Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-10-13-Speech-4-129"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051013.27.4-129"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Vi röstar nej till denna resolution från EU-parlamentet. Vi instämmer helt i den svenska riksdagens EU-nämnds beslut den 7 november 2000 då man yttrade sig om frågan om ökad EU-samordning inom utbildningsområdet. Riksdagens EU-nämnd antog då en skrivning som sade att man måste beakta att medlemsländernas exklusiva ansvar för undervisningens organisation och utbildningssystemens innehåll skall respekteras fullt ut. Dagen efter träffades EU:s utbildningsministrar och då antogs bland annat det tillägg från riksdagens EU-nämnd som presenterade av Sveriges dåvarande utbildningsminister. Vi ser ingen anledning att ompröva denna hållning."@sv21
lpv:translated text
"Vi röstar nej till denna resolution från EU-parlamentet. Vi instämmer helt i den svenska riksdagens EU-nämnds beslut den 7 november 2000 då man yttrade sig om frågan om ökad EU-samordning inom utbildningsområdet. Riksdagens EU-nämnd antog då en skrivning som sade att man måste beakta att medlemsländernas exklusiva ansvar för undervisningens organisation och utbildningssystemens innehåll skall respekteras fullt ut. Dagen efter träffades EU:s utbildningsministrar och då antogs bland annat det tillägg från riksdagens EU-nämnd som presenterade av Sveriges dåvarande utbildningsminister. Vi ser ingen anledning att ompröva denna hållning."@cs1
"Vi stemte imod dette beslutningsforslag fra Parlamentet. Vi er helt enige i den beslutning, som den svenske rigsdags EU-udvalg tog den 7. november 2000, hvor man kommenterede spørgsmålet om øget EU-koordination på det uddannelsesmæssige område. Rigsdagens EU-udvalg vedtog en erklæring, hvoraf det fremgik, at det skal tilsikres, at medlemsstaternes eksklusive ansvar for tilrettelæggelsen af undervisningen og uddannelsessystemernes indhold respekteres fuldt ud. Dagen efter mødtes EU's undervisningsministre og vedtog bl.a. det tillæg fra den svenske rigsdags EU-udvalg, som Sveriges daværende undervisningsminister fremlagde. Vi ser ingen grund til at revurdere holdningen heri."@da2
". Wir stimmen gegen diese Entschließung des Europäischen Parlaments. Der Beschluss des Ausschusses für europäische Angelegenheiten des schwedischen Reichstags vom 7. November 2000, der sich mit der Frage einer stärkeren EU-Koordinierung im Bildungsbereich beschäftigt hat, findet unsere volle Zustimmung. Nach der von diesem Ausschuss angenommenen Formulierung muss die ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Gestaltung und den Inhalt ihrer Bildungssysteme voll respektiert werden. Einen Tag darauf kamen damals die EU-Bildungsminister zusammen und nahmen u. a. den vom damaligen schwedischen Bildungsminister vorgelegten Zusatz des schwedischen EU-Ausschusses an. Wir sehen keinen Grund, von der darin geäußerten Einstellung abzugehen."@de9
"Καταψηφίζουμε το παρόν ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφωνούμε απόλυτα με την απόφαση της 7ης Νοεμβρίου 2000 της επιτροπής του σουηδικού κοινοβουλίου για την ΕΕ, που σχολιάζει το θέμα της βελτίωσης του συντονισμού της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης. Η επιτροπή ενέκρινε μια διατύπωση, σύμφωνα με την οποία πρέπει να υπάρξει μέριμνα, ώστε να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός της αποκλειστικής αρμοδιότητας των κρατών μελών για την οργάνωση της εκπαίδευσης και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών συστημάτων. Την επόμενη ημέρα συνήλθαν οι υπουργοί Παιδείας της ΕΕ και ενέκριναν, μεταξύ άλλων, το παράρτημα της επιτροπής του σουηδικού κοινοβουλίου για την ΕΕ, που παρουσίασε ο τότε υπουργός Παιδείας της Σουηδίας. Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο αναθεώρησης της θέσης που εκφράζει."@el10
"We are voting against this resolution from the European Parliament. We completely agree with the decision of 7 November 2000 by the EU committee of the Swedish Parliament, commenting on the issue of increased EU coordination within the education field. The committee adopted a wording to the effect that care must be taken to ensure that the Member States’ exclusive responsibility for the organisation of education and for the content of education systems is fully respected. The following day, the EU’s education ministers met and adopted, among other things, the appendix from the EU committee of the Swedish Parliament, presented by Sweden’s then education minister. We see no reason to review the position it expresses."@en4
"Vamos a votar en contra de esta resolución del Parlamento Europeo. Estamos totalmente de acuerdo con la decisión del 7 de noviembre de 2000 de la comisión de la UE del Parlamento sueco que comenta la cuestión de un aumento de la coordinación de la UE en el ámbito educativo. La comisión adoptó un texto al efecto de que debe llevarse cuidado para garantizar que la responsabilidad exclusiva de los Estados miembros para la organización de la educación y para el contenido del sistema educativo se respete plenamente. Al día siguiente, los ministros de educación de la UE se reunieron y adoptaron, entre otras cosas, el apéndice de la comisión de la UE del Parlamento sueco presentado por el entonces ministro de educación de Suecia. No vemos ningún motivo para revisar la postura que expresa."@es20
"Vi röstar nej till denna resolution från EU-parlamentet. Vi instämmer helt i den svenska riksdagens EU-nämnds beslut den 7 november 2000 då man yttrade sig om frågan om ökad EU-samordning inom utbildningsområdet. Riksdagens EU-nämnd antog då en skrivning som sade att man måste beakta att medlemsländernas exklusiva ansvar för undervisningens organisation och utbildningssystemens innehåll skall respekteras fullt ut. Dagen efter träffades EU:s utbildningsministrar och då antogs bland annat det tillägg från riksdagens EU-nämnd som presenterade av Sveriges dåvarande utbildningsminister. Vi ser ingen anledning att ompröva denna hållning."@et5
"Äänestämme Euroopan parlamentin päätöslauselmaa vastaan. Olemme täysin samaa mieltä Ruotsin parlamentin EU-valiokunnan kanssa, joka 7. marraskuuta 2000 tekemässään päätöksessä kommentoi koulutuksen alalla lisääntyvää EU:n koordinointia. Valiokunta hyväksyi tekstin, jonka mukaan on pidettävä huolta siitä, että varmistetaan, että jäsenvaltioiden yksinomaista toimivaltaa koulutuksen järjestämiseen ja koulutusjärjestelmien sisältöön liittyvissä asioissa kunnioitetaan täysimääräisesti. Seuraavana päivänä EU:n jäsenvaltioiden opetusministerit tapasivat ja hyväksyivät muun muassa Ruotsin parlamentin EU-valiokunnan liitteen, jonka Ruotsin silloinen opetusministeri esitteli. Meistä ei ole mitään syytä harkita uudelleen siinä ilmaistua kantaa."@fi7
"Nous votons contre cette résolution du Parlement européen. Nous sommes entièrement d’accord avec la décision du 7 novembre 2000 de la commission Union européenne du parlement suédois, qui commentait la question de la coordination accrue de l’Union européenne dans le domaine de l’éducation. Cette commission a adopté un texte qui prévoit de veiller au respect le plus total de la responsabilité exclusive des États membres en matière d’organisation de l’éducation et de contenu des systèmes d’éducation. Le lendemain, les ministres européens de l’éducation se sont rencontrés et ont adopté, entre autres choses, l’annexe de la commission du parlement suédois, présentée par le ministre suédois de l’éducation en place à l’époque. Nous ne voyons pas pourquoi il y aurait lieu de revenir sur la position qui y est exprimée."@fr8
"Vi röstar nej till denna resolution från EU-parlamentet. Vi instämmer helt i den svenska riksdagens EU-nämnds beslut den 7 november 2000 då man yttrade sig om frågan om ökad EU-samordning inom utbildningsområdet. Riksdagens EU-nämnd antog då en skrivning som sade att man måste beakta att medlemsländernas exklusiva ansvar för undervisningens organisation och utbildningssystemens innehåll skall respekteras fullt ut. Dagen efter träffades EU:s utbildningsministrar och då antogs bland annat det tillägg från riksdagens EU-nämnd som presenterade av Sveriges dåvarande utbildningsminister. Vi ser ingen anledning att ompröva denna hållning."@hu11
"Voteremo contro questa risoluzione del Parlamento europeo. Concordiamo totalmente con la decisione presa il 7 novembre 2000 dalla commissione affari europei del parlamento svedese sulla questione di un maggiore coordinamento comunitario nel campo dell’istruzione. Il testo approvato dalla commissione era finalizzato a garantire il pieno rispetto della responsabilità esclusiva degli Stati membri nell’organizzare l’istruzione e il programma dei sistemi didattici. Il giorno seguente i ministri europei dell’Istruzione si erano riuniti e avevano approvato, tra le altre cose, l’appendice a cura della commissione affari europei del nostro parlamento, presentata dall’allora ministro svedese dell’Istruzione. Non vediamo alcun motivo per rivedere la posizione espressa in quel testo."@it12
"Vi röstar nej till denna resolution från EU-parlamentet. Vi instämmer helt i den svenska riksdagens EU-nämnds beslut den 7 november 2000 då man yttrade sig om frågan om ökad EU-samordning inom utbildningsområdet. Riksdagens EU-nämnd antog då en skrivning som sade att man måste beakta att medlemsländernas exklusiva ansvar för undervisningens organisation och utbildningssystemens innehåll skall respekteras fullt ut. Dagen efter träffades EU:s utbildningsministrar och då antogs bland annat det tillägg från riksdagens EU-nämnd som presenterade av Sveriges dåvarande utbildningsminister. Vi ser ingen anledning att ompröva denna hållning."@lt14
"Vi röstar nej till denna resolution från EU-parlamentet. Vi instämmer helt i den svenska riksdagens EU-nämnds beslut den 7 november 2000 då man yttrade sig om frågan om ökad EU-samordning inom utbildningsområdet. Riksdagens EU-nämnd antog då en skrivning som sade att man måste beakta att medlemsländernas exklusiva ansvar för undervisningens organisation och utbildningssystemens innehåll skall respekteras fullt ut. Dagen efter träffades EU:s utbildningsministrar och då antogs bland annat det tillägg från riksdagens EU-nämnd som presenterade av Sveriges dåvarande utbildningsminister. Vi ser ingen anledning att ompröva denna hållning."@lv13
"Vi röstar nej till denna resolution från EU-parlamentet. Vi instämmer helt i den svenska riksdagens EU-nämnds beslut den 7 november 2000 då man yttrade sig om frågan om ökad EU-samordning inom utbildningsområdet. Riksdagens EU-nämnd antog då en skrivning som sade att man måste beakta att medlemsländernas exklusiva ansvar för undervisningens organisation och utbildningssystemens innehåll skall respekteras fullt ut. Dagen efter träffades EU:s utbildningsministrar och då antogs bland annat det tillägg från riksdagens EU-nämnd som presenterade av Sveriges dåvarande utbildningsminister. Vi ser ingen anledning att ompröva denna hållning."@mt15
"Wij stemmen tegen deze resolutie van het Europees Parlement. We zijn het geheel eens met het besluit van 7 november 2000 van de commissie voor EU-zaken van het Zweedse parlement, waarin men zich uitsprak over een grotere EU-coördinatie op onderwijsgebied. Deze parlementaire commissie nam een passage aan waarin stond dat men erop moet letten dat de exclusieve verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de organisatie van het onderwijs en de inhoud van de onderwijsstelsels volledig wordt gerespecteerd. De dag daarop kwamen de ministers van Onderwijs van de EU-landen bijeen, en toen werd onder andere de bijlage van de Zweedse parlementaire commissie voor EU-zaken aangenomen, die werd gepresenteerd door de toenmalige Zweedse minister van Onderwijs. Wij zien geen reden om dat standpunt te herzien."@nl3
"Vi röstar nej till denna resolution från EU-parlamentet. Vi instämmer helt i den svenska riksdagens EU-nämnds beslut den 7 november 2000 då man yttrade sig om frågan om ökad EU-samordning inom utbildningsområdet. Riksdagens EU-nämnd antog då en skrivning som sade att man måste beakta att medlemsländernas exklusiva ansvar för undervisningens organisation och utbildningssystemens innehåll skall respekteras fullt ut. Dagen efter träffades EU:s utbildningsministrar och då antogs bland annat det tillägg från riksdagens EU-nämnd som presenterade av Sveriges dåvarande utbildningsminister. Vi ser ingen anledning att ompröva denna hållning."@pl16
"Votamos contra esta resolução do Parlamento Europeu. Concordamos plenamente com a decisão de 7 de Novembro de 2000 da comissão para a UE do Parlamento sueco, que se debruça sobre a crescente coordenação da UE no sector da educação. Essa comissão aprovou uma disposição segundo a qual há que ter o cuidado de garantir o pleno respeito da responsabilidade exclusiva dos Estados-Membros na organização da educação e no conteúdo dos sistemas educativos. No dia seguinte, os Ministros da Educação da União encontraram-se e adoptaram, entre outros, o apêndice da comissão para a UE do Parlamento sueco, apresentado pelo então Ministro da Educação da Suécia. Não vemos qualquer razão para rever a posição aí expressa."@pt17
"Vi röstar nej till denna resolution från EU-parlamentet. Vi instämmer helt i den svenska riksdagens EU-nämnds beslut den 7 november 2000 då man yttrade sig om frågan om ökad EU-samordning inom utbildningsområdet. Riksdagens EU-nämnd antog då en skrivning som sade att man måste beakta att medlemsländernas exklusiva ansvar för undervisningens organisation och utbildningssystemens innehåll skall respekteras fullt ut. Dagen efter träffades EU:s utbildningsministrar och då antogs bland annat det tillägg från riksdagens EU-nämnd som presenterade av Sveriges dåvarande utbildningsminister. Vi ser ingen anledning att ompröva denna hållning."@sk18
"Vi röstar nej till denna resolution från EU-parlamentet. Vi instämmer helt i den svenska riksdagens EU-nämnds beslut den 7 november 2000 då man yttrade sig om frågan om ökad EU-samordning inom utbildningsområdet. Riksdagens EU-nämnd antog då en skrivning som sade att man måste beakta att medlemsländernas exklusiva ansvar för undervisningens organisation och utbildningssystemens innehåll skall respekteras fullt ut. Dagen efter träffades EU:s utbildningsministrar och då antogs bland annat det tillägg från riksdagens EU-nämnd som presenterade av Sveriges dåvarande utbildningsminister. Vi ser ingen anledning att ompröva denna hållning."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph