Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-09-28-Speech-3-051"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050928.3.3-051"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, chers collègues, la Présidence britannique s’est ouverte sur un discours du premier ministre plein de séduction et d’ambition. Désormais, on sait que la seule décision significative de ce deuxième semestre 2005 pourtant si crucial, ce sera l’ouverture des négociations avec la Turquie. Comble du faux-semblant, comble du diplomatiquement correct, indifférence à l’opinion des peuples, incohérence avec le projet européen d’intégration. Car c’est de cela qu’il s’agit d’abord. L’Union européenne que nous voulons, ce n’est pas celle que la présence de la Turquie nous obligerait à faire. Il y a incompatibilité entre notre Union politique et le destin que ce grand État-nation que nous respectons veut poursuivre, sur une base souveraine et nationaliste. Et depuis le 15 décembre l’année dernière, la situation est plus obérée encore que celle que nous avons connue. On voit bien que la négociation se fera, comme nous l’avons toujours dénoncé, aux conditions de la Turquie et non aux conditions de l’Europe. Les libertés, les droits, la non-reconnaissance du génocide arménien, la situation dans le pays kurde et enfin le refus de reconnaître Chypre. Comment peut-on dire que, après la décision prise par le Conseil à la fin de l’année dernière, nous ayons aujourd’hui mieux rempli les conditions de l’ouverture de la négociation? C’est pourquoi, mes chers collègues, il est indispensable que ce Parlement, qui représente les peuples, donne un signal fort en reportant la décision sur le protocole d’Ankara et en disant qu’on ne peut pas ouvrir les négociations dans les conditions où on veut le faire aujourd’hui."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Monsieur le Président, chers collègues, la Présidence britannique s'est ouverte sur un discours du premier ministre plein de séduction et d'ambition. Désormais, on sait que la seule décision significative de ce deuxième semestre 2005 pourtant si crucial, ce sera l'ouverture des négociations avec la Turquie. Comble du faux-semblant, comble du diplomatiquement correct, indifférence à l'opinion des peuples, incohérence avec le projet européen d'intégration. Car c'est de cela qu'il s'agit d'abord. L'Union européenne que nous voulons, ce n'est pas celle que la présence de la Turquie nous obligerait à faire. Il y a incompatibilité entre notre Union politique et le destin que ce grand État-nation que nous respectons veut poursuivre, sur une base souveraine et nationaliste. Et depuis le 15 décembre l'année dernière, la situation est plus obérée encore que celle que nous avons connue. On voit bien que la négociation se fera, comme nous l'avons toujours dénoncé, aux conditions de la Turquie et non aux conditions de l'Europe. Les libertés, les droits, la non-reconnaissance du génocide arménien, la situation dans le pays kurde et enfin le refus de reconnaître Chypre. Comment peut-on dire que, après la décision prise par le Conseil à la fin de l'année dernière, nous ayons aujourd'hui mieux rempli les conditions de l'ouverture de la négociation? C'est pourquoi, mes chers collègues, il est indispensable que ce Parlement, qui représente les peuples, donne un signal fort en reportant la décision sur le protocole d'Ankara et en disant qu'on ne peut pas ouvrir les négociations dans les conditions où on veut le faire aujourd'hui. ( )"@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer, det britiske formandskab blev indledt med en charmerende og ambitiøs tale fra den britiske premierminister. Vi ved nu, at den eneste væsentlige beslutning, der bliver truffet i den anden halvdel af 2005, der dog var så vigtigt, bliver åbningen af forhandlinger med Tyrkiet. Det er toppunktet af forstillelse og diplomatisk korrekthed, er et tegn på ligegyldighed over for befolkningernes mening og uden sammenhæng med det europæiske integrationsprojekt. Det er først og fremmest dette projekt, vi taler om. Det EU, som vi ønsker, er ikke det EU, som Tyrkiets tilstedeværelse ville tvinge os til at skabe. Vores politiske union og den skæbne, som denne store nationalstat, som vi respekterer, ønsker at forfølge på et suverænt og nationalistisk grundlag, er uforenelige. Siden den 15. december 2004 har situationen været endnu mere farefuld end tidligere. Vi kan tydeligt se, at når det drejer sig om friheder, rettigheder, manglende anerkendelse af det armenske folkemord og situationen i det kurdiske område og endelig afvisningen af at anerkende Cypern, kommer forhandlingerne til at foregå på Tyrkiets og ikke på EU's betingelser, hvilket vi altid har gjort opmærksom på. Hvordan kan man sige, at efter Rådets beslutning ved årets udgang sidste år er betingelserne for åbning af forhandlinger bedre opfyldt? Mine damer og herrer, derfor er det vigtigt, at Parlamentet, som repræsenterer befolkningerne, sender et klart signal ved at udskyde afgørelsen om Ankara-protokollen og ved at sige, at forhandlingerne ikke kan åbnes på de betingelser, som man ønsker at gøre det i dag. ( )"@da2
"Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die britische Präsidentschaft wurde mit einer verführerischen und ambitionierten Rede des Premierministers eingeleitet. Nunmehr wissen wir, dass die einzige signifikante Entscheidung dieses doch immerhin so wichtigen zweiten Halbjahres 2005 die Eröffnung der Verhandlungen mit der Türkei sein wird. Das ist der Gipfel der Irreführung und der diplomatischen Korrektheit, bedeutet Gleichgültigkeit gegenüber der Meinung der Völker und ist eine Abkehr vom europäischen Integrationsprojekt. Denn darum geht es doch zuerst. Die Europäische Union, die wir wollen, ist nicht die, die uns die Präsenz der Türkei aufzwingen würde. Es besteht Unvereinbarkeit zwischen unserer politischen Union und dem Schicksal, das dieser große Nationalstaat, den wir achten, auf einer souveränen und nationalistischen Basis weiterverfolgen will. Seit dem 15. Dezember 2004 ist die Situation noch belasteter als zuvor. Es ist deutlich erkennbar, dass die Verhandlungen, wie wir es immer angeprangert haben, zu den Bedingungen der Türkei und nicht zu den Bedingungen Europas ablaufen werden, was die Freiheiten, die Rechte, die Nichtanerkennung des Völkermords an den Armeniern, die Situation in den Kurdengebieten und schließlich die Weigerung, Zypern anzuerkennen, betrifft. Wie kann man behaupten, dass nach der vom Rat Ende vergangenen Jahres getroffenen Entscheidung die Bedingungen für die Aufnahme der Verhandlungen heute besser erfüllt wären? Deshalb ist es unerlässlich, dass dieses Parlament, das die Völker repräsentiert, ein starkes Signal setzt, indem es die Entscheidung über das Protokoll von Ankara verschiebt und erklärt, dass man die Verhandlungen unter den Bedingungen, unter denen das heute geschehen soll, nicht eröffnen kann. ( )"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η βρετανική Προεδρία εγκαινιάστηκε με μια ομιλία που εκφώνησε ο κ. Μπλερ, ομιλία γεμάτη γοητεία και φιλοδοξία. Από εκεί και ύστερα, γνωρίζουμε ότι η μόνη σημαντική απόφαση που ελήφθη σε αυτό το δεύτερο και ωστόσο απόλυτα κρίσιμο εξάμηνο του 2005 αφορούσε την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Μια τέτοια απόφαση, που αποτελεί αποκορύφωμα της προσποίησης και της διπλωματικής ορθότητας, δείχνει αδιαφορία για τη γνώμη των πολιτών μας και δεν συνάδει με το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όμως, πάνω απ’ όλα, το σχέδιο για το οποίο μιλάμε είναι το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που επιθυμούμε δεν είναι αυτή που η παρουσία της Τουρκίας θα μας αναγκάσει να δημιουργήσουμε. Υπάρχει μια ασυμβατότητα μεταξύ της δικής μας πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και του πεπρωμένου που αυτό το μεγάλο κράτος έθνος, το οποίο σεβόμαστε, επιθυμεί να ακολουθήσει πάνω σε μια κυρίαρχη και εθνικιστική βάση. Από τις 15 Δεκεμβρίου 2004 μέχρι σήμερα, η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη από αυτή που έχουμε γνωρίσει στο παρελθόν. Μπορούμε καθαρά να δούμε ότι, όσον αφορά τα θέματα των ελευθεριών, των δικαιωμάτων, της μη αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων, της κατάστασης στην περιοχή που κατοικούν οι Κούρδοι και, τέλος, της άρνησης αναγνώρισης της Κύπρου, οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν μάλλον με τους όρους της Τουρκίας, παρά με τους όρους της Ευρώπης. Δημιουργείται δηλαδή μια κατάσταση πραγμάτων που πάντοτε επικρίναμε. Πώς μπορεί κάποιος να ισχυριστεί, ότι, μετά την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο στο τέλος του περασμένου έτους, έχουμε τώρα εκπληρώσει επαρκέστερα τους όρους για έναρξη των διαπραγματεύσεων; Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, κυρίες και κύριοι, είναι επιτακτικό γι’ αυτό το Κοινοβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τους λαούς, να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα αναβάλλοντας την απόφαση για το πρωτόκολλο της Άγκυρας και λέγοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να αρχίσουν υπό τις συνθήκες που επιθυμούν να τις αρχίσουν σήμερα."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, the UK Presidency opened with a speech made by Mr Blair that was full of allure and ambition. From now on, we know that the only significant decision to be taken in this second – and yet altogether crucial – half-year of 2005 will be the opening of the negotiations with Turkey. Such a decision is the height of pretence and of diplomatic correctness, shows indifference to the opinion of our populations and is inconsistent with the European integration project. It is, above all, this project that we are talking about. The European Union that we desire is not the one that Turkey’s presence would force us to create. There is an incompatibility between our political Union and the destiny that this great Nation State, which we respect, wishes to pursue on a sovereign and nationalist basis. Since 15 December 2004, the situation has become even more perilous than what we have known in the past. We can clearly see that, when it comes to freedoms, rights, the non-recognition of the Armenian genocide, the situation in the region populated by the Kurds and, finally, the refusal to recognise Cyprus, the negotiations will be conducted under Turkey’s, rather than Europe’s, terms, which is a state of affairs that we have always criticised. How can it be said that, after the decision taken by the Council at the end of last year, we have now more adequately met the conditions for opening the negotiations? That is why, ladies and gentlemen, it is imperative for this Parliament, which represents the people, to give a strong signal by postponing the decision on the Ankara protocol and by saying that the negotiations cannot be opened under the conditions that there is a desire to open them under today. ( )"@en4
"Señor Presidente, Señorías, la Presidencia británica se inauguró con un discurso del señor Blair rebosante de seducción y ambición. Ahora sabemos que la única decisión significativa de este segundo semestre de 2005 –pese a ser tan crucial– será la apertura de negociaciones con Turquía. Esta decisión es el colmo del fingimiento y de la corrección diplomática, muestra indiferencia hacia la opinión de nuestros pueblos y es incoherente con el proyecto de integración europea. Porque de eso se trata ante todo. La Unión Europea que queremos no es la que la presencia de Turquía nos obligaría a construir. Existe una incompatibilidad entre nuestra Unión política y el destino que ese gran Estado nacional, que respetamos, está buscando sobre una base soberana y nacionalista. Desde el 15 de diciembre de 2004, la situación es aún más peligrosa que antes. Podemos ver claramente que en el terreno de las libertades, los derechos, el no reconocimiento del genocidio armenio, la situación en la región poblada por los kurdos y, por último, la negativa a reconocer Chipre, las negociaciones se llevarán a cabo en las condiciones de Turquía más que en las de Europa, un estado de cosas que siempre hemos criticado. ¿Cómo se puede decir que tras la decisión adoptada por el Consejo a finales del año pasado, hoy cumplimos mejor las condiciones para la apertura de las negociaciones? Por ello, Señorías, es indispensable que este Parlamento, que representa a los ciudadanos, transmita un mensaje enérgico aplazando la decisión sobre el Protocolo de Ankara y diciendo que no se entablar las negociaciones en las condiciones en que se quiere hacer hoy. ( )"@es20
"Monsieur le Président, chers collègues, la Présidence britannique s'est ouverte sur un discours du premier ministre plein de séduction et d'ambition. Désormais, on sait que la seule décision significative de ce deuxième semestre 2005 pourtant si crucial, ce sera l'ouverture des négociations avec la Turquie. Comble du faux-semblant, comble du diplomatiquement correct, indifférence à l'opinion des peuples, incohérence avec le projet européen d'intégration. Car c'est de cela qu'il s'agit d'abord. L'Union européenne que nous voulons, ce n'est pas celle que la présence de la Turquie nous obligerait à faire. Il y a incompatibilité entre notre Union politique et le destin que ce grand État-nation que nous respectons veut poursuivre, sur une base souveraine et nationaliste. Et depuis le 15 décembre l'année dernière, la situation est plus obérée encore que celle que nous avons connue. On voit bien que la négociation se fera, comme nous l'avons toujours dénoncé, aux conditions de la Turquie et non aux conditions de l'Europe. Les libertés, les droits, la non-reconnaissance du génocide arménien, la situation dans le pays kurde et enfin le refus de reconnaître Chypre. Comment peut-on dire que, après la décision prise par le Conseil à la fin de l'année dernière, nous ayons aujourd'hui mieux rempli les conditions de l'ouverture de la négociation? C'est pourquoi, mes chers collègues, il est indispensable que ce Parlement, qui représente les peuples, donne un signal fort en reportant la décision sur le protocole d'Ankara et en disant qu'on ne peut pas ouvrir les négociations dans les conditions où on veut le faire aujourd'hui. ( )"@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajakausi alkoi pääministeri Blairin puheella, joka oli erittäin houkutteleva ja kunnianhimoinen. Vastedes tiedämme, että ainoa merkittävä päätös, joka on tehtävä tämän vuoden 2005 toisen ja kaiken kaikkiaan ratkaisevan puoliskon aikana, on neuvotteluiden aloittaminen Turkin kanssa. Tällainen päätös on teeskentelyn ja diplomaattisen korrektiuden huippu, osoittaa välinpitämättömyyttä kansalaisten mielipiteestä ja on ristiriidassa Euroopan yhdentymishankkeen kanssa. Olemme puhumassa kuitenkin juuri tästä hankkeesta. Se Euroopan unioni, jota me haluamme, ei ole se, jonka Turkin mukanaolo pakottaisi meidät luomaan. Poliittinen unionimme ja se tulevaisuus, johon tämä kunnioittamamme suuri kansallisvaltio haluaa pyrkiä itsenäiseltä ja nationalistiselta pohjalta, eivät ole yhteensopivia. Vuoden 2004 joulukuun 15. päivän jälkeen tilanne on muuttunut aikaisempaa vaarallisemmaksi. Voimme selvästi nähdä, että vapauksien, oikeuksien, armenialaisten joukkomurhan tunnustamatta jättämisen, kurdien asuttaman alueen tilanteen ja Kyproksen tunnustamisesta kieltäytymisen osalta neuvotteluja käydään pikemminkin Turkin kuin Euroopan unionin ehdoilla, mikä on asia, jota olemme aina arvostelleet. Miten voidaan väittää neuvoston viime vuoden lopussa tekemän päätöksen jälkeen, että edellytykset neuvotteluiden aloittamiselle ovat nyt paremmat? Hyvät kollegat, tästä syystä on tärkeää, että tämä parlamentti, joka edustaa kansaa, lähettää selvän viestin siirtämällä Ankaran sopimusta koskevaa päätöstä ja sanomalla, ettei neuvotteluita voida aloittaa olosuhteissa, joissa ne tänään halutaan aloittaa. ( )"@fi7
"Monsieur le Président, chers collègues, la Présidence britannique s'est ouverte sur un discours du premier ministre plein de séduction et d'ambition. Désormais, on sait que la seule décision significative de ce deuxième semestre 2005 pourtant si crucial, ce sera l'ouverture des négociations avec la Turquie. Comble du faux-semblant, comble du diplomatiquement correct, indifférence à l'opinion des peuples, incohérence avec le projet européen d'intégration. Car c'est de cela qu'il s'agit d'abord. L'Union européenne que nous voulons, ce n'est pas celle que la présence de la Turquie nous obligerait à faire. Il y a incompatibilité entre notre Union politique et le destin que ce grand État-nation que nous respectons veut poursuivre, sur une base souveraine et nationaliste. Et depuis le 15 décembre l'année dernière, la situation est plus obérée encore que celle que nous avons connue. On voit bien que la négociation se fera, comme nous l'avons toujours dénoncé, aux conditions de la Turquie et non aux conditions de l'Europe. Les libertés, les droits, la non-reconnaissance du génocide arménien, la situation dans le pays kurde et enfin le refus de reconnaître Chypre. Comment peut-on dire que, après la décision prise par le Conseil à la fin de l'année dernière, nous ayons aujourd'hui mieux rempli les conditions de l'ouverture de la négociation? C'est pourquoi, mes chers collègues, il est indispensable que ce Parlement, qui représente les peuples, donne un signal fort en reportant la décision sur le protocole d'Ankara et en disant qu'on ne peut pas ouvrir les négociations dans les conditions où on veut le faire aujourd'hui. ( )"@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Presidenza britannica si è aperta con un discorso pieno di fascino e di ambizione del Primo Ministro Blair. Ora si sa che l’unica decisione significativa di questo secondo semestre del 2005, per quanto cruciale, sarà l’apertura dei negoziati con la Turchia. Al culmine della finzione e della correttezza diplomatica, tale decisione dimostra indifferenza riguardo all’opinione della popolazione e incoerenza con il progetto di integrazione europea. Perché si tratta soprattutto di questo. L’Unione europea che vogliamo non è quella che la presenza della Turchia ci obbligherebbe a creare. Esiste un’incompatibilità tra la nostra Unione politica e il destino che questo grande Stato nazionale, che rispettiamo, intende perseguire su base sovrana e nazionalista. In seguito al 15 dicembre 2004, la situazione è diventata ancora più rischiosa rispetto al passato. Si può vedere chiaramente, per quanto riguarda le libertà, i diritti, il non riconoscimento del genocidio armeno, la situazione nella regione popolata dai curdi e, infine, il rifiuto di riconoscere Cipro, che i negoziati saranno condotti alle condizioni della Turchia e non dell’Europa, come abbiamo più volte denunciato. Come si può affermare che, dopo la decisione presa dal Consiglio alla fine dell’anno scorso, ora abbiamo soddisfatto in modo più adeguato le condizioni per l’apertura dei negoziati? Per questo motivo, onorevoli colleghi, è indispensabile che il Parlamento, che rappresenta i cittadini, trasmetta un forte segnale rinviando la decisione sul protocollo di Ankara e affermando che i negoziati non si possono aprire nelle condizioni in cui si vogliono aprire oggi. ( )"@it12
"Monsieur le Président, chers collègues, la Présidence britannique s'est ouverte sur un discours du premier ministre plein de séduction et d'ambition. Désormais, on sait que la seule décision significative de ce deuxième semestre 2005 pourtant si crucial, ce sera l'ouverture des négociations avec la Turquie. Comble du faux-semblant, comble du diplomatiquement correct, indifférence à l'opinion des peuples, incohérence avec le projet européen d'intégration. Car c'est de cela qu'il s'agit d'abord. L'Union européenne que nous voulons, ce n'est pas celle que la présence de la Turquie nous obligerait à faire. Il y a incompatibilité entre notre Union politique et le destin que ce grand État-nation que nous respectons veut poursuivre, sur une base souveraine et nationaliste. Et depuis le 15 décembre l'année dernière, la situation est plus obérée encore que celle que nous avons connue. On voit bien que la négociation se fera, comme nous l'avons toujours dénoncé, aux conditions de la Turquie et non aux conditions de l'Europe. Les libertés, les droits, la non-reconnaissance du génocide arménien, la situation dans le pays kurde et enfin le refus de reconnaître Chypre. Comment peut-on dire que, après la décision prise par le Conseil à la fin de l'année dernière, nous ayons aujourd'hui mieux rempli les conditions de l'ouverture de la négociation? C'est pourquoi, mes chers collègues, il est indispensable que ce Parlement, qui représente les peuples, donne un signal fort en reportant la décision sur le protocole d'Ankara et en disant qu'on ne peut pas ouvrir les négociations dans les conditions où on veut le faire aujourd'hui. ( )"@lt14
"Monsieur le Président, chers collègues, la Présidence britannique s'est ouverte sur un discours du premier ministre plein de séduction et d'ambition. Désormais, on sait que la seule décision significative de ce deuxième semestre 2005 pourtant si crucial, ce sera l'ouverture des négociations avec la Turquie. Comble du faux-semblant, comble du diplomatiquement correct, indifférence à l'opinion des peuples, incohérence avec le projet européen d'intégration. Car c'est de cela qu'il s'agit d'abord. L'Union européenne que nous voulons, ce n'est pas celle que la présence de la Turquie nous obligerait à faire. Il y a incompatibilité entre notre Union politique et le destin que ce grand État-nation que nous respectons veut poursuivre, sur une base souveraine et nationaliste. Et depuis le 15 décembre l'année dernière, la situation est plus obérée encore que celle que nous avons connue. On voit bien que la négociation se fera, comme nous l'avons toujours dénoncé, aux conditions de la Turquie et non aux conditions de l'Europe. Les libertés, les droits, la non-reconnaissance du génocide arménien, la situation dans le pays kurde et enfin le refus de reconnaître Chypre. Comment peut-on dire que, après la décision prise par le Conseil à la fin de l'année dernière, nous ayons aujourd'hui mieux rempli les conditions de l'ouverture de la négociation? C'est pourquoi, mes chers collègues, il est indispensable que ce Parlement, qui représente les peuples, donne un signal fort en reportant la décision sur le protocole d'Ankara et en disant qu'on ne peut pas ouvrir les négociations dans les conditions où on veut le faire aujourd'hui. ( )"@lv13
"Monsieur le Président, chers collègues, la Présidence britannique s'est ouverte sur un discours du premier ministre plein de séduction et d'ambition. Désormais, on sait que la seule décision significative de ce deuxième semestre 2005 pourtant si crucial, ce sera l'ouverture des négociations avec la Turquie. Comble du faux-semblant, comble du diplomatiquement correct, indifférence à l'opinion des peuples, incohérence avec le projet européen d'intégration. Car c'est de cela qu'il s'agit d'abord. L'Union européenne que nous voulons, ce n'est pas celle que la présence de la Turquie nous obligerait à faire. Il y a incompatibilité entre notre Union politique et le destin que ce grand État-nation que nous respectons veut poursuivre, sur une base souveraine et nationaliste. Et depuis le 15 décembre l'année dernière, la situation est plus obérée encore que celle que nous avons connue. On voit bien que la négociation se fera, comme nous l'avons toujours dénoncé, aux conditions de la Turquie et non aux conditions de l'Europe. Les libertés, les droits, la non-reconnaissance du génocide arménien, la situation dans le pays kurde et enfin le refus de reconnaître Chypre. Comment peut-on dire que, après la décision prise par le Conseil à la fin de l'année dernière, nous ayons aujourd'hui mieux rempli les conditions de l'ouverture de la négociation? C'est pourquoi, mes chers collègues, il est indispensable que ce Parlement, qui représente les peuples, donne un signal fort en reportant la décision sur le protocole d'Ankara et en disant qu'on ne peut pas ouvrir les négociations dans les conditions où on veut le faire aujourd'hui. ( )"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, het Britse voorzitterschap ving aan met een zeer ambitieuze, indrukwekkende toespraak van premier Blair. Inmiddels weten we dat het enige belangwekkende besluit van dit tweede - toch zo cruciale - halfjaar de opening van de onderhandelingen met Turkije zal zijn. Een dergelijk besluit is het toppunt van pretentie en van diplomatieke correctheid, getuigt van onverschilligheid voor de mening van de bevolking en is niet in overeenstemming met het Europese integratieproject. Want dat is waar het vooral om gaat. De Europese Unie die wij willen, is niet de Unie die wij met de aanwezigheid van Turkije zouden moeten opbouwen. Er is sprake van onverenigbaarheid tussen onze politieke Unie en het doel dat deze grote natiestaat, die wij respecteren, op soevereine en nationalistische basis wil nastreven. En sinds 15 december 2004 is de situatie nog hachelijker dan voorheen. Als het gaat om vrijheden, rechten, de niet-erkenning van de genocide op de Armeniërs, de situatie in het gebied van de Koerden en tot slot de weigering om Cyprus te erkennen, is het duidelijk dat de onderhandelingen - zoals wij altijd al hebben gezegd - eerder op de voorwaarden van Turkije dan op de voorwaarden van Europa zullen plaatsvinden. Hoe kan men zeggen dat er, na het besluit dat de Raad eind vorig jaar heeft genomen, nu beter wordt voldaan aan de voorwaarden om de onderhandelingen te starten? Daarom, geachte collega’s, is het absoluut noodzakelijk dat dit Parlement, dat de bevolking vertegenwoordigt, een krachtig signaal afgeeft door het besluit over het protocol van Ankara uit te stellen en door te zeggen dat wij niet met de onderhandelingen kunnen beginnen op de voorwaarden waaronder men dit vandaag wil doen."@nl3
"Monsieur le Président, chers collègues, la Présidence britannique s'est ouverte sur un discours du premier ministre plein de séduction et d'ambition. Désormais, on sait que la seule décision significative de ce deuxième semestre 2005 pourtant si crucial, ce sera l'ouverture des négociations avec la Turquie. Comble du faux-semblant, comble du diplomatiquement correct, indifférence à l'opinion des peuples, incohérence avec le projet européen d'intégration. Car c'est de cela qu'il s'agit d'abord. L'Union européenne que nous voulons, ce n'est pas celle que la présence de la Turquie nous obligerait à faire. Il y a incompatibilité entre notre Union politique et le destin que ce grand État-nation que nous respectons veut poursuivre, sur une base souveraine et nationaliste. Et depuis le 15 décembre l'année dernière, la situation est plus obérée encore que celle que nous avons connue. On voit bien que la négociation se fera, comme nous l'avons toujours dénoncé, aux conditions de la Turquie et non aux conditions de l'Europe. Les libertés, les droits, la non-reconnaissance du génocide arménien, la situation dans le pays kurde et enfin le refus de reconnaître Chypre. Comment peut-on dire que, après la décision prise par le Conseil à la fin de l'année dernière, nous ayons aujourd'hui mieux rempli les conditions de l'ouverture de la négociation? C'est pourquoi, mes chers collègues, il est indispensable que ce Parlement, qui représente les peuples, donne un signal fort en reportant la décision sur le protocole d'Ankara et en disant qu'on ne peut pas ouvrir les négociations dans les conditions où on veut le faire aujourd'hui. ( )"@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a Presidência britânica abriu com um discurso do primeiro-ministro Blair cheio de encanto e ambição. Doravante, sabemos que a única decisão significativa deste segundo – embora crucial – semestre de 2005 será a abertura das negociações com a Turquia. Uma tal decisão é o cúmulo da falsidade, o cúmulo do diplomaticamente correcto, mostra indiferença à opinião dos povos e é incoerente com o projecto europeu de integração. Ora, é principalmente desse projecto que estamos a falar. A União Europeia que nós queremos não é aquela que a presença da Turquia nos obrigará a criar. Há uma incompatibilidade entre a nossa união política e o destino que este grande Estado-nação, que respeitamos, quer seguir numa base soberana e nacionalista. Desde o dia 15 de Dezembro de 2004, a situação tornou-se ainda mais precária do que a que já conhecíamos. Apercebemo-nos perfeitamente de que as negociações serão conduzidas, o que sempre criticámos, nos termos da Turquia e não nos da Europa, no que toca a liberdades, direitos, ao não reconhecimento por parte da Turquia do genocídio arménio, à situação da região habitada pelos curdos e, por último, à recusa em reconhecer Chipre. Como é que se pode dizer que neste momento, após a decisão tomada pelo Conselho no final do ano, respeitámos suficientemente as condições de abertura das negociações? Razão por que, Senhoras e Senhores Deputados, é indispensável que este Parlamento, que representa os povos, dê um sinal forte adiando a decisão sobre o protocolo de Ancara e dizendo que as negociações não podem abrir nas condições em que queremos fazê-lo hoje."@pt17
"Monsieur le Président, chers collègues, la Présidence britannique s'est ouverte sur un discours du premier ministre plein de séduction et d'ambition. Désormais, on sait que la seule décision significative de ce deuxième semestre 2005 pourtant si crucial, ce sera l'ouverture des négociations avec la Turquie. Comble du faux-semblant, comble du diplomatiquement correct, indifférence à l'opinion des peuples, incohérence avec le projet européen d'intégration. Car c'est de cela qu'il s'agit d'abord. L'Union européenne que nous voulons, ce n'est pas celle que la présence de la Turquie nous obligerait à faire. Il y a incompatibilité entre notre Union politique et le destin que ce grand État-nation que nous respectons veut poursuivre, sur une base souveraine et nationaliste. Et depuis le 15 décembre l'année dernière, la situation est plus obérée encore que celle que nous avons connue. On voit bien que la négociation se fera, comme nous l'avons toujours dénoncé, aux conditions de la Turquie et non aux conditions de l'Europe. Les libertés, les droits, la non-reconnaissance du génocide arménien, la situation dans le pays kurde et enfin le refus de reconnaître Chypre. Comment peut-on dire que, après la décision prise par le Conseil à la fin de l'année dernière, nous ayons aujourd'hui mieux rempli les conditions de l'ouverture de la négociation? C'est pourquoi, mes chers collègues, il est indispensable que ce Parlement, qui représente les peuples, donne un signal fort en reportant la décision sur le protocole d'Ankara et en disant qu'on ne peut pas ouvrir les négociations dans les conditions où on veut le faire aujourd'hui. ( )"@sk18
"Monsieur le Président, chers collègues, la Présidence britannique s'est ouverte sur un discours du premier ministre plein de séduction et d'ambition. Désormais, on sait que la seule décision significative de ce deuxième semestre 2005 pourtant si crucial, ce sera l'ouverture des négociations avec la Turquie. Comble du faux-semblant, comble du diplomatiquement correct, indifférence à l'opinion des peuples, incohérence avec le projet européen d'intégration. Car c'est de cela qu'il s'agit d'abord. L'Union européenne que nous voulons, ce n'est pas celle que la présence de la Turquie nous obligerait à faire. Il y a incompatibilité entre notre Union politique et le destin que ce grand État-nation que nous respectons veut poursuivre, sur une base souveraine et nationaliste. Et depuis le 15 décembre l'année dernière, la situation est plus obérée encore que celle que nous avons connue. On voit bien que la négociation se fera, comme nous l'avons toujours dénoncé, aux conditions de la Turquie et non aux conditions de l'Europe. Les libertés, les droits, la non-reconnaissance du génocide arménien, la situation dans le pays kurde et enfin le refus de reconnaître Chypre. Comment peut-on dire que, après la décision prise par le Conseil à la fin de l'année dernière, nous ayons aujourd'hui mieux rempli les conditions de l'ouverture de la négociation? C'est pourquoi, mes chers collègues, il est indispensable que ce Parlement, qui représente les peuples, donne un signal fort en reportant la décision sur le protocole d'Ankara et en disant qu'on ne peut pas ouvrir les négociations dans les conditions où on veut le faire aujourd'hui. ( )"@sl19
"Herr talman, mina damer och herrar! Det brittiska ordförandeskapet inledde med ett anförande av Tony Blair som var fullt av locktoner och ambitioner. Från och med nu vet vi att det enda beslut av vikt som ska fattas under andra halvåret 2005 – som ändå är så avgörande – kommer att bli inledandet av förhandlingar med Turkiet. Ett sådant beslut är höjden av falska förespeglingar och diplomatisk korrekthet, det visar att man nonchalerar våra befolkningars åsikter och det är inte i linje med det europeiska integrationsprojektet. Det är framför allt detta projekt som det handlar om. Den Europeiska union som vi vill ha är inte den som Turkiets närvaro skulle tvinga oss att skapa. Vår politiska union och den framtid som denna stora nationalstat, som vi respekterar, vill sträva efter på suverän och nationalistisk grund är inte förenliga. Sedan den 15 december 2004 har situationen blivit ännu farligare än tidigare. När det handlar om fri- och rättigheter, vägran att erkänna det armeniska folkmordet, situationen i den region där kurderna bor och slutligen vägran att erkänna Cypern, ser vi tydligt att förhandlingarna kommer att föras på Turkiets villkor, snarare än på EU:s, vilket är någonting som vi alltid har kritiserat. Hur kan man säga att vi, efter det beslut som rådet fattade i slutet av förra året, nu på ett bättre sätt har uppfyllt villkoren för att inleda förhandlingar? Mina damer och herrar! Därför är det viktigt att parlamentet, som företräder folket, sänder ut ett kraftfullt budskap genom att skjuta upp beslutet om Ankaraprotokollet och genom att säga att förhandlingarna inte kan inledas på de villkor som man vill anföra i dag."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Applaudissements"5,19,15,1,18,14,16,11,13
"Jacques Toubon (PPE-DE )."5,19,15,1,18,14,16,11,13,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph