Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-09-28-Speech-3-267"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050928.23.3-267"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A evolução recente do preço do petróleo colocou na ordem do dia o problema do pico petrolífero, face aos fortes impactos negativos sobre o crescimento económico e o emprego, num momento em que a economia da União Europeia está quase estagnada. Como referia recentemente o escritor e Prof. Michael T. Klare, a era do petróleo fácil terminou. Este ocaso da era do petróleo está a caracterizar-se, cada vez mais, por uma crescente politilização da política do petróleo e pelo constante uso da força militar para ganhar o controlo dos fornecimentos disponíveis. Exemplos não faltam, de que a guerra no Iraque é um dos mais visíveis. Consideramos fundamental que a questão da avaliação dos recursos e do esforço de prospecção e desenvolvimento de hidrocarbonetos, a nível europeu e mundial, seja objecto de aprofundado debate e seria sensato convocar uma conferência no quadro da ONU, para uma abordagem mundial da redução global do seu consumo. É necessário prever o futuro e apostar na investigação, nomeadamente para reduzir a intensidade do petróleo ao nível do PIB, tal como se deve apostar noutras fontes energéticas e numa maior eficiência na utilização da energia que, em vários países, designadamente Portugal, é um dos graves problemas estruturais. As próximas perspectivas financeiras deveriam dar particular importância a esta questão, apostando também nas energias renováveis."@pt17
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"A evolução recente do preço do petróleo colocou na ordem do dia o problema do pico petrolífero, face aos fortes impactos negativos sobre o crescimento económico e o emprego, num momento em que a economia da União Europeia está quase estagnada. Como referia recentemente o escritor e Prof. Michael T. Klare, a era do petróleo fácil terminou. Este ocaso da era do petróleo está a caracterizar-se, cada vez mais, por uma crescente politilização da política do petróleo e pelo constante uso da força militar para ganhar o controlo dos fornecimentos disponíveis. Exemplos não faltam, de que a guerra no Iraque é um dos mais visíveis. Consideramos fundamental que a questão da avaliação dos recursos e do esforço de prospecção e desenvolvimento de hidrocarbonetos, a nível europeu e mundial, seja objecto de aprofundado debate e seria sensato convocar uma conferência no quadro da ONU, para uma abordagem mundial da redução global do seu consumo. É necessário prever o futuro e apostar na investigação, nomeadamente para reduzir a intensidade do petróleo ao nível do PIB, tal como se deve apostar noutras fontes energéticas e numa maior eficiência na utilização da energia que, em vários países, designadamente Portugal, é um dos graves problemas estruturais. As próximas perspectivas financeiras deveriam dar particular importância a esta questão, apostando também nas energias renováveis."@cs1
"Den seneste udvikling i olieprisen har bragt spørgsmålet om de høje oliepriser på dagsordenen på grund af de stærkt negative virkninger for den økonomiske vækst og beskæftigelsen i en situation, hvor EU's økonomi er gået næsten i stå. Som professor Michael T. Klare for nylig har sagt, er den lette olies tidsalder forbi. Denne afslutning på olieæraen kendetegnes ved en stadig større politisering af oliepolitikken og ved den konstante brug af militær magt for at få kontrol over de tilgængelige forsyninger. Det skorter ikke på eksempler, hvor krigen i Irak er et af de synligste. Vi finder det meget vigtigt, at spørgsmålet om ressourcevurdering og bestræbelserne for at finde og udvikle kulbrinter i Europa og i verden gøres til genstand for grundig debat. Det vil være et positivt skridt, at FN arrangerer en konference, der på internationalt plan kan sætte initiativer i gang med henblik på en samlet reduktion af olieforbruget. Vi må forberede fremtiden og satse på forskning for navnlig at nedbringe olieforbruget i forhold til BNP, ligesom der bør satses på andre energikilder og en mere effektiv udnyttelse af energien, der i flere lande som f.eks. Portugal er et af de alvorligste strukturproblemer. I de kommende finansielle overslag bør dette spørgsmål gives særlig opmærksomhed, og der bør ligeledes satses på vedvarende energi."@da2
"Nach den jüngsten Entwicklungen bei den Erdölpreisen steht das Problem der hohen Erdölpreise nun auf der Tagesordnung ganz oben, wegen der ernsten Probleme, die dieser Anstieg für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung verursacht, und dies zu einer Zeit, da die EU-Wirtschaft im Prinzip zum Stillstand kommt. Wie Professor Michael T. Klare kürzlich erklärte, ist die Zeit des „leichten“ Erdöls vorbei. Diese Dämmerung des Erdölzeitalters zeigt sich zunehmend in der Politisierung der Erdölpolitik und der wiederholten Anwendung militärischer Gewalt, um die verfügbaren Quellen unter Kontrolle zu bringen. Dafür gibt es jede Menge Beispiele, und eines der bekanntesten ist der Krieg im Irak. Wir halten es für entscheidend, dass eine ausführliche Debatte über Ressourcenevaluierung sowie über die europa- und weltweiten Vorstöße zur Prospektierung und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen geführt wird. Ein begrüßenswerter Schritt wäre die Veranstaltung einer Konferenz unter UNO-Schirmherrschaft, um ein internationales Vorgehen bei der Senkung des Erdölverbrauchs zu gewährleisten. Wir müssen uns auf die Zukunft vorbereiten, indem wir in die Forschung investieren, um Wege zu finden, den Erdölverbrauch bezogen auf das BIP zu verringern. Außerdem müssen wir in alternative Energiequellen und in eine effektivere Nutzung von Energie investieren, eines der schwierigsten strukturbedingten Probleme für viele Länder, darunter auch Portugal. Die nächste Finanzielle Vorausschau muss dieser Problematik die ihr zustehende Bedeutung beimessen und Mittel für erneuerbare Energie vorsehen."@de9
"Οι πρόσφατες εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου έχουν φέρει το πρόβλημα των υψηλών τιμών πετρελαίου στο επίκεντρο της ημερήσιας διάταξης, υπό το πρίσμα των σοβαρών προβλημάτων που έχει προκαλέσει αυτή η αύξηση όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, και αυτό σε μια χρονική στιγμή που η οικονομία της ΕΕ ουσιαστικά αρχίζει σταδιακά να τελματώνει. Όπως είπε πρόσφατα ο καθηγητής Michael T. Klare, η εποχή του εύκολου πετρελαίου έχει παρέλθει. Αυτό το λυκόφως για την εποχή του πετρελαίου γίνεται όλο και πιο αισθητό στην πολιτικοποίηση της πολιτικής πετρελαίου και στην επαναλαμβανόμενη χρήση στρατιωτικής δύναμης για να αποκτηθεί ο έλεγχος διαθέσιμων αποθεμάτων. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να αποτελέσει αντικείμενο προορατικής συζήτησης αυτό το θέμα της αξιολόγησης πόρων και της πορείας προς την προοπτική και την ανάπτυξη υδρογονανθράκων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα θετικό βήμα θα ήταν ο προγραμματισμός διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ούτως ώστε να διασφαλιστεί μια παγκόσμια προσέγγιση για τη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το μέλλον επενδύοντας στην έρευνα, ώστε να βρεθούν τρόποι μείωσης της κατανάλωσης πετρελαίου όσον αφορά το ΑΕγχΠ. Επιπλέον, πρέπει να επενδύσουμε σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και στην πιο αποδοτική χρήση ενέργειας, η οποία είναι ένα από τα πιο σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Πορτογαλία. Οι επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές πρέπει να δώσουν σε αυτό το θέμα την προσοχή που του αξίζει και να εγγράψουν στον προϋπολογισμό κονδύλια για την ανανεώσιμη ενέργεια."@el10
"The recent developments in oil prices has brought the problem of high oil prices to the top of the agenda, in light of the severe problems that this rise has caused in terms of economic growth and employment, and this at a time when the EU economy is virtually grinding to a halt. As Professor Michael T. Klare said recently, the era of easy oil is over. This twilight for the oil era is increasingly being seen in the politicisation of oil policy and by the repeated use of military power to gain control of available supplies. There is no shortage of examples and the war in Iraq is one of the most visible. We feel it is crucial that the issue of assessing resources and the drive towards prospecting for and developing hydrocarbons at both European and world level be the subject of far-reaching debate. One positive step would be to arrange a conference under the auspices of the UN, so as to ensure a worldwide approach to reducing oil consumption. We must prepare for the future by investing in research to find ways of reducing oil consumption in terms of GDP. Furthermore, we must invest in alternative energy sources and in using energy more efficiently, which is one of the most serious structural problems facing a number of countries, including Portugal. The next financial perspective must accord this issue the importance it deserves, and earmark funds for renewable energy."@en4
"Los recientes acontecimientos que se han producido en los precios del petróleo han otorgado prioridad a esta cuestión, dados los graves problemas que ha ocasionado esta subida en términos de crecimiento económico y empleo, y se trata de un momento en que la economía de la UE prácticamente se está estancando. Como ha dicho recientemente el Profesor Michael T. Klare, la era del petróleo fácil ha llegado a su fin. Este crepúsculo en la era del petróleo cada vez se hace más evidente en la politización de la política del petróleo y en el uso recurrente del poder militar para conseguir el control de los suministros disponibles. No son pocos los ejemplos y la guerra de Iraq es uno de los más evidentes. Creemos que es esencial que la cuestión de la evaluación de los recursos y el esfuerzo de prospección y desarrollo de hidrocarburos en el ámbito europeo y mundial sean objeto de un profundo debate. Una medida positiva sería convocar una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas para poder abordar de forma global la reducción del consumo del petróleo. Debemos prepararnos para el futuro mediante la inversión en investigación para buscar formas de reducir el consumo de petróleo desde el punto de vista del PIB. Asimismo, debemos invertir en Fuentes alternativas de energía y en un uso más eficiente de la energía, que constituye uno de los problemas estructurales más graves a los que se enfrentan algunos países, incluido Portugal. Las próximas perspectivas financieras deben conceder a esta cuestión la importancia que merece y destinar fondos para la energía renovable."@es20,20
"A evolução recente do preço do petróleo colocou na ordem do dia o problema do pico petrolífero, face aos fortes impactos negativos sobre o crescimento económico e o emprego, num momento em que a economia da União Europeia está quase estagnada. Como referia recentemente o escritor e Prof. Michael T. Klare, a era do petróleo fácil terminou. Este ocaso da era do petróleo está a caracterizar-se, cada vez mais, por uma crescente politilização da política do petróleo e pelo constante uso da força militar para ganhar o controlo dos fornecimentos disponíveis. Exemplos não faltam, de que a guerra no Iraque é um dos mais visíveis. Consideramos fundamental que a questão da avaliação dos recursos e do esforço de prospecção e desenvolvimento de hidrocarbonetos, a nível europeu e mundial, seja objecto de aprofundado debate e seria sensato convocar uma conferência no quadro da ONU, para uma abordagem mundial da redução global do seu consumo. É necessário prever o futuro e apostar na investigação, nomeadamente para reduzir a intensidade do petróleo ao nível do PIB, tal como se deve apostar noutras fontes energéticas e numa maior eficiência na utilização da energia que, em vários países, designadamente Portugal, é um dos graves problemas estruturais. As próximas perspectivas financeiras deveriam dar particular importância a esta questão, apostando também nas energias renováveis."@et5
"Öljynhinnan viimeaikainen kehitys on tuonut korkeaa öljynhintaa koskevan ongelman asialistan kärkeen, sillä hinnannousu on aiheuttanut vakavia ongelmia niin talouskasvun kuin työllisyydenkin kannalta juuri nyt, kun EU:n talouskasvu on käytännössä pysähdyksissä. Kuten professori Michael T. Klare vastikään totesi, helpon öljyn aika on ohi. Öljyn aikakauden loppuminen on yhä ilmeisempää, sillä öljypolitiikasta on tullut yhä politisoituneempaa ja käytettävissä olevia öljyvarantoja pyritään toistuvasti saamaan haltuun sotilasvoimin. Esimerkeistä ei ole puutetta, ja Irakin sota on niistä ilmeisin. Mielestämme on olennaista, että öljyvarantojen arvioimisesta sekä hiilivetyjen etsinnästä ja kehittämisestä käydään kauaskantoista keskustelua niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Eräs myönteinen askel olisi konferenssin järjestäminen YK:n suojeluksessa, jotta varmistettaisiin öljynkulutuksen vähentämistä koskeva globaali lähestymistapa. Tulevaisuuteen on valmistauduttava investoimalla tutkimukseen, jolla pyritään löytämään keinoja vähentää öljyn kulutusta suhteessa BKT:hen. Lisäksi on investoitava myös vaihtoehtoisiin energianlähteisiin ja energian käytön tehostamiseen, sillä energian tehoton käyttö on yksi vakavimmista rakenteellisista ongelmista useissa maissa, myös Portugalissa. Seuraavissa rahoitusnäkymissä tähän aiheeseen on kiinnitettävä sen ansaitsemaa huomiota ja varattava määrärahat uusiutuvalle energialle."@fi7
"L’évolution récente des prix du pétrole a placé le problème des prix élevés du pétrole en tête de l’ordre du jour, à la lumière des graves problèmes que cette hausse a entraînés en termes de croissance économique et d’emploi, alors que l’économie de l’Union européenne s’enlise pratiquement. Comme le professeur Michael T. Klare le disait récemment, l’ère du pétrole facile est révolue. Ce crépuscule de l’ère du pétrole transparaît de plus en plus dans la politisation de la politique pétrolière et dans le recours répété à la puissance militaire pour le contrôle des approvisionnements disponibles. Les exemples ne manquent pas et la guerre en Irak est le plus visible. À notre avis, il est crucial que la question de l’évaluation des ressources et de l’effort de prospection et de développement des hydrocarbures, au niveau européen et mondial, fasse l’objet d’un débat approfondi. Il serait bon de convoquer une conférence sous les auspices des Nations unies pour aboutir à une approche planétaire de la réduction de la consommation de pétrole. Nous devons nous préparer à l’avenir en investissant dans la recherche afin de trouver des manières de réduire la consommation de pétrole en termes de PIB. De plus, nous devons investir dans des sources d’énergie alternatives et dans une utilisation plus efficace de l’énergie, ce qui constitue un des problèmes structurels les plus sérieux auxquels plusieurs pays, dont le Portugal, sont confrontés. La prochaine perspective financière doit accorder à cette question l’importance qu’elle mérite et prévoir des fonds pour l’énergie renouvelable."@fr8
"A evolução recente do preço do petróleo colocou na ordem do dia o problema do pico petrolífero, face aos fortes impactos negativos sobre o crescimento económico e o emprego, num momento em que a economia da União Europeia está quase estagnada. Como referia recentemente o escritor e Prof. Michael T. Klare, a era do petróleo fácil terminou. Este ocaso da era do petróleo está a caracterizar-se, cada vez mais, por uma crescente politilização da política do petróleo e pelo constante uso da força militar para ganhar o controlo dos fornecimentos disponíveis. Exemplos não faltam, de que a guerra no Iraque é um dos mais visíveis. Consideramos fundamental que a questão da avaliação dos recursos e do esforço de prospecção e desenvolvimento de hidrocarbonetos, a nível europeu e mundial, seja objecto de aprofundado debate e seria sensato convocar uma conferência no quadro da ONU, para uma abordagem mundial da redução global do seu consumo. É necessário prever o futuro e apostar na investigação, nomeadamente para reduzir a intensidade do petróleo ao nível do PIB, tal como se deve apostar noutras fontes energéticas e numa maior eficiência na utilização da energia que, em vários países, designadamente Portugal, é um dos graves problemas estruturais. As próximas perspectivas financeiras deveriam dar particular importância a esta questão, apostando também nas energias renováveis."@hu11
"Il recente andamento dei prezzi del petrolio ha portato il problema dell’elevato livello dei prezzi petroliferi ai primi posti dell’ordine del giorno, in ragione dei gravi problemi che tale aumento ha causato in termini di crescita economica e di occupazione, in un momento in cui l’economia dell’Unione europea sta praticamente per arrestarsi. Come ha recentemente detto il professor Michael T. Klare, l’era del petrolio facile è finita. Il tramonto dell’era del petrolio è sempre più visibile nella politicizzazione della politica petrolifera e nell’uso ripetuto della forza militare per conquistare il controllo delle forniture disponibili. Non mancano gli esempi e la guerra in Iraq è uno dei più evidenti. Riteniamo che sia fondamentale che il tema della valutazione delle risorse e le iniziative di prospezione e sviluppo degli idrocarburi sia a livello europeo che a livello mondiale siano oggetto di un ampio dibattito. Un’azione positiva potrebbe essere l’organizzazione di una conferenza sotto l’egida delle Nazioni Unite, in modo da garantire un approccio mondiale in vista della riduzione del consumo di petrolio. Dobbiamo prepararci per il futuro investendo nella ricerca, per individuare possibilità di riduzione del consumo di petrolio in termini di PIL. Inoltre, dobbiamo investire nelle fonti energetiche alternative e in un uso più efficiente dell’energia, uno dei problemi strutturali più gravi ai quali sono confrontati molti paesi, compreso il Portogallo. Le prossime prospettive finanziarie devono attribuire a questo tema l’importanza che merita e stanziare fondi per l’energia rinnovabile."@it12
"A evolução recente do preço do petróleo colocou na ordem do dia o problema do pico petrolífero, face aos fortes impactos negativos sobre o crescimento económico e o emprego, num momento em que a economia da União Europeia está quase estagnada. Como referia recentemente o escritor e Prof. Michael T. Klare, a era do petróleo fácil terminou. Este ocaso da era do petróleo está a caracterizar-se, cada vez mais, por uma crescente politilização da política do petróleo e pelo constante uso da força militar para ganhar o controlo dos fornecimentos disponíveis. Exemplos não faltam, de que a guerra no Iraque é um dos mais visíveis. Consideramos fundamental que a questão da avaliação dos recursos e do esforço de prospecção e desenvolvimento de hidrocarbonetos, a nível europeu e mundial, seja objecto de aprofundado debate e seria sensato convocar uma conferência no quadro da ONU, para uma abordagem mundial da redução global do seu consumo. É necessário prever o futuro e apostar na investigação, nomeadamente para reduzir a intensidade do petróleo ao nível do PIB, tal como se deve apostar noutras fontes energéticas e numa maior eficiência na utilização da energia que, em vários países, designadamente Portugal, é um dos graves problemas estruturais. As próximas perspectivas financeiras deveriam dar particular importância a esta questão, apostando também nas energias renováveis."@lt14
"A evolução recente do preço do petróleo colocou na ordem do dia o problema do pico petrolífero, face aos fortes impactos negativos sobre o crescimento económico e o emprego, num momento em que a economia da União Europeia está quase estagnada. Como referia recentemente o escritor e Prof. Michael T. Klare, a era do petróleo fácil terminou. Este ocaso da era do petróleo está a caracterizar-se, cada vez mais, por uma crescente politilização da política do petróleo e pelo constante uso da força militar para ganhar o controlo dos fornecimentos disponíveis. Exemplos não faltam, de que a guerra no Iraque é um dos mais visíveis. Consideramos fundamental que a questão da avaliação dos recursos e do esforço de prospecção e desenvolvimento de hidrocarbonetos, a nível europeu e mundial, seja objecto de aprofundado debate e seria sensato convocar uma conferência no quadro da ONU, para uma abordagem mundial da redução global do seu consumo. É necessário prever o futuro e apostar na investigação, nomeadamente para reduzir a intensidade do petróleo ao nível do PIB, tal como se deve apostar noutras fontes energéticas e numa maior eficiência na utilização da energia que, em vários países, designadamente Portugal, é um dos graves problemas estruturais. As próximas perspectivas financeiras deveriam dar particular importância a esta questão, apostando também nas energias renováveis."@lv13
"A evolução recente do preço do petróleo colocou na ordem do dia o problema do pico petrolífero, face aos fortes impactos negativos sobre o crescimento económico e o emprego, num momento em que a economia da União Europeia está quase estagnada. Como referia recentemente o escritor e Prof. Michael T. Klare, a era do petróleo fácil terminou. Este ocaso da era do petróleo está a caracterizar-se, cada vez mais, por uma crescente politilização da política do petróleo e pelo constante uso da força militar para ganhar o controlo dos fornecimentos disponíveis. Exemplos não faltam, de que a guerra no Iraque é um dos mais visíveis. Consideramos fundamental que a questão da avaliação dos recursos e do esforço de prospecção e desenvolvimento de hidrocarbonetos, a nível europeu e mundial, seja objecto de aprofundado debate e seria sensato convocar uma conferência no quadro da ONU, para uma abordagem mundial da redução global do seu consumo. É necessário prever o futuro e apostar na investigação, nomeadamente para reduzir a intensidade do petróleo ao nível do PIB, tal como se deve apostar noutras fontes energéticas e numa maior eficiência na utilização da energia que, em vários países, designadamente Portugal, é um dos graves problemas estruturais. As próximas perspectivas financeiras deveriam dar particular importância a esta questão, apostando também nas energias renováveis."@mt15
"De huidige ontwikkeling van de olieprijzen heeft het probleem van de dure olie bovenaan de agenda geplaatst. De stijgende prijzen hebben immers een negatieve invloed gehad op de werkgelegenheid en de economische groei, en dat op een moment dat de economie in de Europese Unie vrijwel volledig stagneert. Zoals professor Michael T. Clare reeds heeft aangegeven is het tijdperk van de "gemakkelijke olie" voorbij. Dat we nu het herfsttij van het olietijdperk doormaken blijkt uit het feit dat olie steeds meer een zaak van de politiek wordt, en dat er voortdurend gebruik wordt gemaakt van militaire middelen om toegang tot de beschikbare voorraden te krijgen. Er is geen gebrek aan voorbeelden – de oorlog in Irak is één van de meest in het oog springende van deze conflicten. Wij geloven dat de beoordeling van de hulpbronnen en de pogingen om olie te winnen en koolwaterstoffen te ontwikkelen – zowel in Europa als daarbuiten – het onderwerp van een uitgebreid debat behoren te zijn. Het zou een goed idee zijn om onder aegide van de VN een conferentie te organiseren om te verzekeren dat er over de gehele wereld een beleid wordt gevolgd gericht op het terugbrengen van de olieconsumptie. We moeten ons op de toekomst voorbereiden en investeren in onderzoek naar het terugbrengen van het percentage van het BBP dat aan olie wordt besteed. We zullen bovendien moeten investeren in alternatieve energiebronnen en het efficiënter gebruik van energie. Een aantal landen – waaronder Portugal – ondervindt op dit gebied structurele problemen. Bij de volgende financiële vooruitzichten zal aan dit onderwerp de nodige aandacht moeten worden besteed, en er zullen middelen moeten worden gereserveerd voor hernieuwbare energie."@nl3
"A evolução recente do preço do petróleo colocou na ordem do dia o problema do pico petrolífero, face aos fortes impactos negativos sobre o crescimento económico e o emprego, num momento em que a economia da União Europeia está quase estagnada. Como referia recentemente o escritor e Prof. Michael T. Klare, a era do petróleo fácil terminou. Este ocaso da era do petróleo está a caracterizar-se, cada vez mais, por uma crescente politilização da política do petróleo e pelo constante uso da força militar para ganhar o controlo dos fornecimentos disponíveis. Exemplos não faltam, de que a guerra no Iraque é um dos mais visíveis. Consideramos fundamental que a questão da avaliação dos recursos e do esforço de prospecção e desenvolvimento de hidrocarbonetos, a nível europeu e mundial, seja objecto de aprofundado debate e seria sensato convocar uma conferência no quadro da ONU, para uma abordagem mundial da redução global do seu consumo. É necessário prever o futuro e apostar na investigação, nomeadamente para reduzir a intensidade do petróleo ao nível do PIB, tal como se deve apostar noutras fontes energéticas e numa maior eficiência na utilização da energia que, em vários países, designadamente Portugal, é um dos graves problemas estruturais. As próximas perspectivas financeiras deveriam dar particular importância a esta questão, apostando também nas energias renováveis."@pl16
"A evolução recente do preço do petróleo colocou na ordem do dia o problema do pico petrolífero, face aos fortes impactos negativos sobre o crescimento económico e o emprego, num momento em que a economia da União Europeia está quase estagnada. Como referia recentemente o escritor e Prof. Michael T. Klare, a era do petróleo fácil terminou. Este ocaso da era do petróleo está a caracterizar-se, cada vez mais, por uma crescente politilização da política do petróleo e pelo constante uso da força militar para ganhar o controlo dos fornecimentos disponíveis. Exemplos não faltam, de que a guerra no Iraque é um dos mais visíveis. Consideramos fundamental que a questão da avaliação dos recursos e do esforço de prospecção e desenvolvimento de hidrocarbonetos, a nível europeu e mundial, seja objecto de aprofundado debate e seria sensato convocar uma conferência no quadro da ONU, para uma abordagem mundial da redução global do seu consumo. É necessário prever o futuro e apostar na investigação, nomeadamente para reduzir a intensidade do petróleo ao nível do PIB, tal como se deve apostar noutras fontes energéticas e numa maior eficiência na utilização da energia que, em vários países, designadamente Portugal, é um dos graves problemas estruturais. As próximas perspectivas financeiras deveriam dar particular importância a esta questão, apostando também nas energias renováveis."@sk18
"A evolução recente do preço do petróleo colocou na ordem do dia o problema do pico petrolífero, face aos fortes impactos negativos sobre o crescimento económico e o emprego, num momento em que a economia da União Europeia está quase estagnada. Como referia recentemente o escritor e Prof. Michael T. Klare, a era do petróleo fácil terminou. Este ocaso da era do petróleo está a caracterizar-se, cada vez mais, por uma crescente politilização da política do petróleo e pelo constante uso da força militar para ganhar o controlo dos fornecimentos disponíveis. Exemplos não faltam, de que a guerra no Iraque é um dos mais visíveis. Consideramos fundamental que a questão da avaliação dos recursos e do esforço de prospecção e desenvolvimento de hidrocarbonetos, a nível europeu e mundial, seja objecto de aprofundado debate e seria sensato convocar uma conferência no quadro da ONU, para uma abordagem mundial da redução global do seu consumo. É necessário prever o futuro e apostar na investigação, nomeadamente para reduzir a intensidade do petróleo ao nível do PIB, tal como se deve apostar noutras fontes energéticas e numa maior eficiência na utilização da energia que, em vários países, designadamente Portugal, é um dos graves problemas estruturais. As próximas perspectivas financeiras deveriam dar particular importância a esta questão, apostando também nas energias renováveis."@sl19
"Oljeprisets utveckling under den senaste tiden har fört upp problemet med höga oljepriser högst upp på dagordningen, mot bakgrund av de allvarliga problem som denna prisökning har orsakat i förhållande till ekonomisk tillväxt och sysselsättning, och detta vid en tidpunkt när EU:s ekonomi mer eller mindre har avstannat. Som professor Michael T. Klare sa nyligen är eran med lätt överkomlig olja över. Denna skymningstid för oljeeran märks i allt högre grad genom politiseringen av oljepolitiken och genom den upprepade användningen av militärmakt för att få kontroll över de tillgångar som finns. Det råder ingen brist på exempel, och Irakkriget är ett av de mest påtagliga. Vi anser att det är avgörande att frågan om bedömning av resurser och inriktningen mot prospektering och utveckling av kolväten på både EU-nivå och global nivå diskuteras ingående. En praktisk åtgärd skulle vara att arrangera en konferens under FN:s överinseende för att garantera en världsomspännande strategi för att minska oljekonsumtionen. Vi måste göra oss beredda för framtiden genom att investera i forskning för att hitta sätt att minska oljekonsumtionen uttryckt i BNP. Vi måste dessutom investera i alternativa energikällor och i en effektivare energianvändning, vilket är ett av de allvarligaste strukturproblem som finns i en rad länder, däribland Portugal. I nästa budgetplan måste man ge denna fråga den vikt den förtjänar och öronmärka medel för förnybar energi."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Ilda Figueiredo (GUE/NGL )."5,19,15,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph