Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-11-15-Speech-2-374"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051115.30.2-374"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"V imenu skupine Evropske ljudske stranke in Evropskih demokratov bom spregovorila o finančnih sredstvih za razgradnjo jedrskih elektrarn. V naši politični skupini zagovarjamo zbiranje finančnih sredstev po načelu onesnaževalec plača in hkrati zagovarjamo načelo, da mora biti teh sredstev dovolj, in sicer v času, ki ga predvidevajo programi razgradnje jedrskih elektrarn v posameznih državah članicah. Sredstva se morajo zbirati do konca predvidene življenjske dobe elektrarne in morajo biti hkrati namensko uporabljena. Upravljanje s sredstvi mora biti pregledno, njihova uporaba pa hkrati v skladu z evropsko zakonodajo o konkurenčnosti. Za našo politično skupino je zakasnitev razgradnje zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nesprejemljiva, sprejemljiva pa je načrtovana zakasnitev, saj gre v tem primeru za čas, v katerem poteka radioaktivni razpad, ki zniža radioaktivnost materialov. Na ta način pa se zmanjša izpostavljenost delavcev radioaktivnemu sevanju. Tudi zaradi naše odgovornosti do mlajših generacij moramo na evropski ravni najti ustrezen dogovor o neki vrsti spremljanja in nadzoru teh finančnih skladov. Zavedati pa se moramo, da gre tu za iskanje primernega ravnotežja med pristojnostmi posameznih držav članic in Evropske unije v skladu s pogodbo Euratom. Dokument, ki ga obravnavamo je namenjen enakovrednemu konkurenčnemu nastopu jedrskih elektrarn napram drugim elektrarnam. Ker jih obravnavamo ločeno, moramo biti dejansko pazljivi, da jim ne nalagamo bremen, ki jim druge elektrarne niso podvržene. Spoštovani gospod komisar, menim, da moramo na evropskem nivoju spremljati evropsko obnašanje, izvajanje danih zavez in mednarodnih standardov držav članic in držav, ki bosta postali članici - Bolgarija in Romunija. Hkrati pa menim, da moramo skrbno spremljati tudi države, ki so začele pogajanja. S tem mislim na Hrvaško, ki ima s polovičnim lastništvom nuklearne elektrarne Krško (ki sicer stoji v Sloveniji), podobne obveznosti kot ostale jedrske države."@sl19
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"V imenu skupine Evropske ljudske stranke in Evropskih demokratov bom spregovorila o finančnih sredstvih za razgradnjo jedrskih elektrarn. V naši politični skupini zagovarjamo zbiranje finančnih sredstev po načelu onesnaževalec plača in hkrati zagovarjamo načelo, da mora biti teh sredstev dovolj, in sicer v času, ki ga predvidevajo programi razgradnje jedrskih elektrarn v posameznih državah članicah. Sredstva se morajo zbirati do konca predvidene življenjske dobe elektrarne in morajo biti hkrati namensko uporabljena. Upravljanje s sredstvi mora biti pregledno, njihova uporaba pa hkrati v skladu z evropsko zakonodajo o konkurenčnosti. Za našo politično skupino je zakasnitev razgradnje zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nesprejemljiva, sprejemljiva pa je načrtovana zakasnitev, saj gre v tem primeru za čas, v katerem poteka radioaktivni razpad, ki zniža radioaktivnost materialov. Na ta način pa se zmanjša izpostavljenost delavcev radioaktivnemu sevanju. Tudi zaradi naše odgovornosti do mlajših generacij moramo na evropski ravni najti ustrezen dogovor o neki vrsti spremljanja in nadzoru teh finančnih skladov. Zavedati pa se moramo, da gre tu za iskanje primernega ravnotežja med pristojnostmi posameznih držav članic in Evropske unije v skladu s pogodbo Euratom. Dokument, ki ga obravnavamo je namenjen enakovrednemu konkurenčnemu nastopu jedrskih elektrarn napram drugim elektrarnam. Ker jih obravnavamo ločeno, moramo biti dejansko pazljivi, da jim ne nalagamo bremen, ki jim druge elektrarne niso podvržene. Spoštovani gospod komisar, menim, da moramo na evropskem nivoju spremljati evropsko obnašanje, izvajanje danih zavez in mednarodnih standardov držav članic in držav, ki bosta postali članici - Bolgarija in Romunija. Hkrati pa menim, da moramo skrbno spremljati tudi države, ki so začele pogajanja. S tem mislim na Hrvaško, ki ima s polovičnim lastništvom nuklearne elektrarne Krško (ki sicer stoji v Sloveniji), podobne obveznosti kot ostale jedrske države."@cs1
"På vegne af Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater vil jeg gerne kommentere spørgsmålet om finansielle midler til nedlukning af atomkraftværker. Vores gruppe mener, at de finansielle midler bør sikres efter forureneren betaler-princippet. Vi går også ind for, at sådanne ressourcer skal være passende og være til rådighed på det tidspunkt, som er forudset i de enkelte medlemsstaters nedlukningsprogrammer. Midlerne skal være sikret før udløbet af den forventede levetid for et givet atomkraftværk. Ressourcerne skal bruges til det planlagte formål, forvaltes på en gennemsigtig måde og anvendes i overensstemmelse med den europæiske konkurrencelovgivning. Det er efter vores mening uacceptabelt, hvis der opstår forsinkelser i nedlukningen, fordi der mangler finansielle ressourcer. Vi kan imidlertid acceptere planlagte forsinkelser, som dækker perioder, hvor fortsat radioaktivt henfald nedsætter materialers radioaktivitet og dermed de ansattes udsættelse for stråling. På grund af vores ansvar over for de kommende generationer må vi finde en passende mekanisme på europæisk niveau til at overvåge og forvalte sådanne finansielle midler. Vi skal imidlertid være opmærksomme på behovet for at holde den rette balance mellem de enkelte medlemsstaters kompetence og EU's kompetence i overensstemmelse med Euratom-aftalen. Det dokument, som er genstand for denne diskussion, er udarbejdet for at sikre lige konkurrence mellem atomkraftværker og andre kraftværker. Når vi diskuterer atomkraftværker separat, skal vi være opmærksomme på, at vi ikke pålægger dem en byrde, som ikke gælder for andre værker. Kommissær Piebalgs, vi må overvåge vores praksis på europæisk niveau og sikre, at medlemsstaterne og kandidatlandene Bulgarien og Rumænien gennemfører de vedtagne projekter og internationale standarder. Samtidig skal vi også nøje følge udviklingen i lande, som har indledt tiltrædelsesforhandlinger. Jeg tænker her på Kroatien, som ejer 50 % af atomkraftværket Krško (placeret i Slovenien), og som har påtaget sig forpligtelser svarende til andre atomlande."@da2
"Im Namen der Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten möchte ich die Frage der Finanzmittel für die Stilllegung von Kernkraftwerken ansprechen. Unsere Fraktion vertritt die Ansicht, dass Finanzmittel nach dem Verursacherprinzip bereitgestellt werden sollten. Auch sprechen wir uns dafür aus, dass diese Mittel angemessen sein und zu dem in den Stilllegungsprogrammen der einzelnen Mitgliedstaaten vorgesehenen Zeitpunkt verfügbar gemacht werden müssen. Die Bereitstellung der Mittel ist vor dem Ende der angenommenen Nutzungsdauer eines Kernkraftwerks zu sichern. Die Mittel müssen zweckgebunden verwendet, transparent verwaltet und in Übereinstimmung mit den europäischen Rechtsvorschriften zur Wettbewerbsfähigkeit eingesetzt werden. Unsere Fraktion hält es für nicht hinnehmbar, dass sich der Rückbau aufgrund unzureichender finanzieller Mittel verzögert. Akzeptieren können wir allerdings geplante Verzögerungen über Zeiträume, in denen der anhaltende radioaktive Zerfall die Radioaktivität der Materialien und folglich die Strahlenexposition der Arbeitnehmer vermindert. Aufgrund unserer Verantwortung für die nachfolgenden Generationen müssen wir auf europäischer Ebene einen geeigneten Mechanismus zur Überwachung und Verwaltung dieser Finanzmittel finden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass zwischen den Kompetenzen der einzelnen Mitgliedstaaten und der Europäischen Union gemäß dem Euratom-Vertrag ein ausgewogenes Verhältnis notwendig ist. Herr Kommissar Piebalgs, mir geht es darum, dass wir unsere Praxis auf europäischer Ebene überwachen und sicherstellen müssen, dass die eingegangenen Verpflichtungen und die internationalen Standards seitens der Mitgliedstaaten und Kandidatenländer – Bulgarien und Rumänien – eingehalten werden. Gleichzeitig müssen wir auch die Entwicklungen in den Ländern aufmerksam verfolgen, mit denen Beitrittsverhandlungen begonnen haben. Damit meine ich Kroatien, das zu 50 % am Kernkraftwerk Krško (in Slowenien) beteiligt ist und gleiche Verpflichtungen wie die anderen Kernenergiestaaten eingegangen ist."@de9
"Εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, θα ήθελα να θέσω το θέμα των χρηματοδοτικών πόρων για τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών. Η πολιτική μας ομάδα πιστεύει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι θα πρέπει να διασφαλιστούν σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Υποστηρίζουμε επίσης ότι αυτοί οι πόροι πρέπει να είναι επαρκείς και να διατίθενται τη στιγμή που προβλέπεται από τα προγράμματα παροπλισμού του κάθε κράτους μέλους. Η πρόβλεψη πόρων πρέπει να διασφαλίζεται πριν από το τέλος της αναμενόμενης διάρκειας λειτουργίας ενός δεδομένου πυρηνικού σταθμού. Οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον αρχικό σκοπό τους, να γίνεται η διαχείρισή τους με διαφανή τρόπο και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό. Η πολιτική μας ομάδα θεωρεί απαράδεκτη κάποια ενδεχόμενη καθυστέρηση του παροπλισμού λόγω έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων. Ωστόσο, μπορούμε να δεχτούμε προγραμματισμένες καθυστερήσεις που καλύπτουν περιόδους κατά τις οποίες η συνεχής ραδιενεργός διάσπαση μειώνει τη ραδιενέργεια των υλικών και, κατά συνέπεια, την έκθεση των εργαζομένων σε ακτινοβολία. Λόγω της ευθύνης μας απέναντι στις επόμενες γενιές, πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο μηχανισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον έλεγχο και τη διαχείριση τέτοιων χρηματοδοτικών κονδυλίων. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε την ανάγκη επίτευξης της σωστής ισορροπίας μεταξύ των αρμοδιοτήτων των μεμονωμένων κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη Συνθήκη Ευρατόμ. Το έγγραφο που είναι το θέμα αυτής της συζήτησης υπογράφηκε για να διασφαλίσει τον ίσο ανταγωνισμό μεταξύ των πυρηνικών σταθμών και άλλων σταθμών ενέργειας. Εφόσον διεξάγουμε ξεχωριστή συζήτηση για τους πυρηνικούς σταθμούς, πρέπει να προσέχουμε να μην τους επιβάλλουμε ένα φορτίο το οποίο δεν υφίστανται άλλοι σταθμοί. Επίτροπε Pieblags, η παρατήρηση που κάνω είναι ότι πρέπει να ελέγχουμε τις πρακτικές μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να διασφαλίζουμε την πραγματοποίηση των δεσμεύσεων και των διεθνών προτύπων που υιοθετούν τα κράτη μέλη και οι υποψήφιες χώρες – η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να ελέγχουμε εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στις χώρες που έχουν ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Με αυτό εννοώ την Κροατία, η οποία κατέχει μερίδιο 50% στον πυρηνικό σταθμό Krško (ο οποίος βρίσκεται στη Σλοβενία) και η οποία ανέλαβε δεσμεύσεις παρόμοιες με αυτές των υπολοίπων πυρηνικών χωρών."@el10
"On behalf of the Group of the European People’s Party (Christian Democrats) and the European Democrats, I would like to address the question of financial resources for the decommissioning of nuclear plants. Our political group is of the opinion that financial resources should be secured on the polluter–pays principle. We also advocate that such resources must be adequate and made available at the time envisaged by the decommissioning programmes of individual Member States. Provision of resources has to be secured before the end of the assumed service life of a given nuclear plant. Resources have to be used for their designated purpose, managed in a transparent way and employed in accordance with the European legislation on competitiveness. Our political group finds it unacceptable that delay in the decommissioning should occur as a result of a shortfall in financial resources. We can, however, accept planned delays covering periods during which continuing radioactive decay reduces the radioactivity of materials and, consequently, the exposure of workers to radiation. Because of our responsibility to the generations that follow, we have to find an appropriate mechanism at a European level to monitor and manage such financial funds. We have to be aware, however, of the need to strike a proper balance between the competences of individual Member States and the European Union in accordance with the Euroatom Treaty. The document which is the subject of this discussion has been designed to ensure equal competition between nuclear power plants and other power plants. Since we are discussing nuclear plants separately, we have to be careful not to impose on them a burden which other plants are not subject to. Commissioner Piebalgs, the point I am making is that we have to monitor our practice at a European level and ensure the implementation of the undertakings made and international standards adopted by the Member States and candidate countries – Bulgaria and Romania. At the same time, we also have to monitor closely the developments in countries which have commenced accession negotiations. By this I mean Croatia, which owns a 50% stake in the Krško nuclear power plant (otherwise located in Slovenia) and which undertook commitments similar to those of other nuclear countries."@en4
"En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, quiero abordar la cuestión de los recursos financieros para el desmantelamiento de centrales nucleares. Nuestro Grupo político opina que los recursos financieros deben garantizarse en nombre del principio de quien contamina paga. También defendemos que dichos recursos deben ser suficientes y estar disponibles en el momento previsto por los programas de desmantelamiento de cada Estado miembro. La provisión de recursos debe asegurarse antes del final de la vida de servicio asignada a cada central nuclear. Los recursos deben utilizarse para el objetivo asignado, gestionarse de forma transparente y emplearse de acuerdo con la legislación europea sobre competitividad. Nuestro Grupo político considera inaceptable que se retrase el desmantelamiento debido a la escasez de recursos financieros. Sin embargo, sí podemos aceptar unos retrasos planificados por períodos durante los cuales una continua decadencia radioactiva reduzca la radioactividad de los materiales y, en consecuencia, la exposición de los trabajadores a la radiación. Dada nuestra responsabilidad de cara a las generaciones que nos siguen, debemos encontrar el mecanismo adecuado a escala europea para controlar y gestionar estos fondos financieros. Pero debemos ser conscientes de la necesidad de encontrar un equilibrio adecuado entre las competencias de cada Estado miembro y la Unión Europea de conformidad con el Tratado Euroatom. El documento que es objeto de este debate se ha pensado para asegurar una igualdad de condiciones en la competencia entre las centrares nucleares y otro tipo de centrales. Dado que estamos hablando de determinadas centrales nucleares por separado, debemos tener cuidado de no imponerles una carga a la que no estén sujetas otras centrales nucleares. Comisario Piebalgs, lo que defiendo es que debemos controlar nuestra práctica a escala europea y asegurar la implementación de los compromisos asumidos y de los estándares internacionales adoptados por los Estados miembros y los países candidatos, Bulgaria y Rumanía. Al mismo tiempo, también debemos controlar de cerca la evolución de los países que han iniciado las negociaciones para la adhesión. Y me refiero a Croacia, que tiene una participación del 50 % en la central nuclear de Krško (situada en Eslovenia) y que aceptó compromisos similares a los de otros países nucleares."@es20
"V imenu skupine Evropske ljudske stranke in Evropskih demokratov bom spregovorila o finančnih sredstvih za razgradnjo jedrskih elektrarn. V naši politični skupini zagovarjamo zbiranje finančnih sredstev po načelu onesnaževalec plača in hkrati zagovarjamo načelo, da mora biti teh sredstev dovolj, in sicer v času, ki ga predvidevajo programi razgradnje jedrskih elektrarn v posameznih državah članicah. Sredstva se morajo zbirati do konca predvidene življenjske dobe elektrarne in morajo biti hkrati namensko uporabljena. Upravljanje s sredstvi mora biti pregledno, njihova uporaba pa hkrati v skladu z evropsko zakonodajo o konkurenčnosti. Za našo politično skupino je zakasnitev razgradnje zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nesprejemljiva, sprejemljiva pa je načrtovana zakasnitev, saj gre v tem primeru za čas, v katerem poteka radioaktivni razpad, ki zniža radioaktivnost materialov. Na ta način pa se zmanjša izpostavljenost delavcev radioaktivnemu sevanju. Tudi zaradi naše odgovornosti do mlajših generacij moramo na evropski ravni najti ustrezen dogovor o neki vrsti spremljanja in nadzoru teh finančnih skladov. Zavedati pa se moramo, da gre tu za iskanje primernega ravnotežja med pristojnostmi posameznih držav članic in Evropske unije v skladu s pogodbo Euratom. Dokument, ki ga obravnavamo je namenjen enakovrednemu konkurenčnemu nastopu jedrskih elektrarn napram drugim elektrarnam. Ker jih obravnavamo ločeno, moramo biti dejansko pazljivi, da jim ne nalagamo bremen, ki jim druge elektrarne niso podvržene. Spoštovani gospod komisar, menim, da moramo na evropskem nivoju spremljati evropsko obnašanje, izvajanje danih zavez in mednarodnih standardov držav članic in držav, ki bosta postali članici - Bolgarija in Romunija. Hkrati pa menim, da moramo skrbno spremljati tudi države, ki so začele pogajanja. S tem mislim na Hrvaško, ki ima s polovičnim lastništvom nuklearne elektrarne Krško (ki sicer stoji v Sloveniji), podobne obveznosti kot ostale jedrske države."@et5
"Haluan tarkastella Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän puolesta kysymystä, joka koskee rahavarojen myöntämistä ydinvoimalaitosten käytöstäpoistoa varten. Poliittinen ryhmämme katsoo, että rahavarat on turvattava saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti. Suosittelemme myös, että tällaisten varojen on oltava asianmukaisia ja että niiden on oltava saatavilla ajankohtana, jota käytöstäpoistoa koskevissa yksittäisten jäsenvaltioiden ohjelmissa edellytetään. Varojen myöntäminen on varmistettava ennen ydinvoimalaitoksen oletetun käyttöiän päättymistä. Varat on käytettävä niille varattuun tarkoitukseen, niitä on hallinnoitava avoimesti ja ne on käytettävä Euroopan kilpailulainsäädäntöä noudattaen. Poliittisen ryhmämme on mahdotonta hyväksyä käytöstäpoiston viivästymistä taloudellisten varojen puutteen vuoksi. Voimme kuitenkin hyväksyä suunnitellut viivästykset, jotka kattavat sellaiset ajanjaksot, joina aineiden radioaktiivisuus heikentyy; tällöin työntekijätkään eivät altistu säteilylle. Koska olemme vastuussa tuleville sukupolville, Euroopan tasolla on kehitettävä asianmukainen järjestelmä tällaisten taloudellisten varojen valvomiseksi ja hallinnoimiseksi. Meidän on kuitenkin oltava tietoisia siitä, että on tarpeen tasapainottaa asianmukaisesti yksittäisten jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin toimivaltuuksia Euratom-sopimuksen mukaisesti. Keskustelun aiheena oleva asiakirja on laadittu siten, että varmistetaan tasapuolinen kilpailu ydinvoimalaitosten ja muiden voimalaitosten välillä. Koska keskustelemme ydinvoimalaitoksista erikseen, meidän on pidettävä huoli siitä, ettemme sälytä niille taakkaa, joka ei kohdistu muihin laitoksiin. Arvoisa komission jäsen Piebalgs, haluan tehdä selväksi, että meidän on valvottava käytäntöjämme Euroopan tasolla ja varmistettava käynnistettyjen hankkeiden täytäntöönpano. Sama koskee myös kansainvälisiä normeja, jotka jäsenvaltiot ja ehdokasvaltiot – Bulgaria ja Romania – ovat hyväksyneet. Samalla on myös seurattava tiiviisti kehitystä maissa, jotka ovat aloittaneet liittymisneuvottelut. Tällä tarkoitan Kroatiaa, joka omistaa 50 prosenttia Krškon ydinvoimalaitoksesta (joka muutoin sijaitsee Sloveniassa) ja joka teki vastaavia sitoumuksia kuin muut ydinvoimavaltiot."@fi7
"Au nom du groupe du parti populaire européen (démocrates chrétiens) et des démocrates européens, je voudrais aborder la question des ressources financières destinées au démantèlement des centrales nucléaires. Notre groupe politique est d’avis que ces moyens doivent être assurés par le biais du principe du «pollueur-payeur». Nous demandons également que ces ressources soient adaptées et mises à la disposition au moment envisagé dans les programmes de démantèlement des États membres. La disponibilité des fonds doit être assurée avant la fin de la durée de fonctionnement prévue d’une centrale nucléaire déterminée. Les ressources doivent être utilisées à la fin désignée, gérées de manière transparente et employées conformément à la législation communautaire en matière de compétitivité. Notre groupe juge inacceptable que des retards dans le démantèlement se produisent à cause de l’absence de moyens financiers. Nous pouvons toutefois admettre des délais planifiés couvrant des périodes au cours desquelles la désintégration des particules nucléaires réduit la radioactivité des matériaux et, partant, l’exposition des travailleurs aux radiations. En raison de notre responsabilité envers les générations à venir, nous devons trouver au niveau européen un mécanisme ad hoc de contrôle et de gestion de ces fonds. Nous sommes bien conscients de la nécessité de trouver un juste équilibre entre les compétences des États membres et de l’Union européenne, dans le respect du traité Euratom. Le document à l’examen a été conçu pour assurer une concurrence égale entre les centrales nucléaires de puissance et les autres centrales. Puisque nous discutons séparément des centrales nucléaires, nous devons veiller à ne pas leur imposer une charge que les autres centrales ne devront pas assumer. Monsieur Piebalgs, ce que je tiens à dire, c’est que nous devons contrôler nos pratiques au niveau communautaire et assurer le respect des engagements pris et des normes internationales adoptées par les États membres et les pays candidats, à savoir la Bulgarie et la Roumanie. En même temps, nous devons suivre de près les développements dans les pays qui viennent d’entamer les négociations d’adhésion. Je vise ici la Croatie, qui détient 50 % de la centrale nucléaire de puissance de Krško (située en Slovénie) et qui a pris des engagements similaires à ceux des autres pays nucléarisés."@fr8
"V imenu skupine Evropske ljudske stranke in Evropskih demokratov bom spregovorila o finančnih sredstvih za razgradnjo jedrskih elektrarn. V naši politični skupini zagovarjamo zbiranje finančnih sredstev po načelu onesnaževalec plača in hkrati zagovarjamo načelo, da mora biti teh sredstev dovolj, in sicer v času, ki ga predvidevajo programi razgradnje jedrskih elektrarn v posameznih državah članicah. Sredstva se morajo zbirati do konca predvidene življenjske dobe elektrarne in morajo biti hkrati namensko uporabljena. Upravljanje s sredstvi mora biti pregledno, njihova uporaba pa hkrati v skladu z evropsko zakonodajo o konkurenčnosti. Za našo politično skupino je zakasnitev razgradnje zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nesprejemljiva, sprejemljiva pa je načrtovana zakasnitev, saj gre v tem primeru za čas, v katerem poteka radioaktivni razpad, ki zniža radioaktivnost materialov. Na ta način pa se zmanjša izpostavljenost delavcev radioaktivnemu sevanju. Tudi zaradi naše odgovornosti do mlajših generacij moramo na evropski ravni najti ustrezen dogovor o neki vrsti spremljanja in nadzoru teh finančnih skladov. Zavedati pa se moramo, da gre tu za iskanje primernega ravnotežja med pristojnostmi posameznih držav članic in Evropske unije v skladu s pogodbo Euratom. Dokument, ki ga obravnavamo je namenjen enakovrednemu konkurenčnemu nastopu jedrskih elektrarn napram drugim elektrarnam. Ker jih obravnavamo ločeno, moramo biti dejansko pazljivi, da jim ne nalagamo bremen, ki jim druge elektrarne niso podvržene. Spoštovani gospod komisar, menim, da moramo na evropskem nivoju spremljati evropsko obnašanje, izvajanje danih zavez in mednarodnih standardov držav članic in držav, ki bosta postali članici - Bolgarija in Romunija. Hkrati pa menim, da moramo skrbno spremljati tudi države, ki so začele pogajanja. S tem mislim na Hrvaško, ki ima s polovičnim lastništvom nuklearne elektrarne Krško (ki sicer stoji v Sloveniji), podobne obveznosti kot ostale jedrske države."@hu11
"A nome del gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei, voglio parlare delle risorse finanziarie per la disattivazione delle centrali nucleari. Il nostro gruppo politico ritiene che le risorse finanziarie debbano essere garantite in base al principio “chi inquina paga”. Pensiamo inoltre che le risorse debbano essere adeguate e messe a disposizione nei tempi previsti dai programmi di disattivazione dei singoli Stati membri. Le risorse devono essere stanziate prima della fine della presunta durata di vita di un dato impianto nucleare. Esse devono essere utilizzate per gli scopi previsti, gestite in maniera trasparente e usate conformemente alla legislazione europea sulla competitività. Il nostro gruppo politico ritiene inaccettabile che i ritardi nelle operazioni di disattivazione siano imputabili alla mancanza di risorse finanziarie. Possiamo, tuttavia, accettare ritardi programmati in periodi durante i quali il continuo decadimento radioattivo riduce la radioattività dei materiali e, di conseguenza, l’esposizione dei lavoratori alle radiazioni. Vista la responsabilità che abbiamo nei confronti delle generazioni future, dobbiamo trovare un meccanismo adeguato a livello europeo per il controllo e la gestione di questi fondi finanziari. Occorre, tuttavia, essere coscienti della necessità di trovare il giusto equilibrio tra le competenze dei singoli Stati membri e dell’Unione europea in conformità al Trattato EURATOM. Il documento oggetto del dibattito è stato elaborato per garantire pari condizioni di concorrenza tra centrali nucleari e altri tipi di centrale. Poiché stiamo discutendo solo di impianti nucleari, dobbiamo stare attenti a non imporre loro un onere a cui altri impianti non sono soggetti. Commissario Piebalgs, è necessario controllare le nostre procedure a livello europeo e garantire l’adempimento degli impegni assunti e il rispetto delle norme internazionali adottate dagli Stati membri e dai paesi candidati, Bulgaria e Romania. Al tempo stesso, dobbiamo vigilare attentamente sugli sviluppi cui assistiamo nei paesi che hanno iniziato i negoziati di adesione. Mi riferisco alla Croazia, che ha una partecipazione del 50 per cento nella centrale nucleare di Krško (ubicata in Slovenia) e che ha assunto impegni simili a quelli di altri paesi nuclearizzati."@it12
"V imenu skupine Evropske ljudske stranke in Evropskih demokratov bom spregovorila o finančnih sredstvih za razgradnjo jedrskih elektrarn. V naši politični skupini zagovarjamo zbiranje finančnih sredstev po načelu onesnaževalec plača in hkrati zagovarjamo načelo, da mora biti teh sredstev dovolj, in sicer v času, ki ga predvidevajo programi razgradnje jedrskih elektrarn v posameznih državah članicah. Sredstva se morajo zbirati do konca predvidene življenjske dobe elektrarne in morajo biti hkrati namensko uporabljena. Upravljanje s sredstvi mora biti pregledno, njihova uporaba pa hkrati v skladu z evropsko zakonodajo o konkurenčnosti. Za našo politično skupino je zakasnitev razgradnje zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nesprejemljiva, sprejemljiva pa je načrtovana zakasnitev, saj gre v tem primeru za čas, v katerem poteka radioaktivni razpad, ki zniža radioaktivnost materialov. Na ta način pa se zmanjša izpostavljenost delavcev radioaktivnemu sevanju. Tudi zaradi naše odgovornosti do mlajših generacij moramo na evropski ravni najti ustrezen dogovor o neki vrsti spremljanja in nadzoru teh finančnih skladov. Zavedati pa se moramo, da gre tu za iskanje primernega ravnotežja med pristojnostmi posameznih držav članic in Evropske unije v skladu s pogodbo Euratom. Dokument, ki ga obravnavamo je namenjen enakovrednemu konkurenčnemu nastopu jedrskih elektrarn napram drugim elektrarnam. Ker jih obravnavamo ločeno, moramo biti dejansko pazljivi, da jim ne nalagamo bremen, ki jim druge elektrarne niso podvržene. Spoštovani gospod komisar, menim, da moramo na evropskem nivoju spremljati evropsko obnašanje, izvajanje danih zavez in mednarodnih standardov držav članic in držav, ki bosta postali članici - Bolgarija in Romunija. Hkrati pa menim, da moramo skrbno spremljati tudi države, ki so začele pogajanja. S tem mislim na Hrvaško, ki ima s polovičnim lastništvom nuklearne elektrarne Krško (ki sicer stoji v Sloveniji), podobne obveznosti kot ostale jedrske države."@lt14
"V imenu skupine Evropske ljudske stranke in Evropskih demokratov bom spregovorila o finančnih sredstvih za razgradnjo jedrskih elektrarn. V naši politični skupini zagovarjamo zbiranje finančnih sredstev po načelu onesnaževalec plača in hkrati zagovarjamo načelo, da mora biti teh sredstev dovolj, in sicer v času, ki ga predvidevajo programi razgradnje jedrskih elektrarn v posameznih državah članicah. Sredstva se morajo zbirati do konca predvidene življenjske dobe elektrarne in morajo biti hkrati namensko uporabljena. Upravljanje s sredstvi mora biti pregledno, njihova uporaba pa hkrati v skladu z evropsko zakonodajo o konkurenčnosti. Za našo politično skupino je zakasnitev razgradnje zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nesprejemljiva, sprejemljiva pa je načrtovana zakasnitev, saj gre v tem primeru za čas, v katerem poteka radioaktivni razpad, ki zniža radioaktivnost materialov. Na ta način pa se zmanjša izpostavljenost delavcev radioaktivnemu sevanju. Tudi zaradi naše odgovornosti do mlajših generacij moramo na evropski ravni najti ustrezen dogovor o neki vrsti spremljanja in nadzoru teh finančnih skladov. Zavedati pa se moramo, da gre tu za iskanje primernega ravnotežja med pristojnostmi posameznih držav članic in Evropske unije v skladu s pogodbo Euratom. Dokument, ki ga obravnavamo je namenjen enakovrednemu konkurenčnemu nastopu jedrskih elektrarn napram drugim elektrarnam. Ker jih obravnavamo ločeno, moramo biti dejansko pazljivi, da jim ne nalagamo bremen, ki jim druge elektrarne niso podvržene. Spoštovani gospod komisar, menim, da moramo na evropskem nivoju spremljati evropsko obnašanje, izvajanje danih zavez in mednarodnih standardov držav članic in držav, ki bosta postali članici - Bolgarija in Romunija. Hkrati pa menim, da moramo skrbno spremljati tudi države, ki so začele pogajanja. S tem mislim na Hrvaško, ki ima s polovičnim lastništvom nuklearne elektrarne Krško (ki sicer stoji v Sloveniji), podobne obveznosti kot ostale jedrske države."@lv13
"V imenu skupine Evropske ljudske stranke in Evropskih demokratov bom spregovorila o finančnih sredstvih za razgradnjo jedrskih elektrarn. V naši politični skupini zagovarjamo zbiranje finančnih sredstev po načelu onesnaževalec plača in hkrati zagovarjamo načelo, da mora biti teh sredstev dovolj, in sicer v času, ki ga predvidevajo programi razgradnje jedrskih elektrarn v posameznih državah članicah. Sredstva se morajo zbirati do konca predvidene življenjske dobe elektrarne in morajo biti hkrati namensko uporabljena. Upravljanje s sredstvi mora biti pregledno, njihova uporaba pa hkrati v skladu z evropsko zakonodajo o konkurenčnosti. Za našo politično skupino je zakasnitev razgradnje zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nesprejemljiva, sprejemljiva pa je načrtovana zakasnitev, saj gre v tem primeru za čas, v katerem poteka radioaktivni razpad, ki zniža radioaktivnost materialov. Na ta način pa se zmanjša izpostavljenost delavcev radioaktivnemu sevanju. Tudi zaradi naše odgovornosti do mlajših generacij moramo na evropski ravni najti ustrezen dogovor o neki vrsti spremljanja in nadzoru teh finančnih skladov. Zavedati pa se moramo, da gre tu za iskanje primernega ravnotežja med pristojnostmi posameznih držav članic in Evropske unije v skladu s pogodbo Euratom. Dokument, ki ga obravnavamo je namenjen enakovrednemu konkurenčnemu nastopu jedrskih elektrarn napram drugim elektrarnam. Ker jih obravnavamo ločeno, moramo biti dejansko pazljivi, da jim ne nalagamo bremen, ki jim druge elektrarne niso podvržene. Spoštovani gospod komisar, menim, da moramo na evropskem nivoju spremljati evropsko obnašanje, izvajanje danih zavez in mednarodnih standardov držav članic in držav, ki bosta postali članici - Bolgarija in Romunija. Hkrati pa menim, da moramo skrbno spremljati tudi države, ki so začele pogajanja. S tem mislim na Hrvaško, ki ima s polovičnim lastništvom nuklearne elektrarne Krško (ki sicer stoji v Sloveniji), podobne obveznosti kot ostale jedrske države."@mt15
"Namens de PPE-DE-Fractie wil ik het hebben over de financiële middelen voor de ontmanteling van kerncentrales. Onze fractie is voorstander van het vergaren van financiële middelen volgens het principe "de vervuiler betaalt". Tegelijkertijd pleiten we ervoor dat er genoeg middelen ter beschikking worden gesteld en dat dit gebeurt op het tijdstip dat is voorzien in de programma's voor ontmanteling van kerncentrales in de verschillende lidstaten. De benodigde middelen moeten bijeen worden gebracht vóór het einde van de geschatte levensduur van een bepaalde kerncentrale. Deze middelen moeten worden gebruikt voor hun beoogde doel, op transparante wijze worden beheerd en worden aangewend overeenkomstig de Europese mededingingswetgeving. Onze fractie vindt het onaanvaardbaar dat ontmanteling door geldgebrek op de lange baan geschoven wordt. Een gepland uitstel is wél aanvaardbaar als het daarbij gaat om een periode waarin radioactief verval optreedt en waardoor de radioactiviteit van het materiaal afneemt. Op die manier worden de werknemers minder blootgesteld aan radioactieve straling. Omdat we verantwoordelijk zijn voor volgende generaties, moeten we op Europees niveau een gepast antwoord vinden voor het controleren en beheren van dergelijke fondsen. Daarbij moeten we echter een evenwicht zoeken tussen de bevoegdheden van de lidstaten enerzijds en van de Europese Unie in het kader van het Euratom-verdrag anderzijds. Met het document dat we vandaag bespreken, beogen we gelijkwaardige mededinging tussen kerncentrales en andere centrales. Omdat we kerncentrales hier afzonderlijk behandelen, moeten we ervoor waken deze kerncentrales geen extra last te bezorgen ten opzichte van andere centrales. Mijnheer de commissaris, op Europees niveau moeten we toezicht houden op Europese praktijken en op de uitvoering van gemaakte afspraken en internationale normen die door de lidstaten en de landen die binnenkort lid worden – Bulgarije en Roemenië – zijn aanvaard. Tegelijkertijd moeten we ook controle uitoefenen op de landen waarmee de onderhandelingen al lopen. Daarbij denk ik aan Kroatië, dat voor de helft eigenaar is van de kerncentrale van Krško – die weliswaar in Slovenië ligt – en dus dezelfde verplichtingen heeft als andere landen met kerncentrales."@nl3
"V imenu skupine Evropske ljudske stranke in Evropskih demokratov bom spregovorila o finančnih sredstvih za razgradnjo jedrskih elektrarn. V naši politični skupini zagovarjamo zbiranje finančnih sredstev po načelu onesnaževalec plača in hkrati zagovarjamo načelo, da mora biti teh sredstev dovolj, in sicer v času, ki ga predvidevajo programi razgradnje jedrskih elektrarn v posameznih državah članicah. Sredstva se morajo zbirati do konca predvidene življenjske dobe elektrarne in morajo biti hkrati namensko uporabljena. Upravljanje s sredstvi mora biti pregledno, njihova uporaba pa hkrati v skladu z evropsko zakonodajo o konkurenčnosti. Za našo politično skupino je zakasnitev razgradnje zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nesprejemljiva, sprejemljiva pa je načrtovana zakasnitev, saj gre v tem primeru za čas, v katerem poteka radioaktivni razpad, ki zniža radioaktivnost materialov. Na ta način pa se zmanjša izpostavljenost delavcev radioaktivnemu sevanju. Tudi zaradi naše odgovornosti do mlajših generacij moramo na evropski ravni najti ustrezen dogovor o neki vrsti spremljanja in nadzoru teh finančnih skladov. Zavedati pa se moramo, da gre tu za iskanje primernega ravnotežja med pristojnostmi posameznih držav članic in Evropske unije v skladu s pogodbo Euratom. Dokument, ki ga obravnavamo je namenjen enakovrednemu konkurenčnemu nastopu jedrskih elektrarn napram drugim elektrarnam. Ker jih obravnavamo ločeno, moramo biti dejansko pazljivi, da jim ne nalagamo bremen, ki jim druge elektrarne niso podvržene. Spoštovani gospod komisar, menim, da moramo na evropskem nivoju spremljati evropsko obnašanje, izvajanje danih zavez in mednarodnih standardov držav članic in držav, ki bosta postali članici - Bolgarija in Romunija. Hkrati pa menim, da moramo skrbno spremljati tudi države, ki so začele pogajanja. S tem mislim na Hrvaško, ki ima s polovičnim lastništvom nuklearne elektrarne Krško (ki sicer stoji v Sloveniji), podobne obveznosti kot ostale jedrske države."@pl16
"Em nome do Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas-Cristãos) e dos Democratas Europeus, gostaria de me debruçar sobre a questão dos recursos financeiros para o desmantelamento de centrais nucleares. O nosso grupo político é da opinião de que os recursos financeiros devem ser garantidos com base no princípio do poluidor-pagador. Defendemos, também, que esses recursos devem ser suficientes e que devem ser disponibilizados no momento previsto pelos programas de desmantelamento dos vários Estados-Membros. Os recursos devem estar assegurados antes de terminar a vida útil admitida de uma determinada central nuclear. Os recursos devem ser utilizados para o fim estabelecido, devem ser geridos de uma forma transparente e devem ser gastos em conformidade com a legislação europeia em matéria de concorrência. O nosso grupo político considera inaceitável que haja atrasos no desmantelamento devido à falta de recursos financeiros. Aceitamos, porém, atrasos planeados abrangendo períodos durante os quais a desintegração radioactiva progressiva reduz a radioactividade dos materiais e, consequentemente, a exposição dos trabalhadores a radiações. Devido à nossa responsabilidade para com as próximas gerações, temos de encontrar um mecanismo apropriado, a nível Europeu, para controlar e gerir estes fundos financeiros. No entanto, não devemos esquecer a necessidade de encontrar um equilíbrio adequado entre as competências dos vários Estados-Membros e as da União Europeia, em conformidade com o Tratado Euratom. O documento que estamos a debater foi concebido de modo a garantir a igualdade de condições de concorrência entre as centrais nucleares e outras centrais. Como estamos a discutir as centrais nucleares separadamente, devemos evitar impor-lhes encargos a que outras centrais não estão sujeitas. Senhor Comissário Piebalgs, o que eu quero dizer é que temos de controlar as nossas práticas a nível europeu e garantir o respeito pelos compromissos assumidos e pelas normas internacionais adoptadas pelos Estados-Membros e pelos países candidatos - a Bulgária e a Roménia. Ao mesmo tempo, devemos também acompanhar atentamente a evolução da situação nos países que já iniciaram negociações com vista à adesão. Refiro-me à Croácia, que tem uma participação de 50% na central nuclear de Krško (localizada na Eslovénia) e que assumiu compromissos semelhantes aos de outros países que possuem centrais nucleares."@pt17
"V imenu skupine Evropske ljudske stranke in Evropskih demokratov bom spregovorila o finančnih sredstvih za razgradnjo jedrskih elektrarn. V naši politični skupini zagovarjamo zbiranje finančnih sredstev po načelu onesnaževalec plača in hkrati zagovarjamo načelo, da mora biti teh sredstev dovolj, in sicer v času, ki ga predvidevajo programi razgradnje jedrskih elektrarn v posameznih državah članicah. Sredstva se morajo zbirati do konca predvidene življenjske dobe elektrarne in morajo biti hkrati namensko uporabljena. Upravljanje s sredstvi mora biti pregledno, njihova uporaba pa hkrati v skladu z evropsko zakonodajo o konkurenčnosti. Za našo politično skupino je zakasnitev razgradnje zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nesprejemljiva, sprejemljiva pa je načrtovana zakasnitev, saj gre v tem primeru za čas, v katerem poteka radioaktivni razpad, ki zniža radioaktivnost materialov. Na ta način pa se zmanjša izpostavljenost delavcev radioaktivnemu sevanju. Tudi zaradi naše odgovornosti do mlajših generacij moramo na evropski ravni najti ustrezen dogovor o neki vrsti spremljanja in nadzoru teh finančnih skladov. Zavedati pa se moramo, da gre tu za iskanje primernega ravnotežja med pristojnostmi posameznih držav članic in Evropske unije v skladu s pogodbo Euratom. Dokument, ki ga obravnavamo je namenjen enakovrednemu konkurenčnemu nastopu jedrskih elektrarn napram drugim elektrarnam. Ker jih obravnavamo ločeno, moramo biti dejansko pazljivi, da jim ne nalagamo bremen, ki jim druge elektrarne niso podvržene. Spoštovani gospod komisar, menim, da moramo na evropskem nivoju spremljati evropsko obnašanje, izvajanje danih zavez in mednarodnih standardov držav članic in držav, ki bosta postali članici - Bolgarija in Romunija. Hkrati pa menim, da moramo skrbno spremljati tudi države, ki so začele pogajanja. S tem mislim na Hrvaško, ki ima s polovičnim lastništvom nuklearne elektrarne Krško (ki sicer stoji v Sloveniji), podobne obveznosti kot ostale jedrske države."@sk18
"Som företrädare för Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater vill jag ta upp frågan om ekonomiska resurser för avvecklingen av kärnkraftverk. Vår politiska grupp anser att ekonomiska resurser bör säkerställas genom principen om att förorenaren ska betala. Vi förespråkar också att dessa resurser ska vara tillräckliga och att de ska finnas tillgängliga vid den tidpunkt som anges i avvecklingsprogrammen för varje enskild medlemsstat. Resursernas tillhandahållande måste säkerställas innan den förmodade driftslängden för ett visst kärnkraftverk upphör. Resurserna ska användas för det bestämda ändamålet, förvaltas på ett öppet och insynsvänligt sätt och nyttjas i enlighet med EU:s lagstiftning om konkurrenskraft. Vår politiska grupp anser att det skulle vara oacceptabelt om avvecklingen försenades till följd av bristande ekonomiska resurser. Vi kan emellertid acceptera planerade dröjsmål som täcker perioder då kontinuerligt radioaktivt sönderfall minskar radioaktiviteten hos olika material och följaktligen också arbetstagarnas exponering för strålning. På grund av vårt ansvar gentemot de kommande generationerna måste vi hitta en lämplig mekanism på EU-nivå för att övervaka och förvalta sådana finansieringsfonder. Vi måste emellertid vara medvetna om behovet av att finna en medelväg mellan de individuella medlemsstaternas och EU:s befogenheter i enlighet med Euratomfördraget. Dokumentet som är föremål för denna diskussion har utformats för att säkerställa en rättvis konkurrens mellan kärnkraftverk och andra kraftverk. Eftersom vi diskuterar kärnkraftverken för sig måste vi akta oss för att ålägga dem en börda som andra anläggningar inte har blivit föremål för. Kommissionsledamot Piebalgs! Vad jag vill säga är att vi måste övervaka vår praxis på EU-nivå och säkerställa genomförandet av gjorda åtaganden och av de internationella standarder som har godkänts av medlemsstaterna och av kandidatländerna Bulgarien och Rumänien. Samtidigt måste vi också noggrant övervaka utvecklingen i de länder som har inlett anslutningsförhandlingar. Med detta avser jag Kroatien, som äger en 50-procentig andel i kärnkraftverket Krško (som för övrigt är beläget i Slovenien) och som har gjort åtaganden liknande dem som gjorts i andra kärnkraftsländer."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph