Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-09-07-Speech-3-310"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050907.21.3-310"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η λέξη «υγεία» στις περισσότερες γλώσσες είναι γένους θηλυκού. Και οι ειδωλολάτρες ευρωπαίοι της αρχαιότητας την φαντάστηκαν σαν μια όμορφη γυναίκα της οποίας τα αγάλματα θαυμάζουμε μέχρι σήμερα. Η έκθεση Svensson έρχεται στις αρχές του 21ου αιώνα να αποδείξει ότι πολλές φορές, λόγω των επιτευγμάτων της τεχνολογίας και παρά την πρόοδο της επιστήμης και ίσως λόγω του κλονισμού των αξιών, μεγάλο ποσοστό γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, ή κινδυνεύει να έχει, επισφαλή υγεία ή απειλείται από πλήθος ασθενειών, διαταραχών και εξαρτήσεων. Θέμα όμως της σημερινής έκθεσης είναι οι διακρίσεις λόγω φύλου στα υγειονομικά συστήματα, δηλαδή στους τρόπους και στα μέσα αντιμετώπισης όλων των περιγραφομένων φοβερών και τρομακτικών απειλών της σωματικής και ψυχικής υγείας των γυναικών. Συγχαρητήρια στην κυρία Svensson που εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, συγχαρητήρια και σε σας κύριε Επίτροπε για τις διαπιστώσεις που εκ των προτέρων κάνατε και τις λύσεις που προτείνατε ώστε να υπάρξει μέριμνα και πρωτοβουλία για την υγεία του 42% του εργαζομένου πληθυσμού της Ένωσης αλλά και για τις ηλικιωμένες γυναίκες που ήδη προσέφεραν το δυναμισμό τους σε δύο χώρους εργασίας: στη δουλειά και στο νοικοκυριό. Πρωτοβουλίες επίσης και για την υγεία των κοριτσιών και των νέων γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί από αυτές εξαρτάται η συνέχιση της ζωής και της ευημερίας της. Αν και στην πρόταση ψηφίσματος υπάρχει έλλειψη ιεράρχησης, ορισμένες υποδείξεις αγγίζουν τα όρια της υπερβολής και θίγουν την αρχή της επικουρικότητας νοιώθω, ως γυναίκα ευρωβουλευτής και μητέρα κοριτσιών, ότι το πλησίασμα των προβλημάτων της υγείας και των αιτιών των ασθενειών με την ευαισθησία του φύλου είναι ένα βήμα πολιτισμού και είναι ένα θέμα δύσκολο όπως αναγνωρίζει στην ιστοσελίδα του και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία τη συμβολή του οποίου, κύριε Επίτροπε, πρέπει επίσης να επικαλεσθούμε."@el10
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, η λέξη "υγεία" στις περισσότερες γλώσσες είναι γένους θηλυκού. Και οι ειδωλολάτρες ευρωπαίοι της αρχαιότητας την φαντάστηκαν σαν μια όμορφη γυναίκα της οποίας τα αγάλματα θαυμάζουμε μέχρι σήμερα. Η έκθεση Svensson έρχεται στις αρχές του 21ου αιώνα να αποδείξει ότι πολλές φορές, λόγω των επιτευγμάτων της τεχνολογίας και παρά την πρόοδο της επιστήμης και ίσως λόγω του κλονισμού των αξιών, μεγάλο ποσοστό γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, ή κινδυνεύει να έχει, επισφαλή υγεία ή απειλείται από πλήθος ασθενειών, διαταραχών και εξαρτήσεων. Θέμα όμως της σημερινής έκθεσης είναι οι διακρίσεις λόγω φύλου στα υγειονομικά συστήματα, δηλαδή στους τρόπους και στα μέσα αντιμετώπισης όλων των περιγραφομένων φοβερών και τρομακτικών απειλών της σωματικής και ψυχικής υγείας των γυναικών. Συγχαρητήρια στην κυρία Svensson που εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, συγχαρητήρια και σε σας κύριε Επίτροπε για τις διαπιστώσεις που εκ των προτέρων κάνατε και τις λύσεις που προτείνατε ώστε να υπάρξει μέριμνα και πρωτοβουλία για την υγεία του 42% του εργαζομένου πληθυσμού της Ένωσης αλλά και για τις ηλικιωμένες γυναίκες που ήδη προσέφεραν το δυναμισμό τους σε δύο χώρους εργασίας: στη δουλειά και στο νοικοκυριό. Πρωτοβουλίες επίσης και για την υγεία των κοριτσιών και των νέων γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί από αυτές εξαρτάται η συνέχιση της ζωής και της ευημερίας της. Αν και στην πρόταση ψηφίσματος υπάρχει έλλειψη ιεράρχησης, ορισμένες υποδείξεις αγγίζουν τα όρια της υπερβολής και θίγουν την αρχή της επικουρικότητας νοιώθω, ως γυναίκα ευρωβουλευτής και μητέρα κοριτσιών, ότι το πλησίασμα των προβλημάτων της υγείας και των αιτιών των ασθενειών με την ευαισθησία του φύλου είναι ένα βήμα πολιτισμού και είναι ένα θέμα δύσκολο όπως αναγνωρίζει στην ιστοσελίδα του και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία τη συμβολή του οποίου, κύριε Επίτροπε, πρέπει επίσης να επικαλεσθούμε."@cs1
"Hr. formand, ordet sundhed er hunkøn på de fleste sprog, og tidligere tiders hedenske europæere forestillede sig sundheden som en smuk kvinde, som vi kan se statuer af den dag i dag. Svensson-betænkningen beviser her ved begyndelsen af det 21. århundrede, at en stor andel af kvinderne i EU som følge af teknologiske landvindinger og på trods af videnskabens fremskridt og måske som følge af sammenbruddet i værdierne har et dårligt helbred eller risikerer at få det eller er truet af en overflod af sygdomme, forstyrrelser og afhængighed. Emnet for dagens betænkning er imidlertid diskrimination i sundhedssystemerne, dvs. i de metoder og midler, man anvender for at håndtere alle de forfærdelige og skræmmende trusler mod kvinder fysiske og psykiske sundhed. Tillykke til fru Svensson, som på vegne af Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling har ringet med alarmklokkerne. Tillykke til Dem, hr. kommissær, med Deres ex ante-resultater og de løsninger, De har foreslået for at skabe opmærksomhed om og et initiativ for sundheden for 42 % af arbejdsstyrken i EU og for ældre kvinder, som allerede har ydet deres bidrag på to arbejdspladser, nemlig på jobbet og i hjemmet. Initiativer også om pigers og unge kvinders helbred i EU, fordi fremtidens liv og velstand afhænger af dem. Selv om der mangler en rangfølge i beslutningsforslaget, og selv om visse forslag grænser til overdrivelse og tangerer subsidiaritetsprincippet, så mener jeg som kvindeligt medlem af Europa-Parlamentet og som kvinde med egne døtre, at det er et civiliseret skridt at tage fat på sundhedsproblemerne og årsagerne til sygdomme ud fra et kønsrelateret synspunkt. Det er et vanskeligt emne, som Det Europæiske Agentur for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen, hvis bidrag vi også må bede om, også konstaterer på sin hjemmeside."@da2
"Herr Präsident! Das Wort „Gesundheit“ ist in den meisten Ländern feminin, und die heidnischen Europäer der Antike stellten sich die Gesundheit als eine schöne Frau vor, deren Statuen wir heute bewundern können. Der Bericht Svensson beweist am Anfang des 21. Jahrhunderts, dass ein großer Teil der Frauen in der Europäischen Union aufgrund der technologischen Errungenschaften und trotz des wissenschaftlichen Fortschritts und vielleicht auch wegen des Werteverfalls eine schlechte Gesundheit hat bzw. Gefahr läuft, sie zu bekommen, und dass Frauen von einer Vielzahl von Krankheiten, Störungen und Abhängigkeiten bedroht sind. Das Thema des heutigen Bericht ist jedoch die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in den Gesundheitssystemen; mit anderen Worten, bei den Methoden und Mitteln der Bekämpfung all der beschriebenen furchtbaren und erschreckenden Bedrohungen der körperlichen und geistigen Gesundheit von Frauen. Gratulation an Frau Svensson, die im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter die Alarmglocke geläutet hat. Gratulation an Sie, Herr Kommissar, für die Einschätzungen, die Sie im Vorhinein vorgenommen haben, und für die Lösungen, die Sie vorgeschlagen haben, um Aufmerksamkeit für die Belange der Gesundheit von 42 % der berufstätigen Bevölkerung in der Union sowie für die Belange der älteren Frauen, die bereits ihren Beitrag an zwei Arbeitsplätzen, im Beruf und zu Hause, geleistet haben, zu erregen und eine entsprechende Initiative zu ergreifen. Initiativen auch für die Gesundheit von Mädchen und jungen Frauen in der Europäischen Union, weil davon ihr weiteres Leben und ihr Wohlergehen abhängt. Auch wenn es im Entschließungsantrag ein hierarchisches Defizit gibt und manche Einschätzungen an Übertreibung grenzen und das Subsidiaritätsprinzip berühren, bin ich als ein weibliches Mitglied des Europäischen Parlaments und als Mutter von Töchtern der Ansicht, dass das Herangehen an Gesundheitsprobleme und Krankheitsursachen mit dem Bewusstsein, dass es eine Geschlechterdimension gibt, einen zivilisierten Schritt darstellt. Das ist eine schwierige Angelegenheit, wie die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, deren Beitrag wir ebenfalls einfordern müssen, auf ihrer Website anerkennt."@de9
"Mr President, the word 'health' is feminine in most languages and the pagan Europeans of ancient times envisaged health as a beautiful woman, statues of whom we admire to this day. The Svensson report comes at the beginning of the 21st century to prove that often, due to technological achievements and despite the progress of science and perhaps due to the breakdown in values, a large proportion of women in the European Union have or risk having bad health or are threatened by a plethora of illnesses, disorders and addictions. However, the subject of today's report is gender discrimination in health systems; in other words, in the ways and means of addressing all the terrible and frightening threats described to women's physical and mental health. Congratulations to Mrs Svensson who, on behalf of the Committee on Women's Rights and Gender Equality, has sounded the alarm; congratulations to you Commissioner on your findings and the solutions which you have proposed, in order to generate attention to, and an initiative for, the health of 42% of the working population in the Union, as well as for elderly women who have already made their contribution in two workplaces: at work and in the home. Initiatives also on the health of girls and young women in the European Union, because its continuing life and prosperity depend on them. Even if in the motion for a resolution there is a lack of hierarchy and certain indications border on exaggeration and touch on the principle of subsidiarity, I feel, as a female Member of the European Parliament and as a women with daughters of her own that approaching health problems and the causes of illnesses with gender sensitivity is a civilised step. This is a difficult subject, as the European Agency for Safety and Health at Work, whose contribution we must also call upon, also acknowledges on its website."@en4
"Señor Presidente, la palabra «salud» es femenina en la mayoría de las lenguas y los paganos europeos de la Antigüedad imaginaban la salud como una bella mujer, cuya representación en forma de estatuas seguimos admirando hoy en día. El informe Svensson llega a comienzos del siglo XXI para demostrar que, con frecuencia, debido a los logros tecnológicos y a pesar de los avances científicos y tal vez debido a la pérdida de valores, una gran proporción de mujeres de la Unión Europea no disfrutan de buena salud, o bien se encuentran en riesgo de perderla y se ven incluso amenazadas por un excesivo número de enfermedades, trastornos y adicciones. Sin embargo, el tema del informe que hoy nos ocupa es la discriminación de género en sistemas saludables; dicho de otro modo, en las formas y medios de abordar todas las terribles y temibles amenazas que pueden asociarse a la salud física y mental de las mujeres. En nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, quiero darle la enhorabuena a la señora Svensson por haber hecho sonar la alarma. Enhorabuena a usted, señor Comisario, por sus hallazgos previos y las soluciones que ha propuesto con el fin de generar atención y crear una iniciativa en relación con la salud del 42 % de la población trabajadora de la Unión, así como de las mujeres mayores que ya han contribuido a la sociedad desde dos lugares: su trabajo y el hogar. También son importantes las iniciativas sobre la salud de las niñas y de las jóvenes en la Unión Europea, porque la vida futura de esta y su prosperidad dependen de ellas. Incluso en la propuesta de resolución que nos ocupa, existe una falta de jerarquía y ciertas indicaciones rayan en la exageración y afectan al principio de subsidiariedad. Creo, como eurodiputada y como mujer con hijas, que el abordar los problemas de salud y las causas de las enfermedades con sensibilidad de género es un paso civilizado. Se trata de una cuestión difícil, como también reconoce en su sitio web la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a la que desde aquí debemos hacer un llamamiento para su contribución a este tema."@es20
"Κύριε Πρόεδρε, η λέξη "υγεία" στις περισσότερες γλώσσες είναι γένους θηλυκού. Και οι ειδωλολάτρες ευρωπαίοι της αρχαιότητας την φαντάστηκαν σαν μια όμορφη γυναίκα της οποίας τα αγάλματα θαυμάζουμε μέχρι σήμερα. Η έκθεση Svensson έρχεται στις αρχές του 21ου αιώνα να αποδείξει ότι πολλές φορές, λόγω των επιτευγμάτων της τεχνολογίας και παρά την πρόοδο της επιστήμης και ίσως λόγω του κλονισμού των αξιών, μεγάλο ποσοστό γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, ή κινδυνεύει να έχει, επισφαλή υγεία ή απειλείται από πλήθος ασθενειών, διαταραχών και εξαρτήσεων. Θέμα όμως της σημερινής έκθεσης είναι οι διακρίσεις λόγω φύλου στα υγειονομικά συστήματα, δηλαδή στους τρόπους και στα μέσα αντιμετώπισης όλων των περιγραφομένων φοβερών και τρομακτικών απειλών της σωματικής και ψυχικής υγείας των γυναικών. Συγχαρητήρια στην κυρία Svensson που εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, συγχαρητήρια και σε σας κύριε Επίτροπε για τις διαπιστώσεις που εκ των προτέρων κάνατε και τις λύσεις που προτείνατε ώστε να υπάρξει μέριμνα και πρωτοβουλία για την υγεία του 42% του εργαζομένου πληθυσμού της Ένωσης αλλά και για τις ηλικιωμένες γυναίκες που ήδη προσέφεραν το δυναμισμό τους σε δύο χώρους εργασίας: στη δουλειά και στο νοικοκυριό. Πρωτοβουλίες επίσης και για την υγεία των κοριτσιών και των νέων γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί από αυτές εξαρτάται η συνέχιση της ζωής και της ευημερίας της. Αν και στην πρόταση ψηφίσματος υπάρχει έλλειψη ιεράρχησης, ορισμένες υποδείξεις αγγίζουν τα όρια της υπερβολής και θίγουν την αρχή της επικουρικότητας νοιώθω, ως γυναίκα ευρωβουλευτής και μητέρα κοριτσιών, ότι το πλησίασμα των προβλημάτων της υγείας και των αιτιών των ασθενειών με την ευαισθησία του φύλου είναι ένα βήμα πολιτισμού και είναι ένα θέμα δύσκολο όπως αναγνωρίζει στην ιστοσελίδα του και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία τη συμβολή του οποίου, κύριε Επίτροπε, πρέπει επίσης να επικαλεσθούμε."@et5
"Arvoisa puhemies, sana "terveys" on useimmissa kielissä feminiinisukuinen, ja muinaiset pakanauskoiset eurooppalaiset pitivät terveyttä kauniina naisena, josta tehtyjä patsaita saamme ihailla tänäkin päivänä. Svenssonin mietintö osuu 2000-luvun alkuun ja todistaa, että teknisten saavutusten vuoksi, tieteen edistymisestä huolimatta ja kenties arvojen romahtamisen vuoksi suuri osa Euroopan unionin naisista kärsii tai saattaa joutua kärsimään huonosta terveydentilasta, tai heitä uhkaavat moninaiset sairaudet, häiriötilat ja riippuvuudet. Tämänpäiväisen mietinnön aiheena on kuitenkin sukupuoleen perustuva syrjintä terveydenhoitojärjestelmissä toisin sanoen, tavoissa ja keinoissa kohdata kaikki kuvaillut hirvittävät ja pelottavat uhat, jotka kohdistuvat naisten fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Kiitän naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan nimissä toiminutta jäsen Svenssonia, joka sai meidät ymmärtämään tilanteen vakavuuden. Arvoisa komission jäsen, kiitän teitä ennakoivista havainnoistanne ja ehdottamistanne ratkaisuista, jotta voisimme kiinnittää huomion – ja laatia asiassa aloitteen – sen väestönosan terveydentilaan, joka muodostaa 42 prosenttia unionin työvoimasta, sekä vanhempiin naisiin, jotka ovat jo antaneet panoksensa kahdella työsaralla: työpaikalla ja kotona. Myös Euroopan unionin tyttöjen ja nuorten naisten terveydestä on laadittava aloitteita, koska unionimme elämän jatkuminen ja vauraus riippuu heistä. Vaikka päätöslauselmaesityksessä esille tuodut asiat eivät olekaan tärkeysjärjestyksessä ja vaikka jotkin toissijaisuusperiaatteeseen liittyvät huomautukset lähestyvät liioittelua, minusta tuntuu Euroopan parlamentin naispuolisena jäsenenä ja naisena, jolla on omia tyttäriä, että on sivistynyttä tarkastella terveysongelmia ja sairauksien syitä sukupuolinäkökulmasta. Aihe on vaikea, kuten myöntää Internet-sivuillaan myös Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto, jonka osallistumista meidän on myös peräänkuulutettava,."@fi7
"Monsieur le Président, le mot «santé» est féminin dans la plupart des langues et nos ancêtres païens se représentaient la santé sous les traits d’une belle femme, dont nous pouvons encore admirer les statues aujourd’hui. Le rapport Svensson s’inscrit dans le contexte de ce début de siècle, afin de prouver que trop souvent, en raison de prouesses technologiques et malgré les progrès de la science, et peut-être également à cause de l’effondrement des valeurs, nombre de femmes sont, ou risquent d’être, en mauvaise santé, ou sont menacées par une pléthore de maladies, troubles et dépendances. Quoi qu’il en soit, l’objet du présent rapport porte sur la discrimination du genre dans les systèmes de santé; en d’autres termes, dans la manière et les moyens auxquels nous avons recours pour faire face aux menaces terribles et effrayantes qui pèsent sur la santé physique et mentale des femmes. Je tiens à féliciter Mme Svensson, qui, au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, a tiré la sonnette d’alarme. Je voudrais également adresser mes félicitations à vous-même, Monsieur le Commissaire, pour vos résultats ex ante et les solutions que vous avez proposées dans le but d’attirer l’attention sur la santé de 42 % de la population active de l’Union, et de lancer une initiative à ce niveau, ainsi que pour les femmes âgées qui ont déjà été mises à contribution dans deux emplois différents, au travail et à la maison. Initiatives également en ce qui concerne la santé des filles et des jeunes femmes de l’Union européenne, car la poursuite et la prospérité de cette Union dépendent d’elles. Même si la proposition de résolution n’est pas suffisamment hiérarchisée et contient des éléments qui frisent l’exagération et touchent au principe de subsidiarité, j’ai le sentiment, en tant que députée européenne et mère de famille, que s’attaquer aux problèmes de santé et aux causes des maladies en intégrant la dimension du genre représente un réel progrès. Il s’agit d’un sujet complexe, comme le reconnaît également sur son site internet l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, que nous devons également appeler à participer."@fr8
"Κύριε Πρόεδρε, η λέξη "υγεία" στις περισσότερες γλώσσες είναι γένους θηλυκού. Και οι ειδωλολάτρες ευρωπαίοι της αρχαιότητας την φαντάστηκαν σαν μια όμορφη γυναίκα της οποίας τα αγάλματα θαυμάζουμε μέχρι σήμερα. Η έκθεση Svensson έρχεται στις αρχές του 21ου αιώνα να αποδείξει ότι πολλές φορές, λόγω των επιτευγμάτων της τεχνολογίας και παρά την πρόοδο της επιστήμης και ίσως λόγω του κλονισμού των αξιών, μεγάλο ποσοστό γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, ή κινδυνεύει να έχει, επισφαλή υγεία ή απειλείται από πλήθος ασθενειών, διαταραχών και εξαρτήσεων. Θέμα όμως της σημερινής έκθεσης είναι οι διακρίσεις λόγω φύλου στα υγειονομικά συστήματα, δηλαδή στους τρόπους και στα μέσα αντιμετώπισης όλων των περιγραφομένων φοβερών και τρομακτικών απειλών της σωματικής και ψυχικής υγείας των γυναικών. Συγχαρητήρια στην κυρία Svensson που εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, συγχαρητήρια και σε σας κύριε Επίτροπε για τις διαπιστώσεις που εκ των προτέρων κάνατε και τις λύσεις που προτείνατε ώστε να υπάρξει μέριμνα και πρωτοβουλία για την υγεία του 42% του εργαζομένου πληθυσμού της Ένωσης αλλά και για τις ηλικιωμένες γυναίκες που ήδη προσέφεραν το δυναμισμό τους σε δύο χώρους εργασίας: στη δουλειά και στο νοικοκυριό. Πρωτοβουλίες επίσης και για την υγεία των κοριτσιών και των νέων γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί από αυτές εξαρτάται η συνέχιση της ζωής και της ευημερίας της. Αν και στην πρόταση ψηφίσματος υπάρχει έλλειψη ιεράρχησης, ορισμένες υποδείξεις αγγίζουν τα όρια της υπερβολής και θίγουν την αρχή της επικουρικότητας νοιώθω, ως γυναίκα ευρωβουλευτής και μητέρα κοριτσιών, ότι το πλησίασμα των προβλημάτων της υγείας και των αιτιών των ασθενειών με την ευαισθησία του φύλου είναι ένα βήμα πολιτισμού και είναι ένα θέμα δύσκολο όπως αναγνωρίζει στην ιστοσελίδα του και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία τη συμβολή του οποίου, κύριε Επίτροπε, πρέπει επίσης να επικαλεσθούμε."@hu11
"Signor Presidente, la parola “salute” è femminile nella maggior parte delle lingue e nell’antichità le popolazioni pagane europee raffiguravano la salute come una bella donna, le cui statue possiamo ammirare ancora oggi. La relazione Svensson viene redatta all’inizio del XXI secolo a riprova del fatto che spesso, a causa delle conquiste tecnologiche, nonostante il progresso della scienza e forse a causa di un crollo di valori, gran parte delle donne nell’Unione europea ha o rischia di avere problemi di salute o è minacciata da una miriade di malattie, disturbi e dipendenze. L’argomento della relazione odierna è la discriminazione di genere nei sistemi sanitari, ossia nelle modalità con cui si affrontano tutte le terribili e spaventose minacce alla salute fisica e mentale delle donne. Mi congratulo con l’onorevole Svensson che, a nome della commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere, ha dato l’allarme. Mi congratulo anche con il signor Commissario per i risultati realizzati e le soluzioni proposte, volte a favorire e promuovere un’iniziativa che riguarda la salute del 42 per cento della popolazione attiva dell’Unione e le donne anziane che hanno già dato il loro contributo in due posti di lavoro: al lavoro, appunto, e in casa. Le iniziative riguardano anche la salute delle ragazze e delle giovani donne nell’Unione europea, perché la sua sopravvivenza e la sua prosperità dipendono da loro. Anche se nella proposta di risoluzione manca una certa gerarchia e alcune indicazioni rasentano l’esagerazione e investono il principio di sussidiarietà, come donna deputato al Parlamento europeo e come madre di figlie femmine, credo che affrontare il problema della salute e le cause delle malattie in una prospettiva di genere sia un’iniziativa di civiltà. Si tratta di un argomento difficile, come del resto riconosce sul proprio sito l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, a cui dobbiamo chiedere un contributo."@it12
"Κύριε Πρόεδρε, η λέξη "υγεία" στις περισσότερες γλώσσες είναι γένους θηλυκού. Και οι ειδωλολάτρες ευρωπαίοι της αρχαιότητας την φαντάστηκαν σαν μια όμορφη γυναίκα της οποίας τα αγάλματα θαυμάζουμε μέχρι σήμερα. Η έκθεση Svensson έρχεται στις αρχές του 21ου αιώνα να αποδείξει ότι πολλές φορές, λόγω των επιτευγμάτων της τεχνολογίας και παρά την πρόοδο της επιστήμης και ίσως λόγω του κλονισμού των αξιών, μεγάλο ποσοστό γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, ή κινδυνεύει να έχει, επισφαλή υγεία ή απειλείται από πλήθος ασθενειών, διαταραχών και εξαρτήσεων. Θέμα όμως της σημερινής έκθεσης είναι οι διακρίσεις λόγω φύλου στα υγειονομικά συστήματα, δηλαδή στους τρόπους και στα μέσα αντιμετώπισης όλων των περιγραφομένων φοβερών και τρομακτικών απειλών της σωματικής και ψυχικής υγείας των γυναικών. Συγχαρητήρια στην κυρία Svensson που εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, συγχαρητήρια και σε σας κύριε Επίτροπε για τις διαπιστώσεις που εκ των προτέρων κάνατε και τις λύσεις που προτείνατε ώστε να υπάρξει μέριμνα και πρωτοβουλία για την υγεία του 42% του εργαζομένου πληθυσμού της Ένωσης αλλά και για τις ηλικιωμένες γυναίκες που ήδη προσέφεραν το δυναμισμό τους σε δύο χώρους εργασίας: στη δουλειά και στο νοικοκυριό. Πρωτοβουλίες επίσης και για την υγεία των κοριτσιών και των νέων γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί από αυτές εξαρτάται η συνέχιση της ζωής και της ευημερίας της. Αν και στην πρόταση ψηφίσματος υπάρχει έλλειψη ιεράρχησης, ορισμένες υποδείξεις αγγίζουν τα όρια της υπερβολής και θίγουν την αρχή της επικουρικότητας νοιώθω, ως γυναίκα ευρωβουλευτής και μητέρα κοριτσιών, ότι το πλησίασμα των προβλημάτων της υγείας και των αιτιών των ασθενειών με την ευαισθησία του φύλου είναι ένα βήμα πολιτισμού και είναι ένα θέμα δύσκολο όπως αναγνωρίζει στην ιστοσελίδα του και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία τη συμβολή του οποίου, κύριε Επίτροπε, πρέπει επίσης να επικαλεσθούμε."@lt14
"Κύριε Πρόεδρε, η λέξη "υγεία" στις περισσότερες γλώσσες είναι γένους θηλυκού. Και οι ειδωλολάτρες ευρωπαίοι της αρχαιότητας την φαντάστηκαν σαν μια όμορφη γυναίκα της οποίας τα αγάλματα θαυμάζουμε μέχρι σήμερα. Η έκθεση Svensson έρχεται στις αρχές του 21ου αιώνα να αποδείξει ότι πολλές φορές, λόγω των επιτευγμάτων της τεχνολογίας και παρά την πρόοδο της επιστήμης και ίσως λόγω του κλονισμού των αξιών, μεγάλο ποσοστό γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, ή κινδυνεύει να έχει, επισφαλή υγεία ή απειλείται από πλήθος ασθενειών, διαταραχών και εξαρτήσεων. Θέμα όμως της σημερινής έκθεσης είναι οι διακρίσεις λόγω φύλου στα υγειονομικά συστήματα, δηλαδή στους τρόπους και στα μέσα αντιμετώπισης όλων των περιγραφομένων φοβερών και τρομακτικών απειλών της σωματικής και ψυχικής υγείας των γυναικών. Συγχαρητήρια στην κυρία Svensson που εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, συγχαρητήρια και σε σας κύριε Επίτροπε για τις διαπιστώσεις που εκ των προτέρων κάνατε και τις λύσεις που προτείνατε ώστε να υπάρξει μέριμνα και πρωτοβουλία για την υγεία του 42% του εργαζομένου πληθυσμού της Ένωσης αλλά και για τις ηλικιωμένες γυναίκες που ήδη προσέφεραν το δυναμισμό τους σε δύο χώρους εργασίας: στη δουλειά και στο νοικοκυριό. Πρωτοβουλίες επίσης και για την υγεία των κοριτσιών και των νέων γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί από αυτές εξαρτάται η συνέχιση της ζωής και της ευημερίας της. Αν και στην πρόταση ψηφίσματος υπάρχει έλλειψη ιεράρχησης, ορισμένες υποδείξεις αγγίζουν τα όρια της υπερβολής και θίγουν την αρχή της επικουρικότητας νοιώθω, ως γυναίκα ευρωβουλευτής και μητέρα κοριτσιών, ότι το πλησίασμα των προβλημάτων της υγείας και των αιτιών των ασθενειών με την ευαισθησία του φύλου είναι ένα βήμα πολιτισμού και είναι ένα θέμα δύσκολο όπως αναγνωρίζει στην ιστοσελίδα του και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία τη συμβολή του οποίου, κύριε Επίτροπε, πρέπει επίσης να επικαλεσθούμε."@lv13
"Κύριε Πρόεδρε, η λέξη "υγεία" στις περισσότερες γλώσσες είναι γένους θηλυκού. Και οι ειδωλολάτρες ευρωπαίοι της αρχαιότητας την φαντάστηκαν σαν μια όμορφη γυναίκα της οποίας τα αγάλματα θαυμάζουμε μέχρι σήμερα. Η έκθεση Svensson έρχεται στις αρχές του 21ου αιώνα να αποδείξει ότι πολλές φορές, λόγω των επιτευγμάτων της τεχνολογίας και παρά την πρόοδο της επιστήμης και ίσως λόγω του κλονισμού των αξιών, μεγάλο ποσοστό γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, ή κινδυνεύει να έχει, επισφαλή υγεία ή απειλείται από πλήθος ασθενειών, διαταραχών και εξαρτήσεων. Θέμα όμως της σημερινής έκθεσης είναι οι διακρίσεις λόγω φύλου στα υγειονομικά συστήματα, δηλαδή στους τρόπους και στα μέσα αντιμετώπισης όλων των περιγραφομένων φοβερών και τρομακτικών απειλών της σωματικής και ψυχικής υγείας των γυναικών. Συγχαρητήρια στην κυρία Svensson που εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, συγχαρητήρια και σε σας κύριε Επίτροπε για τις διαπιστώσεις που εκ των προτέρων κάνατε και τις λύσεις που προτείνατε ώστε να υπάρξει μέριμνα και πρωτοβουλία για την υγεία του 42% του εργαζομένου πληθυσμού της Ένωσης αλλά και για τις ηλικιωμένες γυναίκες που ήδη προσέφεραν το δυναμισμό τους σε δύο χώρους εργασίας: στη δουλειά και στο νοικοκυριό. Πρωτοβουλίες επίσης και για την υγεία των κοριτσιών και των νέων γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί από αυτές εξαρτάται η συνέχιση της ζωής και της ευημερίας της. Αν και στην πρόταση ψηφίσματος υπάρχει έλλειψη ιεράρχησης, ορισμένες υποδείξεις αγγίζουν τα όρια της υπερβολής και θίγουν την αρχή της επικουρικότητας νοιώθω, ως γυναίκα ευρωβουλευτής και μητέρα κοριτσιών, ότι το πλησίασμα των προβλημάτων της υγείας και των αιτιών των ασθενειών με την ευαισθησία του φύλου είναι ένα βήμα πολιτισμού και είναι ένα θέμα δύσκολο όπως αναγνωρίζει στην ιστοσελίδα του και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία τη συμβολή του οποίου, κύριε Επίτροπε, πρέπει επίσης να επικαλεσθούμε."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, het woord ‘gezondheid’ is in de meeste talen vrouwelijk. De heidense Europeanen uit de oudheid stelden haar voor als een mooie vrouw, die nog steeds in vele mooie standbeelden vereeuwigd is. Het verslag-Svensson toont ons, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, dat een groot aantal vrouwen in de Europese Unie, door de verwezenlijkingen van de technologie en ondanks de vooruitgang van de wetenschap en misschien door het verval van waarden, vaak sukkelt met de gezondheid en bedreigd wordt door talrijke ziekten, stoornissen en verslavingen. Het onderwerp van dit verslag is echter genderdiscriminatie in de gezondheidsstelsels, dus in de manier waarop al die vreselijke en schrikwekkende gevaren voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van vrouwen worden aangepakt. Gelukwensen voor mevrouw Svensson, die namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid de alarmbel luidt. Gelukwensen ook voor u, mijnheer de commissaris, voor uw eerdere vaststellingen en de oplossingen die u voorstelt ten behoeve van de gezondheid van 42 procent van de werkende mensen in de Unie, maar ook die van oudere vrouwen, die hun energie al hebben besteed aan twee verschillende beroepsactiviteiten: hun werk en hun gezin. Er zijn ook initiatieven nodig voor de gezondheid van meisjes en jonge vrouwen in de Europese Unie. Van hen hangt namelijk het voortbestaan van Europa en ons welzijn af. Hoewel het mankeert aan een rangorde in de doelstellingen van de ontwerpresolutie en bepaalde elementen lichtjes overdreven zijn en veeleer onder het subsidiariteitsbeginsel vallen, vind ik als vrouwelijk Parlementslid en moeder van dochters dat het aanpakken van gezondheidsproblemen en de oorzaken van ziekten vanuit genderoogpunt eigenlijk een kwestie van beschaving is. Dit is een lastig probleem, zoals de webpage van het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op de Werkplek erkent en om wiens bijdrage wij, mijnheer de commissaris, ook moeten verzoeken."@nl3
"Κύριε Πρόεδρε, η λέξη "υγεία" στις περισσότερες γλώσσες είναι γένους θηλυκού. Και οι ειδωλολάτρες ευρωπαίοι της αρχαιότητας την φαντάστηκαν σαν μια όμορφη γυναίκα της οποίας τα αγάλματα θαυμάζουμε μέχρι σήμερα. Η έκθεση Svensson έρχεται στις αρχές του 21ου αιώνα να αποδείξει ότι πολλές φορές, λόγω των επιτευγμάτων της τεχνολογίας και παρά την πρόοδο της επιστήμης και ίσως λόγω του κλονισμού των αξιών, μεγάλο ποσοστό γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, ή κινδυνεύει να έχει, επισφαλή υγεία ή απειλείται από πλήθος ασθενειών, διαταραχών και εξαρτήσεων. Θέμα όμως της σημερινής έκθεσης είναι οι διακρίσεις λόγω φύλου στα υγειονομικά συστήματα, δηλαδή στους τρόπους και στα μέσα αντιμετώπισης όλων των περιγραφομένων φοβερών και τρομακτικών απειλών της σωματικής και ψυχικής υγείας των γυναικών. Συγχαρητήρια στην κυρία Svensson που εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, συγχαρητήρια και σε σας κύριε Επίτροπε για τις διαπιστώσεις που εκ των προτέρων κάνατε και τις λύσεις που προτείνατε ώστε να υπάρξει μέριμνα και πρωτοβουλία για την υγεία του 42% του εργαζομένου πληθυσμού της Ένωσης αλλά και για τις ηλικιωμένες γυναίκες που ήδη προσέφεραν το δυναμισμό τους σε δύο χώρους εργασίας: στη δουλειά και στο νοικοκυριό. Πρωτοβουλίες επίσης και για την υγεία των κοριτσιών και των νέων γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί από αυτές εξαρτάται η συνέχιση της ζωής και της ευημερίας της. Αν και στην πρόταση ψηφίσματος υπάρχει έλλειψη ιεράρχησης, ορισμένες υποδείξεις αγγίζουν τα όρια της υπερβολής και θίγουν την αρχή της επικουρικότητας νοιώθω, ως γυναίκα ευρωβουλευτής και μητέρα κοριτσιών, ότι το πλησίασμα των προβλημάτων της υγείας και των αιτιών των ασθενειών με την ευαισθησία του φύλου είναι ένα βήμα πολιτισμού και είναι ένα θέμα δύσκολο όπως αναγνωρίζει στην ιστοσελίδα του και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία τη συμβολή του οποίου, κύριε Επίτροπε, πρέπει επίσης να επικαλεσθούμε."@pl16
"Senhor Presidente, a palavra “saúde” é feminina na maioria das línguas e os europeus pagãos da antiguidade consideravam a saúde tão bela quanto as mulheres, dedicando-lhe estátuas que ainda hoje admiramos. O relatório Svensson surge no início do século XXI para demonstrar que, muitas vezes, devido a proezas tecnológicas e apesar dos progressos da ciência e talvez devido à queda dos valores, uma larga percentagem das mulheres na União Europeia têm ou correm o risco de ter problemas de saúde ou estão ameaçadas por uma imensidão de doenças, distúrbios e dependências. Todavia, o tema do relatório de hoje é a discriminação dos géneros nos sistemas de saúde; por outras palavras, nas formas e nos meios de abordar todas as ameaças terríveis e assustadoras descritas para a saúde física e mental das mulheres. Parabéns à senhora deputada Svensson que, em nome do Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, deu o sinal de alarme; parabéns a V. Exa., Senhor Comissário, e às suas conclusões e às soluções que propôs com vista a chamar a atenção e a desenvolver uma iniciativa para a saúde de 42% da população activa da União, bem como para as mulheres idosas que já deram o seu contributo em dois locais de trabalho: no trabalho e em casa. Iniciativas também na saúde das raparigas e das jovens na União Europeia, porque a sua continuidade e prosperidade dependem delas. Mesmo que na proposta de resolução não exista uma hierarquia e certas indicações raiem os limites do exagero e toquem no princípio da subsidiariedade, sinto, como membro feminino do Parlamento Europeu e como mulher com filhas, que abordar os problemas da saúde e as causas da doença com sensibilidade relativamente aos géneros é um passo civilizado. Este é um tema difícil, como reconhece igualmente no seu a Agência Europeia para a Saúde e a Segurança no Trabalho, cuja contribuição também devemos solicitar."@pt17
"Κύριε Πρόεδρε, η λέξη "υγεία" στις περισσότερες γλώσσες είναι γένους θηλυκού. Και οι ειδωλολάτρες ευρωπαίοι της αρχαιότητας την φαντάστηκαν σαν μια όμορφη γυναίκα της οποίας τα αγάλματα θαυμάζουμε μέχρι σήμερα. Η έκθεση Svensson έρχεται στις αρχές του 21ου αιώνα να αποδείξει ότι πολλές φορές, λόγω των επιτευγμάτων της τεχνολογίας και παρά την πρόοδο της επιστήμης και ίσως λόγω του κλονισμού των αξιών, μεγάλο ποσοστό γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, ή κινδυνεύει να έχει, επισφαλή υγεία ή απειλείται από πλήθος ασθενειών, διαταραχών και εξαρτήσεων. Θέμα όμως της σημερινής έκθεσης είναι οι διακρίσεις λόγω φύλου στα υγειονομικά συστήματα, δηλαδή στους τρόπους και στα μέσα αντιμετώπισης όλων των περιγραφομένων φοβερών και τρομακτικών απειλών της σωματικής και ψυχικής υγείας των γυναικών. Συγχαρητήρια στην κυρία Svensson που εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, συγχαρητήρια και σε σας κύριε Επίτροπε για τις διαπιστώσεις που εκ των προτέρων κάνατε και τις λύσεις που προτείνατε ώστε να υπάρξει μέριμνα και πρωτοβουλία για την υγεία του 42% του εργαζομένου πληθυσμού της Ένωσης αλλά και για τις ηλικιωμένες γυναίκες που ήδη προσέφεραν το δυναμισμό τους σε δύο χώρους εργασίας: στη δουλειά και στο νοικοκυριό. Πρωτοβουλίες επίσης και για την υγεία των κοριτσιών και των νέων γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί από αυτές εξαρτάται η συνέχιση της ζωής και της ευημερίας της. Αν και στην πρόταση ψηφίσματος υπάρχει έλλειψη ιεράρχησης, ορισμένες υποδείξεις αγγίζουν τα όρια της υπερβολής και θίγουν την αρχή της επικουρικότητας νοιώθω, ως γυναίκα ευρωβουλευτής και μητέρα κοριτσιών, ότι το πλησίασμα των προβλημάτων της υγείας και των αιτιών των ασθενειών με την ευαισθησία του φύλου είναι ένα βήμα πολιτισμού και είναι ένα θέμα δύσκολο όπως αναγνωρίζει στην ιστοσελίδα του και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία τη συμβολή του οποίου, κύριε Επίτροπε, πρέπει επίσης να επικαλεσθούμε."@sk18
"Κύριε Πρόεδρε, η λέξη "υγεία" στις περισσότερες γλώσσες είναι γένους θηλυκού. Και οι ειδωλολάτρες ευρωπαίοι της αρχαιότητας την φαντάστηκαν σαν μια όμορφη γυναίκα της οποίας τα αγάλματα θαυμάζουμε μέχρι σήμερα. Η έκθεση Svensson έρχεται στις αρχές του 21ου αιώνα να αποδείξει ότι πολλές φορές, λόγω των επιτευγμάτων της τεχνολογίας και παρά την πρόοδο της επιστήμης και ίσως λόγω του κλονισμού των αξιών, μεγάλο ποσοστό γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει, ή κινδυνεύει να έχει, επισφαλή υγεία ή απειλείται από πλήθος ασθενειών, διαταραχών και εξαρτήσεων. Θέμα όμως της σημερινής έκθεσης είναι οι διακρίσεις λόγω φύλου στα υγειονομικά συστήματα, δηλαδή στους τρόπους και στα μέσα αντιμετώπισης όλων των περιγραφομένων φοβερών και τρομακτικών απειλών της σωματικής και ψυχικής υγείας των γυναικών. Συγχαρητήρια στην κυρία Svensson που εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, συγχαρητήρια και σε σας κύριε Επίτροπε για τις διαπιστώσεις που εκ των προτέρων κάνατε και τις λύσεις που προτείνατε ώστε να υπάρξει μέριμνα και πρωτοβουλία για την υγεία του 42% του εργαζομένου πληθυσμού της Ένωσης αλλά και για τις ηλικιωμένες γυναίκες που ήδη προσέφεραν το δυναμισμό τους σε δύο χώρους εργασίας: στη δουλειά και στο νοικοκυριό. Πρωτοβουλίες επίσης και για την υγεία των κοριτσιών και των νέων γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί από αυτές εξαρτάται η συνέχιση της ζωής και της ευημερίας της. Αν και στην πρόταση ψηφίσματος υπάρχει έλλειψη ιεράρχησης, ορισμένες υποδείξεις αγγίζουν τα όρια της υπερβολής και θίγουν την αρχή της επικουρικότητας νοιώθω, ως γυναίκα ευρωβουλευτής και μητέρα κοριτσιών, ότι το πλησίασμα των προβλημάτων της υγείας και των αιτιών των ασθενειών με την ευαισθησία του φύλου είναι ένα βήμα πολιτισμού και είναι ένα θέμα δύσκολο όπως αναγνωρίζει στην ιστοσελίδα του και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία τη συμβολή του οποίου, κύριε Επίτροπε, πρέπει επίσης να επικαλεσθούμε."@sl19
"Herr talman! Ordet ”hälsa” är på de flesta språk feminint och forna tiders hedniska européer föreställde sig hälsan som en vacker kvinna, som vi än i dag kan beundra avbildad som staty. Vid 2000-talets början kommer Eva-Britt Svenssons betänkande som ett bevis på att en stor andel kvinnor inom EU på grund av tekniska landvinningar och trots vetenskapliga framsteg, och kanske på grund av en värdekollaps, ofta har eller riskerar att få dålig hälsa och hotas av en mängd sjukdomar, störningar och missbruk. Ämnet för dagens betänkande är emellertid könsdiskriminering i hälsovårdssystem. Det handlar med andra ord om på vilka sätt och med vilka medel man kan ta itu med alla de otäcka och skrämmande hot mot kvinnors fysiska och psykiska hälsa som beskrivs. Jag vill gratulera Svensson som på uppdrag av utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män har ringt i varningsklockan. Jag vill också gratulera kommissionsledamoten till hans förhandsbeslut och de lösningar han har föreslagit för att sätta fokus på och genom sitt initiativ främja hälsan hos 42 procent av unionens arbetande befolkning, och hos äldre kvinnor som redan har lämnat sitt bidrag på två arbetsplatser – på jobbet och i hemmet. Initiativet omfattar även flickors och unga kvinnors hälsa i EU, eftersom unionens framtid och välstånd beror på dem. Även om det i resolutionsförslaget saknas en rangordning av förslagen och vissa uppgifter gränsar till överdrifter och kommer i konflikt med subsidiaritetsprincipen, anser jag som kvinnlig ledamot av Europaparlamentet och som en kvinna som själv har döttrar att det är ett civilisatoriskt framsteg att angripa hälsoproblem och sjukdomsorsaker ur ett genusperspektiv. Detta är en svår fråga, något som Europeiska agenturen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen – som vi också måste uppmana att bidra – också erkänner på sin webbplats."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph