Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-11-16-Speech-3-323"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051116.21.3-323"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, firstly I welcome the report on the code of conduct and arms sales and draw to the House’s attention the fact that many of the demands we made in our previous annual debates on this subject have been realised: in particular the new trade regulation on torture equipment, the common position on brokering, and the new obligation to stop exports if there is a risk to international humanitarian law. Most of all I welcome this year’s commitment to make the code legally binding. Could the Commissioner comment tonight on the fact that practice sometimes falls short? Why is it that Austria, Luxembourg and Greece, for example, do not produce their annual reports? This year information has been published that shows that France has exported bombs and grenades to Burma and Sudan, and Italy has exported firearms to China and to Colombia? Will she comment on the position of our arms exports to Colombia, a country where there is now ample evidence of human rights abuse by the Colombian military? Many speakers tonight and some of the amendments have referred to the UK position. I am proud that my own country, in its previous Presidency, oversaw the agreement of the EU code of conduct on arms sales and in this Presidency has overseen agreement by the European Union, for the first time, to support an international arms trade treaty. We take seriously our obligations as a nuclear weapons power. The UK Government has reduced the stockpile of nuclear warheads by more than 70%, has reduced the number of warheads on each Trident submarine, from 94 to 48, and has dismantled all of the WE-177 nuclear bombs. At the Non-Proliferation Treaty conference on 5 May the British Government spokesman said: ‘we recognise that we have particular obligations as a nuclear weapons state under Article 6 of the Treaty. We reaffirm our unequivocal undertaking to accomplish the total elimination of nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament’. Like everyone else here tonight, I share the concerns about the failure to come to a strong consensus as an outcome of the NPT conference earlier this year. But I believe it is wrong to for us to focus on individual countries, whether it be the UK or France. We should ensure that all nations undertake their obligations under that Treaty. We should welcome the fact that there was an EU-agreed common position in advance of the NPT review conference and take up the mantle of issues, where we, as the EU, should take a lead, such as withdrawal from the Treaty, the universalisation of rigorous safeguard standards through the IAEA additional protocol, and also the question of the transfer of enrichment and reprocessing technologies."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, firstly I welcome the report on the code of conduct and arms sales and draw to the House’s attention the fact that many of the demands we made in our previous annual debates on this subject have been realised: in particular the new trade regulation on torture equipment, the common position on brokering, and the new obligation to stop exports if there is a risk to international humanitarian law. Most of all I welcome this year’s commitment to make the code legally binding. Could the Commissioner comment tonight on the fact that practice sometimes falls short? Why is it that Austria, Luxembourg and Greece, for example, do not produce their annual reports? This year information has been published that shows that France has exported bombs and grenades to Burma and Sudan, and Italy has exported firearms to China and to Colombia? Will she comment on the position of our arms exports to Colombia, a country where there is now ample evidence of human rights abuse by the Colombian military? Many speakers tonight and some of the amendments have referred to the UK position. I am proud that my own country, in its previous Presidency, oversaw the agreement of the EU code of conduct on arms sales and in this Presidency has overseen agreement by the European Union, for the first time, to support an international arms trade treaty. We take seriously our obligations as a nuclear weapons power. The UK Government has reduced the stockpile of nuclear warheads by more than 70%, has reduced the number of warheads on each Trident submarine, from 94 to 48, and has dismantled all of the WE-177 nuclear bombs. At the Non-Proliferation Treaty conference on 5 May the British Government spokesman said: ‘we recognise that we have particular obligations as a nuclear weapons state under Article 6 of the Treaty. We reaffirm our unequivocal undertaking to accomplish the total elimination of nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament’. Like everyone else here tonight, I share the concerns about the failure to come to a strong consensus as an outcome of the NPT conference earlier this year. But I believe it is wrong to for us to focus on individual countries, whether it be the UK or France. We should ensure that all nations undertake their obligations under that Treaty. We should welcome the fact that there was an EU-agreed common position in advance of the NPT review conference and take up the mantle of issues, where we, as the EU, should take a lead, such as withdrawal from the Treaty, the universalisation of rigorous safeguard standards through the IAEA additional protocol, and also the question of the transfer of enrichment and reprocessing technologies."@cs1
"Hr. formand, først vil jeg udtrykke min glæde over betænkningen om adfærdskodeksen og våbensalg og henlede Parlamentets opmærksomhed på, at mange af de krav, vi fremsatte under vores tidligere årlige debatter om dette spørgsmål, er blevet imødekommet, i særdeleshed den nye regulering af handelen med torturudstyr, holdningen til våbenmæglervirksomhed og den ny forpligtelse til at standse eksporten, hvis der er en risiko for international humanitær lovgivning. Først og fremmest glæder jeg mig over den vilje, der er kommet til udtryk i år til at gøre kodeksen juridisk bindende. Kan kommissæren her i aften kommentere det forhold, at praksis sommetider ikke helt lever op til dette? Hvordan kan det være, at f.eks. Østrig, Luxembourg og Grækenland ikke fremlægger en årsrapport? I år er der blevet offentliggjort oplysninger, der viser, at Frankrig har eksporteret bomber og granater til Burma og Sudan, og Italien har eksporteret skydevåben til Kina og Colombia? Vil hun kommentere holdningen til vores våbeneksport til Colombia, et land, hvor der nu er rigelige vidnesbyrd om overtrædelse af menneskerettighederne fra det colombianske militærs side? Mange talere her i aften og nogle af ændringsforslagene har nævnt Det Forenede Kongeriges holdning. Jeg er stolt af, at mit eget land under sit tidligere formandskab overvågede aftalen om en EU-adfærdskodeks for våbensalg og under dette formandskab for første gang har overvåget aftaler med EU om at støtte en traktat om international våbenhandel. Vi tager vores forpligtelser som atommagt alvorligt. Storbritanniens regering har reduceret lageret af atomsprængladninger med mere end 70 %, har reduceret antallet af sprængladninger på hver Trident undervandsbåd fra 94 til 48, og har skrottet alle WE-177 atombomber. På konferencen om ikkespredningstraktaten den 5. maj sagde en talsmand for den britiske regering: (Vi erkender, at vi har en særlig forpligtelse som atommagt under artikel 6 i traktaten. Vi bekræfter igen vores klare løfte om at gennemføre total afskaffelse af atomarsenaler, hvilket vil føre til atomafrustning). Som alle andre her i aften deler jeg bekymringen over, at der ikke er nået en stærk enighed som resultat af ikkespredningskonferencen tidligere i år. Men jeg mener, det er forkert af os at fokusere på individuelle lande, hvad enten det er Det Forenede Kongerige eller Frankrig. Vi bør sikre, at alle lande påtager sig deres forpligtelser under traktaten. Vi bør også glæde os over, at der var en fælles holdning med tilslutning fra EU forud for den konference, der skal vurdere ikkespredningstraktaten og tage fat på den samling af spørgsmål, hvor vi i EU bør føre an, såsom tilbagetrækningen fra traktaten, generel udbredelse af skrappe sikkerhedsnormer i hele den ekstra protokol i IAEA (det internationale atomenergiagentur), og ligeledes spørgsmålet om overførsel af teknikker til berigelse og genoparbejdning."@da2
"Herr Präsident! Zunächst einmal begrüße ich den Bericht zum Verhaltenskodex für Waffenausfuhren und möchte das Parlament darauf aufmerksam machen, dass viele unserer Forderungen, die wir bei unseren vorherigen alljährlichen Aussprachen zu diesem Thema gestellt haben, in die Tat umgesetzt wurden, wie beispielsweise die neue Verordnung über den Handel mit Folterausrüstungen, der Gemeinsame Standpunkt über Waffenvermittlungstätigkeiten und die neue Verpflichtung zur Einstellung von Ausfuhren, sobald damit das humanitäre Völkerrecht verletzt werden könnte. Vor allem aber begrüße ich, dass wir uns in diesem Jahr verpflichtet haben, dem Kodex rechtsverbindlichen Status einzuräumen. Könnte die Kommissarin heute Abend Stellung zu der Tatsache nehmen, dass sich in der Praxis jedoch nicht immer daran gehalten wird? Warum haben beispielsweise Österreich, Luxemburg und Griechenland nicht ihre Jahresberichte vorgelegt? Außerdem ist in diesem Jahr bekannt geworden, dass Frankreich Bomben und Granaten nach Birma und in den Sudan exportiert hat und Italien Waffenausfuhren nach China und Kolumbien getätigt hat. Könnte sich die Kommissarin zu unserem Standpunkt im Hinblick auf die Waffenausfuhren nach Kolumbien äußern, einem Land, in dem – wie nun zahlreiche Beweise belegen – das kolumbianische Militär schwere Menschenrechtsverletzungen begeht? In vielen Redebeiträgen heute Abend und in einigen Änderungsanträgen wurde auf den Standpunkt Großbritanniens Bezug genommen. Ich bin stolz darauf, dass mein Heimatland während seiner vorherigen Präsidentschaft die Verhandlungen über den EU-Verhaltenskodex für Waffenverkäufe geleitet hat und dass während seiner jetzigen Präsidentschaft in der Europäischen Union zum ersten Mal eine Einigung zustande gekommen ist, ein internationales Waffenhandelsabkommen zu unterstützen. Wir nehmen unsere Verpflichtungen als Atommacht sehr ernst. Die britische Regierung hat den Bestand an nuklearen Sprengköpfen um mehr als 70 % reduziert sowie die Zahl der Sprengköpfe auf jedem Trident-U-Boot von 94 auf 48 verringert und alle WE-177-Atombomben vernichtet. Auf der Konferenz zum Nichtverbreitungsvertrag vom 5. Mai erklärte der Sprecher der britischen Regierung: „Wir sind uns dessen bewusst, dass wir als Atomwaffenstaat gemäß Artikel 6 des Vertrags besonderen Verpflichtungen unterliegen. Wir bekräftigen nochmals, dass wir uns unmissverständlich zur vollständigen Beseitigung der Atomwaffenarsenale und der daraus folgenden atomaren Abrüstung verpflichtet haben“. Wie jeder hier heute Abend bin auch ich besorgt darüber, dass auf der diesjährigen Konferenz zum Nichtverbreitungsvertrag kein breiter Konsens gefunden wurde. Doch meiner Meinung nach ist es falsch, sich nur auf einzelne Länder wie Großbritannien oder Frankreich zu konzentrieren. Wir sollten sicherstellen, dass alle Länder ihre vertragsgemäßen Verpflichtungen erfüllen. Wir sollten froh sein, dass vor der Konferenz zur Überprüfung des Nichtverbreitungsvertrags ein Gemeinsamer Standpunkt der EU erzielt wurde. Außerdem sollten wir die Fragen aufgreifen, bei denen wir als EU die Federführung übernehmen könnten. Dazu gehörten der Ausstieg aus dem Vertrag, die weltweite Durchsetzung strenger Sicherheitsnormen mithilfe des IAEO-Zusatzprotokolls und auch die Problematik des Transfers von Anreicherungs- und Aufbereitungstechnologien."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, πρώτον χαιρετίζω την έκθεση σχετικά με τον κώδικα συμπεριφοράς για τις πωλήσεις όπλων και εφιστώ την προσοχή του Σώματος στο γεγονός ότι πολλές από τις αξιώσεις που είχαμε προβάλει στις προηγούμενες ετήσιες συζητήσεις μας για αυτό το ζήτημα έχουν υλοποιηθεί: συγκεκριμένα ο νέος κανονισμός για την εμπορία οργάνων βασανιστηρίων, η κοινή θέση για τη διαμεσολάβηση με αντικείμενο όπλα και η νέα υποχρέωση για διακοπή των εξαγωγών εάν διακυβεύεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Πάνω από όλα, χαιρετίζω τη φετινή δέσμευση να καταστεί νομικά δεσμευτικός ο κώδικας. Θα μπορούσε απόψε η Επίτροπος να σχολιάσει το γεγονός ότι στην πράξη μερικές φορές υστερούμε; Γιατί, για παράδειγμα, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Ελλάδα δεν εκπονούν τις ετήσιες εκθέσεις τους; Φέτος, δημοσιεύτηκαν πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι η Γαλλία εξήγαγε βόμβες και χειροβομβίδες στη Βιρμανία και στο Σουδάν, ενώ η Ιταλία εξήγαγε πυροβόλα όπλα στην Κίνα και την Κολομβία. Θα σχολιάσει τη θέση των εξαγωγών όπλων μας στην Κολομβία, μια χώρα όπου υπάρχουν πλέον πολυάριθμες αποδείξεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον κολομβιανό στρατό; Πολλοί ομιλητές απόψε και κάποιες από τις τροπολογίες αναφέρθηκαν στη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Είμαι περήφανος που η χώρα μου στην προηγούμενη Προεδρία της ήταν υπεύθυνη για τη συμφωνία για τον κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων, ενώ σε αυτήν την Προεδρία είναι υπεύθυνη για τη συμφωνία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πρώτη φορά, να στηρίξει μια διεθνή συνθήκη για το εμπόριο όπλων. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά τις υποχρεώσεις που έχουμε ως δύναμη πυρηνικών όπλων. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μείωσε τα αποθέματα πυρηνικών κεφαλών κατά περισσότερο από 70%, μείωσε τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών σε κάθε πυρηνικό υποβρύχιο Trident από 94 σε 48 και παρόπλισε όλες τις πυρηνικές βόμβες WE-177. Στη διάσκεψη για τη Συνθήκη περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων στις 5 Μαΐου, ο εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης είπε: «Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως κράτος με πυρηνικά όπλα σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης. Επαναβεβαιώνουμε τη σαφή δέσμευσή μας να ολοκληρώσουμε την ολοσχερή εξάλειψη των πυρηνικών οπλοστασίων, που θα οδηγήσει στον πυρηνικό αφοπλισμό». Όπως όλοι απόψε εδώ, συμμερίζομαι τις ανησυχίες για την αδυναμία μας να καταλήξουμε σε μια ισχυρή συναίνεση στη διάσκεψη για τη Συνθήκη περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων νωρίτερα φέτος. Όμως, πιστεύω ότι είναι λάθος να εστιάζουμε σε μεμονωμένες χώρες, είτε αυτή είναι το Ηνωμένο Βασίλειο είτε είναι η Γαλλία. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλες οι χώρες θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη Συνθήκη. Πρέπει να χαιρετίσουμε το γεγονός ότι υπήρξε μια αποδεκτή από την ΕΕ κοινή θέση πριν από τη διάσκεψη για την αναθεώρηση της ΣΜΔ και να αποδεχτούμε την ευθύνη των ζητημάτων, όπου εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσουμε προβάδισμα, όπως η αποχώρηση από τη Συνθήκη, η παγκοσμιοποίηση των αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας μέσω του επιπρόσθετου πρωτοκόλλου του ΔΟΑΕ, καθώς και το ζήτημα της μεταφοράς τεχνολογιών εμπλουτισμού και επανεπεξεργασίας."@el10
"Señor Presidente, en primer lugar quisiera celebrar el informe sobre el código de conducta y las ventas de armas y llamar la atención de la Asamblea sobre el hecho de que muchas de las demandas que hicimos en nuestros anteriores debates anuales sobre este tema se han cumplido: concretamente el nuevo reglamento sobre el comercio de equipos de tortura, la posición común sobre actividades de intermediación y la nueva obligación de detener las exportaciones si existe un riesgo para el derecho humanitario internacional. Sobre todo celebro el compromiso de este año de hacer que el código sea legalmente vinculante. ¿Podría comentar hoy la señora Comisaria el hecho de que la práctica en ocasiones se queda corta? ¿Por qué motivo Austria, Luxemburgo y Grecia, por ejemplo, no elaboran sus propios informes anuales? Este año se han publicado informaciones de que Francia ha exportado bombas y granadas a Myanmar y Sudán y que Italia ha exportado armas de fuego a China y Colombia. ¿Podría comentar nuestras exportaciones de armas a Colombia, un país en el que actualmente existen numerosas pruebas de abusos de los derechos humanos por parte del ejército colombiano? Esta noche, muchos oradores y algunas enmiendas han hecho referencia a la posición del Reino Unido. Me enorgullece que mi país, en su anterior Presidencia, supervisase el acuerdo del código de conducta de la UE sobre la venta de armas y en esta Presidencia haya supervisado el acuerdo de la Unión Europea, por primera vez, para respaldar un tratado internacional sobre el comercio de armas. Nos tomamos en serio nuestras obligaciones como potencia nuclear. El Gobierno del Reino Unido ha reducido el arsenal de cabezas nucleares en más de un 70 %, ha reducido el número de cabezas de guerra de cada submarino Trident de 94 a 48 y ha desmantelado todas las bombas nucleares WE-177. En la conferencia del Tratado de No Proliferación del 5 de mayo, el portavoz del Gobierno británico declaró: «reconocemos que tenemos obligaciones particulares como Estado que cuenta con armas nucleares conforme al artículo 6 del Tratado. Reafirmamos nuestro compromiso inequívoco de llevar a cabo la total eliminación de los arsenales nucleares, conducente al desarme nuclear». Como todos los demás que están presentes esta noche, comparto los temores de que no se haya conseguido alcanzar un consenso sólido en la conferencia del Tratado de No Proliferación de principios de este año. Pero creo que es un error que nos centremos en países individuales, sean el Reino Unido o Francia. Deberíamos asegurarnos de que todas las naciones asuman sus obligaciones conforme a dicho Tratado. Deberíamos celebrar al hecho de que hubiese una posición común acordada por la UE antes de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación y asumamos los problemas, en aquellos casos en que nosotros, como UE, deberíamos tomar la iniciativa, como la retirada del Tratado, la universalización de rigurosas normas de salvaguardia a través del protocolo adicional del OIEA y también la cuestión de la transferencia de tecnologías de enriquecimiento y reprocesado."@es20
"Mr President, firstly I welcome the report on the code of conduct and arms sales and draw to the House’s attention the fact that many of the demands we made in our previous annual debates on this subject have been realised: in particular the new trade regulation on torture equipment, the common position on brokering, and the new obligation to stop exports if there is a risk to international humanitarian law. Most of all I welcome this year’s commitment to make the code legally binding. Could the Commissioner comment tonight on the fact that practice sometimes falls short? Why is it that Austria, Luxembourg and Greece, for example, do not produce their annual reports? This year information has been published that shows that France has exported bombs and grenades to Burma and Sudan, and Italy has exported firearms to China and to Colombia? Will she comment on the position of our arms exports to Colombia, a country where there is now ample evidence of human rights abuse by the Colombian military? Many speakers tonight and some of the amendments have referred to the UK position. I am proud that my own country, in its previous Presidency, oversaw the agreement of the EU code of conduct on arms sales and in this Presidency has overseen agreement by the European Union, for the first time, to support an international arms trade treaty. We take seriously our obligations as a nuclear weapons power. The UK Government has reduced the stockpile of nuclear warheads by more than 70%, has reduced the number of warheads on each Trident submarine, from 94 to 48, and has dismantled all of the WE-177 nuclear bombs. At the Non-Proliferation Treaty conference on 5 May the British Government spokesman said: ‘we recognise that we have particular obligations as a nuclear weapons state under Article 6 of the Treaty. We reaffirm our unequivocal undertaking to accomplish the total elimination of nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament’. Like everyone else here tonight, I share the concerns about the failure to come to a strong consensus as an outcome of the NPT conference earlier this year. But I believe it is wrong to for us to focus on individual countries, whether it be the UK or France. We should ensure that all nations undertake their obligations under that Treaty. We should welcome the fact that there was an EU-agreed common position in advance of the NPT review conference and take up the mantle of issues, where we, as the EU, should take a lead, such as withdrawal from the Treaty, the universalisation of rigorous safeguard standards through the IAEA additional protocol, and also the question of the transfer of enrichment and reprocessing technologies."@et5
"Arvoisa puhemies, ensinnäkin totean olevani tyytyväinen käytännesäännöistä ja aseiden myynnistä laadittuun mietintöön ja kiinnitän parlamentin huomion siihen, että monet vaatimuksista, jotka esitimme edellisissä vuotuisissa keskusteluissamme tästä aiheesta, ovat toteutuneet: erityisesti mainittakoon uusi kidutusvälineitä koskeva kauppalainsäädäntö, yhteinen kanta aseiden välityksestä ja uusi velvoite lopettaa vienti tapauksissa, joissa kansainvälinen humanitaarinen oikeus on uhattuna. Ennen kaikkea pidän myönteisenä tänä vuonna annettua sitoumusta käytännesääntöjen tekemisestä oikeudellisesti sitoviksi. Voisiko komission jäsen kommentoida tänä iltana sitä tosiasiaa, että näissä käytännöissä jäädään toisinaan tavoitteesta? Mikseivät esimerkiksi Itävalta, Luxemburg ja Kreikka laadi omia vuosikertomuksiaan? Tänä vuonna on julkaistu tietoja, joiden mukaan Ranska on vienyt pommeja ja kranaatteja Burmaan ja Sudaniin ja että Italia on vienyt ampuma-aseita Kiinaan ja Kolumbiaan. Voisiko komission jäsen kommentoida kantaa Kolumbiaan suuntautuvaan asevientiimme? Kolumbiassa on tällä hetkellä runsaasti näyttöä maan armeijan syyllistymisestä ihmisoikeusrikkomuksiin. Monissa tämäniltaisissa puheenvuoroissa ja joissakin tarkistuksissa on viitattu Yhdistyneen kuningaskunnan kantaan. Olen ylpeä siitä, että kotimaani valvoi edellisellä puheenjohtajakaudellaan sopimusta EU:n asekauppaa koskevista käytännesäännöistä ja että se on tällä puheenjohtajakaudellaan valvonut sopimusta siitä, että Euroopan unioni antaa ensimmäistä kertaa tukensa kansainväliselle asekauppasopimukselle. Otamme vakavasti velvoitteemme ydinasevaltana. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on vähentänyt maan ydinkärkivarastoja yli 70 prosentilla, vähentänyt jokaisen Trident-sukellusveen taistelukärkien määrää 94:stä 48:aan ja purkanut kaikki WE-177-ydinpommit. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen tiedottaja sanoi ydinsulkukonferenssissa 5. toukokuuta: "Tunnustamme, että meillä on ydinasevaltiona erityisiä velvoitteita, jotka liittyvät perustamissopimuksen 6 artiklaan. Vahvistamme sitoutuvamme yksiselitteisesti ydinasevarastojen täydelliseen hävittämiseen ja tästä seuraavaan ydinaseriisuntaan." Jaan kaikkien tänä iltana puhuneiden kanssa huolen siitä, ettei aiemmin tänä vuonna pidetyssä ydinsulkukonferenssissa saavutettu vahvaa yhteisymmärrystä. Mielestäni on kuitenkin väärin, jos keskitymme yksittäisiin maihin, olipa kyse Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai Ranskasta. Meidän on varmistettava, että kaikki maat noudattavat ydinsulkusopimukseen liittyviä velvoitteitaan. Meidän on suhtauduttava myönteisesti siihen, että EU sai muodostettua yhteisen kannan ennen ydinsulkusopimuksen arviointikonferenssia, ja paneuduttava kysymyksiin, joissa me EU:na voimme ottaa ohjat käsiimme. Näitä kysymyksiä ovat esimerkiksi vetäytyminen sopimuksesta, tiukkojen turvanormien saattaminen maailmanlaajuisiksi IAEA:n lisäpöytäkirjan avulla ja myös rikastus- ja uudelleenkäsittelytekniikoiden siirtäminen."@fi7
"Monsieur le Président, tout d’abord, je salue le rapport sur le code de conduite et les ventes d’armements et j’attire l’attention de cette Assemblée sur le fait qu’un grand nombre des exigences formulées lors de nos précédents débats annuels sur ce sujet se sont matérialisées: plus particulièrement, la nouvelle réglementation commerciale sur les équipements de torture, la position commune sur le courtage et la nouvelle obligation d’interrompre les exportations en cas de risque pour le droit humanitaire international. Je salue en priorité l’engagement pris cette année de rendre le code juridiquement contraignant. Mme la Commissaire pourrait-elle s’exprimer ce soir sur le fait que, parfois, le passage de la théorie à la pratique pose problème? Pourquoi l’Autriche, le Luxembourg et la Grèce, par exemple, ne produisent pas leurs rapports annuels? Cette année, des informations ont été publiées montrant que la France a exporté des bombes et des grenades à destination du Myanmar et du Soudan et que l’Italie a exporté des armes à feu à destination de la Chine et de la Colombie. Mme la Commissaire souhaite-t-elle s’exprimer sur la situation de nos exportations d’armements vers la Colombie, un pays où il est aujourd’hui largement démontré que les militaires colombiens violent les droits de l’homme? De nombreux orateurs qui ont pris la parole ce soir et quelques-uns des amendements ont fait référence à la position britannique. Je suis fier que mon propre pays, lors de sa présidence précédente, ait supervisé l’accord du code de conduite de l’UE sur les ventes d’armes et qu’il ait, lors de cette présidence, supervisé l’accord passé par l’Union européenne, pour la première fois, afin de soutenir un traité international sur le commerce des armes. En tant que puissance dotée de l’arme nucléaire, nous prenons nos obligations très au sérieux. Le gouvernement britannique a réduit ses stocks d’ogives nucléaires de plus de 70 %, a fait passer le nombre d’ogives sur chaque sous-marin Trident de 94 à 48 et a démantelé toutes les bombes nucléaires WE-177. Lors de la conférence d’examen du traité de non-prolifération qui s’est tenue le 5 mai, le porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «nous reconnaissons avoir des obligations particulières en tant qu’État doté d’armes nucléaires, en vertu de l’article 6 du traité. Nous réaffirmons notre engagement sans équivoque de procéder à la suppression totale des arsenaux nucléaires, étape préalable au désarmement nucléaire». Comme tout le monde ici ce soir, je partage les préoccupations relatives à l’incapacité à parvenir à un consensus solide à l’issue de la conférence d’examen du TNP en début d’année. Néanmoins, je pense qu’il est erroné de nous focaliser sur des pays en particulier, que ce soit le Royaume-Uni ou la France. Nous devrions veiller à ce que toutes les nations respectent les obligations qui leur incombent en vertu de ce traité. Nous devrions saluer le fait que l’UE ait convenu d’une position commune préalablement à la conférence d’examen du TNP et assumer nos responsabilité sur des questions où nous devrions, au niveau de l’UE, montrer l’exemple, notamment le retrait du traité, l’universalisation de normes de sauvegarde rigoureuses par le biais du protocole additionnel de l’AIEA et également la question du transfert des technologies d’enrichissement et de retraitement."@fr8
"Mr President, firstly I welcome the report on the code of conduct and arms sales and draw to the House’s attention the fact that many of the demands we made in our previous annual debates on this subject have been realised: in particular the new trade regulation on torture equipment, the common position on brokering, and the new obligation to stop exports if there is a risk to international humanitarian law. Most of all I welcome this year’s commitment to make the code legally binding. Could the Commissioner comment tonight on the fact that practice sometimes falls short? Why is it that Austria, Luxembourg and Greece, for example, do not produce their annual reports? This year information has been published that shows that France has exported bombs and grenades to Burma and Sudan, and Italy has exported firearms to China and to Colombia? Will she comment on the position of our arms exports to Colombia, a country where there is now ample evidence of human rights abuse by the Colombian military? Many speakers tonight and some of the amendments have referred to the UK position. I am proud that my own country, in its previous Presidency, oversaw the agreement of the EU code of conduct on arms sales and in this Presidency has overseen agreement by the European Union, for the first time, to support an international arms trade treaty. We take seriously our obligations as a nuclear weapons power. The UK Government has reduced the stockpile of nuclear warheads by more than 70%, has reduced the number of warheads on each Trident submarine, from 94 to 48, and has dismantled all of the WE-177 nuclear bombs. At the Non-Proliferation Treaty conference on 5 May the British Government spokesman said: ‘we recognise that we have particular obligations as a nuclear weapons state under Article 6 of the Treaty. We reaffirm our unequivocal undertaking to accomplish the total elimination of nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament’. Like everyone else here tonight, I share the concerns about the failure to come to a strong consensus as an outcome of the NPT conference earlier this year. But I believe it is wrong to for us to focus on individual countries, whether it be the UK or France. We should ensure that all nations undertake their obligations under that Treaty. We should welcome the fact that there was an EU-agreed common position in advance of the NPT review conference and take up the mantle of issues, where we, as the EU, should take a lead, such as withdrawal from the Treaty, the universalisation of rigorous safeguard standards through the IAEA additional protocol, and also the question of the transfer of enrichment and reprocessing technologies."@hu11
"Signor Presidente, esprimo in primo luogo la mia soddisfazione per la relazione sul codice di condotta e sulle vendite di armi e richiamo l’attenzione dell’Assemblea sul fatto che sono state esaudite molte delle richieste da noi formulate nei precedenti dibattiti annuali sull’argomento: in particolare la nuova regolamentazione sul commercio degli strumenti di tortura, la posizione comune sull’intermediazione, e il nuovo obbligo di bloccare le esportazioni in presenza di un rischio per il diritto umanitario internazionale. Sono soprattutto lieto dell’impegno di quest’anno volto a rendere giuridicamente vincolante il codice. Questa sera inviterei la signora Commissario a esprimere un parere sul fatto che a volte la pratica non corrisponde alla teoria. Ad esempio, perché Austria, Lussemburgo e Grecia non producono le loro relazioni annuali? Quest’anno sono state diffuse informazioni che dimostrano che la Francia ha esportato bombe e granate in Birmania e Sudan, e che l’Italia ha venduto armi da fuoco alla Cina e alla Colombia. Potrebbe esprimersi sulle nostre esportazioni di armi alla Colombia, un paese nel quale esistono prove concrete di violazioni dei diritti umani da parte dei militari colombiani? Stasera molti oratori e alcuni emendamenti hanno fatto riferimento alla posizione britannica. Sono orgoglioso che il mio paese, nella sua precedente Presidenza, abbia sovrinteso all’accordo sul codice di condotta dell’Unione in materia di vendita di armi e, in questa Presidenza, abbia presieduto all’accordo raggiunto per la prima volta dall’Unione europea di sostenere un trattato internazionale sul commercio di armi. Prendiamo molto seriamente i nostri obblighi in qualità di potenza nucleare. Il governo britannico ha ridotto gli di testate nucleari di oltre il 70 per cento, ha ridimensionato il numero di testate su ogni sottomarino da 94 a 48, e ha smantellato tutte le bombe atomiche WE-177. Alla conferenza sul Trattato di non proliferazione del 5 maggio il portavoce del governo britannico ha dichiarato: “riconosciamo che abbiamo obblighi specifici in qualità di Stato in possesso di armi nucleari ai sensi dell’articolo 6 del Trattato. Riaffermiamo la nostra intenzione inequivocabile di portare a termine lo smantellamento totale degli arsenali atomici, per conseguire l’obiettivo del disarmo nucleare”. Come tutti i presenti, condivido le apprensioni causate dall’incapacità della conferenza sul TNP di quest’anno di generare un forte consenso. Ritengo che sia tuttavia sbagliato concentrarci sui singoli paesi, che siano il Regno Unito o la Francia. Tutte le nazioni dovrebbero adempiere agli obblighi ad esse spettanti ai sensi di tale Trattato. Dovremmo essere lieti del fatto che sia stata raggiunta una posizione comune a livello di UE prima della conferenza di revisione del TNP e affrontare l’insieme delle questioni sulle quali noi, in qualità di Unione europea, dobbiamo assumere la guida, quali il recesso dal Trattato, l’universalizzazione di rigorosi in materia di sicurezza mediante il protocollo aggiuntivo dell’AIEA, e anche la questione del trasferimento delle tecnologie di arricchimento e ritrattamento."@it12
"Mr President, firstly I welcome the report on the code of conduct and arms sales and draw to the House’s attention the fact that many of the demands we made in our previous annual debates on this subject have been realised: in particular the new trade regulation on torture equipment, the common position on brokering, and the new obligation to stop exports if there is a risk to international humanitarian law. Most of all I welcome this year’s commitment to make the code legally binding. Could the Commissioner comment tonight on the fact that practice sometimes falls short? Why is it that Austria, Luxembourg and Greece, for example, do not produce their annual reports? This year information has been published that shows that France has exported bombs and grenades to Burma and Sudan, and Italy has exported firearms to China and to Colombia? Will she comment on the position of our arms exports to Colombia, a country where there is now ample evidence of human rights abuse by the Colombian military? Many speakers tonight and some of the amendments have referred to the UK position. I am proud that my own country, in its previous Presidency, oversaw the agreement of the EU code of conduct on arms sales and in this Presidency has overseen agreement by the European Union, for the first time, to support an international arms trade treaty. We take seriously our obligations as a nuclear weapons power. The UK Government has reduced the stockpile of nuclear warheads by more than 70%, has reduced the number of warheads on each Trident submarine, from 94 to 48, and has dismantled all of the WE-177 nuclear bombs. At the Non-Proliferation Treaty conference on 5 May the British Government spokesman said: ‘we recognise that we have particular obligations as a nuclear weapons state under Article 6 of the Treaty. We reaffirm our unequivocal undertaking to accomplish the total elimination of nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament’. Like everyone else here tonight, I share the concerns about the failure to come to a strong consensus as an outcome of the NPT conference earlier this year. But I believe it is wrong to for us to focus on individual countries, whether it be the UK or France. We should ensure that all nations undertake their obligations under that Treaty. We should welcome the fact that there was an EU-agreed common position in advance of the NPT review conference and take up the mantle of issues, where we, as the EU, should take a lead, such as withdrawal from the Treaty, the universalisation of rigorous safeguard standards through the IAEA additional protocol, and also the question of the transfer of enrichment and reprocessing technologies."@lt14
"Mr President, firstly I welcome the report on the code of conduct and arms sales and draw to the House’s attention the fact that many of the demands we made in our previous annual debates on this subject have been realised: in particular the new trade regulation on torture equipment, the common position on brokering, and the new obligation to stop exports if there is a risk to international humanitarian law. Most of all I welcome this year’s commitment to make the code legally binding. Could the Commissioner comment tonight on the fact that practice sometimes falls short? Why is it that Austria, Luxembourg and Greece, for example, do not produce their annual reports? This year information has been published that shows that France has exported bombs and grenades to Burma and Sudan, and Italy has exported firearms to China and to Colombia? Will she comment on the position of our arms exports to Colombia, a country where there is now ample evidence of human rights abuse by the Colombian military? Many speakers tonight and some of the amendments have referred to the UK position. I am proud that my own country, in its previous Presidency, oversaw the agreement of the EU code of conduct on arms sales and in this Presidency has overseen agreement by the European Union, for the first time, to support an international arms trade treaty. We take seriously our obligations as a nuclear weapons power. The UK Government has reduced the stockpile of nuclear warheads by more than 70%, has reduced the number of warheads on each Trident submarine, from 94 to 48, and has dismantled all of the WE-177 nuclear bombs. At the Non-Proliferation Treaty conference on 5 May the British Government spokesman said: ‘we recognise that we have particular obligations as a nuclear weapons state under Article 6 of the Treaty. We reaffirm our unequivocal undertaking to accomplish the total elimination of nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament’. Like everyone else here tonight, I share the concerns about the failure to come to a strong consensus as an outcome of the NPT conference earlier this year. But I believe it is wrong to for us to focus on individual countries, whether it be the UK or France. We should ensure that all nations undertake their obligations under that Treaty. We should welcome the fact that there was an EU-agreed common position in advance of the NPT review conference and take up the mantle of issues, where we, as the EU, should take a lead, such as withdrawal from the Treaty, the universalisation of rigorous safeguard standards through the IAEA additional protocol, and also the question of the transfer of enrichment and reprocessing technologies."@lv13
"Mr President, firstly I welcome the report on the code of conduct and arms sales and draw to the House’s attention the fact that many of the demands we made in our previous annual debates on this subject have been realised: in particular the new trade regulation on torture equipment, the common position on brokering, and the new obligation to stop exports if there is a risk to international humanitarian law. Most of all I welcome this year’s commitment to make the code legally binding. Could the Commissioner comment tonight on the fact that practice sometimes falls short? Why is it that Austria, Luxembourg and Greece, for example, do not produce their annual reports? This year information has been published that shows that France has exported bombs and grenades to Burma and Sudan, and Italy has exported firearms to China and to Colombia? Will she comment on the position of our arms exports to Colombia, a country where there is now ample evidence of human rights abuse by the Colombian military? Many speakers tonight and some of the amendments have referred to the UK position. I am proud that my own country, in its previous Presidency, oversaw the agreement of the EU code of conduct on arms sales and in this Presidency has overseen agreement by the European Union, for the first time, to support an international arms trade treaty. We take seriously our obligations as a nuclear weapons power. The UK Government has reduced the stockpile of nuclear warheads by more than 70%, has reduced the number of warheads on each Trident submarine, from 94 to 48, and has dismantled all of the WE-177 nuclear bombs. At the Non-Proliferation Treaty conference on 5 May the British Government spokesman said: ‘we recognise that we have particular obligations as a nuclear weapons state under Article 6 of the Treaty. We reaffirm our unequivocal undertaking to accomplish the total elimination of nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament’. Like everyone else here tonight, I share the concerns about the failure to come to a strong consensus as an outcome of the NPT conference earlier this year. But I believe it is wrong to for us to focus on individual countries, whether it be the UK or France. We should ensure that all nations undertake their obligations under that Treaty. We should welcome the fact that there was an EU-agreed common position in advance of the NPT review conference and take up the mantle of issues, where we, as the EU, should take a lead, such as withdrawal from the Treaty, the universalisation of rigorous safeguard standards through the IAEA additional protocol, and also the question of the transfer of enrichment and reprocessing technologies."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, allereerst mijn dank voor het verslag over de gedragscode bij wapenverkoop. Mag ik het Parlement erop wijzen dat veel van onze eisen uit eerdere jaarlijkse debatten over dit onderwerp zijn gehonoreerd, met name de nieuwe handelsverordening betreffende martelwerktuigen, het gemeenschappelijk standpunt over tussenhandel, en de nieuwe verplichting om export tegen te houden als deze een bedreiging vormt van het internationaal humanitair recht. Wat ik echter nog het meest toejuich is de toezegging van dit jaar dat de gedragscode wettelijk bindend zal worden. Kan de commissaris vanavond misschien uitleggen waarom de praktijk soms tekortschiet? Waarom leveren Oostenrijk, Luxemburg en Griekenland bijvoorbeeld geen jaarverslag? Dit jaar is uit publicaties naar voren gekomen dat Frankrijk bommen en granaten heeft geëxporteerd naar Birma en Soedan, en Italië vuurwapens heeft geleverd aan China en Colombia. Kan de Commissaris iets zeggen over onze wapenexporten naar Colombia, terwijl het bewijs is geleverd dat het Colombiaanse leger de mensenrechten schendt? Veel sprekers van vanavond en een aantal amendementen hebben verwezen naar het standpunt van het Verenigd Koninkrijk. Ik ben er trots op dat mijn land tijdens het vorige voorzitterschap heeft toegezien op de totstandkoming van de EU-gedragscode voor wapenuitvoer, en tijdens het huidige voorzitterschap heeft toegezien op de Europawijde steun die voor het eerst is bereikt voor een internationaal wapenhandelsverdrag. Wij nemen onze verplichtingen als kernwapenmacht serieus. De Britse regering heeft haar voorraad kernkoppen met ruim 70 procent verkleind en heeft het aantal kernkoppen op elke Trident-onderzeeër teruggebracht van 94 naar 48, en bovendien alle WE-177 atoombommen ontmanteld. Een woordvoerder van de Britse regering heeft op de conferentie van het Non-proliferatieverdrag op 5 mei gezegd: “We erkennen dat we bepaalde verplichtingen hebben volgens artikel 6 van het Verdrag. We verzekeren u nogmaals dat we alles in het werk stellen om ons kernwapenarsenaal compleet te ontmantelen en onszelf zo nucleair te ontwapenen.” Zoals alle aanwezigen hier vanavond maak ook ik mij zorgen over het onvermogen om tot een grote consensus te komen op de NPV-conferentie eerder dit jaar. Toch is het volgens mij niet juist om er individuele landen uit te pikken, of het nu het VK of Frankrijk is. We moeten ervoor zorgen dat alle landen hun verplichtingen uit het Verdrag nakomen. We moeten blij zijn dat de EU nog vóór de NPV-toetsingsconferentie een gemeenschappelijk standpunt had bereikt en moeten de problemen oppakken waarbij wij als EU het voortouw moeten nemen, zoals uittreden uit het Verdrag, het algemeen invoeren van stringente waarborgen via het aanvullend protocol van de IAEA, en het probleem van de overdracht van verrijkings- en opwerkingstechnologieën."@nl3
"Mr President, firstly I welcome the report on the code of conduct and arms sales and draw to the House’s attention the fact that many of the demands we made in our previous annual debates on this subject have been realised: in particular the new trade regulation on torture equipment, the common position on brokering, and the new obligation to stop exports if there is a risk to international humanitarian law. Most of all I welcome this year’s commitment to make the code legally binding. Could the Commissioner comment tonight on the fact that practice sometimes falls short? Why is it that Austria, Luxembourg and Greece, for example, do not produce their annual reports? This year information has been published that shows that France has exported bombs and grenades to Burma and Sudan, and Italy has exported firearms to China and to Colombia? Will she comment on the position of our arms exports to Colombia, a country where there is now ample evidence of human rights abuse by the Colombian military? Many speakers tonight and some of the amendments have referred to the UK position. I am proud that my own country, in its previous Presidency, oversaw the agreement of the EU code of conduct on arms sales and in this Presidency has overseen agreement by the European Union, for the first time, to support an international arms trade treaty. We take seriously our obligations as a nuclear weapons power. The UK Government has reduced the stockpile of nuclear warheads by more than 70%, has reduced the number of warheads on each Trident submarine, from 94 to 48, and has dismantled all of the WE-177 nuclear bombs. At the Non-Proliferation Treaty conference on 5 May the British Government spokesman said: ‘we recognise that we have particular obligations as a nuclear weapons state under Article 6 of the Treaty. We reaffirm our unequivocal undertaking to accomplish the total elimination of nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament’. Like everyone else here tonight, I share the concerns about the failure to come to a strong consensus as an outcome of the NPT conference earlier this year. But I believe it is wrong to for us to focus on individual countries, whether it be the UK or France. We should ensure that all nations undertake their obligations under that Treaty. We should welcome the fact that there was an EU-agreed common position in advance of the NPT review conference and take up the mantle of issues, where we, as the EU, should take a lead, such as withdrawal from the Treaty, the universalisation of rigorous safeguard standards through the IAEA additional protocol, and also the question of the transfer of enrichment and reprocessing technologies."@pl16
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, quero saudar o relatório sobre o Código de Conduta relativo à Exportação de Armas e chamar a atenção da Assembleia para o facto de que muitas das exigências que apresentámos durante os debates anuais anteriores que realizámos sobre este assunto já foram satisfeitas, em particular, o novo regulamento comercial sobre equipamentos de tortura, a posição comum sobre intermediação e a nova obrigação de suspender as exportações em caso de risco para o direito humanitário internacional. Saúdo, sobretudo, o compromisso assumido este ano de tornar o código juridicamente vinculativo. Poderá a Senhora Comissária dizer alguma coisa esta noite sobre o facto de, na prática, por vezes não se fazer o suficiente? Por que razão é que a Áustria, o Luxemburgo e a Grécia, por exemplo, não apresentam os seus relatórios anuais? Este ano, foi publicada informação que revela que a França exportou bombas e granadas para Mianmar e o Sudão, e a Itália exportou armas para a China e a Colômbia. Poderá a Senhora Comissária dizer alguma coisa sobre a situação das nossas exportações de armas para a Colômbia, um país onde agora existem provas abundantes de abusos dos direitos humanos pelos militares colombianos? Muitos oradores que intervieram no debate esta noite e algumas das alterações mencionaram a posição do Reino Unido. Orgulho-me do facto de o meu país, durante a sua Presidência anterior, ter conduzido os trabalhos que levaram ao acordo sobre o Código de Conduta da UE relativo às Exportações de Armas e, durante a actual Presidência, ter conduzido os trabalhos que levaram, pela primeira vez, a União Europeia a aceitar apoiar um tratado internacional sobre o comércio de armas. O Governo do Reino Unido reduziu em mais de 70% o seu arsenal de ogivas nucleares, reduziu o número de ogivas em cada submarino Trident de 94 para 48 e desmantelou todas as suas bombas nucleares WE-177. Na conferência sobre o Tratado de Não Proliferação realizada em 5 de Maio, o porta-voz do Governo britânico disse o seguinte: "Reconhecemos que, sendo um Estado que possui armas nucleares, temos obrigações nos termos do artigo 6º do Tratado. Reiteramos o nosso compromisso inequívoco de proceder à eliminação total dos arsenais nucleares, com vista ao desarmamento nuclear". Tal como todas as outras pessoas que aqui estão presentes esta noite, preocupa-me o facto de não se ter conseguido um forte consenso na conferência sobre o TNP realizada este ano. Mas penso que é errado da nossa porte concentrarmo-nos em países específicos, quer se trate do Reino Unido ou de França. Devemos assegurar que todas as nações cumpram as suas obrigações nos termos do referido Tratado. Devemos saudar o facto de já haver uma posição comum acordada pela UE antes da Conferência de Análise do TNP e devemos assumir as questões relativamente às quais nós, como UE, devemos dar o exemplo, designadamente, a retirada do Tratado, a universalização de normas rigorosas relativas às salvaguardas através do Protocolo Adicional às salvaguardas da AIEA, bem como a questão da transferência de tecnologias de enriquecimento e reprocessamento."@pt17
"Mr President, firstly I welcome the report on the code of conduct and arms sales and draw to the House’s attention the fact that many of the demands we made in our previous annual debates on this subject have been realised: in particular the new trade regulation on torture equipment, the common position on brokering, and the new obligation to stop exports if there is a risk to international humanitarian law. Most of all I welcome this year’s commitment to make the code legally binding. Could the Commissioner comment tonight on the fact that practice sometimes falls short? Why is it that Austria, Luxembourg and Greece, for example, do not produce their annual reports? This year information has been published that shows that France has exported bombs and grenades to Burma and Sudan, and Italy has exported firearms to China and to Colombia? Will she comment on the position of our arms exports to Colombia, a country where there is now ample evidence of human rights abuse by the Colombian military? Many speakers tonight and some of the amendments have referred to the UK position. I am proud that my own country, in its previous Presidency, oversaw the agreement of the EU code of conduct on arms sales and in this Presidency has overseen agreement by the European Union, for the first time, to support an international arms trade treaty. We take seriously our obligations as a nuclear weapons power. The UK Government has reduced the stockpile of nuclear warheads by more than 70%, has reduced the number of warheads on each Trident submarine, from 94 to 48, and has dismantled all of the WE-177 nuclear bombs. At the Non-Proliferation Treaty conference on 5 May the British Government spokesman said: ‘we recognise that we have particular obligations as a nuclear weapons state under Article 6 of the Treaty. We reaffirm our unequivocal undertaking to accomplish the total elimination of nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament’. Like everyone else here tonight, I share the concerns about the failure to come to a strong consensus as an outcome of the NPT conference earlier this year. But I believe it is wrong to for us to focus on individual countries, whether it be the UK or France. We should ensure that all nations undertake their obligations under that Treaty. We should welcome the fact that there was an EU-agreed common position in advance of the NPT review conference and take up the mantle of issues, where we, as the EU, should take a lead, such as withdrawal from the Treaty, the universalisation of rigorous safeguard standards through the IAEA additional protocol, and also the question of the transfer of enrichment and reprocessing technologies."@sk18
"Mr President, firstly I welcome the report on the code of conduct and arms sales and draw to the House’s attention the fact that many of the demands we made in our previous annual debates on this subject have been realised: in particular the new trade regulation on torture equipment, the common position on brokering, and the new obligation to stop exports if there is a risk to international humanitarian law. Most of all I welcome this year’s commitment to make the code legally binding. Could the Commissioner comment tonight on the fact that practice sometimes falls short? Why is it that Austria, Luxembourg and Greece, for example, do not produce their annual reports? This year information has been published that shows that France has exported bombs and grenades to Burma and Sudan, and Italy has exported firearms to China and to Colombia? Will she comment on the position of our arms exports to Colombia, a country where there is now ample evidence of human rights abuse by the Colombian military? Many speakers tonight and some of the amendments have referred to the UK position. I am proud that my own country, in its previous Presidency, oversaw the agreement of the EU code of conduct on arms sales and in this Presidency has overseen agreement by the European Union, for the first time, to support an international arms trade treaty. We take seriously our obligations as a nuclear weapons power. The UK Government has reduced the stockpile of nuclear warheads by more than 70%, has reduced the number of warheads on each Trident submarine, from 94 to 48, and has dismantled all of the WE-177 nuclear bombs. At the Non-Proliferation Treaty conference on 5 May the British Government spokesman said: ‘we recognise that we have particular obligations as a nuclear weapons state under Article 6 of the Treaty. We reaffirm our unequivocal undertaking to accomplish the total elimination of nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament’. Like everyone else here tonight, I share the concerns about the failure to come to a strong consensus as an outcome of the NPT conference earlier this year. But I believe it is wrong to for us to focus on individual countries, whether it be the UK or France. We should ensure that all nations undertake their obligations under that Treaty. We should welcome the fact that there was an EU-agreed common position in advance of the NPT review conference and take up the mantle of issues, where we, as the EU, should take a lead, such as withdrawal from the Treaty, the universalisation of rigorous safeguard standards through the IAEA additional protocol, and also the question of the transfer of enrichment and reprocessing technologies."@sl19
"Herr talman! För det första välkomnar jag betänkandet om uppförandekoden för vapenexport och uppmärksammar parlamentet på att många av de krav vi ställt i våra tidigare årliga debatter om detta ämne har uppfyllts, särskilt den nya handelsförordningen om tortyrredskap, den gemensamma ståndpunkten om vapenförmedling och den nya skyldigheten att stoppa export om den humanitära folkrätten äventyras. Framför allt välkomnar jag årets föresats att göra koden lagligt bindande. Skulle kommissionsledamoten i kväll vilja kommentera det faktum att det praktiska genomförandet ibland är bristfälligt? Varför utarbetar exempelvis Österrike, Luxemburg och Grekland inte sina årsrapporter? I år har information offentliggjorts som visar att Frankrike har exporterat bomber och granater till Burma och Sudan, och att Italien har exporterat skjutvapen till Kina och Colombia. Vill ni kommentera läget i fråga om vår vapenexport till Colombia, som är ett land där det nu finns gott om bevis för att de mänskliga rättigheterna kränks av den colombianska militären? Många talare i kväll har hänvisat till Förenade kungarikets ståndpunkt, vilket man också har gjort i en del av ändringsförslagen. Jag är stolt över att mitt eget land, under dess förra ordförandeskap, fick bevittna enighet om EU:s uppförandekod för vapenexport och under detta ordförandeskap för första gången har uppnått enighet inom Europeiska unionen om att stödja ett internationellt fördrag om vapenhandel. Vi tar våra skyldigheter som kärnvapenmakt på allvar. Den brittiska regeringen har minskat lagret av kärnvapenspetsar med över 70 procent, minskat antalet krigsspetsar på varje Trident-ubåt från 94 till 48 och avvecklat samtliga WE-177-kärnvapenbomber. Vid konferensen om fördraget om icke-spridning av kärnvapen den 5 maj sa den brittiska regeringens talesman: ”Vi erkänner att vi har särskilda skyldigheter som kärnvapenstat enligt artikel 6 i fördraget. Vi upprepar ännu en gång vårt entydiga åtagande att få till stånd en total eliminering av kärnvapenarsenalerna, med kärnvapennedrustning som resultat”. Precis som alla andra här i kväll delar jag oron över att konferensen om fördraget om icke-spridning av kärnvapen tidigare i år inte ledde till ett starkt samförstånd. Men jag anser det också fel av oss att fokusera på enskilda länder, oavsett om det är Förenade kungariket eller Frankrike. Vi bör se till att alla länder uppfyller sina skyldigheter enligt fördraget. Vi skulle gärna se att EU kom överens om en gemensam ståndpunkt före uppföljningskonferensen om fördraget om icke-spridning av kärnvapen. En ståndpunkt där vi tar upp de problem där vi som EU bör ta ledningen, exempelvis rätten att frånträda fördraget, allmänt införande av stränga säkerhetsnormer genom IAEA-tilläggsprotokollet och också frågan om överföring av anriknings- och upparbetningstekniker."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
""we recognise that we have particular obligations as a nuclear weapons state under Article 6 of the Treaty. We reaffirm our unequivocal undertaking to accomplish the total elimination of nuclear arsenals, leading to nuclear disarmament""2
"Richard Howitt (PSE ). –"5,19,15,1,18,14,16,11,10,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph