Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-10-25-Speech-2-275"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051025.21.2-275"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". It is the responsibility of the Member States to ensure effective control, inspection and enforcement of the rules of the Common Fisheries Policy, which include a prohibition on the use of driftnets targeting highly migratory species. It is, on the other hand, the responsibility of the Commission to evaluate and monitor Member States' compliance with this obligation. For a number of years, the Commission has monitored Member States closely to ensure they are taking the necessary measures for proper control and enforcement of the driftnet prohibition. Although in the Atlantic the situation has proved to be satisfactory, in the Mediterranean serious problems persist. The last inspections carried out by Commission inspectors this summer confirmed that driftnets were currently being used in Italy, France and Spain. The Commission has already launched infringement proceedings against these Member States. Reasoned opinions were addressed to Italy and France and a letter of formal notice to Spain. The opinions and the letter from the Commission challenged the lack of proper control and enforcement by the competent authorities of the Member States concerned as regards the prohibition on driftnets. The Commission is also examining closely, on the basis of the information at its disposal, national legislation which is not, or seems not to be, in conformity with the Community probation on driftnets. To cite an example, in the infringement procedure against France the Commission challenged the compatibility with Community legislation of a French decree allowing the use by French fishermen of the thonaille, a driftnet targeting bluefin tuna. This legislation was recently annulled by the French Conseil d´État, which, in its decision, used the same arguments as the Commission had used in its reasoned opinion. I would also like to stress that, although the Commission is aware of the assertion that Almeira's surface longliner fleet has suffered a 40% reduction in catches, as stated by the honourable Member, there is no scientific evidence that such a reduction has actually occurred and that this is caused by the unfair competition attributable to non-Spanish fleets. Representatives of the Spanish fleet concerned have been asked to provide the data to support their allegation. In any case, I can confirm that the Commission will take all necessary steps in accordance with the rules of the EC Treaty and of the Common Fisheries Policy to ensure that Member States comply with the Community legislation prohibiting driftnets."@en4
lpv:translated text
"It is the responsibility of the Member States to ensure effective control, inspection and enforcement of the rules of the Common Fisheries Policy, which include a prohibition on the use of driftnets targeting highly migratory species. It is, on the other hand, the responsibility of the Commission to evaluate and monitor Member States' compliance with this obligation. For a number of years, the Commission has monitored Member States closely to ensure they are taking the necessary measures for proper control and enforcement of the driftnet prohibition. Although in the Atlantic the situation has proved to be satisfactory, in the Mediterranean serious problems persist. The last inspections carried out by Commission inspectors this summer confirmed that driftnets were currently being used in Italy, France and Spain. The Commission has already launched infringement proceedings against these Member States. Reasoned opinions were addressed to Italy and France and a letter of formal notice to Spain. The opinions and the letter from the Commission challenged the lack of proper control and enforcement by the competent authorities of the Member States concerned as regards the prohibition on driftnets. The Commission is also examining closely, on the basis of the information at its disposal, national legislation which is not, or seems not to be, in conformity with the Community probation on driftnets. To cite an example, in the infringement procedure against France the Commission challenged the compatibility with Community legislation of a French decree allowing the use by French fishermen of the thonaille, a driftnet targeting bluefin tuna. This legislation was recently annulled by the French Conseil d´État, which, in its decision, used the same arguments as the Commission had used in its reasoned opinion. I would also like to stress that, although the Commission is aware of the assertion that Almeira's surface longliner fleet has suffered a 40% reduction in catches, as stated by the honourable Member, there is no scientific evidence that such a reduction has actually occurred and that this is caused by the unfair competition attributable to non-Spanish fleets. Representatives of the Spanish fleet concerned have been asked to provide the data to support their allegation. In any case, I can confirm that the Commission will take all necessary steps in accordance with the rules of the EC Treaty and of the Common Fisheries Policy to ensure that Member States comply with the Community legislation prohibiting driftnets."@cs1
"Det er medlemsstaternes ansvar at sikre en effektiv kontrol, inspektion og håndhævelse af den fælles fiskeripolitik, der indebærer forbud mod brug af drivgarn til stærkt vandrende arter. Det er på den anden side Kommissionens ansvar at evaluere og overvåge medlemsstaternes overholdelse af denne forpligtelse. Kommissionen har i en del år overvåget medlemsstaterne nøje for at sikre, at de træffer de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af en ordentlig kontrol med og håndhævelse af forbuddet mod drivgarn. Selv om situationen har vist sig at være tilfredsstillende i Atlanterhavet, er der fortsat alvorlige problemer i Middelhavet. De seneste inspektioner, som Kommissionens inspektører udførte denne sommer, bekræftede, at drivgarn i øjeblikket anvendes i Italien, Frankrig og Spanien. Kommissionen har allerede iværksat overtrædelsesprocedurer over for disse medlemsstater. Der er blevet fremsendt begrundede udtalelser til Italien og Frankrig, og en åbningsskrivelse til Spanien. Udtalelserne og skrivelsen fra Kommissionen vedrørte medlemsstaternes kompetente myndigheders manglende kontrol med og håndhævelse af forbuddet mod drivgarn. Kommissionen er på grundlag af de oplysninger, der står til dens rådighed, ved at undersøge den nationale lovgivning, der ikke ser ud til at være i overensstemmelse med Fællesskabets forbud mod drivgarn. Eksempelvis kan nævnes, at Kommissionen i forbindelse med overtrædelsesproceduren mod Frankrig satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt en fransk administrativ forskrift, der tillader franske fiskeres brug af drivgarn til fiskeri af atlantisk tun, var i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen. Denne lovgivning blev for nylig annulleret af det franske statsråd, der i sin beslutning anvendte de samme argumenter, som Kommissionen havde anvendt i sin begrundede udtalelse. Jeg vil også gerne understrege, at Kommissionen er bekendt med påstanden om, at Almeiras langlinefartøjers fangster er faldet med 40 %, som det ærede medlem fremførte, men der findes ingen videnskabelige beviser for, at et sådant fald rent faktisk har fundet sted, og at dette er forårsaget af illoyal konkurrence, der kan tilskrives ikke-spanske fartøjer. Repræsentanter for de pågældende spanske fartøjer er blevet bedt om at fremlægge oplysninger til støtte for deres påstand. Under alle omstændigheder kan jeg bekræfte, at Kommissionen vil tage alle nødvendige skridt i medfør af EF-traktaten og den fælles fiskeripolitik til at sikre, at medlemsstaterne overholder fællesskabslovgivningen om forbud mod drivgarn."@da2
". Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, für eine wirksame Kontrolle, Inspektion und Durchsetzung der Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik zu sorgen, die unter anderem den Einsatz von Treibnetzen zum Abfischen von wandernden Fischarten verbieten. Es ist andererseits die Aufgabe der Kommission, die Erfüllung dieser Auflagen durch die Mitgliedstaaten zu evaluieren und zu überwachen. Seit einigen Jahren kontrolliert die Kommission sehr sorgfältig, ob die Mitgliedstaaten alle für die ordnungsgemäße Kontrolle und Umsetzung des Treibnetzverbots erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Obwohl sich die Lage im Atlantik als zufrieden stellend erwiesen hat, gibt es im Mittelmeer nach wie vor ernste Probleme. Die letzten von Inspektoren der Kommission im Sommer dieses Jahres durchgeführten Inspektionen bestätigten, dass in Italien, Frankreich und Spanien noch immer Treibnetze eingesetzt werden. Die Kommission hat bereits Vertragsverletzungsverfahren gegen diese Länder eingeleitet. Italien und Frankreich haben bereits eine mit Gründen versehene Stellungnahme erhalten, und Spanien haben wir ein Mahnschreiben geschickt. Mit der Stellungnahme und dem Mahnschreiben zieht die Kommission die ordnungsgemäße Kontrolle und Durchsetzung des Verbots der Treibnetzfischerei durch die zuständigen Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten in Zweifel. Auf der Grundlage der ihr vorliegenden Informationen prüft die Kommission zudem sehr aufmerksam, inwiefern einzelstaatliche Regelungen gegen das gemeinschaftliche Verbot der Treibnetzfischerei verstoßen oder zu verstoßen scheinen. So stellt die Kommission in ihrem Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich beispielsweise die Vereinbarkeit eines französischen Erlasses mit der Gemeinschaftsgesetzgebung in Frage, der französischen Fischern den Einsatz des „thonaille“ genannten Fischfanggeräts zum Fang von Blauflossenthun gestattet. Diese Regelung wurde unlängst mit denselben Argumenten, die die Kommission in ihrer begründeten Stellungnahme benutzt hatte, vom französischen Conseil d´État annulliert. Ich möchte ferner betonen, dass der Kommission zwar die Behauptung, die Langleinen-Flotte von Almería musste, wie die Abgeordnete feststellte, eine Einbuße ihrer Fangmengen um 40 % hinnehmen, bekannt ist, dass jedoch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen, die einen solchen Rückgang bestätigen und auf den unfairen Wettbewerb seitens ausländischer Flotten zurückführen würden. Vertreter der betroffenen spanischen Flotte wurden gebeten, Daten vorzulegen, die ihre Behauptung belegen. Ich kann aber auf jeden Fall bestätigen, dass die Kommission alle gemäß EG-Vertrag und der Gemeinsamen Fischereipolitik erforderlichen Schritte einleiten wird, um zu gewährleisten, dass sich die Mitgliedstaaten an die gemeinschaftlichen Vorschriften über das Verbot der Treibnetzfischerei halten."@de9
"Είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιβολή των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, στους οποίους περιλαμβάνεται η απαγόρευση της χρήσης των παρασυρόμενων διχτύων που έχουν ως στόχο άκρως μεταναστατευτικά είδη. Είναι, αφενός, αρμοδιότητα της Επιτροπής να αξιολογεί και να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρατών μελών με αυτήν την υποχρέωση. Επί σειρά ετών, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τον δέοντα έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης των παρασυρόμενων διχτύων. Παρότι στον Ατλαντικό η κατάσταση έχει αποδειχτεί ικανοποιητική, στη Μεσόγειο εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Οι τελευταίες επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν από επιθεωρητές της Επιτροπής αυτό το καλοκαίρι επιβεβαίωσαν ότι τα παρασυρόμενα δίχτυα χρησιμοποιούνταν επί του παρόντος στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Η Επιτροπή έχει ήδη κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά αυτών των κρατών μελών. Για την Ιταλία και τη Γαλλία εκδόθηκαν αιτιολογημένες γνώμες, ενώ στην Ισπανία απεστάλη επιστολή. Οι γνώμες και η επιστολή της Επιτροπής στρέφονταν κατά της έλλειψης κατάλληλου ελέγχου και επιβολής από τις αρμόδιες αρχές των ενεχόμενων κρατών μελών όσον αφορά την απαγόρευση των παρασυρόμενων διχτύων. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης στενά, βάσει της πληροφόρησης που διαθέτει, την εθνική νομοθεσία που δεν συνάδει, ή δεν φαίνεται να συνάδει, με την κοινοτική απαγόρευση για τα παρασυρόμενα δίχτυα. Για να παραθέσω ένα παράδειγμα, στη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Γαλλίας η Επιτροπή αμφισβήτησε τη συμβατότητα με την κοινοτική νομοθεσία ενός γαλλικού διατάγματος που επιτρέπει τη χρήση από τους γάλλους αλιείς του ενός παρασυρόμενου διχτύου που προορίζεται για τον τόνο. Αυτή η νομοθεσία ακυρώθηκε προσφάτως από το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο, στην απόφασή του, χρησιμοποίησε τα ίδια επιχειρήματα με τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε η Επιτροπή στην αιτιολογημένη γνωμοδότησή της. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι, παρότι η Επιτροπή είναι ενήμερη ότι ο στόλος παραγαδιών επιφανείας της Αλμέιρα σημείωσε μείωση των αλιευμάτων κατά 40%, όπως δήλωσε η αξιότιμη βουλευτής, δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι η εν λόγω μείωση συνέβη πράγματι και ότι αυτό προκλήθηκε από τον αθέμιτο ανταγωνισμό μη ισπανικών στόλων. Ζητήθηκε από εκπροσώπους του ενεχόμενου ισπανικού στόλου να παραθέσουν τα δεδομένα προκειμένου να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό τους. Εν πάση περιπτώσει, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Επιτροπή θα πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τους κανόνες της Συνθήκης ΕΚ και της κοινής αλιευτικής πολιτικής, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με την κοινοτική νομοθεσία που απαγορεύει τα παρασυρόμενα δίχτυα."@el10
"Es responsabilidad de los Estados miembros garantizar un control eficaz, la inspección y la aplicación de las normas de la Política Pesquera Común, que incluye una prohibición del uso de las redes de deriva para especies altamente migratorias. Por otro lado, es responsabilidad de la Comisión evaluar y controlar que los Estados miembros cumplan esta obligación. Durante varios años, la Comisión ha controlado de cerca a los Estados miembros para asegurar que estén tomando las medidas necesarias para un control adecuado y para que se aplique la prohibición de las redes de deriva. Aunque en el Atlántico la situación ha resultado satisfactoria, en el Mediterráneo persisten graves problemas. Las últimas inspecciones realizadas por los inspectores de la Comisión este verano han confirmado que en la actualidad se utilizan redes de deriva en Italia, Francia y España. La Comisión ya ha incoado expedientes de infracción contra esos Estados miembros. Se han dirigido dictámenes razonados a Italia y Francia y una carta de notificación formal a España. En los dictámenes y la carta, la Comisión se quejaba de la ausencia de un control adecuado y de la falta de aplicación por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros en cuestión de la prohibición de las redes de deriva. La Comisión también está examinando de cerca, basándose en la información de que dispone, la legislación nacional que no es, o parece que no es, conforme con los condicionantes de las redes de deriva. Para citar un ejemplo, en el expediente de infracción contra Francia, la Comisión puso en tela de juicio la compatibilidad con la legislación comunitaria de un decreto francés que permitía a los pescadores franceses el uso de la «thonaille», una red de deriva destinada al atún de aleta azul. Esa legislación ha sido anulada recientemente por el Consejo de Estado francés, que, en su decisión utilizó algunos de los argumentos que la Comisión había planteado en su dictamen razonado. Quiero resaltar también que, aunque la Comisión es consciente de la afirmación de que la flota de palangreros de superficie de Almería ha sufrido una reducción del 40 % de sus capturas, como ha dicho su Señoría, no existen pruebas científicas de que dicha reducción haya ocurrido realmente y de que la causa sea la competencia desleal atribuible a flotas no españolas. Se ha pedido a los representantes de la flota española en cuestión que aporten datos que demuestren su afirmación. En cualquier caso, puedo confirmar que la Comisión tomará todas las medidas necesarias de conformidad con las normas del Tratado de la CE y de la Política Pesquera Común para asegurar que los Estados miembros cumplan la legislación comunitaria que prohíbe las redes de deriva."@es20
"It is the responsibility of the Member States to ensure effective control, inspection and enforcement of the rules of the Common Fisheries Policy, which include a prohibition on the use of driftnets targeting highly migratory species. It is, on the other hand, the responsibility of the Commission to evaluate and monitor Member States' compliance with this obligation. For a number of years, the Commission has monitored Member States closely to ensure they are taking the necessary measures for proper control and enforcement of the driftnet prohibition. Although in the Atlantic the situation has proved to be satisfactory, in the Mediterranean serious problems persist. The last inspections carried out by Commission inspectors this summer confirmed that driftnets were currently being used in Italy, France and Spain. The Commission has already launched infringement proceedings against these Member States. Reasoned opinions were addressed to Italy and France and a letter of formal notice to Spain. The opinions and the letter from the Commission challenged the lack of proper control and enforcement by the competent authorities of the Member States concerned as regards the prohibition on driftnets. The Commission is also examining closely, on the basis of the information at its disposal, national legislation which is not, or seems not to be, in conformity with the Community probation on driftnets. To cite an example, in the infringement procedure against France the Commission challenged the compatibility with Community legislation of a French decree allowing the use by French fishermen of the thonaille, a driftnet targeting bluefin tuna. This legislation was recently annulled by the French Conseil d´État, which, in its decision, used the same arguments as the Commission had used in its reasoned opinion. I would also like to stress that, although the Commission is aware of the assertion that Almeira's surface longliner fleet has suffered a 40% reduction in catches, as stated by the honourable Member, there is no scientific evidence that such a reduction has actually occurred and that this is caused by the unfair competition attributable to non-Spanish fleets. Representatives of the Spanish fleet concerned have been asked to provide the data to support their allegation. In any case, I can confirm that the Commission will take all necessary steps in accordance with the rules of the EC Treaty and of the Common Fisheries Policy to ensure that Member States comply with the Community legislation prohibiting driftnets."@et5
". Jäsenvaltioiden kuuluu varmistaa, että yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä noudatetaan, valvotaan ja tarkastetaan tehokkaasti. Sääntöihin kuuluu kielto, jonka mukaan ajoverkkoja ei saa käyttää laajalti vaeltavien lajien kalastukseen. Toisaalta komission kuuluu arvioida ja seurata, miten jäsenvaltiot noudattavat tätä velvoitettaan. Komissio on seurannut jäsenvaltioita tarkkaan jo vuosien ajan varmistaakseen, että ne toteuttavat tarpeelliset toimenpiteet, jotta ajoverkkokieltoa valvotaan ja noudatetaan asianmukaisesti. Atlantin tilanne on osoittautunut tyydyttäväksi, mutta Välimerellä on edelleen vakavia ongelmia. Komission tarkastajien viime kesänä tekemissä uusimmissa tarkastuksissa vahvistui, että ajoverkkoja käytetään nykyisin Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa. Komissio on aloittanut rikkomisesta johtuvat menettelyt näitä jäsenvaltioita vastaan. Italialle ja Ranskalle on lähetetty perusteltu lausunto ja Espanjalle virallinen huomautus. Lausunnoissa ja komission kirjeessä todettiin, etteivät kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset valvo eivätkä pane asianmukaisesti täytäntöön ajoverkkoja koskevaa kieltoa. Komissio tutkii niin ikään tarkasti käytössään olevien tietojen perusteella kansallista lainsäädäntöä, joka ei ole tai ei näytä olevan yhteisön asteittaisen ajoverkkokiellon mukaista. Esimerkiksi Ranskan vastaisessa rikkomisesta johtuvassa menettelyssä komissio väitti, ettei Ranskan asetus, jonka mukaan ranskalaiset kalastajat voivat käyttää tonnikalan pyyntiin tarkoitettua thonaille-verkkoa, ole yhteisön lainsäädännön mukainen. Ranskan korkein hallinto-oikeus kumosi hiljattain kyseisen säädöksen päätöksellään, jossa se käytti samoja perusteluja kuin komissio perustellussa lausunnossaan. Vaikka komissio onkin tietoinen arvoisan jäsenen mainitsemasta väitteestä, jonka mukaan Almerian pintasiima-alusten saaliit ovat pienentyneet 40 prosenttia, haluan korostaa, ettei ole tieteellistä näyttöä saaliiden tosiasiallisesta pienentymisestä eikä siitä, että syynä olisi muiden kuin espanjalaisten kalastusalusten aiheuttama epärehellinen kilpailu. Kyseisiä Espanjan kalastuslaivaston edustajia on pyydetty toimittamaan tiedot väitteensä tueksi. Voin joka tapauksessa vakuuttaa, että komissio toteuttaa kaikki tarvittavat toimet EY:n perustamissopimuksen ja yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen mukaisesti varmistaakseen, että jäsenvaltiot noudattavat ajoverkot kieltävää yhteisön lainsäädäntöä."@fi7
"Il est de la responsabilité des États membres d’assurer avec efficacité un contrôle, une inspection et le respect des règles de la politique commune de la pêche, qui comprennent une interdiction d’utiliser les filets dérivants visant les espèces hautement migratoires. D’autre part, il appartient à la Commission d’évaluer et de contrôler l’observation de cette obligation par les États membres. Depuis plusieurs années, la Commission surveille de près les États membres afin de vérifier qu’ils prennent les mesures nécessaires à un contrôle adéquat et au respect de l’interdiction d’utiliser des filets dérivants. Bien que, dans l’Atlantique, la situation se soit avérée satisfaisante, de graves problèmes subsistent en Méditerranée. Les derniers contrôles que les inspecteurs de la Commission ont effectués cet été ont confirmé que des filets dérivants étaient actuellement utilisés en Italie, en France et en Espagne. La Commission a déjà entamé des procédures d’infraction contre ces États membres. La Commission a envoyé des avis motivés à l’Italie et à la France et une lettre de mise en demeure à l’Espagne. Les avis et la lettre de la Commission mettaient en évidence l’absence de contrôles appropriés et de mise en application des règles par les autorités compétentes des États membres visés en ce qui concerne l’interdiction des filets dérivants. Par ailleurs, la Commission examine attentivement, sur la base des informations dont elle dispose, la législation nationale qui n’est pas - ou ne semble pas - conforme à l’autorisation communautaire de filets dérivants. À titre d’exemple, dans la procédure d’infraction contre la France, la Commission a mis en question la compatibilité avec la législation communautaire d’un décret français permettant l’emploi par les pêcheurs français de la thonaille, un filet dérivant visant le thon rouge. Ce décret a été récemment abrogé par le Conseil d’État français, qui, dans sa décision, a utilisé les mêmes arguments que ceux avancés par la Commission dans son avis motivé. Je voudrais également insister sur le fait que, bien que la Commission sache que la flotte de palangre de surface a subi une perte de 40 % des captures, comme l’a déclaré l’honorable députée, il n’existe pas de preuve scientifique démontrant que cette réduction s’est réellement produite et qu’elle est due à la concurrence déloyale imputable à des flottes non espagnoles. Les représentants de la flotte espagnole concernée ont été invités à fournir les informations pouvant étayer leur affirmation. En tout cas, je peux confirmer que la Commission prendra toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions du traité instituant la CE et aux règles de la politique commune de la pêche afin de s’assurer que les États membres respectent la législation communautaire qui interdit les filets dérivants."@fr8
"It is the responsibility of the Member States to ensure effective control, inspection and enforcement of the rules of the Common Fisheries Policy, which include a prohibition on the use of driftnets targeting highly migratory species. It is, on the other hand, the responsibility of the Commission to evaluate and monitor Member States' compliance with this obligation. For a number of years, the Commission has monitored Member States closely to ensure they are taking the necessary measures for proper control and enforcement of the driftnet prohibition. Although in the Atlantic the situation has proved to be satisfactory, in the Mediterranean serious problems persist. The last inspections carried out by Commission inspectors this summer confirmed that driftnets were currently being used in Italy, France and Spain. The Commission has already launched infringement proceedings against these Member States. Reasoned opinions were addressed to Italy and France and a letter of formal notice to Spain. The opinions and the letter from the Commission challenged the lack of proper control and enforcement by the competent authorities of the Member States concerned as regards the prohibition on driftnets. The Commission is also examining closely, on the basis of the information at its disposal, national legislation which is not, or seems not to be, in conformity with the Community probation on driftnets. To cite an example, in the infringement procedure against France the Commission challenged the compatibility with Community legislation of a French decree allowing the use by French fishermen of the thonaille, a driftnet targeting bluefin tuna. This legislation was recently annulled by the French Conseil d´État, which, in its decision, used the same arguments as the Commission had used in its reasoned opinion. I would also like to stress that, although the Commission is aware of the assertion that Almeira's surface longliner fleet has suffered a 40% reduction in catches, as stated by the honourable Member, there is no scientific evidence that such a reduction has actually occurred and that this is caused by the unfair competition attributable to non-Spanish fleets. Representatives of the Spanish fleet concerned have been asked to provide the data to support their allegation. In any case, I can confirm that the Commission will take all necessary steps in accordance with the rules of the EC Treaty and of the Common Fisheries Policy to ensure that Member States comply with the Community legislation prohibiting driftnets."@hu11
". Spetta agli Stati membri assicurare efficacemente il controllo, l’ispezione e il rispetto delle regole della politica comune della pesca, tra cui la proibizione dell’uso di reti derivanti per la pesca di specie altamente migratorie. Tocca invece alla Commissione valutare e monitorare l’osservanza di tale obbligo da parte degli Strati membri. Per vari anni, la Commissione ha monitorato da vicino gli Stati membri al fine di assicurare che prendessero le misure necessarie per garantire un adeguato livello di controllo e rispetto del divieto delle reti derivanti. Se nell’Atlantico la situazione si è dimostrata soddisfacente, nel Mediterraneo sussistono tuttora gravi problemi. L’ultima ispezione condotta dagli ispettori della Commissione quest’estate ha confermato che si continuano a usare reti derivanti in Italia, Francia e Spagna. La Commissione ha già avviato procedure di infrazione contro questi Stati membri. All’Italia e alla Francia sono stati inviati dei pareri motivati, mentre è stata mandata una nota formale alla Spagna. I pareri e la nota della Commissione contestavano la mancanza di adeguati controlli e misure di esecuzione da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati per quanto attiene alla proibizione dell’uso di reti derivanti. Avvalendosi delle informazioni in suo possesso, la Commissione sta altresì esaminando attentamente la legislazione nazionale, che non è, o non sembra, conforme al divieto comunitario di uso delle reti derivanti. Per citare un esempio, nella procedura di infrazione contro la Francia, la Commissione ha contestato la conformità con la legislazione comunitaria di un decreto francese che consente l’uso da parte dei pescatori francesi della una rete derivante per la pesca del tonno rosso. Questa normativa è stata recentemente abrogata dal Consiglio di Stato francese che, nella sua decisione, ha ripreso le stesse argomentazioni contenute nel parere motivato della Commissione. Desidero inoltre sottolineare che, benché la Commissione sia consapevole dell’argomentazione secondo cui la flotta di pescherecci armati a palangaro di superficie di Almería ha subito una riduzione della catture pari al 40 per cento, come sostenuto dall’onorevole parlamentare, non sussistono prove scientifiche che dimostrino che tale calo si sia realmente verificato e che sia attribuibile alla concorrenza sleale praticata dai pescherecci non spagnoli. E’ stato chiesto ai rappresentanti della flotta spagnola interessata di fornire i dati a sostegno della loro affermazione. In ogni caso, posso confermare che la Commissione intraprenderà tutte le iniziative del caso in conformità delle regole del Trattato CE e della politica comune della pesca per assicurare che gli Stati membri si attengano alla legislazione che vieta le reti derivanti."@it12
"It is the responsibility of the Member States to ensure effective control, inspection and enforcement of the rules of the Common Fisheries Policy, which include a prohibition on the use of driftnets targeting highly migratory species. It is, on the other hand, the responsibility of the Commission to evaluate and monitor Member States' compliance with this obligation. For a number of years, the Commission has monitored Member States closely to ensure they are taking the necessary measures for proper control and enforcement of the driftnet prohibition. Although in the Atlantic the situation has proved to be satisfactory, in the Mediterranean serious problems persist. The last inspections carried out by Commission inspectors this summer confirmed that driftnets were currently being used in Italy, France and Spain. The Commission has already launched infringement proceedings against these Member States. Reasoned opinions were addressed to Italy and France and a letter of formal notice to Spain. The opinions and the letter from the Commission challenged the lack of proper control and enforcement by the competent authorities of the Member States concerned as regards the prohibition on driftnets. The Commission is also examining closely, on the basis of the information at its disposal, national legislation which is not, or seems not to be, in conformity with the Community probation on driftnets. To cite an example, in the infringement procedure against France the Commission challenged the compatibility with Community legislation of a French decree allowing the use by French fishermen of the thonaille, a driftnet targeting bluefin tuna. This legislation was recently annulled by the French Conseil d´État, which, in its decision, used the same arguments as the Commission had used in its reasoned opinion. I would also like to stress that, although the Commission is aware of the assertion that Almeira's surface longliner fleet has suffered a 40% reduction in catches, as stated by the honourable Member, there is no scientific evidence that such a reduction has actually occurred and that this is caused by the unfair competition attributable to non-Spanish fleets. Representatives of the Spanish fleet concerned have been asked to provide the data to support their allegation. In any case, I can confirm that the Commission will take all necessary steps in accordance with the rules of the EC Treaty and of the Common Fisheries Policy to ensure that Member States comply with the Community legislation prohibiting driftnets."@lt14
"It is the responsibility of the Member States to ensure effective control, inspection and enforcement of the rules of the Common Fisheries Policy, which include a prohibition on the use of driftnets targeting highly migratory species. It is, on the other hand, the responsibility of the Commission to evaluate and monitor Member States' compliance with this obligation. For a number of years, the Commission has monitored Member States closely to ensure they are taking the necessary measures for proper control and enforcement of the driftnet prohibition. Although in the Atlantic the situation has proved to be satisfactory, in the Mediterranean serious problems persist. The last inspections carried out by Commission inspectors this summer confirmed that driftnets were currently being used in Italy, France and Spain. The Commission has already launched infringement proceedings against these Member States. Reasoned opinions were addressed to Italy and France and a letter of formal notice to Spain. The opinions and the letter from the Commission challenged the lack of proper control and enforcement by the competent authorities of the Member States concerned as regards the prohibition on driftnets. The Commission is also examining closely, on the basis of the information at its disposal, national legislation which is not, or seems not to be, in conformity with the Community probation on driftnets. To cite an example, in the infringement procedure against France the Commission challenged the compatibility with Community legislation of a French decree allowing the use by French fishermen of the thonaille, a driftnet targeting bluefin tuna. This legislation was recently annulled by the French Conseil d´État, which, in its decision, used the same arguments as the Commission had used in its reasoned opinion. I would also like to stress that, although the Commission is aware of the assertion that Almeira's surface longliner fleet has suffered a 40% reduction in catches, as stated by the honourable Member, there is no scientific evidence that such a reduction has actually occurred and that this is caused by the unfair competition attributable to non-Spanish fleets. Representatives of the Spanish fleet concerned have been asked to provide the data to support their allegation. In any case, I can confirm that the Commission will take all necessary steps in accordance with the rules of the EC Treaty and of the Common Fisheries Policy to ensure that Member States comply with the Community legislation prohibiting driftnets."@lv13
"It is the responsibility of the Member States to ensure effective control, inspection and enforcement of the rules of the Common Fisheries Policy, which include a prohibition on the use of driftnets targeting highly migratory species. It is, on the other hand, the responsibility of the Commission to evaluate and monitor Member States' compliance with this obligation. For a number of years, the Commission has monitored Member States closely to ensure they are taking the necessary measures for proper control and enforcement of the driftnet prohibition. Although in the Atlantic the situation has proved to be satisfactory, in the Mediterranean serious problems persist. The last inspections carried out by Commission inspectors this summer confirmed that driftnets were currently being used in Italy, France and Spain. The Commission has already launched infringement proceedings against these Member States. Reasoned opinions were addressed to Italy and France and a letter of formal notice to Spain. The opinions and the letter from the Commission challenged the lack of proper control and enforcement by the competent authorities of the Member States concerned as regards the prohibition on driftnets. The Commission is also examining closely, on the basis of the information at its disposal, national legislation which is not, or seems not to be, in conformity with the Community probation on driftnets. To cite an example, in the infringement procedure against France the Commission challenged the compatibility with Community legislation of a French decree allowing the use by French fishermen of the thonaille, a driftnet targeting bluefin tuna. This legislation was recently annulled by the French Conseil d´État, which, in its decision, used the same arguments as the Commission had used in its reasoned opinion. I would also like to stress that, although the Commission is aware of the assertion that Almeira's surface longliner fleet has suffered a 40% reduction in catches, as stated by the honourable Member, there is no scientific evidence that such a reduction has actually occurred and that this is caused by the unfair competition attributable to non-Spanish fleets. Representatives of the Spanish fleet concerned have been asked to provide the data to support their allegation. In any case, I can confirm that the Commission will take all necessary steps in accordance with the rules of the EC Treaty and of the Common Fisheries Policy to ensure that Member States comply with the Community legislation prohibiting driftnets."@mt15
"Het is de verantwoordelijkheid van de lidstaten om effectieve controle, inspectie en handhaving van de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid te garanderen, waaronder ook het verbod op het gebruik van drijfnetten gericht op trekkende vissoorten. Aan de andere kant is het de verantwoordelijkheid van de Commissie om erop toe te zien dat de landen deze verplichtingen ook nakomen. De Commissie heeft de lidstaten een aantal jaren zeer goed gecontroleerd om ervoor te zorgen dat zij de nodige maatregelen nemen voor een correcte controle en handhaving van het drijfnetverbod. Hoewel de situatie in de Atlantische Oceaan bevredigend is gebleken, blijven er ernstige problemen bestaan in de Middellandse Zee. De laatste inspecties die deze zomer zijn uitgevoerd door inspecteurs van de Commissie bevestigen dat er momenteel drijfnetten worden gebruikt in Italië, Frankrijk en Spanje. De Commissie heeft al inbreukprocedures in gang gezet tegen deze lidstaten. Er zijn met redenen omklede adviezen gericht aan Italië en Frankrijk en er is een aanmaningsbrief aan Spanje gestuurd. In de met redenen omklede adviezen en de aanmaningsbrief van de Commissie wordt gewezen op het gebrek aan goede controle en handhaving door de bevoegde autoriteiten in de lidstaten met betrekking op het verbod op drijfnetten. De Commissie doet op basis van de informatie die haar ter beschikking staat ook nauwgezet onderzoek naar nationale wetgeving die niet in overeenstemming is of lijkt met het EG-verbod op drijfnetten. Om een voorbeeld te noemen: in de inbreukprocedure tegen Frankrijk heeft de Commissie gesteld dat een Frans besluit dat het gebruik toelaat van de thonaille, een drijfnet voor de vangst van blauwvintonijn, onverenigbaar is met de Gemeenschapswetgeving. De wetgeving is onlangs ingetrokken door de Franse Conseil d’État, die in zijn besluit dezelfde argumenten gebruikte als de Commissie in haar met redenen omkleed advies. Ik zou ook graag willen benadrukken dat, hoewel de Commissie op de hoogte is van de berichten dat de beugvissersvloot van Almería 40 procent minder vangst heeft, zoals geachte afgevaardigde zei, er geen wetenschappelijk bewijs bestaat dat er inderdaad een dergelijke vermindering heeft plaatsgevonden en dat deze vermindering wordt veroorzaakt door de oneerlijke concurrentie die toe te schrijven is aan niet-Spaanse vloten. Aan vertegenwoordigers van de betrokken Spaanse vloot is gevraagd of ze gegevens kunnen verstrekken die hun aantijging ondersteunen. In ieder geval kan ik bevestigen dat de Commissie overeenkomstig de voorschriften van het EG-Verdrag en het GVB alle noodzakelijke stappen zal nemen om ervoor te zorgen dat de lidstaten zich houden aan het EU-verbod op drijfnetten."@nl3
"It is the responsibility of the Member States to ensure effective control, inspection and enforcement of the rules of the Common Fisheries Policy, which include a prohibition on the use of driftnets targeting highly migratory species. It is, on the other hand, the responsibility of the Commission to evaluate and monitor Member States' compliance with this obligation. For a number of years, the Commission has monitored Member States closely to ensure they are taking the necessary measures for proper control and enforcement of the driftnet prohibition. Although in the Atlantic the situation has proved to be satisfactory, in the Mediterranean serious problems persist. The last inspections carried out by Commission inspectors this summer confirmed that driftnets were currently being used in Italy, France and Spain. The Commission has already launched infringement proceedings against these Member States. Reasoned opinions were addressed to Italy and France and a letter of formal notice to Spain. The opinions and the letter from the Commission challenged the lack of proper control and enforcement by the competent authorities of the Member States concerned as regards the prohibition on driftnets. The Commission is also examining closely, on the basis of the information at its disposal, national legislation which is not, or seems not to be, in conformity with the Community probation on driftnets. To cite an example, in the infringement procedure against France the Commission challenged the compatibility with Community legislation of a French decree allowing the use by French fishermen of the thonaille, a driftnet targeting bluefin tuna. This legislation was recently annulled by the French Conseil d´État, which, in its decision, used the same arguments as the Commission had used in its reasoned opinion. I would also like to stress that, although the Commission is aware of the assertion that Almeira's surface longliner fleet has suffered a 40% reduction in catches, as stated by the honourable Member, there is no scientific evidence that such a reduction has actually occurred and that this is caused by the unfair competition attributable to non-Spanish fleets. Representatives of the Spanish fleet concerned have been asked to provide the data to support their allegation. In any case, I can confirm that the Commission will take all necessary steps in accordance with the rules of the EC Treaty and of the Common Fisheries Policy to ensure that Member States comply with the Community legislation prohibiting driftnets."@pl16
"Compete aos Estados-Membros garantirem o controlo, a inspecção e o cumprimento efectivos das normas da política comum da pesca, que incluem a proibição da utilização de redes de emalhar de deriva para a pesca de espécies altamente migradoras. Por outro lado, compete à Comissão avaliar e fiscalizar o cumprimento desta obrigação por parte dos Estados-Membros. A Comissão tem vindo, há vários anos, a fiscalizar cuidadosamente os Estados-Membros para assegurar que estes adoptem as medidas necessárias a fim de garantir o controlo e a aplicação da proibição das redes de deriva. Embora, no Atlântico, a situação se apresente satisfatória, no Mediterrâneo subsistem problemas graves. As últimas inspecções efectuadas por inspectores da Comissão no Verão passado confirmaram que estão actualmente a ser utilizadas redes de emalhar de deriva em Itália, França e Espanha. A Comissão já desencadeou processos por infracção contra estes Estados-Membros. Foram enviados pareceres fundamentados a Itália e a França e uma carta de notificação a Espanha. Os pareceres e a carta da Comissão punham em dúvida que houvesse um controlo e uma aplicação eficazes por parte das autoridades competentes dos Estados-Membros em causa no que se refere à proibição das redes de emalhar de deriva. A Comissão está também a examinar atentamente, com base na informação de que dispõe, legislação nacional que não está, ou parece não estar, em conformidade com a suspensão comunitária das redes de deriva. Para citar um exemplo, no processo por infracção instaurado contra França, a Comissão contestou a compatibilidade, com a legislação comunitária, de um decreto francês que permite que os pescadores franceses utilizem a uma rede de emalhar de deriva utilizada na pesca do atum rabilho. Aquele decreto foi recentemente revogado pelo Conselho de Estado francês que, na sua decisão, utilizou os mesmos argumentos que a Comissão usara no seu parecer fundamentado. Gostaria também de frisar que, embora a Comissão tenha conhecimento da afirmação de que as capturas da frota de palangre de superfície de Almeria registaram uma quebra de 40%, tal como disse a senhora deputada, não existem provas científicas de que isso tenha efectivamente acontecido e de que tenha sido causado por concorrência desleal imputável a frotas não espanholas. Foi solicitado aos representantes da frota espanhola em causa que apresentassem dados destinados a fundamentar a sua acusação. Em qualquer caso, posso confirmar que a Comissão tomará todas as medidas necessárias, em conformidade com as normas do Tratado CE e da política comum da pesca, com vista a assegurar que os Estados-Membros cumpram a legislação comunitária que proíbe as redes de emalhar de deriva."@pt17
"It is the responsibility of the Member States to ensure effective control, inspection and enforcement of the rules of the Common Fisheries Policy, which include a prohibition on the use of driftnets targeting highly migratory species. It is, on the other hand, the responsibility of the Commission to evaluate and monitor Member States' compliance with this obligation. For a number of years, the Commission has monitored Member States closely to ensure they are taking the necessary measures for proper control and enforcement of the driftnet prohibition. Although in the Atlantic the situation has proved to be satisfactory, in the Mediterranean serious problems persist. The last inspections carried out by Commission inspectors this summer confirmed that driftnets were currently being used in Italy, France and Spain. The Commission has already launched infringement proceedings against these Member States. Reasoned opinions were addressed to Italy and France and a letter of formal notice to Spain. The opinions and the letter from the Commission challenged the lack of proper control and enforcement by the competent authorities of the Member States concerned as regards the prohibition on driftnets. The Commission is also examining closely, on the basis of the information at its disposal, national legislation which is not, or seems not to be, in conformity with the Community probation on driftnets. To cite an example, in the infringement procedure against France the Commission challenged the compatibility with Community legislation of a French decree allowing the use by French fishermen of the thonaille, a driftnet targeting bluefin tuna. This legislation was recently annulled by the French Conseil d´État, which, in its decision, used the same arguments as the Commission had used in its reasoned opinion. I would also like to stress that, although the Commission is aware of the assertion that Almeira's surface longliner fleet has suffered a 40% reduction in catches, as stated by the honourable Member, there is no scientific evidence that such a reduction has actually occurred and that this is caused by the unfair competition attributable to non-Spanish fleets. Representatives of the Spanish fleet concerned have been asked to provide the data to support their allegation. In any case, I can confirm that the Commission will take all necessary steps in accordance with the rules of the EC Treaty and of the Common Fisheries Policy to ensure that Member States comply with the Community legislation prohibiting driftnets."@sk18
"It is the responsibility of the Member States to ensure effective control, inspection and enforcement of the rules of the Common Fisheries Policy, which include a prohibition on the use of driftnets targeting highly migratory species. It is, on the other hand, the responsibility of the Commission to evaluate and monitor Member States' compliance with this obligation. For a number of years, the Commission has monitored Member States closely to ensure they are taking the necessary measures for proper control and enforcement of the driftnet prohibition. Although in the Atlantic the situation has proved to be satisfactory, in the Mediterranean serious problems persist. The last inspections carried out by Commission inspectors this summer confirmed that driftnets were currently being used in Italy, France and Spain. The Commission has already launched infringement proceedings against these Member States. Reasoned opinions were addressed to Italy and France and a letter of formal notice to Spain. The opinions and the letter from the Commission challenged the lack of proper control and enforcement by the competent authorities of the Member States concerned as regards the prohibition on driftnets. The Commission is also examining closely, on the basis of the information at its disposal, national legislation which is not, or seems not to be, in conformity with the Community probation on driftnets. To cite an example, in the infringement procedure against France the Commission challenged the compatibility with Community legislation of a French decree allowing the use by French fishermen of the thonaille, a driftnet targeting bluefin tuna. This legislation was recently annulled by the French Conseil d´État, which, in its decision, used the same arguments as the Commission had used in its reasoned opinion. I would also like to stress that, although the Commission is aware of the assertion that Almeira's surface longliner fleet has suffered a 40% reduction in catches, as stated by the honourable Member, there is no scientific evidence that such a reduction has actually occurred and that this is caused by the unfair competition attributable to non-Spanish fleets. Representatives of the Spanish fleet concerned have been asked to provide the data to support their allegation. In any case, I can confirm that the Commission will take all necessary steps in accordance with the rules of the EC Treaty and of the Common Fisheries Policy to ensure that Member States comply with the Community legislation prohibiting driftnets."@sl19
". Det är medlemsstaternas ansvar att säkra en effektiv övervakning, inspektion och tillämpning av bestämmelserna i den gemensamma fiskepolitiken, som inkluderar förbudet att använda drivgarn för att fånga långvandrande arter. Det är å andra sidan kommissionens ansvar att utvärdera och övervaka att medlemsstaterna uppfyller detta krav. Under många år har kommissionen övervakat medlemsstaterna noggrant för att se till att de vidtar de åtgärder som behövs för ordentlig kontroll och genomförande av förbudet mot drivgarn. Trots att situationen har visat sig tillfredsställande i Atlanten finns det fortfarande allvarliga problem i Medelhavet. De senaste kontroller som genomfördes av kommissionens inspektörer i somras bekräftade att drivgarn för närvarande används i Italien, Frankrike och Spanien. Kommissionen har redan inlett överträdelseförfaranden mot dessa medlemsstater. Italien och Frankrike har fått motiverade yttranden, och Spanien har fått en formell underrättelse. I yttrandena och underrättelsen invände kommissionen mot bristen på ordentlig kontroll och tillämpandet av förbudet mot drivgarn från de behöriga myndigheternas sida i berörda medlemsstater. Kommissionen granskar också noggrant, på grundval av den information som står till buds, den nationella lagstiftningen som inte, eller inte verkar, stämma överens med gemenskapens övervakning av drivgarn. För att nämna ett exempel har kommissionen i överträdelseförfarandet mot Frankrike bestridit att ett franskt dekret som tillåter att franska fiskare använder fiskeredskapet ett drivgarn för tonfiskfångst, är förenligt med gemenskapslagstiftningen. Regeringsrätten i Frankrike avskaffade nyligen denna lagstiftning, och i beslutet använde man samma argument som kommissionen har använt i sitt motiverade yttrande. Jag vill också understryka att trots att kommissionen är medveten om påståendet att Almeiras fartygsflotta för fiske med flytlinor har drabbats av en fångstminskning på 40 procent, som ledamoten nämnde, finns det inga vetenskapliga bevis på att en sådan minskning verkligen har skett och att detta har orsakats av den illojala konkurrens som kan tillskrivas icke-spanska flottor. Företrädare för den spanska flottan i fråga har ombetts lägga fram uppgifter som stöder deras påstående. I vilket fall som helst kan jag bekräfta att kommissionen kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder i enlighet med bestämmelserna i EG-fördraget och i den gemensamma fiskepolitiken för att se till att medlemsstaterna följer gemenskapens lagstiftning om förbudet mot drivgarn."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"thonaille"21,10,10,17,17,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph