Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-10-25-Speech-2-277"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051025.21.2-277"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Firstly, I wish to underline the fact that the whole question of control and enforcement is the primary responsibility of the Member States. If the Commission receives information that there might be a breach of the i.e. of the regulations concerning the common fisheries policy, then it will investigate whether the Member States are effecting controls. The Commission carries out enquiries and it is as a result of these enquiries that infringement proceedings are initiated against Member States. This is exactly what has happened with regard to the infringement proceedings against France, Italy and Spain. It is important to underline that we were hoping to have the Mediterranean regulation adopted in the Council last month. This would have included a definition of driftnets, which are banned by the 1988 regulation. Unfortunately, the Council did not adopt this regulation last September. We will be trying our luck again soon, in the hope that we can secure a long overdue regulation governing fisheries in the Mediterranean, which would give the Commission increased powers to ensure that fisheries are carried out properly and within the limits of sustainability."@en4
lpv:translated text
"Firstly, I wish to underline the fact that the whole question of control and enforcement is the primary responsibility of the Member States. If the Commission receives information that there might be a breach of the i.e. of the regulations concerning the common fisheries policy, then it will investigate whether the Member States are effecting controls. The Commission carries out enquiries and it is as a result of these enquiries that infringement proceedings are initiated against Member States. This is exactly what has happened with regard to the infringement proceedings against France, Italy and Spain. It is important to underline that we were hoping to have the Mediterranean regulation adopted in the Council last month. This would have included a definition of driftnets, which are banned by the 1988 regulation. Unfortunately, the Council did not adopt this regulation last September. We will be trying our luck again soon, in the hope that we can secure a long overdue regulation governing fisheries in the Mediterranean, which would give the Commission increased powers to ensure that fisheries are carried out properly and within the limits of sustainability."@cs1
"For det første vil jeg gerne understrege, at hele spørgsmålet om kontrol og håndhævelse primært er medlemsstaternes ansvar. Hvis Kommissionen modtager oplysninger om, at der kan være tale om et brud på dvs. forordningerne om den fælles fiskeripolitik, vil den undersøge, om medlemsstaterne foretager kontrol. Kommissionen foretager undersøgelser, og det er på grundlag af disse undersøgelser, at der indledes overtrædelsesprocedurer mod medlemsstaterne. Det var netop det, der skete i forbindelse med overtrædelsesprocedurerne mod Frankrig, Italien og Spanien. Det er vigtigt at understrege, at vi havde håbet, at Rådet ville have vedtaget en forordning om Middelhavet i sidste måned. En sådan forordning ville have omfattet en definition af drivgarn, der blev forbudt med forordningen af 1988. Desværre vedtog Rådet ikke forordningen i september i år. Vi vil forsøge os igen i håbet om, at vi kan få vedtaget en forordning om fiskeriet i Middelhavet, der burde have været vedtaget for længe siden, og som vil give Kommissionen øgede beføjelser til at sikre, at fiskeriet udføres korrekt og inden for grænserne for bæredygtighed."@da2
". Ich möchte erstens unterstreichen, dass die ganze Frage der Kontrolle und Durchsetzung in erster Linie Aufgabe der Mitgliedstaaten ist. Erhält die Kommission Kenntnis von einer potenziellen Verletzung des gemeinsamen Besitzstandes, also von Regelungen, die die Gemeinsame Fischereipolitik betreffen, so wird sie prüfen, ob die Mitgliedstaaten entsprechende Kontrollen durchführen. Die Kommission stellt Nachforschungen an, und im Ergebnis dieser Nachforschungen wird ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die jeweiligen Mitgliedstaaten eingeleitet. So war auch das Vorgehen im Falle der Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich, Italien und Spanien. An dieser Stelle muss betont werden, dass wir eigentlich gehofft hatten, dass der Rat die Verordnung zum Mittelmeer im letzten Monat annimmt. Darin wäre eine Definition von Treibnetzen enthalten, die durch die Verordnung aus dem Jahre 1988 verboten wurden. Leider hat der Rat diese Verordnung im September nicht angenommen. In der Hoffnung, dass wir eine längst überfällige Verordnung über die Fischerei im Mittelmeer durchsetzen können, die die Kommission mit mehr Befugnissen zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Fischerei und der Wahrung der Nachhaltigkeit ausstattet, werden wir unser Glück bald erneut versuchen."@de9
"Πρώτον, θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός ότι το συνολικό ζήτημα ελέγχου και επιβολής είναι πρωταρχική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εάν η Επιτροπή λάβει πληροφορίες ότι ενδεχομένως υπάρχει παραβίαση του κεκτημένου, π.χ. των κανονισμών που αφορούν την κοινή αλιευτική πολιτική, τότε θα ερευνήσει κατά πόσον τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους. Η Επιτροπή διεξάγει έρευνες και το γεγονός ότι κινούνται διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών είναι αποτέλεσμα αυτών των ερευνών. Αυτό ακριβώς συνέβη σε σχέση με τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι ελπίζαμε πως ο κανονισμός για τη Μεσόγειο θα εγκρινόταν στο Συμβούλιο τον περασμένο μήνα. Θα περιελάμβανε έναν καθορισμό των διχτύων, τα οποία καταργούνται από τον κανονισμό του 1988. Δυστυχώς, το Συμβούλιο δεν ενέκρινε αυτόν τον κανονισμό τον περασμένο Σεπτέμβριο. Θα δοκιμάσουμε την τύχη μας και πάλι σύντομα, με την ελπίδα ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε έναν πολύ καθυστερημένο κανονισμό που θα ρυθμίζει την αλιεία στη Μεσόγειο, γεγονός το οποίο θα δώσει στην Επιτροπή αυξημένες εξουσίες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η αλιεία διεξάγεται ορθά και στα όρια της βιωσιμότητας."@el10
"En primer lugar, quiero subrayar el hecho de que toda la cuestión del control y la aplicación es principalmente responsabilidad de los Estados miembros. Si la Comisión recibe información de que pueda haber un incumplimiento del acervo, es decir, de la reglamentación referente a la Política Pesquera Común, entonces investigará si los Estados miembros efectúan controles. La Comisión realiza investigaciones y a resultas de esas investigaciones se incoan expedientes de infracción contra los Estados miembros. Eso es exactamente lo que ocurrió con los expedientes de infracción contra Francia, Italia y España. Es importante subrayar que esperábamos que el reglamento sobre el Mediterráneo fuera adoptado en el Consejo del mes pasado. En él se habría incluido una definición de las redes de deriva, que se prohíben en el reglamento de 1988. Por desgracia, el Consejo no adoptó ese reglamento el pasado septiembre. Probaremos suerte de nuevo pronto, con la esperanza de que podamos asegurar un reglamento sobre la actividad pesquera en el Mediterráneo que debería haberse adoptado hace mucho tiempo, lo que daría a la Comisión mayor poder para asegurar que la pesca se lleve a cabo de forma adecuada y dentro de los límites de la sostenibilidad."@es20
"Firstly, I wish to underline the fact that the whole question of control and enforcement is the primary responsibility of the Member States. If the Commission receives information that there might be a breach of the i.e. of the regulations concerning the common fisheries policy, then it will investigate whether the Member States are effecting controls. The Commission carries out enquiries and it is as a result of these enquiries that infringement proceedings are initiated against Member States. This is exactly what has happened with regard to the infringement proceedings against France, Italy and Spain. It is important to underline that we were hoping to have the Mediterranean regulation adopted in the Council last month. This would have included a definition of driftnets, which are banned by the 1988 regulation. Unfortunately, the Council did not adopt this regulation last September. We will be trying our luck again soon, in the hope that we can secure a long overdue regulation governing fisheries in the Mediterranean, which would give the Commission increased powers to ensure that fisheries are carried out properly and within the limits of sustainability."@et5
". Haluan aluksi tähdentää, että valvonta ja noudattaminen ovat kokonaisuudessaan ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla. Jos komission tietoon tulee, että yhteisön säännöstöä eli yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevia säännöksiä on mahdollisesti rikottu, komissio tutkii, valvovatko jäsenvaltiot toimintaa. Se suorittaa tutkimuksia ja aloittaa niiden perusteella rikkomisesta johtuvat menettelyt jäsenvaltioita vastaan. Juuri näin on käynyt Ranskaa, Italiaa ja Espanjaa vastaan aloitetuissa rikkomisesta johtuvissa menettelyissä. On tärkeä muistaa, että toivoimme neuvoston hyväksyvän Välimerta koskevan asetuksen jo viime kuussa. Siinä olisi määritelty ajoverkot, jotka ovat kiellettyjä vuoden 1988 asetuksen nojalla. Valitettavasti neuvosto ei antanut asetusta syyskuussa. Koetamme onneamme pian uudelleen siinä toivossa, että saamme Välimerelle aivan liian pitkään odotetun asetuksen kalastuksen sääntelystä, sillä näin komissiolla on entistä laajemmat valtuudet taata, että kalastusta harjoitetaan asianmukaisesti ja kestävyyden edellyttämissä rajoissa."@fi7
"Je voudrais tout d’abord souligner que ce sont principalement les États membres qui doivent assumer la responsabilité de l’ensemble de la question du contrôle et de la mise en application des règles. Si la Commission reçoit des informations indiquant une éventuelle violation de l’acquis, c’est-à-dire des règlements relatifs à la politique commune de la pêche, elle mènera une enquête afin de vérifier que les États membres effectuent des contrôles. La Commission réalise des enquêtes et c’est sur la base du résultat de ces enquêtes que des procédures d’infraction sont entamées contre des États membres. C’est exactement ce qui s’est produit en ce qui concerne les procédures d’infraction contre la France, l’Italie et l’Espagne. Il est essentiel d’insister sur le fait que nous espérions l’adoption au Conseil, le mois dernier, du règlement relatif à la Méditerranée. Celui-ci aurait inclus une définition des filets dérivants, qui font l’objet d’une interdiction par le règlement de 1998. Malheureusement, le Conseil n’a pas adopté ce règlement en septembre dernier. Nous tenterons à nouveau notre chance prochainement, en espérant pouvoir obtenir un règlement qui régit la pêche en Méditerranée et qui se fait attendre depuis longtemps, ce qui doterait la Commission de pouvoirs accrus lui permettant de veiller à ce que la pêche se déroule de manière adéquate et dans les limites de la durabilité des stocks."@fr8,8
"Firstly, I wish to underline the fact that the whole question of control and enforcement is the primary responsibility of the Member States. If the Commission receives information that there might be a breach of the i.e. of the regulations concerning the common fisheries policy, then it will investigate whether the Member States are effecting controls. The Commission carries out enquiries and it is as a result of these enquiries that infringement proceedings are initiated against Member States. This is exactly what has happened with regard to the infringement proceedings against France, Italy and Spain. It is important to underline that we were hoping to have the Mediterranean regulation adopted in the Council last month. This would have included a definition of driftnets, which are banned by the 1988 regulation. Unfortunately, the Council did not adopt this regulation last September. We will be trying our luck again soon, in the hope that we can secure a long overdue regulation governing fisheries in the Mediterranean, which would give the Commission increased powers to ensure that fisheries are carried out properly and within the limits of sustainability."@hu11
". Innanzi tutto, desidero sottolineare che tutti gli aspetti relativi al controllo e all’attuazione sono essenzialmente di competenza degli Stati membri. Se la Commissione riceve informazioni secondo cui ci potrebbe essere una violazione dell’ comunitario, ossia del regolamento relativo alla politica comune della pesca, si accerterà che gli Stati membri stiano effettuando i controlli. La Commissione svolge indagini che possono condurre all’avviamento di procedure di infrazione contro gli Stati membri. E’ esattamente questo che è avvenuto nel caso delle procedure di infrazione contro Francia, Italia e Spagna. E’ importante rilevare che speravamo che il regolamento sul Mediterraneo fosse approvato in occasione del Consiglio del mese scorso. Tale regolamento avrebbe incluso una definizione di reti derivanti, vietate ai sensi del regolamento del 1988. Purtroppo il Consiglio non ha approvato il regolamento lo scorso settembre. Avremo presto un’altra opportunità, e speriamo che sia approvato questo regolamento, atteso da tempo, volto a disciplinare le pesca nel Mediterraneo e a conferire maggiori attribuzioni alla Commissione al fine di assicurare che la pesca sia praticata in modo appropriato e nei limiti della sostenibilità."@it12
"Firstly, I wish to underline the fact that the whole question of control and enforcement is the primary responsibility of the Member States. If the Commission receives information that there might be a breach of the i.e. of the regulations concerning the common fisheries policy, then it will investigate whether the Member States are effecting controls. The Commission carries out enquiries and it is as a result of these enquiries that infringement proceedings are initiated against Member States. This is exactly what has happened with regard to the infringement proceedings against France, Italy and Spain. It is important to underline that we were hoping to have the Mediterranean regulation adopted in the Council last month. This would have included a definition of driftnets, which are banned by the 1988 regulation. Unfortunately, the Council did not adopt this regulation last September. We will be trying our luck again soon, in the hope that we can secure a long overdue regulation governing fisheries in the Mediterranean, which would give the Commission increased powers to ensure that fisheries are carried out properly and within the limits of sustainability."@lt14
"Firstly, I wish to underline the fact that the whole question of control and enforcement is the primary responsibility of the Member States. If the Commission receives information that there might be a breach of the i.e. of the regulations concerning the common fisheries policy, then it will investigate whether the Member States are effecting controls. The Commission carries out enquiries and it is as a result of these enquiries that infringement proceedings are initiated against Member States. This is exactly what has happened with regard to the infringement proceedings against France, Italy and Spain. It is important to underline that we were hoping to have the Mediterranean regulation adopted in the Council last month. This would have included a definition of driftnets, which are banned by the 1988 regulation. Unfortunately, the Council did not adopt this regulation last September. We will be trying our luck again soon, in the hope that we can secure a long overdue regulation governing fisheries in the Mediterranean, which would give the Commission increased powers to ensure that fisheries are carried out properly and within the limits of sustainability."@lv13
"Firstly, I wish to underline the fact that the whole question of control and enforcement is the primary responsibility of the Member States. If the Commission receives information that there might be a breach of the i.e. of the regulations concerning the common fisheries policy, then it will investigate whether the Member States are effecting controls. The Commission carries out enquiries and it is as a result of these enquiries that infringement proceedings are initiated against Member States. This is exactly what has happened with regard to the infringement proceedings against France, Italy and Spain. It is important to underline that we were hoping to have the Mediterranean regulation adopted in the Council last month. This would have included a definition of driftnets, which are banned by the 1988 regulation. Unfortunately, the Council did not adopt this regulation last September. We will be trying our luck again soon, in the hope that we can secure a long overdue regulation governing fisheries in the Mediterranean, which would give the Commission increased powers to ensure that fisheries are carried out properly and within the limits of sustainability."@mt15
"Ik wil graag allereerst onderstrepen dat de hele controle- en handhavingskwestie primair de verantwoordelijkheid is van de lidstaten. Indien de Commissie informatie krijgt dat er mogelijk sprake is van schending van het dat wil zeggen van de voorschriften inzake het GVB, dan zal zij onderzoeken of de lidstaten controles uitvoeren. De Commissie doet onderzoek en op basis van het resultaat van dit onderzoek worden inbreukprocedures gestart tegen lidstaten. Dat is precies wat er is gebeurd bij de inbreukprocedures tegen Frankrijk, Italië en Spanje. Het is belangrijk om te onderstrepen dat wij hadden gehoopt dat de Raad afgelopen maand de Middellandse-Zeeverordening had goedgekeurd. Hierin zou ook een definitie hebben gestaan van drijfnetten die zijn verboden door de verordening uit 1988. Helaas heeft de Raad deze verordening in september jongstleden niet goedgekeurd. Wij zullen binnenkort opnieuw ons geluk beproeven in de hoop dat wij de reglementering van het visserijbeleid in de Middellandse Zee - overigens veel te laat - kunnen regelen waarmee de Commissie meer bevoegdheden krijgt om ervoor zorg te dragen dat de visserij op een correcte en duurzame wijze plaatsvindt."@nl3
"Firstly, I wish to underline the fact that the whole question of control and enforcement is the primary responsibility of the Member States. If the Commission receives information that there might be a breach of the i.e. of the regulations concerning the common fisheries policy, then it will investigate whether the Member States are effecting controls. The Commission carries out enquiries and it is as a result of these enquiries that infringement proceedings are initiated against Member States. This is exactly what has happened with regard to the infringement proceedings against France, Italy and Spain. It is important to underline that we were hoping to have the Mediterranean regulation adopted in the Council last month. This would have included a definition of driftnets, which are banned by the 1988 regulation. Unfortunately, the Council did not adopt this regulation last September. We will be trying our luck again soon, in the hope that we can secure a long overdue regulation governing fisheries in the Mediterranean, which would give the Commission increased powers to ensure that fisheries are carried out properly and within the limits of sustainability."@pl16
"Em primeiro lugar, quero sublinhar que toda a questão do controlo e aplicação é da competência primária dos Estados-Membros. Quando a Comissão recebe informações acerca de uma possível violação do isto é, dos regulamentos relativos à política comum de pesca, trata de investigar se os Estados-Membros estão a efectuar controlos. A Comissão procede a averiguações e é em resultado dessas averiguações que são instaurados processos por infracção contra os Estados-Membros. Foi isso, exactamente, que sucedeu com os procedimentos por infracção movidos contra França, Itália e Espanha. É importante sublinhar que tínhamos a esperança de que o Conselho adoptasse o regulamento relativo à pesca no Mediterrâneo o mês passado. Ele integra uma definição do conceito de redes de deriva, arte que é proibida pelo regulamento de 1988. Infelizmente, o Conselho não adoptou esse regulamento em Setembro último. Vamos fazer uma nova tentativa em breve, na esperança de conseguirmos assegurar a entrada em vigor de um regulamento, cuja necessidade é sentida há muito, que reja a pesca no Mediterrâneo, que conferiria à Comissão poderes acrescidos para assegurar que a actividade piscatória é prosseguida de modo apropriado e dentro dos limites da sustentabilidade."@pt17
"Firstly, I wish to underline the fact that the whole question of control and enforcement is the primary responsibility of the Member States. If the Commission receives information that there might be a breach of the i.e. of the regulations concerning the common fisheries policy, then it will investigate whether the Member States are effecting controls. The Commission carries out enquiries and it is as a result of these enquiries that infringement proceedings are initiated against Member States. This is exactly what has happened with regard to the infringement proceedings against France, Italy and Spain. It is important to underline that we were hoping to have the Mediterranean regulation adopted in the Council last month. This would have included a definition of driftnets, which are banned by the 1988 regulation. Unfortunately, the Council did not adopt this regulation last September. We will be trying our luck again soon, in the hope that we can secure a long overdue regulation governing fisheries in the Mediterranean, which would give the Commission increased powers to ensure that fisheries are carried out properly and within the limits of sustainability."@sk18
"Firstly, I wish to underline the fact that the whole question of control and enforcement is the primary responsibility of the Member States. If the Commission receives information that there might be a breach of the i.e. of the regulations concerning the common fisheries policy, then it will investigate whether the Member States are effecting controls. The Commission carries out enquiries and it is as a result of these enquiries that infringement proceedings are initiated against Member States. This is exactly what has happened with regard to the infringement proceedings against France, Italy and Spain. It is important to underline that we were hoping to have the Mediterranean regulation adopted in the Council last month. This would have included a definition of driftnets, which are banned by the 1988 regulation. Unfortunately, the Council did not adopt this regulation last September. We will be trying our luck again soon, in the hope that we can secure a long overdue regulation governing fisheries in the Mediterranean, which would give the Commission increased powers to ensure that fisheries are carried out properly and within the limits of sustainability."@sl19
". Först vill jag understryka att hela frågan om kontroll och tillämpning i första hand är medlemsstaternas ansvar. Om kommissionen får veta att det eventuellt förekommer överträdelser av gemenskapslagstiftningen, det vill säga av de bestämmelser som rör den gemensamma fiskepolitiken, då kommer den att undersöka om medlemsstaterna utför kontroller. Kommissionen gör förfrågningar, och det är dessa förfrågningar som resulterar i att överträdelseförfaranden inleds mot medlemsstater. Detta är precis vad som hänt när det gäller överträdelseförfarandena mot Frankrike, Italien och Spanien. Det är viktigt att understryka att vi hade hoppats att förordningen om Medelhavet hade antagits i rådet förra månaden. Denna skulle ha inkluderat en definition av drivgarn, som är förbjudna sedan 1988. Dessvärre antog inte rådet denna förordning i september. Vi kommer att pröva vår lycka igen snart i hopp om att vi kan säkra en mycket försenad förordning om fisket i Medelhavet. Detta skulle ge kommissionen ökade befogenheter att se till att fisket genomförs på rätt sätt och inom ramen för hållbarheten."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"acquis,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph