Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-09-07-Speech-3-052"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050907.2.3-052"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Téma, které zde dnes diskutujeme, zní Svoboda a bezpečnost. Jedná se o spojené nádoby. Bez svobody a základních lidských a občanských práv není bezpečnost, bez bezpečnosti se nemůže vyvíjet svoboda, lidská práva, právní stát. Toto tvrdím jako zástupce nové členské země, která dlouhou dobu, dlouhá desetiletí žila bez svobody, žila pod cizí okupací. Proto jedním z důvodů proč občané České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a dalších zemí podporovali vstup do Evropské unie bylo právě posílení právního státu, lidských a občanských práv a samozřejmě také posílení bezpečnosti. Občané si jsou vědomi, že mezinárodní terorismus, mezinárodní organizovaný zločin, nelegální migrace nezná hranice, že v éře globalizace tyto problémy nemůže řešit jeden jediný stát. Jinými slovy, že je potřeba ve všech těchto oblastech intenzivně spolupracovat. Proto vítám slova jak ministra Clarka, který zdůrazňuje spolupráci na mezivládní úrovni, mezi policejními složkami, výměnu informací v oblasti zpravodajských služeb, ale vítám také iniciativy komisaře Frattiniho, ať je to již iniciativa ohledně nových pravidel v oblasti společné azylové a imigrační politiky, ať je to již připravovaná směrnice o uchovávání dat v oblasti telefonních a internetových služeb. Veřejnost evropská, a ukazují to všechny průzkumy veřejného mínění, si přeje, aby Evropa v oblasti bezpečnosti více spolupracovala. Chtěl bych proto vyzvat jak Radu, tak hlavně Komisi k zesílené spolupráci, protože veřejnost je toho názoru, že více Evropy v této oblasti znamená také více bezpečnosti."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Emnet for vores forhandling i dag er frihed og sikkerhed. Disse to koncepter hænger sammen, for der er ingen sikkerhed uden frihed og grundlæggende rettigheder og borgerlige frihedsrettigheder, og der er ingen frihed, menneskerettigheder og retsstatsprincip uden sikkerhed. Jeg udtaler mig som repræsentant for en ny medlemsstat, der i mange årtier var frataget friheden under besættelsen af en fremmed statsmagt. En af årsagerne til, at borgerne i Tjekkiet, Slovakiet, Polen, Ungarn og andre lande stemte for tiltrædelsen af EU, var erkendelsen af, at det ville medføre en styrkelse af retsstatsprincippet, menneskerettighederne og de borgerlige frihedsrettigheder samt naturligvis en styrkelse af sikkerheden. Offentligheden er klar over, at international terrorisme, international organiseret kriminalitet og ulovlig migration sker på tværs af grænserne, og i denne globaliserede verden er der ingen lande, som kan løse disse problemer alene. Derfor er der behov for intensivt samarbejde på alle områder. Og derfor bifalder jeg kommentarerne fra hr. Clarke, som understregede behovet for regerings- og politisamarbejde og udveksling af oplysninger mellem efterretningstjenesterne. Jeg bifalder endvidere kommissær Frattinis forslag, f.eks. forslaget om nye regler om fælles asyl- og indvandringspolitikker og forslaget til et direktiv om opbevaring af telefon- og internetdata. Alle offentlige meningsmålinger viser, at Europas borgere ønsker et forstærket samarbejde om sikkerhed i Europa. Jeg vil derfor anmode Rådet og især Kommissionen om at intensivere samarbejdet, for borgerne mener, at mere Europa betyder mere sikkerhed på dette område."@da2
"Das Thema unserer heutigen Aussprache lautet Freiheit und Sicherheit. Diese beiden Grundgedanken bedingen sich gegenseitig, denn ohne Freiheit und grundlegende Menschen- und Bürgerrechte kann es keine Sicherheit geben, und ohne Sicherheit ist es nicht möglich, Freiheit, Menschenrechte und Rechtstaatlichkeit fest zu verankern. Ich sage dies als Vertreter eines neuen Mitgliedstaates, der viele Jahrzehnte lang ohne Freiheit bestehen musste und von einer ausländischen Macht besetzt war. Einer der Gründe, warum Bürger der Tschechischen Republik, der Slowakei, Polens, Ungarns und anderer Länder für den Beitritt zur Europäischen Union waren, bestand doch darin, dass dies eine Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und bürgerlichen Freiheiten und natürlich der Sicherheit mit sich bringen würde. Die Öffentlichkeit ist sich sehr wohl bewusst, dass der internationale Terrorismus, die internationale organisierte Kriminalität und die illegale Zuwanderung nicht an Ländergrenzen Halt machen und dass in unserem Zeitalter der Globalisierung kein Land diese Probleme allein zu lösen vermag. Das heißt, dass auf all diesen Gebieten eine intensive Zusammenarbeit geboten ist. Aus diesem Grund begrüße ich die Bemerkungen von Herrn Clarke, der vor allem die zwischenstaatliche Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit von Polizeikräften sowie den Austausch von Informationen zwischen den Nachrichtendiensten nannte. Ich begrüße auch die Initiativen von Kommissar Frattini, wie etwa die neuen Vorschriften zur gemeinsamen Asyl- und Einwanderungspolitik und den Vorschlag für eine Richtlinie über die Vorratsspeicherung von Telefon- und Internetdaten. Wie aus allen Meinungsumfragen hervorgeht, wollen die Bürger Europas, dass Europa auf dem Gebiet der Sicherheit mehr zusammenarbeitet. Deshalb möchte ich sowohl den Rat als auch vor allem die Kommission aufrufen, die Zusammenarbeit auszubauen, denn die Öffentlichkeit ist davon überzeugt, dass mehr Europa eine größere Sicherheit in diesem Bereich bedeutet."@de9
"Το θέμα της σημερινής συζήτησης είναι η ελευθερία και η ασφάλεια. Αυτές οι δύο έννοιες είναι αλληλένδετες, καθώς χωρίς την ελευθερία και τα θεμελιώδη ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία, ενώ χωρίς ασφάλεια είναι αδύνατον να εξασφαλιστεί ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος δικαίου. Μιλώ ως εκπρόσωπος ενός νέου κράτους μέλους που είχε στερηθεί ελευθεριών και βίωσε την κατοχή από ξένη δύναμη για πολλές δεκαετίες. Ένας από τους λόγους που οι πολίτες της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και άλλων χωρών ήταν υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν γιατί θα σήμαινε την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών και, φυσικά, της ασφάλειας. Το κοινό γνωρίζει καλά ότι η διεθνής τρομοκρατία, το διεθνές οργανωμένο έγκλημα και η παράνομη μετανάστευση διαπερνούν τα σύνορα, και ότι σε αυτή την εποχή της παγκοσμιοποίησης καμία χώρα δεν είναι σε θέση να λύσει αυτά τα προβλήματα μόνη της. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται εντατική συνεργασία σε όλους αυτούς τους τομείς. Για αυτόν τον λόγο χαιρετίζω τα σχόλια του κ. Clarke, ο οποίος έδωσε έμφαση στη διακυβερνητική συνεργασία και τη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Καλωσορίζω, επίσης, τις πρωτοβουλίες που εισήγαγε ο Επίτροπος Frattini, όπως οι νέοι κανόνες που σχετίζονται με το κοινό άσυλο και την πολιτική μετανάστευσης και την πρόταση για οδηγία για τη διατήρηση των τηλεφωνικών και διαδικτυακών δεδομένων. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κοινό της Ευρώπης θέλει περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Θα ήθελα, συνεπώς, να ζητήσω τόσο από το Συμβούλιο, και πάνω από όλα, από την Επιτροπή να προωθήσουν τη συνεργασία, καθώς το κοινό πιστεύει ότι περισσότερη Ευρώπη σημαίνει περισσότερη ασφάλεια σε αυτόν τον τομέα."@el10
"The subject of our debate today is liberty and security. These two concepts are interdependent, since without freedom and fundamental human and civil rights there can be no security, whereas without security it is impossible to establish freedom, human rights and the rule of law. I say this as a representative of a new Member State that was deprived of freedom and occupied by a foreign power for many decades. One of the reasons why citizens of the Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary and other countries were in favour of joining the European Union was because it would mean a strengthening of the rule of law, of human rights and civil liberties and, of course, of security. The public is well aware of the fact that international terrorism, international organised crime and illegal migration cut across borders, and that in this age of globalisation no country is in a position to solve these problems alone. What this means is that intensive cooperation is needed in all these fields. It is for this reason that I welcome the comments made by Mr Clarke, who emphasised intergovernmental cooperation and cooperation between police forces, as well as the exchange of information between intelligence services. I also welcome the initiatives launched by Commissioner Frattini, such as the new rules relating to the common asylum and immigration policy and the proposal for a directive on the retention of telephone and Internet data. All public opinion polls show that the European public wants Europe to cooperate more in the field of security. I should therefore like to call both on the Council and, above all, on the Commission to step up cooperation, since the public believes that more Europe means greater security in this field."@en4
"El tema de nuestro debate de hoy es la libertad y la seguridad. Estos dos conceptos dependen el uno del otro, ya que sin libertad y derechos civiles y humanos fundamentales no puede haber seguridad, a la vez que sin seguridad es imposible establecer la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho. Digo esto como representante de un nuevo Estado miembro que estuvo privado de la libertad y ocupado por una potencia extranjera durante muchas décadas. Uno de los motivos por los cuales los ciudadanos de la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría y otros países estaban a favor de la adhesión a la Unión Europea fue porque supondría una consolidación del Estado de Derecho, de los derechos humanos y las libertades civiles y, por supuesto, de la seguridad. La población es muy consciente del hecho de que el terrorismo internacional, la delincuencia internacional organizada y la emigración ilegal traspasan las fronteras y de que, en esta era de la globalización, ningún país está en condiciones de poder resolver estos problemas por su cuenta. Lo cual significa es que se requiere una intensa cooperación en todos esos campos. Por esto, celebro los comentarios del señor Clarke, que ha hecho hincapié en la cooperación intergubernamental y la cooperación entre las fuerzas policiales, y también en el intercambio de información entre los servicios de inteligencia. También celebro las iniciativas del Comisario Frattini, como las nuevas normas relativas a la política común de asilo e inmigración y la propuesta de directiva sobre la conservación de datos telefónicos y de Internet. Todos los sondeos de opinión pública indican que el pueblo europeo quiere que Europa coopere más en el campo de la seguridad. Por lo tanto, quisiera instar al Consejo y sobre todo a la Comisión a que intensifiquen la cooperación, ya que el opinión pública cree que más Europa significa una mayor seguridad en este ámbito."@es20
"Téma, které zde dnes diskutujeme, zní Svoboda a bezpečnost. Jedná se o spojené nádoby. Bez svobody a základních lidských a občanských práv není bezpečnost, bez bezpečnosti se nemůže vyvíjet svoboda, lidská práva, právní stát. Toto tvrdím jako zástupce nové členské země, která dlouhou dobu, dlouhá desetiletí žila bez svobody, žila pod cizí okupací. Proto jedním z důvodů proč občané České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a dalších zemí podporovali vstup do Evropské unie bylo právě posílení právního státu, lidských a občanských práv a samozřejmě také posílení bezpečnosti. Občané si jsou vědomi, že mezinárodní terorismus, mezinárodní organizovaný zločin, nelegální migrace nezná hranice, že v éře globalizace tyto problémy nemůže řešit jeden jediný stát. Jinými slovy, že je potřeba ve všech těchto oblastech intenzivně spolupracovat. Proto vítám slova jak ministra Clarka, který zdůrazňuje spolupráci na mezivládní úrovni, mezi policejními složkami, výměnu informací v oblasti zpravodajských služeb, ale vítám také iniciativy komisaře Frattiniho, ať je to již iniciativa ohledně nových pravidel v oblasti společné azylové a imigrační politiky, ať je to již připravovaná směrnice o uchovávání dat v oblasti telefonních a internetových služeb. Veřejnost evropská, a ukazují to všechny průzkumy veřejného mínění, si přeje, aby Evropa v oblasti bezpečnosti více spolupracovala. Chtěl bych proto vyzvat jak Radu, tak hlavně Komisi k zesílené spolupráci, protože veřejnost je toho názoru, že více Evropy v této oblasti znamená také více bezpečnosti."@et5
"Tämänpäiväisen keskustelumme aiheena on vapaus ja turvallisuus. Nämä kaksi käsitettä liittyvät olennaisesti toisiinsa, sillä ilman vapautta ja perustavia ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia ei voi olla turvallisuutta ja ilman turvallisuutta on mahdotonta luoda vapautta, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota. Totean tämän sellaisen uuden jäsenvaltion edustajana, jolta riistettiin vapaus ja jota vieras valta miehitti usean vuosikymmenen ajan. Yksi niistä syistä, joiden vuoksi Tšekin, Slovakian, Puolan, Unkarin ja muiden maiden kansalaiset kannattivat liittymistä Euroopan unioniin, oli se, että liittyminen lujittaa oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia ja luonnollisesti myös turvallisuutta. Yleisö on erittäin tietoinen siitä, etteivät kansainvälinen terrorismi, kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus ja laiton maahanmuutto tunne rajoja ja ettei yksikään valtio pysty nyt globalisaation aikana ratkaisemaan näitä ongelmia yksinään. Tämä tarkoittaa, että kaikilla näillä aloilla tarvitaan intensiivistä yhteistyötä. Tästä syystä suhtaudun myönteisesti neuvoston puheenjohtajan kommentteihin, joissa hän korosti hallitustenvälistä yhteistyötä, poliisivoimien välistä yhteistyötä ja tiedustelupalvelujen välistä tietojenvaihtoa. Suhtaudun myönteisesti myös komission jäsenen Frattinin tekemiin aloitteisiin, kuten yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa koskeviin uusiin sääntöihin ja ehdotukseen direktiiviksi teleliikennetietojen ja Internetliikennettä koskevien tietojen säilyttämisestä. Kaikkien mielipidemittausten mukaan Euroopan kansalaiset haluavat Euroopassa tehtävän enemmän yhteistyötä turvallisuuden alalla. Haluan tästä syystä kehottaa neuvostoa ja etenkin komissiota lisäämään yhteistyötä, sillä kansalaiset uskovat, että enemmän Eurooppaa tarkoittaa enemmän turvallisuutta tällä alalla."@fi7
"Notre débat d’aujourd’hui a pour thème la liberté et la sécurité. Ces deux concepts sont interdépendants dans la mesure où sans liberté, sans droits civils et sans droits de l’homme fondamentaux, il ne peut y avoir de sécurité, et sans sécurité, la liberté, les droits de l’homme et l’État de droit sont impossibles. Je tiens ces propos en qualité de représentant d’un nouvel État membre privé de liberté et occupé pendant plusieurs décennies par une puissance étrangère. Si les citoyens tchèques, slovaques, polonais, hongrois et autres se sont prononcés en faveur de l’adhésion à l’Union européenne, c’était entre autres parce que cela entraînerait un renforcement de l’État de droit, des droits de l’homme, des libertés civiles et, bien entendu, de la sécurité. Les citoyens sont parfaitement conscients du fait que le terrorisme international, la criminalité internationale organisée et l’immigration clandestine ne connaissent pas de frontières et qu’au stade actuel de la mondialisation, aucun pays n’est en mesure de résoudre seul ces problèmes. En d’autres termes, une telle coopération intensive est nécessaire dans tous ces domaines. C’est la raison pour laquelle je me félicite des paroles prononcées par M. Clarke, qui a insisté sur la coopération intergouvernementale, sur la coopération entre forces de police ainsi que sur l’échange d’informations entre les services de renseignement. Je me félicite également des initiatives lancées par le commissaire Frattini, comme les nouvelles règles concernant la politique commune en matière d’asile et d’immigration ainsi que la proposition de directive sur la conservation des données téléphoniques et électroniques. Tous les sondages d’opinion montrent que les citoyens européens veulent une coopération accrue au sein de l’Europe dans le domaine de la sécurité. C’est pourquoi j’en appelle au Conseil et, avant tout, à la Commission pour intensifier la coopération, car les citoyens estiment que c’est en donnant davantage de pouvoirs à l’Europe qu’ils se sentiront plus en sécurité."@fr8
"Téma, které zde dnes diskutujeme, zní Svoboda a bezpečnost. Jedná se o spojené nádoby. Bez svobody a základních lidských a občanských práv není bezpečnost, bez bezpečnosti se nemůže vyvíjet svoboda, lidská práva, právní stát. Toto tvrdím jako zástupce nové členské země, která dlouhou dobu, dlouhá desetiletí žila bez svobody, žila pod cizí okupací. Proto jedním z důvodů proč občané České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a dalších zemí podporovali vstup do Evropské unie bylo právě posílení právního státu, lidských a občanských práv a samozřejmě také posílení bezpečnosti. Občané si jsou vědomi, že mezinárodní terorismus, mezinárodní organizovaný zločin, nelegální migrace nezná hranice, že v éře globalizace tyto problémy nemůže řešit jeden jediný stát. Jinými slovy, že je potřeba ve všech těchto oblastech intenzivně spolupracovat. Proto vítám slova jak ministra Clarka, který zdůrazňuje spolupráci na mezivládní úrovni, mezi policejními složkami, výměnu informací v oblasti zpravodajských služeb, ale vítám také iniciativy komisaře Frattiniho, ať je to již iniciativa ohledně nových pravidel v oblasti společné azylové a imigrační politiky, ať je to již připravovaná směrnice o uchovávání dat v oblasti telefonních a internetových služeb. Veřejnost evropská, a ukazují to všechny průzkumy veřejného mínění, si přeje, aby Evropa v oblasti bezpečnosti více spolupracovala. Chtěl bych proto vyzvat jak Radu, tak hlavně Komisi k zesílené spolupráci, protože veřejnost je toho názoru, že více Evropy v této oblasti znamená také více bezpečnosti."@hu11
"L’argomento in discussione oggi è “libertà e sicurezza”. Questi due concetti sono interdipendenti, in quanto senza libertà e diritti umani e civili fondamentali non può esistere sicurezza, e senza sicurezza è impossibile avere libertà, diritti umani e Stato di diritto. Dico questo come rappresentante di un nuovo Stato membro, che è stato privato della libertà e occupato da una potenza straniera per molti decenni. Uno dei motivi per cui i cittadini della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Polonia, dell’Ungheria e di altri paesi si sono espressi a favore dell’adesione all’Unione europea è che essa avrebbe significato un rafforzamento dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà civili e, naturalmente, della sicurezza. I cittadini sanno bene che il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale e l’immigrazione clandestina sono fenomeni transfrontalieri e che nell’era della globalizzazione nessun paese è in grado di risolvere questi problemi da solo. Ciò significa che è necessaria un’intensa cooperazione in tutti questi campi. Per tale motivo, accolgo con favore le osservazioni del Ministro Clarke, che ha dato risalto alla cooperazione intergovernativa, alla cooperazione tra forze di polizia e allo scambio di informazioni tra servizi di . Accolgo con altrettanto favore le iniziative lanciate dal Commissario Frattini, quali le nuove norme concernenti la politica comune in materia di asilo e immigrazione e la proposta di direttiva sulla conservazione dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche e via . Tutti i sondaggi di opinione rivelano che i cittadini europei vogliono che l’Europa cooperi di più nel campo della sicurezza. Vorrei quindi invitare il Consiglio e soprattutto la Commissione ad intensificare la cooperazione, perché in questo ambito i cittadini ritengono che più Europa significhi più sicurezza."@it12
"Téma, které zde dnes diskutujeme, zní Svoboda a bezpečnost. Jedná se o spojené nádoby. Bez svobody a základních lidských a občanských práv není bezpečnost, bez bezpečnosti se nemůže vyvíjet svoboda, lidská práva, právní stát. Toto tvrdím jako zástupce nové členské země, která dlouhou dobu, dlouhá desetiletí žila bez svobody, žila pod cizí okupací. Proto jedním z důvodů proč občané České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a dalších zemí podporovali vstup do Evropské unie bylo právě posílení právního státu, lidských a občanských práv a samozřejmě také posílení bezpečnosti. Občané si jsou vědomi, že mezinárodní terorismus, mezinárodní organizovaný zločin, nelegální migrace nezná hranice, že v éře globalizace tyto problémy nemůže řešit jeden jediný stát. Jinými slovy, že je potřeba ve všech těchto oblastech intenzivně spolupracovat. Proto vítám slova jak ministra Clarka, který zdůrazňuje spolupráci na mezivládní úrovni, mezi policejními složkami, výměnu informací v oblasti zpravodajských služeb, ale vítám také iniciativy komisaře Frattiniho, ať je to již iniciativa ohledně nových pravidel v oblasti společné azylové a imigrační politiky, ať je to již připravovaná směrnice o uchovávání dat v oblasti telefonních a internetových služeb. Veřejnost evropská, a ukazují to všechny průzkumy veřejného mínění, si přeje, aby Evropa v oblasti bezpečnosti více spolupracovala. Chtěl bych proto vyzvat jak Radu, tak hlavně Komisi k zesílené spolupráci, protože veřejnost je toho názoru, že více Evropy v této oblasti znamená také více bezpečnosti."@lt14
"Téma, které zde dnes diskutujeme, zní Svoboda a bezpečnost. Jedná se o spojené nádoby. Bez svobody a základních lidských a občanských práv není bezpečnost, bez bezpečnosti se nemůže vyvíjet svoboda, lidská práva, právní stát. Toto tvrdím jako zástupce nové členské země, která dlouhou dobu, dlouhá desetiletí žila bez svobody, žila pod cizí okupací. Proto jedním z důvodů proč občané České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a dalších zemí podporovali vstup do Evropské unie bylo právě posílení právního státu, lidských a občanských práv a samozřejmě také posílení bezpečnosti. Občané si jsou vědomi, že mezinárodní terorismus, mezinárodní organizovaný zločin, nelegální migrace nezná hranice, že v éře globalizace tyto problémy nemůže řešit jeden jediný stát. Jinými slovy, že je potřeba ve všech těchto oblastech intenzivně spolupracovat. Proto vítám slova jak ministra Clarka, který zdůrazňuje spolupráci na mezivládní úrovni, mezi policejními složkami, výměnu informací v oblasti zpravodajských služeb, ale vítám také iniciativy komisaře Frattiniho, ať je to již iniciativa ohledně nových pravidel v oblasti společné azylové a imigrační politiky, ať je to již připravovaná směrnice o uchovávání dat v oblasti telefonních a internetových služeb. Veřejnost evropská, a ukazují to všechny průzkumy veřejného mínění, si přeje, aby Evropa v oblasti bezpečnosti více spolupracovala. Chtěl bych proto vyzvat jak Radu, tak hlavně Komisi k zesílené spolupráci, protože veřejnost je toho názoru, že více Evropy v této oblasti znamená také více bezpečnosti."@lv13
"Téma, které zde dnes diskutujeme, zní Svoboda a bezpečnost. Jedná se o spojené nádoby. Bez svobody a základních lidských a občanských práv není bezpečnost, bez bezpečnosti se nemůže vyvíjet svoboda, lidská práva, právní stát. Toto tvrdím jako zástupce nové členské země, která dlouhou dobu, dlouhá desetiletí žila bez svobody, žila pod cizí okupací. Proto jedním z důvodů proč občané České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a dalších zemí podporovali vstup do Evropské unie bylo právě posílení právního státu, lidských a občanských práv a samozřejmě také posílení bezpečnosti. Občané si jsou vědomi, že mezinárodní terorismus, mezinárodní organizovaný zločin, nelegální migrace nezná hranice, že v éře globalizace tyto problémy nemůže řešit jeden jediný stát. Jinými slovy, že je potřeba ve všech těchto oblastech intenzivně spolupracovat. Proto vítám slova jak ministra Clarka, který zdůrazňuje spolupráci na mezivládní úrovni, mezi policejními složkami, výměnu informací v oblasti zpravodajských služeb, ale vítám také iniciativy komisaře Frattiniho, ať je to již iniciativa ohledně nových pravidel v oblasti společné azylové a imigrační politiky, ať je to již připravovaná směrnice o uchovávání dat v oblasti telefonních a internetových služeb. Veřejnost evropská, a ukazují to všechny průzkumy veřejného mínění, si přeje, aby Evropa v oblasti bezpečnosti více spolupracovala. Chtěl bych proto vyzvat jak Radu, tak hlavně Komisi k zesílené spolupráci, protože veřejnost je toho názoru, že více Evropy v této oblasti znamená také více bezpečnosti."@mt15
"Het debat van vandaag gaat over vrijheid en veiligheid. Deze twee begrippen zijn met elkaar verstrengeld: zonder vrijheid, burgerrechten en grondrechten is het onmogelijk veiligheid te creëren, en zonder veiligheid kunnen er geen vrijheid en mensenrechten bestaan binnen een rechtstaat. Ik zeg u dit als vertegenwoordiger van een nieuwe lidstaat, die gedurende tientallen jaren bezet werd gehouden door een vreemde mogendheid en aldus van zijn vrijheid was beroofd. Een van de redenen waarom de burgers van de Tsjechische Republiek, Slowakije, Polen, Hongarije en andere landen vóór toetreding tot de Unie waren, had te maken met het feit dat dan de rechtstaat, de mensenrechten, de burgerlijke vrijheden en de veiligheid konden worden geconsolideerd. De burgers zijn er zich terdege van bewust dat het internationale terrorisme, de internationale georganiseerde misdaad en illegale immigratie verschijnselen zijn die zich van grenzen niets aantrekken. Ze beseffen ook door de huidige mondialisering geen enkel land deze problemen in zijn eentje kan oplossen, en dat betekent dat er op al de zojuist genoemde gebieden intensief zal moeten worden samengewerkt. Daarom ben ik heel blij met de opmerkingen van de heer Clarke. Hij benadrukte het belang van samenwerking: tussen de regeringen en tussen de politiekorpsen van de verschillende landen. Ik ben ook heel tevreden met de initiatieven van de heer Frattini, zoals bijvoorbeeld de nieuwe regels voor het gemeenschappelijk immigratie- en asielbeleid en het voorstel voor een richtlijn betreffende het bewaren van telefoon- en internetgegevens. Alle publieke opinieonderzoeken laten zien dat de Europese burgers voor meer Europese samenwerking op het gebied van de veiligheid zijn. Daarom wil ik de Raad, maar vooral ook de Commissie oproepen tot een hechtere samenwerking. De burgers zijn er immers van overtuigd dat meer Europa meer veiligheid betekent."@nl3
"Téma, které zde dnes diskutujeme, zní Svoboda a bezpečnost. Jedná se o spojené nádoby. Bez svobody a základních lidských a občanských práv není bezpečnost, bez bezpečnosti se nemůže vyvíjet svoboda, lidská práva, právní stát. Toto tvrdím jako zástupce nové členské země, která dlouhou dobu, dlouhá desetiletí žila bez svobody, žila pod cizí okupací. Proto jedním z důvodů proč občané České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a dalších zemí podporovali vstup do Evropské unie bylo právě posílení právního státu, lidských a občanských práv a samozřejmě také posílení bezpečnosti. Občané si jsou vědomi, že mezinárodní terorismus, mezinárodní organizovaný zločin, nelegální migrace nezná hranice, že v éře globalizace tyto problémy nemůže řešit jeden jediný stát. Jinými slovy, že je potřeba ve všech těchto oblastech intenzivně spolupracovat. Proto vítám slova jak ministra Clarka, který zdůrazňuje spolupráci na mezivládní úrovni, mezi policejními složkami, výměnu informací v oblasti zpravodajských služeb, ale vítám také iniciativy komisaře Frattiniho, ať je to již iniciativa ohledně nových pravidel v oblasti společné azylové a imigrační politiky, ať je to již připravovaná směrnice o uchovávání dat v oblasti telefonních a internetových služeb. Veřejnost evropská, a ukazují to všechny průzkumy veřejného mínění, si přeje, aby Evropa v oblasti bezpečnosti více spolupracovala. Chtěl bych proto vyzvat jak Radu, tak hlavně Komisi k zesílené spolupráci, protože veřejnost je toho názoru, že více Evropy v této oblasti znamená také více bezpečnosti."@pl16
"O tema do nosso debate hoje aqui é a liberdade e a segurança. Trata-se de conceitos interdependentes, visto que, sem liberdade e direitos humanos e cívicos fundamentais, não pode haver segurança e sem segurança é impossível instaurar a liberdade, os direitos humanos e o Estado de direito. Afirmo isto enquanto representante de um novo Estado-Membro que ficou privado de liberdade e ocupado por uma potência estrangeira ao longo de várias décadas. Uma das razões pelas quais os cidadãos da República Checa, da Eslováquia, da Polónia, da Hungria e de outros países eram a favor da adesão à União Europeia estava na convicção de que tal significaria um reforço do Estado de direito, dos direitos humanos e das liberdades cívicas e, naturalmente, também da segurança. Os cidadãos estão plenamente conscientes de que o terrorismo internacional, o crime organizado internacional e a migração ilegal não conhecem fronteiras e que, nesta era da globalização, nenhum país está em posição de resolver estes problemas sozinho. Isto significa que é necessária uma colaboração intensa em todos estes domínios. É por esta razão que me congratulo com os comentários do senhor ministro Clark, que enfatizou a cooperação intergovernamental e a cooperação entre as forças policiais, assim como a troca de informações entre os serviços secretos. Congratulo-me igualmente com as iniciativas lançadas pelo senhor Comissário Frattini, como, por exemplo, com as novas regras relativas à política comum em matéria de asilo e imigração e com o projecto de directiva relativa à retenção de dados telefónicos e da Internet. As sondagens à opinião pública revelam todas que o público europeu deseja que a Europa colabore mais no domínio da segurança. Por isso, gostaria de exortar tanto o Conselho, como sobretudo a Comissão, a reforçar a cooperação, já que o público pensa que mais Europa significa maior segurança neste domínio."@pt17
"Téma, které zde dnes diskutujeme, zní Svoboda a bezpečnost. Jedná se o spojené nádoby. Bez svobody a základních lidských a občanských práv není bezpečnost, bez bezpečnosti se nemůže vyvíjet svoboda, lidská práva, právní stát. Toto tvrdím jako zástupce nové členské země, která dlouhou dobu, dlouhá desetiletí žila bez svobody, žila pod cizí okupací. Proto jedním z důvodů proč občané České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a dalších zemí podporovali vstup do Evropské unie bylo právě posílení právního státu, lidských a občanských práv a samozřejmě také posílení bezpečnosti. Občané si jsou vědomi, že mezinárodní terorismus, mezinárodní organizovaný zločin, nelegální migrace nezná hranice, že v éře globalizace tyto problémy nemůže řešit jeden jediný stát. Jinými slovy, že je potřeba ve všech těchto oblastech intenzivně spolupracovat. Proto vítám slova jak ministra Clarka, který zdůrazňuje spolupráci na mezivládní úrovni, mezi policejními složkami, výměnu informací v oblasti zpravodajských služeb, ale vítám také iniciativy komisaře Frattiniho, ať je to již iniciativa ohledně nových pravidel v oblasti společné azylové a imigrační politiky, ať je to již připravovaná směrnice o uchovávání dat v oblasti telefonních a internetových služeb. Veřejnost evropská, a ukazují to všechny průzkumy veřejného mínění, si přeje, aby Evropa v oblasti bezpečnosti více spolupracovala. Chtěl bych proto vyzvat jak Radu, tak hlavně Komisi k zesílené spolupráci, protože veřejnost je toho názoru, že více Evropy v této oblasti znamená také více bezpečnosti."@sk18
"Téma, které zde dnes diskutujeme, zní Svoboda a bezpečnost. Jedná se o spojené nádoby. Bez svobody a základních lidských a občanských práv není bezpečnost, bez bezpečnosti se nemůže vyvíjet svoboda, lidská práva, právní stát. Toto tvrdím jako zástupce nové členské země, která dlouhou dobu, dlouhá desetiletí žila bez svobody, žila pod cizí okupací. Proto jedním z důvodů proč občané České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a dalších zemí podporovali vstup do Evropské unie bylo právě posílení právního státu, lidských a občanských práv a samozřejmě také posílení bezpečnosti. Občané si jsou vědomi, že mezinárodní terorismus, mezinárodní organizovaný zločin, nelegální migrace nezná hranice, že v éře globalizace tyto problémy nemůže řešit jeden jediný stát. Jinými slovy, že je potřeba ve všech těchto oblastech intenzivně spolupracovat. Proto vítám slova jak ministra Clarka, který zdůrazňuje spolupráci na mezivládní úrovni, mezi policejními složkami, výměnu informací v oblasti zpravodajských služeb, ale vítám také iniciativy komisaře Frattiniho, ať je to již iniciativa ohledně nových pravidel v oblasti společné azylové a imigrační politiky, ať je to již připravovaná směrnice o uchovávání dat v oblasti telefonních a internetových služeb. Veřejnost evropská, a ukazují to všechny průzkumy veřejného mínění, si přeje, aby Evropa v oblasti bezpečnosti více spolupracovala. Chtěl bych proto vyzvat jak Radu, tak hlavně Komisi k zesílené spolupráci, protože veřejnost je toho názoru, že více Evropy v této oblasti znamená také více bezpečnosti."@sl19
"Vår debatt i dag handlar om frihet och säkerhet. Dessa båda idéer är beroende av varandra; utan frihet och grundläggande mänskliga och medborgerliga rättigheter kan det inte finnas någon säkerhet och utan säkerhet är det omöjligt att skapa frihet, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Jag säger detta som företrädare för en ny medlemsstat som berövades sin frihet och ockuperades av främmande makt i flera årtionden. Ett av skälen till att medborgarna i Tjeckien, Slovakien, Polen, Ungern och andra länder var för ett medlemskap i Europeiska unionen var att det skulle stärka rättssäkerheten, de mänskliga rättigheterna, de medborgerliga rättigheterna och, förstås, säkerheten. Allmänheten är väl medveten om att internationell terrorism, internationell organiserad brottslighet och olaglig invandring skär över alla gränser och att inget land i denna tid av globalisering kan lösa dessa problem på egen hand. Detta innebär att vi måste ha ett intensivt samarbete inom alla dessa områden. Därför välkomnar jag Charles Clarkes kommentarer, där han betonade mellanstatligt samarbete, samarbete mellan polismyndigheterna och utbyte av information mellan underrättelsetjänsterna. Jag välkomnar också kommissionsledamot Franco Frattinis initiativ, till exempel de nya reglerna för den gemensamma asyl- och invandringspolitiken och förslaget till ett direktiv om lagring av telefon- och Internetuppgifter. Alla opinionsundersökningar visar att allmänheten i Europa vill att Europa ska samarbeta mer i fråga om säkerhet. Därför vill jag uppmana rådet och framför allt kommissionen att öka samarbetet, eftersom allmänheten anser att mer Europa betyder mer säkerhet på detta område."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Libor Rouček (PSE )."5,19,15,1,1,18,14,16,11,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph