Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-09-26-Speech-1-065"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050926.13.1-065"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, the historic events of August 1980 started the process which ended the cold war and led to the reunification of Europe. The action led at that time by Solidarność is a symbol of the value that all Europeans attach to the shared values of freedom and solidarity. Because of the courage and determination of the leaders of Solidarność and the inspiration it provided to so many, the influence of the strike of shipyard workers in Gdansk did not stop at the Polish borders. It brought fresh sap to the many buds of dissent and democracy which were then burgeoning throughout central and eastern Europe and which allowed the unification of our continent. As was mentioned by the President of the Commission in Gdansk on 31 August, 'Solidarity' was an inspired choice of name for the union which was born from the strike in Gdansk. It conveyed strength, determination and focus. Solidarity is today one of the six titles of the European Charter for Fundamental Rights. The remembrance of the events of August 1980 enriches this word with meaning and emotion. Freedom was what Solidarność fought for and it is today also closely associated with solidarity as a fundamental value shared by Europeans. There is no Europe without solidarity. Solidarność is a meaningful symbol to remind future generations of Europeans of this alliance. The Commission has been happy to contribute to the commemorative events which took place in Gdansk three weeks ago, to celebrate the 25th anniversary of these historic events, upon the invitation of the Polish Government and of the honourable Members of this Parliament. The Commission will listen to the views of this House; and, be assured, will look favourably on initiatives aiming to mark 31 August with the seal of remembrance."@en4
lpv:translated text
"Mr President, the historic events of August 1980 started the process which ended the cold war and led to the reunification of Europe. The action led at that time by Solidarność is a symbol of the value that all Europeans attach to the shared values of freedom and solidarity. Because of the courage and determination of the leaders of Solidarność and the inspiration it provided to so many, the influence of the strike of shipyard workers in Gdansk did not stop at the Polish borders. It brought fresh sap to the many buds of dissent and democracy which were then burgeoning throughout central and eastern Europe and which allowed the unification of our continent. As was mentioned by the President of the Commission in Gdansk on 31 August, 'Solidarity' was an inspired choice of name for the union which was born from the strike in Gdansk. It conveyed strength, determination and focus. Solidarity is today one of the six titles of the European Charter for Fundamental Rights. The remembrance of the events of August 1980 enriches this word with meaning and emotion. Freedom was what Solidarność fought for and it is today also closely associated with solidarity as a fundamental value shared by Europeans. There is no Europe without solidarity. Solidarność is a meaningful symbol to remind future generations of Europeans of this alliance. The Commission has been happy to contribute to the commemorative events which took place in Gdansk three weeks ago, to celebrate the 25th anniversary of these historic events, upon the invitation of the Polish Government and of the honourable Members of this Parliament. The Commission will listen to the views of this House; and, be assured, will look favourably on initiatives aiming to mark 31 August with the seal of remembrance."@cs1
"Hr. formand, de historiske begivenheder i august 1980 startede den proces, der førte til afslutningen på den kolde krig og til genforeningen af Europa. De aktioner, der dengang blev anført af Solidaritet, er et symbol på den værdi, som alle europæere tillægger de fælles værdier frihed og solidaritet. På grund af det mod og den beslutsomhed, som lederne af Solidaritet udviste, og den inspiration, det gav til så mange mennesker, stoppede virkningerne af skibsværftsarbejdernes strejke i Gdansk ikke ved de polske grænser. Den gav friske kræfter til de mange afvigende og demokratiske grupper, der dengang skød op overalt i Østeuropa, og som muliggjorde genforeningen af vores kontinent. Som kommissionsformanden sagde i Gdansk den 31. august, var "Solidaritet" et inspireret valg af et navn til den fagforening, der opstod som følge af strejken i Gdansk. Det udtrykte styrke, beslutsomhed og fokus. Solidaritet er i dag en af de seks overskrifter i det europæiske charter om grundlæggende rettigheder. Minderne om begivenhederne i august 1980 beriger dette ord med mening og følelser. Frihed var det, Solidaritet kæmpede for, og det er også i dag nært forbundet med solidaritet som en grundlæggende værdi, som er fælles for alle europæere. Der er intet Europa uden solidaritet. Solidaritet er et betydningsfuldt symbol, som skal minde fremtidige generationer af europæere om denne alliance. Kommissionen var glad for at kunne bidrage til den højtideligholdelse, der fandt sted for tre uger siden i Gdansk i anledning af 25-året for disse historiske begivenheder, efter invitation fra den polske regering og de ærede medlemmer af Europa-Parlamentet. Kommissionen vil lytte til Parlamentets synspunkter, og jeg forsikrer om, at den vil se positivt på initiativer, der sigter mod at gøre den 31. august til en mindedag."@da2
"Herr Präsident! Die historischen Ereignisse vom August 1980 setzten den Prozess in Gang, der zum Ende des Kalten Krieges und zur Wiedervereinigung Europas führte. Die damaligen Aktivitäten von Solidarnosc symbolisieren die Bedeutung, die alle Europäer den gemeinsamen Werten Freiheit und Solidarität beimessen. Durch den Mut und die Entschlossenheit der führenden Köpfe von Solidarność und weil sich so viele Menschen inspirieren ließen, ging der Einfluss des Streiks der Werftarbeiter in Danzig über die polnischen Grenzen hinaus. Er gab dem aufkeimenden Widerstand und der demokratischen Bewegung in Mittel- und Osteuropa, die die Vereinigung unseres Kontinents möglich machten, neue Kraft. Wie der Kommissionspräsident am 31. August in Danzig sagte, wurde die aus dem Danziger Streik geborene Gewerkschaft nicht von ungefähr „Solidarität“ genannt. Dieser Name stand für Kraft, Entschlossenheit und Fokus. Solidarität ist heute einer der sechs Titel der Europäischen Grundrechtecharta. Die Erinnerung an die Ereignisse vom August 1980 erfüllt dieses Wort mit Bedeutung und weckt Emotionen. Solidarność kämpfte für die Freiheit, die heute ein gemeinsamer europäischer Wert ist und in engem Zusammenhang mit Solidarität gesehen wird. Ohne Solidarität kann es kein Europa geben. Solidarnosc ist ein treffendes Symbol, das die kommenden europäischen Generationen an dieses Bündnis erinnern soll. Die Kommission ist der Einladung der polnischen Regierung und der Abgeordneten dieses Parlaments zur Gedenkfeier, die vor drei Wochen in Danzig anlässlich des 25. Jahrestags dieser historischen Ereignisse stattfand, gern gefolgt. Die Kommission ist an der Meinung der Abgeordneten dieses Parlaments interessiert; und seien Sie versichert, dass wir Initiativen im Zusammenhang mit dem Gedenken an den 31. August aufgeschlossen gegenüberstehen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τα ιστορικά γεγονότα του Αυγούστου του 1980 αποτέλεσαν την αρχή της διαδικασίας που οδήγησε στο τέλος του ψυχρού πολέμου και στην επανένωση της Ευρώπης. Η δράση που αναπτύχθηκε εκείνη την εποχή από τη είναι σύμβολο της αξίας που αποδίδουν όλοι οι Ευρωπαίοι στις κοινές αξίες της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Λόγω του θάρρους και της αποφασιστικότητας των ηγετών της και της έμπνευσης που εμφύσησε σε τόσο πολλούς ανθρώπους, η επιρροή της απεργίας των ναυτεργατών στο Γκντανσκ δεν σταμάτησε στα σύνορα της Πολωνίας. Έδωσε νέα πνοή στις πολλές φωνές διαμαρτυρίας και δημοκρατίας που άρχιζαν τότε να εμφανίζονται σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και που επέτρεψαν την ενοποίηση της ηπείρου μας. Όπως αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στο Γκντανσκ στις 31 Αυγούστου, το όνομα «Αλληλεγγύη» ήταν μια εμπνευσμένη επιλογή για την ένωση που γεννήθηκε από την απεργία στο Γκντανσκ. Μετέδιδε δύναμη, αποφασιστικότητα και στόχους. Η αλληλεγγύη αποτελεί σήμερα ένα από τα έξι κεφάλαια του ευρωπαϊκού Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ανάμνηση των γεγονότων του Αυγούστου του 1980 εμπλουτίζει αυτήν τη λέξη με νόημα και συναίσθημα. Η αγωνίστηκε για την ελευθερία, που είναι ακόμα και σήμερα στενά συνδεδεμένη με την αλληλεγγύη ως βασική αξία, κοινή για όλους τους Ευρωπαίους. Δεν υπάρχει Ευρώπη χωρίς αλληλεγγύη. Η είναι ένα γεμάτο νόημα σύμβολο που θα υπενθυμίζει στις μελλοντικές γενιές των Ευρωπαίων αυτήν τη σύνδεση. Η Επιτροπή είχε τη χαρά να συμβάλει στις εορταστικές εκδηλώσεις που έγιναν στο Γκντανσκ πριν από τρεις εβδομάδες για τον εορτασμό της 25ης επετείου αυτών των ιστορικών γεγονότων, έπειτα από πρόσκληση της κυβέρνησης της Πολωνίας και των αξιότιμων ευρωβουλευτών. Η Επιτροπή θα ακούσει τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να είστε βέβαιοι ότι θα αντιμετωπίσει ευνοϊκά τις πρωτοβουλίες για την καθιέρωση της 31ης Αυγούστου ως ημέρας μνήμης."@el10
". Señor Presidente, los históricos acontecimientos del mes de agosto de 1980 pusieron en marcha el proceso que puso fin a la Guerra Fría y que condujo a la reunificación de Europa. La acción encabezada entonces por «Solidaridad» es un símbolo de la importancia que tienen para todos los europeos los valores comunes de libertad y solidaridad. Gracias al valor y la firme voluntad de los dirigentes de «Solidaridad» y a la inspiración que infundieron en tantos otros, la influencia de la huelga de los trabajadores de los astilleros de Gdansk no se detuvo en las fronteras polacas, sino que inyectó nueva savia en numerosos brotes de disidencia y democracia que florecían en toda Europa Central y Oriental, y que permitieron la unificación de nuestro continente. Como señaló el Presidente de la Comisión en Gdansk el 31 de agosto, el nombre de «Solidaridad» fue una buena elección para el sindicato nacido de la huelga de Gdansk. Este nombre transmitía fuerza, firmeza y lucidez. Hoy en día, Solidaridad es uno de los seis títulos de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. El recuerdo de los acontecimientos de agosto de 1980 enriquece esta palabra en significado y emoción. «Solidaridad» luchaba por la libertad y esa libertad se asocia hoy también estrechamente a la solidaridad como un valor fundamental común de los europeos. No puede haber Europa sin solidaridad. «Solidaridad» es un símbolo lleno de significado para recordar esta alianza a las generaciones futuras de europeos. La Comisión se sintió orgullosa de participar en los actos conmemorativos que tuvieron lugar en Gdansk hace tres semanas para celebrar el 25º aniversario de aquellos acontecimientos históricos, a invitación del Gobierno polaco y de los diputados a esta Cámara. La Comisión escuchará los puntos de vista de esta Cámara y puedo asegurarles que apoyará las iniciativas encaminadas a conmemorar el 31 de agosto."@es20
"Mr President, the historic events of August 1980 started the process which ended the cold war and led to the reunification of Europe. The action led at that time by Solidarność is a symbol of the value that all Europeans attach to the shared values of freedom and solidarity. Because of the courage and determination of the leaders of Solidarność and the inspiration it provided to so many, the influence of the strike of shipyard workers in Gdansk did not stop at the Polish borders. It brought fresh sap to the many buds of dissent and democracy which were then burgeoning throughout central and eastern Europe and which allowed the unification of our continent. As was mentioned by the President of the Commission in Gdansk on 31 August, 'Solidarity' was an inspired choice of name for the union which was born from the strike in Gdansk. It conveyed strength, determination and focus. Solidarity is today one of the six titles of the European Charter for Fundamental Rights. The remembrance of the events of August 1980 enriches this word with meaning and emotion. Freedom was what Solidarność fought for and it is today also closely associated with solidarity as a fundamental value shared by Europeans. There is no Europe without solidarity. Solidarność is a meaningful symbol to remind future generations of Europeans of this alliance. The Commission has been happy to contribute to the commemorative events which took place in Gdansk three weeks ago, to celebrate the 25th anniversary of these historic events, upon the invitation of the Polish Government and of the honourable Members of this Parliament. The Commission will listen to the views of this House; and, be assured, will look favourably on initiatives aiming to mark 31 August with the seal of remembrance."@et5
". Arvoisa puhemies, elokuun 1980 historialliset tapahtumat aloittivat prosessin, joka päätti kylmän sodan ja johti Euroopan yhdistymiseen. Solidarność-liikkeen tuolloin johtama toiminta symboloi sitä merkitystä, jonka kaikki eurooppalaiset antavat vapauden ja solidaarisuuden yhteisille arvoille. Solidarność-liikkeen johtajien rohkeuden ja päättäväisyyden ja liikkeen aikaansaaman innoituksen ansiosta gdańskilaisten telakkatyöläisten lakon vaikutukset eivät pysähtyneet Puolan rajoille. Siitä virtasi uutta kasvuvoimaa moniin toisinajattelun ja demokratian pesäkkeisiin, joita tuolloin syntyi kaikkialle Keski- ja Itä-Eurooppaan ja jotka mahdollistivat maanosamme yhdistymisen. Kuten komission puheenjohtaja totesi Gdańskissa 31. elokuuta, "Solidaarisuus" oli kirvoittava nimi unionille, joka syntyi lakosta Gdańskissa. Se edusti vahvuutta, päättäväisyyttä ja tarkkuutta. Solidaarisuus on nykyisin yksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan kuudesta luvusta. Vuoden 1980 elokuun tapahtumien muisto lataa tähän sanaan lisää merkitystä ja tunnetta. Solidarność taisteli vapauden puolesta, ja vapaus on tänäänkin tiiviisti kytköksissä solidaarisuuteen – ovathan ne eurooppalaisten yhteisiä perusarvoja. Eurooppaa ei ole ilman solidaarisuutta. Solidarność on merkittävä symboli ja muistuttaa eurooppalaisten tuleville sukupolville tästä liitosta. Komissio on iloinen voituaan osallistua Gdańskissa kolme viikkoa sitten järjestettyihin muistoseremonioihin ja juhlistaa näiden historiallisten tapahtumien 25. vuosipäivää Puolan hallituksen ja tämän parlamentin jäsenten kutsusta. Komissio kuuntelee parlamentin näkemyksiä ja suhtautuu myönteisesti aloitteisiin, joiden tarkoituksena on liittää 31. päivään elokuuta muistojen sinetti. Siitä voitte olla varmoja."@fi7
". Monsieur le Président, les événements historiques d’août 1980 ont amorcé le processus qui a mis un terme à la guerre froide et conduit à la réunification de l’Europe. L’action menée alors par Solidarnosc est un symbole du prix que tous les Européens attachent aux valeurs partagées de liberté et de solidarité. Grâce au courage et à la détermination des dirigeants de Solidarnosc et à l’inspiration que ce mouvement a été pour tant de personnes, l’influence de la grève des ouvriers des chantiers navals de Gdansk ne s’est pas arrêtée aux frontières de la Pologne. Elle a apporté un sang neuf aux nombreux bourgeons de dissidence et de démocratie qui fleurissaient alors en Europe centrale et de l’Est, et qui ont permis l’unification de notre continent. Comme l’a mentionné le président de la Commission à Gdansk le 31 août, le nom «Solidarité» était un choix inspiré pour le syndicat né de la grève de Gdansk. Ce nom véhiculait une idée de force, de détermination et de convergence. La solidarité est aujourd’hui l’un des six titres de la Charte européenne des droits fondamentaux. Le souvenir des événements d’août 1980 charge ce mot de sens et d’émotion. C’est pour la liberté que Solidarnosc se battait, et ce syndicat est également associé de manière étroite, aujourd’hui, à la solidarité en tant que valeur fondamentale partagée par les Européens. Il n’y a pas d’Europe sans solidarité. Solidarnosc est un symbole lourd de sens qui rappellera cette alliance aux futures générations européennes. La Commission a été heureuse de contribuer aux manifestations commémoratives qui ont été organisées à Gdansk il y a trois semaines pour célébrer le 25e anniversaire de ces événements historiques, à l’invitation du gouvernement polonais et des députés de cette Assemblée. La Commission écoutera les opinions de cette Assemblée et, soyez-en assurés, elle examinera favorablement les initiatives visant à marquer la date du 31 août du sceau du souvenir."@fr8
"Mr President, the historic events of August 1980 started the process which ended the cold war and led to the reunification of Europe. The action led at that time by Solidarność is a symbol of the value that all Europeans attach to the shared values of freedom and solidarity. Because of the courage and determination of the leaders of Solidarność and the inspiration it provided to so many, the influence of the strike of shipyard workers in Gdansk did not stop at the Polish borders. It brought fresh sap to the many buds of dissent and democracy which were then burgeoning throughout central and eastern Europe and which allowed the unification of our continent. As was mentioned by the President of the Commission in Gdansk on 31 August, 'Solidarity' was an inspired choice of name for the union which was born from the strike in Gdansk. It conveyed strength, determination and focus. Solidarity is today one of the six titles of the European Charter for Fundamental Rights. The remembrance of the events of August 1980 enriches this word with meaning and emotion. Freedom was what Solidarność fought for and it is today also closely associated with solidarity as a fundamental value shared by Europeans. There is no Europe without solidarity. Solidarność is a meaningful symbol to remind future generations of Europeans of this alliance. The Commission has been happy to contribute to the commemorative events which took place in Gdansk three weeks ago, to celebrate the 25th anniversary of these historic events, upon the invitation of the Polish Government and of the honourable Members of this Parliament. The Commission will listen to the views of this House; and, be assured, will look favourably on initiatives aiming to mark 31 August with the seal of remembrance."@hu11
"Signor Presidente, i fatti storici dell’agosto del 1980 hanno dato vita al processo che è sfociato nella fine della guerra fredda e che poi ha portato alla riunificazione dell’Europa. L’azione condotta all’epoca da incarna il valore che tutti gli europei attribuiscono ai principi condivisi di libertà e di solidarietà. Grazie al coraggio e alla determinazione dei di e al suo spirito che ha contagiato le masse, l’eco dello sciopero dei lavoratori dei cantieri navali di Danzica non si è fermato ai confini della Polonia. Ha infuso nuova linfa ai molti nuclei di dissidenza e di democrazia che stavano germogliando in tutta l’Europa centrorientale, forieri dell’unificazione del continente. Come dichiarato dal Presidente della Commissione il 31 agosto a Danzica, il nome “Solidarietà” si è rivelato una scelta felice per il sindacato nato dallo sciopero di Danzica. Emanava forza, determinazione ed era un polo di attrazione. Oggi la parola solidarietà è ripresa in sei titoli della Carta europea dei diritti fondamentali. La rievocazione degli avvenimenti dell’agosto del 1980 conferisce al temine un significato più forte e una grande carica emotiva. La libertà era l’obiettivo della lotta di e oggi è strettamente correlata alla solidarietà come valore fondamentale condiviso da tutti gli europei. L’Europa non può esistere senza solidarietà. è diventato un emblema potente che ricorda questa alleanza anche alle generazioni future. La Commissione, su invito del governo polacco e dei deputati al Parlamento europeo, ha dato con grande piacere il proprio contributo alle manifestazioni commemorative tenutesi a Danzica tre settimane fa per celebrare il 25° anniversario di questi eventi storici. La Commissione ascolterà i pareri dell’Assemblea e vi posso assicurare che prenderà favorevolmente in esame le iniziative tese ad imprimere alla data del 31 agosto il vessillo della memoria."@it12
"Mr President, the historic events of August 1980 started the process which ended the cold war and led to the reunification of Europe. The action led at that time by Solidarność is a symbol of the value that all Europeans attach to the shared values of freedom and solidarity. Because of the courage and determination of the leaders of Solidarność and the inspiration it provided to so many, the influence of the strike of shipyard workers in Gdansk did not stop at the Polish borders. It brought fresh sap to the many buds of dissent and democracy which were then burgeoning throughout central and eastern Europe and which allowed the unification of our continent. As was mentioned by the President of the Commission in Gdansk on 31 August, 'Solidarity' was an inspired choice of name for the union which was born from the strike in Gdansk. It conveyed strength, determination and focus. Solidarity is today one of the six titles of the European Charter for Fundamental Rights. The remembrance of the events of August 1980 enriches this word with meaning and emotion. Freedom was what Solidarność fought for and it is today also closely associated with solidarity as a fundamental value shared by Europeans. There is no Europe without solidarity. Solidarność is a meaningful symbol to remind future generations of Europeans of this alliance. The Commission has been happy to contribute to the commemorative events which took place in Gdansk three weeks ago, to celebrate the 25th anniversary of these historic events, upon the invitation of the Polish Government and of the honourable Members of this Parliament. The Commission will listen to the views of this House; and, be assured, will look favourably on initiatives aiming to mark 31 August with the seal of remembrance."@lt14,14
"Mr President, the historic events of August 1980 started the process which ended the cold war and led to the reunification of Europe. The action led at that time by Solidarność is a symbol of the value that all Europeans attach to the shared values of freedom and solidarity. Because of the courage and determination of the leaders of Solidarność and the inspiration it provided to so many, the influence of the strike of shipyard workers in Gdansk did not stop at the Polish borders. It brought fresh sap to the many buds of dissent and democracy which were then burgeoning throughout central and eastern Europe and which allowed the unification of our continent. As was mentioned by the President of the Commission in Gdansk on 31 August, 'Solidarity' was an inspired choice of name for the union which was born from the strike in Gdansk. It conveyed strength, determination and focus. Solidarity is today one of the six titles of the European Charter for Fundamental Rights. The remembrance of the events of August 1980 enriches this word with meaning and emotion. Freedom was what Solidarność fought for and it is today also closely associated with solidarity as a fundamental value shared by Europeans. There is no Europe without solidarity. Solidarność is a meaningful symbol to remind future generations of Europeans of this alliance. The Commission has been happy to contribute to the commemorative events which took place in Gdansk three weeks ago, to celebrate the 25th anniversary of these historic events, upon the invitation of the Polish Government and of the honourable Members of this Parliament. The Commission will listen to the views of this House; and, be assured, will look favourably on initiatives aiming to mark 31 August with the seal of remembrance."@lv13
"Mr President, the historic events of August 1980 started the process which ended the cold war and led to the reunification of Europe. The action led at that time by Solidarność is a symbol of the value that all Europeans attach to the shared values of freedom and solidarity. Because of the courage and determination of the leaders of Solidarność and the inspiration it provided to so many, the influence of the strike of shipyard workers in Gdansk did not stop at the Polish borders. It brought fresh sap to the many buds of dissent and democracy which were then burgeoning throughout central and eastern Europe and which allowed the unification of our continent. As was mentioned by the President of the Commission in Gdansk on 31 August, 'Solidarity' was an inspired choice of name for the union which was born from the strike in Gdansk. It conveyed strength, determination and focus. Solidarity is today one of the six titles of the European Charter for Fundamental Rights. The remembrance of the events of August 1980 enriches this word with meaning and emotion. Freedom was what Solidarność fought for and it is today also closely associated with solidarity as a fundamental value shared by Europeans. There is no Europe without solidarity. Solidarność is a meaningful symbol to remind future generations of Europeans of this alliance. The Commission has been happy to contribute to the commemorative events which took place in Gdansk three weeks ago, to celebrate the 25th anniversary of these historic events, upon the invitation of the Polish Government and of the honourable Members of this Parliament. The Commission will listen to the views of this House; and, be assured, will look favourably on initiatives aiming to mark 31 August with the seal of remembrance."@mt15,15
"Mijnheer de Voorzitter, de historische gebeurtenissen in augustus 1980 vormden het begin van het proces waardoor de Koude Oorlog uiteindelijk tot een einde kwam en Europa weer verenigd werd. De actie die toentertijd door Solidariteit werd geleid, staat symbool voor het belang dat alle Europeanen hechten aan de gedeelde waarden van vrijheid en solidariteit. Dankzij de moed en vastberadenheid van de leiders van Solidariteit en de inspiratiebron die zij voor zovelen vormden, zijn de gevolgen van de staking op de scheepswerf in Gdansk niet tot Pools grondgebied beperkt gebleven. Die staking heeft voor nieuwe impulsen gezorgd voor de vele ontluikende knoppen van protest en democratie in het toenmalige Midden- en Oost-Europa, waardoor uiteindelijk de hereniging van ons continent mogelijk is geworden. Op 31 augustus heeft de voorzitter van de Commissie in Gdansk gezegd dat “Solidariteit” een treffende naam was voor de vakbond die later, naar aanleiding van de staking in Gdansk, is ontstaan. Die naam straalt kracht, vastberadenheid en doelgerichtheid uit. Nu is “Solidariteit” een van de zes titels van het Europees Handvest van de grondrechten. Door de herinneringen aan de gebeurtenissen van augustus 1980 krijgt dat woord meer betekenis en gevoelswaarde. Solidariteit vocht voor vrijheid. Tegenwoordig is vrijheid nauw verbonden met die solidariteit en wordt die combinatie gezien als een van de fundamentele waarden die door alle Europeanen wordt gedeeld. Zonder solidariteit is er geen Europa. “Solidariteit” is een symbool dat grote betekenis heeft en waardoor toekomstige generaties Europeanen aan de koppeling van vrijheid en solidariteit herinnerd kunnen worden. De Commissie is volgaarne ingegaan op de uitnodiging van de Poolse regering en van de geachte afgevaardigden in dit Parlement ingegaan om een bijdrage te leveren aan de herdenking die drie weken geleden in Gdansk heeft plaatsgevonden ter ere van de vijfentwintigste verjaardag van deze gedenkwaardige gebeurtenissen. De Commissie zal uiteraard naar de standpunten van dit Parlement luisteren en u kunt er verzekerd van zijn dat wij positief staan tegenover initiatieven die erop zijn gericht om van 31 augustus een permanente herdenkingsdag te maken."@nl3
"Mr President, the historic events of August 1980 started the process which ended the cold war and led to the reunification of Europe. The action led at that time by Solidarność is a symbol of the value that all Europeans attach to the shared values of freedom and solidarity. Because of the courage and determination of the leaders of Solidarność and the inspiration it provided to so many, the influence of the strike of shipyard workers in Gdansk did not stop at the Polish borders. It brought fresh sap to the many buds of dissent and democracy which were then burgeoning throughout central and eastern Europe and which allowed the unification of our continent. As was mentioned by the President of the Commission in Gdansk on 31 August, 'Solidarity' was an inspired choice of name for the union which was born from the strike in Gdansk. It conveyed strength, determination and focus. Solidarity is today one of the six titles of the European Charter for Fundamental Rights. The remembrance of the events of August 1980 enriches this word with meaning and emotion. Freedom was what Solidarność fought for and it is today also closely associated with solidarity as a fundamental value shared by Europeans. There is no Europe without solidarity. Solidarność is a meaningful symbol to remind future generations of Europeans of this alliance. The Commission has been happy to contribute to the commemorative events which took place in Gdansk three weeks ago, to celebrate the 25th anniversary of these historic events, upon the invitation of the Polish Government and of the honourable Members of this Parliament. The Commission will listen to the views of this House; and, be assured, will look favourably on initiatives aiming to mark 31 August with the seal of remembrance."@pl16,16
"Senhor Presidente, os acontecimentos históricos de Agosto de 1980 iniciaram o processo que pôs fim à Guerra-Fria e conduziu à unificação da Europa. A acção encabeçada, na altura, pelo (Solidariedade) é um símbolo da importância que todos os europeus atribuem aos valores partilhados da liberdade e da solidariedade. Graças à coragem e determinação dos líderes do e à inspiração que este proporcionou a tanta gente, a influência da greve dos trabalhadores dos estaleiros navais de Gdansk não parou nas fronteiras da Polónia. Trouxe um novo vigor a muitas sementes de dissidência e democracia que então germinavam rapidamente em toda a Europa Central e Oriental e que permitiram a unificação do nosso continente. Tal como foi referido pelo Presidente da Comissão, em Gdansk, a 31 de Agosto, o nome “Solidariedade” foi a escolha inspirada de um nome para o sindicato que nasceu da greve de Gdansk. Transmitia força, determinação e rumo. A solidariedade é hoje um dos seis títulos da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. A memória dos acontecimentos de Agosto de 1980 enriquece esta palavra com significado e emoção. Foi pela liberdade que o lutou e a liberdade está hoje também estreitamente associada à solidariedade como valor fundamental partilhado pelos europeus. Não há Europa sem solidariedade. O é um símbolo cheio de significado que permitirá recordar esta aliança às futuras gerações de europeus. Foi com satisfação que a Comissão se associou, a convite do Governo polaco e dos senhores deputados deste Parlamento, às comemorações que tiveram lugar em Gdansk, há três semanas, para celebrar o 25º aniversário destes acontecimentos históricos. A Comissão ouvirá as opiniões desta Assembleia; e, garanto-vos, olhará com bons olhos quaisquer iniciativas destinadas a marcar o dia 31 de Agosto com o selo da memória."@pt17
"Mr President, the historic events of August 1980 started the process which ended the cold war and led to the reunification of Europe. The action led at that time by Solidarność is a symbol of the value that all Europeans attach to the shared values of freedom and solidarity. Because of the courage and determination of the leaders of Solidarność and the inspiration it provided to so many, the influence of the strike of shipyard workers in Gdansk did not stop at the Polish borders. It brought fresh sap to the many buds of dissent and democracy which were then burgeoning throughout central and eastern Europe and which allowed the unification of our continent. As was mentioned by the President of the Commission in Gdansk on 31 August, 'Solidarity' was an inspired choice of name for the union which was born from the strike in Gdansk. It conveyed strength, determination and focus. Solidarity is today one of the six titles of the European Charter for Fundamental Rights. The remembrance of the events of August 1980 enriches this word with meaning and emotion. Freedom was what Solidarność fought for and it is today also closely associated with solidarity as a fundamental value shared by Europeans. There is no Europe without solidarity. Solidarność is a meaningful symbol to remind future generations of Europeans of this alliance. The Commission has been happy to contribute to the commemorative events which took place in Gdansk three weeks ago, to celebrate the 25th anniversary of these historic events, upon the invitation of the Polish Government and of the honourable Members of this Parliament. The Commission will listen to the views of this House; and, be assured, will look favourably on initiatives aiming to mark 31 August with the seal of remembrance."@sk18,18
"Mr President, the historic events of August 1980 started the process which ended the cold war and led to the reunification of Europe. The action led at that time by Solidarność is a symbol of the value that all Europeans attach to the shared values of freedom and solidarity. Because of the courage and determination of the leaders of Solidarność and the inspiration it provided to so many, the influence of the strike of shipyard workers in Gdansk did not stop at the Polish borders. It brought fresh sap to the many buds of dissent and democracy which were then burgeoning throughout central and eastern Europe and which allowed the unification of our continent. As was mentioned by the President of the Commission in Gdansk on 31 August, 'Solidarity' was an inspired choice of name for the union which was born from the strike in Gdansk. It conveyed strength, determination and focus. Solidarity is today one of the six titles of the European Charter for Fundamental Rights. The remembrance of the events of August 1980 enriches this word with meaning and emotion. Freedom was what Solidarność fought for and it is today also closely associated with solidarity as a fundamental value shared by Europeans. There is no Europe without solidarity. Solidarność is a meaningful symbol to remind future generations of Europeans of this alliance. The Commission has been happy to contribute to the commemorative events which took place in Gdansk three weeks ago, to celebrate the 25th anniversary of these historic events, upon the invitation of the Polish Government and of the honourable Members of this Parliament. The Commission will listen to the views of this House; and, be assured, will look favourably on initiatives aiming to mark 31 August with the seal of remembrance."@sl19
". De historiska händelserna i augusti 1980 var inledningen till den process som fick slut på det kalla kriget och ledde till att Europa kunde återförenas. Aktionen som då leddes av Solidaritet är en symbol för den betydelse som alla européer fäster vid de gemensamma värdena frihet och solidaritet. Tack vare Solidaritetsledarnas mod och beslutsamhet och den inspiration det gav till så många stannade påverkan från strejken bland varvsarbetarna i Gdansk inte vid den polska gränsen. Den gav ny livskraft åt de spirande meningsskiljaktigheterna och demokratin som då grodde i hela centrala och östra Europa och som gjorde att vår kontinent kunde enas. Som kommissionsordföranden nämnde i Gdansk den 31 augusti var ”Solidaritet” ett inspirerande namnval för den fackförening som uppstod ur strejken i Gdansk. Namnet förmedlade styrka, beslutsamhet och fokus. Solidaritet är i dag en av sex rubriker i den europeiska stadgan om grundläggande rättigheter. Minnena av händelserna i augusti 1980 berikar detta ord med mening och känsla. Solidaritet kämpade för frihet, och den är även i dag nära förbunden med solidaritet som en grundläggande värdering som delas av européerna. Det finns inget EU utan solidaritet. Solidaritet är en meningsfull symbol för att erinra kommande generationer européer om denna allians. Kommissionen har glatt sig åt att kunna bidra till minneshögtiden som ägde rum i Gdansk för tre veckor sedan, för att fira 25-årsdagen av dessa historiska händelser, efter inbjudan från den polska regeringen och de ärade ledamöterna här i parlamentet. Kommissionen kommer att lyssna till kammarens uppfattningar, och ni kan vara säkra på att vi ser positivt på initiativ som syftar till att göra den 31 augusti till en minnesdag."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Charlie McCreevy,"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4
"Member of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph