Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-10-12-Speech-3-247"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20051012.21.3-247"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ďakujem pani Záborskej za správu o súčasnej situácii v Európskej únii, čo sa týka práve vzťahu ženy a chudoby. Som presvedčená, že chudoba má tvár ženy, ženy - matky, ktorá s láskou chce vychovávať svoje deti, chudoba má tvár starej ženy, ktorá odovzdala spoločnosti prácu a táto ju neocenila, ale je to aj tvár mladej ženy, ktorá sa v dnešnej dobe ocitla na križovatke – rodina alebo rovnosť. Tak ako sa deň strieda s nocou, aj my sme denne konfrontovaní s úžasnými možnosťami, ktoré umožňujú ženám slobodný prístup k vzdelaniu a k práci. Bojovníčky za ženské práva z minulosti by mohli ženám závidieť dnešné možnosti, dnešné zákony, ktoré by mali ženu ochraňovať. V kom - alebo lepšie povedané – v čom je teda problém, že chudoba má ženskú tvár? Možno úplne proti všetkým očakávaniam – páni, tentoraz neobviním vás – chudobu vidím viac v našej túžbe naplniť aj funkciu, ktorú nám môžete len tichučko závidieť, a to je funkcia matky. Nie je to neschopnosť držať krok v práci spolu s vami, veď veľa veľkých a významných mužov bolo významných práve pre mravčiu prácu skromných žien, ktoré boli v ich okolí. Spoločnosť vyzdvihuje u žien darcovstvo života, v niektorých štátoch zákonmi nedáva ani inú možnosť. Ale potom ako sa žena stane matkou, budúcnosť národa nech trápi ju, a nie spoločnosť. Zákony nezabezpečujú dostatočne jej prácu, prácu matky v domácnosti, a ani jej ju nezľahčujú. Aká bude budúcnosť? Médiá ako vzor...."@sk18
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Ďakujem pani Záborskej za správu o súčasnej situácii v Európskej únii, čo sa týka práve vzťahu ženy a chudoby. Som presvedčená, že chudoba má tvár ženy, ženy - matky, ktorá s láskou chce vychovávať svoje deti, chudoba má tvár starej ženy, ktorá odovzdala spoločnosti prácu a táto ju neocenila, ale je to aj tvár mladej ženy, ktorá sa v dnešnej dobe ocitla na križovatke – rodina alebo rovnosť. Tak ako sa deň strieda s nocou, aj my sme denne konfrontovaní s úžasnými možnosťami, ktoré umožňujú ženám slobodný prístup k vzdelaniu a k práci. Bojovníčky za ženské práva z minulosti by mohli ženám závidieť dnešné možnosti, dnešné zákony, ktoré by mali ženu ochraňovať. V kom - alebo lepšie povedané – v čom je teda problém, že chudoba má ženskú tvár? Možno úplne proti všetkým očakávaniam – páni, tentoraz neobviním vás – chudobu vidím viac v našej túžbe naplniť aj funkciu, ktorú nám môžete len tichučko závidieť, a to je funkcia matky. Nie je to neschopnosť držať krok v práci spolu s vami, veď veľa veľkých a významných mužov bolo významných práve pre mravčiu prácu skromných žien, ktoré boli v ich okolí. Spoločnosť vyzdvihuje u žien darcovstvo života, v niektorých štátoch zákonmi nedáva ani inú možnosť. Ale potom ako sa žena stane matkou, budúcnosť národa nech trápi ju, a nie spoločnosť. Zákony nezabezpečujú dostatočne jej prácu, prácu matky v domácnosti, a ani jej ju nezľahčujú. Aká bude budúcnosť? Médiá ako vzor...."@cs1
"Jeg vil gerne takke fru Záborská for hendes betænkning om den nuværende situation i EU vedrørende forholdet mellem kvinder og fattigdom. Jeg er overbevist om, at fattigdom har en kvindes ansigt: en mor, som ønsker at opdrage sine børn med kærlighed, en gammel kvinde, som har arbejdet for et samfund, der ikke har værdsat det, og en ung kvinde, der står ved en korsvej i verden af i dag - familie eller lighed. Når dagen gryer, er vi vidne til enorme muligheder, der giver kvinder fri adgang til uddannelse og arbejde. De, der tidligere kæmpede for kvinders rettigheder, misunder sikkert nutidens kvinder deres muligheder og de love, der skal beskytte dem. Hvem, eller rettere sagt, hvad får så fattigdom til have en kvindes ansigt? Måske kunne jeg mod forventningerne - og jeg bebrejder ikke denne gang, mine herrer - forbinde fattigdom med vores ønske om at udfylde den rolle, som De kun i stilhed kan misunde os, nemlig moderrollen. Vores situation skyldes ikke manglende evne til at holde trit med Dem på arbejdspladsen, da mange store og betydningsfulde mænd kun er kommet frem i verden takket være det hårde arbejde, som de selvudslettende kvinder, der har omgivet dem, har udført. Samfundet fremhæver den livets gave, som kvinder giver. I nogle lande kan de i henhold til loven endog ikke vælge noget andet. Men lige så snart en kvinde bliver mor, lægger samfundet dets bekymringer for nationen over på hende. Lovene tager ikke passende hensyn til hendes arbejde, en mors og en husmors arbejde, og de gør det heller ikke lettere. Hvordan bliver fremtiden? Medierne, som et eksempel ..."@da2
"Ich möchte Frau Záborská für ihren Bericht danken, in dem es um den Zusammenhang zwischen Frauen und Armut in der Europäischen Union von heute geht. Ich bin vom weiblichen Gesicht der Armut überzeugt: ich denke da an die Mutter, die ihre Kinder liebevoll erziehen möchte; an die alte Frau, die für eine Gesellschaft gearbeitet hat, die das nicht anerkannt; und an die junge Frau, die in der heutigen Welt vor einer Entscheidung steht – Familie oder Gleichberechtigung. Unaufhaltsam erweitern sich die Möglichkeiten, die Frauen den freien Zugang zu Bildung und Arbeit eröffnen. Die Frauenrechtler von früher beneiden vielleicht die heutigen Frauen um ihre Chancen und die Gesetze zu ihrem Schutz. Also wer oder besser gesagt was bewirkt das weibliche Gesicht der Armut? Entgegen den Erwartungen vielleicht – ich werde diesmal nicht meine Herren, die Schuld geben – könnte ich die Armut mit unserem Wunsch in Verbindung bringen, der Rolle Genüge zu tun, um die Sie uns nur still und leise beneiden können, die Rolle der Mutter. Unsere Lage ist nicht dem Unvermögen geschuldet, bei der Arbeit mit Ihnen Schritt zu halten, denn viele große und bedeutende Männer haben nur dank der harten Arbeit der bescheidenen Frauen um sie herum Großes leisten können. Die Gesellschaft stellt das Geschenk des Lebens in den Mittelpunkt, das die Frauen machen; in einigen Ländern lassen ihnen die Gesetze nicht einmal die Möglichkeit, sich anders zu entscheiden. Doch sobald eine Frau Mutter wird, wälzt die Gesellschaft ihre Sorgen über die Zukunft der Nation auf sie ab. In den Gesetzen wird ihre Arbeit, die Arbeit einer Hausfrau und Mutter, nicht angemessen gewürdigt, und sie wird auch nicht erleichtert. Wie wird die Zukunft aussehen? Die Medien beispielsweise…"@de9
"Θέλω να ευχαριστήσω την κ. Záborská για την έκθεσή της σχετικά με την ισχύουσα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη σχέση μεταξύ γυναικών και φτώχειας. Είμαι πεπεισμένη ότι η φτώχεια έχει γυναικείο πρόσωπο: μιας μητέρας που θέλει να μεγαλώσει τα παιδιά της με αγάπη, μιας ηλικιωμένης γυναίκας που εργάστηκε για μια κοινωνία που δεν εκτίμησε το έργο της, και μιας νεαρής γυναίκας που αντιμετωπίζει το δίλημμα του σημερινού κόσμου – οικογένεια ή ισότητα. Καθώς σταδιακά βελτιώνεται η κατάσταση, γινόμαστε μάρτυρες τεράστιων ευκαιριών που προσφέρουν στις γυναίκες ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την εργασία. Οι υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των γυναικών του παρελθόντος θα ζήλευαν ίσως τις σημερινές γυναίκες, τις ευκαιρίες τους και τους νόμους που τις προστατεύουν. Ποιος λοιπόν, ή για να το θέσω καλύτερα, τι λοιπόν δίνει στη φτώχεια γυναικείο πρόσωπο; Ίσως, αντίθετα στις προσδοκίες –δεν θα κατηγορήσω αυτή τη φορά, κύριοι– θα μπορούσα να συνδέσω τη φτώχεια με την επιθυμία μας να εκπληρώσουμε έναν ρόλο για τον οποίο μόνο σιωπηλά μπορείτε να μας ζηλεύετε, τον ρόλο της μητέρας. Η κατάστασή μας δεν οφείλεται στην ανικανότητα να συμβαδίσουμε μαζί σας στην εργασία, καθώς πολλοί μεγάλοι και σημαντικοί άνδρες έφτασαν ψηλά χάρη στη σκληρή εργασία των σεμνών γυναικών γύρω τους. Η κοινωνία δίνει έμφαση στο δώρο της ζωής που προσφέρουν οι γυναίκες. Σε ορισμένες χώρες, ο νόμος δεν τους προσφέρει καν την επιλογή να πράξουν διαφορετικά. Μόλις όμως μια γυναίκα γίνει μητέρα, η κοινωνία μεταθέτει τις ανησυχίες της για το μέλλον του έθνους σε αυτή. Οι νόμοι δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη το έργο της, το έργο μιας μητέρας και νοικοκυράς, ούτε το κάνουν ευκολότερο. Πώς θα είναι το μέλλον; Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για παράδειγμα …"@el10
"I would like to thank Mrs Záborská for her report on the current situation in the European Union regarding the relationship between women and poverty. I am convinced that poverty has the face of a woman: a mother who wants with love to bring up her children; an old woman who has laboured for a society that has failed to appreciate it; and a young woman facing a crossroads in today’s world – family or equality. As night turns into day, we are witnessing tremendous opportunities that give women free access to education and work. Past fighters for women’s rights might envy the women of today their opportunities and the laws designed to protect them. Who then, or to put it better, what then causes poverty to have a woman’s face? Perhaps, contrary to expectations – I will not blame this time, gentlemen – I could link poverty with our desire to fulfil the role that you can only silently envy us, the role of a mother. Our situation is not due to an inability to keep pace with you at work, since many great and important men have risen in the world only thanks to the hard work of the self-effacing women around them. Society stresses the gift of life that women provide; in some countries, the law does not even give them the choice to do otherwise. But, as soon as a woman becomes a mother, society shifts its worries about the future of the nation onto her. Laws do not take proper account of her work, the work of a mother and a housewife, neither do they make it easier. What will the future be like? The media, as an example ..."@en4
"Quiero dar las gracias a la señora Záborská por su informe sobre la situación actual en la Unión Europea con respecto a la relación entre mujeres y pobreza. Estoy convencida de que la pobreza tiene la cara de una mujer: una madre que quiere criar a sus hijos con amor; una mujer mayor que ha trabajado para una sociedad que no lo ha apreciado; y una mujer joven que se enfrenta a una encrucijada en el mundo actual: familia o igualdad. A medida que la noche da paso al día, presenciamos tremendas oportunidades que ofrecen a las mujeres acceso gratuito a la educación y al trabajo. Los que lucharon en el pasado por los derechos de las mujeres puede que envidiasen las oportunidades de las mujeres de hoy y las leyes diseñadas para protegerlas. Entonces, ¿quién, o mejor dicho, qué provoca que la pobreza tenga cara de mujer? Quizás, en contra de las expectativas –no les culparé a ustedes esta vez, caballeros– podría vincular la pobreza con nuestro deseo de desempeñar el papel que ustedes solamente pueden envidiarnos en silencio, el papel de una madre. Nuestra situación no se debe a una incapacidad para seguir su ritmo en el trabajo, dado que muchos hombres grandes e importantes han ascendido en el mundo solamente gracias al duro trabajo de las eficientes mujeres que le rodean. La sociedad subraya el regalo de la vida que realiza una mujer; en algunos países, la legislación ni siquiera les da la opción de hacer otra cosa. Sin embargo, tan pronto como la mujer se convierte en madre, la sociedad dirige sus preocupaciones sobre el futuro de la nación hacia ella. Las leyes no tienen en cuenta como es debido su trabajo, el trabajo de una madre y de un ama de casa, ni se lo facilitan. ¿Cómo será el futuro? Los medios de comunicación, por ejemplo..."@es20
"Ďakujem pani Záborskej za správu o súčasnej situácii v Európskej únii, čo sa týka práve vzťahu ženy a chudoby. Som presvedčená, že chudoba má tvár ženy, ženy - matky, ktorá s láskou chce vychovávať svoje deti, chudoba má tvár starej ženy, ktorá odovzdala spoločnosti prácu a táto ju neocenila, ale je to aj tvár mladej ženy, ktorá sa v dnešnej dobe ocitla na križovatke – rodina alebo rovnosť. Tak ako sa deň strieda s nocou, aj my sme denne konfrontovaní s úžasnými možnosťami, ktoré umožňujú ženám slobodný prístup k vzdelaniu a k práci. Bojovníčky za ženské práva z minulosti by mohli ženám závidieť dnešné možnosti, dnešné zákony, ktoré by mali ženu ochraňovať. V kom - alebo lepšie povedané – v čom je teda problém, že chudoba má ženskú tvár? Možno úplne proti všetkým očakávaniam – páni, tentoraz neobviním vás – chudobu vidím viac v našej túžbe naplniť aj funkciu, ktorú nám môžete len tichučko závidieť, a to je funkcia matky. Nie je to neschopnosť držať krok v práci spolu s vami, veď veľa veľkých a významných mužov bolo významných práve pre mravčiu prácu skromných žien, ktoré boli v ich okolí. Spoločnosť vyzdvihuje u žien darcovstvo života, v niektorých štátoch zákonmi nedáva ani inú možnosť. Ale potom ako sa žena stane matkou, budúcnosť národa nech trápi ju, a nie spoločnosť. Zákony nezabezpečujú dostatočne jej prácu, prácu matky v domácnosti, a ani jej ju nezľahčujú. Aká bude budúcnosť? Médiá ako vzor...."@et5
"Haluan kiittää jäsen Záborskáa hänen mietinnöstään, jossa käsitellään naisten ja köyhyyden välisen yhteyden nykytilaa EU:ssa. Olen vakuuttunut siitä, että köyhyydellä on naisen kasvot: sellaisen äidin kasvot, joka haluaa kasvattaa lapsensa rakkaudella, sellaisen vanhan naisen kasvot, joka on raatanut yhteiskunnan puolesta ilman arvostusta, ja sellaisen nuoren naisen kasvot, joka on nykypäivänä tienhaarassa: valitako perhe vai tasa-arvo? Nykyisin naisilla on valtavan paljon mahdollisuuksia kouluttautua ja työllistyä. Entisajan naisten oikeuksien puolestapuhujat varmasti kadehtisivat nykyajan naisten mahdollisuuksia ja heidän suojelemisekseen säädettyjä lakeja. Kenestä tai paremminkin mistä siis johtuu, että köyhyydellä on naisen kasvot? Vastoin odotuksianne, en tällä kertaa syytä miehiä vaan yhdistän köyhyyden haluumme täyttää velvollisuutemme, jota voitte vain salaa kadehtia meiltä, eli äitinä olemisen velvollisuuden. Tilanteemme ei johdu siitä, ettemme pysyisi miesten vauhdissa työmaailmassa, sillä useat tärkeät suurmiehet ovat päässeet asemaansa ainoastaan heidän ympärillään olevien vaatimattomien naisten ansiosta. Yhteiskunta korostaa naisten saamaa elämän luomisen lahjaa: joissakin valtioissa naisilla ei ole lainsäädännön puitteissa muuta mahdollisuuttakaan. Heti kun naisesta tulee äiti, yhteiskunta kuitenkin siirtää kansakunnan tulevaisuutta koskevan taakan hänen harteilleen. Lainsäädännössä ei asianmukaisesti tunnusteta kotiäidin ja vaimon työtä, eikä sitä helpoteta mitenkään. Millainen tulevaisuudesta tuleekaan? Esimerkiksi tiedotusvälineet...."@fi7
"Je remercie Mme Záborská pour son rapport, qui fait le point sur la situation actuelle des femmes et de la pauvreté au sein de l’Union européenne. Je suis convaincue que la pauvreté a le visage d’une femme: d’une mère qui veut élever ses enfants avec amour, d’une dame âgée qui a travaillé dur pour une société qui n’a pas su l’apprécier, d’une jeune femme qui doit faire un choix dans le monde d’aujourd’hui entre la famille et l’égalité. Au fur et à mesure du temps qui passe, nous constatons d’énormes possibilités offertes aux femmes d’accéder librement à l’éducation et au travail. Les anciennes activistes féministes pourraient envier les femmes d’aujourd’hui, leurs libertés et les lois mises en place pour les protéger. Qui alors - ou pour mieux l’exprimer - qu’est-ce qui fait alors que la pauvreté a le visage d’une femme? Peut-être, contrairement aux idées reçues - je ne accuserai pas cette fois, Messieurs - pourrais-je lier la pauvreté à notre désir de remplir ce rôle que vous ne pouvez que nous envier en silence, à savoir le rôle de mère. Notre situation n’est pas due à une incapacité à suivre votre rythme de travail, car tant d’hommes influents et importants se sont imposés dans le monde uniquement grâce au travail assidu des femmes effacées qui les entouraient. La société met en évidence le don de la vie que les femmes apportent; dans certains pays, la loi ne leur donne même pas le choix de faire autrement. Mais dès qu’une femme devient mère, la société fait peser sur ses épaules ses inquiétudes quant à l’avenir de la nation. Les lois ne prennent pas décemment en considération son travail, le travail de mère et de femme au foyer, et elles ne le facilitent pas non plus. Que nous réserve l’avenir? Les médias, par exemple, [...]"@fr8
"Ďakujem pani Záborskej za správu o súčasnej situácii v Európskej únii, čo sa týka práve vzťahu ženy a chudoby. Som presvedčená, že chudoba má tvár ženy, ženy - matky, ktorá s láskou chce vychovávať svoje deti, chudoba má tvár starej ženy, ktorá odovzdala spoločnosti prácu a táto ju neocenila, ale je to aj tvár mladej ženy, ktorá sa v dnešnej dobe ocitla na križovatke – rodina alebo rovnosť. Tak ako sa deň strieda s nocou, aj my sme denne konfrontovaní s úžasnými možnosťami, ktoré umožňujú ženám slobodný prístup k vzdelaniu a k práci. Bojovníčky za ženské práva z minulosti by mohli ženám závidieť dnešné možnosti, dnešné zákony, ktoré by mali ženu ochraňovať. V kom - alebo lepšie povedané – v čom je teda problém, že chudoba má ženskú tvár? Možno úplne proti všetkým očakávaniam – páni, tentoraz neobviním vás – chudobu vidím viac v našej túžbe naplniť aj funkciu, ktorú nám môžete len tichučko závidieť, a to je funkcia matky. Nie je to neschopnosť držať krok v práci spolu s vami, veď veľa veľkých a významných mužov bolo významných práve pre mravčiu prácu skromných žien, ktoré boli v ich okolí. Spoločnosť vyzdvihuje u žien darcovstvo života, v niektorých štátoch zákonmi nedáva ani inú možnosť. Ale potom ako sa žena stane matkou, budúcnosť národa nech trápi ju, a nie spoločnosť. Zákony nezabezpečujú dostatočne jej prácu, prácu matky v domácnosti, a ani jej ju nezľahčujú. Aká bude budúcnosť? Médiá ako vzor...."@hu11
"Desidero ringraziare l’onorevole Záborská per la sua relazione sull’attuale situazione nell’Unione europea relativamente al rapporto tra donne e povertà. Sono convinta che la povertà abbia un volto femminile: quello di una madre che vuole crescere i suoi bambini con amore; quello di una donna anziana che ha lavorato per una società che non ha apprezzato quanto da lei fatto e quello di una giovane donna che nel mondo odierno si trova dinanzi a un crocevia – famiglia o uguaglianza. Con il passare dei giorni, assistiamo all’emergere di enormi opportunità che offrono alle donne l’opportunità di avere libero accesso all’istruzione e al lavoro. Coloro che in passato lottavano per i diritti delle donne potrebbero invidiare alle donne di oggi le opportunità di cui godono e le leggi create per proteggerle. Chi allora o, per dirla meglio, cosa fa dunque sì che la povertà abbia un volto femminile? Forse, contrariamente alle attese – e questa volta non darò la colpa a signori – potrei collegare la povertà al nostro desiderio di soddisfare il ruolo che potete solo invidiarci, il ruolo di madre. La nostra situazione non è dovuta a un’incapacità di stare al passo con voi in ambito lavorativo, dal momento che molti uomini grandi e importanti sono stati cresciuti in questo mondo solo grazie al duro lavoro di donne umili intorno a loro. La società sottolinea il dono della vita che le donne forniscono. In alcuni paesi la legislazione non consente loro neanche di poter scegliere se agire in altro modo. Ma appena una donna diviene madre, la società sposta su di lei le sue preoccupazioni per il futuro della nazione. Le leggi non prendono nella dovuta considerazione il suo lavoro, il lavoro di una madre e di una casalinga, né lo rendono più semplice. Come sarà il futuro? I mezzi di comunicazione, come esempio ... ( )"@it12
"Ďakujem pani Záborskej za správu o súčasnej situácii v Európskej únii, čo sa týka práve vzťahu ženy a chudoby. Som presvedčená, že chudoba má tvár ženy, ženy - matky, ktorá s láskou chce vychovávať svoje deti, chudoba má tvár starej ženy, ktorá odovzdala spoločnosti prácu a táto ju neocenila, ale je to aj tvár mladej ženy, ktorá sa v dnešnej dobe ocitla na križovatke – rodina alebo rovnosť. Tak ako sa deň strieda s nocou, aj my sme denne konfrontovaní s úžasnými možnosťami, ktoré umožňujú ženám slobodný prístup k vzdelaniu a k práci. Bojovníčky za ženské práva z minulosti by mohli ženám závidieť dnešné možnosti, dnešné zákony, ktoré by mali ženu ochraňovať. V kom - alebo lepšie povedané – v čom je teda problém, že chudoba má ženskú tvár? Možno úplne proti všetkým očakávaniam – páni, tentoraz neobviním vás – chudobu vidím viac v našej túžbe naplniť aj funkciu, ktorú nám môžete len tichučko závidieť, a to je funkcia matky. Nie je to neschopnosť držať krok v práci spolu s vami, veď veľa veľkých a významných mužov bolo významných práve pre mravčiu prácu skromných žien, ktoré boli v ich okolí. Spoločnosť vyzdvihuje u žien darcovstvo života, v niektorých štátoch zákonmi nedáva ani inú možnosť. Ale potom ako sa žena stane matkou, budúcnosť národa nech trápi ju, a nie spoločnosť. Zákony nezabezpečujú dostatočne jej prácu, prácu matky v domácnosti, a ani jej ju nezľahčujú. Aká bude budúcnosť? Médiá ako vzor...."@lt14
"Ďakujem pani Záborskej za správu o súčasnej situácii v Európskej únii, čo sa týka práve vzťahu ženy a chudoby. Som presvedčená, že chudoba má tvár ženy, ženy - matky, ktorá s láskou chce vychovávať svoje deti, chudoba má tvár starej ženy, ktorá odovzdala spoločnosti prácu a táto ju neocenila, ale je to aj tvár mladej ženy, ktorá sa v dnešnej dobe ocitla na križovatke – rodina alebo rovnosť. Tak ako sa deň strieda s nocou, aj my sme denne konfrontovaní s úžasnými možnosťami, ktoré umožňujú ženám slobodný prístup k vzdelaniu a k práci. Bojovníčky za ženské práva z minulosti by mohli ženám závidieť dnešné možnosti, dnešné zákony, ktoré by mali ženu ochraňovať. V kom - alebo lepšie povedané – v čom je teda problém, že chudoba má ženskú tvár? Možno úplne proti všetkým očakávaniam – páni, tentoraz neobviním vás – chudobu vidím viac v našej túžbe naplniť aj funkciu, ktorú nám môžete len tichučko závidieť, a to je funkcia matky. Nie je to neschopnosť držať krok v práci spolu s vami, veď veľa veľkých a významných mužov bolo významných práve pre mravčiu prácu skromných žien, ktoré boli v ich okolí. Spoločnosť vyzdvihuje u žien darcovstvo života, v niektorých štátoch zákonmi nedáva ani inú možnosť. Ale potom ako sa žena stane matkou, budúcnosť národa nech trápi ju, a nie spoločnosť. Zákony nezabezpečujú dostatočne jej prácu, prácu matky v domácnosti, a ani jej ju nezľahčujú. Aká bude budúcnosť? Médiá ako vzor...."@lv13
"Ďakujem pani Záborskej za správu o súčasnej situácii v Európskej únii, čo sa týka práve vzťahu ženy a chudoby. Som presvedčená, že chudoba má tvár ženy, ženy - matky, ktorá s láskou chce vychovávať svoje deti, chudoba má tvár starej ženy, ktorá odovzdala spoločnosti prácu a táto ju neocenila, ale je to aj tvár mladej ženy, ktorá sa v dnešnej dobe ocitla na križovatke – rodina alebo rovnosť. Tak ako sa deň strieda s nocou, aj my sme denne konfrontovaní s úžasnými možnosťami, ktoré umožňujú ženám slobodný prístup k vzdelaniu a k práci. Bojovníčky za ženské práva z minulosti by mohli ženám závidieť dnešné možnosti, dnešné zákony, ktoré by mali ženu ochraňovať. V kom - alebo lepšie povedané – v čom je teda problém, že chudoba má ženskú tvár? Možno úplne proti všetkým očakávaniam – páni, tentoraz neobviním vás – chudobu vidím viac v našej túžbe naplniť aj funkciu, ktorú nám môžete len tichučko závidieť, a to je funkcia matky. Nie je to neschopnosť držať krok v práci spolu s vami, veď veľa veľkých a významných mužov bolo významných práve pre mravčiu prácu skromných žien, ktoré boli v ich okolí. Spoločnosť vyzdvihuje u žien darcovstvo života, v niektorých štátoch zákonmi nedáva ani inú možnosť. Ale potom ako sa žena stane matkou, budúcnosť národa nech trápi ju, a nie spoločnosť. Zákony nezabezpečujú dostatočne jej prácu, prácu matky v domácnosti, a ani jej ju nezľahčujú. Aká bude budúcnosť? Médiá ako vzor...."@mt15
"Ik wil mevrouw Záborská bedanken voor haar verslag over de huidige situatie in de Europese Unie op het gebied van vrouwen en armoede. Ik ben ervan overtuigd dat armoede het gezicht van een vrouw heeft: een moeder die haar kinderen met liefde wil grootbrengen; een oude vrouw die geploeterd heeft voor een samenleving die verzuimd heeft dit te waarderen; en een jonge vrouw die vandaag de dag op een kruispunt staat – gezin of gelijkheid. Als we na het duister het licht zien, zijn we getuige van enorme mogelijkheden die vrouwen vrije toegang verschaffen tot onderwijs en werk. Vroegere strijders voor vrouwenrechten zouden jaloers zijn op de mogelijkheden die de vrouwen van nu hebben, en op de wetten die hen beschermen. Wie, of beter gezegd wat, zorgt er dan voor dat armoede een vrouwelijk gezicht heeft? Misschien zou ik, anders dan men zou verwachten – ik zal heren, deze keer niet de schuld geven – armoede in verband kunnen brengen met ons verlangen om de rol te vervullen die u ons slechts in stilte kunt benijden, de moederrol. Onze situatie is niet te wijten aan onvermogen om u bij te houden op het werk, aangezien veel grote en belangrijke mannen alleen maar konden opklimmen dankzij het harde werken van de zichzelf wegcijferende vrouwen om hen heen. De samenleving legt de nadruk op het feit dat vrouwen leven kunnen schenken; er zijn landen waar de wet hun zelfs niet de keuze laat iets anders te doen. Maar zodra een vrouw moeder wordt, legt de samenleving haar zorgen over de toekomst van de natie bij de vrouw neer. De wet houdt onvoldoende rekening met haar werk, het werk van moeder en huisvrouw, en maakt het evenmin gemakkelijker. Hoe zal de toekomst eruitzien? De media bijvoorbeeld …"@nl3
"Ďakujem pani Záborskej za správu o súčasnej situácii v Európskej únii, čo sa týka práve vzťahu ženy a chudoby. Som presvedčená, že chudoba má tvár ženy, ženy - matky, ktorá s láskou chce vychovávať svoje deti, chudoba má tvár starej ženy, ktorá odovzdala spoločnosti prácu a táto ju neocenila, ale je to aj tvár mladej ženy, ktorá sa v dnešnej dobe ocitla na križovatke – rodina alebo rovnosť. Tak ako sa deň strieda s nocou, aj my sme denne konfrontovaní s úžasnými možnosťami, ktoré umožňujú ženám slobodný prístup k vzdelaniu a k práci. Bojovníčky za ženské práva z minulosti by mohli ženám závidieť dnešné možnosti, dnešné zákony, ktoré by mali ženu ochraňovať. V kom - alebo lepšie povedané – v čom je teda problém, že chudoba má ženskú tvár? Možno úplne proti všetkým očakávaniam – páni, tentoraz neobviním vás – chudobu vidím viac v našej túžbe naplniť aj funkciu, ktorú nám môžete len tichučko závidieť, a to je funkcia matky. Nie je to neschopnosť držať krok v práci spolu s vami, veď veľa veľkých a významných mužov bolo významných práve pre mravčiu prácu skromných žien, ktoré boli v ich okolí. Spoločnosť vyzdvihuje u žien darcovstvo života, v niektorých štátoch zákonmi nedáva ani inú možnosť. Ale potom ako sa žena stane matkou, budúcnosť národa nech trápi ju, a nie spoločnosť. Zákony nezabezpečujú dostatočne jej prácu, prácu matky v domácnosti, a ani jej ju nezľahčujú. Aká bude budúcnosť? Médiá ako vzor...."@pl16
"Gostaria de agradecer à senhora deputada Záborská pelo seu relatório sobre a situação actual na União Europeia no que diz respeito à relação entre as mulheres e a pobreza. Estou convencida de que a pobreza tem um rosto feminino: uma mãe que quer educar amorosamente os seus filhos; uma mulher idosa que trabalhou para uma sociedade que não conseguiu valorizar este facto; e uma mulher jovem que está numa situação de encruzilhada no mundo actual – família ou igualdade. Tal como o dia se sucede à noite, estamos a assistir a enormes oportunidades que dão às mulheres livre acesso à educação e ao trabalho. É provável que aquelas que lutaram pelos direitos das mulheres no passado invejem as mulheres actuais pelas oportunidades de que dispõem e as leis destinadas a protegê-las. Quem, ou, melhor, o quê está na origem do facto de a pobreza ter um rosto feminino? Provavelmente – não irei acusar-vos, desta vez, meus senhores – ao contrário do que seria de esperar, eu associara a pobreza ao nosso desejo de cumprir o papel que os senhores só podem invejar-nos silenciosamente, o papel de mãe. A nossa situação não se deve à incapacidade de acompanhar o vosso ritmo de trabalho, visto que muitos dos homens maiores e mais importantes só se destacaram no mundo graças ao trabalho árduo das mulheres discretas de que estavam rodeados. A sociedade sublinha o dom da vida oferecido pelas mulheres; em alguns países, a lei nem sequer lhes dá a possibilidade de proceder de outra maneira. Mas, quando uma mulher se torna mãe, a sociedade desvia as suas preocupações quanto ao futuro da nação para ela. As leis não valorizam devidamente o seu trabalho, o trabalho de uma mulher e de uma dona de casa, nem o facilitam. Como será o futuro? Os meios de comunicação social, como exemplo ..."@pt17
"Ďakujem pani Záborskej za správu o súčasnej situácii v Európskej únii, čo sa týka práve vzťahu ženy a chudoby. Som presvedčená, že chudoba má tvár ženy, ženy - matky, ktorá s láskou chce vychovávať svoje deti, chudoba má tvár starej ženy, ktorá odovzdala spoločnosti prácu a táto ju neocenila, ale je to aj tvár mladej ženy, ktorá sa v dnešnej dobe ocitla na križovatke – rodina alebo rovnosť. Tak ako sa deň strieda s nocou, aj my sme denne konfrontovaní s úžasnými možnosťami, ktoré umožňujú ženám slobodný prístup k vzdelaniu a k práci. Bojovníčky za ženské práva z minulosti by mohli ženám závidieť dnešné možnosti, dnešné zákony, ktoré by mali ženu ochraňovať. V kom - alebo lepšie povedané – v čom je teda problém, že chudoba má ženskú tvár? Možno úplne proti všetkým očakávaniam – páni, tentoraz neobviním vás – chudobu vidím viac v našej túžbe naplniť aj funkciu, ktorú nám môžete len tichučko závidieť, a to je funkcia matky. Nie je to neschopnosť držať krok v práci spolu s vami, veď veľa veľkých a významných mužov bolo významných práve pre mravčiu prácu skromných žien, ktoré boli v ich okolí. Spoločnosť vyzdvihuje u žien darcovstvo života, v niektorých štátoch zákonmi nedáva ani inú možnosť. Ale potom ako sa žena stane matkou, budúcnosť národa nech trápi ju, a nie spoločnosť. Zákony nezabezpečujú dostatočne jej prácu, prácu matky v domácnosti, a ani jej ju nezľahčujú. Aká bude budúcnosť? Médiá ako vzor...."@sl19
"Jag vill tacka Anna Záborská för hennes betänkande om förhållandet mellan kvinnor och fattigdom i Europeiska unionen i dag. Jag är övertygad om att fattigdomen har en kvinnas ansikte: en mor som vill uppfostra sina barn med kärlek, en gammal kvinna som har kämpat för ett samhälle som inte ger henne någon uppskattning och en ung kvinna som står vid ett vägskäl i dagens värld – familj eller jämställdhet. När natten blir till dag ser vi enorma möjligheter som ger kvinnor fri tillgång till utbildning och arbete. De som kämpade för kvinnors rättigheter förr i världen avundas kanske dagens kvinnor deras möjligheter och de lagar som har utformats för att skydda dem. Vem, eller snarare vad, är det då som gör att fattigdomen har en kvinnas ansikte? Jag kan, kanske oväntat – jag ska inte skylla på den här gången, mina herrar – sammankoppla fattigdomen med vår önskan att axla den roll som ni bara tyst kan avundas oss, modersrollen. Vår situation beror inte på att vi inte kan hålla jämna steg med er i arbetet. Många stora och viktiga män har kommit fram här i världen endast beroende på det hårda arbete som de självutplånande kvinnorna omkring dem har lagt ned. Samhället betonar att kvinnorna ger livets gåva. I en del länder ger lagen dem inte ens möjlighet att välja att göra något annat. Men så fort en kvinna blir mor upphör samhället att bekymra sig för nationens framtid och låter henne ta över. Lagarna värderar inte hennes arbete, en mors och hemmafrus arbete, tillräckligt högt och gör det inte heller lättare. Hur kommer framtiden att se ut? Medierna, till exempel ..."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Predsedajúci prerušil prejav)"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"(ThePresident cut off the speaker)"4
"Irena Belohorská (NI )."5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph