Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-12-12-Speech-1-070"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051212.14.1-070"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, I would like to thank the European Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and in particular, the rapporteur, Mr Blokland, for this report. Today, the existing Community legislation on batteries only covers a small part of all the portable batteries sold annually in the European Union. This has hindered the setting-up of efficient national collection and recycling schemes. Consequently, many batteries placed on the Community market today still risk ending up in the environment, in incineration or in landfills. To address that problem, the Commission presented a new legislative proposal for batteries in 2003 that would extend the scope of existing Community legislation from batteries containing certain dangerous substances to all batteries placed on the Community market. In its proposal, the Commission introduced the concept of a ‘closed-loop system’, on the basis of which all batteries would have to be collected and recycled and their metals re-introduced into the economic cycle. At the same time, the proposal aimed to contribute to a proper functioning of the internal market for batteries and create a level playing field of all economic operators involved. At first reading, the European Parliament did not embrace this concept of a closed loop. Instead, Parliament preferred to have a ban on certain heavy metals used in batteries. The Council also considered that the proposed closed-loop system would be difficult to achieve in practice and favoured a ban on the use of cadmium in portable batteries. The Commission has accepted the overall package of the common position as a well-balanced package, on the condition that the level of environmental protection should not be lowered compared to the policy measures contained in the Commission’s original proposal. Even though the Commission has embraced the common position as it stands, there are several issues that could benefit from further improvements, in particular regarding the definitions of different battery types and the collection targets. However, the Commission remains convinced that the dual legal basis in the common position is the right approach and will not give rise to problems foreseen by some in Parliament. I am confident that the rest of the codecision process will allow a further fine-tuning of the right mix of policy measures, which are needed to protect our environment from battery pollution in the most eco-efficient way."@en4
lpv:translated text
"Mr President, I would like to thank the European Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and in particular, the rapporteur, Mr Blokland, for this report. Today, the existing Community legislation on batteries only covers a small part of all the portable batteries sold annually in the European Union. This has hindered the setting-up of efficient national collection and recycling schemes. Consequently, many batteries placed on the Community market today still risk ending up in the environment, in incineration or in landfills. To address that problem, the Commission presented a new legislative proposal for batteries in 2003 that would extend the scope of existing Community legislation from batteries containing certain dangerous substances to all batteries placed on the Community market. In its proposal, the Commission introduced the concept of a ‘closed-loop system’, on the basis of which all batteries would have to be collected and recycled and their metals re-introduced into the economic cycle. At the same time, the proposal aimed to contribute to a proper functioning of the internal market for batteries and create a level playing field of all economic operators involved. At first reading, the European Parliament did not embrace this concept of a closed loop. Instead, Parliament preferred to have a ban on certain heavy metals used in batteries. The Council also considered that the proposed closed-loop system would be difficult to achieve in practice and favoured a ban on the use of cadmium in portable batteries. The Commission has accepted the overall package of the common position as a well-balanced package, on the condition that the level of environmental protection should not be lowered compared to the policy measures contained in the Commission’s original proposal. Even though the Commission has embraced the common position as it stands, there are several issues that could benefit from further improvements, in particular regarding the definitions of different battery types and the collection targets. However, the Commission remains convinced that the dual legal basis in the common position is the right approach and will not give rise to problems foreseen by some in Parliament. I am confident that the rest of the codecision process will allow a further fine-tuning of the right mix of policy measures, which are needed to protect our environment from battery pollution in the most eco-efficient way."@cs1
"Hr. formand, jeg vil gerne takke Europa-Parlamentet, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og især ordføreren, hr. Blokland, for denne betænkning. I dag dækker den eksisterende fællesskabslovgivning om batterier kun en lille del af alle de bærbare batterier, der sælges årligt i EU. Det har hindret oprettelsen af effektive nationale indsamlings- og genvindingsordninger. Mange batterier, der markedsføres i Fællesskabet i dag, risikerer derfor at ende i miljøet, blive forbrændt eller deponeret. For at løse dette problem stillede Kommissionen i 2003 et nyt forslag til retsakt om batterier, der skulle udvide den eksisterende fællesskabslovgivnings anvendelsesområde fra kun at omfatte batterier, der indeholder visse farlige stoffer, til at omfatte alle batterier, som markedsføres i Fællesskabet. I sit forslag indførte Kommissionen begrebet "lukket kredsløb", hvor alle batterier skulle indsamles og genvindes og deres metalindhold geninddrages i det økonomiske kredsløb. Samtidig skulle forslaget bidrage til et velfungerende indre marked for batterier og skabe lige vilkår for alle de berørte økonomiske aktører. Ved førstebehandlingen tog Europa-Parlamentet ikke dette begreb til sig. I stedet foretrak Parlamentet et forbud mod visse tungmetaller i batterier. Rådet mente også, at det foreslåede system med et lukket kredsløb ville være svært at opnå i praksis, og foretrak et forbud mod anvendelsen af cadmium i bærbare batterier. Kommissionen har som helhed godkendt den fælles holdning som en afbalanceret pakke på betingelse af, at miljøbeskyttelsen ikke forringes i forhold til politiktiltagene i Kommissionens oprindelige forslag. Selv om Kommissionen har godkendt den fælles holdning i dens nuværende form, er der adskillige punkter, som kunne have godt af yderligere forbedringer, især hvad angår definitionerne af forskellige batterityper og indsamlingsmålene. Kommissionen er dog fortsat overbevist om, at dobbelt retsgrundlag er det rigtige i forbindelse med den fælles holdning, og at det ikke vil give anledning til de problemer, som nogle i Parlamentet forudser. Jeg er sikker på, at resten af den fælles beslutningsprocedure vil give mulighed for yderligere finjustering af det rette af de politiktiltag, som er nødvendige for at beskytte vores miljø mod batteriforurening på den mest miljøeffektive måde."@da2
". Herr Präsident! Ich möchte dem Europäischen Parlament, dem Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie insbesondere dem Berichterstatter, Herrn Blokland, für diesen Bericht danken. Gegenwärtig decken die geltenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für Batterien lediglich einen kleinen Teil aller jährlich in der Europäischen Union verkauften Gerätebatterien ab. Daher konnten keine wirksamen einzelstaatlichen Sammel- und Recyclingsysteme entstehen. Es besteht also nach wie vor die Gefahr, dass viele der heute in der Gemeinschaft in Verkehr gebrachten Batterien in der Umwelt, in Müllverbrennungsanlagen oder auf Deponien landen. Um sich dieser Problematik anzunehmen, hat die Kommission 2003 einen neuen Legislativvorschlag für Batterien vorgelegt, mit dem der Anwendungsbereich der geltenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften von Batterien, die bestimmte gefährliche Stoffe beinhalten, auf alle in der Gemeinschaft in Verkehr gebrachten Batterien ausgeweitet würde. Die Kommission hat in ihrem Vorschlag ein „Kreislaufsystem“ eingeführt, bei dem alle Batterien zu sammeln und zu recyceln wären und das wiedergewonnene Metall in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen wäre. Gleichzeitig zielte der Vorschlag darauf ab, ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts für Batterien zu begünstigen und gleiche Bedingungen für alle beteiligten Wirtschaftsakteure zu schaffen. In erster Lesung hat das Europäische Parlament die Idee dieses Kreislaufsystems nicht aufgegriffen. Stattdessen gab das Parlament einem Verbot bestimmter in Batterien verwendeter Schwermetalle den Vorzug. Der Rat vertrat ebenfalls die Auffassung, dass das vorgeschlagene Kreislaufsystem in der Praxis schwer umzusetzen sein würde und sprach sich für ein Verbot der Verwendung von Kadmium in Gerätebatterien aus. Die Kommission hält das Gesamtpaket des Gemeinsamen Standpunkts für ausgewogen und hat es unter der Voraussetzung akzeptiert, dass das Umweltschutzniveau im Vergleich zu den im ursprünglichen Kommissionsvorschlag vorgesehenen politischen Maßnahmen nicht niedriger ausfällt. Obgleich die Kommission den Gemeinsamen Standpunkt unverändert aufgegriffen hat, sind in zahlreichen Bereichen weitere Verbesserungen möglich, insbesondere was die Definition verschiedener Batterietypen und die Sammelzielvorgaben anbelangt. Die Kommission ist jedoch nach wie vor davon überzeugt, dass die im Gemeinsamen Standpunkt vorgesehene doppelte Rechtsgrundlage der richtige Ansatz ist und nicht zu den von einigen Abgeordneten befürchteten Problemen führen wird. Ich bin überzeugt, dass im restlichen Verlauf des Mitentscheidungsprozesses eine weitere Nuancierung der richtigen Mischung an politischen Maßnahmen möglich sein wird, die für den ökologisch wirksamsten Schutz unserer Umwelt vor einer Belastung durch Batterien erforderlich sind."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και συγκεκριμένα τον εισηγητή κ. Blokland, για την παρούσα έκθεση. Σήμερα, η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για τις ηλεκτρικές στήλες καλύπτει ένα μικρό μόνο μέρος όλων των φορητών στηλών που πωλούνται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει παρεμποδίσει τη δημιουργία αποτελεσματικών εθνικών συστημάτων συγκέντρωσης και ανακύκλωσης. Συνεπώς, πολλές ηλεκτρικές στήλες που πωλούνται σήμερα στην κοινοτική αγορά εξακολουθούν να κινδυνεύουν να καταλήξουν στο περιβάλλον, στην αποτέφρωση ή στις χωματερές. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η Επιτροπή υπέβαλε το 2003 νέα νομοθετική πρόταση για τις ηλεκτρικές στήλες, η οποία θα επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας από τις στήλες που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες σε όλες τις στήλες που κυκλοφορούν στην κοινοτική αγορά. Στην πρότασή της, η Επιτροπή εισήγαγε την έννοια του «συστήματος κλειστού βρόχου», βάσει του οποίου όλες οι ηλεκτρικές στήλες θα πρέπει να συγκεντρώνονται και να ανακυκλώνονται και τα μέταλλά τους να επανεισάγονται στον οικονομικό κύκλο. Συγχρόνως, η πρόταση είχε ως στόχο να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των ηλεκτρικών στηλών και να δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. Σε πρώτη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υιοθέτησε αυτήν την έννοια του κλειστού βρόχου. Αντίθετα, το Κοινοβούλιο προτίμησε να απαγορεύσει ορισμένα βαρέα μέταλλα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές στήλες. Το Συμβούλιο επίσης θεώρησε ότι το προτεινόμενο σύστημα κλειστού βρόχου θα ήταν δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη και υποστήριξε την απαγόρευση της χρήσης του καδμίου στις φορητές ηλεκτρικές στήλες. Η Επιτροπή έχει αποδεχτεί συνολικά τη δέσμη της κοινής θέσης ως ισορροπημένη, υπό την προϋπόθεση ότι το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας δεν θα πρέπει να μειωθεί σε σχέση με τα μέτρα πολιτικής που περιέχονται στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Παρότι η Επιτροπή έχει υιοθετήσει την κοινή θέση ως έχει, υπάρχουν αρκετά θέματα που επιδέχονται περαιτέρω βελτιώσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ορισμό των διαφόρων τύπων ηλεκτρικών στηλών και τους στόχους συγκέντρωσης. Ωστόσο, η Επιτροπή παραμένει πεπεισμένη ότι η διπλή νομική βάση στην κοινή θέση αποτελεί την ορθή προσέγγιση και δεν θα εγείρει τα προβλήματα που προβλέπουν ορισμένοι στο Κοινοβούλιο. Είμαι βέβαιος ότι στη συνέχεια της διαδικασίας συναπόφασης θα δοθεί η δυνατότητα για περαιτέρω λεπτομερή ρύθμιση του κατάλληλου συνδυασμού των μέτρων πολιτικής που είναι απαραίτητα για την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση των ηλεκτρικών στηλών με τον αποτελεσματικότερο οικολογικά τρόπο."@el10
". Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y en especial a su ponente, el señor Blokland, por este informe. Hoy en día, la legislación comunitaria sobre pilas solo abarca una pequeña parte de todas las pilas portátiles que se venden anualmente en la UE. Esto ha dificultado el establecimiento de sistemas nacionales eficientes de recogida y reciclado. En consecuencia, muchas de las pilas introducidas en el mercado comunitario siguen poniendo en peligro el medio ambiente en incineradoras o en vertederos. Para afrontar este problema, la Comisión presentó en 2003 una nueva propuesta legislativa que había de ampliar el ámbito de aplicación de la normativa comunitaria vigente a todas las pilas de nuestro mercado, y no solo a las que contienen ciertas sustancias peligrosas. En su propuesta, la Comisión introdujo el concepto de «sistema de circuito cerrado», según el cual debían recogerse y reciclarse todas las pilas y sus metales debían reintroducirse en el ciclo económico. Al mismo tiempo, la propuesta pretendía contribuir al buen funcionamiento del mercado interior de pilas y asegurar la igualdad de condiciones para todos los operadores económicos implicados. En primera lectura, el Parlamento Europeo no acogió positivamente este concepto del circuito cerrado. Prefirió, en cambio, prohibir el uso de ciertos metales pesados en las pilas. El Consejo también consideró que el sistema de circuito cerrado propuesto sería difícil de cumplir en la práctica y se pronunció a favor de la prohibición del cadmio en las pilas portátiles. La Comisión ha aceptado el conjunto del paquete de la Posición Común como un paquete equilibrado, con la condición de que no se rebaje el nivel de protección del medio ambiente en comparación con las medidas que contenía su propuesta original. Aunque la Comisión ha asumido la Posición Común sin modificarla, hay ciertos aspectos que aún podrían ser objeto de mejora, sobre todo con respecto a las definiciones de los distintos tipos de pilas y los objetivos de recogida. Sin embargo, la Comisión sigue convencida de que el doble fundamento jurídico de la Posición Común es el enfoque correcto y que no dará lugar a los problemas que prevén algunos diputados al Parlamento. Confío en que el resto del proceso de codecisión permita afinar la panoplia de medidas políticas necesarias para proteger nuestro medio ambiente de la contaminación de las pilas de la forma más ecoeficiente posible."@es20
"Mr President, I would like to thank the European Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and in particular, the rapporteur, Mr Blokland, for this report. Today, the existing Community legislation on batteries only covers a small part of all the portable batteries sold annually in the European Union. This has hindered the setting-up of efficient national collection and recycling schemes. Consequently, many batteries placed on the Community market today still risk ending up in the environment, in incineration or in landfills. To address that problem, the Commission presented a new legislative proposal for batteries in 2003 that would extend the scope of existing Community legislation from batteries containing certain dangerous substances to all batteries placed on the Community market. In its proposal, the Commission introduced the concept of a ‘closed-loop system’, on the basis of which all batteries would have to be collected and recycled and their metals re-introduced into the economic cycle. At the same time, the proposal aimed to contribute to a proper functioning of the internal market for batteries and create a level playing field of all economic operators involved. At first reading, the European Parliament did not embrace this concept of a closed loop. Instead, Parliament preferred to have a ban on certain heavy metals used in batteries. The Council also considered that the proposed closed-loop system would be difficult to achieve in practice and favoured a ban on the use of cadmium in portable batteries. The Commission has accepted the overall package of the common position as a well-balanced package, on the condition that the level of environmental protection should not be lowered compared to the policy measures contained in the Commission’s original proposal. Even though the Commission has embraced the common position as it stands, there are several issues that could benefit from further improvements, in particular regarding the definitions of different battery types and the collection targets. However, the Commission remains convinced that the dual legal basis in the common position is the right approach and will not give rise to problems foreseen by some in Parliament. I am confident that the rest of the codecision process will allow a further fine-tuning of the right mix of policy measures, which are needed to protect our environment from battery pollution in the most eco-efficient way."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan kiittää Euroopan parlamenttia sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ja erityisesti esittelijä Johannes Bloklandia tästä mietinnöstä. Nykyinen paristoja koskeva yhteisön lainsäädäntö kattaa tällä hetkellä ainoastaan pienen osan kaikista vuosittain Euroopan unionissa myydyistä kannettavista paristoista. Tämä on haitannut tehokkaiden kansallisten keräys- ja kierrätysjärjestelmien perustamista. Näin ollen monet paristoista, jotka saatetaan nyt yhteisön markkinoille, ovat yhä vaarassa päätyä ympäristöön, polttolaitoksiin tai kaatopaikoille. Ongelman ratkaisemiseksi komissio esitti vuonna 2003 paristoja koskevan uuden lainsäädäntöehdotuksen, jolla yhteisön nykyisen lainsäädännön soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan tiettyjä vaarallisia aineita sisältävien paristojen lisäksi kaikki yhteisön markkinoille saatetut paristot. Ehdotuksessaan komissio esitti ajatuksen "suljetun tuotekierron järjestelmästä", jonka mukaisesti kaikki paristot olisi kerättävä talteen ja kierrätettävä ja niiden sisältämä metalli palautettava kansantalouden kiertoon. Lisäksi ehdotuksella pyrittiin edistämään paristojen osalta sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja luomaan tasapuoliset kilpailuedellytykset kaikille alan taloudellisille toimijoille. Ensimmäisessä käsittelyssä Euroopan parlamentti ei kannattanut suljetun tuotekierron ajatusta. Sen sijaan parlamentti halusi mieluummin kieltää tietyt paristoissa käytetyt raskasmetallit. Myös neuvosto oli sitä mieltä, että ehdotettu suljetun tuotekierron järjestelmä oli vaikea toteuttaa käytännössä, ja piti parempana kadmiumin käytön kieltämistä kannettavissa paristoissa. Komissio hyväksyi yhteiseen kantaan sisältyvän kokonaispaketin ja piti sitä tasapainoisena sillä edellytyksellä, että ympäristönsuojelun tasoa ei alennettaisi siitä, mikä olisi saavutettavissa komission alkuperäiseen ehdotukseen sisältyvillä toimenpiteillä. Vaikka komissio on hyväksynyt yhteisen kannan sen nykyisessä muodossa, on monia seikkoja, joissa on vielä parantamisen varaa erityisesti eri paristotyyppien määritelmien ja keräystavoitteiden osalta. Komissio on kuitenkin vakuuttunut siitä, että yhteiseen kantaan sisältyvät kaksi oikeusperustaa ovat oikea lähestymistapa eivätkä aiheuta sellaisia ongelmia, joita jotkut ovat parlamentissa ennustaneet. Luotan siihen, että yhteispäätösmenettelyn myöhemmissä vaiheissa on mahdollista saattaa entistä paremmin tasapainoon eri toimenpiteet, joita tarvitaan ympäristömme suojelemiseksi paristosaasteelta kaikkein ekotehokkaimmalla tavalla."@fi7
". Monsieur le Président, je tiens à remercier le Parlement européen, la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, et en particulier le rapporteur, M. Blokland, pour ce rapport. Aujourd’hui, la législation communautaire existante relative aux piles ne couvre qu’une petite partie de toutes les piles portables vendues chaque année dans l’Union européenne. Cela a empêché la mise en place d’une collecte nationale et de plans de recyclage efficaces. En conséquence de quoi, de nombreuses piles mises sur le marché européen de nos jours risquent encore d’aboutir dans l’environnement, dans des incinérateurs ou dans des décharges. Afin de s’attaquer à ce problème, la Commission a présenté en 2003 une nouvelle proposition législative relative aux piles, destinée à étendre le champ d’application de la législation communautaire existante des piles contenant certaines substances dangereuses à toutes les piles mises sur le marché communautaire. Dans sa proposition, la Commission a introduit le concept de «système en circuit fermé», sur la base duquel toutes les piles devraient être collectées et recyclées et les métaux qu’elles contiennent réintroduits dans le cycle économique. Dans le même temps, la proposition visait à contribuer à un fonctionnement correct du marché intérieur des piles, et à créer des conditions équitables de concurrence entre tous les opérateurs économiques concernés. En première lecture, le Parlement européen n’a pas approuvé ce concept de circuit fermé. En lieu et place, le Parlement a préféré prononcer une interdiction touchant certains métaux lourds utilisés dans les piles. Le Conseil a également considéré que le système proposé de circuit fermé serait difficile à réaliser dans la pratique et a privilégié une interdiction de l’usage du cadmium dans les piles portables. La Commission a accepté le paquet global de la position commune en tant que paquet équilibré, à condition que le niveau de la protection environnementale ne doive pas être abaissé par rapport aux mesures politiques contenues dans la proposition originelle de la Commission. Même si la Commission s’est ralliée à la position commune dans son état actuel, plusieurs thèmes pourraient faire l’objet d’améliorations supplémentaires, en particulier en ce qui concerne les définitions des différents types de piles et les objectifs en matière de collecte. Toutefois, la Commission reste persuadée que la double base juridique contenue dans la position commune est la bonne approche et qu’elle n’entraînera pas les problèmes prévus par certains au Parlement. J’ai bon espoir que le reste du processus de codécision permettra un nouvel ajustement de la combinaison appropriée des mesures politiques nécessaires pour protéger notre environnement de la pollution par les piles, de la manière la plus efficace écologiquement."@fr8
"Mr President, I would like to thank the European Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and in particular, the rapporteur, Mr Blokland, for this report. Today, the existing Community legislation on batteries only covers a small part of all the portable batteries sold annually in the European Union. This has hindered the setting-up of efficient national collection and recycling schemes. Consequently, many batteries placed on the Community market today still risk ending up in the environment, in incineration or in landfills. To address that problem, the Commission presented a new legislative proposal for batteries in 2003 that would extend the scope of existing Community legislation from batteries containing certain dangerous substances to all batteries placed on the Community market. In its proposal, the Commission introduced the concept of a ‘closed-loop system’, on the basis of which all batteries would have to be collected and recycled and their metals re-introduced into the economic cycle. At the same time, the proposal aimed to contribute to a proper functioning of the internal market for batteries and create a level playing field of all economic operators involved. At first reading, the European Parliament did not embrace this concept of a closed loop. Instead, Parliament preferred to have a ban on certain heavy metals used in batteries. The Council also considered that the proposed closed-loop system would be difficult to achieve in practice and favoured a ban on the use of cadmium in portable batteries. The Commission has accepted the overall package of the common position as a well-balanced package, on the condition that the level of environmental protection should not be lowered compared to the policy measures contained in the Commission’s original proposal. Even though the Commission has embraced the common position as it stands, there are several issues that could benefit from further improvements, in particular regarding the definitions of different battery types and the collection targets. However, the Commission remains convinced that the dual legal basis in the common position is the right approach and will not give rise to problems foreseen by some in Parliament. I am confident that the rest of the codecision process will allow a further fine-tuning of the right mix of policy measures, which are needed to protect our environment from battery pollution in the most eco-efficient way."@hu11
"Signor Presidente, desidero ringraziare il Parlamento europeo, la commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e, in modo particolare, il relatore, onorevole Blokland, per questo testo. La legislazione comunitaria in vigore in materia di pile riguarda soltanto una piccola parte delle pile portatili che si vendono ogni anno nell’Unione europea, e questo ha ostacolato l’elaborazione di efficienti piani nazionali di raccolta e riciclaggio. Di conseguenza, molte pile che oggi vengono immesse nel mercato comunitario rischiano ancora di essere scaricate nell’ambiente, negli inceneritori o nelle discariche. Per affrontare tale problema, nel 2003 la Commissione ha presentato una nuova proposta legislativa per le pile, che amplierebbe il campo di applicazione della legislazione comunitaria, estendendola dalle pile che contengono alcune sostanze pericolose a tutte le pile che vengono immesse nel mercato comunitario. Nella sua proposta la Commissione aveva introdotto il concetto di un sistema a circuito chiuso, sulla base del quale tutte le pile dovrebbero essere raccolte e riciclate, con la conseguente reintroduzione dei loro metalli nel ciclo economico. Allo stesso tempo, la proposta mirava a favorire l’adeguato funzionamento del mercato interno per le pile e a garantire una situazione paritaria a tutti gli operatori economici interessati. In prima lettura il Parlamento europeo non ha accolto il concetto del circuito chiuso, sostenendo invece l’opportunità di vietare l’uso di alcuni metalli pesanti nelle pile. Anche il Consiglio ha ritenuto che il sistema a circuito chiuso che è stato proposto sarebbe difficile da realizzare in pratica, e ha sostenuto il divieto del cadmio nelle pile portatili. La Commissione ha accolto l’intero pacchetto della posizione comune ritenendolo equilibrato, a condizione che il livello di protezione ambientale non venga ridotto rispetto alle misure politiche contenute nella proposta originaria della Commissione. Sebbene la Commissione abbia accettato la posizione comune nella sua forma attuale, vi sono vari aspetti suscettibili di ulteriori miglioramenti, in particolare per quanto riguarda le definizioni dei diversi tipi di pile e gli obiettivi di raccolta. Tuttavia, la Commissione resta convinta che la duplice base giuridica della posizione comune costituisca l’approccio giusto e che essa non darà luogo ai problemi ipotizzati da alcuni deputati del Parlamento europeo. Sono certo che il processo di codecisione consentirà di perfezionare l’insieme delle misure politiche, necessarie a proteggere l’ambiente dall’inquinamento delle pile, garantendo la massima ecoefficienza."@it12
"Mr President, I would like to thank the European Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and in particular, the rapporteur, Mr Blokland, for this report. Today, the existing Community legislation on batteries only covers a small part of all the portable batteries sold annually in the European Union. This has hindered the setting-up of efficient national collection and recycling schemes. Consequently, many batteries placed on the Community market today still risk ending up in the environment, in incineration or in landfills. To address that problem, the Commission presented a new legislative proposal for batteries in 2003 that would extend the scope of existing Community legislation from batteries containing certain dangerous substances to all batteries placed on the Community market. In its proposal, the Commission introduced the concept of a ‘closed-loop system’, on the basis of which all batteries would have to be collected and recycled and their metals re-introduced into the economic cycle. At the same time, the proposal aimed to contribute to a proper functioning of the internal market for batteries and create a level playing field of all economic operators involved. At first reading, the European Parliament did not embrace this concept of a closed loop. Instead, Parliament preferred to have a ban on certain heavy metals used in batteries. The Council also considered that the proposed closed-loop system would be difficult to achieve in practice and favoured a ban on the use of cadmium in portable batteries. The Commission has accepted the overall package of the common position as a well-balanced package, on the condition that the level of environmental protection should not be lowered compared to the policy measures contained in the Commission’s original proposal. Even though the Commission has embraced the common position as it stands, there are several issues that could benefit from further improvements, in particular regarding the definitions of different battery types and the collection targets. However, the Commission remains convinced that the dual legal basis in the common position is the right approach and will not give rise to problems foreseen by some in Parliament. I am confident that the rest of the codecision process will allow a further fine-tuning of the right mix of policy measures, which are needed to protect our environment from battery pollution in the most eco-efficient way."@lt14
"Mr President, I would like to thank the European Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and in particular, the rapporteur, Mr Blokland, for this report. Today, the existing Community legislation on batteries only covers a small part of all the portable batteries sold annually in the European Union. This has hindered the setting-up of efficient national collection and recycling schemes. Consequently, many batteries placed on the Community market today still risk ending up in the environment, in incineration or in landfills. To address that problem, the Commission presented a new legislative proposal for batteries in 2003 that would extend the scope of existing Community legislation from batteries containing certain dangerous substances to all batteries placed on the Community market. In its proposal, the Commission introduced the concept of a ‘closed-loop system’, on the basis of which all batteries would have to be collected and recycled and their metals re-introduced into the economic cycle. At the same time, the proposal aimed to contribute to a proper functioning of the internal market for batteries and create a level playing field of all economic operators involved. At first reading, the European Parliament did not embrace this concept of a closed loop. Instead, Parliament preferred to have a ban on certain heavy metals used in batteries. The Council also considered that the proposed closed-loop system would be difficult to achieve in practice and favoured a ban on the use of cadmium in portable batteries. The Commission has accepted the overall package of the common position as a well-balanced package, on the condition that the level of environmental protection should not be lowered compared to the policy measures contained in the Commission’s original proposal. Even though the Commission has embraced the common position as it stands, there are several issues that could benefit from further improvements, in particular regarding the definitions of different battery types and the collection targets. However, the Commission remains convinced that the dual legal basis in the common position is the right approach and will not give rise to problems foreseen by some in Parliament. I am confident that the rest of the codecision process will allow a further fine-tuning of the right mix of policy measures, which are needed to protect our environment from battery pollution in the most eco-efficient way."@lv13
"Mr President, I would like to thank the European Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and in particular, the rapporteur, Mr Blokland, for this report. Today, the existing Community legislation on batteries only covers a small part of all the portable batteries sold annually in the European Union. This has hindered the setting-up of efficient national collection and recycling schemes. Consequently, many batteries placed on the Community market today still risk ending up in the environment, in incineration or in landfills. To address that problem, the Commission presented a new legislative proposal for batteries in 2003 that would extend the scope of existing Community legislation from batteries containing certain dangerous substances to all batteries placed on the Community market. In its proposal, the Commission introduced the concept of a ‘closed-loop system’, on the basis of which all batteries would have to be collected and recycled and their metals re-introduced into the economic cycle. At the same time, the proposal aimed to contribute to a proper functioning of the internal market for batteries and create a level playing field of all economic operators involved. At first reading, the European Parliament did not embrace this concept of a closed loop. Instead, Parliament preferred to have a ban on certain heavy metals used in batteries. The Council also considered that the proposed closed-loop system would be difficult to achieve in practice and favoured a ban on the use of cadmium in portable batteries. The Commission has accepted the overall package of the common position as a well-balanced package, on the condition that the level of environmental protection should not be lowered compared to the policy measures contained in the Commission’s original proposal. Even though the Commission has embraced the common position as it stands, there are several issues that could benefit from further improvements, in particular regarding the definitions of different battery types and the collection targets. However, the Commission remains convinced that the dual legal basis in the common position is the right approach and will not give rise to problems foreseen by some in Parliament. I am confident that the rest of the codecision process will allow a further fine-tuning of the right mix of policy measures, which are needed to protect our environment from battery pollution in the most eco-efficient way."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil het Europees Parlement en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid bedanken en in het bijzonder de rapporteur, de heer Blokland, die dit verslag heeft opgesteld. De huidige Gemeenschapswetgeving voor batterijen omvat slechts een klein deel van alle draagbare batterijen die jaarlijks in de Europese Unie worden verkocht. Daardoor zijn er geen nationale inzamelings- en recyclingsystemen opgezet. Als gevolg daarvan dreigen vele batterijen die binnen de Gemeenschap op de markt worden gebracht, nog steeds in het milieu, in een verbrandingsinstallatie of op stortplaatsen terecht te komen. Om dat probleem aan te pakken, heeft de Commissie in 2003 een nieuw wetgevingsvoorstel voor batterijen ingediend. Op basis van dit voorstel zou de werkingssfeer van de bestaande Gemeenschapswetgeving worden uitgebreid van batterijen die bepaalde gevaarlijke stoffen bevatten, tot alle batterijen die binnen de Gemeenschap in de handel worden gebracht. In haar voorstel heeft de Commissie het begrip “gesloten-lussysteem” geïntroduceerd, op grond waarvan alle batterijen moeten worden ingezameld en gerecycled. De metalen die zich in de batterijen bevinden, moeten opnieuw in de economische kringloop worden gebracht. Tegelijkertijd werd met het voorstel beoogd een bijdrage te leveren aan een correct functioneren van de interne markt voor batterijen en gelijke concurrentievoorwaarden te scheppen voor alle betrokken marktdeelnemers. In eerste lezing was het Europees Parlement niet enthousiast over dit gesloten-lussysteem. Het Parlement gaf de voorkeur aan een verbod op het gebruik van bepaalde zware metalen in batterijen. De Raad oordeelde dat het gesloten-lussysteem in de praktijk moeilijk zou kunnen worden toegepast. De Raad was voorstander van een verbod op het gebruik van cadmium in draagbare batterijen. De Commissie vindt dat de in het gemeenschappelijk standpunt genoemde maatregelen een evenwichtig pakket vormen en is bereid deze te accepteren, mits er geen afbreuk wordt gedaan aan het niveau van milieubescherming dat in het oorspronkelijke Commissievoorstel wordt gewaarborgd. Hoewel de Commissie het gemeenschappelijk standpunt ongewijzigd heeft aanvaard, zijn diverse zaken voor verbetering vatbaar. Daarbij moet vooral worden gedacht aan de definities van verschillende soorten batterijen en de inzamelingsstreefcijfers. De Commissie blijft er echter van overtuigd dat de tweeledige rechtsgrondslag in het gemeenschappelijk standpunt de juiste benadering vormt. Zij is het niet eens met sommige Parlementsleden die denken dat deze benadering tot problemen zal leiden. Ik vertrouw erop dat in het resterende deel van het medebeslissingsproces het pakket beleidsmaatregelen verder zal worden bijgeschaafd, zodat ons milieu op zo efficiënt mogelijke wijze tegen vervuiling door batterijen wordt beschermd."@nl3
"Mr President, I would like to thank the European Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and in particular, the rapporteur, Mr Blokland, for this report. Today, the existing Community legislation on batteries only covers a small part of all the portable batteries sold annually in the European Union. This has hindered the setting-up of efficient national collection and recycling schemes. Consequently, many batteries placed on the Community market today still risk ending up in the environment, in incineration or in landfills. To address that problem, the Commission presented a new legislative proposal for batteries in 2003 that would extend the scope of existing Community legislation from batteries containing certain dangerous substances to all batteries placed on the Community market. In its proposal, the Commission introduced the concept of a ‘closed-loop system’, on the basis of which all batteries would have to be collected and recycled and their metals re-introduced into the economic cycle. At the same time, the proposal aimed to contribute to a proper functioning of the internal market for batteries and create a level playing field of all economic operators involved. At first reading, the European Parliament did not embrace this concept of a closed loop. Instead, Parliament preferred to have a ban on certain heavy metals used in batteries. The Council also considered that the proposed closed-loop system would be difficult to achieve in practice and favoured a ban on the use of cadmium in portable batteries. The Commission has accepted the overall package of the common position as a well-balanced package, on the condition that the level of environmental protection should not be lowered compared to the policy measures contained in the Commission’s original proposal. Even though the Commission has embraced the common position as it stands, there are several issues that could benefit from further improvements, in particular regarding the definitions of different battery types and the collection targets. However, the Commission remains convinced that the dual legal basis in the common position is the right approach and will not give rise to problems foreseen by some in Parliament. I am confident that the rest of the codecision process will allow a further fine-tuning of the right mix of policy measures, which are needed to protect our environment from battery pollution in the most eco-efficient way."@pl16
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer ao Parlamento Europeu, à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e, em particular, ao relator, senhor deputado Blokland, por este relatório. Actualmente, a legislação comunitária existente sobre pilhas abrange apenas uma pequena parte de todas as pilhas portáteis vendidas anualmente na União Europeia. Tal situação tem constituído um entrave ao estabelecimento de sistemas nacionais eficazes de recolha e reciclagem. Em consequência, ainda há o risco de muitas das pilhas actualmente colocadas no mercado da Comunidade irem terminar no ambiente, na incineração ou em lixeiras. A fim de fazer face a este problema, a Comissão apresentou, em 2003, uma nova proposta legislativa relativa a pilhas que alargaria o âmbito da legislação comunitária existente, passando a abranger não só pilhas que contêm determinadas substâncias perigosas como todas as pilhas colocadas no mercado da Comunidade. Na sua proposta, a Comissão introduziu o conceito de um sistema de “ciclo fechado”, com base no qual todas as pilhas teriam de ser recolhidas e recicladas e os seus metais reintroduzidos no ciclo económico. Ao mesmo tempo, a proposta visava contribuir para o bom funcionamento do mercado interno das pilhas e criar condições equitativas para todos os operadores económicos envolvidos. Na primeira leitura, o Parlamento Europeu não abraçou este conceito de um ciclo fechado. Em vez disso, o Parlamento preferiu proibir determinados metais pesados usados nas pilhas. O Conselho considerou igualmente que o sistema proposto de ciclo fechado seria dificilmente realizável na prática, tendo preferido optar pela proibição do uso de cádmio nas pilhas portáteis. A Comissão aceitou o pacote global da posição comum, considerando que era um pacote equilibrado, na condição de que o nível de protecção ambiental não fosse reduzido por comparação com as medidas previstas na proposta original da Comissão. Apesar de a Comissão ter abraçado a posição comum tal como esta se apresenta, são vários os pontos que poderiam beneficiar com novos melhoramentos, em particular no que respeita às definições de diferentes tipos de pilhas e objectivos de recolha. No entanto, a Comissão continua convencida de que a base jurídica dupla na posição comum é a abordagem certa, e de que não dará origem a problemas antecipados por alguns dos senhores deputados. Estou confiante em que o resto do processo de co-decisão irá permitir um maior aperfeiçoamento da combinação certa de medidas que são necessárias para proteger, do modo ecologicamente mais eficiente, o nosso ambiente contra a poluição resultante das pilhas."@pt17
"Mr President, I would like to thank the European Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and in particular, the rapporteur, Mr Blokland, for this report. Today, the existing Community legislation on batteries only covers a small part of all the portable batteries sold annually in the European Union. This has hindered the setting-up of efficient national collection and recycling schemes. Consequently, many batteries placed on the Community market today still risk ending up in the environment, in incineration or in landfills. To address that problem, the Commission presented a new legislative proposal for batteries in 2003 that would extend the scope of existing Community legislation from batteries containing certain dangerous substances to all batteries placed on the Community market. In its proposal, the Commission introduced the concept of a ‘closed-loop system’, on the basis of which all batteries would have to be collected and recycled and their metals re-introduced into the economic cycle. At the same time, the proposal aimed to contribute to a proper functioning of the internal market for batteries and create a level playing field of all economic operators involved. At first reading, the European Parliament did not embrace this concept of a closed loop. Instead, Parliament preferred to have a ban on certain heavy metals used in batteries. The Council also considered that the proposed closed-loop system would be difficult to achieve in practice and favoured a ban on the use of cadmium in portable batteries. The Commission has accepted the overall package of the common position as a well-balanced package, on the condition that the level of environmental protection should not be lowered compared to the policy measures contained in the Commission’s original proposal. Even though the Commission has embraced the common position as it stands, there are several issues that could benefit from further improvements, in particular regarding the definitions of different battery types and the collection targets. However, the Commission remains convinced that the dual legal basis in the common position is the right approach and will not give rise to problems foreseen by some in Parliament. I am confident that the rest of the codecision process will allow a further fine-tuning of the right mix of policy measures, which are needed to protect our environment from battery pollution in the most eco-efficient way."@sk18
"Mr President, I would like to thank the European Parliament, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and in particular, the rapporteur, Mr Blokland, for this report. Today, the existing Community legislation on batteries only covers a small part of all the portable batteries sold annually in the European Union. This has hindered the setting-up of efficient national collection and recycling schemes. Consequently, many batteries placed on the Community market today still risk ending up in the environment, in incineration or in landfills. To address that problem, the Commission presented a new legislative proposal for batteries in 2003 that would extend the scope of existing Community legislation from batteries containing certain dangerous substances to all batteries placed on the Community market. In its proposal, the Commission introduced the concept of a ‘closed-loop system’, on the basis of which all batteries would have to be collected and recycled and their metals re-introduced into the economic cycle. At the same time, the proposal aimed to contribute to a proper functioning of the internal market for batteries and create a level playing field of all economic operators involved. At first reading, the European Parliament did not embrace this concept of a closed loop. Instead, Parliament preferred to have a ban on certain heavy metals used in batteries. The Council also considered that the proposed closed-loop system would be difficult to achieve in practice and favoured a ban on the use of cadmium in portable batteries. The Commission has accepted the overall package of the common position as a well-balanced package, on the condition that the level of environmental protection should not be lowered compared to the policy measures contained in the Commission’s original proposal. Even though the Commission has embraced the common position as it stands, there are several issues that could benefit from further improvements, in particular regarding the definitions of different battery types and the collection targets. However, the Commission remains convinced that the dual legal basis in the common position is the right approach and will not give rise to problems foreseen by some in Parliament. I am confident that the rest of the codecision process will allow a further fine-tuning of the right mix of policy measures, which are needed to protect our environment from battery pollution in the most eco-efficient way."@sl19
". Herr talman! Jag vill tacka Europaparlamentet, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och särskilt föredraganden Johannes Blokland för hans betänkande. Den befintliga gemenskapslagstiftningen för batterier omfattar i dag endast en liten del av alla de bärbara batterier som årligen säljs i Europeiska unionen. Detta har hindrat införandet av effektiva nationella insamlings- och återvinningssystem. Många av de batterier som släpps ut på gemenskapsmarknaden i dag riskerar fortfarande att hamna i miljön, i förbränning eller i deponier. För att ta itu med problemet lade kommissionen år 2003 fram ett nytt lagstiftningsförslag för batterier som skulle utvidga räckvidden för den befintliga gemenskapslagstiftningen från att omfatta batterier som innehåller vissa farliga ämnen till att omfatta alla batterier som släpps ut på gemenskapsmarknaden. I förslaget införde kommissionen begreppet ”slutet kretslopp”, ett system genom vilket alla batterier skulle samlas in och återvinnas och deras metaller skulle återinföras i den ekonomiska cykeln. Syftet med förslaget var samtidigt att bidra till att den inre marknaden för batterier fungerar väl och att skapa lika villkor för alla berörda ekonomiska aktörer. Vid första behandlingen godkände inte parlamentet begreppet slutet kretslopp. Parlamentet föredrog i stället att införa ett förbud mot vissa tungmetaller som används i batterier. Även rådet ansåg att det föreslagna systemet med slutet kretslopp skulle bli svårt att genomföra i praktiken och föredrog ett förbud mot användningen av kadmium i bärbara batterier. Kommissionen har godtagit den gemensamma ståndpunkten i sin helhet som ett välbalanserat paket under förutsättning att nivån på miljöskyddet inte sänks i förhållande till de politiska åtgärderna i kommissionens ursprungliga förslag. Även om kommissionen har godtagit den gemensamma ståndpunkten som den är, finns det flera punkter som skulle behöva förbättras ytterligare, särskilt när det gäller definitionerna av olika batterityper samt insamlingsmålen. Kommissionen är dock övertygad om att den dubbla rättsliga grunden i den gemensamma ståndpunkten är det rätta sättet att gå till väga och att den inte kommer att ge upphov till problem, som vissa i parlamentet har förutsett. Jag är säker på att vi genom resten av medbeslutandeprocessen kommer att kunna finjustera den rätta blandningen av politiska åtgärder ytterligare, vilket behövs för att skydda vår miljö från föroreningar från batterier på ett så miljöeffektivt sätt som möjligt."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Charlie McCreevy,"5,19,15,1,18,14,16,11,11,10,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph