket til landbruget og strukturforanstaltninger, hvor vi også finder landbruget. Det er til trods for forhøjelsen i forhold til 2005 stadig området interne politikker og følgelig de europæiske politikkers udviklingsdel, der afsættes færrest bevillinger til på 2006-budgettet. Det loft, der er opstillet i de finansielle overslag, er kun nået for udvikling af landdistrikter, og interne politikker ligger fortsat mere end to procent under grænsen. Jeg er dog realistisk og vil gerne lykønske EU's forhandlere med den vedholdenhed, de har udvist i forhold til de prioriteringer, der var opstillet, og med de bevillinger, det lykkedes dem at sikre. Selv om den er lavere end ønsket, er der sket en betragtelig forhøjelse af bevillingerne til programmer, der har stor betydning for Lissabon-strategien, hvilket er meget betegnende for den retning, vi ønsker udviklingen skal tage fremover. Hvis forhandlingerne om de finansielle overslag slår fejl, betyder det en mere udviklingsorienteret anvendelse af Europas finansielle midler end den, der er opstillet i de luxembourgske og britiske forslag for 2007-2013."@da2
"Der Wettbewerbsvorteil der Europäischen Union ist das Wissen, und wir sind verantwortlich für die Entwicklung einer wissensbasierten Gesellschaft. Den globalen Veränderungen kann die Europäische Union nur durch Geschlossenheit und durch die umfassende Nutzung von Wissen, Innovation und Kreativität im europäischen Maßstab erfolgreich begegnen. Genau darum geht es bei der Lissabon-Strategie. Alle 25 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sich verpflichtet, die Ziele dieser Strategie zu verwirklichen. Dies setzt natürlich eine angemessene Finanzausstattung voraus, sowohl in der Finanziellen Vorausschau als auch im Jahreshaushalt. Daher ist ein entwicklungsorientierter Haushaltsplan eine elementare Voraussetzung für die gemeinsame europäische Zukunft. Der Haushaltsplan 2006 ist nicht nur für das kommende Jahr von Bedeutung, sondern wird auch eine entscheidende Rolle spielen, falls wir keine Einigung über den künftigen Finanzrahmen erzielen können. Aus diesem Grunde bin ich für eine deutlich stärkere Entwicklungsorientierung des Haushalts. Den größten Teil der Haushaltsmittel erhalten nach wie vor die Landwirtschaft und die Strukturmaßnahmen, bei denen uns die Landwirtschaft erneut begegnet. Ungeachtet der Erhöhung gegenüber dem Haushalt 2005 entfällt der kleinste Anteil an den Mitteln für 2006 auf die internen Politikbereiche und damit auf den entwicklungsorientierten Teil der europäischen Politik. Die in der Finanziellen Vorausschau festgelegte Obergrenze wurde lediglich bei der ländlichen Entwicklung erreicht, während die internen Politikbereiche mehr als zwei Prozent darunter bleiben. Dennoch bleibe ich realistisch, und ich möchte die Verhandlungsführer der Europäischen Union zu ihrem ausdauernden Einsatz für die gesetzten Prioritäten und zu den erkämpften Mitteln beglückwünschen. Die Haushaltsaufstockung fiel zwar geringer aus, als wir es uns angesichts der großen Bedeutung vieler Programme für die Lissabon-Strategie gewünscht hätten, ist aber auch nicht unbedeutend und sagt viel über unsere Weichenstellung für die Zukunft aus. Für den Fall, dass die Verhandlungen zur Finanziellen Vorausschau scheitern, bedeutet dies eine stärkere Entwicklungsorientierung der europäischen Ausgaben, als sie im luxemburgischen und im britischen Vorschlag für den Zeitraum 2007-2013 vorgesehen war."@de9
"Η γνώση αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είμαστε υπεύθυνοι για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας που βασίζεται στη γνώση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει μια επιτυχή απάντηση στις παγκόσμιες αλλαγές μόνο μέσω της ενότητας και της αξιοποίησης της γνώσης, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό συνιστά την ουσία της στρατηγικής της Λισαβόνας. Και τα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσμευτεί να εκπληρώσουν τους στόχους αυτής της στρατηγικής. Η εκπλήρωσή της θα απαιτήσει φυσικά επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους, τόσο για τις δημοσιονομικές προοπτικές όσο και για τον ετήσιο προϋπολογισμό. Ένας προϋπολογισμός προσανατολισμένος στην ανάπτυξη είναι, συνεπώς, εξαιρετικά σημαντικός για το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Ο προϋπολογισμός για το 2006 δεν είναι σημαντικός απλώς για το επόμενο έτος, αλλά θα είναι επίσης ζωτικής σημασίας σε περίπτωση που αποτύχουμε να συμφωνήσουμε για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές. Για τον λόγο αυτόν, θα προτιμούσα ο προϋπολογισμός να είναι περισσότερο προσανατολισμένος στην ανάπτυξη. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του προϋπολογισμού εξακολουθούν να είναι δεσμευμένοι στη γεωργία και τα διαρθρωτικά μέτρα, εντός των οποίων βρίσκουμε και πάλι τη γεωργία. Παρά την αύξηση σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2005, ο τομέας που λαμβάνει το μικρότερο ποσό πόρων στον προϋπολογισμό του 2006 είναι ο τομέας των εσωτερικών πολιτικών και, κατά συνέπεια, το αναπτυξιακό μέρος των ευρωπαϊκών πολιτικών. Το ανώτατο όριο που προβλέπεται από τις δημοσιονομικές προοπτικές έχει επιτευχθεί μόνο για την ανάπτυξη της υπαίθρου και οι εσωτερικές πολιτικές παραμένουν περισσότερο από δύο τοις εκατό κάτω από το όριο. Ωστόσο, παραμένω ρεαλίστρια και θέλω να συγχαρώ τους διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιμονή τους στις προτεραιότητες που ορίστηκαν και για τα κονδύλια που κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν. Η αύξηση στα κονδύλια, αν και χαμηλότερη από ό,τι θα ευχόμασταν για προγράμματα τα οποία είναι μεγάλης σημασίας για τη στρατηγική της Λισαβόνας, είναι σημαντική και αποκαλύπτει πολλά για την κατεύθυνση που έχουμε χαράξει για το μέλλον. Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές αποτύχουν, αυτό σημαίνει διάθεση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων περισσότερο προσανατολισμένη στην ανάπτυξη από ό,τι προβλέπεται στις προτάσεις του Λουξεμβούργου και της Βρετανίας για την περίοδο 2007-2013."@el10
"Knowledge is the European Union’s competitive advantage, and we are responsible for the development of a knowledge-based society. The European Union can only offer a successful response to global changes through unity and the exploitation of knowledge, innovation and creativity at a European level. This is the essence of the Lisbon Strategy. All 25 Member States of the European Union have committed themselves to fulfilling the goals of this strategy. Its fulfilment will of course require adequate financial resources, both in the financial perspective and in the annual budget. A budget geared towards development is therefore extremely important for the common European future. The budget for 2006 is not important simply for the coming year, but will also be of key importance in the event of our failure to agree on the future financial perspective. For this reason I would prefer the budget to be significantly more development-orientated. Most of the resources in the budget are still earmarked for agriculture and structural measures, within which we find agriculture once again. Despite the increase in comparison with the 2005 budget, it is the area of internal policies that receives the smallest amount of resources in the 2006 budget and thereby the developmental part of European policies. The ceiling set by the financial perspective has only been achieved for rural development and internal policies remain more than two percent below the threshold. Nevertheless I remain realistic, and I wish to congratulate the European Union negotiators for their perseverance with the priorities that were set and for the funds they managed to secure. The increase in funds, although lower than we would wish for programmes that are of great importance for the Lisbon Strategy, is significant, and says much about the direction we have mapped out for the future. In the event of failed negotiations on the financial perspective, this means more development-orientated spending of European financial resources than was set out in the Luxembourg and British proposals for 2007-2013."@en4
"El conocimiento constituye la ventaja competitiva de la Unión Europea y nosotros somos responsables del desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento. La Unión Europea solo es capaz de ofrecer una respuesta satisfactoria a los cambios globales por medio de la unidad y la explotación del conocimiento, la innovación y la creatividad a escala europea. Esa es la esencia de la Estrategia de Lisboa. Los 25 Estados miembros de la Unión Europea se han comprometido a cumplir los objetivos de dicha estrategia. Su cumplimiento va a exigir, desde luego, unos recursos financieros suficientes, tanto en las perspectivas financieras como en el presupuesto anual. Así pues, para el futuro europeo común reviste una enorme importancia un presupuesto orientado al desarrollo. El presupuesto para 2006 no es importante solamente con vistas al próximo ejercicio, sino que será de una importancia vital en el caso de que no logremos llegar a un acuerdo sobre las futuras perspectivas financieras. Por esta razón yo preferiría que el presupuesto estuviera bastante más enfocado hacia el desarrollo. La mayoría de los recursos en el presupuesto siguen estando destinados a medidas agrícolas y estructurales, entre las que volvemos a encontrar la agricultura. A pesar del aumento respecto del presupuesto de 2005, es el entorno de las políticas internas al que se destina la menor cantidad de recursos en el presupuesto para 2006 y, por consiguiente, al aspecto del desarrollo de las políticas europeas. El techo fijado por las perspectivas financieras solo se ha alcanzado en el caso del desarrollo rural y las políticas internas continúan estando más de un 2 % por debajo del umbral. No obstante, sigo siendo realista y deseo felicitar a los negociadores de la Unión Europea por su tenacidad en torno a las prioridades fijadas, así como por los fondos que han logrado asegurar. El incremento de los fondos, menor de lo que hubiéramos deseado para programas que tienen una notable importancia para la Estrategia de Lisboa, es significativo y dice mucho en favor de la orientación que hemos trazado para el futuro. En el caso de un fracaso de las negociaciones sobre las perspectivas financieras, esto significa una mayor inversión orientada al desarrollo de recursos financieros europeos que la fijada en las propuestas de Luxemburgo y de Gran Bretaña para 2007-2013."@es20
"Konkurenčna prednost Evropske unije je znanje in odgovorni smo za razvoj na znanju temelječe družbe. Evropska unija lahko uspešno odgovori na globalne spremembe le enotno z izrabo znanja, inovativnosti in ustvarjalnosti na evropski ravni. To je bistvo lizbonske strategije. K uresničevanju ciljev te strategije se je zavezalo vseh 25 članic Evropske unije. Seveda njeno uresničevanje zahteva ustrezna finančna sredstva, tako v finančni perspektivi kot v letnem proračunu. Zato je za skupno evropsko prihodnost tako zelo pomemben razvojno naravnan proračun. Proračun za leto 2006 ni pomemben le za naslednje leto, ampak je ključnega pomena v primeru, da ne bomo uspeli najti dogovora o prihodnji finančni perspektivi. Zato bi si želela, da bi bil proračun bistveno bolj razvojno naravnan. V njem je še vedno največ sredstev namenjenih za kmetijstvo in strukturne ukrepe, znotraj katerih zopet najdemo kmetijstvo. V proračunu za leto 2006 navkljub povišanju v primerjavi s proračunom za leto 2005 najmanj pridobi ravno postavka notranjih politik in s tem razvojni del evropskih politik. Meja, določena s finančno perspektivo, je dosežena le za razvoj podeželja, notranje politike ostajajo pod pragom za več kot dva odstotka. Vseeno ostajam realna in želim pogajalcem Evropske unije čestitati za vztrajanje pri zastavljenih prednostnih nalogah in za izkupiček, ki so ga dosegli. Povišanje sredstev, pa čeprav nižje, kot bi ga želeli, za programe, ki so velikega pomena za lizbonsko strategijo, je pomembno in veliko pove o smeri, ki smo si jo začrtali za prihodnost. Ta pa v primeru neuspešnih pogajanj o finančni perspektivi pomeni bolj razvojno naravnano porabo evropskih finančnih sredstev, kot je bilo predlagano v luksemburškem oziroma britanskem predlogu za obdobje 2007-2013."@et5
"Osaaminen on Euroopan unionin kilpailuetu, ja olemme vastuussa osaamiselle rakentuvan yhteiskunnan perustamisesta. Euroopan unioni voi reagoida menestyksekkäästi maailmanlaajuisiin muutoksiin vain yksimielisyyden avulla sekä hyödyntämällä osaamista, innovaatioita ja luovuutta unionissa. Tämä on Lissabonin strategian ydin. Kaikki Euroopan unionin 25 jäsenvaltiota ovat sitoutuneet toteuttamaan tämän strategian päämäärät. Strategian toteuttamiseen tarvitaan tietenkin riittävästi määrärahoja sekä rahoitusnäkymissä että vuotuisessa talousarviossa. Kehitykseen kohdennettu talousarvio on näin ollen äärimmäisen tärkeä unionin yhteiselle tulevaisuudelle. Talousarvio 2006 ei ole tärkeä ainoastaan tulevalle vuodelle, vaan sillä on ratkaiseva merkitys myös siinä tapauksessa, ettemme pääse yhteisymmärrykseen tulevista rahoitusnäkymistä. Tästä syystä talousarvio saisi mielestäni olla huomattavasti kehityshakuisempi. Valtaosa talousarviovaroista on edelleen kohdennettu maatalouteen ja rakennetoimiin, joihin maatalous jälleen kerran kuuluu. Huolimatta siitä, että varoja on lisätty vuoden 2005 talousarvioon verrattuna, nimenomaan sisäisten politiikkojen ala – unionin toimien kehityshakuisin osa – saa vähiten varoja talousarviossa 2006. Rahoitusnäkymissä vahvistettu enimmäismäärä on saavutettu vain maaseudun kehittämisen osalta, ja sisäiset politiikat jäävät yli kaksi prosenttia enimmäismäärän alapuolelle. Tästä huolimatta pitäydyn edelleen tosiasioissa ja haluan kiittää Euroopan unionin neuvottelijoita siitä, että he pitivät tinkimättä kiinni asetetuista painopisteitä ja niistä varoista, jotka he onnistuivat varmistamaan. Määrärahoja on lisätty huomattavasti, vaikka Lissabonin strategian kannalta erittäin merkittävät ohjelmat saivatkin vähemmän määrärahoja kuin toivoimme. Lisäys kertookin paljon suunnasta, jonka olemme valinneet tulevaisuutta varten. Jos rahoitusnäkymistä käytävät neuvottelut epäonnistuvat, tämä merkitsee unionin määrärahojen kehityshakuisempaa käyttöä kuin Luxemburgin ja Yhdistyneen kuningaskunnan vuosia 2007–2013 koskevissa ehdotuksissa esitettiin."@fi7
"L’avantage concurrentiel de l’Union européenne réside dans ses connaissances, et c’est à nous qu’incombe la responsabilité de promouvoir une société de la connaissance. L’Union européenne ne pourra répondre efficacement aux changements internationaux que si elle resserre ses rangs et exploite la connaissance, l’innovation et la créativité à l’échelon européen. Telle est l’essence de la stratégie de Lisbonne. Les 25 États membres de l’Union européenne se sont tous engagés à atteindre les objectifs de cette stratégie. Sa mise en œuvre exigera bien entendu des ressources financières adéquates, tant au niveau des perspectives financières qu’au niveau du budget annuel. Aussi, il est crucial d’axer le budget sur le développement si nous voulons œuvrer à l’avenir de l’Union dans son ensemble. Le budget 2006 n’est pas seulement important pour l’année à venir, il jouera également un rôle clé au cas où nous ne serions pas en mesure de nous mettre d’accord sur les prochaines perspectives financières. C’est pour cette raison que je préfèrerais que le budget soit nettement plus tourné vers le développement. La majorité des ressources du budget sont encore destinées à l’agriculture et aux mesures structurelles, dans lesquelles nous retrouvons une nouvelle fois l’agriculture. En dépit de l’augmentation par rapport au budget 2005, c’est le domaine des politiques intérieures qui est le plus délaissé par le budget 2006, et donc le volet développement des politiques européennes. Le plafond fixé par les perspectives financières n’a été atteint que pour le développement rural et les politiques intérieures demeurent plus de deux pour cent en dessous du seuil. Je reste néanmoins réaliste et souhaite féliciter les négociateurs de l’Union européenne qui sont restés fidèles aux priorités établies et sont parvenus à débloquer des fonds. La hausse de ceux-ci, quoique inférieure à ce que nous souhaitions pour les programmes qui jouent un rôle clé dans la stratégie de Lisbonne, est significative et en dit long sur la voie que nous avons empruntée pour l’édification de l’Europe de demain. Au cas où les négociations sur les perspectives financières se solderaient par un échec, les ressources financières européennes seraient davantage affectées au développement que ce que ne prévoyaient les propositions luxembourgeoise et britannique pour 2007-2013."@fr8
"Konkurenčna prednost Evropske unije je znanje in odgovorni smo za razvoj na znanju temelječe družbe. Evropska unija lahko uspešno odgovori na globalne spremembe le enotno z izrabo znanja, inovativnosti in ustvarjalnosti na evropski ravni. To je bistvo lizbonske strategije. K uresničevanju ciljev te strategije se je zavezalo vseh 25 članic Evropske unije. Seveda njeno uresničevanje zahteva ustrezna finančna sredstva, tako v finančni perspektivi kot v letnem proračunu. Zato je za skupno evropsko prihodnost tako zelo pomemben razvojno naravnan proračun. Proračun za leto 2006 ni pomemben le za naslednje leto, ampak je ključnega pomena v primeru, da ne bomo uspeli najti dogovora o prihodnji finančni perspektivi. Zato bi si želela, da bi bil proračun bistveno bolj razvojno naravnan. V njem je še vedno največ sredstev namenjenih za kmetijstvo in strukturne ukrepe, znotraj katerih zopet najdemo kmetijstvo. V proračunu za leto 2006 navkljub povišanju v primerjavi s proračunom za leto 2005 najmanj pridobi ravno postavka notranjih politik in s tem razvojni del evropskih politik. Meja, določena s finančno perspektivo, je dosežena le za razvoj podeželja, notranje politike ostajajo pod pragom za več kot dva odstotka. Vseeno ostajam realna in želim pogajalcem Evropske unije čestitati za vztrajanje pri zastavljenih prednostnih nalogah in za izkupiček, ki so ga dosegli. Povišanje sredstev, pa čeprav nižje, kot bi ga želeli, za programe, ki so velikega pomena za lizbonsko strategijo, je pomembno in veliko pove o smeri, ki smo si jo začrtali za prihodnost. Ta pa v primeru neuspešnih pogajanj o finančni perspektivi pomeni bolj razvojno naravnano porabo evropskih finančnih sredstev, kot je bilo predlagano v luksemburškem oziroma britanskem predlogu za obdobje 2007-2013."@hu11
"Il sapere è il vantaggio competitivo dell’Unione europea e siamo responsabili dello sviluppo di una società basata sulla conoscenza. L’Unione europea può offrire una risposta di successo ai cambiamenti globali soltanto tramite l’unità e lo sfruttamento delle conoscenze, dell’innovazione e della creatività a livello europeo. Questa è l’essenza della strategia di Lisbona. Tutti i 25 Stati membri dell’Unione si sono impegnati a realizzare gli obiettivi di questa strategia, il cui compimento ovviamente richiederà risorse finanziarie adeguate, sia nelle prospettive finanziarie sia nel bilancio annuale. Un bilancio improntato allo sviluppo, quindi, è fondamentale per il futuro europeo comune. Il bilancio 2006 è importante non soltanto per l’anno prossimo, ma sarà cruciale anche nel caso in cui non si trovasse un accordo sulle prospettive finanziarie future. Per questo motivo preferirei che il bilancio fosse più nettamente orientato allo sviluppo. La maggior parte delle risorse nel bilancio continua a essere destinata all’agricoltura e alle misure strutturali, tra le quali ancora una volta compare l’agricoltura. Nonostante l’aumento a fronte del bilancio 2005, è l’ambito delle politiche interne quello che riceve le risorse minori a titolo del bilancio 2006 e quindi la parte relativa allo sviluppo nelle politiche europee. Il massimale fissato nelle prospettive finanziarie è stato raggiunto soltanto per lo sviluppo rurale, e le politiche interne rimangono oltre il due per cento al di sotto del massimale. Rimango comunque realista e desidero congratularmi con i negoziatori dell’Unione europea per la perseveranza in relazione alle priorità che erano state fissate e per i fondi che sono riusciti ad ottenere. L’aumento delle risorse, anche se inferiore a quanto avremmo auspicato per i programmi di grande importanza per la strategia di Lisbona, è significativo e la dice lunga sulla direzione che abbiamo fissato per il futuro. Nel caso di un fallimento dei negoziati sulle prospettive finanziarie ciò significherebbe spendere una parte maggiore delle risorse finanziarie europee a favore dello sviluppo rispetto a quanto disposto nelle proposte del Lussemburgo e del Regno Unito per le prospettive finanziarie 2007-2013."@it12
"Konkurenčna prednost Evropske unije je znanje in odgovorni smo za razvoj na znanju temelječe družbe. Evropska unija lahko uspešno odgovori na globalne spremembe le enotno z izrabo znanja, inovativnosti in ustvarjalnosti na evropski ravni. To je bistvo lizbonske strategije. K uresničevanju ciljev te strategije se je zavezalo vseh 25 članic Evropske unije. Seveda njeno uresničevanje zahteva ustrezna finančna sredstva, tako v finančni perspektivi kot v letnem proračunu. Zato je za skupno evropsko prihodnost tako zelo pomemben razvojno naravnan proračun. Proračun za leto 2006 ni pomemben le za naslednje leto, ampak je ključnega pomena v primeru, da ne bomo uspeli najti dogovora o prihodnji finančni perspektivi. Zato bi si želela, da bi bil proračun bistveno bolj razvojno naravnan. V njem je še vedno največ sredstev namenjenih za kmetijstvo in strukturne ukrepe, znotraj katerih zopet najdemo kmetijstvo. V proračunu za leto 2006 navkljub povišanju v primerjavi s proračunom za leto 2005 najmanj pridobi ravno postavka notranjih politik in s tem razvojni del evropskih politik. Meja, določena s finančno perspektivo, je dosežena le za razvoj podeželja, notranje politike ostajajo pod pragom za več kot dva odstotka. Vseeno ostajam realna in želim pogajalcem Evropske unije čestitati za vztrajanje pri zastavljenih prednostnih nalogah in za izkupiček, ki so ga dosegli. Povišanje sredstev, pa čeprav nižje, kot bi ga želeli, za programe, ki so velikega pomena za lizbonsko strategijo, je pomembno in veliko pove o smeri, ki smo si jo začrtali za prihodnost. Ta pa v primeru neuspešnih pogajanj o finančni perspektivi pomeni bolj razvojno naravnano porabo evropskih finančnih sredstev, kot je bilo predlagano v luksemburškem oziroma britanskem predlogu za obdobje 2007-2013."@lt14
"Konkurenčna prednost Evropske unije je znanje in odgovorni smo za razvoj na znanju temelječe družbe. Evropska unija lahko uspešno odgovori na globalne spremembe le enotno z izrabo znanja, inovativnosti in ustvarjalnosti na evropski ravni. To je bistvo lizbonske strategije. K uresničevanju ciljev te strategije se je zavezalo vseh 25 članic Evropske unije. Seveda njeno uresničevanje zahteva ustrezna finančna sredstva, tako v finančni perspektivi kot v letnem proračunu. Zato je za skupno evropsko prihodnost tako zelo pomemben razvojno naravnan proračun. Proračun za leto 2006 ni pomemben le za naslednje leto, ampak je ključnega pomena v primeru, da ne bomo uspeli najti dogovora o prihodnji finančni perspektivi. Zato bi si želela, da bi bil proračun bistveno bolj razvojno naravnan. V njem je še vedno največ sredstev namenjenih za kmetijstvo in strukturne ukrepe, znotraj katerih zopet najdemo kmetijstvo. V proračunu za leto 2006 navkljub povišanju v primerjavi s proračunom za leto 2005 najmanj pridobi ravno postavka notranjih politik in s tem razvojni del evropskih politik. Meja, določena s finančno perspektivo, je dosežena le za razvoj podeželja, notranje politike ostajajo pod pragom za več kot dva odstotka. Vseeno ostajam realna in želim pogajalcem Evropske unije čestitati za vztrajanje pri zastavljenih prednostnih nalogah in za izkupiček, ki so ga dosegli. Povišanje sredstev, pa čeprav nižje, kot bi ga želeli, za programe, ki so velikega pomena za lizbonsko strategijo, je pomembno in veliko pove o smeri, ki smo si jo začrtali za prihodnost. Ta pa v primeru neuspešnih pogajanj o finančni perspektivi pomeni bolj razvojno naravnano porabo evropskih finančnih sredstev, kot je bilo predlagano v luksemburškem oziroma britanskem predlogu za obdobje 2007-2013."@lv13
"Konkurenčna prednost Evropske unije je znanje in odgovorni smo za razvoj na znanju temelječe družbe. Evropska unija lahko uspešno odgovori na globalne spremembe le enotno z izrabo znanja, inovativnosti in ustvarjalnosti na evropski ravni. To je bistvo lizbonske strategije. K uresničevanju ciljev te strategije se je zavezalo vseh 25 članic Evropske unije. Seveda njeno uresničevanje zahteva ustrezna finančna sredstva, tako v finančni perspektivi kot v letnem proračunu. Zato je za skupno evropsko prihodnost tako zelo pomemben razvojno naravnan proračun. Proračun za leto 2006 ni pomemben le za naslednje leto, ampak je ključnega pomena v primeru, da ne bomo uspeli najti dogovora o prihodnji finančni perspektivi. Zato bi si želela, da bi bil proračun bistveno bolj razvojno naravnan. V njem je še vedno največ sredstev namenjenih za kmetijstvo in strukturne ukrepe, znotraj katerih zopet najdemo kmetijstvo. V proračunu za leto 2006 navkljub povišanju v primerjavi s proračunom za leto 2005 najmanj pridobi ravno postavka notranjih politik in s tem razvojni del evropskih politik. Meja, določena s finančno perspektivo, je dosežena le za razvoj podeželja, notranje politike ostajajo pod pragom za več kot dva odstotka. Vseeno ostajam realna in želim pogajalcem Evropske unije čestitati za vztrajanje pri zastavljenih prednostnih nalogah in za izkupiček, ki so ga dosegli. Povišanje sredstev, pa čeprav nižje, kot bi ga želeli, za programe, ki so velikega pomena za lizbonsko strategijo, je pomembno in veliko pove o smeri, ki smo si jo začrtali za prihodnost. Ta pa v primeru neuspešnih pogajanj o finančni perspektivi pomeni bolj razvojno naravnano porabo evropskih finančnih sredstev, kot je bilo predlagano v luksemburškem oziroma britanskem predlogu za obdobje 2007-2013."@mt15
"Kennis levert de Europese Unie concurrentievoordeel op en wij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kennismaatschappij. De Europese Unie kan enkel succesvol reageren op de mondiale veranderingen door op Europees niveau gemeenschappelijk gebruik te maken van haar kennis, innovatie en creativiteit. Dat is ook het kernelement van de Lissabon-strategie. Alle 25 lidstaten van de Europese Unie hebben zich geschaard achter de verwezenlijking van de doelstellingen van deze strategie. Uiteraard zijn daarvoor gepaste financiële middelen nodig, zowel in de financiële vooruitzichten als in de jaarlijkse begroting. Enorm belangrijk voor de gemeenschappelijke Europese toekomst is daarbij een begroting die gericht is op ontwikkeling. De begroting voor 2006 is niet enkel van belang voor het komende jaar, maar speelt ook een sleutelrol indien we geen overeenstemming bereiken over de toekomstige financiële vooruitzichten. Daarom zou ik graag een begroting zien die veel sterker gericht is op ontwikkeling. De meeste middelen gaan nog altijd naar de landbouw en naar structurele maatregelen, waaronder we de landbouw nog eens tegenkomen. In de begroting voor 2006 is er weliswaar een stijging te bespeuren in vergelijking met de begroting voor 2005, maar toch krijgt juist de rubriek Intern beleid – en daardoor het ontwikkelingsaspect binnen het Europees beleid – de minste middelen. De grens die vastgelegd is in de financiële vooruitzichten is enkel bereikt voor de plattelandsontwikkeling; het interne beleid blijft meer dan 2 procent onder deze grens. Ik blijf echter realistisch en wil de onderhandelaars van de Europese Unie feliciteren vanwege hun volharding met betrekking tot de gestelde prioriteiten en vanwege de middelen die zij hebben weten binnen te halen. Hoewel er niet zoveel middelen voorzien zijn als we zouden willen voor programma's die van groot belang zijn voor de strategie van Lissabon, is de verhoging aanzienlijk en veelzeggend wat betreft de richting die we uitgestippeld hebben voor de toekomst. Mochten de onderhandelingen over de financiële vooruitzichten mislukken, dan betekent dit dat we de Europese financiële middelen meer kunnen richten op ontwikkeling dan voorzien was in de Luxemburgse en Britse voorstellen voor de periode 2007-2013."@nl3
"Konkurenčna prednost Evropske unije je znanje in odgovorni smo za razvoj na znanju temelječe družbe. Evropska unija lahko uspešno odgovori na globalne spremembe le enotno z izrabo znanja, inovativnosti in ustvarjalnosti na evropski ravni. To je bistvo lizbonske strategije. K uresničevanju ciljev te strategije se je zavezalo vseh 25 članic Evropske unije. Seveda njeno uresničevanje zahteva ustrezna finančna sredstva, tako v finančni perspektivi kot v letnem proračunu. Zato je za skupno evropsko prihodnost tako zelo pomemben razvojno naravnan proračun. Proračun za leto 2006 ni pomemben le za naslednje leto, ampak je ključnega pomena v primeru, da ne bomo uspeli najti dogovora o prihodnji finančni perspektivi. Zato bi si želela, da bi bil proračun bistveno bolj razvojno naravnan. V njem je še vedno največ sredstev namenjenih za kmetijstvo in strukturne ukrepe, znotraj katerih zopet najdemo kmetijstvo. V proračunu za leto 2006 navkljub povišanju v primerjavi s proračunom za leto 2005 najmanj pridobi ravno postavka notranjih politik in s tem razvojni del evropskih politik. Meja, določena s finančno perspektivo, je dosežena le za razvoj podeželja, notranje politike ostajajo pod pragom za več kot dva odstotka. Vseeno ostajam realna in želim pogajalcem Evropske unije čestitati za vztrajanje pri zastavljenih prednostnih nalogah in za izkupiček, ki so ga dosegli. Povišanje sredstev, pa čeprav nižje, kot bi ga želeli, za programe, ki so velikega pomena za lizbonsko strategijo, je pomembno in veliko pove o smeri, ki smo si jo začrtali za prihodnost. Ta pa v primeru neuspešnih pogajanj o finančni perspektivi pomeni bolj razvojno naravnano porabo evropskih finančnih sredstev, kot je bilo predlagano v luksemburškem oziroma britanskem predlogu za obdobje 2007-2013."@pl16
"O conhecimento é a vantagem competitiva da União Europeia, e nós somos responsáveis pelo desenvolvimento de uma sociedade baseada no conhecimento. A União Europeia só pode dar uma resposta eficaz à evolução do contexto mundial através da unidade e da exploração do conhecimento, da inovação e da criatividade a nível europeu. Esta é a essência da Estratégia de Lisboa. Os 25 Estados-Membros da União Europeia comprometeram-se a cumprir os objectivos desta estratégia. O seu cumprimento exigirá, evidentemente, recursos financeiros adequados, tanto nas Perspectivas Financeiras como no orçamento anual. Assim, um orçamento orientado para o desenvolvimento reveste-se de extrema importância para o futuro europeu comum. O orçamento de 2006 não só é importante para o próximo ano como também terá uma importância fundamental caso não consigamos chegar a acordo sobre as futuras Perspectivas Financeiras. Por esta razão, eu preferiria que o orçamento fosse significativamente mais orientado para o desenvolvimento. A maior parte dos recursos inscritos no orçamento continua a destinar-se à agricultura e às medidas estruturais, entre as quais voltamos a encontrar a agricultura. Não obstante o aumento registado em relação ao orçamento de 2005, é o domínio das políticas internas que recebe menos recursos no orçamento de 2006, ou seja, a parte das políticas europeias consagrada ao desenvolvimento. O limite máximo estabelecido pelas Perspectivas Financeiras só foi atingido porque o desenvolvimento rural e as políticas internas ficam mais de 2% abaixo do limiar. No entanto, mantenho-me realista e desejo felicitar os negociadores da União Europeia pela sua perseverança relativamente às prioridades estabelecidas e pelos fundos que conseguiram assegurar. O aumento destes últimos, ainda que inferior ao que desejaríamos para programas de grande importância para a Estratégia de Lisboa, é significativo e muito revelador da direcção que planeamos seguir no futuro. Isto significa que, caso as negociações sobre as Perspectivas Financeiras falhem, os recursos financeiros europeus serão gastos de uma forma mais orientada para o desenvolvimento do que a prevista nas propostas luxemburguesa e britânica para 2007-2013."@pt17
"Konkurenčna prednost Evropske unije je znanje in odgovorni smo za razvoj na znanju temelječe družbe. Evropska unija lahko uspešno odgovori na globalne spremembe le enotno z izrabo znanja, inovativnosti in ustvarjalnosti na evropski ravni. To je bistvo lizbonske strategije. K uresničevanju ciljev te strategije se je zavezalo vseh 25 članic Evropske unije. Seveda njeno uresničevanje zahteva ustrezna finančna sredstva, tako v finančni perspektivi kot v letnem proračunu. Zato je za skupno evropsko prihodnost tako zelo pomemben razvojno naravnan proračun. Proračun za leto 2006 ni pomemben le za naslednje leto, ampak je ključnega pomena v primeru, da ne bomo uspeli najti dogovora o prihodnji finančni perspektivi. Zato bi si želela, da bi bil proračun bistveno bolj razvojno naravnan. V njem je še vedno največ sredstev namenjenih za kmetijstvo in strukturne ukrepe, znotraj katerih zopet najdemo kmetijstvo. V proračunu za leto 2006 navkljub povišanju v primerjavi s proračunom za leto 2005 najmanj pridobi ravno postavka notranjih politik in s tem razvojni del evropskih politik. Meja, določena s finančno perspektivo, je dosežena le za razvoj podeželja, notranje politike ostajajo pod pragom za več kot dva odstotka. Vseeno ostajam realna in želim pogajalcem Evropske unije čestitati za vztrajanje pri zastavljenih prednostnih nalogah in za izkupiček, ki so ga dosegli. Povišanje sredstev, pa čeprav nižje, kot bi ga želeli, za programe, ki so velikega pomena za lizbonsko strategijo, je pomembno in veliko pove o smeri, ki smo si jo začrtali za prihodnost. Ta pa v primeru neuspešnih pogajanj o finančni perspektivi pomeni bolj razvojno naravnano porabo evropskih finančnih sredstev, kot je bilo predlagano v luksemburškem oziroma britanskem predlogu za obdobje 2007-2013."@sk18
"Kunskap är Europeiska unionens konkurrensfördel, och vi ansvarar för utvecklingen av ett kunskapsbaserat samhälle. Europeiska unionen kan bara erbjuda ett lyckat svar på de globala förändringarna genom enighet och genom att utnyttja kunskap, nyskapande och kreativitet på EU-nivå. Detta är kärnan i Lissabonstrategin. Alla gemenskapens 25 medlemsländer har åtagit sig att uppfylla målen i denna strategi. Det kommer att behövas tillräckliga ekonomiska resurser för att uppfylla dem, såväl inom budgetplanen som inom den årliga budgeten. Det är därför mycket viktigt för Europas gemensamma framtid att budgeten är inriktad på utveckling. Budgeten för 2006 är inte bara viktig för det kommande året, utan också i händelse av ett misslyckande att enas om den framtida budgetplanen. Av den anledningen skulle jag föredra en betydligt mer utvecklingsinriktad budget. Den största delen av resurserna i budgeten är fortfarande öronmärkt för jordbruk och för strukturella åtgärder, där jordbruket också ingår. Trots ökningen jämfört med 2005 års budget är det området för inrikespolitik, och därmed området för utveckling inom EU:s politik, som får minst medel i 2006 års budget. Det tak som fastställs i budgetplanen har bara uppnåtts på området för landsbygdens utveckling, och den interna politiken står kvar på mer än två procentenheter under tröskeln. Jag är dock fortsatt realistisk, och jag vill gratulera Europeiska unionens förhandlare till deras uthållighet i fråga om de prioriteringar som fastställts och till de medel som de lyckats säkra. Ökningen av medel är betydande, trots att den är mindre än vad vi skulle önska i fråga om program som är av stor betydelse för Lissabonstrategin, och den visar på den riktning vi har stakat ut för framtiden. Om förhandlingarna om budgetplanen skulle misslyckas skulle det innebära större utgifter på utvecklingsområdet från EU:s finansiella medel än vad som fastställts i de luxemburgska och brittiska förslagen för 2007–2013."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph