Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-10-25-Speech-2-269"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051025.21.2-269"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". The Commission and the Member States are following closely all the particularities of the management of salmon stocks, an important element of which is the regulation of salmon fisheries at sea, ensuring a sufficient number of returning salmon reach the spawning grounds upstream. No less important are the regulation of river and estuarial fisheries and the maintenance of rivers in good ecological condition to ensure appropriate spawning success and the survival and growth of young salmon. But other aspects fall outside the direct competence of the common fisheries policy. An important drawback of the management of salmon fisheries at sea is that these do not target single stocks of salmon. In fact, salmon caught in these fisheries can belong to a mixture of stocks in unpredictable proportions. Another important aspect of these fisheries is that they are deeply rooted in the tradition of coastal communities of fishermen and their consequent social importance. The challenge is then to establish a balance between the conditions by which fishing may be allowed to continue and to ensure that such fishing does not undermine the sustainability of stocks in need of recovery. Member States with sea salmon fisheries have developed management strategies to address that difficult problem. Measures taken range from total prohibition to the regulation of fishing gear, in order to target better the stocks of salmon in good condition and preserve those in need of recovery. The Commission has undertaken to review the situation and examine the success of these management strategies and subsequently report to the Council and to Parliament. This work is in progress and will be completed during the coming weeks. Following the result of the above-mentioned report and the discussion both with the European institutions and with other stakeholders, the Commission will consider proposing management measures within the framework of the common fisheries policy. With regard to the reference made by the honourable Member to the use of driftnets, the Commission should clarify that the salmon driftnet fishery within the Irish 12-mile limit is not covered by the 1998 ban on the use of driftnets for highly migratory species such as tuna. The Commission would also add that the question at stake refers to stock management issues but does not directly relate to the type of gear concerned. It should therefore not be confused with the 1998 prohibition on the use of driftnets because of cetacean by-catch and which, in the Atlantic area of interest, applies only to the catching of tuna and some tuna-like species. The decision taken by the Council last year, with the full support of the European Parliament, for a progressive phasing-out and a total ban on using driftnets in the Baltic Sea as from 1 January 2008, which shall apply without any distinction on target fish species, including salmon, is aimed at protecting the extremely endangered population of harbour porpoise that remains in the Baltic Sea."@en4
lpv:translated text
"The Commission and the Member States are following closely all the particularities of the management of salmon stocks, an important element of which is the regulation of salmon fisheries at sea, ensuring a sufficient number of returning salmon reach the spawning grounds upstream. No less important are the regulation of river and estuarial fisheries and the maintenance of rivers in good ecological condition to ensure appropriate spawning success and the survival and growth of young salmon. But other aspects fall outside the direct competence of the common fisheries policy. An important drawback of the management of salmon fisheries at sea is that these do not target single stocks of salmon. In fact, salmon caught in these fisheries can belong to a mixture of stocks in unpredictable proportions. Another important aspect of these fisheries is that they are deeply rooted in the tradition of coastal communities of fishermen and their consequent social importance. The challenge is then to establish a balance between the conditions by which fishing may be allowed to continue and to ensure that such fishing does not undermine the sustainability of stocks in need of recovery. Member States with sea salmon fisheries have developed management strategies to address that difficult problem. Measures taken range from total prohibition to the regulation of fishing gear, in order to target better the stocks of salmon in good condition and preserve those in need of recovery. The Commission has undertaken to review the situation and examine the success of these management strategies and subsequently report to the Council and to Parliament. This work is in progress and will be completed during the coming weeks. Following the result of the above-mentioned report and the discussion both with the European institutions and with other stakeholders, the Commission will consider proposing management measures within the framework of the common fisheries policy. With regard to the reference made by the honourable Member to the use of driftnets, the Commission should clarify that the salmon driftnet fishery within the Irish 12-mile limit is not covered by the 1998 ban on the use of driftnets for highly migratory species such as tuna. The Commission would also add that the question at stake refers to stock management issues but does not directly relate to the type of gear concerned. It should therefore not be confused with the 1998 prohibition on the use of driftnets because of cetacean by-catch and which, in the Atlantic area of interest, applies only to the catching of tuna and some tuna-like species. The decision taken by the Council last year, with the full support of the European Parliament, for a progressive phasing-out and a total ban on using driftnets in the Baltic Sea as from 1 January 2008, which shall apply without any distinction on target fish species, including salmon, is aimed at protecting the extremely endangered population of harbour porpoise that remains in the Baltic Sea."@cs1
"Kommissionen og medlemsstaterne følger nøje alle aspekter af forvaltningen af laksebestandene, og en vigtig del heraf er regulering af laksefiskeriet til havs, der skal sikre, at et tilstrækkeligt antal laks når frem til gydepladserne i vandløbene. Det er ikke mindre vigtigt at regulere flod- og kystfiskeriet og at holde floderne i en god økologisk tilstand for at sikre en ordentlig gydning og en god overlevelse og opvoksen af lakseyngel. Andre aspekter ligger imidlertid uden for den fælles fiskeripolitiks direkte kompetence. En stor ulempe ved forvaltningen af laksefiskeriet til havs er, at dette ikke er rettet alene mod laksebestanden. Laks fanget ved dette fiskeri kan faktisk indgå i en blanding af fisk i et uforudsigeligt forhold. Et andet vigtigt aspekt ved dette fiskeri er, at det har dybe rødder i de traditionelle fiskersamfund ved kysten og følgelig har en stor social betydning. Udfordringen går derfor ud på at skabe balance mellem de betingelser, på hvilke fiskeriet fortsat kan tillades, og ønsket om at sikre, at dette fiskeri ikke underminerer bæredygtigheden af bestande, der har brug for at regenerere. Medlemsstater med laksefiskeri har udviklet forvaltningsstrategier til håndtering af dette vanskelige problem. De foranstaltninger, der er truffet, strækker sig fra et fuldstændigt forbud til en regulering af fangstredskaberne, så fiskeriet kan rettes bedre mod laksebestande i god stand, og så bestande, der har behov for at regenerere, beskyttes. Kommissionen ser på situationen og undersøger, hvor vellykkede disse forvaltningsstrategier er, og vil derefter aflægge rapport til Rådet og Parlamentet. Dette arbejde er ved at blive udført og vil blive afsluttet inden for de kommende uger. Afhængigt af resultatet af ovennævnte rapport og drøftelserne med såvel de europæiske institutioner som andre interesserede parter vil Kommissionen overveje at fremsætte forslag til forvaltningsforanstaltninger inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik. Med hensyn til det ærede medlems henvisning til brugen af drivnet understreger Kommissionen, at laksefiskeri med drivnet inden for den irske 12-milegrænse ikke er omfattet af forbuddet fra 1998 om brug af drivnet til stærkt vandrende arter som f.eks. tun. Kommissionen vil også gerne tilføje, at dette spørgsmål vedrører forvaltning af bestandene, men ikke har direkte forbindelse til den type redskaber, der anvendes. Det bør derfor ikke forveksles med forbuddet fra 1998 mod brug af drivnet på grund af bifangster af hvaler, og som i interesseområdet i Atlanterhavet kun gælder fangst af tun og nogle tunlignende arter. Den forordning, som Rådet vedtog sidste år med fuld støtte fra Parlamentet om en gradvis udfasning og et fuldstændigt forbud mod anvendelsen af drivnet i Østersøen fra 1. januar 2008, og som gælder for alle fiskearter uden undtagelse, herunder laks, har til formål at beskytte den stærkt truede bestand af marsvin, der fortsat findes i Østersøen."@da2
". Die Kommission und die Mitgliedstaaten verfolgen die Bewirtschaftung der Lachsbestände aufmerksam und bis in jedes Detail. Ein wichtiges Element ist dabei die Regelung der Lachsfischerei auf dem Meer, bei der zu sichern ist, dass eine ausreichende Anzahl von Lachsen in ihre in den Oberläufen der Flüsse gelegenen Laichgründe zurückkehrt. Nicht weniger wichtig sind die Regelung der Fischerei in Flüssen und Flussmündungen sowie die Gewährleistung guter ökologischer Bedingungen in den Flüssen, um ein erfolgreiches Ablaichen sowie Überleben und Aufwachsen der Jungfische zu ermöglichen. Doch es gibt auch andere Aspekte, die nicht in die Kompetenz der Gemeinsamen Fischereipolitik fallen. Ein großer Nachteil der Bewirtschaftung der Lachsfänge auf dem Meer besteht darin, dass diese nicht auf einzelne Lachsbestände abzielen. Es ist sogar so, dass der dabei gefangene Lachs in nicht vorhersehbarem Umfang zu Mischbeständen gehören kann. Hinzu kommt, dass diese Fischerei in der Tradition der Fischer in Küstengemeinden tief verwurzelt und damit von beträchtlicher sozialer Bedeutung ist. Die Herausforderung besteht darin, das richtige Maß zu finden zwischen der Fortsetzung des Fischfangs und der Sicherung der Nachhaltigkeit der Bestände, die sich erholen müssen. Mitgliedstaaten, die den Lachsfang als Meeresfischerei betreiben, haben entsprechende Bewirtschaftungsstrategien entwickelt, um dieses schwierige Problem anzugehen. Die Maßnahmen reichen vom totalen Verbot bis hin zur Regulierung des Fanggeräts, um gezielter die Bestände abfischen zu können, die sich in gutem Zustand befinden, und erholungsbedürftige Bestände zu schonen. Die Kommission hat sich verpflichtet, die Situation zu überprüfen und den Erfolg dieser Bewirtschaftungsstrategien zu kontrollieren, um dann dem Rat und dem Parlament Bericht zu erstatten. Diese Maßnahmen laufen und werden in den nächsten Wochen abgeschlossen. Ausgehend von den Ergebnissen des oben genannten Berichts und deren Diskussion mit den europäischen Institutionen und Betroffenen wird die Kommission die Vorlage von Vorschlägen für Bewirtschaftungsmaßnahmen im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik prüfen. Was den von der verehrten Abgeordneten erwähnten Einsatz von Treibnetzen betrifft, so muss die Kommission klarstellen, dass der Einsatz von Treibnetzen bei der Lachsfischerei innerhalb der irischen 12-Meilenzone nicht unter das 1998 aufgestellte Verbot für den Einsatz von Treibnetzen für wandernde Fischarten wie Thunfisch fällt. Hinzufügen möchte die Kommission, dass die Frage Probleme der Bestandsbewirtschaftung betrifft und sich nicht direkt auf die Art des Fanggeräts bezieht. Das sollte nicht verwechselt werden mit dem Verbot des Einsatzes von Treibnetzen aus dem Jahr 1998, das sich gegen die Walbeifänge richtet und das sich in dem Bereich des Atlantik, um den es hier geht, nur auf den Fang von Thunfisch und verwandte Arten erstreckt. Der im vergangenen Jahr vom Rat mit der vollen Unterstützung des Europäischen Parlaments gefasste Beschluss, die Treibnetzfischerei in der Ostsee schrittweise einzustellen und ab dem 1. Januar 2008 vollständig zu verbieten, und zwar unabhängig von der zu fangenden Fischart einschließlich Lachs, dient dem Schutz der extrem gefährdeten Population der Schweinswale, die es noch in der Ostsee gibt."@de9
"Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη παρακολουθούν στενά όλες τις ιδιαιτερότητες της διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων σολομού, σημαντικό στοιχείο της οποίας είναι η ρύθμιση της θαλάσσιας αλιείας σολομού, η οποία διασφαλίζει ότι επαρκής αριθμός σολομών που επιστρέφουν φτάνει στις ανάντη περιοχές ωοτοκίας. Εξίσου σημαντική είναι η ρύθμιση της ποτάμιας αλιείας και της αλιείας στις εκβολές και η διατήρηση των ποταμών σε καλή οικολογική κατάσταση, προκειμένου να διασφαλίζεται η δέουσα επιτυχία ωοτοκίας και η επιβίωση και η ανάπτυξη των νεαρών σολομών. Όμως, οι άλλες πτυχές δεν εμπίπτουν στην άμεση αρμοδιότητα της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Σημαντικό μειονέκτημα της διαχείρισης της θαλάσσιας αλιείας των σολομών είναι ότι η τελευταία δεν στοχεύει σε ενιαία αλιευτικά αποθέματα σολομού. Μάλιστα, οι σολομοί που αλιεύονται σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να ανήκουν σε ένα συνονθύλευμα αλιευμάτων σε απρόβλεπτες ποσότητες. Μια άλλη σημαντική πτυχή αυτής της αλιείας έγκειται στο γεγονός ότι είναι βαθιά ριζωμένη στις παραδόσεις των παράκτιων αλιευτικών κοινοτήτων, καθώς και στη συνακόλουθη κοινωνική σημασία τους. Η πρόκληση είναι, συνεπώς, να εδραιωθεί μια ισορροπία μεταξύ των συνθηκών μέσω των οποίων μπορεί να επιτραπεί η συνέχιση της αλίευσης και να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω αλιεία δεν υπονομεύει τη βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων τα οποία χρειάζονται αποκατάσταση. Τα κράτη μέλη τα οποία διεξάγουν θαλάσσια αλιεία σολομού έχουν αναπτύξει στρατηγικές διαχείρισης για την αντιμετώπιση αυτού του δύσκολου προβλήματος. Τα μέτρα κυμαίνονται από την ολική απαγόρευση έως τη ρύθμιση των αλιευτικών εργαλείων, προκειμένου να στοχεύσουν καλύτερα στα αλιεύματα σολομού που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να διατηρήσουν αυτά που χρειάζονται αποκατάσταση. Η Επιτροπή έχει αναλάβει να αξιολογήσει την κατάσταση και να εξετάσει την επιτυχία αυτών των στρατηγικών διαχείρισης και, ακολούθως, να ενημερώσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αυτό το έργο είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Κατόπιν του αποτελέσματος της προαναφερθείσας έκθεσης και της συζήτησης τόσο με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όσο και με τους άλλους ενδιαφερόμενους, η Επιτροπή θα εξετάσει την πρόταση μέτρων διαχείρισης στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Σε σχέση με την αναφορά που έγινε από τον αξιότιμο βουλευτή για τη χρήση των παρασυρόμενων διχτύων, η Επιτροπή οφείλει να αποσαφηνίσει ότι η αλιεία σολομού με τη χρήση παρασυρόμενων διχτύων εντός του ιρλανδικού ορίου των 12 μιλίων δεν καλύπτεται από την απαγόρευση του 1998 για τη χρήση των παρασυρόμενων διχτύων για τα άκρως μεταναστατευτικά είδη, όπως ο τόνος. Η Επιτροπή θα προσθέσει επίσης ότι το επίμαχο ζήτημα αναφέρεται στα θέματα διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων, αλλά δεν συνδέεται άμεσα με το είδος του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Πρέπει, ως εκ τούτου, να μην συγχέεται με την απαγόρευση του 1998 για τη χρήση παρασυρόμενων διχτύων λόγω του παρεμπίπτοντος αλιεύματος κητοειδών, το οποίο, στην περιοχή ενδιαφέροντος του Ατλαντικού, ισχύει μόνο για τη σύλληψη τόνων και ορισμένων σκομβροειδών. Η απόφαση η οποία ελήφθη από το Συμβούλιο πέρυσι, με την πλήρη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για σταδιακή κατάργηση και ολοκληρωτική απαγόρευση της χρήσης των παρασυρόμενων διχτύων στη Βαλτική Θάλασσα από 1ης Ιανουαρίου 2008, η οποία θα ισχύσει αδιακρίτως στα είδη ψαριών στόχων, συμπεριλαμβανομένου του σολομού, αποσκοπεί στην προστασία του εξαιρετικά απειλούμενου πληθυσμού των φαλαινών που εναπομένουν στη Βαλτική Θάλασσα."@el10
"La Comisión y los Estados miembros siguen muy de cerca todas las particularidades de la gestión de las poblaciones de salmón, de la cual es un elemento importante la regulación de la pesca del salmón en el mar, que garantiza que un número suficiente de salmones vuelvan al lugar de desove aguas arriba. No menos importante es la regulación de la pesca en ríos y estuarios y el mantenimiento de los ríos en buenas condiciones ecológicas para asegurar el éxito de la puesta y la supervivencia y el crecimiento de los salmones jóvenes. Pero hay otros aspectos que caen fuera de la competencia directa de la Política Pesquera Común. Un problema importante de la gestión de la pesca del salmón en el mar es que no afecta a una determinada población de salmón. De hecho, el salmón que se pesca en esta actividad puede pertenecer a varias poblaciones de proporciones impredecibles. Otro aspecto importante de esa actividad pesquera es que está muy arraigada en la tradición de las comunidades costeras de pescadores y, por lo tanto, tiene una gran importancia social. La dificultad es, pues, conseguir un equilibrio entre las condiciones en que se puede permitir que la pesca continúe y asegurar que dicha actividad pesquera no deteriore la sostenibilidad de las poblaciones que necesitan recuperarse. Los Estados miembros que practican la pesca de salmón en el mar han desarrollado estrategias de gestión para abordar este difícil problema. Las medidas van desde la prohibición total hasta la regulación de los artes de pesca, para que puedan centrarse mejor en las poblaciones de salmón que se hallan en buenas condiciones y preservar a las que necesitan recuperarse. La Comisión se ha comprometido a efectuar un seguimiento de la situación y examinar el resultado de esas estrategias de gestión e informar acto seguido al Consejo y al Parlamento. Este trabajo está en curso y terminará en las próximas semanas. Después del resultado del informe mencionado, y del debate tanto con las instituciones europeas como con las partes interesadas, la Comisión se planteará si debe proponer medidas de gestión en el marco de la Política Pesquera Común. En relación con la referencia que su Señoría ha hecho sobre el uso de las redes de deriva, la Comisión debe aclarar que la pesca del salmón con red de deriva dentro del límite irlandés de 12 millas no está incluida en la prohibición de 1998 sobre el uso de redes de deriva para especies altamente migratorias como el atún. La Comisión también quiere añadir que la cuestión planteada se refiere a los temas de gestión de reservas, pero no directamente al tipo de artes. Por lo tanto, no debe confundirse con la prohibición de 1998 sobre el uso de redes de deriva debido a las capturas accidentales de cetáceos y que, en la zona de interés del Atlántico, se aplica solo a las capturas de atún y algunas especies similares al atún. Con la decisión adoptada por el Consejo el año pasado, con pleno apoyo del Parlamento Europeo, de cara a una retirada progresiva y una prohibición total del uso de redes de deriva en el Mar Báltico a partir del 1 de enero de 2008, que se aplicará sin distinción de las especies a que estén destinadas, incluido el salmón, se pretende proteger a la población de marsopas de puerto que queda en el Mar Báltico y que se halla en vías de extinción."@es20
"The Commission and the Member States are following closely all the particularities of the management of salmon stocks, an important element of which is the regulation of salmon fisheries at sea, ensuring a sufficient number of returning salmon reach the spawning grounds upstream. No less important are the regulation of river and estuarial fisheries and the maintenance of rivers in good ecological condition to ensure appropriate spawning success and the survival and growth of young salmon. But other aspects fall outside the direct competence of the common fisheries policy. An important drawback of the management of salmon fisheries at sea is that these do not target single stocks of salmon. In fact, salmon caught in these fisheries can belong to a mixture of stocks in unpredictable proportions. Another important aspect of these fisheries is that they are deeply rooted in the tradition of coastal communities of fishermen and their consequent social importance. The challenge is then to establish a balance between the conditions by which fishing may be allowed to continue and to ensure that such fishing does not undermine the sustainability of stocks in need of recovery. Member States with sea salmon fisheries have developed management strategies to address that difficult problem. Measures taken range from total prohibition to the regulation of fishing gear, in order to target better the stocks of salmon in good condition and preserve those in need of recovery. The Commission has undertaken to review the situation and examine the success of these management strategies and subsequently report to the Council and to Parliament. This work is in progress and will be completed during the coming weeks. Following the result of the above-mentioned report and the discussion both with the European institutions and with other stakeholders, the Commission will consider proposing management measures within the framework of the common fisheries policy. With regard to the reference made by the honourable Member to the use of driftnets, the Commission should clarify that the salmon driftnet fishery within the Irish 12-mile limit is not covered by the 1998 ban on the use of driftnets for highly migratory species such as tuna. The Commission would also add that the question at stake refers to stock management issues but does not directly relate to the type of gear concerned. It should therefore not be confused with the 1998 prohibition on the use of driftnets because of cetacean by-catch and which, in the Atlantic area of interest, applies only to the catching of tuna and some tuna-like species. The decision taken by the Council last year, with the full support of the European Parliament, for a progressive phasing-out and a total ban on using driftnets in the Baltic Sea as from 1 January 2008, which shall apply without any distinction on target fish species, including salmon, is aimed at protecting the extremely endangered population of harbour porpoise that remains in the Baltic Sea."@et5
". Komissio ja jäsenvaltiot seuraavat tarkasti kaikkia lohikantojen hyödyntämisen erityispiirteitä, ja yksi tärkeä osa on lohen merikalastuksen sääntely. Sen avulla varmistetaan, että riittävä määrä lohia nousee jokiin kutupaikoilleen. Yhtä tärkeitä ovat joki- ja suistokalastuksen sääntely ja jokien hyvän ekologisen kunnon ylläpitäminen, jotta kutu onnistuu ja lohenpoikaset säilyvät hengissä ja kasvavat. Yhteisen kalastuspolitiikan välittömän toimivallan ulkopuolelle jää kuitenkin muita seikkoja. Lohen merikalastuksen hallinnan merkittävä haittapuoli on, ettei sitä voida kohdistaa mihinkään yksittäiseen lohikantaan. Tällä tavoin kalastettavat lohet voivat kuulua eri kantoihin ennalta arvaamattomissa suhteissa. Tämän kalastuksen toinen tärkeä piirre on, että se on juurtunut syvälle rannikkojen kalastajayhteisöjen perinteisiin. Sillä on siis suuri sosiaalinen merkitys. Haasteellisena tehtävänä on näin ollen löytää tasapaino kalastuksen jatkumisen mahdollistavien ehtojen välillä ja varmistaa, ettei tällainen kalastus heikennä elvyttämistarpeessa olevien kalavarojen kestävyyttä. Lohenkalastusta harjoittavat jäsenvaltiot ovat kehittäneet hyödyntämisstrategioita tähän vaikeaan ongelmaan. Toteutetut toimenpiteet ulottuvat täydellisestä kalastuskiellosta aina pyydysten sääntelyyn, ja niiden tarkoituksena on kohdistaa pyynti hyväkuntoisiin lohikantoihin ja suojella elvytettäviä kantoja. Komissio on sitoutunut tarkistamaan tilanteen ja tutkimaan hyödyntämisstrategioiden onnistumista sekä antamaan sen jälkeen kertomuksen neuvostolle ja parlamentille. Työ edistyy, ja se saadaan valmiiksi lähiviikkoina. Edellä mainitun kertomuksen tulosten sekä Euroopan unionin toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa käytävien keskustelujen perusteella komissio harkitsee hoitotoimenpide-ehdotuksia yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa. Arvoisan jäsenen mainitsemasta ajoverkkojen käytöstä komission on tarkennettava, että vuonna 1998 säädetty laajasti vaeltavien kalalajien, kuten tonnikalan, ajoverkkopyyntikielto ei koske Irlannin 12 mailin vyöhykkeellä tapahtuvaa lohen ajoverkkokalastusta. Komissio haluaa niin ikään lisätä, että käsiteltävässä kysymyksessä viitataan kantojen hyödyntämistä koskeviin asioihin, mutta se ei suoraan liity käytettyyn pyydystyyppiin. Sitä ei tule sekoittaa vuoden 1998 ajoverkkokieltoon, jonka syynä ovat tahattomat valassaalit ja joka Atlantin alueen osalta koskee ainoastaan tonnikalan ja sille läheisten lajien pyyntiä. Neuvoston viimevuotinen päätös, jota Euroopan parlamentti tuki täysin, koskee ajoverkkojen käytön asteittaista vähentämistä ja täydellistä kieltämistä Itämerellä 1. tammikuuta 2008 alkaen. Sitä sovelletaan pyydettäviä kalalajeja erottelematta, siis myös loheen. Päätöksen tarkoituksena on suojella Itämeressä vielä elävää erittäin uhanalaista pyöriäiskantaa."@fi7
"La Commission et les États membres suivent attentivement toutes les particularités de la gestion des stocks de saumon, dont un élément essentiel est la réglementation de la pêche au saumon en mer, garantissant qu’un nombre suffisant de saumons remontant le courant atteignent les frayères en amont. Des éléments non moins importants incluent la réglementation de la pêche en rivière et dans les estuaires et le maintien des rivières dans de bonnes conditions écologiques afin de garantir la réussite du frai, ainsi que la survie et la croissance des jeunes saumons. Mais d’autres aspects ne relèvent pas de la compétence de la politique commune de la pêche. Un inconvénient majeur de la gestion des pêcheries de saumon en mer est qu’elles ne ciblent pas des stocks uniques de saumon. En réalité, les saumons pris dans ces pêcheries peuvent appartenir à une combinaison de stocks dans des proportions imprévisibles. Un autre aspect crucial de ces pêcheries est qu’elles sont profondément attachées à la tradition des communautés côtières de pêcheurs, qui revêt donc une importance sociale. Par conséquent, le défi consiste à trouver un équilibre entre les conditions auxquelles l’on peut autoriser la poursuite de la pêche et la garantie que cette pêche ne compromet pas la durabilité des stocks nécessitant des mesures de reconstitution. Les États membres qui disposent de pêcheries de saumon en mer ont élaboré des stratégies de gestion afin de faire face à ce problème épineux. Les mesures adoptées vont de l’interdiction totale à la réglementation des engins de pêche, dans le but de mieux cibler les stocks de saumon en bonne santé et de préserver les stocks nécessitant des mesures de reconstitution. La Commission s’est engagée à examiner la situation et la réussite de ces stratégies de gestion, puis à présenter un rapport au Conseil et au Parlement. Ce travail est en cours et sera terminé au cours de ces prochaines semaines. En fonction du résultat du rapport que je viens de mentionner et de la discussion menée tant avec les institutions européennes qu’avec d’autres parties intéressées, la Commission envisagera de proposer des mesures de gestion dans le cadre de la politique commune de la pêche. Quant à l’utilisation de filets dérivants auxquels l’honorable députée a fait référence, la Commission tient à préciser que la pêche au saumon à l’aide de filets dérivants en deçà de la limite des 12 milles marins en Irlande n’est pas concernée par l’interdiction de 1998 sur l’emploi de filets dérivants pour les espèces hautement migratoires, comme le thon. La Commission voudrait également ajouter que la question posée concerne la gestion des stocks, mais n’est pas directement liée au type d’engin concerné. Il ne faut donc pas la confondre avec l’interdiction de 1998 d’utiliser des filets dérivants en raison de prises accessoires de cétacés, qui, en ce qui concerne l’Atlantique, s’applique uniquement aux prises de thon et de certaines espèces voisines. Le Conseil a adopté l’année dernière, avec le soutien sans réserve du Parlement européen, une décision visant à éliminer progressivement et à interdire totalement l’utilisation de filets dérivants en mer Baltique à partir du 1er janvier 2008, ces mesures s’appliquant sans distinction aux prises d’espèces visées, y compris le saumon. Cette décision a pour but de protéger la population de marsouins restant en mer Baltique et menacée d’extinction."@fr8
"The Commission and the Member States are following closely all the particularities of the management of salmon stocks, an important element of which is the regulation of salmon fisheries at sea, ensuring a sufficient number of returning salmon reach the spawning grounds upstream. No less important are the regulation of river and estuarial fisheries and the maintenance of rivers in good ecological condition to ensure appropriate spawning success and the survival and growth of young salmon. But other aspects fall outside the direct competence of the common fisheries policy. An important drawback of the management of salmon fisheries at sea is that these do not target single stocks of salmon. In fact, salmon caught in these fisheries can belong to a mixture of stocks in unpredictable proportions. Another important aspect of these fisheries is that they are deeply rooted in the tradition of coastal communities of fishermen and their consequent social importance. The challenge is then to establish a balance between the conditions by which fishing may be allowed to continue and to ensure that such fishing does not undermine the sustainability of stocks in need of recovery. Member States with sea salmon fisheries have developed management strategies to address that difficult problem. Measures taken range from total prohibition to the regulation of fishing gear, in order to target better the stocks of salmon in good condition and preserve those in need of recovery. The Commission has undertaken to review the situation and examine the success of these management strategies and subsequently report to the Council and to Parliament. This work is in progress and will be completed during the coming weeks. Following the result of the above-mentioned report and the discussion both with the European institutions and with other stakeholders, the Commission will consider proposing management measures within the framework of the common fisheries policy. With regard to the reference made by the honourable Member to the use of driftnets, the Commission should clarify that the salmon driftnet fishery within the Irish 12-mile limit is not covered by the 1998 ban on the use of driftnets for highly migratory species such as tuna. The Commission would also add that the question at stake refers to stock management issues but does not directly relate to the type of gear concerned. It should therefore not be confused with the 1998 prohibition on the use of driftnets because of cetacean by-catch and which, in the Atlantic area of interest, applies only to the catching of tuna and some tuna-like species. The decision taken by the Council last year, with the full support of the European Parliament, for a progressive phasing-out and a total ban on using driftnets in the Baltic Sea as from 1 January 2008, which shall apply without any distinction on target fish species, including salmon, is aimed at protecting the extremely endangered population of harbour porpoise that remains in the Baltic Sea."@hu11
". La Commissione e gli Stati membri seguono da vicino tutte le specificità della gestione degli di salmone, che include l’importante questione della regolamentazione della pesca del salmone in mare e assicura che un numero sufficiente dei salmoni che risalgono la corrente raggiunga le zone di riproduzione a monte. Rivestono altrettanta importanza la regolazione del fiume e della pesca nell’estuario, nonché il mantenimento dei corsi d’acqua in buone condizioni ecologiche al fine di assicurare il successo della riproduzione, la sopravvivenza e la crescita degli avannotti di salmone. Gli altri aspetti, tuttavia, esulano dalla competenza diretta della politica comune della pesca. Un considerevole inconveniente della gestione della pesca del salmone in mare è rappresentato dal fatto che non si riferisce a singoli di salmone. In effetti, i salmoni catturati nell’ambito di questo tipo di pesca possono appartenere a una miscela di dalle proporzioni imprevedibili. Un altro aspetto rilevante di questo tipo di pesca è che è molto radicato nelle tradizioni delle comunità costiere di pescatori e ha quindi importanti implicazioni sociali. La sfida risiede quindi nello stabilire un equilibrio tra le condizioni alle quali si può consentire la continuazione di tale pesca e la certezza che non comprometta la sostenibilità delle risorse che necessitano di ripristino. Gli Stati membri che praticano la pesca al salmone hanno sviluppato delle strategie di gestione per affrontare questo difficile problema. Le misure prese vanno dalla proibizione totale alla regolamentazione degli attrezzi di pesca, al fine di circoscrivere meglio le catture agli di salmone in buone condizioni e preservare quelli che devono essere ripristinati. La Commissione si è impegnata a rivedere la situazione e ad esaminare il risultato di queste strategie di gestione, per riferire successivamente al Consiglio e al Parlamento. Il lavoro è ancora in corso e sarà completato nelle prossime settimane. In seguito alla relazione summenzionata e alla discussione con le Istituzioni europee e con le altre parti interessate, la Commissione considererà l’eventualità di proporre delle misure di gestione nel quadro della politica comune della pesca. Per quanto attiene al riferimento fatto dall’onorevole parlamentare all’uso delle reti derivanti, la Commissione desidera chiarire che la pesca del salmone con tali reti all’interno del limite irlandese delle 12 miglia non è contemplata dal divieto del 1998 dell’uso delle reti derivanti per le specie altamente migratorie, come il tonno. Alla Commissione preme inoltre aggiungere che la questione di cui stiamo discutendo riguarda alcuni aspetti di gestione degli ma non si riferisce direttamente al tipo di attrezzo di pesca utilizzato. Non va quindi confusa con il divieto del 1998 dell’uso di reti derivanti dovuto alle catture accessorie di cetacei che, nell’area atlantica in questione, si applica soltanto alle catture di tonno e di altre specie analoghe. La decisione presa dal Consiglio l’anno scorso, con il pieno sostegno del Parlamento europeo, che prevede un’eliminazione progressiva e un divieto totale dell’uso di reti derivanti nel Mar Baltico dal 1° gennaio 2008 e che si applicherà senza distinzione di specie ittiche, con l’inclusione pertanto del salmone, si propone di proteggere la popolazione di focene ancora esistente nel Mar Baltico, che verte in condizioni molto critiche."@it12
"The Commission and the Member States are following closely all the particularities of the management of salmon stocks, an important element of which is the regulation of salmon fisheries at sea, ensuring a sufficient number of returning salmon reach the spawning grounds upstream. No less important are the regulation of river and estuarial fisheries and the maintenance of rivers in good ecological condition to ensure appropriate spawning success and the survival and growth of young salmon. But other aspects fall outside the direct competence of the common fisheries policy. An important drawback of the management of salmon fisheries at sea is that these do not target single stocks of salmon. In fact, salmon caught in these fisheries can belong to a mixture of stocks in unpredictable proportions. Another important aspect of these fisheries is that they are deeply rooted in the tradition of coastal communities of fishermen and their consequent social importance. The challenge is then to establish a balance between the conditions by which fishing may be allowed to continue and to ensure that such fishing does not undermine the sustainability of stocks in need of recovery. Member States with sea salmon fisheries have developed management strategies to address that difficult problem. Measures taken range from total prohibition to the regulation of fishing gear, in order to target better the stocks of salmon in good condition and preserve those in need of recovery. The Commission has undertaken to review the situation and examine the success of these management strategies and subsequently report to the Council and to Parliament. This work is in progress and will be completed during the coming weeks. Following the result of the above-mentioned report and the discussion both with the European institutions and with other stakeholders, the Commission will consider proposing management measures within the framework of the common fisheries policy. With regard to the reference made by the honourable Member to the use of driftnets, the Commission should clarify that the salmon driftnet fishery within the Irish 12-mile limit is not covered by the 1998 ban on the use of driftnets for highly migratory species such as tuna. The Commission would also add that the question at stake refers to stock management issues but does not directly relate to the type of gear concerned. It should therefore not be confused with the 1998 prohibition on the use of driftnets because of cetacean by-catch and which, in the Atlantic area of interest, applies only to the catching of tuna and some tuna-like species. The decision taken by the Council last year, with the full support of the European Parliament, for a progressive phasing-out and a total ban on using driftnets in the Baltic Sea as from 1 January 2008, which shall apply without any distinction on target fish species, including salmon, is aimed at protecting the extremely endangered population of harbour porpoise that remains in the Baltic Sea."@lt14
"The Commission and the Member States are following closely all the particularities of the management of salmon stocks, an important element of which is the regulation of salmon fisheries at sea, ensuring a sufficient number of returning salmon reach the spawning grounds upstream. No less important are the regulation of river and estuarial fisheries and the maintenance of rivers in good ecological condition to ensure appropriate spawning success and the survival and growth of young salmon. But other aspects fall outside the direct competence of the common fisheries policy. An important drawback of the management of salmon fisheries at sea is that these do not target single stocks of salmon. In fact, salmon caught in these fisheries can belong to a mixture of stocks in unpredictable proportions. Another important aspect of these fisheries is that they are deeply rooted in the tradition of coastal communities of fishermen and their consequent social importance. The challenge is then to establish a balance between the conditions by which fishing may be allowed to continue and to ensure that such fishing does not undermine the sustainability of stocks in need of recovery. Member States with sea salmon fisheries have developed management strategies to address that difficult problem. Measures taken range from total prohibition to the regulation of fishing gear, in order to target better the stocks of salmon in good condition and preserve those in need of recovery. The Commission has undertaken to review the situation and examine the success of these management strategies and subsequently report to the Council and to Parliament. This work is in progress and will be completed during the coming weeks. Following the result of the above-mentioned report and the discussion both with the European institutions and with other stakeholders, the Commission will consider proposing management measures within the framework of the common fisheries policy. With regard to the reference made by the honourable Member to the use of driftnets, the Commission should clarify that the salmon driftnet fishery within the Irish 12-mile limit is not covered by the 1998 ban on the use of driftnets for highly migratory species such as tuna. The Commission would also add that the question at stake refers to stock management issues but does not directly relate to the type of gear concerned. It should therefore not be confused with the 1998 prohibition on the use of driftnets because of cetacean by-catch and which, in the Atlantic area of interest, applies only to the catching of tuna and some tuna-like species. The decision taken by the Council last year, with the full support of the European Parliament, for a progressive phasing-out and a total ban on using driftnets in the Baltic Sea as from 1 January 2008, which shall apply without any distinction on target fish species, including salmon, is aimed at protecting the extremely endangered population of harbour porpoise that remains in the Baltic Sea."@lv13
"The Commission and the Member States are following closely all the particularities of the management of salmon stocks, an important element of which is the regulation of salmon fisheries at sea, ensuring a sufficient number of returning salmon reach the spawning grounds upstream. No less important are the regulation of river and estuarial fisheries and the maintenance of rivers in good ecological condition to ensure appropriate spawning success and the survival and growth of young salmon. But other aspects fall outside the direct competence of the common fisheries policy. An important drawback of the management of salmon fisheries at sea is that these do not target single stocks of salmon. In fact, salmon caught in these fisheries can belong to a mixture of stocks in unpredictable proportions. Another important aspect of these fisheries is that they are deeply rooted in the tradition of coastal communities of fishermen and their consequent social importance. The challenge is then to establish a balance between the conditions by which fishing may be allowed to continue and to ensure that such fishing does not undermine the sustainability of stocks in need of recovery. Member States with sea salmon fisheries have developed management strategies to address that difficult problem. Measures taken range from total prohibition to the regulation of fishing gear, in order to target better the stocks of salmon in good condition and preserve those in need of recovery. The Commission has undertaken to review the situation and examine the success of these management strategies and subsequently report to the Council and to Parliament. This work is in progress and will be completed during the coming weeks. Following the result of the above-mentioned report and the discussion both with the European institutions and with other stakeholders, the Commission will consider proposing management measures within the framework of the common fisheries policy. With regard to the reference made by the honourable Member to the use of driftnets, the Commission should clarify that the salmon driftnet fishery within the Irish 12-mile limit is not covered by the 1998 ban on the use of driftnets for highly migratory species such as tuna. The Commission would also add that the question at stake refers to stock management issues but does not directly relate to the type of gear concerned. It should therefore not be confused with the 1998 prohibition on the use of driftnets because of cetacean by-catch and which, in the Atlantic area of interest, applies only to the catching of tuna and some tuna-like species. The decision taken by the Council last year, with the full support of the European Parliament, for a progressive phasing-out and a total ban on using driftnets in the Baltic Sea as from 1 January 2008, which shall apply without any distinction on target fish species, including salmon, is aimed at protecting the extremely endangered population of harbour porpoise that remains in the Baltic Sea."@mt15
"De Commissie en de lidstaten volgen alle bijzonderheden omtrent het beheer van de zalmbestanden op de voet. De regulering van de zalmvisserij op zee is daarbij een belangrijk element om te garanderen dat genoeg zalm de stroomopwaarts gelegen paaigebieden kan bereiken. Niet minder belangrijk is de regulering van de bevissing van rivieren en riviermonden en goed ecologisch onderhoud van de rivieren om het paaien succesvol te laten verlopen en de overlevingskans en groei van de jonge zalm te garanderen. Andere aspecten vallen echter buiten de directe bevoegdheid van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Een belangrijk bezwaar bij het beheer van de zalmvisserij op zee is dat je je niet kunt richten op een enkel zalmbestand. De zalm die hierbij wordt gevangen kan in feite tot verschillende bestanden van onvoorspelbare omvang behoren. Een ander belangrijk aspect van deze visserij is dat zij sterk geworteld is in de traditie van de vissersgemeenschappen met het bijbehorende sociale belang. De uitdaging is daarom om een balans te vinden tussen de voorwaarden waaronder de visserij kan blijven plaatsvinden en de garantie dat deze bevissing de duurzaamheid van de bestanden die herstel nodig hebben niet ondermijnt. Lidstaten met zalmvisserij hebben beleidstrategieën ontwikkeld om dit moeilijke probleem aan te pakken. De genomen maatregelen variëren van een totaalverbod tot regulering van het visgereedschap om ervoor te zorgen dat de zalmbestanden in goede conditie blijven en zich kunnen herstellen. De Commissie is een onderzoek gestart naar de situatie waarbij wordt bekeken hoe succesvol deze beleidstrategieën zijn, waarna verslag zal worden uitgebracht aan de Raad en het Parlement. Dit onderzoek vindt nu plaats en zal in de komende weken worden afgerond. Volgend op de uitslag van bovengenoemd verslag en de discussie met zowel de Europese instellingen als andere belanghebbenden, zal de Commissie overwegen om beleidsmaatregelen voor te stellen binnen het kader van het GVB. Met betrekking tot de verwijzing van geachte afgevaardigde naar het gebruik van drijfnetten, moet de Commissie verduidelijken dat zalmvisserij met drijfnetten binnen de Ierse 12-mijlszone niet valt onder het verbod op het gebruik van drijfnetten bij sterk migrerende vissoorten zoals tonijn uit 1998. De Commissie wil er ook graag aan toevoegen dat de kwestie hier bestandsbeheer betreft maar niet direct verband houdt met het visserijgereedschap dat wordt gebruikt. Daarom zou er geen verwarring moeten ontstaan met het verbod op het gebruik van drijfnetten waar walvisachtigen in verstrikt kunnen raken uit 1998, dat in het Atlantisch gebied waar het hier om gaat enkel van toepassing is op de vangst van tonijn en aan tonijn verwante vis. Het besluit dat de Raad vorig jaar met volledige steun van het Europees Parlement heeft genomen voor de geleidelijke uitbanning en een totaalverbod op het gebruik van drijfnetten in de Oostzee vanaf 1 januari 2008, dat betrekking zal hebben op alle vissoorten, inclusief zalm, is gericht op de bescherming van de extreem bedreigde dolfijnen- en bruinvissenpopulatie in de Oostzee."@nl3
"The Commission and the Member States are following closely all the particularities of the management of salmon stocks, an important element of which is the regulation of salmon fisheries at sea, ensuring a sufficient number of returning salmon reach the spawning grounds upstream. No less important are the regulation of river and estuarial fisheries and the maintenance of rivers in good ecological condition to ensure appropriate spawning success and the survival and growth of young salmon. But other aspects fall outside the direct competence of the common fisheries policy. An important drawback of the management of salmon fisheries at sea is that these do not target single stocks of salmon. In fact, salmon caught in these fisheries can belong to a mixture of stocks in unpredictable proportions. Another important aspect of these fisheries is that they are deeply rooted in the tradition of coastal communities of fishermen and their consequent social importance. The challenge is then to establish a balance between the conditions by which fishing may be allowed to continue and to ensure that such fishing does not undermine the sustainability of stocks in need of recovery. Member States with sea salmon fisheries have developed management strategies to address that difficult problem. Measures taken range from total prohibition to the regulation of fishing gear, in order to target better the stocks of salmon in good condition and preserve those in need of recovery. The Commission has undertaken to review the situation and examine the success of these management strategies and subsequently report to the Council and to Parliament. This work is in progress and will be completed during the coming weeks. Following the result of the above-mentioned report and the discussion both with the European institutions and with other stakeholders, the Commission will consider proposing management measures within the framework of the common fisheries policy. With regard to the reference made by the honourable Member to the use of driftnets, the Commission should clarify that the salmon driftnet fishery within the Irish 12-mile limit is not covered by the 1998 ban on the use of driftnets for highly migratory species such as tuna. The Commission would also add that the question at stake refers to stock management issues but does not directly relate to the type of gear concerned. It should therefore not be confused with the 1998 prohibition on the use of driftnets because of cetacean by-catch and which, in the Atlantic area of interest, applies only to the catching of tuna and some tuna-like species. The decision taken by the Council last year, with the full support of the European Parliament, for a progressive phasing-out and a total ban on using driftnets in the Baltic Sea as from 1 January 2008, which shall apply without any distinction on target fish species, including salmon, is aimed at protecting the extremely endangered population of harbour porpoise that remains in the Baltic Sea."@pl16
"A Comissão e os Estados-Membros estão a acompanhar atentamente todas as particularidades da gestão das unidades de salmão, e um elemento importante dessa gestão é a regulamentação da pesca do salmão no mar, que se destina a garantir que um número suficiente de peixes chegue aos locais de procriação, a montante. A regulamentação da pesca fluvial e em estuários é igualmente importante, bem como a manutenção dos rios em boas condições ecológicas, a fim de garantir a procriação e a sobrevivência e crescimento dos juvenis de salmão. Mas há outros aspectos que excedem o âmbito directo da política comum da pesca. Um inconveniente importante da gestão da pesca do salmão no mar é o facto de as pescarias não visarem unidades populacionais isoladas de salmão. Com efeito, o salmão capturado durante estas pescarias pode pertencer a diferentes unidades populacionais em proporções imprevisíveis. Um outro aspecto importante destas pescarias é o facto de elas estarem profundamente arreigadas na tradição das comunidades costeiras de pescadores, o que significa que são importantes do ponto de vista social. O desafio consiste, portanto, em conseguir um equilíbrio entre as condições em que se pode permitir que se continue a pescar e a necessidade de assegurar que este tipo de pesca não comprometa a sustentabilidade das unidades populacionais que necessitem de recuperar. Os Estados-Membros onde é praticada a pesca de salmão no mar adoptaram estratégias de gestão com vista a resolver este problema difícil. As medidas tomadas vão desde a proibição total à regulamentação das artes de pesca para assegurar que as capturas incidam em unidades populacionais de salmão que estejam em boas condições e permitir a preservação das que necessitam de recuperar. A Comissão comprometeu-se a examinar a situação para determinar a eficácia das estratégias de gestão referidas, após o que apresentará um relatório ao Conselho e ao Parlamento. Este trabalho está em curso e ficará concluído durante as próximas semanas. Depois de se conhecerem os resultados do referido relatório e de o assunto ter sido discutido com as Instituições europeias e outras partes interessadas, a Comissão considerará a possibilidade de propor medidas de gestão no âmbito da política comum da pesca. Relativamente à utilização de redes de emalhar de deriva mencionada pela senhora deputada, a Comissão gostaria de esclarecer que a pesca de salmão com redes de emalhar de deriva dentro da zona de 12 milhas da Irlanda não está abrangida pela proibição imposta em 1998 à utilização de redes de emalhar de deriva para espécies de peixes altamente migradores, como o atum. A Comissão gostaria ainda de acrescentar que a questão em apreço se prende com a gestão de unidades populacionais mas não está directamente relacionada com o tipo de artes de pesca utilizadas. Por conseguinte, não devemos confundi-la com a proibição da utilização de redes de emalhar de deriva imposta em 1998 devido à captura acessória de cetáceos e que, na zona de interesse do Atlântico, se aplica apenas à captura de atum e de algumas espécies semelhantes. A decisão tomada pelo Conselho no ano passado, com o total apoio do Parlamento Europeu, no sentido de uma supressão progressiva e de uma proibição total das redes de emalhar no mar Báltico, a partir de 1 de Janeiro de 2008, que se aplicará sem distinção às espécies-alvo, incluindo o salmão, destina-se a proteger a população de toninhas que ainda existe no mar Báltico e que é uma espécie ameaçada de extinção."@pt17
"The Commission and the Member States are following closely all the particularities of the management of salmon stocks, an important element of which is the regulation of salmon fisheries at sea, ensuring a sufficient number of returning salmon reach the spawning grounds upstream. No less important are the regulation of river and estuarial fisheries and the maintenance of rivers in good ecological condition to ensure appropriate spawning success and the survival and growth of young salmon. But other aspects fall outside the direct competence of the common fisheries policy. An important drawback of the management of salmon fisheries at sea is that these do not target single stocks of salmon. In fact, salmon caught in these fisheries can belong to a mixture of stocks in unpredictable proportions. Another important aspect of these fisheries is that they are deeply rooted in the tradition of coastal communities of fishermen and their consequent social importance. The challenge is then to establish a balance between the conditions by which fishing may be allowed to continue and to ensure that such fishing does not undermine the sustainability of stocks in need of recovery. Member States with sea salmon fisheries have developed management strategies to address that difficult problem. Measures taken range from total prohibition to the regulation of fishing gear, in order to target better the stocks of salmon in good condition and preserve those in need of recovery. The Commission has undertaken to review the situation and examine the success of these management strategies and subsequently report to the Council and to Parliament. This work is in progress and will be completed during the coming weeks. Following the result of the above-mentioned report and the discussion both with the European institutions and with other stakeholders, the Commission will consider proposing management measures within the framework of the common fisheries policy. With regard to the reference made by the honourable Member to the use of driftnets, the Commission should clarify that the salmon driftnet fishery within the Irish 12-mile limit is not covered by the 1998 ban on the use of driftnets for highly migratory species such as tuna. The Commission would also add that the question at stake refers to stock management issues but does not directly relate to the type of gear concerned. It should therefore not be confused with the 1998 prohibition on the use of driftnets because of cetacean by-catch and which, in the Atlantic area of interest, applies only to the catching of tuna and some tuna-like species. The decision taken by the Council last year, with the full support of the European Parliament, for a progressive phasing-out and a total ban on using driftnets in the Baltic Sea as from 1 January 2008, which shall apply without any distinction on target fish species, including salmon, is aimed at protecting the extremely endangered population of harbour porpoise that remains in the Baltic Sea."@sk18
"The Commission and the Member States are following closely all the particularities of the management of salmon stocks, an important element of which is the regulation of salmon fisheries at sea, ensuring a sufficient number of returning salmon reach the spawning grounds upstream. No less important are the regulation of river and estuarial fisheries and the maintenance of rivers in good ecological condition to ensure appropriate spawning success and the survival and growth of young salmon. But other aspects fall outside the direct competence of the common fisheries policy. An important drawback of the management of salmon fisheries at sea is that these do not target single stocks of salmon. In fact, salmon caught in these fisheries can belong to a mixture of stocks in unpredictable proportions. Another important aspect of these fisheries is that they are deeply rooted in the tradition of coastal communities of fishermen and their consequent social importance. The challenge is then to establish a balance between the conditions by which fishing may be allowed to continue and to ensure that such fishing does not undermine the sustainability of stocks in need of recovery. Member States with sea salmon fisheries have developed management strategies to address that difficult problem. Measures taken range from total prohibition to the regulation of fishing gear, in order to target better the stocks of salmon in good condition and preserve those in need of recovery. The Commission has undertaken to review the situation and examine the success of these management strategies and subsequently report to the Council and to Parliament. This work is in progress and will be completed during the coming weeks. Following the result of the above-mentioned report and the discussion both with the European institutions and with other stakeholders, the Commission will consider proposing management measures within the framework of the common fisheries policy. With regard to the reference made by the honourable Member to the use of driftnets, the Commission should clarify that the salmon driftnet fishery within the Irish 12-mile limit is not covered by the 1998 ban on the use of driftnets for highly migratory species such as tuna. The Commission would also add that the question at stake refers to stock management issues but does not directly relate to the type of gear concerned. It should therefore not be confused with the 1998 prohibition on the use of driftnets because of cetacean by-catch and which, in the Atlantic area of interest, applies only to the catching of tuna and some tuna-like species. The decision taken by the Council last year, with the full support of the European Parliament, for a progressive phasing-out and a total ban on using driftnets in the Baltic Sea as from 1 January 2008, which shall apply without any distinction on target fish species, including salmon, is aimed at protecting the extremely endangered population of harbour porpoise that remains in the Baltic Sea."@sl19
". Kommissionen och medlemsstaterna följer noggrant alla enskildheter i förvaltandet av laxbestånden, där en viktig del är regleringen av laxfisket till havs, och ser till att ett tillräckligt antal återkommande laxar når laxens lekplatser uppströms. Lika viktig är regleringen av flod- och flodmynningsfisket och underhållet av floder i gott ekologiskt skick för att säkra ett framgångsrikt ynglande samt unga laxars överlevnad och tillväxt. Men andra aspekter faller utanför de direkta befogenheterna inom ramen för den gemensamma fiskepolitiken. En stor nackdel med förvaltandet av laxfisket till havs är att man inte riktar in sig på enskilda laxbestånd. Lax som fångas i detta fiske kan tillhöra en blandning av bestånd i oförutsägbara proportioner. En annan viktig aspekt när det gäller detta fiske är att det är djupt rotat i fiskesamhällenas traditioner och deras följdenliga sociala betydelse. Utmaningen är därför att göra en avvägning mellan de villkor som möjliggör ett fortsatt fiskande och att se till att denna typ av fiske inte underminerar hållbarheten för de bestånd som behöver återhämta sig. Medlemsstater med laxfiske till havs har utvecklat förvaltningsstrategier för att ta itu med detta svåra problem. De åtgärder som vidtagits varierar mellan totalförbud och reglering av fiskeredskap för att på ett bättre sätt kunna identifiera laxbestånd i gott skick och skydda dem som behöver återhämta sig. Kommissionen har åtagit sig att se över situationen och granska dessa förvaltningsstrategiers framgång och därefter meddela rådet och parlamentet. Arbetet är i gång och kommer att slutföras under de kommande veckorna. Efter resultaten från ovannämnda rapport och diskussionerna både med EU-institutionerna och med andra aktörer kommer kommissionen att överväga förslag om förvaltningsåtgärder inom ramen för den gemensamma fiskepolitiken. När det gäller den hänvisning som ledamoten gjorde till användandet av drivgarn bör kommissionen förtydliga att drivgarnsfisket av lax inom Irlands avgränsade område på 20 kilometer inte täcks av förbudet från 1998 att använda drivgarn för långvandrande arter såsom tonfisk. Kommissionen vill också tillägga att den fråga som är uppe rör förvaltningen av bestånd, men den har inte någon direkt anknytning till den typen av berörda redskap. Den bör därför inte blandas ihop med förbudet från 1998 att använda drivgarn på grund av oavsiktlig val- och delfinfångst och som, i det atlantiska intresseområdet, endast gäller fångandet av tonfisk och vissa tonfiskliknande arter. Det beslut som fattades av rådet förra året, med parlamentets fulla stöd, om en gradvis avveckling och ett totalförbud att använda drivgarn i Östersjön från och med den 1 januari 2008 och som ska gälla alla fiskarter, inklusive lax, syftar till att skydda det extremt utrotningshotade bestånd av tumlare som finns kvar i Östersjön."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph