Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-10-13-Speech-4-049"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051013.4.4-049"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Madam President, I wish to begin by congratulating Mr Chmielewski once again on his report. He made reference to the fact that he had been faced with a very difficult challenge and needed to find a workable compromise. The end result is very much a workable compromise, and the Commission is prepared to accept all the amendments except the one I have already mentioned. I also agree that the breakthrough came with the acceptance of the T90 codend, which could be used as an alternative to the BACOMA trawl. I confirm that ISIS advises that the T90 codend has the same selectivity as the BACOMA exit window and we can therefore accept its use. With regard to driftnets, we accept the study which can indicate what remedial measures can be taken which would be of a socio-economic nature. However, the Commission has no intention of considering an extension of the phasing-out of driftnets with regard to the Baltic, simply because of the fact that the driftnets ban has already been in place with the regulation of 1998 and the extension and phasing-out up to 2010 for the Baltic was already a special concession and it does not make sense to grant any further extension or concession, otherwise we risk opening up again the whole argument with regard to driftnets and place in doubt the validity of such driftnets in the other Community waters. It is true that the number of porpoises is very low. This, however, makes it even more important to continue to uphold the ban to ensure that no irreparable damage occurs with regard to porpoises. The low populations of porpoises put even more responsibility on us to ensure their protection. In addition, there is a general driftnet ban, which is part of the as I mentioned before, and we must ensure that this is in no way prejudiced. First of all I should like to thank Mr Kindermann and Mr Schlyter for their support. With regard to the point made by Mr Schlyter concerning the closed season for cod, it must be said that the closure and the closed areas for cod and the closed season for cod is not a voluntary measure. It is a mandatory measure, which was introduced together with the TACs and quotas regulation at the December Council. However, at the moment we are preparing a recovery plan for cod in the Baltic Sea and it is obvious that technical measures and measures relating to closed areas and closed seasons will form an integral part of this recovery plan. It is also obvious that if fishermen are constrained to tie up as a result of such closed seasons, then, under normal Community rules, they would be entitled to compensation for that tie-up if it is considered to be of an exceptional nature or is a result of the measures of a recovery plan. With regard to what Mr Titford said, I can only say that I cannot agree with him."@en4
lpv:translated text
"Madam President, I wish to begin by congratulating Mr Chmielewski once again on his report. He made reference to the fact that he had been faced with a very difficult challenge and needed to find a workable compromise. The end result is very much a workable compromise, and the Commission is prepared to accept all the amendments except the one I have already mentioned. I also agree that the breakthrough came with the acceptance of the T90 codend, which could be used as an alternative to the BACOMA trawl. I confirm that ISIS advises that the T90 codend has the same selectivity as the BACOMA exit window and we can therefore accept its use. With regard to driftnets, we accept the study which can indicate what remedial measures can be taken which would be of a socio-economic nature. However, the Commission has no intention of considering an extension of the phasing-out of driftnets with regard to the Baltic, simply because of the fact that the driftnets ban has already been in place with the regulation of 1998 and the extension and phasing-out up to 2010 for the Baltic was already a special concession and it does not make sense to grant any further extension or concession, otherwise we risk opening up again the whole argument with regard to driftnets and place in doubt the validity of such driftnets in the other Community waters. It is true that the number of porpoises is very low. This, however, makes it even more important to continue to uphold the ban to ensure that no irreparable damage occurs with regard to porpoises. The low populations of porpoises put even more responsibility on us to ensure their protection. In addition, there is a general driftnet ban, which is part of the as I mentioned before, and we must ensure that this is in no way prejudiced. First of all I should like to thank Mr Kindermann and Mr Schlyter for their support. With regard to the point made by Mr Schlyter concerning the closed season for cod, it must be said that the closure and the closed areas for cod and the closed season for cod is not a voluntary measure. It is a mandatory measure, which was introduced together with the TACs and quotas regulation at the December Council. However, at the moment we are preparing a recovery plan for cod in the Baltic Sea and it is obvious that technical measures and measures relating to closed areas and closed seasons will form an integral part of this recovery plan. It is also obvious that if fishermen are constrained to tie up as a result of such closed seasons, then, under normal Community rules, they would be entitled to compensation for that tie-up if it is considered to be of an exceptional nature or is a result of the measures of a recovery plan. With regard to what Mr Titford said, I can only say that I cannot agree with him."@cs1
"Fru formand, jeg vil indlede med igen at lykønske hr. Chmielewski med hans betænkning. Han nævnte, at han stod over for en meget vanskelig udfordring og måtte finde frem til et brugbart kompromis. Slutresultatet er i høj grad et brugbart kompromis, og Kommissionen er rede til at acceptere alle ændringsforslagene undtagen det, jeg allerede har nævnt. Jeg er også enig i, at gennembruddet kom med accepten af T90-fangstposen, der kunne anvendes som et alternativ til BACOMA-trawlet. Jeg kan bekræfte, at ISIS siger, at T90-fangstposen har samme selektivitet som BACOMA-sorteringsvinduet, og derfor kan vi acceptere brugen af den. Hvad angår drivgarn, accepterer vi den undersøgelse, som kan vise, hvilke afhjælpende foranstaltninger der kan træffes, og de vil være af samfundsøkonomisk art. Kommissionen agter imidlertid ikke at overveje en forlængelse af udfasningen af drivgarn i Østersøen, ganske enkelt fordi forbuddet mod drivgarn allerede blev vedtaget med forordningen fra 1998, og forlængelsen og udfasningen frem til 2010 for Østersøen var allerede en særlig indrømmelse, og det er meningsløst at give yderligere forlængelser eller indrømmelser, for så kunne vi risikere at genoptage hele diskussionen om drivgarn og rejse tvivl om drivgarns gyldighed i andre EF-farvande. Det er rigtigt, at antallet af marsvin er meget lavt. Det gør det imidlertid endnu vigtigere at fastholde forbuddet for at sikre, at der ikke sker nogen uoprettelig skade på marsvin. De små bestande af marsvin giver os et endnu større ansvar for at sikre deres beskyttelse. Desuden er der et generelt drivgarnsforbud, som er en del af det regelværk, jeg nævnte før, og vi skal sørge for, at dette på ingen måde bliver berørt. Jeg vil allerførst takke hr. Kindermann og hr. Schlyter for deres støtte. Til hr. Schlyters bemærkning om den lukkede periode for torsk vil jeg sige, at lukningen og de lukkede områder for torsk og den lukkede periode for torsk ikke er en frivillig foranstaltning. Det er en tvungen foranstaltning, som blev indført sammen med forordningen om TAC'er og kvoter på Rådets decembermøde. For øjeblikket er vi imidlertid ved at udarbejde en genopretningsplan for torsk i Østersøen, og der er ingen tvivl om, at tekniske foranstaltninger og foranstaltninger vedrørende lukkede områder og lukkede perioder vil være en integreret del af denne genopretningsplan. Der er heller ingen tvivl om, at hvis fiskerne er tvunget til at lægge op som følge af sådanne lukkede perioder, vil de i henhold til de normale fællesskabsbestemmelser være berettigede til kompensation for den oplægning, hvis den anses for at være exceptionel eller er en følge af foranstaltningerne i forbindelse med en genopretningsplan. Til hr. Titford kan jeg kun sige, at jeg ikke er enig med ham."@da2
". Frau Präsidentin! Zuerst möchte ich erneut Herrn Chmielewski zu seinem Bericht beglückwünschen. Er hat darauf verwiesen, dass er sich vor eine äußerst schwierige Aufgabe gestellt sah und einen praktikablen Kompromiss finden musste. Beim Endergebnis handelt es sich um einen durch und durch praktikablen Kompromiss, und die Kommission ist bereit, alle Änderungsanträge, außer dem einen bereits von mir erwähnten, zu akzeptieren. Ferner stimme ich zu, dass der Durchbruch mit der Annahme des T90-Steerts gelungen ist, der als Alternative zum BACOMA-Netz verwendet werden könnte. Ich bestätige, dass den Angaben von ISIS zufolge der T90-Steert über dieselbe Selektivität verfügt wie das BACOMA-Fluchtfenster, und daher können wir dessen Verwendung akzeptieren. Was Treibnetze betrifft, akzeptieren wir die Studie, die Hinweise auf mögliche Abhilfemaßnahmen im sozioökonomischen Bereich gibt. Jedoch beabsichtigt die Kommission nicht, das stufenweise Verbot von Treibnetzen in der Ostsee über einen längeren Zeitraum in Erwägung zu ziehen, einfach weil das Verbot von Treibnetzen bereits mit der Verordnung von 1998 bestanden hat und ein längerer Auslaufzeitraum bis 2010 für die Ostsee bereits ein besonderes Zugeständnis darstellte. Es ist nicht sinnvoll, den Zeitraum zu verlängern oder weitere Zugeständnisse zu machen, da wir sonst riskieren, die gesamte Auseinandersetzung über Treibnetze erneut zu eröffnen und die Verwendung solcher Treibnetze in anderen Gemeinschaftsgewässern in Zweifel zu ziehen. Es stimmt, dass die Zahl der Schweinswale sehr gering ist. Dadurch gilt es jedoch umso mehr, das Verbot aufrechtzuerhalten, um sicherzustellen, dass es hinsichtlich der Schweinswale zu keinen nicht wieder gut zu machenden Schäden kommt. Die geringe Population von Schweinswalen erlegt uns eine noch größere Verantwortung auf, für ihren Schutz zu sorgen. Zudem gibt es, wie ich vorhin erwähnt habe, ein allgemeines Verbot von Treibnetzen, das Teil des gemeinschaftlichen Besitzstands ist, und wir müssen dafür sorgen, dass dies in keiner Weise beeinträchtigt wird. Vor allem möchte ich Herrn Kindermann und Herrn Schlyter für ihre Unterstützung danken. Was die von Herrn Schlyter gemachte Anmerkung zu den Schonzeiten für Kabeljau betrifft, muss klargestellt werden, dass es sich bei der Schließung und den Sperrgebieten und Schonzeiten für Kabeljau nicht um eine freiwillige Maßnahme handelt. Es geht hier um eine obligatorische Maßnahme, die gemeinsam mit der TAC- und Quotenverordnung auf dem Europäischen Rat im Dezember eingeführt wurde. Zurzeit erarbeiten wir jedoch einen Wiederauffüllungsplan für Kabeljau in der Ostsee, und es liegt auf der Hand, dass die technischen Maßnahmen und die Maßnahmen bezüglich der Sperrgebiete und Schonzeiten einen integralen Bestandteil dieses Wiederauffüllungsplans bilden werden. Außerdem ist es nahe liegend, dass die Fischer, wenn sie aufgrund solcher Schonzeiten zur Untätigkeit gezwungen werden, im Rahmen der gewöhnlichen Gemeinschaftsvorschriften Recht auf eine Entschädigung für diese Untätigkeit hätten, wenn sie als Ausnahme gilt oder aufgrund der Maßnahmen eines Wiederauffüllungsplans erfolgt. Was Herrn Titfords Äußerungen betrifft, kann ich nur sagen, dass ich ihm nicht zustimmen kann."@de9
". Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντας τον κ. Chmielewski μία ακόμη φορά για την έκθεσή του. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πολύ δύσκολη πρόσκληση και έπρεπε να βρει έναν εφικτό συμβιβασμό. Το τελικό αποτέλεσμα αποτελεί όντως έναν εφικτό συμβιβασμό και η Επιτροπή είναι πρόθυμη να δεχτεί όλες τις τροπολογίες εκτός από τη μία στην οποία ήδη αναφέρθηκα. Συμφωνώ επίσης ότι η σημαντική εξέλιξη ήταν η αποδοχή του σάκου T90, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικός στην τράτα BACOMA. Επιβεβαιώνω ότι το ISIS ενημερώνει ότι ο σάκος T90 έχει την ίδια επιλεκτικότητα με το άνοιγμα διαφυγής BACOMA και, συνεπώς, μπορούμε να αποδεχτούμε τη χρήση του. Όσον αφορά τα παρασυρόμενα δίχτυα, αποδεχόμαστε τη μελέτη η οποία μπορεί να δείχνει ποια θεραπευτικά μέτρα κοινωνικοοικονομικής φύσης μπορούν να ληφθούν. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν προτίθεται να εξετάσει μια παράταση του σταδιακού παροπλισμού των παρασυρόμενων διχτυών όσον αφορά τη Βαλτική, απλά λόγω του γεγονότος ότι η απαγόρευση των παρασυρόμενων διχτυών έχει ήδη τεθεί σε ισχύ με τον κανονισμό του 1998 και η παράταση και ο σταδιακός παροπλισμός έως το 2010 για τη Βαλτική αποτέλεσε ήδη ειδική παραχώρηση και δεν έχει νόημα να χορηγηθεί περαιτέρω παράταση ή παραχώρηση, αλλιώς κινδυνεύουμε να ανοίξουμε και πάλι την όλη συζήτηση για τα παρασυρόμενα δίχτυα και να διακυβεύσουμε την ισχύ των εν λόγω παρασυρόμενων διχτυών στα άλλα κοινοτικά ύδατα. Είναι αλήθεια ότι ο αριθμός των φώκαινων είναι πολύ μικρός. Αυτό, ωστόσο, καθιστά ακόμη σημαντικότερη την εξακολούθηση της ισχύος της απαγόρευσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα επέλθει ανεπανόρθωτη ζημία όσον αφορά τις φώκαινες. Ο μικρός πληθυσμός της φώκαινας μάς καθιστά ακόμη πιο υπεύθυνους να διασφαλίσουμε την προστασία της. Επιπλέον, υπάρχει γενική απαγόρευση των παρασυρόμενων διχτυών, που αποτελεί μέρος του κεκτημένου, όπως προανέφερα, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν πρόκειται να διακυβευτεί σε καμία περίπτωση. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Kindermann και τον κ. Schlyter για την υποστήριξή τους. Όσον αφορά το θέμα που έθιξε ο κ. Schlyter σχετικά με την περίοδο απαγόρευσης για τον γάδο, πρέπει να πούμε ότι η απαγόρευση αλιείας και οι απαγορευμένες περιοχές για τον γάδο και η εποχή απαγόρευσης για τον γάδο δεν αποτελεί προαιρετικό μέτρο. Είναι υποχρεωτικό μέτρο το οποίο θεσπίστηκε μαζί με τον κανονισμό για τα TAC (σύνολα επιτρεπόμενων αλιευμάτων) και τις ποσοστώσεις στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Ωστόσο, επί του παρόντος ετοιμάζουμε ένα σχέδιο αποκατάστασης για τον γάδο στη Βαλτική Θάλασσα και είναι προφανές ότι τεχνικά μέτρα και μέτρα που αφορούν τις απαγορευμένες περιοχές και τις περιόδους απαγόρευσης θα αποτελέσουν αναπόσπαστο στοιχείο αυτού του σχεδίου αποκατάστασης. Είναι επίσης προφανές ότι αν οι αλιείς υποχρεωθούν να δέσουν τα σκάφη τους ως αποτέλεσμα τέτοιων περιόδων απαγόρευσης, τότε, σύμφωνα με τους συνήθεις κανονισμούς της Κοινότητας, θα δικαιούνται αποζημίωση για αυτήν την προσωρινή παύση εργασίας, αν θεωρηθεί ότι είναι εξαιρετικής φύσης ή αν είναι αποτέλεσμα των μέτρων του σχεδίου αποκατάστασης. Όσον αφορά τα όσα είπε ο κ. Titford, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί του."@el10
". Señora Presidenta, quiero comenzar felicitando al señor Chmielewski una vez más por su informe. Ha dicho que se le había planteado un reto muy difícil y que necesitaba alcanzar un compromiso factible. El resultado final es un compromiso muy factible y la Comisión está dispuesta a aceptar todas las enmiendas, salvo la que ya he mencionado. También estoy de acuerdo en que el progreso decisivo llegó con la aceptación del copo de arte de arrastre T90, que podría utilizarse como alternativa a la red de arrastre BACOMA. Confirmo que el ISIS advierte que el copo de arte de arrastre T90 tiene la misma selectividad que el dispositivo de escape tipo BACOMA y que, por lo tanto, podemos aceptar su uso. Con respecto a las redes de enmalle, aceptamos el estudio que puede indicar qué medidas correctivas se pueden tomar, que serían de naturaleza socioeconómica. No obstante, la Comisión no tiene intención de plantearse una ampliación de la supresión de las redes de enmalle con respecto al Báltico, simplemente por el hecho de que la prohibición de las redes de enmalle ya se aplicó con el Reglamento de 1998 y la ampliación y supresión hasta 2010 para el Báltico ya fue una concesión especial, y no tiene sentido conceder ninguna ampliación o concesión más, dado que, de lo contrario, nos arriesgaríamos a abrir de nuevo el debate de las redes de enmalle y a poner en duda la validez de estas redes en otras aguas comunitarias. Es cierto que el número de marsopas es muy bajo. Sin embargo, esto hace que sea incluso más importante continuar manteniendo la prohibición para garantizar que no se produzca ningún daño irreparable con respecto a las marsopas. La escasa población de marsopas hace que recaiga sobre nosotros una responsabilidad aún mayor de garantizar su protección. Asimismo, existe una prohibición general de las redes de enmalle, que es parte del acervo, como ya he mencionado, y debemos asegurarnos de que no se vea en modo alguno perjudicado. En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Kindermann y al señor Schlyter por su apoyo. Con respecto al comentario del señor Schlyter relativo a la temporada cerrada de bacalao, cabe decir que el cierre y las áreas cerradas para la pesca del bacalao, así como la temporada cerrada para el bacalao, no es una medida voluntaria. Se trata de una medida obligatoria, que se estableció junto con el reglamento de cuotas y los TAC en el Consejo de diciembre. No obstante, actualmente estamos elaborando un plan de recuperación para el bacalao en el Báltico y es obvio que las medidas técnicas y las medidas relativas a las zonas cerradas y a las temporadas cerradas formarán parte integral de este plan de recuperación. También es obvio que si los pescadores están obligados a mantenerse amarrados debido a estas temporadas cerradas, entonces, en virtud de las normas comunitarias habituales, tendrían derecho a una compensación por este amarre, si se considera de naturaleza excepcional o si es resultado de las medidas de un plan de recuperación. Con respecto a lo que ha dicho el señor Titford, solo puedo decir que no coincido con su opinión."@es20
"Madam President, I wish to begin by congratulating Mr Chmielewski once again on his report. He made reference to the fact that he had been faced with a very difficult challenge and needed to find a workable compromise. The end result is very much a workable compromise, and the Commission is prepared to accept all the amendments except the one I have already mentioned. I also agree that the breakthrough came with the acceptance of the T90 codend, which could be used as an alternative to the BACOMA trawl. I confirm that ISIS advises that the T90 codend has the same selectivity as the BACOMA exit window and we can therefore accept its use. With regard to driftnets, we accept the study which can indicate what remedial measures can be taken which would be of a socio-economic nature. However, the Commission has no intention of considering an extension of the phasing-out of driftnets with regard to the Baltic, simply because of the fact that the driftnets ban has already been in place with the regulation of 1998 and the extension and phasing-out up to 2010 for the Baltic was already a special concession and it does not make sense to grant any further extension or concession, otherwise we risk opening up again the whole argument with regard to driftnets and place in doubt the validity of such driftnets in the other Community waters. It is true that the number of porpoises is very low. This, however, makes it even more important to continue to uphold the ban to ensure that no irreparable damage occurs with regard to porpoises. The low populations of porpoises put even more responsibility on us to ensure their protection. In addition, there is a general driftnet ban, which is part of the as I mentioned before, and we must ensure that this is in no way prejudiced. First of all I should like to thank Mr Kindermann and Mr Schlyter for their support. With regard to the point made by Mr Schlyter concerning the closed season for cod, it must be said that the closure and the closed areas for cod and the closed season for cod is not a voluntary measure. It is a mandatory measure, which was introduced together with the TACs and quotas regulation at the December Council. However, at the moment we are preparing a recovery plan for cod in the Baltic Sea and it is obvious that technical measures and measures relating to closed areas and closed seasons will form an integral part of this recovery plan. It is also obvious that if fishermen are constrained to tie up as a result of such closed seasons, then, under normal Community rules, they would be entitled to compensation for that tie-up if it is considered to be of an exceptional nature or is a result of the measures of a recovery plan. With regard to what Mr Titford said, I can only say that I cannot agree with him."@et5
". Arvoisa puhemies, haluan aloittaa kiittämällä vielä kerran jäsen Chmielewskiä hänen mietinnöstään. Hän viittasi siihen, kuinka vaikea haaste hänellä oli ollut edessään ja kuinka hänen oli löydettävä toimiva kompromissi. Lopputulos on juuri toimiva kompromissi, ja komissio on valmis hyväksymään kaikki tarkistukset paitsi yhden jo aiemmin mainitsemani. Olen myös samaa mieltä siitä, että T90-troolinperän hyväksyminen oli läpimurto, koska sitä voidaan käyttää BACOMA-troolin vaihtoehtona. Voin vahvistaa, että kansainvälinen merentutkimusneuvosto kertoo T90-troolinperän valikoivuuden olevan yhtä hyvä kuin pakoaukon omaavassa BACOMA-verkonperässä, joten voimme siis hyväksyä sen käytön. Hyväksymme myös tutkimuksen, jolla osoitetaan, mihin sosio-ekonomisiin korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ajoverkkojen osalta. Komissiolla ei kuitenkaan ole mitään aikomusta harkita ajoverkkojen vaiheittaiselle poistamiselle Itämerestä asetetun määräajan pidentämistä siitä yksinkertaisesta syystä, että ajoverkkokiellosta säädettiin jo vuoden 1998 asetuksella. Itämerelle on jo annettu erityismyönnytys sallimalla määräajan pidentäminen ja vaiheittainen poistaminen vuoteen 2010 mennessä, eikä ole mitään järkeä sallia enää lisämyönnytyksiä. Muuten tämä koko ajoverkkoja koskeva asia on vaarassa tulla uudelleen esille, mikä kyseenalaistaisi ajoverkkojen kelpoisuuden muilla yhteisön vesillä. On totta, että pyöriäisten määrä on hyvin pieni. Sen vuoksi on kuitenkin entistä tärkeämpää pitää kielto voimassa, jotta varmistetaan, ettei pyöriäisille aiheudu mitään korvaamatonta vahinkoa. Alhainen pyöriäiskanta lisää entisestään velvollisuuttamme taata niiden suojelu. On lisäksi olemassa yleinen ajoverkkokielto, joka on osa yhteisön säännöstöä, kuten aiemmin mainitsin, ja meidän on varmistettava, ettei tälle kieltoa horjuteta. Haluan ensinnäkin kiittää jäseniä Kindermann ja Schlyter heidän tuestaan. Jäsen Schlyter mainitsi turskan rauhoituskaudet. On sanottava, etteivät turskankalastuksen lopettaminen, turskankalastukselle rajatut alueet tai rauhoituskaudet ole vapaaehtoisia toimenpiteitä. Ne ovat pakollisia toimenpiteitä, jotka otettiin käyttöön samaan aikaan kuin Eurooppa-neuvoston joulukuun kokouksen suurinta sallittua saalista ja kiintiöitä koskeva asetus. Tällä hetkellä olemme kuitenkin valmistelemassa Itämeren turskan elvyttämissuunnitelmaa, ja on selvää, että tekniset toimenpiteet ja rajattuihin alueisiin ja rauhoituskausiin liittyvät toimenpiteet ovat olennainen osa sitä. On selvää myös, että mikäli rauhoituskaudet rajoittavat kalastajien toimintaa, he ovat yhteisön tavanomaisten sääntöjen mukaan oikeutettuja hyvitykseen, jos rajoitusten katsotaan olevan poikkeuksellisia tai jos ne aiheutuvat elvyttämissuunnitelman toimenpiteistä. Jäsen Titfordin puheenvuorosta toteaisin vain, etten ole hänen kanssaan samaa mieltä."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais tout d’abord féliciter à nouveau M. Chmielewski pour son rapport. Il a fait référence au fait qu’il a dû relever un défi extrêmement difficile et trouver un compromis viable. Le résultat final est tout à fait un compromis viable et la Commission est disposée à accepter tous les amendements, à l’exception de l’amendement que j’ai déjà mentionné. Je suis également d’accord sur le fait que le progrès décisif s’est réalisé grâce à l’acceptation du cul de chalut T-90, qui pourrait être utilisé à la place du chalut BACOMA. Je confirme que d’après l’ISIS, le cul de chalut T-90 a la même sélectivité que la fenêtre d’échappement BACOMA et nous pouvons donc accepter son utilisation. Pour ce qui est des filets dérivants, nous acceptons l’étude susceptible d’indiquer les mesures correctives de nature socio-économique que l’on peut prendre. Cependant, la Commission n’a pas l’intention d’envisager une extension de la suppression progressive des filets dérivants à l’égard de la mer Baltique, simplement en raison du fait que l’interdiction de ces filets est déjà en vigueur en vertu du règlement de 1998 et que l’extension et la suppression progressive jusqu’en 2010 pour la mer Baltique constituaient déjà une concession spéciale. Il n’y a donc pas lieu d’octroyer de nouvelles extensions ou concessions; sinon, nous risquons de relancer tout le débat sur les filets dérivants et de mettre en doute la validité de ces filets dans les autres eaux communautaires. Il est vrai que le nombre de marsouins est très bas. Toutefois, cet aspect renforce la nécessité de maintenir l’interdiction afin de s’assurer qu’aucun dégât irréparable ne survienne à l’égard des marsouins. Le nombre peu élevé de marsouins accroît encore davantage notre responsabilité en vue de garantir leur protection. En outre, il existe une interdiction générale des filets dérivants, qui fait partie de l’acquis, comme je l’ai déjà dit, et nous devons veiller à ce que l’on n’y porte en aucun cas préjudice. Je voudrais tout d’abord remercier M. Kindermann et M. Schlyter pour leur soutien. En ce qui concerne le point soulevé par M. Schlyter à propos de la période de protection des stocks de cabillaud, je dois préciser que la fermeture, ainsi que les zones et la période de protection des stocks de cabillaud ne sont pas des mesures volontaires. Il s’agit de mesures obligatoires, qui ont été instaurées en même temps que le règlement relatif aux TAC et aux quotas, lors du Conseil de décembre. Toutefois, nous préparons actuellement un plan de reconstitution des stocks de cabillaud en mer Baltique et il est évident que les mesures techniques et les mesures liées aux zones et aux périodes de protection des stocks feront partie intégrante de ce plan de reconstitution. Il est également évident que si les pêcheurs se voient obligés de suspendre leur activité en raison de telles périodes de protection des stocks, conformément aux règles communautaires normales, ils auraient alors droit à une indemnité pour cette suspension de leur activité, si celle-ci est considérée comme exceptionnelle ou est la conséquence de l’application des mesures d’un plan de reconstitution des stocks. Quant aux propos tenus par M. Titford, je peux seulement dire que je ne suis pas d’accord avec lui."@fr8
"Madam President, I wish to begin by congratulating Mr Chmielewski once again on his report. He made reference to the fact that he had been faced with a very difficult challenge and needed to find a workable compromise. The end result is very much a workable compromise, and the Commission is prepared to accept all the amendments except the one I have already mentioned. I also agree that the breakthrough came with the acceptance of the T90 codend, which could be used as an alternative to the BACOMA trawl. I confirm that ISIS advises that the T90 codend has the same selectivity as the BACOMA exit window and we can therefore accept its use. With regard to driftnets, we accept the study which can indicate what remedial measures can be taken which would be of a socio-economic nature. However, the Commission has no intention of considering an extension of the phasing-out of driftnets with regard to the Baltic, simply because of the fact that the driftnets ban has already been in place with the regulation of 1998 and the extension and phasing-out up to 2010 for the Baltic was already a special concession and it does not make sense to grant any further extension or concession, otherwise we risk opening up again the whole argument with regard to driftnets and place in doubt the validity of such driftnets in the other Community waters. It is true that the number of porpoises is very low. This, however, makes it even more important to continue to uphold the ban to ensure that no irreparable damage occurs with regard to porpoises. The low populations of porpoises put even more responsibility on us to ensure their protection. In addition, there is a general driftnet ban, which is part of the as I mentioned before, and we must ensure that this is in no way prejudiced. First of all I should like to thank Mr Kindermann and Mr Schlyter for their support. With regard to the point made by Mr Schlyter concerning the closed season for cod, it must be said that the closure and the closed areas for cod and the closed season for cod is not a voluntary measure. It is a mandatory measure, which was introduced together with the TACs and quotas regulation at the December Council. However, at the moment we are preparing a recovery plan for cod in the Baltic Sea and it is obvious that technical measures and measures relating to closed areas and closed seasons will form an integral part of this recovery plan. It is also obvious that if fishermen are constrained to tie up as a result of such closed seasons, then, under normal Community rules, they would be entitled to compensation for that tie-up if it is considered to be of an exceptional nature or is a result of the measures of a recovery plan. With regard to what Mr Titford said, I can only say that I cannot agree with him."@hu11
". Signora Presidente, vorrei innanzi tutto congratularmi ancora una volta con l’onorevole Chmielewski per la sua relazione. Ha affermato di essersi trovato di fronte a una sfida molto difficile e di aver dovuto cercare un compromesso praticabile. Il risultato finale è realmente un compromesso praticabile e la Commissione è disposta ad accettare tutti gli emendamenti, eccetto quello che ho già menzionato. Concordo anche sul fatto che la situazione si è sbloccata con l’accettazione della possibilità di usare il sacco T90 in alternativa alla rete di tipo BACOMA. Confermo che, secondo l’ISIS, il sacco T90 garantisce la stessa selettività della finestra di fuga BACOMA e possiamo quindi accettarne l’impiego. Riguardo alle reti da posta derivanti, accettiamo la proposta di uno studio che indichi quali misure correttive di natura socioeconomica si possono adottare. Tuttavia, la Commissione non intende prendere in considerazione un’estensione del periodo di graduale eliminazione delle reti da posta derivanti nel Baltico, semplicemente perché tali reti sono già vietate dal regolamento del 1998 e l’estensione al 2010 per il Baltico è già stata una concessione speciale; non ha senso prevedere altre estensioni o concessioni, altrimenti rischiamo di riaprire l’intera questione delle reti da posta derivanti e di mettere in dubbio la validità di tali reti in altre acque comunitarie. E’ vero che il numero di focene è molto basso. Ciò rende ancora più importante continuare ad applicare il divieto per garantire che non si verifichino danni irreparabili per la popolazione di focene, la cui scarsità ci rende tanto più responsabili di garantirne la protezione. Esiste inoltre un divieto generale delle reti da posta derivanti, che – come ho già rilevato – fa parte dell’ e dobbiamo garantire che tale disposizione non sia in alcun modo compromessa. Innanzi tutto, ringrazio gli onorevoli Kindermann e Schlyter per il loro sostegno. Riguardo all’osservazione fatta dall’onorevole Schlyter sulla stagione di chiusura delle attività di pesca del merluzzo, va detto che le zone vietate alla pesca del merluzzo e la stagione di chiusura delle attività di pesca del merluzzo non sono una misura facoltativa. Si tratta di una misura obbligatoria, introdotta dal Consiglio di dicembre insieme con il regolamento relativo al TAC e alle quote. Tuttavia, al momento stiamo preparando un piano di ricostituzione dello di merluzzo nel Mar Baltico ed è ovvio che le misure tecniche e le misure relative alle zone di divieto e alle stagioni di chiusura saranno parte integrante di tale piano. E’ altresì ovvio che, se i pescatori sono costretti a rimanere fermi a causa delle stagioni di chiusura, la normativa comunitaria prevede che essi abbiano diritto a un indennizzo, qualora il fermo sia considerato di carattere eccezionale o conseguenza delle misure di un piano di ricostituzione dello . Riguardo a ciò che ha affermato l’onorevole Titford, posso solo dire che non sono d’accordo con lui."@it12
"Madam President, I wish to begin by congratulating Mr Chmielewski once again on his report. He made reference to the fact that he had been faced with a very difficult challenge and needed to find a workable compromise. The end result is very much a workable compromise, and the Commission is prepared to accept all the amendments except the one I have already mentioned. I also agree that the breakthrough came with the acceptance of the T90 codend, which could be used as an alternative to the BACOMA trawl. I confirm that ISIS advises that the T90 codend has the same selectivity as the BACOMA exit window and we can therefore accept its use. With regard to driftnets, we accept the study which can indicate what remedial measures can be taken which would be of a socio-economic nature. However, the Commission has no intention of considering an extension of the phasing-out of driftnets with regard to the Baltic, simply because of the fact that the driftnets ban has already been in place with the regulation of 1998 and the extension and phasing-out up to 2010 for the Baltic was already a special concession and it does not make sense to grant any further extension or concession, otherwise we risk opening up again the whole argument with regard to driftnets and place in doubt the validity of such driftnets in the other Community waters. It is true that the number of porpoises is very low. This, however, makes it even more important to continue to uphold the ban to ensure that no irreparable damage occurs with regard to porpoises. The low populations of porpoises put even more responsibility on us to ensure their protection. In addition, there is a general driftnet ban, which is part of the as I mentioned before, and we must ensure that this is in no way prejudiced. First of all I should like to thank Mr Kindermann and Mr Schlyter for their support. With regard to the point made by Mr Schlyter concerning the closed season for cod, it must be said that the closure and the closed areas for cod and the closed season for cod is not a voluntary measure. It is a mandatory measure, which was introduced together with the TACs and quotas regulation at the December Council. However, at the moment we are preparing a recovery plan for cod in the Baltic Sea and it is obvious that technical measures and measures relating to closed areas and closed seasons will form an integral part of this recovery plan. It is also obvious that if fishermen are constrained to tie up as a result of such closed seasons, then, under normal Community rules, they would be entitled to compensation for that tie-up if it is considered to be of an exceptional nature or is a result of the measures of a recovery plan. With regard to what Mr Titford said, I can only say that I cannot agree with him."@lt14
"Madam President, I wish to begin by congratulating Mr Chmielewski once again on his report. He made reference to the fact that he had been faced with a very difficult challenge and needed to find a workable compromise. The end result is very much a workable compromise, and the Commission is prepared to accept all the amendments except the one I have already mentioned. I also agree that the breakthrough came with the acceptance of the T90 codend, which could be used as an alternative to the BACOMA trawl. I confirm that ISIS advises that the T90 codend has the same selectivity as the BACOMA exit window and we can therefore accept its use. With regard to driftnets, we accept the study which can indicate what remedial measures can be taken which would be of a socio-economic nature. However, the Commission has no intention of considering an extension of the phasing-out of driftnets with regard to the Baltic, simply because of the fact that the driftnets ban has already been in place with the regulation of 1998 and the extension and phasing-out up to 2010 for the Baltic was already a special concession and it does not make sense to grant any further extension or concession, otherwise we risk opening up again the whole argument with regard to driftnets and place in doubt the validity of such driftnets in the other Community waters. It is true that the number of porpoises is very low. This, however, makes it even more important to continue to uphold the ban to ensure that no irreparable damage occurs with regard to porpoises. The low populations of porpoises put even more responsibility on us to ensure their protection. In addition, there is a general driftnet ban, which is part of the as I mentioned before, and we must ensure that this is in no way prejudiced. First of all I should like to thank Mr Kindermann and Mr Schlyter for their support. With regard to the point made by Mr Schlyter concerning the closed season for cod, it must be said that the closure and the closed areas for cod and the closed season for cod is not a voluntary measure. It is a mandatory measure, which was introduced together with the TACs and quotas regulation at the December Council. However, at the moment we are preparing a recovery plan for cod in the Baltic Sea and it is obvious that technical measures and measures relating to closed areas and closed seasons will form an integral part of this recovery plan. It is also obvious that if fishermen are constrained to tie up as a result of such closed seasons, then, under normal Community rules, they would be entitled to compensation for that tie-up if it is considered to be of an exceptional nature or is a result of the measures of a recovery plan. With regard to what Mr Titford said, I can only say that I cannot agree with him."@lv13
"Madam President, I wish to begin by congratulating Mr Chmielewski once again on his report. He made reference to the fact that he had been faced with a very difficult challenge and needed to find a workable compromise. The end result is very much a workable compromise, and the Commission is prepared to accept all the amendments except the one I have already mentioned. I also agree that the breakthrough came with the acceptance of the T90 codend, which could be used as an alternative to the BACOMA trawl. I confirm that ISIS advises that the T90 codend has the same selectivity as the BACOMA exit window and we can therefore accept its use. With regard to driftnets, we accept the study which can indicate what remedial measures can be taken which would be of a socio-economic nature. However, the Commission has no intention of considering an extension of the phasing-out of driftnets with regard to the Baltic, simply because of the fact that the driftnets ban has already been in place with the regulation of 1998 and the extension and phasing-out up to 2010 for the Baltic was already a special concession and it does not make sense to grant any further extension or concession, otherwise we risk opening up again the whole argument with regard to driftnets and place in doubt the validity of such driftnets in the other Community waters. It is true that the number of porpoises is very low. This, however, makes it even more important to continue to uphold the ban to ensure that no irreparable damage occurs with regard to porpoises. The low populations of porpoises put even more responsibility on us to ensure their protection. In addition, there is a general driftnet ban, which is part of the as I mentioned before, and we must ensure that this is in no way prejudiced. First of all I should like to thank Mr Kindermann and Mr Schlyter for their support. With regard to the point made by Mr Schlyter concerning the closed season for cod, it must be said that the closure and the closed areas for cod and the closed season for cod is not a voluntary measure. It is a mandatory measure, which was introduced together with the TACs and quotas regulation at the December Council. However, at the moment we are preparing a recovery plan for cod in the Baltic Sea and it is obvious that technical measures and measures relating to closed areas and closed seasons will form an integral part of this recovery plan. It is also obvious that if fishermen are constrained to tie up as a result of such closed seasons, then, under normal Community rules, they would be entitled to compensation for that tie-up if it is considered to be of an exceptional nature or is a result of the measures of a recovery plan. With regard to what Mr Titford said, I can only say that I cannot agree with him."@mt15
". Mevrouw de Voorzitter, allereerst wens ik de heer Chmielewski nogmaals geluk met zijn verslag. Zoals hij zei, werd hij voor een uiterst lastige taak gesteld en moest hij zoeken naar een werkbaar compromis. Het eindresultaat is inderdaad een uiterst werkbaar compromis en de Commissie is bereid alle amendementen te aanvaarden – met uitzondering van het amendement dat ik al heb genoemd. Ik erken dat de doorbraak kwam met de acceptatie van de T90-kuil, die als alternatief zou kunnen dienen voor het BACOMA-trawlnet. Ik bevestig dat volgens het advies van ISIS de T90-kuil dezelfde selectiviteit heeft als het BACOMA-ontsnappingspaneel, en dat we het gebruik ervan derhalve kunnen accepteren. Voor wat betreft de drijfnetten het volgende: wij keuren het onderzoek naar sociaal-economische oplossingen voor de problemen in verband met het verbod op drijfnetten goed. De Commissie overweegt echter niet het geleidelijk opheffen van het gebruik van drijfnetten in de Oostzee nog verder uit stellen, eenvoudigweg omdat het verbod op drijfnetten al is uitgevaardigd met de verordening van 1998. Het tot 2010 uitstellen en geleidelijk afschaffen van het gebruik van drijfnetten in de Oostzee was al een extra concessie, en er is geen enkele reden meer uitstel te geven of verdere concessies te doen. Doen we dat wel, dan lopen we het risico de hele discussie over drijfnetten opnieuw te openen en vraagtekens te plaatsen bij het gebruik van dergelijke drijfnetten in andere Gemeenschapswateren. Het klopt dat het aantal bruinvissen extreem klein is. Dit gegeven maakt het echter extra noodzakelijk het verbod in stand te houden om te voorkomen dat er geen onherstelbare schade aan de populatie bruinvissen wordt toegebracht. Het kleine aantal bruinvissen vergroot onze verantwoordelijkheid, wij moeten ervoor zorgen dat ze beschermd blijven. Zoals ik reeds eerder noemde, behoort een algemeen verbod op drijfnetten tot het acquis communautaire en wij moeten ervoor zorgen dat dit verbod gehandhaafd blijft. Allereerst wil ik de heer Kindermann en de heer Schlyter hartelijk bedanken voor hun steun. Voor wat betreft de opmerking van de heer Schlyter over de beschermingsperiode voor kabeljauw het volgende: het is juist dat het instellen van het visverbod, de beschermde gebieden en de beschermingsperiode voor kabeljauw geen vrijwillige maatregelen zijn. Het zijn verplichte maatregelen die door de Raad van december op hetzelfde moment zijn ingesteld als de TAC’s en de verordening waarin de quota zijn vastgelegd. We werken op dit moment echter aan een herstelplan voor kabeljauw in de Oostzee en het ligt voor de hand dat zowel technische maatregelen als maatregelen met betrekking tot beschermde gebieden en het instellen van een beschermingsperiode, een integraal onderdeel van dit herstelplan zullen zijn. Volgens het normale Gemeenschapsrecht is het onbetwist dat vissers die aan wal moeten blijven als gevolg van een uitzonderlijke situatie of als gevolg van de maatregelen uit een herstelplan, recht hebben op compensatie. Voor wat betreft de opmerkingen van de heer Titford, ik kan slechts zeggen dat ik het niet met hem eens ben."@nl3
"Madam President, I wish to begin by congratulating Mr Chmielewski once again on his report. He made reference to the fact that he had been faced with a very difficult challenge and needed to find a workable compromise. The end result is very much a workable compromise, and the Commission is prepared to accept all the amendments except the one I have already mentioned. I also agree that the breakthrough came with the acceptance of the T90 codend, which could be used as an alternative to the BACOMA trawl. I confirm that ISIS advises that the T90 codend has the same selectivity as the BACOMA exit window and we can therefore accept its use. With regard to driftnets, we accept the study which can indicate what remedial measures can be taken which would be of a socio-economic nature. However, the Commission has no intention of considering an extension of the phasing-out of driftnets with regard to the Baltic, simply because of the fact that the driftnets ban has already been in place with the regulation of 1998 and the extension and phasing-out up to 2010 for the Baltic was already a special concession and it does not make sense to grant any further extension or concession, otherwise we risk opening up again the whole argument with regard to driftnets and place in doubt the validity of such driftnets in the other Community waters. It is true that the number of porpoises is very low. This, however, makes it even more important to continue to uphold the ban to ensure that no irreparable damage occurs with regard to porpoises. The low populations of porpoises put even more responsibility on us to ensure their protection. In addition, there is a general driftnet ban, which is part of the as I mentioned before, and we must ensure that this is in no way prejudiced. First of all I should like to thank Mr Kindermann and Mr Schlyter for their support. With regard to the point made by Mr Schlyter concerning the closed season for cod, it must be said that the closure and the closed areas for cod and the closed season for cod is not a voluntary measure. It is a mandatory measure, which was introduced together with the TACs and quotas regulation at the December Council. However, at the moment we are preparing a recovery plan for cod in the Baltic Sea and it is obvious that technical measures and measures relating to closed areas and closed seasons will form an integral part of this recovery plan. It is also obvious that if fishermen are constrained to tie up as a result of such closed seasons, then, under normal Community rules, they would be entitled to compensation for that tie-up if it is considered to be of an exceptional nature or is a result of the measures of a recovery plan. With regard to what Mr Titford said, I can only say that I cannot agree with him."@pl16
"Senhora Presidente, quero agradecer mais uma vez ao relator, senhor deputado Chmielewski pelo seu relatório. Foi por ele feita referência ao facto de ter sido confrontado com um desafio de grande complexidade e de ter necessitado de encontrar um compromisso exequível. O resultado final está bastante próximo de um compromisso exequível, estando a Comissão preparada para aceitar todas as alterações à excepção daquela que já referi. Concordo igualmente que o grande passo em frente foi dado com a aceitação do saco T90 que pode ser usado como alternativa às artes rebocadas do tipo BACOMA. Confirmo que, segundo informações ISIS, o saco T90 apresenta a mesma selectividade da janela de saída do tipo BACOMA e, nesta perspectiva, podemos aceitar a sua utilização. Relativamente às redes de deriva, aceitamos o estudo que indica a possibilidade de serem tomadas medidas de correcção de natureza sócio-económica. No entanto, a Comissão não tem intenção de considerar uma extensão da retirada gradual das redes de deriva no que se refere ao Báltico pela simples razão de que a proibição das redes de arrasto já existe desde o regulamento de 1998, sendo já uma concessão especial a extensão da retirada gradual até 2010, não fazendo sentido conceder mais nenhuma extensão ou concessão. Caso contrário, arriscamo-nos a abrir novamente toda a questão relacionada com as redes de deriva, colocando em dúvida a validade de tais redes de deriva noutras águas comunitárias. É verdade que o número de toninhas é muito baixo, mas este facto, por sua vez, torna ainda mais importante que se continue a manter a proibição de modo a assegurar a não ocorrência de danos irreparáveis relativamente às toninhas. A baixa população destes animais coloca-nos perante uma responsabilidade ainda maior para assegurar a sua protecção. Acresce o facto de haver uma proibição generalizada de redes de deriva como parte do acervo comunitário, tal como já referi, cabendo-nos assegurar que tal não é de forma alguma comprometido. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos senhores deputados Kindermann e Schlyter pelo apoio dispensado. Relativamente à questão levantada pelo senhor deputado Schlyter sobre o defeso do bacalhau, é preciso dizer que o encerramento e as zonas encerradas à pesca do bacalhau, bem como o defeso do bacalhau, não constituem medidas voluntárias. Trata-se de uma medida vinculativa, introduzida no Conselho de Dezembro juntamente com o regulamento sobre os TAC e as quotas. No entanto, estamos presentemente a preparar um plano de recuperação para o bacalhau no mar Báltico, sendo obvio que as medidas técnicas e as medidas relacionadas com as zonas encerradas e com as épocas de defeso farão parte integral deste plano de recuperação. Também é obvio que, se os pescadores forem forçados à inactividade em consequência destes defesos, nesse caso à luz das normas comunitárias correntes terão direito a serem compensados por essa inactividade, no caso de esta ser considerada de natureza excepcional ou resultante das medidas do plano de recuperação. Relativamente às palavras do senhor deputado Titford, apenas posso dizer que não estou de acordo."@pt17
"Madam President, I wish to begin by congratulating Mr Chmielewski once again on his report. He made reference to the fact that he had been faced with a very difficult challenge and needed to find a workable compromise. The end result is very much a workable compromise, and the Commission is prepared to accept all the amendments except the one I have already mentioned. I also agree that the breakthrough came with the acceptance of the T90 codend, which could be used as an alternative to the BACOMA trawl. I confirm that ISIS advises that the T90 codend has the same selectivity as the BACOMA exit window and we can therefore accept its use. With regard to driftnets, we accept the study which can indicate what remedial measures can be taken which would be of a socio-economic nature. However, the Commission has no intention of considering an extension of the phasing-out of driftnets with regard to the Baltic, simply because of the fact that the driftnets ban has already been in place with the regulation of 1998 and the extension and phasing-out up to 2010 for the Baltic was already a special concession and it does not make sense to grant any further extension or concession, otherwise we risk opening up again the whole argument with regard to driftnets and place in doubt the validity of such driftnets in the other Community waters. It is true that the number of porpoises is very low. This, however, makes it even more important to continue to uphold the ban to ensure that no irreparable damage occurs with regard to porpoises. The low populations of porpoises put even more responsibility on us to ensure their protection. In addition, there is a general driftnet ban, which is part of the as I mentioned before, and we must ensure that this is in no way prejudiced. First of all I should like to thank Mr Kindermann and Mr Schlyter for their support. With regard to the point made by Mr Schlyter concerning the closed season for cod, it must be said that the closure and the closed areas for cod and the closed season for cod is not a voluntary measure. It is a mandatory measure, which was introduced together with the TACs and quotas regulation at the December Council. However, at the moment we are preparing a recovery plan for cod in the Baltic Sea and it is obvious that technical measures and measures relating to closed areas and closed seasons will form an integral part of this recovery plan. It is also obvious that if fishermen are constrained to tie up as a result of such closed seasons, then, under normal Community rules, they would be entitled to compensation for that tie-up if it is considered to be of an exceptional nature or is a result of the measures of a recovery plan. With regard to what Mr Titford said, I can only say that I cannot agree with him."@sk18
"Madam President, I wish to begin by congratulating Mr Chmielewski once again on his report. He made reference to the fact that he had been faced with a very difficult challenge and needed to find a workable compromise. The end result is very much a workable compromise, and the Commission is prepared to accept all the amendments except the one I have already mentioned. I also agree that the breakthrough came with the acceptance of the T90 codend, which could be used as an alternative to the BACOMA trawl. I confirm that ISIS advises that the T90 codend has the same selectivity as the BACOMA exit window and we can therefore accept its use. With regard to driftnets, we accept the study which can indicate what remedial measures can be taken which would be of a socio-economic nature. However, the Commission has no intention of considering an extension of the phasing-out of driftnets with regard to the Baltic, simply because of the fact that the driftnets ban has already been in place with the regulation of 1998 and the extension and phasing-out up to 2010 for the Baltic was already a special concession and it does not make sense to grant any further extension or concession, otherwise we risk opening up again the whole argument with regard to driftnets and place in doubt the validity of such driftnets in the other Community waters. It is true that the number of porpoises is very low. This, however, makes it even more important to continue to uphold the ban to ensure that no irreparable damage occurs with regard to porpoises. The low populations of porpoises put even more responsibility on us to ensure their protection. In addition, there is a general driftnet ban, which is part of the as I mentioned before, and we must ensure that this is in no way prejudiced. First of all I should like to thank Mr Kindermann and Mr Schlyter for their support. With regard to the point made by Mr Schlyter concerning the closed season for cod, it must be said that the closure and the closed areas for cod and the closed season for cod is not a voluntary measure. It is a mandatory measure, which was introduced together with the TACs and quotas regulation at the December Council. However, at the moment we are preparing a recovery plan for cod in the Baltic Sea and it is obvious that technical measures and measures relating to closed areas and closed seasons will form an integral part of this recovery plan. It is also obvious that if fishermen are constrained to tie up as a result of such closed seasons, then, under normal Community rules, they would be entitled to compensation for that tie-up if it is considered to be of an exceptional nature or is a result of the measures of a recovery plan. With regard to what Mr Titford said, I can only say that I cannot agree with him."@sl19
". Fru talman! Jag skulle vilja inleda med att ännu en gång gratulera Zdzisław Kazimierz Chmielewski till hans betänkande. Han hänvisade till att han hade ställts inför en mycket stor utmaning och var tvungen att hitta en fungerande kompromiss. Slutresultatet är en väl fungerande kompromiss, och kommissionen är beredd att anta alla ändringsförslag förutom det förslag jag redan har nämnt. Jag instämmer också i att genombrottet gjordes genom godkännandet av T90-trålen, som kan användas som ett alternativ till Bacoma-trål. Jag bekräftar att Institutet för systemteknik, informationsteknik och säkerhetsteknik (ISIS) meddelar att T90-lyftet har samma selektivitet som Bacoma-panelen, och därför kan vi godkänna att den används. När det gäller drivgarn godkänner vi undersökningen som kan antyda vilka stödåtgärder som kan vidtas och som skulle vara av socioekonomisk art. Kommissionen har dock inte för avsikt att överväga en utvidgning av slopningen av drivgarn när det gäller Östersjön. Anledningen till detta är helt enkelt att drivgarnsförbudet redan har genomdrivits i förordningen från 1998, och utvidgningen och slopningen för Östersjön fram till 2010 var redan ett särskilt medgivande som inte går ihop med att bevilja ytterligare utvidgning eller medgivande. Vi riskerar annars att återigen inleda hela drivgarnsdiskussionen och ifrågasätta sådana drivgarns giltighet i andra gemenskapsvatten. Det stämmer att antalet tumlare är mycket få. Detta gör det dock ännu viktigare att fortsätta att upprätthålla förbudet för att säkerställa att ingen irreparabel skada sker i fråga om tumlare. Det låga tumlarbeståndet lägger ytterligare ansvar på oss att säkerställa skyddet för dem. Dessutom existerar det ett allmänt drivgarnsförbud, vilket som jag nämnde tidigare utgör en del av gemenskapens regelverk, och vi måste säkerställa att detta inte på något sätt påverkas negativt. För det första skulle jag vilja tacka Heinz Kindermann och Carl Schlyter för deras stöd. Med hänsyn till Carl Schlyters påpekande om det tidsbegränsade torskfisket, måste det påpekas att förbudet och de förbjudna områdena för torskfiske och torskfiskets tidsbegränsning inte är en frivillig åtgärd. Det är en obligatorisk åtgärd, som infördes tillsammans med TAC och kvotförordningen på rådets möte i december. För närvarande förbereder vi dock en återhämtningsplan för torsk i Östersjön, och det är uppenbart att tekniska åtgärder och åtgärder som avser områdesbegränsningarna och tidsbegränsningarna kommer att utgöra en väsentlig del i denna återhämtningsplan. Det är också uppenbart att om fiskare tvingas lägga ned verksamheten på grund av sådana tidsbegränsningar att de enligt normala gemenskapsbestämmelser ska vara berättigade till kompensation för verksamhetsstoppet om det bedöms vara av exceptionellt slag eller är en följd av åtgärder i en återhämtningsplan. När det gäller det som Jeffrey Titford sa kan jag inte säga annat än att jag instämmer."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Joe Borg,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"acquis"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph