Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-10-25-Speech-2-263"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051025.21.2-263"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". The Commission negotiated the new fisheries partnership agreement with Morocco, which was initialled on 28 July. The agreement follows the new partnership format which the Community has developed for relations with third countries in the field of fisheries. This new approach includes, among others, a clear commitment from the Commission side to promote the general principles of conservation and sustainable management of fishery resources. The new agreement paves the way for a permanent policy dialogue on fisheries between the European Community and Morocco and envisages initiatives and measures in support of responsible fisheries policy. The previous fisheries agreement with Morocco, which covered the period 1995-99, did indeed provide for fishing possibilities for sponge fishing. In fact, it included the provision of five licences, which were never used. The new agreement establishes different categories of fishing possibilities for Community fishing vessels, covering a total of 119 fishing vessels and a quota of 60 000 tonnes for industrial pelagic fisheries. The Commission is well aware of the Greek interest in sponge fishing, since, as part of the preparations for the negotiations on a new fisheries partnership agreement with Morocco, Greece pointed out on several occasions its interest in including sponge fishing in the new agreement. During the negotiations, the Commission took account of the Greek interest and presented to the Moroccan side a request to include sponge fishing in the agreement. Unfortunately, however, at this stage, sponge fishing cannot be covered in the agreement. The scientific evaluations available do not provide sufficient data with respect to sponge fishing to allow us to cover this type of fishing in the agreement. However, were a favourable scientific assessment of sponge stocks to become available in the future, the Commission could propose to the Moroccan side the inclusion of this type of fishing in the agreement. This inclusion could take the form of a decision of the joint committee that is provided for in Article 10 of the agreement. Having said that, I wish to emphasise that both the Community and Morocco have agreed to the possibility of carrying out certain experimental fisheries under Article 5 of the Protocol. In this context, experimental sponge fishing can be envisaged. Experimental campaigns could facilitate the preparation of a scientific assessment of sponge resources in the Moroccan fishing zone."@en4
lpv:translated text
"The Commission negotiated the new fisheries partnership agreement with Morocco, which was initialled on 28 July. The agreement follows the new partnership format which the Community has developed for relations with third countries in the field of fisheries. This new approach includes, among others, a clear commitment from the Commission side to promote the general principles of conservation and sustainable management of fishery resources. The new agreement paves the way for a permanent policy dialogue on fisheries between the European Community and Morocco and envisages initiatives and measures in support of responsible fisheries policy. The previous fisheries agreement with Morocco, which covered the period 1995-99, did indeed provide for fishing possibilities for sponge fishing. In fact, it included the provision of five licences, which were never used. The new agreement establishes different categories of fishing possibilities for Community fishing vessels, covering a total of 119 fishing vessels and a quota of 60 000 tonnes for industrial pelagic fisheries. The Commission is well aware of the Greek interest in sponge fishing, since, as part of the preparations for the negotiations on a new fisheries partnership agreement with Morocco, Greece pointed out on several occasions its interest in including sponge fishing in the new agreement. During the negotiations, the Commission took account of the Greek interest and presented to the Moroccan side a request to include sponge fishing in the agreement. Unfortunately, however, at this stage, sponge fishing cannot be covered in the agreement. The scientific evaluations available do not provide sufficient data with respect to sponge fishing to allow us to cover this type of fishing in the agreement. However, were a favourable scientific assessment of sponge stocks to become available in the future, the Commission could propose to the Moroccan side the inclusion of this type of fishing in the agreement. This inclusion could take the form of a decision of the joint committee that is provided for in Article 10 of the agreement. Having said that, I wish to emphasise that both the Community and Morocco have agreed to the possibility of carrying out certain experimental fisheries under Article 5 of the Protocol. In this context, experimental sponge fishing can be envisaged. Experimental campaigns could facilitate the preparation of a scientific assessment of sponge resources in the Moroccan fishing zone."@cs1
"Kommissionen varetog forhandlingerne om den nye fiskeriaftale med Marokko, der trådte i kraft den 28. juli. Aftalen følger det nye partnerskabsformat, som Fællesskabet har udviklet for forbindelser med tredjelande på fiskeriområdet. Denne nye fremgangsmåde indebærer bl.a. en klar forpligtelse fra Kommissionens side til at fremme de generelle principper om bevarelse og bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne. Den nye aftale baner vejen for en permanent politisk dialog mellem EU og Marokko og omfatter initiativer og foranstaltninger til støtte for en ansvarlig fiskeripolitik. Den tidligere fiskeriaftale med Marokko for perioden 1995-99 åbnede ganske rigtigt mulighed for svampefiskeri. Den omfattede således udstedelse af fem tilladelser, der aldrig blev udnyttet. Den nye aftale indeholder forskellige kategorier af fiskemuligheder for Fællesskabets fiskerfartøjer omfattende i alt 199 fiskerfartøjer og en kvote på 60.000 t pelagisk industrifiskeri. Kommissionen er bekendt med den græske interesse for svampefiskeri, da Grækenland som en del af forberedelserne til forhandlingerne om en ny fiskeriaftale med Marokko ved flere lejligheder gjorde opmærksom på dets interesse for, at svampefiskeri blev medtaget i den nye aftale. Under forhandlingerne tog Kommissionen hensyn til de græske interesser og anmodede den marokkanske side om, at svampefiskeri kom til at indgå i aftalen. Desværre kan svampefiskeri imidlertid ikke på nuværende tidspunkt medtages i aftalen. De tilgængelige videnskabelige vurderinger giver ikke tilstrækkelige oplysninger om svampefiskeri til, at vi kan medtage denne form for fiskeri i aftalen. Hvis der engang i fremtiden skulle foreligge en gunstig videnskabelig vurdering af svampebestanden, kan Kommissionen imidlertid foreslå Marokko, at denne form for fiskeri medtages i aftalen. En sådan medtagelse kunne ske i form af en beslutning truffet af det fælles udvalg, der er omhandlet i aftalens artikel 10. Når dette er sagt, vil jeg gerne understrege, at Fællesskabet og Marokko er enige om, at der skal være mulighed for at udføre visse former for forsøgsfiskeri i medfør af artikel 5 i protokollen. I denne forbindelse kan forsøgsfiskeri efter svampe overvejes. Forsøgskampagner kunne bidrage til udarbejdelsen af en videnskabelig vurdering af svampebestanden i den marokkanske fiskerizone."@da2
". Die Kommission hat das neue Fischereipartnerschaftsabkommen mit Marokko ausgehandelt und am 28. Juli paraphiert. Das Abkommen entspricht dem neuen Format der Partnerschaft, das die Gemeinschaft für die Beziehungen mit Drittstaaten im Bereich der Fischerei entwickelt hat. Dieser Ansatz umfasst unter anderem eine klare Verpflichtung seitens der Kommission zur Förderung der allgemeinen Grundsätze der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung der Fischereiressourcen. Das neue Abkommen ebnet den Weg für einen dauerhaften politischen Dialog zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Marokko im Bereich der Fischerei. Außerdem sieht es Initiativen und Maßnahmen zur Förderung einer verantwortungsbewussten Fischereipolitik vor. Das vorherige Fischereiabkommen mit Marokko, das sich auf den Zeitraum 1995-1999 erstreckte, sah in der Tat Möglichkeiten für die Schwammfischerei vor. Es sah konkret die Erteilung von fünf Zulassungen vor, die jedoch nie in Anspruch genommen wurden. Das neue Abkommen sieht andere Kategorien für die Fischerei durch gemeinschaftliche Fischereifahrzeuge vor und erstreckt sich auf insgesamt 119 Fischereifahrzeuge und eine Quote von 60 000 t für die industrielle pelagische Fischerei. Die Kommission weiß um das griechische Interesse an der Schwammfischerei, zumal Griechenland im Vorfeld der Verhandlungen über ein neues Fischereipartnerschaftsabkommen mit Marokko mehrfach zum Ausdruck gebracht hat, dass es an einer Aufnahme der Schwammfischerei in das neue Abkommen interessiert ist. Die Kommission berücksichtigte dieses Interesse während der Verhandlungen und trug der marokkanischen Seite die Bitte um Aufnahme der Schwammfischerei in das Abkommen vor. Leider kann die Schwammfischerei zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht in das Abkommen aufgenommen werden. Die vorliegenden wissenschaftlichen Evaluierungen enthalten nicht genügend Daten über die Schwammfischerei, so dass diese Art der Fischerei nicht im Abkommen vorgesehen werden kann. Sobald jedoch eine positive wissenschaftliche Bewertung der Schwammbestände vorliegt, könnte die Kommission der marokkanischen Seite die Aufnahme dieser Art der Fischerei in das Abkommen vorschlagen. Das könnte in Form eines Beschlusses des in Artikel 10 des Abkommens vorgesehenen gemeinsamen Ausschusses geschehen. Wobei allerdings anzumerken wäre, dass die Gemeinschaft und Marokko übereingekommen sind, dass gemäß Artikel 5 des Protokolls bestimmte experimentelle Fischereimöglichkeiten bestehen. In diesem Zusammenhang wäre die experimentelle Schwammfischerei denkbar. Experimentelle Maßnahmen könnten die Erarbeitung wissenschaftlicher Bewertungen der Schwammbestände in der marokkanischen Fischereizone erleichtern."@de9
"Η Επιτροπή διαπραγματεύτηκε τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης για την αλιεία με το Μαρόκο, η οποία υπογράφηκε στις 28 Ιουλίου. Η συμφωνία ακολουθεί το νέο σχήμα εταιρικής σχέσης το οποίο ανέπτυξε η Κοινότητα για τις συμφωνίες με τρίτες χώρες στον τομέα της αλιείας. Η νέα προσέγγιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια σαφή δέσμευση εκ μέρους της Επιτροπής για την προώθηση των γενικών αρχών της διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων. Η νέα συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για έναν διαρκή διάλογο αλιευτικής πολιτικής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Μαρόκου και εξετάζει πρωτοβουλίες και μέτρα υπέρ μιας αξιόπιστης αλιευτικής πολιτικής. Η προηγούμενη αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο, η οποία κάλυπτε την περίοδο 1995-99, πράγματι προέβλεπε αλιευτικές δυνατότητες για σπογγαλιεία. Στην πραγματικότητα, περιελάμβανε την παροχή πέντε αδειών, οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Η νέα συμφωνία θεσπίζει διαφορετικές κατηγορίες αλιευτικών δυνατοτήτων για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη, οι οποίες καλύπτουν ένα σύνολο 119 αλιευτικών σκαφών και ποσοστό 60 000 τόνων βιομηχανικής πελαγικής αλιείας. Η Επιτροπή γνωρίζει καλά το ελληνικό ενδιαφέρον για την σπογγαλιεία, εφόσον, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των διαπραγματεύσεων για τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης όσον αφορά την αλιεία με το Μαρόκο, η Ελλάδα επεσήμανε σε αρκετές περιπτώσεις το ενδιαφέρον της να συμπεριληφθεί η σπογγαλιεία στη νέα συμφωνία. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το ελληνικό ενδιαφέρον και υπέβαλε στη μαροκινή πλευρά αίτημα να συμπεριληφθεί η σπογγαλιεία στη συμφωνία. Δυστυχώς, εντούτοις, σε αυτό το στάδιο, η σπογγαλιεία δεν μπορεί να καλυφθεί από τη συμφωνία. Οι διαθέσιμες επιστημονικές εκτιμήσεις δεν παρέχουν επαρκή στοιχεία σε σχέση με τη σπογγαλιεία προκειμένου να μας επιτρέψουν να καλύψουμε αυτό τον τύπο αλιείας στη συμφωνία. Ωστόσο, εάν στο μέλλον υπάρξει μια ευνοϊκή επιστημονική αξιολόγηση των αποθεμάτων σπόγγων, η Επιτροπή θα μπορέσει να προτείνει στη μαροκινή πλευρά τη συμπερίληψη αυτού του τύπου της αλιείας στη συμφωνία. Αυτή η συμπερίληψη θα μπορούσε να πάρει τη μορφή απόφασης της μικτής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 10 της συμφωνίας. Πέραν αυτού, θα ήθελα να τονίσω ότι τόσο η Επιτροπή όσο και το Μαρόκο συμφώνησαν στην πιθανότητα διεξαγωγής ορισμένων πειραματικών τύπων αλιείας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο της πειραματικής σπογγαλιείας. Οι πειραματικές εκστρατείες θα μπορούσαν να διευκολύνουν την προετοιμασία επιστημονικής αξιολόγησης των πόρων σπόγγων στην αλιευτική ζώνη του Μαρόκου."@el10
"La Comisión negoció el nuevo acuerdo de asociación pesquera con Marruecos, que se firmó el 28 de julio. El acuerdo sigue el nuevo formato de asociación desarrollado por la Comunidad para sus relaciones con terceros países en el campo de la pesca. Entre otros elementos, este nuevo concepto incluye un claro compromiso de la Comisión de promover los principios generales de conservación y gestión sostenible de los recursos pesqueros. El acuerdo allana el camino para un diálogo político permanente sobre la pesca entre la Comunidad Europea y Marruecos y prevé iniciativas y medidas de apoyo a una política pesquera responsable. El anterior acuerdo con Marruecos, que abarcó el período comprendido entre 1995 y 1999, permitía efectivamente la pesca de esponja. De hecho, incluía la concesión de cinco licencias, que nunca fueron aprovechadas. El nuevo acuerdo establece distintas categorías de posibilidades de pesca para los buques de la Comunidad, con un total de 119 buques pesqueros afectados y una cuota de sesenta mil toneladas de pesca industrial en alta mar. La Comisión no ignora los intereses griegos en la pesca de esponja, pues, en el marco de los preparativos para las negociaciones del nuevo acuerdo de asociación pesquera con Marruecos, Grecia señaló en diversas ocasiones su interés en que se incluyera en él la pesca de esponja. Durante las negociaciones, la Comisión tuvo en cuenta dicho interés y formuló la correspondiente petición a Marruecos. Pero por desgracia en este momento la pesca de esponja no puede quedar incluida en el acuerdo. Las evaluaciones científicas disponibles no aportan los suficientes datos respecto a la pesca de esponja como para permitirnos incluir este tipo de pesca en el acuerdo. Sin embargo, si en el futuro dispusiéramos de una valoración científica favorable sobre los recursos de esponja, la Comisión podría proponer a Marruecos la inclusión de este tipo de pesca. Tal inclusión podría ser darse en forma de decisión del comité conjunto previsto en el artículo 10 del acuerdo. Dicho esto, deseo recalcar que tanto la Comunidad como Marruecos están de acuerdo en la posibilidad de llevar a cabo determinadas pescas experimentales al amparo del artículo 5 del Protocolo. En este contexto podría plantearse la pesca experimental de esponja. La preparación de una evaluación científica de los recursos de esponja en la zona pesquera marroquí podría verse favorecida por campañas experimentales."@es20
"The Commission negotiated the new fisheries partnership agreement with Morocco, which was initialled on 28 July. The agreement follows the new partnership format which the Community has developed for relations with third countries in the field of fisheries. This new approach includes, among others, a clear commitment from the Commission side to promote the general principles of conservation and sustainable management of fishery resources. The new agreement paves the way for a permanent policy dialogue on fisheries between the European Community and Morocco and envisages initiatives and measures in support of responsible fisheries policy. The previous fisheries agreement with Morocco, which covered the period 1995-99, did indeed provide for fishing possibilities for sponge fishing. In fact, it included the provision of five licences, which were never used. The new agreement establishes different categories of fishing possibilities for Community fishing vessels, covering a total of 119 fishing vessels and a quota of 60 000 tonnes for industrial pelagic fisheries. The Commission is well aware of the Greek interest in sponge fishing, since, as part of the preparations for the negotiations on a new fisheries partnership agreement with Morocco, Greece pointed out on several occasions its interest in including sponge fishing in the new agreement. During the negotiations, the Commission took account of the Greek interest and presented to the Moroccan side a request to include sponge fishing in the agreement. Unfortunately, however, at this stage, sponge fishing cannot be covered in the agreement. The scientific evaluations available do not provide sufficient data with respect to sponge fishing to allow us to cover this type of fishing in the agreement. However, were a favourable scientific assessment of sponge stocks to become available in the future, the Commission could propose to the Moroccan side the inclusion of this type of fishing in the agreement. This inclusion could take the form of a decision of the joint committee that is provided for in Article 10 of the agreement. Having said that, I wish to emphasise that both the Community and Morocco have agreed to the possibility of carrying out certain experimental fisheries under Article 5 of the Protocol. In this context, experimental sponge fishing can be envisaged. Experimental campaigns could facilitate the preparation of a scientific assessment of sponge resources in the Moroccan fishing zone."@et5
". Komissio neuvotteli Marokon kanssa uuden kalastusyhteistyösopimuksen, joka parafoitiin 28. heinäkuuta. Sopimuksessa noudatetaan uutta kumppanuusmallia, jonka yhteisö on kehittänyt käytettäväksi suhteissa kolmansiin maihin kalastusalalla. Uuteen lähestymistapaan sisältyy muun muassa komission selkeä sitoumus edistää kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen yleisiä periaatteita. Uusi sopimus valmistelee tietä Euroopan yhteisön ja Marokon väliselle jatkuvalle poliittiselle vuoropuhelulle kalastusasioissa, ja siihen sisältyy suunnitelmia aloitteista ja toimista vastuullisen kalastuspolitiikan edistämiseksi. Aiemmissa Marokon kanssa tehdyissä sopimuksissa, jotka koskivat vuosia 1995–99, todellakin määrättiin sienenkalastusmahdollisuuksista. Itse asiassa sopimukseen sisältyi viisi lupaa, joita ei missään vaiheessa käytetty. Uudessa sopimuksessa määritellään yhteisön kalastusaluksille erilaiset kalastusmahdollisuuksien luokat. Sopimus kattaa kaikkiaan 119 kalastusalusta ja 60 000 tonnin kiintiön teollista pelagisten lajien kalastusta varten. Komissio on hyvin perillä Kreikan kiinnostuksesta sienenkalastukseen, koska Marokon kanssa neuvoteltavan uuden kalastussopimuksen valmistelujen yhteydessä Kreikka toi moneen kertaan esille kiinnostuksensa sisällyttää sienenkalastusmahdollisuudet uuteen sopimukseen. Komissio otti neuvotteluissa huomioon Kreikan kiinnostuksen ja esitti Marokolle pyynnön sisällyttää sienenkalastus sopimukseen. Valitettavasti sienenkalastusta ei tässä vaiheessa voida sisällyttää tämän sopimuksen soveltamisalaan. Käytettävissä olevien tieteellisten arvioiden perusteella ei ole saatu riittäviä tietoja sienenkalastuksesta, jotta kyseinen toiminta voitaisiin sisällyttää sopimukseen. Jos vastedes saadaan myönteisiä tieteellisiä arvioita sienivarannoista, komissio voi ehdottaa Marokolle niiden kalastuksen sisällyttämistä sopimukseen. Sisällyttäminen tapahtuisi sopimuksen 10 artiklassa tarkoitetun sekakomitean päätöksellä. Tämän jälkeen haluan korostaa, että sekä yhteisö että Marokko ovat suostuneet mahdollisuuteen tehdä tiettyjä pöytäkirjan 5 artiklassa tarkoitettuja koekalastuksia. Tässä yhteydessä voidaan harkita sienenkalastusta. Koekalastustoimenpiteet voivat helpottaa Marokon kalastusalueella olevien sienivarojen arvioinnin laadintaa."@fi7
"La Commission a négocié le nouvel accord de partenariat qui a été conclu avec le Maroc dans le secteur de la pêche et qui a été approuvé le 28 juillet. L’accord suit le nouveau modèle de partenariat que la Communauté a mis au point pour ses relations avec des pays tiers dans le domaine de la pêche. Cette nouvelle approche comprend, entre autres, un engagement clair de la part de la Commission à promouvoir les principes généraux de la conservation et de la gestion durable des ressources halieutiques. Ce nouvel accord ouvre la voie à un dialogue politique permanent sur la pêche entre la Communauté européenne et le Maroc et envisage des initiatives et des mesures destinées à soutenir une politique de la pêche responsable. L’accord de pêche précédemment conclu avec le Maroc, couvrant la période de 1995 à 1999, offrait effectivement des possibilités de pêche aux éponges. En réalité, il prévoyait l’octroi de cinq licences, qui n’ont jamais été utilisées. Le nouvel accord définit différentes catégories de possibilités de pêche pour des bateaux de pêche de la Communauté; il s’applique à un total de 119 bateaux et il couvre un quota de 60 000 tonnes de poissons pélagiques pêchés de manière industrielle. La Commission est bien consciente de l’intérêt de la Grèce pour la pêche aux éponges, car, dans le cadre de la préparation des négociations sur la conclusion d’un nouvel accord de partenariat avec le Maroc dans le secteur de la pêche, la Grèce a montré à plusieurs occasions son intérêt pour l’inclusion de la pêche aux éponges dans le nouvel accord. Durant les négociations, la Commission a tenu compte de l’intérêt de la Grèce et a présenté au Maroc une demande d’inclusion de la pêche aux éponges dans l’accord. Malheureusement, toutefois, l’accord ne peut pas, à ce stade, couvrir la pêche aux éponges. Les évaluations scientifiques disponibles n’apportent pas assez d’informations sur la pêche aux éponges pour nous permettre de couvrir ce type de poisson dans l’accord. Cependant, si une évaluation scientifique favorable des stocks d’éponges est disponible à l’avenir, la Commission pourrait proposer au Maroc d’inclure ce type de poisson dans l’accord. Cette inclusion pourrait prendre la forme d’une décision du comité mixte prévue à l’article 10 de l’accord. Cela dit, je voudrais souligner que tant la Communauté que le Maroc se sont mis d’accord sur la possibilité de réaliser certaines pêches expérimentales au titre de l’article 5 du protocole. Dans ce contexte, la pêche expérimentale aux éponges peut être envisagée. Des campagnes expérimentales pourraient faciliter la préparation d’une évaluation scientifique des stocks d’éponges dans la zone de pêche marocaine."@fr8
"The Commission negotiated the new fisheries partnership agreement with Morocco, which was initialled on 28 July. The agreement follows the new partnership format which the Community has developed for relations with third countries in the field of fisheries. This new approach includes, among others, a clear commitment from the Commission side to promote the general principles of conservation and sustainable management of fishery resources. The new agreement paves the way for a permanent policy dialogue on fisheries between the European Community and Morocco and envisages initiatives and measures in support of responsible fisheries policy. The previous fisheries agreement with Morocco, which covered the period 1995-99, did indeed provide for fishing possibilities for sponge fishing. In fact, it included the provision of five licences, which were never used. The new agreement establishes different categories of fishing possibilities for Community fishing vessels, covering a total of 119 fishing vessels and a quota of 60 000 tonnes for industrial pelagic fisheries. The Commission is well aware of the Greek interest in sponge fishing, since, as part of the preparations for the negotiations on a new fisheries partnership agreement with Morocco, Greece pointed out on several occasions its interest in including sponge fishing in the new agreement. During the negotiations, the Commission took account of the Greek interest and presented to the Moroccan side a request to include sponge fishing in the agreement. Unfortunately, however, at this stage, sponge fishing cannot be covered in the agreement. The scientific evaluations available do not provide sufficient data with respect to sponge fishing to allow us to cover this type of fishing in the agreement. However, were a favourable scientific assessment of sponge stocks to become available in the future, the Commission could propose to the Moroccan side the inclusion of this type of fishing in the agreement. This inclusion could take the form of a decision of the joint committee that is provided for in Article 10 of the agreement. Having said that, I wish to emphasise that both the Community and Morocco have agreed to the possibility of carrying out certain experimental fisheries under Article 5 of the Protocol. In this context, experimental sponge fishing can be envisaged. Experimental campaigns could facilitate the preparation of a scientific assessment of sponge resources in the Moroccan fishing zone."@hu11
". La Commissione ha negoziato il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca con il Marocco, che è stato siglato il 28 luglio. L’accordo segue il nuovo formato di partenariato elaborato dalla Commissione per gli accordi stipulati con i paesi terzi nel settore della pesca. Questo nuovo approccio include, tra l’altro, un chiaro impegno da parte della Commissione di promuovere i principi generali di conservazione e gestione sostenibile delle risorse ittiche. Il nuovo accordo apre la strada a un dialogo politico permanente sulla pesca tra la Comunità europea e il Marocco, e prevede altresì iniziative e misure a sostegno di una politica della pesca responsabile. Il precedente accordo di pesca con il Marocco, che copriva il periodo 1995-99, prevedeva effettivamente delle possibilità di pesca delle spugne. In realtà, includeva una disposizione relativa a cinque licenze, che non sono mai state utilizzate. Il nuovo accordo stabilisce diverse categorie di possibilità di pesca per i pescherecci comunitari, per un totale di 119 pescherecci e una quota di 60 000 tonnellate per la pesca industriale pelagica. La Commissione è perfettamente consapevole dell’interesse che la Grecia nutre nei confronti della pesca delle spugne, visto che la Grecia – nel corso della preparazione del negoziato per il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca con il Marocco – ha espresso in più occasioni l’auspicio di includervi la pesca delle spugne. Durante i negoziati, la Commissione ha tenuto conto dell’interesse della Grecia e ha presentato alla controparte marocchina la richiesta di includere la pesca della spugne nell’accordo, ma purtroppo, per il momento, questo tipo di pesca non può essere contemplata dall’accordo. Le valutazioni scientifiche in materia di pesca delle spugne non forniscono dati sufficienti per consentirci di inserire questo tipo di pesca nell’accordo. Tuttavia, se in futuro sarà disponibile una valutazione scientifica favorevole degli di spugne, la Commissione potrebbe proporre al Marocco l’inclusione di questo tipo di pesca nell’accordo. Tale inclusione potrebbe assumere la forma di una decisione del comitato congiunto previsto all’articolo 10 dell’accordo. Ciò detto, desidero rilevare che la Comunità e il Marocco si sono accordati sulla possibilità di effettuare alcuni tipi di pesca sperimentale ai sensi dell’articolo 5 del Protocollo. In tale contesto può essere prevista la pesca sperimentale della spugna. Le campagne di pesca sperimentale potrebbero facilitare la preparazione della valutazione scientifica delle risorse di spugne nella zona di pesca del Marocco."@it12
"The Commission negotiated the new fisheries partnership agreement with Morocco, which was initialled on 28 July. The agreement follows the new partnership format which the Community has developed for relations with third countries in the field of fisheries. This new approach includes, among others, a clear commitment from the Commission side to promote the general principles of conservation and sustainable management of fishery resources. The new agreement paves the way for a permanent policy dialogue on fisheries between the European Community and Morocco and envisages initiatives and measures in support of responsible fisheries policy. The previous fisheries agreement with Morocco, which covered the period 1995-99, did indeed provide for fishing possibilities for sponge fishing. In fact, it included the provision of five licences, which were never used. The new agreement establishes different categories of fishing possibilities for Community fishing vessels, covering a total of 119 fishing vessels and a quota of 60 000 tonnes for industrial pelagic fisheries. The Commission is well aware of the Greek interest in sponge fishing, since, as part of the preparations for the negotiations on a new fisheries partnership agreement with Morocco, Greece pointed out on several occasions its interest in including sponge fishing in the new agreement. During the negotiations, the Commission took account of the Greek interest and presented to the Moroccan side a request to include sponge fishing in the agreement. Unfortunately, however, at this stage, sponge fishing cannot be covered in the agreement. The scientific evaluations available do not provide sufficient data with respect to sponge fishing to allow us to cover this type of fishing in the agreement. However, were a favourable scientific assessment of sponge stocks to become available in the future, the Commission could propose to the Moroccan side the inclusion of this type of fishing in the agreement. This inclusion could take the form of a decision of the joint committee that is provided for in Article 10 of the agreement. Having said that, I wish to emphasise that both the Community and Morocco have agreed to the possibility of carrying out certain experimental fisheries under Article 5 of the Protocol. In this context, experimental sponge fishing can be envisaged. Experimental campaigns could facilitate the preparation of a scientific assessment of sponge resources in the Moroccan fishing zone."@lt14
"The Commission negotiated the new fisheries partnership agreement with Morocco, which was initialled on 28 July. The agreement follows the new partnership format which the Community has developed for relations with third countries in the field of fisheries. This new approach includes, among others, a clear commitment from the Commission side to promote the general principles of conservation and sustainable management of fishery resources. The new agreement paves the way for a permanent policy dialogue on fisheries between the European Community and Morocco and envisages initiatives and measures in support of responsible fisheries policy. The previous fisheries agreement with Morocco, which covered the period 1995-99, did indeed provide for fishing possibilities for sponge fishing. In fact, it included the provision of five licences, which were never used. The new agreement establishes different categories of fishing possibilities for Community fishing vessels, covering a total of 119 fishing vessels and a quota of 60 000 tonnes for industrial pelagic fisheries. The Commission is well aware of the Greek interest in sponge fishing, since, as part of the preparations for the negotiations on a new fisheries partnership agreement with Morocco, Greece pointed out on several occasions its interest in including sponge fishing in the new agreement. During the negotiations, the Commission took account of the Greek interest and presented to the Moroccan side a request to include sponge fishing in the agreement. Unfortunately, however, at this stage, sponge fishing cannot be covered in the agreement. The scientific evaluations available do not provide sufficient data with respect to sponge fishing to allow us to cover this type of fishing in the agreement. However, were a favourable scientific assessment of sponge stocks to become available in the future, the Commission could propose to the Moroccan side the inclusion of this type of fishing in the agreement. This inclusion could take the form of a decision of the joint committee that is provided for in Article 10 of the agreement. Having said that, I wish to emphasise that both the Community and Morocco have agreed to the possibility of carrying out certain experimental fisheries under Article 5 of the Protocol. In this context, experimental sponge fishing can be envisaged. Experimental campaigns could facilitate the preparation of a scientific assessment of sponge resources in the Moroccan fishing zone."@lv13
"The Commission negotiated the new fisheries partnership agreement with Morocco, which was initialled on 28 July. The agreement follows the new partnership format which the Community has developed for relations with third countries in the field of fisheries. This new approach includes, among others, a clear commitment from the Commission side to promote the general principles of conservation and sustainable management of fishery resources. The new agreement paves the way for a permanent policy dialogue on fisheries between the European Community and Morocco and envisages initiatives and measures in support of responsible fisheries policy. The previous fisheries agreement with Morocco, which covered the period 1995-99, did indeed provide for fishing possibilities for sponge fishing. In fact, it included the provision of five licences, which were never used. The new agreement establishes different categories of fishing possibilities for Community fishing vessels, covering a total of 119 fishing vessels and a quota of 60 000 tonnes for industrial pelagic fisheries. The Commission is well aware of the Greek interest in sponge fishing, since, as part of the preparations for the negotiations on a new fisheries partnership agreement with Morocco, Greece pointed out on several occasions its interest in including sponge fishing in the new agreement. During the negotiations, the Commission took account of the Greek interest and presented to the Moroccan side a request to include sponge fishing in the agreement. Unfortunately, however, at this stage, sponge fishing cannot be covered in the agreement. The scientific evaluations available do not provide sufficient data with respect to sponge fishing to allow us to cover this type of fishing in the agreement. However, were a favourable scientific assessment of sponge stocks to become available in the future, the Commission could propose to the Moroccan side the inclusion of this type of fishing in the agreement. This inclusion could take the form of a decision of the joint committee that is provided for in Article 10 of the agreement. Having said that, I wish to emphasise that both the Community and Morocco have agreed to the possibility of carrying out certain experimental fisheries under Article 5 of the Protocol. In this context, experimental sponge fishing can be envisaged. Experimental campaigns could facilitate the preparation of a scientific assessment of sponge resources in the Moroccan fishing zone."@mt15
"De Commissie heeft een nieuwe visserijovereenkomst gesloten met Marokko dat op 28 juli is getekend. Het akkoord is overeenkomstig het nieuwe partnerschapsmodel dat de EU heeft ontwikkeld voor visserijbetrekkingen met derde landen. Deze nieuwe benadering omvat onder andere de duidelijke toezegging van de kant van de Commissie om de algemene principes van behoud en duurzaam beheer van visserijbestanden te bevorderen. Het nieuwe akkoord maakt de weg vrij voor een permanente beleidsdialoog over visserij tussen de Europese Gemeenschap en Marokko en voorziet in initiatieven en maatregelen ter ondersteuning van een verantwoord visserijbeleid. Het vorige visserijakkoord met Marokko, dat liep van 1995-1999, voorzag inderdaad in mogelijkheden tot het vangen van sponzen. In feite bevatte het bepalingen voor vijf vergunningen, die nooit zijn gebruikt. In het nieuwe akkoord worden verschillende categorieën onderscheiden van visserijmogelijkheden voor vissersvaartuigen van de Gemeenschap. In totaal gaat het om 119 vissersvaartuigen en een quotum van 60 000 ton voor industriële diepzeevisserij. De Commissie is op de hoogte van het Griekse belang in het vangen van sponzen, aangezien Griekenland bij de voorbereiding van de onderhandelingen inzake een nieuw visserijakkoord met Marokko diverse malen heeft gewezen op zijn belang om ook het vissen op sponzen op te nemen in het nieuwe akkoord. Tijdens de onderhandelingen heeft de Commissie rekening gehouden met het Griekse belang en de Marokkaanse kant verzocht om sponzenvisserij op te nemen in de overeenkomst. Op dit moment kan de visserij op sponzen helaas nog niet in de overeenkomst worden opgenomen. De beschikbare wetenschappelijke evaluaties leveren onvoldoende gegevens met betrekking tot de visserij op sponzen om het mogelijk te maken dit soort visserij in de overeenkomst op te nemen. Indien er in de toekomst echter een gunstige wetenschappelijke evaluatie beschikbaar komt met betrekking tot sponsbestanden, dan kan de Commissie de Marokkaanse kant alsnog verzoeken om dit soort visserij in het akkoord op te nemen. Deze toevoeging is mogelijk in de vorm van een besluit van een gezamenlijke commissie zoals voorzien in artikel 10 van de overeenkomst. Dat gezegd hebbende wil ik nog benadrukken dat de Gemeenschap en Marokko hebben ingestemd met de mogelijkheid om onder artikel 5 van het Protocol bepaalde experimentele vormen van visserij uit te voeren. In deze context kan experimentele sponsvisserij worden overwogen. Experimentele visserij kan het maken van een wetenschappelijke evaluatie over de sponsbestanden in de Marokkaanse visserijzone mogelijk vergemakkelijken."@nl3
"The Commission negotiated the new fisheries partnership agreement with Morocco, which was initialled on 28 July. The agreement follows the new partnership format which the Community has developed for relations with third countries in the field of fisheries. This new approach includes, among others, a clear commitment from the Commission side to promote the general principles of conservation and sustainable management of fishery resources. The new agreement paves the way for a permanent policy dialogue on fisheries between the European Community and Morocco and envisages initiatives and measures in support of responsible fisheries policy. The previous fisheries agreement with Morocco, which covered the period 1995-99, did indeed provide for fishing possibilities for sponge fishing. In fact, it included the provision of five licences, which were never used. The new agreement establishes different categories of fishing possibilities for Community fishing vessels, covering a total of 119 fishing vessels and a quota of 60 000 tonnes for industrial pelagic fisheries. The Commission is well aware of the Greek interest in sponge fishing, since, as part of the preparations for the negotiations on a new fisheries partnership agreement with Morocco, Greece pointed out on several occasions its interest in including sponge fishing in the new agreement. During the negotiations, the Commission took account of the Greek interest and presented to the Moroccan side a request to include sponge fishing in the agreement. Unfortunately, however, at this stage, sponge fishing cannot be covered in the agreement. The scientific evaluations available do not provide sufficient data with respect to sponge fishing to allow us to cover this type of fishing in the agreement. However, were a favourable scientific assessment of sponge stocks to become available in the future, the Commission could propose to the Moroccan side the inclusion of this type of fishing in the agreement. This inclusion could take the form of a decision of the joint committee that is provided for in Article 10 of the agreement. Having said that, I wish to emphasise that both the Community and Morocco have agreed to the possibility of carrying out certain experimental fisheries under Article 5 of the Protocol. In this context, experimental sponge fishing can be envisaged. Experimental campaigns could facilitate the preparation of a scientific assessment of sponge resources in the Moroccan fishing zone."@pl16
"A Comissão negociou o novo acordo de parceria no domínio da pesca com Marrocos, que foi rubricado em 28 de Julho. O acordo segue o novo modelo de parceria, que a Comunidade criou para as relações com países terceiros no domínio da pesca. Esta nova abordagem inclui, entre outros aspectos, um compromisso claro da Comissão de que promoverá os princípios gerais da conservação e gestão sustentável dos recursos haliêuticos. O novo acordo abre caminho a um diálogo político permanente sobre a pesca entre a Comunidade Europeia e Marrocos e prevê iniciativas e medidas destinadas a apoiar uma política de pesca responsável. O anterior acordo de pesca com Marrocos, que abrangeu o período de 1995 a 1999, previa efectivamente a possibilidade de pescar esponjas. Na verdade, previa a concessão de cinco licenças, que nunca foram utilizadas. O novo acordo estabelece categorias diferentes de possibilidades de pesca para as embarcações comunitárias, abrangendo um total de 119 navios de pesca e uma quota de 60 000 toneladas para a pescaria industrial pelágica. A Comissão tem conhecimento do interesse da Grécia na pesca de esponjas, pois durante a preparação das negociações com vista ao novo acordo de parceria no domínio da pesca a celebrar com Marrocos, a Grécia mencionou, em várias ocasiões, o seu interesse em incluir a pesca de esponjas no novo acordo. Durante as negociações, a Comissão tomou em consideração o interesse da Grécia e apresentou às entidades marroquinas um pedido no sentido de a pesca de esponjas ser incluída no acordo. Infelizmente, porém, nesta altura, não é possível incluir essa pesca no acordo. As avaliações científicas disponíveis não contêm dados suficientes sobre a pesca de esponjas para nos permitir incluí-la no acordo. No entanto, se for apresentada, futuramente, uma avaliação científica positiva sobre as unidades populacionais de esponjas, a Comissão poderá propor às autoridades marroquinas a inclusão deste tipo de pesca no acordo. Essa inclusão poderá dar-se na sequência de uma decisão do comité misto previsto no artigo 10º do acordo. Não obstante o que acabo de dizer, quero sublinhar que tanto a Comunidade como Marrocos aceitaram a possibilidade de realizar certas pescas experimentais nos termos do artigo 5º do Protocolo. Neste contexto, a pesca experimental de esponjas é uma possibilidade que se pode considerar. As campanhas experimentais poderão facilitar a preparação de uma avaliação científica das unidades populacionais de esponjas na zona de pesca de Marrocos."@pt17
"The Commission negotiated the new fisheries partnership agreement with Morocco, which was initialled on 28 July. The agreement follows the new partnership format which the Community has developed for relations with third countries in the field of fisheries. This new approach includes, among others, a clear commitment from the Commission side to promote the general principles of conservation and sustainable management of fishery resources. The new agreement paves the way for a permanent policy dialogue on fisheries between the European Community and Morocco and envisages initiatives and measures in support of responsible fisheries policy. The previous fisheries agreement with Morocco, which covered the period 1995-99, did indeed provide for fishing possibilities for sponge fishing. In fact, it included the provision of five licences, which were never used. The new agreement establishes different categories of fishing possibilities for Community fishing vessels, covering a total of 119 fishing vessels and a quota of 60 000 tonnes for industrial pelagic fisheries. The Commission is well aware of the Greek interest in sponge fishing, since, as part of the preparations for the negotiations on a new fisheries partnership agreement with Morocco, Greece pointed out on several occasions its interest in including sponge fishing in the new agreement. During the negotiations, the Commission took account of the Greek interest and presented to the Moroccan side a request to include sponge fishing in the agreement. Unfortunately, however, at this stage, sponge fishing cannot be covered in the agreement. The scientific evaluations available do not provide sufficient data with respect to sponge fishing to allow us to cover this type of fishing in the agreement. However, were a favourable scientific assessment of sponge stocks to become available in the future, the Commission could propose to the Moroccan side the inclusion of this type of fishing in the agreement. This inclusion could take the form of a decision of the joint committee that is provided for in Article 10 of the agreement. Having said that, I wish to emphasise that both the Community and Morocco have agreed to the possibility of carrying out certain experimental fisheries under Article 5 of the Protocol. In this context, experimental sponge fishing can be envisaged. Experimental campaigns could facilitate the preparation of a scientific assessment of sponge resources in the Moroccan fishing zone."@sk18
"The Commission negotiated the new fisheries partnership agreement with Morocco, which was initialled on 28 July. The agreement follows the new partnership format which the Community has developed for relations with third countries in the field of fisheries. This new approach includes, among others, a clear commitment from the Commission side to promote the general principles of conservation and sustainable management of fishery resources. The new agreement paves the way for a permanent policy dialogue on fisheries between the European Community and Morocco and envisages initiatives and measures in support of responsible fisheries policy. The previous fisheries agreement with Morocco, which covered the period 1995-99, did indeed provide for fishing possibilities for sponge fishing. In fact, it included the provision of five licences, which were never used. The new agreement establishes different categories of fishing possibilities for Community fishing vessels, covering a total of 119 fishing vessels and a quota of 60 000 tonnes for industrial pelagic fisheries. The Commission is well aware of the Greek interest in sponge fishing, since, as part of the preparations for the negotiations on a new fisheries partnership agreement with Morocco, Greece pointed out on several occasions its interest in including sponge fishing in the new agreement. During the negotiations, the Commission took account of the Greek interest and presented to the Moroccan side a request to include sponge fishing in the agreement. Unfortunately, however, at this stage, sponge fishing cannot be covered in the agreement. The scientific evaluations available do not provide sufficient data with respect to sponge fishing to allow us to cover this type of fishing in the agreement. However, were a favourable scientific assessment of sponge stocks to become available in the future, the Commission could propose to the Moroccan side the inclusion of this type of fishing in the agreement. This inclusion could take the form of a decision of the joint committee that is provided for in Article 10 of the agreement. Having said that, I wish to emphasise that both the Community and Morocco have agreed to the possibility of carrying out certain experimental fisheries under Article 5 of the Protocol. In this context, experimental sponge fishing can be envisaged. Experimental campaigns could facilitate the preparation of a scientific assessment of sponge resources in the Moroccan fishing zone."@sl19
". Kommissionen förhandlade fram det nya partnerskapsavtalet inom fisket med Marocko som undertecknades den 28 juli. Avtalet följer det nya partnerskapsformat som gemenskapen har utvecklat för förbindelser med tredjeland inom fiskeområdet. Denna nya strategi inkluderar bland annat ett tydligt åtagande från kommissionens sida att främja de allmänna principerna om bevarande och hållbar förvaltning av fiskeresurser. Det nya avtalet banar väg för en bestående politisk dialog om fisket mellan Europeiska gemenskapen och Marocko och förutser initiativ och åtgärder till stöd för en ansvarsfull fiskepolitik. Det tidigare fiskeavtalet med Marocko, som täckte perioden 1995–99, gav verkligen fiskemöjligheter för fiske efter svamp. Det inkluderade faktiskt tillhandahållandet av fem licenser, som aldrig användes. Genom det nya avtalet upprättas olika kategorier av fiskemöjligheter för gemenskapens fiskefartyg, och det täcker totalt 119 fiskefartyg och en kvot på 60 000 ton för industriellt pelagiskt fiske. Kommissionen är väl medveten om Greklands intresse i fiske efter svamp eftersom Grekland under förberedelserna för förhandlingarna om ett nytt avtal om fiskepartnerskap med Marocko vid flera tillfällen påpekade sitt intresse att inkludera fiske efter svamp i det nya avtalet. Under förhandlingarna tog kommissionen hänsyn till Greklands intresse och lade fram en begäran till den marockanska sidan att inkludera fiske efter svamp i avtalet. Dessvärre kan dock fisket efter svamp i detta stadium inte inkluderas i avtalet. De befintliga vetenskapliga utvärderingarna ger inte tillräcklig information med hänsyn till fiske efter svamp för att vi ska kunna inkludera denna typ av fiske i avtalet. Men om det i framtiden kommer en fördelaktig vetenskaplig bedömning av svampbeståndet kan kommissionen föreslå den marockanska sidan att inkludera denna typ av fiske i avtalet. Detta inkluderande skulle kunna ske i form av ett beslut i den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 10 i avtalet. Samtidigt vill jag understryka att både gemenskapen och Marocko har kommit överens om möjligheten att utföra ett visst försöksfiske i enlighet med artikel 5 i protokollet. I detta sammanhang kan man tänka sig försöksfiske efter svamp. Försökskampanjer kan underlätta utarbetandet av en vetenskaplig bedömning av svampbeståndet i den marockanska fiskezonen."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph