Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-09-27-Speech-2-101"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050927.15.2-101"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Vi anser att initiativet från bland annat Sveriges regering om bevarande av uppgifter som har behandlats och lagrats i samband med tillhandahållande av tjänster som telefonsamtal, SMS, e-post, Internet med mera för bekämpandet av terrorism och andra gränsöverskridande brott går alldeles för långt i förhållande till den förväntade nyttan. Medlemsstaterna bör underlätta informationsutbytet mellan varandra för att effektivare bekämpa dessa brott. Detta kräver dock inte en harmonisering med enhetliga regler för hur insamlandet av denna enorma mängd data ska gå till. Förslaget medför istället avsevärda betänkligheter avseende medborgarnas rättssäkerhet och riskerar dessutom innebära betydande kostnader för tjänsteoperatörerna. Trots sin kritik anför betänkandet dock att harmonisering på området är nödvändigt – men att lagstiftning måste ske på initiativ av kommissionen och genom medbeslutande för parlamentet istället för det mellanstatliga samarbete det nu är frågan om. Junilistan delar inte denna uppfattning."@sv21
lpv:translated text
"Vi anser att initiativet från bland annat Sveriges regering om bevarande av uppgifter som har behandlats och lagrats i samband med tillhandahållande av tjänster som telefonsamtal, SMS, e-post, Internet med mera för bekämpandet av terrorism och andra gränsöverskridande brott går alldeles för långt i förhållande till den förväntade nyttan. Medlemsstaterna bör underlätta informationsutbytet mellan varandra för att effektivare bekämpa dessa brott. Detta kräver dock inte en harmonisering med enhetliga regler för hur insamlandet av denna enorma mängd data ska gå till. Förslaget medför istället avsevärda betänkligheter avseende medborgarnas rättssäkerhet och riskerar dessutom innebära betydande kostnader för tjänsteoperatörerna. Trots sin kritik anför betänkandet dock att harmonisering på området är nödvändigt - men att lagstiftning måste ske på initiativ av kommissionen och genom medbeslutande för parlamentet istället för det mellanstatliga samarbete det nu är frågan om. Junilistan delar inte denna uppfattning."@cs1
"Vi mener, at initiativet fra bl.a. Sveriges regering om opbevaring af data, der behandles og lagres i forbindelse med levering af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester såsom telefonsamtaler, sms'er, e-mail, internet m.m. til bekæmpelse af terrorisme og anden grænseoverskridende kriminalitet, går alt for langt i forhold til det forventede udbytte. Medlemsstaterne bør gøre den gensidige informationsudveksling lettere, så de kan bekæmpe denne kriminalitet mere effektivt. Det kræver dog ikke en harmonisering med ensartede regler for, hvordan indsamlingen af denne enorme mængde data skal foregå. Forslaget skaber i stedet for betydelige betænkeligheder med hensyn til borgernes retssikkerhed, og der er desuden risiko for, at det indebærer betydelige omkostninger for tjenesteoperatørerne. Trods kritikken anføres det dog i betænkningen, at det er nødvendigt med en harmonisering på området - men at lovgivningen skal foregå på Kommissionens initiativ og med Parlamentets medbestemmelse i stedet for gennem det mellemstatslige samarbejde, der nu er tale om. Junilisten er ikke enig i denne opfattelse."@da2
". Wir sind der Auffassung, dass die unter anderem von der schwedischen Regierung ausgehende Initiative zur Vorratsspeicherung von Daten, die in Verbindung mit der Bereitstellung öffentlicher elektronischer Kommunikationsdienste wie Sprachtelefonie, SMS, E-Mail, Internet usw. für die Zwecke der Bekämpfung von Terrorismus und anderer grenzüberschreitender Straftaten verarbeitet und aufbewahrt werden, viel zu weit geht, wenn man sie zum erwarteten Nutzen ins Verhältnis setzt. Die Mitgliedstaaten sollten den Informationsaustausch untereinander erleichtern, um eine effizientere Bekämpfung dieser Straftaten zu ermöglichen. Das erfordert jedoch keine Harmonisierung mit einheitlichen Vorschriften für die Erfassung dieser enormen Datenmengen. Vielmehr führt der Vorschlag zu ernsthaften Bedenken bezüglich der Rechtssicherheit der Bürger sowie möglicherweise zu erheblichen Kosten für die Diensteanbieter. In dem Bericht wird zwar Kritik geübt, jedoch auch die Aussage getroffen, dass eine Harmonisierung auf diesem Gebiet notwendig ist, die Rechtsetzung aber nicht – wie es derzeit der Fall ist – im Verfahren der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit erfolgen soll, sondern auf Initiative der Kommission und im Verfahren der Mitentscheidung des Parlaments. Die Juniliste teilt diese Auffassung nicht."@de9
"Πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία της σουηδικής κυβέρνησης, για παράδειγμα, όσον αφορά τη φύλαξη δεδομένων, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας και φυλάσσονται και αφορούν στην παροχή υπηρεσιών όπως τηλεφωνικών επικοινωνιών, γραπτών μηνυμάτων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, Διαδικτύου κλπ. με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων διασυνοριακών εγκλημάτων προχωρεί υπερβολικά σε σύγκριση με τα προσδοκώμενα οφέλη. Τα κράτη μέλη πρέπει να διευκολύνουν την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να καταπολεμήσουν αποτελεσματικότερα αυτά τα εγκλήματα. Αυτό, όμως, δεν απαιτεί εναρμόνιση που να περιλαμβάνει κανόνες εναρμόνισης, οι οποίοι να ρυθμίζουν τον τρόπο συλλογής αυτής της τεράστιας ποσότητας δεδομένων. Στην πράξη, η πρόταση εγείρει σοβαρές αμφιβολίες για τη νομική ασφάλεια των ανθρώπων, ενδέχεται δε να επιφέρει σημαντικά κόστη για τους παρόχους υπηρεσιών. Παρά αυτή την κριτική, η έκθεση αναφέρει πάντως ότι η εναρμόνιση σε αυτόν τον τομέα είναι αναγκαία, αυτή όμως η νομοθεσία πρέπει να θεσπιστεί όχι, όπως συμβαίνει εν προκειμένω, με βάση τη διακυβερνητική συνεργασία, αλλά με βάση την πρωτοβουλία της Επιτροπής και μέσω της συναπόφασης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Λίστα του Ιουνίου δεν συμμερίζεται αυτήν την άποψη."@el10
"We believe that the initiative by, for example, the Swedish Government on the retention of data processed and stored in connection with the provision of services such as telephone communications, text messaging, e-mail and the Internet etc for the purpose of combating terrorism and other cross-border crimes goes much too far in relation to the expected benefits. The Member States should facilitate the exchange of information between each other in order more efficiently to combat these crimes. That does not, however, require harmonisation involving uniform rules governing the way in which this huge quantity of data is collected. In fact, the proposal gives rise to considerable misgivings about people’s legal certainty and is also in danger of entailing significant costs for the service operators. In spite of its criticism, the report states, however, that harmonisation in this area is necessary but that legislation must take place not, as is currently the case, on the basis of intergovernmental cooperation but on the initiative of the Commission and through codecision on the part of Parliament. The June List does not share that view."@en4
"Creemos que la iniciativa de, por ejemplo, el Gobierno sueco relativa a la retención de datos procesados y almacenados en relación con la prestación de servicios como comunicaciones telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico o Internet para combatir el terrorismo y otros delitos transfronterizos, va demasiado lejos en comparación con los beneficios esperados. Los Estados miembros deben facilitar el intercambio de información entre ellos para combatir con más eficiencia esos delitos. Para ello, sin embargo, no es necesaria la armonización con unas normas uniformes que rijan la manera de recopilar esa enorme cantidad de datos. De hecho, la propuesta plantea dudas considerables sobre la seguridad jurídica de las personas y también corre el peligro de acarrear costes considerables para los operadores del servicio. A pesar de la crítica, el informe declara que la armonización es necesaria en este ámbito, pero que la legislación no debe basarse en la cooperación intergubernamental, como ocurre ahora, sino en la iniciativa de la Comisión y en un proceso de codecisión que implique al Parlamento. La Lista de Junio no comparte este punto de vista."@es20
"Vi anser att initiativet från bland annat Sveriges regering om bevarande av uppgifter som har behandlats och lagrats i samband med tillhandahållande av tjänster som telefonsamtal, SMS, e-post, Internet med mera för bekämpandet av terrorism och andra gränsöverskridande brott går alldeles för långt i förhållande till den förväntade nyttan. Medlemsstaterna bör underlätta informationsutbytet mellan varandra för att effektivare bekämpa dessa brott. Detta kräver dock inte en harmonisering med enhetliga regler för hur insamlandet av denna enorma mängd data ska gå till. Förslaget medför istället avsevärda betänkligheter avseende medborgarnas rättssäkerhet och riskerar dessutom innebära betydande kostnader för tjänsteoperatörerna. Trots sin kritik anför betänkandet dock att harmonisering på området är nödvändigt - men att lagstiftning måste ske på initiativ av kommissionen och genom medbeslutande för parlamentet istället för det mellanstatliga samarbete det nu är frågan om. Junilistan delar inte denna uppfattning."@et5
"Mielestämme esimerkiksi Ruotsin hallituksen tekemässä aloitteessa, joka koskee puhelinviestinnän, tekstiviesti- ja sähköpostiliikenteen sekä Internetin käytön kaltaisten palvelujen tarjoamiseen liittyvien ja sen yhteydessä käsiteltyjen ja tallennettujen tietojen säilyttämistä terrorismin ja muun rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi, mennään liian pitkälle odotettavissa olevaan hyötyyn nähden. Jotta näitä rikoksia voitaisiin torjua tehokkaammin, jäsenvaltioiden olisi tehostettava keskinäistä tietojenvaihtoa. Se ei kuitenkaan edellytä yhdenmukaistamista laatimalla tämän valtavan tietomäärän keruutapaa koskevia yhtenäisiä sääntöjä. Itse asiassa ehdotus herättää vakavia epäilyksiä ihmisten oikeudellisesta varmuudesta ja uhkaa myös aiheuttaa huomattavia kustannuksia palveluntarjoajille. Kritiikistä huolimatta mietinnössä todetaan, että alalla tarvitaan yhdenmukaistamista. Lainsäädäntöä ei kuitenkaan pidä laatia hallitustenvälisessä yhteistyössä, kuten tällä hetkellä tehdään, vaan komission aloitteesta ja parlamentin osalta yhteispäätösmenettelyssä. Kesäkuun lista ei kannata tätä näkemystä."@fi7
". Nous pensons que l’initiative prise par le gouvernement suédois, par exemple, à propos de la rétention de données traitées et stockées en rapport avec la fourniture de services, notamment les communications téléphoniques, la messagerie textuelle, les communications électroniques et l’internet afin de lutter contre le terrorisme et d’autres délits transfrontaliers va bien trop loin par rapport aux résultats escomptés. Les États membres devraient faciliter l’échange mutuel d’informations afin de combattre ces infractions plus efficacement. Une telle approche n’exige toutefois pas une harmonisation fondée sur des règles standard régissant le mode de collecte de cette masse considérable de données. En réalité, cette proposition fait naître des craintes majeures pour la sécurité juridique des citoyens et risque en outre d’occasionner des coûts fort élevés pour les opérateurs. Malgré les critiques énoncées, le rapport souligne toutefois qu’une harmonisation dans ce domaine est nécessaire, mais que les mesures législatives doivent être instaurées non pas sur la base d’une coopération intergouvernementale - comme c’est le cas aujourd’hui-, mais bien d’une initiative de la Commission et selon la procédure de codécision, impliquant le Parlement. La Liste de juin ne partage pas cet avis."@fr8
"Vi anser att initiativet från bland annat Sveriges regering om bevarande av uppgifter som har behandlats och lagrats i samband med tillhandahållande av tjänster som telefonsamtal, SMS, e-post, Internet med mera för bekämpandet av terrorism och andra gränsöverskridande brott går alldeles för långt i förhållande till den förväntade nyttan. Medlemsstaterna bör underlätta informationsutbytet mellan varandra för att effektivare bekämpa dessa brott. Detta kräver dock inte en harmonisering med enhetliga regler för hur insamlandet av denna enorma mängd data ska gå till. Förslaget medför istället avsevärda betänkligheter avseende medborgarnas rättssäkerhet och riskerar dessutom innebära betydande kostnader för tjänsteoperatörerna. Trots sin kritik anför betänkandet dock att harmonisering på området är nödvändigt - men att lagstiftning måste ske på initiativ av kommissionen och genom medbeslutande för parlamentet istället för det mellanstatliga samarbete det nu är frågan om. Junilistan delar inte denna uppfattning."@hu11
"Vi anser att initiativet från bland annat Sveriges regering om bevarande av uppgifter som har behandlats och lagrats i samband med tillhandahållande av tjänster som telefonsamtal, SMS, e-post, Internet med mera för bekämpandet av terrorism och andra gränsöverskridande brott går alldeles för långt i förhållande till den förväntade nyttan. Medlemsstaterna bör underlätta informationsutbytet mellan varandra för att effektivare bekämpa dessa brott. Detta kräver dock inte en harmonisering med enhetliga regler för hur insamlandet av denna enorma mängd data ska gå till. Förslaget medför istället avsevärda betänkligheter avseende medborgarnas rättssäkerhet och riskerar dessutom innebära betydande kostnader för tjänsteoperatörerna. Trots sin kritik anför betänkandet dock att harmonisering på området är nödvändigt - men att lagstiftning måste ske på initiativ av kommissionen och genom medbeslutande för parlamentet istället för det mellanstatliga samarbete det nu är frågan om. Junilistan delar inte denna uppfattning."@lt14
"Vi anser att initiativet från bland annat Sveriges regering om bevarande av uppgifter som har behandlats och lagrats i samband med tillhandahållande av tjänster som telefonsamtal, SMS, e-post, Internet med mera för bekämpandet av terrorism och andra gränsöverskridande brott går alldeles för långt i förhållande till den förväntade nyttan. Medlemsstaterna bör underlätta informationsutbytet mellan varandra för att effektivare bekämpa dessa brott. Detta kräver dock inte en harmonisering med enhetliga regler för hur insamlandet av denna enorma mängd data ska gå till. Förslaget medför istället avsevärda betänkligheter avseende medborgarnas rättssäkerhet och riskerar dessutom innebära betydande kostnader för tjänsteoperatörerna. Trots sin kritik anför betänkandet dock att harmonisering på området är nödvändigt - men att lagstiftning måste ske på initiativ av kommissionen och genom medbeslutande för parlamentet istället för det mellanstatliga samarbete det nu är frågan om. Junilistan delar inte denna uppfattning."@lv13
"Vi anser att initiativet från bland annat Sveriges regering om bevarande av uppgifter som har behandlats och lagrats i samband med tillhandahållande av tjänster som telefonsamtal, SMS, e-post, Internet med mera för bekämpandet av terrorism och andra gränsöverskridande brott går alldeles för långt i förhållande till den förväntade nyttan. Medlemsstaterna bör underlätta informationsutbytet mellan varandra för att effektivare bekämpa dessa brott. Detta kräver dock inte en harmonisering med enhetliga regler för hur insamlandet av denna enorma mängd data ska gå till. Förslaget medför istället avsevärda betänkligheter avseende medborgarnas rättssäkerhet och riskerar dessutom innebära betydande kostnader för tjänsteoperatörerna. Trots sin kritik anför betänkandet dock att harmonisering på området är nödvändigt - men att lagstiftning måste ske på initiativ av kommissionen och genom medbeslutande för parlamentet istället för det mellanstatliga samarbete det nu är frågan om. Junilistan delar inte denna uppfattning."@mt15
"Het initiatief van onder andere de Zweedse regering inzake het bewaren van gegevens die zijn verwerkt en opgeslagen in verband met de aanbieding van diensten zoals telefoongesprekken, sms-berichten, e-mail, internet en dergelijke voor de bestrijding van terrorisme en andere grensoverschrijdende misdaad, gaat naar onze mening veel te ver in verhouding tot het te verwachten nut ervan. De lidstaten moeten het makkelijker maken om onderlinge informatie uit te wisselen teneinde deze misdaden effectiever te bestrijden. Dat vereist echter geen harmonisering met uniforme regels voor de manier waarop het verzamelen van deze enorme hoeveelheid gegevens moet geschieden. Het voorstel brengt daarentegen aanzienlijke bezwaren met zich mee op het punt van de rechtszekerheid van de burgers en dreigt bovendien tot aanzienlijke kosten voor de aanbieders van de diensten te leiden. Ondanks de kritiek in het verslag wordt er toch in naar voren gebracht dat harmonisatie op dit gebied noodzakelijk is, maar dat wetgeving moet plaatsvinden op initiatief van de Commissie en door middel van medebeslissing door het Parlement, en niet via de intergouvernementele samenwerking waarvan nu sprake is. De Zweedse partij Junilistan deelt deze opvatting niet."@nl3
"Vi anser att initiativet från bland annat Sveriges regering om bevarande av uppgifter som har behandlats och lagrats i samband med tillhandahållande av tjänster som telefonsamtal, SMS, e-post, Internet med mera för bekämpandet av terrorism och andra gränsöverskridande brott går alldeles för långt i förhållande till den förväntade nyttan. Medlemsstaterna bör underlätta informationsutbytet mellan varandra för att effektivare bekämpa dessa brott. Detta kräver dock inte en harmonisering med enhetliga regler för hur insamlandet av denna enorma mängd data ska gå till. Förslaget medför istället avsevärda betänkligheter avseende medborgarnas rättssäkerhet och riskerar dessutom innebära betydande kostnader för tjänsteoperatörerna. Trots sin kritik anför betänkandet dock att harmonisering på området är nödvändigt - men att lagstiftning måste ske på initiativ av kommissionen och genom medbeslutande för parlamentet istället för det mellanstatliga samarbete det nu är frågan om. Junilistan delar inte denna uppfattning."@pl16
"Consideramos que a iniciativa de, entre outros, o Governo sueco relativa à conservação dos dados tratados e armazenados em ligação com a oferta de serviços como as comunicações telefónicas, as mensagens de texto, o correio electrónico, a Internet, etc., com a finalidade de combater o terrorismos e outros crimes transnacionais vai longe demais em relação aos benefícios esperados. Os Estados-Membros devem facilitar o intercâmbio de informação entre si para combater mais eficazmente estes crimes. No entanto, isto não deve exigir uma harmonização que implique regras uniformes sobre a forma como essa imensa quantidade de dados é recolhida. Na verdade, a proposta suscita bastantes preocupações sobre a segurança jurídica das pessoas e ainda o risco de implicar custos substanciais para os operadores dos serviços. No entanto, e apesar das suas críticas, o relatório afirma que é necessária harmonização neste domínio, mas que a legislação deve ser aprovada, não com base na cooperação intergovernamental, como é habitual, mas por iniciativa da Comissão e pelo processo de co-decisão com o Parlamento. A Lista de Junho não partilha deste ponto de vista."@pt17
"Vi anser att initiativet från bland annat Sveriges regering om bevarande av uppgifter som har behandlats och lagrats i samband med tillhandahållande av tjänster som telefonsamtal, SMS, e-post, Internet med mera för bekämpandet av terrorism och andra gränsöverskridande brott går alldeles för långt i förhållande till den förväntade nyttan. Medlemsstaterna bör underlätta informationsutbytet mellan varandra för att effektivare bekämpa dessa brott. Detta kräver dock inte en harmonisering med enhetliga regler för hur insamlandet av denna enorma mängd data ska gå till. Förslaget medför istället avsevärda betänkligheter avseende medborgarnas rättssäkerhet och riskerar dessutom innebära betydande kostnader för tjänsteoperatörerna. Trots sin kritik anför betänkandet dock att harmonisering på området är nödvändigt - men att lagstiftning måste ske på initiativ av kommissionen och genom medbeslutande för parlamentet istället för det mellanstatliga samarbete det nu är frågan om. Junilistan delar inte denna uppfattning."@sk18
"Vi anser att initiativet från bland annat Sveriges regering om bevarande av uppgifter som har behandlats och lagrats i samband med tillhandahållande av tjänster som telefonsamtal, SMS, e-post, Internet med mera för bekämpandet av terrorism och andra gränsöverskridande brott går alldeles för långt i förhållande till den förväntade nyttan. Medlemsstaterna bör underlätta informationsutbytet mellan varandra för att effektivare bekämpa dessa brott. Detta kräver dock inte en harmonisering med enhetliga regler för hur insamlandet av denna enorma mängd data ska gå till. Förslaget medför istället avsevärda betänkligheter avseende medborgarnas rättssäkerhet och riskerar dessutom innebära betydande kostnader för tjänsteoperatörerna. Trots sin kritik anför betänkandet dock att harmonisering på området är nödvändigt - men att lagstiftning måste ske på initiativ av kommissionen och genom medbeslutande för parlamentet istället för det mellanstatliga samarbete det nu är frågan om. Junilistan delar inte denna uppfattning."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph