Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-10-25-Speech-2-300"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051025.23.2-300"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, en effet, la criminalité organisée est un vrai fléau pour nos sociétés et nos États de droit. Elle prend une telle ampleur que nous devons mettre en place des outils efficaces pour la contrer. Cette proposition de directive s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire européenne. Elle se base sur deux principes fondamentaux que nous souhaitons voir renforcer: la reconnaissance mutuelle et l’harmonisation de la définition des incriminations et des sanctions. La criminalité internationale a des réseaux dans le monde entier et il est très difficile de la combattre car elle est en général installée en dehors de l’Union, dans des pays où la loi est difficile à faire respecter, dans des pays en proie à la corruption et à la déstabilisation. Le terrorisme est très souvent financé et favorisé par la criminalité organisée. Nous avons ainsi renforcé la définition des circonstances aggravantes afin qu’elle comprenne également les organisations criminelles liées au terrorisme, liées au trafic des êtres humains et à caractère mafieux. Nous avons beaucoup de difficultés à avoir une bonne connaissance de cette criminalité transnationale, car nos forces de l’ordre sont elles-mêmes nationales et travaillent à l’intérieur de leurs propres frontières. L’Union européenne dispose d’Europol, outil central dans la lutte contre la criminalité organisée. C’est pourquoi nous souhaitons qu’Europol devienne une organisation de l’Union européenne, soumise au contrôle démocratique du Parlement européen. Nous avons également un autre outil qui s’appelle Interpol et qui se trouve dans ma propre ville, à Lyon, en France. Il est regrettable que les relations entre Europol et Interpol ne soient pas clairement définies. Lutter contre la criminalité organisée chacun chez soi, c’est une aberration! Les États membres doivent nécessairement et rapidement coordonner toutes leurs actions pour accroître l’efficacité. Pour les criminels, il n’existe pas de frontières. La proposition de décision cadre constitue donc une avancée vers une coopération plus étroite, mais c’est encore, je le crois, insuffisant. Nos forces de police et de renseignements doivent disposer d’instruments simples et efficaces. C’est un vrai défi pour l’Union, c’est un vrai défi pour nos valeurs."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, en effet, la criminalité organisée est un vrai fléau pour nos sociétés et nos États de droit. Elle prend une telle ampleur que nous devons mettre en place des outils efficaces pour la contrer. Cette proposition de directive s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire européenne. Elle se base sur deux principes fondamentaux que nous souhaitons voir renforcer: la reconnaissance mutuelle et l'harmonisation de la définition des incriminations et des sanctions. La criminalité internationale a des réseaux dans le monde entier et il est très difficile de la combattre car elle est en général installée en dehors de l'Union, dans des pays où la loi est difficile à faire respecter, dans des pays en proie à la corruption et à la déstabilisation. Le terrorisme est très souvent financé et favorisé par la criminalité organisée. Nous avons ainsi renforcé la définition des circonstances aggravantes afin qu'elle comprenne également les organisations criminelles liées au terrorisme, liées au trafic des êtres humains et à caractère mafieux. Nous avons beaucoup de difficultés à avoir une bonne connaissance de cette criminalité transnationale, car nos forces de l'ordre sont elles-mêmes nationales et travaillent à l'intérieur de leurs propres frontières. L'Union européenne dispose d'Europol, outil central dans la lutte contre la criminalité organisée. C'est pourquoi nous souhaitons qu'Europol devienne une organisation de l'Union européenne, soumise au contrôle démocratique du Parlement européen. Nous avons également un autre outil qui s'appelle Interpol et qui se trouve dans ma propre ville, à Lyon, en France. Il est regrettable que les relations entre Europol et Interpol ne soient pas clairement définies. Lutter contre la criminalité organisée chacun chez soi, c'est une aberration! Les États membres doivent nécessairement et rapidement coordonner toutes leurs actions pour accroître l'efficacité. Pour les criminels, il n'existe pas de frontières. La proposition de décision cadre constitue donc une avancée vers une coopération plus étroite, mais c'est encore, je le crois, insuffisant. Nos forces de police et de renseignements doivent disposer d'instruments simples et efficaces. C'est un vrai défi pour l'Union, c'est un vrai défi pour nos valeurs."@cs1
"Hr. formand, den organiserede kriminalitet er en sand plage for vores samfund og retsstater. Den er af et sådant omfang, at vi skal indføre effektive mekanismer for at bekæmpe den. Dette forslag til direktiv er et led i styrkelsen af samarbejdet mellem de europæiske retslige myndigheder. Det er baseret på to grundlæggende principper, vi gerne vil have styrket, nemlig den gensidige anerkendelse og harmoniseringen af definitionen af strafbare handlinger og sanktioner. Den internationale kriminalitet har netværk over hele verden, og den er yderst vanskelig at bekæmpe, da den generelt er etableret uden for Unionen i lande, hvor det er vanskeligt at håndhæve loven, lande, der er hjemsøgt af korruption og destabilisering. Terrorismen finansieres og fremmes meget ofte via den organiserede kriminalitet. Vi har derfor udvidet definitionen af skærpende omstændigheder, så disse også omfatter kriminelle organisationer, som begår terrorhandlinger, organiserer menneskehandel og har mafiakarakter. Vi har meget vanskeligt ved at få et godt kendskab til denne grænseoverskridende kriminalitet, da vores retshåndhævende myndigheder selv er nationale og arbejder inden for deres egne landes grænser. I EU har vi Europol, som er et centralt værktøj i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet. Derfor vil vi gerne gøre Europol til en EU-organisation, som er underlagt Parlamentets demokratiske kontrol. Derudover har vi et andet værktøj, Interpol, som har hovedsæde i min egen by, Lyon, i Frankrig. Det er beklageligt, at forholdet mellem Europol og Interpol ikke er klart defineret. Det er fuldstændig tåbeligt, at landene bekæmper den organiserede kriminalitet hver for sig. Medlemsstaterne bør hurtigst muligt få samordnet alle deres handlinger for at øge effektiviteten. For de kriminelle findes der ingen grænser. Forslaget til rammebeslutning er således et skridt fremad i retning af et tættere samarbejde, men det er stadig utilstrækkeligt efter min mening. Vores politi- og efterretningsstyrker skal have enkle, effektive instrumenter til deres rådighed. Det er en virkelig udfordring for Unionen, en virkelig udfordring for vores værdier."@da2
"Herr Präsident! Die organisierte Kriminalität ist in der Tat eine wahre Geißel für unsere Gesellschaften und unsere Rechtsstaaten. Sie nimmt derartige Ausmaße an, dass wir wirksame Instrumente zu ihrer Bekämpfung finden müssen. Dieser Richtlinienvorschlag ist im Zusammenhang mit der Verstärkung der europäischen justiziellen Zusammenarbeit zu sehen. Er basiert auf zwei wesentlichen Grundsätzen, die wir gern gestärkt sehen möchten: der gegenseitigen Anerkennung und der Harmonisierung der Definition der Straftatbestände und der Sanktionen. Die internationale Kriminalität verfügt über weltweite Netze, und es ist sehr schwierig, sie zu bekämpfen, da sie im Allgemeinen außerhalb der Union angesiedelt ist, in Ländern, wo die Einhaltung des Gesetzes schwer durchzusetzen ist und in denen Korruption und Instabilität herrschen. Der Terrorismus wird häufig durch die organisierte Kriminalität finanziert und gefördert. So haben wir die Definition der erschwerenden Umstände verschärft, um auch mafiöse kriminelle Organisationen einzubeziehen, die in Terrorismus und Menschenhandel verwickelt sind. Wir haben große Schwierigkeiten, uns ausreichende Kenntnis von dieser transnationalen Kriminalität zu verschaffen, denn unsere Ordnungskräfte sind ja national organisiert und arbeiten innerhalb ihrer eigenen Grenzen. Die Europäische Union verfügt über Europol als zentrales Instrument zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Deshalb möchten wir, dass Europol zu einer Organisation der Europäischen Union wird, die der demokratischen Kontrolle durch das Europäische Parlament unterliegt. Wir verfügen noch über ein anderes Instrument namens Interpol, das in meiner Heimatstadt, in Lyon, in Frankreich seinen Sitz hat. Es ist bedauerlich, dass die Beziehungen zwischen Europol und Interpol nicht klar definiert sind. Wenn jeder nur im eigenen Haus die organisierte Kriminalität bekämpfen will, so ist das absurd! Die Mitgliedstaaten müssen notwendigerweise und zügig all ihre Aktionen koordinieren, um die Effizienz zu erhöhen. Für die Kriminellen gibt es keine Grenzen. Der Vorschlag für einen Rahmenbeschluss bedeutete also einen Fortschritt in Richtung auf eine engere Zusammenarbeit, aber dies ist meiner Meinung nach noch nicht ausreichend. Unsere Polizei und unser Geheimdienst brauchen einfache und effiziente Instrumente. Das ist eine echte Herausforderung für die Union, das ist eine echte Herausforderung für unsere Werte."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί, στην πράξη, πραγματική μάστιγα για τις κοινωνίες μας και τα συνταγματικά μας κράτη. Έχει λάβει τόσο εκτεταμένη μορφή, ώστε χρειάζεται να δημιουργήσουμε αποτελεσματικά εργαλεία για την καταπολέμησή του. Αυτό το σχέδιο οδηγίας εμπίπτει στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας. Βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές που επιδιώκουμε να ενισχυθούν: την αμοιβαία αναγνώριση και την εναρμόνιση όσον αφορά τον τρόπο ορισμού των εγκλημάτων και των ποινών. Το διεθνές έγκλημα έχει δίκτυα σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι λίαν δυσχερής η καταπολέμησή τους, διότι συνήθως εδρεύουν σε χώρες εκτός ΕΕ, όπου είναι δύσκολη η επιβολή του νόμου και οι οποίες μαστίζονται από διαφθορά και αστάθεια. Η τρομοκρατία συχνά χρηματοδοτείται και ενθαρρύνεται από το οργανωμένο έγκλημα. Συνεπώς, καταστήσαμε αυστηρότερο τον ορισμό των επιβαρυντικών περιστάσεων, ώστε να συμπεριλαμβάνει τις εγκληματικές οργανώσεις τύπου μαφίας που συνδέονται με την τρομοκρατία και την παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Δυσκολευόμαστε πολύ να καταλάβουμε με ποιον τρόπο λειτουργεί αυτό το διασυνοριακό έγκλημα, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες μας για την επιβολή του νόμου είναι και οι ίδιες εθνικά όργανα και δραστηριοποιούνται εντός των αντίστοιχων εθνικών συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την Ευρωπόλ, ένα βασικό εργαλείο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτός είναι ο λόγος που θέλουμε να καταστεί η Ευρωπόλ ευρωπαϊκός οργανισμός υπαγόμενος στον δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε ακόμη ένα εργαλείο, γνωστό ως Ιντερπόλ, που εδρεύει στην πόλη καταγωγής μου, τη Λυών, στη Γαλλία. Είναι ατυχές το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπόλ και Ιντερπόλ δεν καθορίζονται επακριβώς. Διότι το να καταπολεμά κάθε χώρα ξεχωριστά το οργανωμένο έγκλημα στο έδαφός της είναι παραλογισμός. Είναι επιτακτική ανάγκη τα κράτη μέλη να συντονίσουν ταχέως όλες τις δράσεις τους, προκειμένου να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους. Σε ό,τι αφορά τους εγκληματίες, δεν υπάρχουν σύνορα. Το σχέδιο απόφασης πλαισίου αποτελεί, συνεπώς, ένα βήμα στην κατεύθυνση της στενότερης συνεργασίας, κατά τη γνώμη μου όμως αυτό και πάλι δεν αρκεί. Οι αστυνομικές μας δυνάμεις και οι υπηρεσίες πληροφοριών μας χρειάζεται να έχουν απλά και αποτελεσματικά μέσα. Αυτό αποτελεί πραγματική πρόκληση για την Ένωσή μας και πραγματική πρόκληση για τις αξίες μας."@el10
". Mr President, organised crime is, in actual fact, a real scourge for our societies and our constitutional states. It has become so widespread that we need to put in place effective tools to counter it. This draft directive comes within the framework of strengthening European judicial cooperation. It is based on two fundamental principles that we want to see strengthened: mutual recognition and harmonisation with regard to how crimes and punishments are defined. International crime has networks throughout the world and it is very difficult to combat them because they are generally based outside the EU in countries in which it is difficult to enforce the law and which are plagued by corruption and destabilisation. Terrorism is very often funded and encouraged by organised crime. We have therefore enhanced the definition of aggravating circumstances so that it also includes mafia-like criminal organisations linked to terrorism and to trafficking in human beings. We have a great deal of difficulty in understanding how this cross-border crime operates, as our law enforcement agencies are themselves national bodies and work within their own borders. The European Union has Europol, a fundamental tool in the fight against organised crime. That is why we want Europol to become an EU organisation under the democratic control of the European Parliament. We also have another tool known as Interpol, which is located in my hometown of Lyon, in France. It is unfortunate that the relationship between Europol and Interpol is not clearly defined. For each country individually to fight against organised crime on its own soil is an aberration. It is imperative for the Member States quickly to coordinate all of their actions in order to increase their effectiveness. As far as criminals are concerned, there are no borders. The draft framework decision therefore constitutes a move towards closer cooperation but, in my opinion, this is still not enough. Our police forces and intelligence agencies need to have simple and effective instruments. This is a real challenge for our Union and a real challenge for our values."@en4
"Señor Presidente, el crimen organizado es en efecto una verdadera plaga para nuestras sociedades y nuestros Estados constitucionales. Se ha extendido tanto que necesitamos dotarnos de instrumentos efectivos para combatirlo. Este proyecto de directiva se inscribe en el marco de la intensificación de la cooperación judicial europea. Se basa en dos principios fundamentales que deseamos reforzar: el reconocimiento mutuo y la armonización de la definición de los delitos y sanciones. La delincuencia internacional tiene redes por todo el mundo y es muy difícil combatirla, porque por lo general está instalada fuera de la Unión, en países en que es difícil hacer respetar la ley, en países que son presa de la corrupción y la desestabilización. Muy a menudo, el crimen organizado financia y fomenta el terrorismo. Hemos mejorado, por tanto, la definición de circunstancias agravantes a fin de incluir a las organizaciones criminales de tipo mafioso vinculadas al terrorismo y al tráfico de seres humanos. Tenemos muchas dificultades para conocer bien cómo opera la delincuencia transnacional, porque nuestras fuerzas del orden son nacionales y trabajan dentro de sus propias fronteras. La Unión Europea dispone de Europol, un instrumento fundamental en la lucha contra la delincuencia organizada. Por esta razón, deseamos que Europol se convierta en una organización de la Unión Europea, sujeta al control democrático del Parlamento Europeo. Tenemos otro instrumento que se llama Interpol y que tiene su sede en mi ciudad, Lyon, en Francia. Es lamentable que las relaciones entre Europol e Interpol no estén claramente definidas. Que cada país luche contra el crimen organizado en su propia casa es una aberración. Es imperativo que los Estados miembros coordinen inmediatamente todas sus acciones para aumentar su eficacia. Para los delincuentes no hay fronteras. La propuesta de decisión marco constituye, pues, un avance hacia una cooperación más estrecha, pero creo que todavía es insuficiente. Nuestras fuerzas de policía y de información deben disponer de instrumentos simples y eficaces. Es un verdadero desafío para la Unión es un verdadero desafío para nuestros valores."@es20
"Monsieur le Président, en effet, la criminalité organisée est un vrai fléau pour nos sociétés et nos États de droit. Elle prend une telle ampleur que nous devons mettre en place des outils efficaces pour la contrer. Cette proposition de directive s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire européenne. Elle se base sur deux principes fondamentaux que nous souhaitons voir renforcer: la reconnaissance mutuelle et l'harmonisation de la définition des incriminations et des sanctions. La criminalité internationale a des réseaux dans le monde entier et il est très difficile de la combattre car elle est en général installée en dehors de l'Union, dans des pays où la loi est difficile à faire respecter, dans des pays en proie à la corruption et à la déstabilisation. Le terrorisme est très souvent financé et favorisé par la criminalité organisée. Nous avons ainsi renforcé la définition des circonstances aggravantes afin qu'elle comprenne également les organisations criminelles liées au terrorisme, liées au trafic des êtres humains et à caractère mafieux. Nous avons beaucoup de difficultés à avoir une bonne connaissance de cette criminalité transnationale, car nos forces de l'ordre sont elles-mêmes nationales et travaillent à l'intérieur de leurs propres frontières. L'Union européenne dispose d'Europol, outil central dans la lutte contre la criminalité organisée. C'est pourquoi nous souhaitons qu'Europol devienne une organisation de l'Union européenne, soumise au contrôle démocratique du Parlement européen. Nous avons également un autre outil qui s'appelle Interpol et qui se trouve dans ma propre ville, à Lyon, en France. Il est regrettable que les relations entre Europol et Interpol ne soient pas clairement définies. Lutter contre la criminalité organisée chacun chez soi, c'est une aberration! Les États membres doivent nécessairement et rapidement coordonner toutes leurs actions pour accroître l'efficacité. Pour les criminels, il n'existe pas de frontières. La proposition de décision cadre constitue donc une avancée vers une coopération plus étroite, mais c'est encore, je le crois, insuffisant. Nos forces de police et de renseignements doivent disposer d'instruments simples et efficaces. C'est un vrai défi pour l'Union, c'est un vrai défi pour nos valeurs."@et5
"Arvoisa puhemies, järjestäytynyt rikollisuus on todellinen vitsaus yhteiskunnissamme ja oikeusvaltioissamme. Se on levinnyt niin laajalle, että meidän on otettava käyttöön tehokkaita keinoja sen torjumiseksi. Tämä direktiiviehdotus on tehty Euroopan oikeudellisen yhteistyön tehostamiseksi. Se perustuu kahteen perusperiaatteeseen, joita haluaisimme tehostaa: rikosten ja rangaistusten määritelmien vastavuoroiseen tunnustamiseen ja yhdenmukaistamiseen. Kansainväliset rikollisverkostot toimivat kaikkialla maailmassa, ja niitä on erittäin vaikea torjua, sillä ne on yleensä perustettu Euroopan unionin ulkopuolella maissa, joissa lakeja on vaikea saattaa voimaan ja joita vaivaavat korruptio ja epävakaat olot. Järjestäytynyt rikollisuus rahoittaa ja suosii usein myös terrorismia. Olemmekin vahvistaneet raskauttavien asianhaarojen määritelmää, jotta sitä sovellettaisiin myös terrorismiin, ja ihmiskauppaan syyllistyviin mafian tyyppisiin rikollisjärjestöihin. Rajat ylittävän rikollisuuden toiminnasta on erittäin vaikea saada käsitystä, koska lainvalvontavirastot ovat kansallisia ja työskentelevät omien maidensa rajojen sisäpuolella. Euroopan unionilla on Europol, joka on keskeinen väline järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa toiminnassa. Toivommekin, että Europolista tulee Euroopan parlamentin demokraattisen valvonnan alainen Euroopan unionin organisaatio. Toinen toimintavälineemme on Interpol, joka sijaitsee kotikaupungissani Lyonissa Ranskassa. Valitettavasti Europolin ja Interpolin välisiä suhteita ei ole selkeästi määritelty. On järjetöntä, että kumpikin torjuu järjestäytynyttä rikollisuutta omalta maaperältään. Jäsenvaltioiden on ehdottomasti alettava nopeasti koordinoida toimiaan, jotta niistä saadaan tehokkaampia. Rikolliset eivät piittaa rajoista. Puitepäätöstä koskeva luonnos merkitsee siis edistymistä yhteistyön tiivistämisessä, mutta mielestäni sekään ei vielä riitä. Poliisivoimillamme ja tiedustelupalveluillamme on oltava käytössään yksinkertaisia ja tehokkaita toimintakeinoja. Siinä onkin todellinen haaste unionille ja arvoillemme."@fi7
"Monsieur le Président, en effet, la criminalité organisée est un vrai fléau pour nos sociétés et nos États de droit. Elle prend une telle ampleur que nous devons mettre en place des outils efficaces pour la contrer. Cette proposition de directive s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire européenne. Elle se base sur deux principes fondamentaux que nous souhaitons voir renforcer: la reconnaissance mutuelle et l'harmonisation de la définition des incriminations et des sanctions. La criminalité internationale a des réseaux dans le monde entier et il est très difficile de la combattre car elle est en général installée en dehors de l'Union, dans des pays où la loi est difficile à faire respecter, dans des pays en proie à la corruption et à la déstabilisation. Le terrorisme est très souvent financé et favorisé par la criminalité organisée. Nous avons ainsi renforcé la définition des circonstances aggravantes afin qu'elle comprenne également les organisations criminelles liées au terrorisme, liées au trafic des êtres humains et à caractère mafieux. Nous avons beaucoup de difficultés à avoir une bonne connaissance de cette criminalité transnationale, car nos forces de l'ordre sont elles-mêmes nationales et travaillent à l'intérieur de leurs propres frontières. L'Union européenne dispose d'Europol, outil central dans la lutte contre la criminalité organisée. C'est pourquoi nous souhaitons qu'Europol devienne une organisation de l'Union européenne, soumise au contrôle démocratique du Parlement européen. Nous avons également un autre outil qui s'appelle Interpol et qui se trouve dans ma propre ville, à Lyon, en France. Il est regrettable que les relations entre Europol et Interpol ne soient pas clairement définies. Lutter contre la criminalité organisée chacun chez soi, c'est une aberration! Les États membres doivent nécessairement et rapidement coordonner toutes leurs actions pour accroître l'efficacité. Pour les criminels, il n'existe pas de frontières. La proposition de décision cadre constitue donc une avancée vers une coopération plus étroite, mais c'est encore, je le crois, insuffisant. Nos forces de police et de renseignements doivent disposer d'instruments simples et efficaces. C'est un vrai défi pour l'Union, c'est un vrai défi pour nos valeurs."@hu11
". Signor Presidente, in effetti, la criminalità organizzata è un vero flagello per le nostre società e i nostri Stati di diritto. Si è diffusa a tal punto che dobbiamo attuare degli strumenti efficaci per combatterla. La presente proposta di direttiva si inserisce nell’ambito del rafforzamento della cooperazione giudiziaria europea e si basa su due principi fondamentali che desideriamo rafforzare: il mutuo riconoscimento e l’armonizzazione della definizione di reati e sanzioni. La criminalità internazionale possiede reti in tutto il mondo ed è molto difficile combatterle perché generalmente sono installate al di fuori dell’Unione europea, in paesi dove è arduo far rispettare la legge e che sono afflitti dalla corruzione e dalla destabilizzazione. Il terrorismo è troppo spesso finanziato e incoraggiato dalla criminalità organizzata. Abbiamo dunque definito in modo più severo le circostanze aggravanti in modo da includere anche le organizzazioni criminali di stampo mafioso legate al terrorismo e al traffico di esseri umani. Abbiamo molte difficoltà nel comprendere come questa criminalità transnazionale operi, perché le nostre autorità incaricate di far rispettare la legge sono organi nazionali che operano all’interno delle proprie frontiere. L’Unione europea dispone di Europol, strumento centrale nella lotta contro la criminalità organizzata. Ecco perché desideriamo che Europol diventi un’organizzazione dell’Unione europea, sotto il controllo democratico del Parlamento europeo. Disponiamo anche di un altro strumento che si chiama Interpol e che ha sede nella mia città, a Lione, in Francia. Purtroppo il rapporto tra Europol e Interpol non è stato mai chiaramente definito. E’ un’aberrazione lottare contro la criminalità organizzata ciascuno nel proprio territorio. Gli Stati membri devono coordinare con la massima urgenza e rapidità tutte le loro azioni al fine di aumentare la loro efficacia, giacché per i criminali non esistono frontiere. La proposta di decisione quadro costituisce dunque un progresso verso una cooperazione più stretta, ma credo che sia ancora insufficiente. Le nostre forze di polizia e i servizi di devono disporre di strumenti semplici ed efficaci. Si tratta di una vera e propria sfida per la nostra Unione e per i nostri valori."@it12
"Monsieur le Président, en effet, la criminalité organisée est un vrai fléau pour nos sociétés et nos États de droit. Elle prend une telle ampleur que nous devons mettre en place des outils efficaces pour la contrer. Cette proposition de directive s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire européenne. Elle se base sur deux principes fondamentaux que nous souhaitons voir renforcer: la reconnaissance mutuelle et l'harmonisation de la définition des incriminations et des sanctions. La criminalité internationale a des réseaux dans le monde entier et il est très difficile de la combattre car elle est en général installée en dehors de l'Union, dans des pays où la loi est difficile à faire respecter, dans des pays en proie à la corruption et à la déstabilisation. Le terrorisme est très souvent financé et favorisé par la criminalité organisée. Nous avons ainsi renforcé la définition des circonstances aggravantes afin qu'elle comprenne également les organisations criminelles liées au terrorisme, liées au trafic des êtres humains et à caractère mafieux. Nous avons beaucoup de difficultés à avoir une bonne connaissance de cette criminalité transnationale, car nos forces de l'ordre sont elles-mêmes nationales et travaillent à l'intérieur de leurs propres frontières. L'Union européenne dispose d'Europol, outil central dans la lutte contre la criminalité organisée. C'est pourquoi nous souhaitons qu'Europol devienne une organisation de l'Union européenne, soumise au contrôle démocratique du Parlement européen. Nous avons également un autre outil qui s'appelle Interpol et qui se trouve dans ma propre ville, à Lyon, en France. Il est regrettable que les relations entre Europol et Interpol ne soient pas clairement définies. Lutter contre la criminalité organisée chacun chez soi, c'est une aberration! Les États membres doivent nécessairement et rapidement coordonner toutes leurs actions pour accroître l'efficacité. Pour les criminels, il n'existe pas de frontières. La proposition de décision cadre constitue donc une avancée vers une coopération plus étroite, mais c'est encore, je le crois, insuffisant. Nos forces de police et de renseignements doivent disposer d'instruments simples et efficaces. C'est un vrai défi pour l'Union, c'est un vrai défi pour nos valeurs."@lt14
"Monsieur le Président, en effet, la criminalité organisée est un vrai fléau pour nos sociétés et nos États de droit. Elle prend une telle ampleur que nous devons mettre en place des outils efficaces pour la contrer. Cette proposition de directive s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire européenne. Elle se base sur deux principes fondamentaux que nous souhaitons voir renforcer: la reconnaissance mutuelle et l'harmonisation de la définition des incriminations et des sanctions. La criminalité internationale a des réseaux dans le monde entier et il est très difficile de la combattre car elle est en général installée en dehors de l'Union, dans des pays où la loi est difficile à faire respecter, dans des pays en proie à la corruption et à la déstabilisation. Le terrorisme est très souvent financé et favorisé par la criminalité organisée. Nous avons ainsi renforcé la définition des circonstances aggravantes afin qu'elle comprenne également les organisations criminelles liées au terrorisme, liées au trafic des êtres humains et à caractère mafieux. Nous avons beaucoup de difficultés à avoir une bonne connaissance de cette criminalité transnationale, car nos forces de l'ordre sont elles-mêmes nationales et travaillent à l'intérieur de leurs propres frontières. L'Union européenne dispose d'Europol, outil central dans la lutte contre la criminalité organisée. C'est pourquoi nous souhaitons qu'Europol devienne une organisation de l'Union européenne, soumise au contrôle démocratique du Parlement européen. Nous avons également un autre outil qui s'appelle Interpol et qui se trouve dans ma propre ville, à Lyon, en France. Il est regrettable que les relations entre Europol et Interpol ne soient pas clairement définies. Lutter contre la criminalité organisée chacun chez soi, c'est une aberration! Les États membres doivent nécessairement et rapidement coordonner toutes leurs actions pour accroître l'efficacité. Pour les criminels, il n'existe pas de frontières. La proposition de décision cadre constitue donc une avancée vers une coopération plus étroite, mais c'est encore, je le crois, insuffisant. Nos forces de police et de renseignements doivent disposer d'instruments simples et efficaces. C'est un vrai défi pour l'Union, c'est un vrai défi pour nos valeurs."@lv13
"Monsieur le Président, en effet, la criminalité organisée est un vrai fléau pour nos sociétés et nos États de droit. Elle prend une telle ampleur que nous devons mettre en place des outils efficaces pour la contrer. Cette proposition de directive s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire européenne. Elle se base sur deux principes fondamentaux que nous souhaitons voir renforcer: la reconnaissance mutuelle et l'harmonisation de la définition des incriminations et des sanctions. La criminalité internationale a des réseaux dans le monde entier et il est très difficile de la combattre car elle est en général installée en dehors de l'Union, dans des pays où la loi est difficile à faire respecter, dans des pays en proie à la corruption et à la déstabilisation. Le terrorisme est très souvent financé et favorisé par la criminalité organisée. Nous avons ainsi renforcé la définition des circonstances aggravantes afin qu'elle comprenne également les organisations criminelles liées au terrorisme, liées au trafic des êtres humains et à caractère mafieux. Nous avons beaucoup de difficultés à avoir une bonne connaissance de cette criminalité transnationale, car nos forces de l'ordre sont elles-mêmes nationales et travaillent à l'intérieur de leurs propres frontières. L'Union européenne dispose d'Europol, outil central dans la lutte contre la criminalité organisée. C'est pourquoi nous souhaitons qu'Europol devienne une organisation de l'Union européenne, soumise au contrôle démocratique du Parlement européen. Nous avons également un autre outil qui s'appelle Interpol et qui se trouve dans ma propre ville, à Lyon, en France. Il est regrettable que les relations entre Europol et Interpol ne soient pas clairement définies. Lutter contre la criminalité organisée chacun chez soi, c'est une aberration! Les États membres doivent nécessairement et rapidement coordonner toutes leurs actions pour accroître l'efficacité. Pour les criminels, il n'existe pas de frontières. La proposition de décision cadre constitue donc une avancée vers une coopération plus étroite, mais c'est encore, je le crois, insuffisant. Nos forces de police et de renseignements doivent disposer d'instruments simples et efficaces. C'est un vrai défi pour l'Union, c'est un vrai défi pour nos valeurs."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de georganiseerde misdaad is inderdaad een heuse plaag voor onze samenlevingen en onze rechtsstaten. De omvang ervan is zodanig gegroeid dat wij moeten zorgen voor doelmatige instrumenten ter bestrijding ervan. Dit voorstel voor een richtlijn, dat onderdeel uitmaakt van de versterking van de Europese justitiële samenwerking, is gebaseerd op twee grondbeginselen die wij graag versterkt zouden zien: de wederzijdse erkenning en de harmonisering van de definitie van delicten en sancties. De netwerken van de internationale misdaad omspannen de gehele wereld en de bestrijding ervan is buitengewoon moeilijk, daar het zenuwcentrum over het algemeen buiten de Unie ligt, in landen waar wetshandhaving moeizaam is, in landen die in de greep zijn van corruptie en instabiliteit. Terrorisme wordt zeer dikwijls door de georganiseerde misdaad gefinancierd en in de hand gewerkt. Daarom hebben we de definitie van verzwarende omstandigheden aangescherpt, opdat deze eveneens criminele organisaties omvat die terroristische doelen nastreven, die mensenhandel nastreven en die een maffioos kenmerk hebben. Het kost ons grote moeite om grip te krijgen op deze grensoverschrijdende misdaad, doordat onze met wetshandhaving belaste autoriteiten zelf nationale lichamen zijn en slechts binnen hun eigen landsgrenzen werken. De Europese Unie heeft met Europol een instrument in handen dat de speerpunt vormt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Daarom willen wij graag dat Europol een EU-organisatie wordt, die is onderworpen aan de democratische controle van het Europees Parlement. Daarnaast hebben we nog een ander instrument, dat luistert naar de naam Interpol en dat zetelt in mijn eigen stad, Lyon, in Frankrijk. Jammer genoeg zijn de verhoudingen tussen Europol en Interpol niet duidelijk omschreven. Het is een dwaling om ieder voor zich de georganiseerde misdaad te bestrijden. De lidstaten moeten dringend al hun acties coördineren voor een grotere doelmatigheid. Misdadigers kennen immers geen grenzen. Het voorstel voor een kaderbesluit vormt dus een stap vooruit naar een nauwere samenwerking. Ik denk echter niet dat dit voldoende is. Onze politie- en inlichtingendiensten moeten over eenvoudige en doeltreffende instrumenten beschikken. Dat is een heuse uitdaging voor de Unie, een heuse uitdaging voor onze waarden."@nl3
"Monsieur le Président, en effet, la criminalité organisée est un vrai fléau pour nos sociétés et nos États de droit. Elle prend une telle ampleur que nous devons mettre en place des outils efficaces pour la contrer. Cette proposition de directive s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire européenne. Elle se base sur deux principes fondamentaux que nous souhaitons voir renforcer: la reconnaissance mutuelle et l'harmonisation de la définition des incriminations et des sanctions. La criminalité internationale a des réseaux dans le monde entier et il est très difficile de la combattre car elle est en général installée en dehors de l'Union, dans des pays où la loi est difficile à faire respecter, dans des pays en proie à la corruption et à la déstabilisation. Le terrorisme est très souvent financé et favorisé par la criminalité organisée. Nous avons ainsi renforcé la définition des circonstances aggravantes afin qu'elle comprenne également les organisations criminelles liées au terrorisme, liées au trafic des êtres humains et à caractère mafieux. Nous avons beaucoup de difficultés à avoir une bonne connaissance de cette criminalité transnationale, car nos forces de l'ordre sont elles-mêmes nationales et travaillent à l'intérieur de leurs propres frontières. L'Union européenne dispose d'Europol, outil central dans la lutte contre la criminalité organisée. C'est pourquoi nous souhaitons qu'Europol devienne une organisation de l'Union européenne, soumise au contrôle démocratique du Parlement européen. Nous avons également un autre outil qui s'appelle Interpol et qui se trouve dans ma propre ville, à Lyon, en France. Il est regrettable que les relations entre Europol et Interpol ne soient pas clairement définies. Lutter contre la criminalité organisée chacun chez soi, c'est une aberration! Les États membres doivent nécessairement et rapidement coordonner toutes leurs actions pour accroître l'efficacité. Pour les criminels, il n'existe pas de frontières. La proposition de décision cadre constitue donc une avancée vers une coopération plus étroite, mais c'est encore, je le crois, insuffisant. Nos forces de police et de renseignements doivent disposer d'instruments simples et efficaces. C'est un vrai défi pour l'Union, c'est un vrai défi pour nos valeurs."@pl16
"Senhor Presidente, com efeito, a criminalidade organizada representa um verdadeiro flagelo para as nossas sociedades e os nossos Estados de direito. Assume uma tal amplitude que temos de pôr em prática instrumentos eficazes para nos opormos a ela. Esta proposta de directiva insere-se no âmbito do reforço da cooperação judicial europeia. Baseia-se em dois princípios fundamentais que pretendemos ver reforçados: o reconhecimento mútuo e a harmonização da definição das incriminações e das sanções. A criminalidade internacional possui redes no mundo inteiro e é muito difícil combatê-la pois encontra-se geralmente instalada fora da União, em países onde a lei é difícil de fazer respeitar, em países sujeitos à corrupção e à desestabilização. O terrorismo é muitas vezes financiado e favorecido pela criminalidade organizada. Reforçámos portanto a definição das circunstâncias agravantes de forma a que inclua também as organizações criminosas ligadas ao terrorismo, ligadas ao tráfico de seres humanos e de carácter mafioso. Temos muitas dificuldades em possuir boa consciência dessa criminalidade transnacional, pois as nossas forças da ordem são, pelo seu lado, nacionais e trabalham no interior das suas próprias fronteiras. A União Europeia dispõe da Europol, instrumento central da luta contra a criminalidade organizada. É por isso que pretendemos que a Europol se torne uma organização da União Europeia, sujeita ao controlo democrático do Parlamento Europeu. Possuímos também uma outra ferramenta que se chama Interpol e que tem sede na minha própria cidade, em Lyon, França. É lamentável que as relações entre a Europol e a Interpol não estejam claramente definidas. Lutar contra a criminalidade organizada cada qual na sua terra é uma aberração! Os Estados-Membros deveriam necessária e rapidamente coordenar todas as suas acções de forma a aumentar a eficácia. Para os criminosos, não existem fronteiras. A proposta de decisão-quadro representa portanto um progresso em direcção a uma cooperação mais estreita, mas, em minha opinião, é ainda insuficiente. As nossas forças de polícia e de informações têm de dispor de instrumentos simples e eficazes. Trata-se de um verdadeiro desafio para a União, trata-se de um verdadeiro desafio para os nossos valores."@pt17
"Monsieur le Président, en effet, la criminalité organisée est un vrai fléau pour nos sociétés et nos États de droit. Elle prend une telle ampleur que nous devons mettre en place des outils efficaces pour la contrer. Cette proposition de directive s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire européenne. Elle se base sur deux principes fondamentaux que nous souhaitons voir renforcer: la reconnaissance mutuelle et l'harmonisation de la définition des incriminations et des sanctions. La criminalité internationale a des réseaux dans le monde entier et il est très difficile de la combattre car elle est en général installée en dehors de l'Union, dans des pays où la loi est difficile à faire respecter, dans des pays en proie à la corruption et à la déstabilisation. Le terrorisme est très souvent financé et favorisé par la criminalité organisée. Nous avons ainsi renforcé la définition des circonstances aggravantes afin qu'elle comprenne également les organisations criminelles liées au terrorisme, liées au trafic des êtres humains et à caractère mafieux. Nous avons beaucoup de difficultés à avoir une bonne connaissance de cette criminalité transnationale, car nos forces de l'ordre sont elles-mêmes nationales et travaillent à l'intérieur de leurs propres frontières. L'Union européenne dispose d'Europol, outil central dans la lutte contre la criminalité organisée. C'est pourquoi nous souhaitons qu'Europol devienne une organisation de l'Union européenne, soumise au contrôle démocratique du Parlement européen. Nous avons également un autre outil qui s'appelle Interpol et qui se trouve dans ma propre ville, à Lyon, en France. Il est regrettable que les relations entre Europol et Interpol ne soient pas clairement définies. Lutter contre la criminalité organisée chacun chez soi, c'est une aberration! Les États membres doivent nécessairement et rapidement coordonner toutes leurs actions pour accroître l'efficacité. Pour les criminels, il n'existe pas de frontières. La proposition de décision cadre constitue donc une avancée vers une coopération plus étroite, mais c'est encore, je le crois, insuffisant. Nos forces de police et de renseignements doivent disposer d'instruments simples et efficaces. C'est un vrai défi pour l'Union, c'est un vrai défi pour nos valeurs."@sk18
"Monsieur le Président, en effet, la criminalité organisée est un vrai fléau pour nos sociétés et nos États de droit. Elle prend une telle ampleur que nous devons mettre en place des outils efficaces pour la contrer. Cette proposition de directive s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire européenne. Elle se base sur deux principes fondamentaux que nous souhaitons voir renforcer: la reconnaissance mutuelle et l'harmonisation de la définition des incriminations et des sanctions. La criminalité internationale a des réseaux dans le monde entier et il est très difficile de la combattre car elle est en général installée en dehors de l'Union, dans des pays où la loi est difficile à faire respecter, dans des pays en proie à la corruption et à la déstabilisation. Le terrorisme est très souvent financé et favorisé par la criminalité organisée. Nous avons ainsi renforcé la définition des circonstances aggravantes afin qu'elle comprenne également les organisations criminelles liées au terrorisme, liées au trafic des êtres humains et à caractère mafieux. Nous avons beaucoup de difficultés à avoir une bonne connaissance de cette criminalité transnationale, car nos forces de l'ordre sont elles-mêmes nationales et travaillent à l'intérieur de leurs propres frontières. L'Union européenne dispose d'Europol, outil central dans la lutte contre la criminalité organisée. C'est pourquoi nous souhaitons qu'Europol devienne une organisation de l'Union européenne, soumise au contrôle démocratique du Parlement européen. Nous avons également un autre outil qui s'appelle Interpol et qui se trouve dans ma propre ville, à Lyon, en France. Il est regrettable que les relations entre Europol et Interpol ne soient pas clairement définies. Lutter contre la criminalité organisée chacun chez soi, c'est une aberration! Les États membres doivent nécessairement et rapidement coordonner toutes leurs actions pour accroître l'efficacité. Pour les criminels, il n'existe pas de frontières. La proposition de décision cadre constitue donc une avancée vers une coopération plus étroite, mais c'est encore, je le crois, insuffisant. Nos forces de police et de renseignements doivent disposer d'instruments simples et efficaces. C'est un vrai défi pour l'Union, c'est un vrai défi pour nos valeurs."@sl19
". Herr talman! Den organiserade brottsligheten är i själva verket ett gissel för våra samhällen och våra konstitutionella stater. Den har fått en sådan omfattning att vi måste inrätta effektiva verktyg för att bekämpa den. Detta förslag till direktiv ingår i den generella förstärkningen av det europeiska rättsliga samarbetet. Det utgår från två grundläggande principer som vi vill stärka: ömsesidigt erkännande och harmonisering när det gäller hur brott och straff definieras. Den internationella brottslighetens nät sträcker sig över hela världen och är mycket svåra att bekämpa eftersom de vanligen är baserade utanför EU i länder där brottsbekämpningen är problematisk och korruption och instabilitet breder ut sig. Dessutom är det vanligt att kriminella organisationer finansierar och stöder terrorism. Vi har därför förstärkt definitionen av försvårande omständigheter så att den även innefattar maffialiknande kriminella organisationer med kopplingar till terrorism och människohandel. Det är mycket svårt för oss att förstå hur denna gränsöverskridande brottslighet fungerar, eftersom våra brottsbekämpande organ själva är nationella och arbetar inom sina egna gränser. EU har Europol som ett viktigt redskap i kampen mot organiserad brottslighet. Därför vill vi att Europol ska bli ett EU-organ och stå under Europaparlamentets demokratiska kontroll. Vi har också ett annat redskap, Interpol, som är beläget i min hemstad Lyon i Frankrike. Det är olyckligt att förhållandet mellan Europol och Interpol inte har klargjorts. Det är en villfarelse att varje land för sig skulle kunna bekämpa den organiserade brottsligheten på sitt eget territorium. Medlemsstaterna måste snarast samordna alla sina insatser för att öka deras effektivitet. Brottslingar känner nämligen inga gränser. Förslaget till rambeslut innebär därför ett steg mot närmare samarbete, men enligt min mening är detta ändå inte tillräckligt. Våra polisstyrkor och underrättelseorgan måste ha enkla och effektiva verktyg. Detta är en verklig utmaning för EU och dess värderingar."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Martine Roure,"5,19,15,1,18,14,11,16,13,8
"au nom du groupe PSE"5,19,15,1,18,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph