Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-09-07-Speech-3-183"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050907.19.3-183"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I too wish to congratulate the rapporteur Mr Queiró on an excellent piece of work. Tourism is one of the fastest-growing industries in the European Union. In Ireland alone, tourism revenue in 2004 amounted to EUR 5 billion and it accounted for 3.9 % of GNP. From my own perspective, I am particularly interested in the promotion of sustainable tourism, for a number of reasons. First of all, tourism is an indigenous industry – it does not rely on inward investment – and it is not a mobile industry in the sense that there is no off-shoring or outsourcing of jobs. Furthermore, it is a labour-intensive industry and, as such, provides employment for a wide range of people. Therefore, it is fully deserving of support from the Commission and a budget line should be set up to promote the tourism sector. Tourism has the capacity to provide employment and generate economic activity in its own region and for its own region. This is of particular importance in rural areas, where numbers are declining in the traditional activities of agriculture and fishing. I welcome the comments of the rapporteur emphasising the need to develop farm holidays. With regard to rural tourism, there is a need to link projects together for the purposes of marketing and promotion in order to create a critical mass, and it is essential to decentralise tourism functions to the regions. The question of access by air, road and rail to the more rural areas is also vital, as the trend is for shorter holidays. That means that tourists will not spend two days of a four- or five-day break travelling to and from their destination. This is of particular importance in my region in the north west of Ireland. The short tourist season is a real concern, with the need to spread the demand outside the high season and promote tourism products for different tastes, different interests, different seasons and different age groups. I welcome the proposal to introduce a Community-wide classification of hotel facilities and the promotion at EU level of voluntary standards concerning measures to improve safety aspects in hotels and tourist services in general. Finally, having met a group of disabled people from Ireland yesterday and today on their Freedom Drive in Strasbourg, I was pleased to note that the rapporteur has invited the Commission to put forward an initiative to make tourism and leisure establishments accessible to people with reduced mobility."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I too wish to congratulate the rapporteur Mr Queiró on an excellent piece of work. Tourism is one of the fastest-growing industries in the European Union. In Ireland alone, tourism revenue in 2004 amounted to EUR 5 billion and it accounted for 3.9 % of GNP. From my own perspective, I am particularly interested in the promotion of sustainable tourism, for a number of reasons. First of all, tourism is an indigenous industry – it does not rely on inward investment – and it is not a mobile industry in the sense that there is no off-shoring or outsourcing of jobs. Furthermore, it is a labour-intensive industry and, as such, provides employment for a wide range of people. Therefore, it is fully deserving of support from the Commission and a budget line should be set up to promote the tourism sector. Tourism has the capacity to provide employment and generate economic activity in its own region and for its own region. This is of particular importance in rural areas, where numbers are declining in the traditional activities of agriculture and fishing. I welcome the comments of the rapporteur emphasising the need to develop farm holidays. With regard to rural tourism, there is a need to link projects together for the purposes of marketing and promotion in order to create a critical mass, and it is essential to decentralise tourism functions to the regions. The question of access by air, road and rail to the more rural areas is also vital, as the trend is for shorter holidays. That means that tourists will not spend two days of a four- or five-day break travelling to and from their destination. This is of particular importance in my region in the north west of Ireland. The short tourist season is a real concern, with the need to spread the demand outside the high season and promote tourism products for different tastes, different interests, different seasons and different age groups. I welcome the proposal to introduce a Community-wide classification of hotel facilities and the promotion at EU level of voluntary standards concerning measures to improve safety aspects in hotels and tourist services in general. Finally, having met a group of disabled people from Ireland yesterday and today on their Freedom Drive in Strasbourg, I was pleased to note that the rapporteur has invited the Commission to put forward an initiative to make tourism and leisure establishments accessible to people with reduced mobility."@cs1
"Hr. formand, også jeg vil gerne komplimentere ordføreren, hr. Queiró, for et udmærket stykke arbejde. Turismen er en af de hurtigst voksende sektorer i EU. I Irland alene androg indtægterne fra turismen i 2004 5 milliarder euro og tegnede sig for 3,9 % af bruttonationalproduktet. Fra mit eget perspektiv er jeg særlig interesseret i fremme af bæredygtig turisme af flere forskellige grunde. For det første er turismen en lokal industri - den er ikke afhængig af indenlandske investeringer - og det er ikke en mobil industri på den måde, at der ikke kan ske outsourcing eller udflytning af arbejdspladser. Desuden er det en arbejdskraftintensiv industri, og den giver således beskæftigelse til en bred vifte af mennesker. Derfor fortjener den fuldt ud støtte fra Kommissionen, og der bør etableres en budgetpost til fremme af turistsektoren. Turismen har evne til at give beskæftigelse og fremme økonomisk aktivitet i sin egen og for sin egen region. Det er af særlig betydning i landdistrikterne, hvor antallet af arbejdspladser falder i de traditionelle erhverv landbrug og fiskeri. Jeg glæder mig over de kommentarer, ordføreren har fremsat, og som understreger behovet for at udvikle bondegårdsferier. Med hensyn til turismen på landet er det nødvendigt at kæde projekterne sammen med henblik på markedsføring og annoncering for at skabe en kritisk masse, og det er af afgørende betydning at decentralisere turistfunktionerne til regionerne. Spørgsmålet om adgang via luftveje og ad vej eller bane til fjernereliggende områder er også vitalt, og det samme gælder tendensen til kortere ferier. Det betyder, at turister ikke vil tilbringe to dage af en ferie på fire eller fem dage med at rejse til eller fra deres mål. Det er af særlig betydning i min region i det nordvestlige Irland. Den kortere turistsæson giver virkelig anledning til bekymring, med behovet for at sprede efterspørgslen ud over højsæsonen og fremme turistprodukter til folk med forskellig smag, forskellige interesser, på forskellige årstider og for forskellige aldersgrupper. Jeg glæder mig over forslaget om at indføre en klassifikation på fællesskabsplan af hotelfaciliteter og fremme på EU-niveau af frivillige standarder på foranstaltninger til fremme af sikkerhedsaspekterne i hoteller og turistsektoren i almindelighed. Endelig glædede det mig, da jeg mødte en gruppe handicappede fra Irland i går og i dag på deres såkaldte Freedom Drive i Strasbourg, at notere, at ordføreren har indbudt Kommissionen til at fremlægge et initiativ til at gøre turisme og fritidsetablissementer tilgængelige for folk med reduceret mobilitet."@da2
"Herr Präsident! Auch ich möchte dem Berichterstatter Herrn Queiró zu seiner hervorragenden Arbeit gratulieren. Der Fremdenverkehr gehört zu den am schnellsten wachsenden Branchen in der Europäischen Union. Allein in Irland beliefen sich 2004 die Einnahmen aus dem Tourismus auf 5 Milliarden Euro und machten damit 3,9 % des BIP aus. Mir persönlich liegt besonders die Förderung des nachhaltigen Fremdenverkehrs am Herzen, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens ist der Fremdenverkehr ein heimischer Industriezweig und damit nicht von Auslandsinvestitionen abhängig, und zweitens ist er keine mobile Branche, das heißt, es findet keine Verlagerung ins Ausland statt und es werden keine Arbeitsplätze ausgelagert. Zudem handelt es sich um eine arbeitsintensive Branche, die den unterschiedlichsten Menschen Arbeit bietet. Deshalb verdient sie die volle Unterstützung der Kommission, weshalb eine Haushaltslinie zur Förderung des Fremdenverkehrs geschaffen werden sollte. Der Tourismus kann Beschäftigungsmöglichkeiten bieten und die wirtschaftliche Aktivität in der eigenen Region und für die eigene Region ankurbeln. Besonders wichtig ist dies in ländlichen Gebieten, wo die traditionellen Tätigkeiten Landwirtschaft und Fischerei einen Rückgang verzeichnen. Ich begrüße die Bemerkungen des Berichterstatters, in denen auf den notwendigen Ausbau des Agrotourismus hingewiesen wird. Was den ländlichen Fremdenverkehr betrifft, so müssen Projekte zu Marketing- und Werbezwecken miteinander verknüpft werden, um eine kritische Masse zu erzeugen, wobei die touristischen Funktionen unbedingt den Regionen zu übertragen sind. Die Frage des Zugangs zu den stärker ländlich geprägten Gegenden auf dem Luftweg, auf Straßen oder Schienenwegen ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, da der Trend in Richtung Kurzurlaub geht. Touristen wollen nämlich nicht bei einem vier- oder fünftägigen Urlaub zwei Tage auf die An- und Abreise verwenden. Das ist besonders für meine Region im Nordwesten Irlands wichtig. Die kurze Fremdenverkehrssaison ist ein echtes Problem, weshalb die Nachfrage außerhalb der Hochsaison gesteigert werden muss und Tourismusangebote für verschiedene Geschmäcker, verschiedene Interessen, verschiedene Jahreszeiten und verschiedene Altersgruppen entwickelt werden müssen. Ich begrüße den Vorschlag, eine gemeinschaftsweite Klassifizierung von Beherbergungseinrichtungen einzuführen und auf EU-Ebene freiwillige Standards für Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitsaspekte in Hotels und von Dienstleistungen des Fremdenverkehrs allgemein zu fördern. Nachdem ich gestern und heute in Straßburg mit einer Gruppe von Behinderten aus Irland zusammengetroffen bin, die an der Freiheitsfahrt teilnehmen, habe ich schließlich mit Freude festgestellt, dass der Berichterstatter die Kommission zu einer Initiative aufgefordert hat, um Fremdenverkehrs- und Freizeiteinrichtungen Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich zu machen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ κι εγώ τον εισηγητή κ. Queiró για το έξοχο έργο του. Ο τουρισμός είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο στην Ιρλανδία, τα έσοδα από τον τουρισμό το 2004 ανήλθαν σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτέλεσαν το 3,9 % του ΑΕΠ. Από τη δική μου πλευρά, ενδιαφέρομαι ιδιαιτέρως για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού, για αρκετούς λόγους. Καταρχάς, ο τουρισμός είναι μια εγχώρια βιομηχανία –δεν βασίζεται σε επενδύσεις από το εξωτερικό– και δεν είναι μια κινητή βιομηχανία, με την έννοια ότι δεν υπάρχει υπεράκτια δραστηριότητα ή εξωτερική ανάθεση εργασιών. Επιπλέον, είναι μια βιομηχανία εντάσεως εργασίας και ως τέτοια προσφέρει απασχόληση σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Γι’ αυτό, δικαιούται πλήρως την υποστήριξη της Επιτροπής, και πρέπει να δημιουργηθεί μία γραμμή του προϋπολογισμού για την προώθηση του τουριστικού τομέα. Ο τουρισμός έχει τη δυνατότητα να προσφέρει απασχόληση και να δημιουργήσει οικονομική δραστηριότητα στον δικό του χώρο και για τον δικό του χώρο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε αγροτικές περιοχές, όπου μειώνονται οι αριθμοί στις παραδοσιακές δραστηριότητες της γεωργίας και της αλιείας. Χαιρετίζω τα σχόλια του εισηγητή, που υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν οι διακοπές σε αγροκτήματα. Όσον αφορά τον αγροτουρισμό, είναι αναγκαίο να συνδυαστούν σχέδια για λόγους μάρκετινγκ και προβολής, προκειμένου να δημιουργηθεί μία κρίσιμη μάζα, και είναι απαραίτητο να αποκεντρωθούν οι τουριστικές λειτουργίες στις περιφέρειες. Το ζήτημα της αεροπορικής, οδικής και σιδηροδρομικής πρόσβασης στις περισσότερες αγροτικές περιοχές είναι επίσης κεφαλαιώδες, καθώς υπάρχει μια τάση για συντομότερες διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι οι τουρίστες δεν θα σπαταλούν δύο μέρες από τις τέσσερις ή πέντε μιας άδειας για να ταξιδέψουν προς και από τον προορισμό τους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιφέρειά μου, τη βορειοδυτική Ιρλανδία. Η μικρή τουριστική περίοδος αποτελεί πραγματική ανησυχία, και είναι αναγκαίο να επεκταθεί η ζήτηση εκτός της υψηλής περιόδου και να προωθηθούν τουριστικά προϊόντα για διαφορετικές προτιμήσεις, διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικές περιόδους και διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Χαιρετίζω την πρόταση να εισαχθεί μια κοινοτική κατηγοριοποίηση ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και η προώθηση σε επίπεδο ΕΕ εθελοντικών προδιαγραφών σχετικά με μέτρα για τη βελτίωση των ζητημάτων ασφαλείας σε ξενοδοχεία και τουριστικές υπηρεσίες γενικότερα. Τέλος, μετά τη συνάντησή μου με μια ομάδα ατόμων με ειδικές ανάγκες από την Ιρλανδία χτες και προχτές στο «Freedom Drive» τους στο Στρασβούργο, παρατήρησα με χαρά ότι ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια πρωτοβουλία, ώστε να γίνουν προσβάσιμες οι εγκαταστάσεις τουρισμού και αναψυχής σε ανθρώπους με μειωμένη κινητικότητα."@el10
"Señor Presidente, yo también deseo felicitar al ponente, el señor Queiró, por haber elaborado un documento excelente. El turismo es una de las actividades económicas que crecen más rápidamente en la Unión Europea. Solo en Irlanda, los ingresos del turismo en 2004 ascendieron a 5 000 millones de euros, lo que equivale a un 3,9 % del PNB. Desde mí punto de vista, estoy particularmente interesada en la promoción del turismo sostenible por varias razones. En primer lugar, el turismo es una actividad autóctona, no se sustenta en la inversión extranjera en el país y no se trata de una industria móvil, en el sentido de que no es posible externalizar puestos de trabajo ni subcontratarlos. Además, se trata de una actividad intensiva en mano de obra y, como tal, genera empleo para mucha gente. Por lo tanto, se merece plenamente el apoyo de la Comisión, y convendría crear una línea presupuestaria para promover el sector turístico. El turismo tiene la capacidad de proporcionar empleo y generar actividades económicas en la propia región y para la propia región. Esto es especialmente importante en las zonas rurales, donde las cifras de las actividades tradicionales en la agricultura y la pesca están decayendo. Acojo con satisfacción los comentarios del ponente que hacen hincapié en la necesidad de promover las vacaciones en el campo. Respecto al turismo rural, existe la necesidad de vincular proyectos a efectos de marketing y promoción, con el fin de crear una masa crítica, además de ser esencial la descentralización de funciones turísticas a las regiones. La cuestión del acceso aéreo, por carretera y ferrocarril a las zonas de carácter más rural también es vital, ya que la tendencia apunta a que las vacaciones serán cada vez más cortas. Esto significa que los turistas no dedicarán dos de sus cuatro o cinco días de vacaciones viajando entre destinos. Esto es especialmente importante en mi región, el noroeste de Irlanda. La corta duración de la temporada turística constituye una preocupación real, lo que crea la necesidad de extender la demanda más allá de la temporada alta y promover productos turísticos para distintos gustos, distintos intereses, distintas temporadas y distintos grupos de edad. Acojo la propuesta de introducir una clasificación a escala comunitaria de servicios hoteleros y la promoción en la UE de normas voluntarias con respecto a medidas para mejorar aspectos de seguridad en hoteles y servicios turísticos en general. Por último, después de haberme reunido ayer y hoy con un grupo de discapacitados irlandeses que participan en el Freedom Drive en Estrasburgo, me satisfizo comprobar que el ponente ha invitado a la Comisión a presentar una iniciativa para hacer accesible el turismo y los establecimientos de ocio a las personas de movilidad reducida."@es20
"Mr President, I too wish to congratulate the rapporteur Mr Queiró on an excellent piece of work. Tourism is one of the fastest-growing industries in the European Union. In Ireland alone, tourism revenue in 2004 amounted to EUR 5 billion and it accounted for 3.9 % of GNP. From my own perspective, I am particularly interested in the promotion of sustainable tourism, for a number of reasons. First of all, tourism is an indigenous industry – it does not rely on inward investment – and it is not a mobile industry in the sense that there is no off-shoring or outsourcing of jobs. Furthermore, it is a labour-intensive industry and, as such, provides employment for a wide range of people. Therefore, it is fully deserving of support from the Commission and a budget line should be set up to promote the tourism sector. Tourism has the capacity to provide employment and generate economic activity in its own region and for its own region. This is of particular importance in rural areas, where numbers are declining in the traditional activities of agriculture and fishing. I welcome the comments of the rapporteur emphasising the need to develop farm holidays. With regard to rural tourism, there is a need to link projects together for the purposes of marketing and promotion in order to create a critical mass, and it is essential to decentralise tourism functions to the regions. The question of access by air, road and rail to the more rural areas is also vital, as the trend is for shorter holidays. That means that tourists will not spend two days of a four- or five-day break travelling to and from their destination. This is of particular importance in my region in the north west of Ireland. The short tourist season is a real concern, with the need to spread the demand outside the high season and promote tourism products for different tastes, different interests, different seasons and different age groups. I welcome the proposal to introduce a Community-wide classification of hotel facilities and the promotion at EU level of voluntary standards concerning measures to improve safety aspects in hotels and tourist services in general. Finally, having met a group of disabled people from Ireland yesterday and today on their Freedom Drive in Strasbourg, I was pleased to note that the rapporteur has invited the Commission to put forward an initiative to make tourism and leisure establishments accessible to people with reduced mobility."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin haluaisin onnitella jäsen Queiróa erinomaisesta työstä. Matkailu on eräs Euroopan unionin nopeimmin kasvavista teollisuudenaloista. Yksistään Irlannissa matkailutulot olivat viisi miljardia euroa vuonna 2004, mikä on 3,9 prosenttia bruttokansantulosta. Itse olen erityisen halukas edistämään kestävää matkailua useista eri syistä. Ensinnäkin matkailu on kotimainen teollisuudenala siinä mielessä, ettei siinä turvauduta ulkoa tuleviin investointeihin – eikä se ole liikkuva teollisuudenala siinä mielessä, että työpaikkoja ei ulkoisteta. Lisäksi matkailu on työvoimavaltainen teollisuudenala, ja se tarjoaa työtä useille ihmisille. Siksi se on täysin oikeutettu saamaan komission tukea, ja matkailualan edistämiseksi olisi perustettava oma budjettikohta. Matkailualalla on mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja ja edistää taloudellista toimintaa omalla alueella ja oman alueen hyväksi. Tämä on erityisen tärkeää maaseutualueilla, joilla maatalouteen ja kalastukseen liittyvät perinteiset toimet ovat väistymässä. Olenkin tyytyväinen esittelijän huomautuksiin, joissa korostetaan tarvetta kehittää maatilamatkailua. Maaseutumatkailusta totean, että on tarpeen yhdistää hankkeita markkinointia ja matkailun edistämistä varten kriittisen massan aikaan saamiseksi, ja on ensisijaisen tärkeää hajauttaa matkailutoimintoja tällaisille alueille. On myös ensisijaisen tärkeää, että maaseutualueille voi päästä lentoteitse, maanteitse ja rautateitse, sillä lyhyet lomat ovat yleistymässä. Tämän vuoksi matkailijat eivät käytä kahta päivää neli- tai viisipäiväisestä lomastaan päästäkseen lomakohteeseen ja sieltä pois. Tämä on erityisen tärkeä näkökohta omalla kotiseudullani Luoteis-Irlannissa. Lyhyt matkailukausi on todellinen huolenaihe, ja on tarpeen lisätä kysyntää myös huippusesongin ulkopuolella ja kehittää matkailutuotteita siten, että otetaan huomioon erilaiset mieltymykset, erilaiset mielenkiinnon kohteet, eri vuodenajat ja eri ikäryhmät. Olen tyytyväinen ehdotukseen, jonka mukaan otetaan käyttöön yhteisönlaajuinen majoituslaitosten luokitus ja edistetään vapaaehtoisten normien käyttöönottoa unionissa hotellien ja ylipäätään matkailupalvelujen turvallisuusnäkökohtien parantamiseksi. Lopuksi totean, että olen tavannut eilen ja tänään irlantilaisten liikuntaesteisten henkilöiden ryhmän jäseniä Freedom Drive -tapahtuman yhteydessä Strasbourgissa, ja olin tyytyväinen todetessani, että esittelijä on kehottanut komissiota tekemään aloitteen, jotta liikuntarajoitteisten henkilöiden olisi entistä helpompi päästä rakennuksiin ja hyödyntää matkailu- ja vapaa-ajan palveluja."@fi7
"Monsieur le Président, je voudrais moi aussi féliciter le rapporteur, M. Queiró, pour son excellent travail. Le tourisme est un des secteurs à la croissance la plus rapide dans l’Union européenne. Rien qu’en Irlande, les revenus du tourisme se sont élevés en 2004 à cinq milliards d’euros et représentaient 3,9% du PNB. Personnellement, je suis particulièrement concernée par la promotion d’un tourisme durable, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le tourisme est une industrie indigène - il ne dépend pas des investissements étrangers - et il n’est pas une industrie mobile en ce sens qu’il ne peut y avoir de délocalisation ou de sous-traitance de l’emploi. Il s’agit en outre d’un secteur tavaillistique qui fournit de l’emploi à une large gamme de personnes. C’est pourquoi il mérite l’aide de la Commission et une ligne budgétaire doit être créée pour le promouvoir. Le tourisme a la capacité de fournir de l’emploi et de générer une activité économique dans et pour sa propre région. C’est particulièrement important dans les zones rurales, où les taux d’activité déclinent dans les secteurs traditionnels de l’agriculture et de la pêche. Je me réjouis des commentaires du rapporteur soulignant la nécessité de développer les vacances à la ferme. Pour ce qui est du tourisme rural, il faut lier les projets entre eux à des fins de marketing et de promotion en vue de créer une masse critique, et il est essentiel de décentraliser les fonctions touristiques vers les régions. La question de l’accès aérien, routier et ferroviaire aux régions plus rurales est elle aussi vitale, au même titre que la tendance à prendre des vacances plus courtes. Cela signifie que les touristes ne passeront pas deux jours sur les quatre ou cinq qu’ils s’offrent pour arriver à destination et en revenir. C’est particulièrement important dans ma région, le nord-ouest de l’Irlande. La courte saison touristique constitue une vraie préoccupation, avec la nécessité de diffuser la demande au-delà de la haute saison et de promouvoir les produits du tourisme répondant à des goûts, des intérêts, des saisons et des groupes d’âge différents. Je me félicite de la proposition d’introduction d’une classification européenne des établissements hôteliers et de la promotion de normes volontaires au niveau communautaire concernant les mesures visant à améliorer les aspects liés à la sécurité dans les hôtels et les services touristiques en général. Enfin, ayant rencontré hier et aujourd’hui un groupe de personnes handicapées originaires d’Irlande lors de leur expédition pour la liberté qui les a mené à Strasbourg, je suis heureux de noter que le rapporteur a invité la Commission à lancer une initiative pour rendre les établissements de tourisme et de loisirs plus accessibles aux personnes à mobilité réduite."@fr8
"Mr President, I too wish to congratulate the rapporteur Mr Queiró on an excellent piece of work. Tourism is one of the fastest-growing industries in the European Union. In Ireland alone, tourism revenue in 2004 amounted to EUR 5 billion and it accounted for 3.9 % of GNP. From my own perspective, I am particularly interested in the promotion of sustainable tourism, for a number of reasons. First of all, tourism is an indigenous industry – it does not rely on inward investment – and it is not a mobile industry in the sense that there is no off-shoring or outsourcing of jobs. Furthermore, it is a labour-intensive industry and, as such, provides employment for a wide range of people. Therefore, it is fully deserving of support from the Commission and a budget line should be set up to promote the tourism sector. Tourism has the capacity to provide employment and generate economic activity in its own region and for its own region. This is of particular importance in rural areas, where numbers are declining in the traditional activities of agriculture and fishing. I welcome the comments of the rapporteur emphasising the need to develop farm holidays. With regard to rural tourism, there is a need to link projects together for the purposes of marketing and promotion in order to create a critical mass, and it is essential to decentralise tourism functions to the regions. The question of access by air, road and rail to the more rural areas is also vital, as the trend is for shorter holidays. That means that tourists will not spend two days of a four- or five-day break travelling to and from their destination. This is of particular importance in my region in the north west of Ireland. The short tourist season is a real concern, with the need to spread the demand outside the high season and promote tourism products for different tastes, different interests, different seasons and different age groups. I welcome the proposal to introduce a Community-wide classification of hotel facilities and the promotion at EU level of voluntary standards concerning measures to improve safety aspects in hotels and tourist services in general. Finally, having met a group of disabled people from Ireland yesterday and today on their Freedom Drive in Strasbourg, I was pleased to note that the rapporteur has invited the Commission to put forward an initiative to make tourism and leisure establishments accessible to people with reduced mobility."@hu11
"Signor Presidente, anch’io desidero congratularmi con il relatore, onorevole Queiró, che ha elaborato un eccellente documento. Il turismo è una delle industrie in più rapida crescita nell’Unione europea. Solo in Irlanda, il reddito derivante dal turismo nel 2004 ammontava a 5 miliardi di euro, pari al 3,9 per cento del PIL. Dal mio punto di vista, sono particolarmente interessata alla promozione del turismo sostenibile, per una serie di ragioni. Innanzi tutto, il turismo è un settore radicato nel territorio, poiché non si basa su investimenti esteri; un settore che non presenta mobilità, nel senso che non conosce il fenomeno dell’ né dell’ . Inoltre, è un settore ad elevato impiego di manodopera e, come tale, offre lavoro a una vasta gamma di persone. Merita quindi pienamente l’appoggio della Commissione e dovrebbe essere creata una linea di bilancio per promuovere il settore del turismo. Il turismo ha la capacità di offrire lavoro e generare attività economica sul territorio e per il territorio. Questo fatto è di particolare importanza nelle aree rurali, dove le attività tradizionali dell’agricoltura e della pesca sono in declino. Accolgo con favore i commenti del relatore che sottolinea la necessità di promuovere il coinvolgimento delle imprese agricole in attività di agriturismo. Riguardo al turismo rurale, è necessario collegare i progetti ai fini della commercializzazione e della promozione per creare una massa critica, ed è essenziale decentrare le funzioni attinenti al turismo affidandole alle regioni. Anche la questione dell’accesso alle aree rurali per via aerea, stradale e ferroviaria è d’importanza vitale; infatti si registra la tendenza a vacanze più brevi, il che significa che i turisti non sono disposti a impiegare due giorni – su una vacanza di quattro o cinque giorni – per il viaggio di andata e ritorno dalla loro destinazione. Ciò assume particolare importanza nella mia regione, il nordovest dell’Irlanda. La breve stagione turistica è una vera preoccupazione, e sarebbe necessario incrementare la domanda al di fuori dell’alta stagione promuovendo prodotti turistici per gusti diversi, interessi diversi, stagioni diverse e gruppi di età diversi. Accolgo con favore la proposta di introdurre la classificazione, a livello comunitario, delle strutture alberghiere e la promozione, nell’ambito dell’Unione europea, di volontari per il miglioramento della sicurezza negli alberghi e nei servizi turistici in generale. Infine, dopo aver incontrato ieri e oggi un gruppo di disabili provenienti dall’Irlanda, impegnati nella manifestazione per la libertà che li ha portati a Strasburgo, mi ha fatto piacere notare che il relatore ha invitato la Commissione a presentare un’iniziativa per rendere il turismo e le strutture per il tempo libero accessibili alle persone con mobilità ridotta."@it12
"Mr President, I too wish to congratulate the rapporteur Mr Queiró on an excellent piece of work. Tourism is one of the fastest-growing industries in the European Union. In Ireland alone, tourism revenue in 2004 amounted to EUR 5 billion and it accounted for 3.9 % of GNP. From my own perspective, I am particularly interested in the promotion of sustainable tourism, for a number of reasons. First of all, tourism is an indigenous industry – it does not rely on inward investment – and it is not a mobile industry in the sense that there is no off-shoring or outsourcing of jobs. Furthermore, it is a labour-intensive industry and, as such, provides employment for a wide range of people. Therefore, it is fully deserving of support from the Commission and a budget line should be set up to promote the tourism sector. Tourism has the capacity to provide employment and generate economic activity in its own region and for its own region. This is of particular importance in rural areas, where numbers are declining in the traditional activities of agriculture and fishing. I welcome the comments of the rapporteur emphasising the need to develop farm holidays. With regard to rural tourism, there is a need to link projects together for the purposes of marketing and promotion in order to create a critical mass, and it is essential to decentralise tourism functions to the regions. The question of access by air, road and rail to the more rural areas is also vital, as the trend is for shorter holidays. That means that tourists will not spend two days of a four- or five-day break travelling to and from their destination. This is of particular importance in my region in the north west of Ireland. The short tourist season is a real concern, with the need to spread the demand outside the high season and promote tourism products for different tastes, different interests, different seasons and different age groups. I welcome the proposal to introduce a Community-wide classification of hotel facilities and the promotion at EU level of voluntary standards concerning measures to improve safety aspects in hotels and tourist services in general. Finally, having met a group of disabled people from Ireland yesterday and today on their Freedom Drive in Strasbourg, I was pleased to note that the rapporteur has invited the Commission to put forward an initiative to make tourism and leisure establishments accessible to people with reduced mobility."@lt14
"Mr President, I too wish to congratulate the rapporteur Mr Queiró on an excellent piece of work. Tourism is one of the fastest-growing industries in the European Union. In Ireland alone, tourism revenue in 2004 amounted to EUR 5 billion and it accounted for 3.9 % of GNP. From my own perspective, I am particularly interested in the promotion of sustainable tourism, for a number of reasons. First of all, tourism is an indigenous industry – it does not rely on inward investment – and it is not a mobile industry in the sense that there is no off-shoring or outsourcing of jobs. Furthermore, it is a labour-intensive industry and, as such, provides employment for a wide range of people. Therefore, it is fully deserving of support from the Commission and a budget line should be set up to promote the tourism sector. Tourism has the capacity to provide employment and generate economic activity in its own region and for its own region. This is of particular importance in rural areas, where numbers are declining in the traditional activities of agriculture and fishing. I welcome the comments of the rapporteur emphasising the need to develop farm holidays. With regard to rural tourism, there is a need to link projects together for the purposes of marketing and promotion in order to create a critical mass, and it is essential to decentralise tourism functions to the regions. The question of access by air, road and rail to the more rural areas is also vital, as the trend is for shorter holidays. That means that tourists will not spend two days of a four- or five-day break travelling to and from their destination. This is of particular importance in my region in the north west of Ireland. The short tourist season is a real concern, with the need to spread the demand outside the high season and promote tourism products for different tastes, different interests, different seasons and different age groups. I welcome the proposal to introduce a Community-wide classification of hotel facilities and the promotion at EU level of voluntary standards concerning measures to improve safety aspects in hotels and tourist services in general. Finally, having met a group of disabled people from Ireland yesterday and today on their Freedom Drive in Strasbourg, I was pleased to note that the rapporteur has invited the Commission to put forward an initiative to make tourism and leisure establishments accessible to people with reduced mobility."@lv13
"Mr President, I too wish to congratulate the rapporteur Mr Queiró on an excellent piece of work. Tourism is one of the fastest-growing industries in the European Union. In Ireland alone, tourism revenue in 2004 amounted to EUR 5 billion and it accounted for 3.9 % of GNP. From my own perspective, I am particularly interested in the promotion of sustainable tourism, for a number of reasons. First of all, tourism is an indigenous industry – it does not rely on inward investment – and it is not a mobile industry in the sense that there is no off-shoring or outsourcing of jobs. Furthermore, it is a labour-intensive industry and, as such, provides employment for a wide range of people. Therefore, it is fully deserving of support from the Commission and a budget line should be set up to promote the tourism sector. Tourism has the capacity to provide employment and generate economic activity in its own region and for its own region. This is of particular importance in rural areas, where numbers are declining in the traditional activities of agriculture and fishing. I welcome the comments of the rapporteur emphasising the need to develop farm holidays. With regard to rural tourism, there is a need to link projects together for the purposes of marketing and promotion in order to create a critical mass, and it is essential to decentralise tourism functions to the regions. The question of access by air, road and rail to the more rural areas is also vital, as the trend is for shorter holidays. That means that tourists will not spend two days of a four- or five-day break travelling to and from their destination. This is of particular importance in my region in the north west of Ireland. The short tourist season is a real concern, with the need to spread the demand outside the high season and promote tourism products for different tastes, different interests, different seasons and different age groups. I welcome the proposal to introduce a Community-wide classification of hotel facilities and the promotion at EU level of voluntary standards concerning measures to improve safety aspects in hotels and tourist services in general. Finally, having met a group of disabled people from Ireland yesterday and today on their Freedom Drive in Strasbourg, I was pleased to note that the rapporteur has invited the Commission to put forward an initiative to make tourism and leisure establishments accessible to people with reduced mobility."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag de rapporteur, de heer Queiró, danken voor zijn uitstekende werk. Toerisme is één van de snelt groeiende bedrijfstakken in de Europese Unie. In Ierland alleen al bracht het toerisme in 2004 een bedrag op van 5 miljard euro, oftewel 3,9 procent van het BBP. Ik ben om een aantal redenen bijzonder geïnteresseerd in de bevordering van duurzaam toerisme. In de allereerste plaats is toerisme een locatiegebonden bedrijfstak - toerisme is niet afhankelijk van investeringen van buitenaf - en het is geen mobiele bedrijfstak, in die zin dat er verplaatsing van werkgelegenheid naar het buitenland of outsourcing van werk plaatsvindt. Bovendien is het een arbeidsintensieve bedrijfstak die werk biedt aan een grote verscheidenheid van mensen. Daarom verdient deze ten volle de steun van de Commissie. Ook zou er een begrotingslijn moeten worden ingevoerd ter ondersteuning van de toeristische sector. Het toerisme kan werkgelegenheid en economische activiteit genereren in en voor de eigen regio. Dat is met name erg belangrijk in landelijke gebieden waar het aantal banen in de traditionele activiteiten van de landbouw en de visserij terugloopt. Ik ben blij met de opmerkingen van de rapporteur waarin hij de klemtoon legt op de noodzaak boerderijvakanties te ontwikkelen. Het plattelandstoerisme moet in staat worden gesteld om verschillende projecten aan elkaar te koppelen, om marketing- en promotieredenen. Er moet namelijk een kritische massa ontstaan. Ook is het essentieel dat toerismefuncties worden gedecentraliseerd naar de regio's. De kwestie van de toegankelijkheid van de meer landelijke gebieden - door de lucht, over de weg en via het spoor - is eveneens van levensbelang, omdat er een trend is ontstaan van kortere vakanties. Dat betekent dat een toerist van een vakantie van vier à vijf dagen niet twee dagen wil besteden aan het heen en weer reizen. Dat is in het bijzonder van belang voor mijn thuisregio in Noordwest-Ierland. Het korte toeristenseizoen is een bron van zorg en noodzaakt tot spreiding van de vraag en bevordering daarvan buiten het hoogseizoen, en tot promotie van aan verschillende smaken, verschillende interesses, verschillende seizoenen en verschillende leeftijdsgroepen aangepaste toeristische producten. Ik ben blij met het voorstel voor een classificatie van hotelfaciliteiten voor de hele Gemeenschap en de bevordering op EU-niveau van vrijwillige normen met betrekking tot de maatregelen die de veiligheid in hotels en de toeristische dienstverlening in het algemeen moeten verbeteren. Tot slot heb ik gisteren en vandaag een groep gehandicapten uit Ierland ontmoet, tijdens hun 'Freedom Drive' in Straatsburg. Ik heb dan ook met genoegen kennis genomen van het feit dat de rapporteur de Commissie heeft gevraagd een initiatief te nemen waarmee accommodaties voor toerisme en vrijetijdsbesteding toegankelijk kunnen worden gemaakt voor mensen met een beperkte mobiliteit."@nl3
"Mr President, I too wish to congratulate the rapporteur Mr Queiró on an excellent piece of work. Tourism is one of the fastest-growing industries in the European Union. In Ireland alone, tourism revenue in 2004 amounted to EUR 5 billion and it accounted for 3.9 % of GNP. From my own perspective, I am particularly interested in the promotion of sustainable tourism, for a number of reasons. First of all, tourism is an indigenous industry – it does not rely on inward investment – and it is not a mobile industry in the sense that there is no off-shoring or outsourcing of jobs. Furthermore, it is a labour-intensive industry and, as such, provides employment for a wide range of people. Therefore, it is fully deserving of support from the Commission and a budget line should be set up to promote the tourism sector. Tourism has the capacity to provide employment and generate economic activity in its own region and for its own region. This is of particular importance in rural areas, where numbers are declining in the traditional activities of agriculture and fishing. I welcome the comments of the rapporteur emphasising the need to develop farm holidays. With regard to rural tourism, there is a need to link projects together for the purposes of marketing and promotion in order to create a critical mass, and it is essential to decentralise tourism functions to the regions. The question of access by air, road and rail to the more rural areas is also vital, as the trend is for shorter holidays. That means that tourists will not spend two days of a four- or five-day break travelling to and from their destination. This is of particular importance in my region in the north west of Ireland. The short tourist season is a real concern, with the need to spread the demand outside the high season and promote tourism products for different tastes, different interests, different seasons and different age groups. I welcome the proposal to introduce a Community-wide classification of hotel facilities and the promotion at EU level of voluntary standards concerning measures to improve safety aspects in hotels and tourist services in general. Finally, having met a group of disabled people from Ireland yesterday and today on their Freedom Drive in Strasbourg, I was pleased to note that the rapporteur has invited the Commission to put forward an initiative to make tourism and leisure establishments accessible to people with reduced mobility."@pl16
"Senhor Presidente, também eu quero felicitar o relator, senhor deputado Queiró, pelo seu excelente trabalho. O turismo é uma das indústrias cujo crescimento tem sido mais rápido na União Europeia. Só na Irlanda, as receitas do turismo, em 2004, ascenderam a 5 mil milhões de euros, o que corresponde a 3,9% do PIB. Do meu ponto de vista, a promoção do turismo sustentável interessa-me, em particular, por várias razões. Em primeiro lugar, o turismo é uma indústria autóctone - não depende do investimento vindo do exterior - e não é uma indústria móvel, na medida em que não envolve a transferência de empregos para centros nem a subcontratação de serviços. Além disso, é uma indústria com grande intensidade de mão-de-obra que, como tal, assegura empregos a uma grande diversidade de pessoas. Por conseguinte, merece todo o apoio da Comissão, e deve ser criada uma rubrica orçamental para promover o sector do turismo. O turismo tem capacidade para oferecer empregos e gerar actividade económica na sua própria região e para a sua própria região. Isto é particularmente importante nas zonas rurais, onde há cada vez menos trabalhadores nas actividades tradicionais da agricultura e da pesca. Saúdo as observações do relator sublinhando a necessidade de desenvolver o turismo promovido por empresas agrícolas. Relativamente ao turismo rural, é necessário articular os projectos para fins de e promoção, a fim de criar uma massa crítica, e é essencial descentralizar as funções turísticas para as regiões. A questão do acesso às zonas rurais por via aérea, por estrada e caminho-de-ferro também é vital, uma vez que existe actualmente uma tendência para períodos de férias mais curtos. Isto significa que os turistas não estão dispostos a gastar dois dias de um período de férias de quatro ou cinco dias em viagens de e para o seu destino. Isto é particularmente importante na minha região, o Noroeste da Irlanda. A brevidade da época turística constitui uma preocupação real, e é necessário alargar a procura fora da estação alta e promover produtos turísticos para gostos, interesses, estações e grupos etários diferentes. Saúdo a proposta no sentido de se introduzir uma classificação comunitária de estabelecimento hoteleiros e a promoção de normas voluntárias, a nível da UE, para melhorar os aspectos de segurança dos hotéis e serviços de turismo em geral. Por último, depois de me ter encontrado ontem com um grupo de deficientes da Irlanda e, hoje, durante a sua "Marcha da Liberdade", em Estrasburgo, congratulo-me pelo facto de o relator convidar a Comissão a avançar com uma iniciativa destinada a tornar os estabelecimentos de turismo e de lazer mais acessíveis às pessoas com mobilidade reduzida."@pt17
"Mr President, I too wish to congratulate the rapporteur Mr Queiró on an excellent piece of work. Tourism is one of the fastest-growing industries in the European Union. In Ireland alone, tourism revenue in 2004 amounted to EUR 5 billion and it accounted for 3.9 % of GNP. From my own perspective, I am particularly interested in the promotion of sustainable tourism, for a number of reasons. First of all, tourism is an indigenous industry – it does not rely on inward investment – and it is not a mobile industry in the sense that there is no off-shoring or outsourcing of jobs. Furthermore, it is a labour-intensive industry and, as such, provides employment for a wide range of people. Therefore, it is fully deserving of support from the Commission and a budget line should be set up to promote the tourism sector. Tourism has the capacity to provide employment and generate economic activity in its own region and for its own region. This is of particular importance in rural areas, where numbers are declining in the traditional activities of agriculture and fishing. I welcome the comments of the rapporteur emphasising the need to develop farm holidays. With regard to rural tourism, there is a need to link projects together for the purposes of marketing and promotion in order to create a critical mass, and it is essential to decentralise tourism functions to the regions. The question of access by air, road and rail to the more rural areas is also vital, as the trend is for shorter holidays. That means that tourists will not spend two days of a four- or five-day break travelling to and from their destination. This is of particular importance in my region in the north west of Ireland. The short tourist season is a real concern, with the need to spread the demand outside the high season and promote tourism products for different tastes, different interests, different seasons and different age groups. I welcome the proposal to introduce a Community-wide classification of hotel facilities and the promotion at EU level of voluntary standards concerning measures to improve safety aspects in hotels and tourist services in general. Finally, having met a group of disabled people from Ireland yesterday and today on their Freedom Drive in Strasbourg, I was pleased to note that the rapporteur has invited the Commission to put forward an initiative to make tourism and leisure establishments accessible to people with reduced mobility."@sk18
"Mr President, I too wish to congratulate the rapporteur Mr Queiró on an excellent piece of work. Tourism is one of the fastest-growing industries in the European Union. In Ireland alone, tourism revenue in 2004 amounted to EUR 5 billion and it accounted for 3.9 % of GNP. From my own perspective, I am particularly interested in the promotion of sustainable tourism, for a number of reasons. First of all, tourism is an indigenous industry – it does not rely on inward investment – and it is not a mobile industry in the sense that there is no off-shoring or outsourcing of jobs. Furthermore, it is a labour-intensive industry and, as such, provides employment for a wide range of people. Therefore, it is fully deserving of support from the Commission and a budget line should be set up to promote the tourism sector. Tourism has the capacity to provide employment and generate economic activity in its own region and for its own region. This is of particular importance in rural areas, where numbers are declining in the traditional activities of agriculture and fishing. I welcome the comments of the rapporteur emphasising the need to develop farm holidays. With regard to rural tourism, there is a need to link projects together for the purposes of marketing and promotion in order to create a critical mass, and it is essential to decentralise tourism functions to the regions. The question of access by air, road and rail to the more rural areas is also vital, as the trend is for shorter holidays. That means that tourists will not spend two days of a four- or five-day break travelling to and from their destination. This is of particular importance in my region in the north west of Ireland. The short tourist season is a real concern, with the need to spread the demand outside the high season and promote tourism products for different tastes, different interests, different seasons and different age groups. I welcome the proposal to introduce a Community-wide classification of hotel facilities and the promotion at EU level of voluntary standards concerning measures to improve safety aspects in hotels and tourist services in general. Finally, having met a group of disabled people from Ireland yesterday and today on their Freedom Drive in Strasbourg, I was pleased to note that the rapporteur has invited the Commission to put forward an initiative to make tourism and leisure establishments accessible to people with reduced mobility."@sl19
"Herr talman! Även jag vill gratulera föredragande Luís Queiró till ett utmärkt arbete. Turismen är en av de snabbast växande industrierna i Europeiska unionen. Enbart i Irland uppgick 2004 års intäkter från turistnäringen till 5 miljarder euro, vilket motsvarade 3,9 procent av BNP. För egen del är jag av flera olika anledningar särskilt intresserad av att främja en hållbar turism. För det första är turismen en inhemsk industri – den är inte beroende av utländska investeringar – och det är ingen hastigt skiftande industri i så måtto att det inte förekommer utlokaliseringar eller att arbetstillfällen flyttar utomlands. Dessutom är det en arbetskraftsintensiv industri, och som sådan tillhandahåller den sysselsättning för ett omfattande antal personer. Turismen förtjänar således till fullo kommissionens stöd, och en budgetpost borde inrättas för att främja turistsektorn. Turismen har kapacitet att tillhandahålla sysselsättning och att generera ekonomisk verksamhet i den egna regionen och för den egna regionen. Detta är av särskild betydelse i landsbygdsområdena, där antalet arbetstillfällen sjunker inom de traditionella verksamheterna jordbruk och fiske. Jag välkomnar föredragandens kommentarer där han betonar behovet av att utveckla landsbygden som semestermål. När det gäller landsbygdsturismen finns det ett behov av att knyta samman olika marknadsföringsprojekt för att mobilisera en kritisk massa, och det är nödvändigt att decentralisera turistverksamheten till regionerna. Att via flyg, vägar och järnvägar kunna nå yttre landsbygdsområden är också avgörande, eftersom trenden tyder på kortare semestrar. Detta innebär att turisterna inte kommer att tillbringa två dagar av en fyra eller fem dagar lång ledighet på väg till och från sina destinationer. Detta är av särskild betydelse i min hemregion i nordvästra Irland. Den korta turistsäsongen är ett stort bekymmer, och det finns ett behov av att sprida ut efterfrågan så att den även omfattar lågsäsong, och att lansera turistprodukter för olika smaker, intressen, årstider och åldersgrupper. Jag välkomnar förslaget att på gemenskapsnivå införa en klassificering av hotellanläggningar samt att främja frivilliga normer för åtgärder för att förbättra säkerhetsaspekterna inom hotell och turistnäring i allmänhet. Slutligen, efter att i går och i dag ha träffat en grupp funktionshindrade personer från Irland under deras ”Frihetskampanj” i Strasbourg kunde jag med glädje notera att föredraganden har uppmanat kommissionen att lägga fram ett initiativ för att personer med begränsad rörlighet ska få tillträde till turist- och fritidsanläggningar."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."5,19,15,1,18,14,16,11,10,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph