Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-09-07-Speech-3-050"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050907.2.3-050"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, it has already been said that the two speeches that we have heard this morning differ somewhat in the approaches they reflect. Mr Frattini spoke about attacking the political and social structures of terrorism. He spoke about dialogue between cultures and religions and about the promotion of fundamental rights and freedoms, not just as a goal but as a strategy to combat terror. Mr Clarke's words reflect a more practical approach: he outlines concrete and practical measures to strengthen the police and justice systems. Both are necessary and both are equally valuable. Terrorists have struck in New York, Madrid, London, Turkey and Amsterdam. When I was in Morocco just after the terrorist strikes in Casablanca, the streets were dominated by enormous billboards with the text do not touch my country, do not touch my neighbours, do not touch my fellow citizens. This is also the response that we, as Europeans, need to give: 'do not touch Europe'. It does not matter who you are or what excuse you think you have found for your perverse and nihilistic, violent ideology. If you hurt our fellow citizens, we will find you and you will be punished. Mr Clarke is right, the lack of faith in the European Union structure reflects a lack of trust in its ability to act. In order to be effective, however, we need so much more than a strong police force. We need a fundamental understanding of the problem we face. We need a joint insight into the networks that recruit young men and women in our inner cities and in our prisons. We need a common stance on democracy and rights and a common strategy on their promotion in Europe and beyond. We need to abandon the simplistic idea that promoting security automatically means limiting fundamental freedoms. We also need to forget the simplistic notion that limiting privacy automatically promotes security. In order to convince European citizens of the value of our measures, we need to take the measures that we can prove are necessary. The case for further data retention has not been sufficiently proven; the case for human intelligence and for understanding the problem has. We need a dialogue on the place of Islam in society and about the future of multiculturalism – we need Frattini's approach. However, we also need the down-to-earth approach that I read between the lines in Mr Clarke's words. 'Do not touch my country' – it does not matter who we are, what our religion is or where we are from: if you hurt our fellow citizens, you hurt us. Do not touch Europe or the values it represents, the values that allow us all to live together in peace."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, it has already been said that the two speeches that we have heard this morning differ somewhat in the approaches they reflect. Mr Frattini spoke about attacking the political and social structures of terrorism. He spoke about dialogue between cultures and religions and about the promotion of fundamental rights and freedoms, not just as a goal but as a strategy to combat terror. Mr Clarke's words reflect a more practical approach: he outlines concrete and practical measures to strengthen the police and justice systems. Both are necessary and both are equally valuable. Terrorists have struck in New York, Madrid, London, Turkey and Amsterdam. When I was in Morocco just after the terrorist strikes in Casablanca, the streets were dominated by enormous billboards with the text do not touch my country, do not touch my neighbours, do not touch my fellow citizens. This is also the response that we, as Europeans, need to give: 'do not touch Europe'. It does not matter who you are or what excuse you think you have found for your perverse and nihilistic, violent ideology. If you hurt our fellow citizens, we will find you and you will be punished. Mr Clarke is right, the lack of faith in the European Union structure reflects a lack of trust in its ability to act. In order to be effective, however, we need so much more than a strong police force. We need a fundamental understanding of the problem we face. We need a joint insight into the networks that recruit young men and women in our inner cities and in our prisons. We need a common stance on democracy and rights and a common strategy on their promotion in Europe and beyond. We need to abandon the simplistic idea that promoting security automatically means limiting fundamental freedoms. We also need to forget the simplistic notion that limiting privacy automatically promotes security. In order to convince European citizens of the value of our measures, we need to take the measures that we can prove are necessary. The case for further data retention has not been sufficiently proven; the case for human intelligence and for understanding the problem has. We need a dialogue on the place of Islam in society and about the future of multiculturalism – we need Frattini's approach. However, we also need the down-to-earth approach that I read between the lines in Mr Clarke's words. 'Do not touch my country' – it does not matter who we are, what our religion is or where we are from: if you hurt our fellow citizens, you hurt us. Do not touch Europe or the values it represents, the values that allow us all to live together in peace."@cs1
"Hr. formand, det er allerede nævnt, at de to taler, som vi hørte i morges, afviger i nogen grad fra hinanden, hvad angår opfattelsen af de foranstaltninger, der skal træffes. Hr. Frattini talte om at angribe de politiske og sociale strukturer af terrorisme. Han talte om en dialog mellem kulturer og trosretninger og fremme af grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, ikke blot som et mål, men som en strategi til bekæmpelse af terrorisme. Hr. Clarkes tale afspejler en mere praktisk indfaldsvinkel til situationen. Han foreslår mere konkrete og praktiske foranstaltninger til styrkelse af politi og retssystem. Begge opfattelser er relevante og lige nødvendige. Terrorister har slået til i New York, Madrid, London, Tyrkiet og Amsterdam. Da jeg var i Marokko lige efter terrorangrebene i Casablanca, var gaderne domineret af enorme skilte med teksten rør ikke mit land, rør ikke mine naboer, rør ikke mine medborgere. Vi er som europæere også nødt til at sige: Rør ikke Europa. Det er ligegyldigt, hvem man er, eller hvilken undskyldning man mener at have fundet for sin perverse, nihilistiske og voldelige ideologi. Hvis man skader sine medborgere, vil man blive straffet. Hr. Clarke har ret, den manglende tro på EU's struktur afspejler en manglende tro på EU's evne til at handle. For at kunne træffe effektive foranstaltninger har vi brug for langt mere end en stærk politistyrke. Vi har brug for en grundlæggende forståelse af de problemer, vi står over for. Vi skal have indblik i de netværk, der rekrutterer unge mænd og kvinder i vores indre byer og fængsler. Vi skal have en fælles indstilling til demokrati og rettigheder og en fælles strategi til fremme heraf inden for og uden for Europa. Vi skal opgive den naive idé om, at bedre sikkerhed automatisk betyder begrænsede grundlæggende frihedsrettigheder. Vi skal endvidere opgive den naive idé om, at begrænsning af privatlivets fred automatisk betyder bedre sikkerhed. For at overbevise Europas borgere om værdien af de foranstaltninger, som vi træffer, skal vi kunne bevise, at de er nødvendige. Der er ikke fremlagt tilstrækkelige beviser for fordelene ved opbevaring af data, men det er der til gengæld i forbindelse med efterretning og forståelse af problemet. Vi ønsker en dialog om betydningen af islam i samfundet og om fremtiden for multikulturelle samfund - vi skal følge hr. Frattinis fremgangsmåde. Vi har dog også brug for den fornuftsbaserede fremgangsmåde, som jeg læser mellem linjerne i hr. Clarkes indlæg. Rør ikke mit land - det gør ingen forskel, hvem vi er, hvilken trosretning vi følger, eller hvor vi kommer fra. Hvis man skader vores medborgere, skader man os. Rør ikke Europa eller de værdier, som EU repræsenterer - de værdier, som giver os alle mulighed for at leve sammen i fred."@da2
"Herr Präsident! Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass in den beiden Erklärungen, die wir heute Vormittag gehört haben, unterschiedliche Konzepte zum Tragen kamen. Herr Frattini sprach davon, die politischen und sozialen Strukturen des Terrorismus zu zerstören. Er erwähnte den Dialog zwischen den Kulturen und Religionen und die Förderung der Grundrechte und Grundfreiheiten, und zwar nicht nur als Ziel, sondern auch als Strategie zur Bekämpfung des Terrors. In den Worten von Herrn Clarke spiegelte sich ein eher praxisorientierter Ansatz wider: Er erläutert konkrete und praktische Maßnahmen zur Stärkung des Polizei- und Justizapparates. Beide Konzepte sind notwendig und gleichermaßen wichtig. Terroristische Anschläge wurden in New York, Madrid, London, der Türkei und Amsterdam verübt. Als ich kurz nach den Terroranschlägen in Casablanca durch Marokko reiste, prägten riesige Plakate das Straßenbild, auf denen zu lesen stand „Ne touche pas mon pays“, was soviel bedeutet wie „Lass mein Land in Ruhe, lass meine Nachbarn in Ruhe, lass meine Mitbürger in Ruhe“. Das ist auch die Antwort, die wir Europäer geben müssen: Lass Europa in Ruhe. Es spielt keine Rolle, wer du bist oder welche Entschuldigung du deiner Meinung nach für deine perverse, nihilistische und gewalttätige Ideologie hast. Wenn du unsere Mitbürger verletzt, dann werden wir dich finden und bestrafen. Herr Clarke hat schon Recht, das fehlende Vertrauen in die Strukturen der Europäischen Union spiegelt das fehlende Vertrauen in ihre Handlungsfähigkeit wider. Um hier wirksam tätig zu werden, brauchen wir jedoch weit mehr als starke Polizeikräfte. Wir müssen das Problem, mit dem wir uns konfrontiert sehen, zunächst einmal gründlich analysieren. Außerdem müssen wir einen umfassenden Einblick in die Netzwerke gewinnen, die in unseren Innenstädten und Gefängnissen junge Frauen und Männer anwerben. Überdies benötigen wir einen gemeinsamen Standpunkt zur Demokratie und zu den Rechten und eine gemeinsame Strategie für deren Förderung innerhalb und außerhalb Europas. Wir müssen uns von der simplen Vorstellung verabschieden, dass durch die Förderung der Sicherheit automatisch die Grundfreiheiten eingeschränkt werden. Des Weiteren müssen wir die vereinfachende Vorstellung aufgeben, dass die Einschränkung der Privatsphäre automatisch mit einer Erhöhung der Sicherheit einhergeht. Um die europäischen Bürger von der Bedeutung unserer Maßnahmen zu überzeugen, müssen wir beweisen, dass diese Maßnahmen auch notwendig sind. Bisher wurde für den Ausbau der Datenspeicherung keine ausreichende Begründung geliefert, für den Einsatz von Spionen und die Schärfung des Problemverständnisses hingegen schon. Wir brauchen einen Dialog über den Stellenwert des Islam in der Gesellschaft und über die Zukunft des Multikulturalismus. Mit anderen Worten: Wir brauchen das Konzept von Herrn Frattini. Andererseits benötigen wir aber auch die praktische Herangehensweise, die aus dem Redebeitrag von Herrn Clarke herauszuhören war. „Lass mein Land in Ruhe“ – Es kommt nicht darauf an, wer wir sind, welcher Religion wir anhängen oder woher wir stammen: Wenn du unsere Mitbürger verletzt, verletzt du uns. Greif nicht Europa oder die Werte an, für die es steht und die uns allen ein friedliches Zusammenleben ermöglichen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, έχει ήδη λεχθεί ότι οι δυο ομιλίες που ακούσαμε σήμερα το πρωί διαφέρουν κάπως στις προσεγγίσεις που εκφράζουν. Ο κ. Frattini μίλησε για επίθεση στις πολιτικές και κοινωνικές δομές της τρομοκρατίας. Μίλησε για διάλογο μεταξύ πολιτισμών και θρησκειών και για προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όχι μόνο ως στόχο αλλά και ως στρατηγική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τα λόγια του κ. Clarke αντικατοπτρίζουν μια πιο πρακτική προσέγγιση: παρουσιάζει ξεκάθαρα και πρακτικά μέτρα για να ενδυναμωθούν τα συστήματα αστυνόμευσης και δικαιοσύνης. Και τα δύο είναι απαραίτητα και είναι εξίσου πολύτιμα. Οι τρομοκράτες έχουν χτυπήσει στη Νέα Υόρκη, τη Μαδρίτη, το Λονδίνο, την Τουρκία και το Άμστερνταμ. Όταν ήμουν στο Μαρόκο, λίγο μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Καζαμπλάνκα, οι δρόμοι είχαν κατακλυστεί από τεράστια πανό με το σύνθημα μην αγγίζετε τη χώρα μου, μην αγγίζετε τους γείτονές μου, μην αγγίζετε τους συμπολίτες μου. Αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουμε και εμείς, ως Ευρωπαίοι: «Μην αγγίζετε την Ευρώπη». Δεν έχει σημασία ποιος είσαι ή ποια δικαιολογία έχεις βρει για τη διεστραμμένη και μηδενιστική, βίαια ιδεολογία σου. Εάν πληγώσεις τους συμπολίτες μας, θα σε βρούμε και θα τιμωρηθείς. Ο κ. Clarke έχει δίκιο, η έλλειψη πίστης στη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατοπτρίζει μια έλλειψη εμπιστοσύνης στην ικανότητά της να δράσει. Προκειμένου, ωστόσο, να είμαστε αποτελεσματικοί, χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα από μια ισχυρή αστυνομική δύναμη. Χρειαζόμαστε μια θεμελιώδη κατανόηση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Χρειαζόμαστε μια κοινή ματιά στα δίκτυα που στρατολογούν νέους και νέες στις πόλεις μας και στις φυλακές μας. Χρειαζόμαστε μια κοινή στάση απέναντι στη δημοκρατία και στα δικαιώματα και μια κοινή στρατηγική στην προώθησή τους στην Ευρώπη και πέρα από αυτή. Πρέπει να εγκαταλείψουμε την απλουστευμένη ιδέα ότι η προώθηση της ενίσχυσης της ασφάλειας αυτομάτως περιορίζει τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Πρέπει, επίσης, να ξεχάσουμε την απλουστευμένη αντίληψη ότι ο περιορισμός της ιδιωτικής ζωής προάγει την ασφάλεια. Προκειμένου να πείσουμε τους ευρωπαίους πολίτες για την αξία των μέτρων μας, πρέπει να λάβουμε μέτρα που να μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι αναγκαία. Η υπόθεση για επιπλέον διατήρηση δεδομένων δεν έχει αποδειχθεί επαρκώς, η υπόθεση για πληροφορίες από ανθρώπινο υλικό και για κατανόηση του προβλήματος έχει αποδειχθεί. Χρειαζόμαστε διάλογο για τη θέση του Ισλάμ στην κοινωνία και για το μέλλον του πολυπολιτισμού – χρειαζόμαστε την προσέγγιση Frattini. Ωστόσο, χρειαζόμαστε, επίσης, τη ρεαλιστική προσέγγιση που διέκρινα στα λεγόμενα του κ. Clarke. «Μην αγγίζετε τη χώρα μου» δεν έχει σημασία ποιοι είμαστε, ποια είναι η θρησκεία μας ή από που καταγόμαστε: εάν πληγώσεις τους συμπολίτες μας, πληγώνεις εμάς. Μην αγγίζεις την Ευρώπη ή τις αξίες που αντιπροσωπεύει, τις αξίες που μας επιτρέπουν να ζούμε μαζί ειρηνικά."@el10
"Señor Presidente, ya se ha dicho que los dos discursos que hemos escuchado esta mañana difieren ligeramente en los planteamientos que reflejan. El señor Frattini ha hablado de atacar las estructuras políticas y sociales del terrorismo. Ha hablado de diálogo entre culturas y religiones y de la promoción de los derechos y libertades fundamentales, no solo como un objetivo, sino como una estrategia para combatir el terror. Las palabras del señor Clarke reflejan un planteamiento más práctico: subraya medidas concretas y prácticas para reforzar el sistema policial y judicial. Ambos son necesarios y ambos son igualmente importantes. Los terroristas han atentado en Nueva York, Madrid, Londres, Turquía y Amsterdam. Cuando estuve en Marruecos, justo después de los atentados terroristas de Casablanca, las calles estaban inundadas de enormes carteles con el texto no toques a mi país, no toques a mis vecinos, no toques a mis conciudadanos. Esta es también la respuesta que nosotros, como europeos, debemos dar: «no toques a Europa». No importa quién seas o qué excusa piensas que has encontrado para tu ideología perversa, nihilista y violenta. Si haces daño a nuestros conciudadanos, te encontraremos y serás castigado. El señor Clarke tiene razón: la falta de fe en la estructura de la Unión Europea refleja una falta de confianza en su capacidad para actuar. No obstante, para ser efectivos necesitamos mucho más que una potente fuerza policial. Necesitamos una comprensión fundamental del problema a que nos enfrentamos. Necesitamos una percepción conjunta de las redes que reclutan a jóvenes en el centro de nuestras ciudades y en nuestras prisiones. Necesitamos una posición común sobre la democracia y los derechos, y una estrategia común con respecto a su promoción en Europa y más allá. Necesitamos abandonar la idea simplista de que promover la seguridad significa automáticamente limitar las libertades fundamentales. También necesitamos olvidar la noción simplista de que limitar la privacidad promueve automáticamente la seguridad. Para convencer a los ciudadanos europeos del valor de nuestras medidas, debemos tomar las medidas de las que podamos demostrar que son necesarias. La necesidad de ampliar la conservación de datos no está suficientemente probada; la de la inteligencia humana y de la comprensión del problema sí lo ha sido. Necesitamos un diálogo sobre el lugar del islam en la sociedad y sobre el futuro del multiculturalismo; necesitamos el planteamiento del señor Frattini. No obstante, también necesitamos el planteamiento realista que he leído entre líneas en las palabras del señor Clarke. «No toques a mi país» –no importa quiénes seamos, cuál sea nuestra religión o de dónde procedamos: si haces daño a nuestros conciudadanos, nos haces daño a nosotros. No toques a Europa ni a valores a los que representa, los valores que nos permiten a todos vivir juntos en paz."@es20
"Mr President, it has already been said that the two speeches that we have heard this morning differ somewhat in the approaches they reflect. Mr Frattini spoke about attacking the political and social structures of terrorism. He spoke about dialogue between cultures and religions and about the promotion of fundamental rights and freedoms, not just as a goal but as a strategy to combat terror. Mr Clarke's words reflect a more practical approach: he outlines concrete and practical measures to strengthen the police and justice systems. Both are necessary and both are equally valuable. Terrorists have struck in New York, Madrid, London, Turkey and Amsterdam. When I was in Morocco just after the terrorist strikes in Casablanca, the streets were dominated by enormous billboards with the text do not touch my country, do not touch my neighbours, do not touch my fellow citizens. This is also the response that we, as Europeans, need to give: 'do not touch Europe'. It does not matter who you are or what excuse you think you have found for your perverse and nihilistic, violent ideology. If you hurt our fellow citizens, we will find you and you will be punished. Mr Clarke is right, the lack of faith in the European Union structure reflects a lack of trust in its ability to act. In order to be effective, however, we need so much more than a strong police force. We need a fundamental understanding of the problem we face. We need a joint insight into the networks that recruit young men and women in our inner cities and in our prisons. We need a common stance on democracy and rights and a common strategy on their promotion in Europe and beyond. We need to abandon the simplistic idea that promoting security automatically means limiting fundamental freedoms. We also need to forget the simplistic notion that limiting privacy automatically promotes security. In order to convince European citizens of the value of our measures, we need to take the measures that we can prove are necessary. The case for further data retention has not been sufficiently proven; the case for human intelligence and for understanding the problem has. We need a dialogue on the place of Islam in society and about the future of multiculturalism – we need Frattini's approach. However, we also need the down-to-earth approach that I read between the lines in Mr Clarke's words. 'Do not touch my country' – it does not matter who we are, what our religion is or where we are from: if you hurt our fellow citizens, you hurt us. Do not touch Europe or the values it represents, the values that allow us all to live together in peace."@et5
"Arvoisa puhemies, aiemmin on jo todettu, että tänä aamuna kuulemamme kaksi puhetta eroavat jotakuinkin toisistaan niissä kuvattujen lähestymistapojen osalta. Komission jäsen Frattini puhui terrorismin poliittisten ja sosiaalisten rakenteiden horjuttamisesta. Hän puhui kulttuurien ja uskontojen välisestä vuoropuhelusta sekä perusoikeuksien ja -vapauksien edistämisestä paitsi terrorismin vastaisen toiminnan tavoitteena myös sen strategiana. Neuvoston puheenjohtajan puheesta ilmeni käytännönläheisempi lähestymistapa: hän luetteli konkreettisia käytännön toimia, joilla lujitetaan lainvalvonta- ja oikeusjärjestelmää. Molemmat ovat tarpeellisia ja yhtä arvokkaita lähestymistapoja. Terroristit ovat iskeneet New Yorkissa, Madridissa, Lontoossa, Turkissa ja Amsterdamissa. Vieraillessani Marokossa juuri Casablancassa tapahtuneiden terrori-iskujen jälkeen kaduilla näkyi joukoittain valtavia julisteita, joissa luki "ne touche pas mon pays" näpit irti kotimaastani, naapureistani ja maanmiehistäni. Näin meidän eurooppalaistenkin on vastattava: "näpit irti Euroopasta". Ei ole merkitystä, kuka olet tai mihin tekosyyhyn vetoat seuratessasi perverssiä, nihilististä ja väkivaltaista ideologiaasi. Jos vahingoitat maanmiehiämme, etsimme sinut käsiimme ja rankaisemme sinua. Neuvoston puheenjohtaja on oikeassa: kun kansalaiset eivät luota Euroopan unionin rakenteisiin, he eivät myöskään luota sen kykyyn toimia. Tarvitsemme kuitenkin paljon enemmän kuin vahvat poliisivoimat, jotta olisimme tehokkaita. Meidän on ymmärrettävä perusteellisesti nyt edessämme oleva ongelma. Tarvitsemme yhteisen käsityksen niistä verkostoista, jotka värväävät lähiöidemme ja vankiloidemme nuoria miehiä ja naisia. Tarvitsemme yhteisen demokratiaa ja oikeuksia koskevan kannan sekä yhteisen strategian niiden edistämisestä Euroopassa ja muualla. On hylättävä se yksisilmäinen käsitys, jonka mukaan turvallisuuden lisääminen tarkoittaa automaattisesti perusvapauksien rajoittamista. On myös unohdettava se yksinkertaistettu käsitys, että yksityisyyden rajoittaminen lisää automaattisesti turvallisuutta. Meidän on toteutettava ne toimet, joiden voimme osoittaa olevan tarpeellisia, jotta saamme Euroopan kansalaiset vakuuttuneiksi toimiemme tärkeydestä. Tietojen pitkäaikaiselle säilytykselle ei ole annettu riittäviä perusteluja toisin kuin perinteiselle vakoilutoiminnalle ja ongelman ymmärtämiselle. Tarvitsemme vuoropuhelua, jossa käsitellään islamin asemaa yhteiskunnassa ja monikulttuurista tulevaisuutta, eli tarvitsemme komission jäsenen Frattinin lähestymistapaa. Tarpeen on kuitenkin myös se käytännönläheinen lähestymistapa, joka on luettavissa neuvoston puheenjohtajan puheen rivien välistä. "Näpit irti kotimaastani" – ei ole väliä, keitä olemme, mitä uskontoa tunnustamme tai mistä olemme kotoisin; jos vahingoitat maanmiehiämme, vahingoitat meitä. Näpit irti Euroopasta ja sen edustamista arvoista, joiden ansiosta voimme kaikki elää rauhanomaisesti yhdessä."@fi7
"Monsieur le Président, il a déjà été dit que les deux interventions que nous avons entendues ce matin différaient quelque peu dans leurs approches. M. Frattini a parlé d’attaquer les structures politiques et sociales du terrorisme. Il a parlé du dialogue entre les cultures et les religions et de la promotion des droits et des libertés fondamentales, non seulement en tant qu’objectif mais comme stratégie pour combattre la terreur. Les paroles de M. Clarke reflètent une approche plus pragmatique: il présente des mesures concrètes et pratiques destinées à renforcer les systèmes policier et judiciaire. Ces deux approches sont nécessaires et tout aussi précieuses l’une que l’autre. Les terroristes ont frappé New York, Madrid, Londres, la Turquie et Amsterdam. Quand je me suis rendue au Maroc juste après les frappes terroristes de Casablanca, le rues étaient couvertes d’énormes panneaux disant «Ne touche pas mon pays», ne touche pas à mes voisins, ne touche pas à mes concitoyens. C’est également la réponse qu’en tant qu’Européens, nous devons donner: «ne touche pas à l’Europe». Peu importe qui tu es ou quelles excuses tu penses avoir trouvé pour ton idéologie perverse, nihiliste et violente. Si tu blesses nos concitoyens, nous te trouverons et tu seras puni. M. Clarke a raison, le manque de foi dans la structure de l’Union européenne est le reflet d’un manque de confiance dans sa capacité d’action. Pourtant, pour être efficaces, nous avons besoin de bien plus qu’un corps de police fort. Nous devons comprendre fondamentalement le problème auquel nous sommes confrontés. Il nous faut un aperçu commun à l’intérieur des réseaux qui recrutent de jeunes hommes et femmes dans nos banlieues et dans nos prisons. Nous avons besoin d’une position commune sur la démocratie et les droits et d’une stratégie commune relative à leur promotion en Europe et au-delà. Nous devons abandonner l’idée simpliste que la promotion de la sécurité entraîne automatiquement une limitation des libertés fondamentales. Nous devons également jeter aux oubliettes la notion simpliste suivant laquelle limiter la vie privée promeut automatiquement la sécurité. Pour convaincre les citoyens européens de l’utilité de nos mesures, nous devons prendre des mesures dont nous pouvons prouver qu’elles sont nécessaires. L’argument visant à renforcer la rétention des données n’a pas été suffisamment étayé. L’argument du facteur humain des services de renseignements et de la compréhension du problème l’a, quant à lui, bien été. Nous avons besoin d’un dialogue sur la place de l’Islam dans la société et sur l’avenir du multiculturalisme - nous avons besoin de l’approche de M. Frattini. Il nous faut toutefois aussi une approche réaliste que je lis entre les lignes des propos de M. Clarke. «Ne touche pas mon pays» - peu importe qui nous sommes, quelle est notre religion ou d’où nous venons: si vous blessez nos concitoyens, vous nous blessez. Ne touchez pas à l’Europe ou aux valeurs qu’elle représente, des valeurs qui nous permettent de vivre ensemble en paix."@fr8
"Mr President, it has already been said that the two speeches that we have heard this morning differ somewhat in the approaches they reflect. Mr Frattini spoke about attacking the political and social structures of terrorism. He spoke about dialogue between cultures and religions and about the promotion of fundamental rights and freedoms, not just as a goal but as a strategy to combat terror. Mr Clarke's words reflect a more practical approach: he outlines concrete and practical measures to strengthen the police and justice systems. Both are necessary and both are equally valuable. Terrorists have struck in New York, Madrid, London, Turkey and Amsterdam. When I was in Morocco just after the terrorist strikes in Casablanca, the streets were dominated by enormous billboards with the text do not touch my country, do not touch my neighbours, do not touch my fellow citizens. This is also the response that we, as Europeans, need to give: 'do not touch Europe'. It does not matter who you are or what excuse you think you have found for your perverse and nihilistic, violent ideology. If you hurt our fellow citizens, we will find you and you will be punished. Mr Clarke is right, the lack of faith in the European Union structure reflects a lack of trust in its ability to act. In order to be effective, however, we need so much more than a strong police force. We need a fundamental understanding of the problem we face. We need a joint insight into the networks that recruit young men and women in our inner cities and in our prisons. We need a common stance on democracy and rights and a common strategy on their promotion in Europe and beyond. We need to abandon the simplistic idea that promoting security automatically means limiting fundamental freedoms. We also need to forget the simplistic notion that limiting privacy automatically promotes security. In order to convince European citizens of the value of our measures, we need to take the measures that we can prove are necessary. The case for further data retention has not been sufficiently proven; the case for human intelligence and for understanding the problem has. We need a dialogue on the place of Islam in society and about the future of multiculturalism – we need Frattini's approach. However, we also need the down-to-earth approach that I read between the lines in Mr Clarke's words. 'Do not touch my country' – it does not matter who we are, what our religion is or where we are from: if you hurt our fellow citizens, you hurt us. Do not touch Europe or the values it represents, the values that allow us all to live together in peace."@hu11
"Signor Presidente, è già stato affermato che le due dichiarazioni che abbiamo sentito stamattina si differenziano per le impostazioni seguite. Il Commissario Frattini parla di attaccare le strutture politiche e sociali del terrorismo, parla di dialogo tra culture e religioni e di promozione dei diritti e delle libertà fondamentali non solo come obiettivo, ma come strategia per combattere il terrorismo. Le parole del Ministro Clarke riflettono un approccio più pragmatico: descrive misure concrete e pratiche volte a rafforzare le forze di polizia e i sistemi giudiziari. Sono entrambe necessarie e sono entrambe valide. I terroristi hanno colpito New York, Madrid, Londra, la Turchia e Amsterdam. Ero in Marocco subito dopo gli attentati di Casablanca e le strade erano piene di cartelloni enormi su cui si leggeva “ ”, non toccate il mio paese, non toccate i miei vicini, non toccate i miei concittadini. Questa è anche la risposta che dobbiamo dare noi, come europei: non toccate l’Europa. Non importa chi sei o quali scuse pensi di aver trovato per la tua ideologia violenta, perversa e nichilista. Se colpisci i nostri concittadini, ti scoveremo e ti puniremo. Il Ministro Clarke ha ragione: la mancanza di fiducia nella struttura dell’Unione europea riflette una mancanza di fiducia nella sua capacità di agire. Per essere efficaci, tuttavia, abbiamo bisogno di molto di più di una forza di polizia energica. Abbiamo bisogno di comprendere a fondo il problema che dobbiamo affrontare. Abbiamo bisogno di un’analisi comune delle reti che reclutano giovani uomini e donne nelle nostre città e nelle nostre carceri. Abbiamo bisogno di una posizione comune sulla democrazia e sui diritti e di una strategia comune sulla loro promozione in Europa e al di là di essa. Dobbiamo abbandonare l’idea semplicistica che promuovere la sicurezza equivalga automaticamente a limitare le libertà fondamentali. Dobbiamo anche dimenticare l’idea semplicistica che limitando la vita privata si promuova automaticamente la sicurezza. Per convincere i cittadini europei della validità della nostra azione, dobbiamo adottare misure delle quali si possa dimostrare la necessità. La necessità di ampliare la conservazione dei dati non è stata sufficientemente dimostrata; la necessità di umana e di comprendere il problema sì. Dobbiamo svolgere un dialogo sul ruolo dell’ nella società e sul futuro del multiculturalismo: abbiamo bisogno della strategia del Commissario Frattini. Tuttavia, abbiamo bisogno anche dell’approccio concreto che ho letto tra le righe dell’intervento del Ministro Clarke. Non toccate il mio paese: non importa chi sei, quale sia la tua religione o da dove provieni. Se colpisci i nostri concittadini, colpisci noi. Non toccate l’Europa o i valori che essa rappresenta, i valori che permettono a tutti noi di vivere insieme in pace."@it12
"Mr President, it has already been said that the two speeches that we have heard this morning differ somewhat in the approaches they reflect. Mr Frattini spoke about attacking the political and social structures of terrorism. He spoke about dialogue between cultures and religions and about the promotion of fundamental rights and freedoms, not just as a goal but as a strategy to combat terror. Mr Clarke's words reflect a more practical approach: he outlines concrete and practical measures to strengthen the police and justice systems. Both are necessary and both are equally valuable. Terrorists have struck in New York, Madrid, London, Turkey and Amsterdam. When I was in Morocco just after the terrorist strikes in Casablanca, the streets were dominated by enormous billboards with the text do not touch my country, do not touch my neighbours, do not touch my fellow citizens. This is also the response that we, as Europeans, need to give: 'do not touch Europe'. It does not matter who you are or what excuse you think you have found for your perverse and nihilistic, violent ideology. If you hurt our fellow citizens, we will find you and you will be punished. Mr Clarke is right, the lack of faith in the European Union structure reflects a lack of trust in its ability to act. In order to be effective, however, we need so much more than a strong police force. We need a fundamental understanding of the problem we face. We need a joint insight into the networks that recruit young men and women in our inner cities and in our prisons. We need a common stance on democracy and rights and a common strategy on their promotion in Europe and beyond. We need to abandon the simplistic idea that promoting security automatically means limiting fundamental freedoms. We also need to forget the simplistic notion that limiting privacy automatically promotes security. In order to convince European citizens of the value of our measures, we need to take the measures that we can prove are necessary. The case for further data retention has not been sufficiently proven; the case for human intelligence and for understanding the problem has. We need a dialogue on the place of Islam in society and about the future of multiculturalism – we need Frattini's approach. However, we also need the down-to-earth approach that I read between the lines in Mr Clarke's words. 'Do not touch my country' – it does not matter who we are, what our religion is or where we are from: if you hurt our fellow citizens, you hurt us. Do not touch Europe or the values it represents, the values that allow us all to live together in peace."@lt14
"Mr President, it has already been said that the two speeches that we have heard this morning differ somewhat in the approaches they reflect. Mr Frattini spoke about attacking the political and social structures of terrorism. He spoke about dialogue between cultures and religions and about the promotion of fundamental rights and freedoms, not just as a goal but as a strategy to combat terror. Mr Clarke's words reflect a more practical approach: he outlines concrete and practical measures to strengthen the police and justice systems. Both are necessary and both are equally valuable. Terrorists have struck in New York, Madrid, London, Turkey and Amsterdam. When I was in Morocco just after the terrorist strikes in Casablanca, the streets were dominated by enormous billboards with the text do not touch my country, do not touch my neighbours, do not touch my fellow citizens. This is also the response that we, as Europeans, need to give: 'do not touch Europe'. It does not matter who you are or what excuse you think you have found for your perverse and nihilistic, violent ideology. If you hurt our fellow citizens, we will find you and you will be punished. Mr Clarke is right, the lack of faith in the European Union structure reflects a lack of trust in its ability to act. In order to be effective, however, we need so much more than a strong police force. We need a fundamental understanding of the problem we face. We need a joint insight into the networks that recruit young men and women in our inner cities and in our prisons. We need a common stance on democracy and rights and a common strategy on their promotion in Europe and beyond. We need to abandon the simplistic idea that promoting security automatically means limiting fundamental freedoms. We also need to forget the simplistic notion that limiting privacy automatically promotes security. In order to convince European citizens of the value of our measures, we need to take the measures that we can prove are necessary. The case for further data retention has not been sufficiently proven; the case for human intelligence and for understanding the problem has. We need a dialogue on the place of Islam in society and about the future of multiculturalism – we need Frattini's approach. However, we also need the down-to-earth approach that I read between the lines in Mr Clarke's words. 'Do not touch my country' – it does not matter who we are, what our religion is or where we are from: if you hurt our fellow citizens, you hurt us. Do not touch Europe or the values it represents, the values that allow us all to live together in peace."@lv13
"Mr President, it has already been said that the two speeches that we have heard this morning differ somewhat in the approaches they reflect. Mr Frattini spoke about attacking the political and social structures of terrorism. He spoke about dialogue between cultures and religions and about the promotion of fundamental rights and freedoms, not just as a goal but as a strategy to combat terror. Mr Clarke's words reflect a more practical approach: he outlines concrete and practical measures to strengthen the police and justice systems. Both are necessary and both are equally valuable. Terrorists have struck in New York, Madrid, London, Turkey and Amsterdam. When I was in Morocco just after the terrorist strikes in Casablanca, the streets were dominated by enormous billboards with the text do not touch my country, do not touch my neighbours, do not touch my fellow citizens. This is also the response that we, as Europeans, need to give: 'do not touch Europe'. It does not matter who you are or what excuse you think you have found for your perverse and nihilistic, violent ideology. If you hurt our fellow citizens, we will find you and you will be punished. Mr Clarke is right, the lack of faith in the European Union structure reflects a lack of trust in its ability to act. In order to be effective, however, we need so much more than a strong police force. We need a fundamental understanding of the problem we face. We need a joint insight into the networks that recruit young men and women in our inner cities and in our prisons. We need a common stance on democracy and rights and a common strategy on their promotion in Europe and beyond. We need to abandon the simplistic idea that promoting security automatically means limiting fundamental freedoms. We also need to forget the simplistic notion that limiting privacy automatically promotes security. In order to convince European citizens of the value of our measures, we need to take the measures that we can prove are necessary. The case for further data retention has not been sufficiently proven; the case for human intelligence and for understanding the problem has. We need a dialogue on the place of Islam in society and about the future of multiculturalism – we need Frattini's approach. However, we also need the down-to-earth approach that I read between the lines in Mr Clarke's words. 'Do not touch my country' – it does not matter who we are, what our religion is or where we are from: if you hurt our fellow citizens, you hurt us. Do not touch Europe or the values it represents, the values that allow us all to live together in peace."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, er is al gezegd dat in de twee speeches die we vanmorgen hebben gehoord, enigszins verschillende benaderingen tot uiting komen. De heer Frattini heeft gesproken over het aanpakken van de politieke en sociale structuren van het terrorisme. Hij sprak over een dialoog tussen culturen en religies en over de bevordering van de grondrechten en -vrijheden, niet alleen als doel maar ook als strategie voor terreurbestrijding. In de woorden van de heer Clarke wordt een praktischer benadering beschreven. Hij geeft een samenvatting van een aantal concrete en praktische maatregelen waardoor politie en justitie krachtiger kunnen optreden. Beide benaderingen zijn noodzakelijk en even waardevol. De terroristen hebben toegeslagen in New York, Madrid, Londen, Turkije en Amsterdam. Toen ik in Marokko was, vlak na de terroristische aanslagen in Casablanca, waren er overal op straat enorme aanplakbiljetten waarop te lezen was kom niet aan mijn land, kom niet aan mijn buren, kom niet aan mijn medeburgers. Dit is de reactie die wij als Europeanen moeten geven: “kom niet aan Europa”. Het doet er niet toe wie je bent, of welk excuus je hebt bedacht voor je verwerpelijke en nihilistische, gewelddadige ideologie. Indien je onze medeburgers geweld aandoet, zullen we je vinden en zullen we je straffen. De heer Clarke heeft gelijk: het gebrek aan geloof in de structuur van de Europese Unie is een afspiegeling van het gebrek aan vertrouwen in de mogelijkheden die de EU heeft om actie te ondernemen. Indien we effectief wat willen bereiken, hebben we veel meer nodig dat een sterke politiemacht. We moeten het probleem dat we hebben, volledig zien te doorgronden. We hebben gezamenlijk inzicht verwerven in de netwerken van de mensen die in onze binnensteden en onze gevangenissen jonge mannen en vrouwen ronselen. We moeten een gemeenschappelijk standpunt hebben over democratie en rechten en een gemeenschappelijke strategie. We moeten van het simplistische idee af dat meer beveiliging automatisch een beperking van de grondvrijheden betekent. De beperking van de privacy resulteert ook niet automatisch in meer beveiliging. Indien we de Europese burgers ervan willen overtuigen dat de maatregelen die wij nemen waardevol zijn, moeten we enkel maatregelen nemen waarvan wij de noodzakelijkheid kunnen aantonen. De noodzaak van meer dataretentie is nog niet voldoende bewezen, maar de noodzaak van meer mensen bij het inlichtingenwerk en van een beter begrip van het probleem wel. Er is behoefte aan een dialoog over de plaats die de islam in onze samenleving inneemt en over de toekomst van het multiculturalisme. Daar hebben wij de benadering van Frattini nodig. We hebben echter ook behoefte aan de nuchtere benadering die ik tussen de regels van de heer Clarke door lees. “Kom niet aan mijn land” - het doet er niet wie wij zijn, welk geloof wij aanhangen of waar we vandaan komen: als je aan onze medeburgers komt, dan kom je aan ons. Kom niet aan Europa of de waarden die Europa vertegenwoordigt; dankzij die waarden kunnen wij allen in vrede samenleven."@nl3
"Mr President, it has already been said that the two speeches that we have heard this morning differ somewhat in the approaches they reflect. Mr Frattini spoke about attacking the political and social structures of terrorism. He spoke about dialogue between cultures and religions and about the promotion of fundamental rights and freedoms, not just as a goal but as a strategy to combat terror. Mr Clarke's words reflect a more practical approach: he outlines concrete and practical measures to strengthen the police and justice systems. Both are necessary and both are equally valuable. Terrorists have struck in New York, Madrid, London, Turkey and Amsterdam. When I was in Morocco just after the terrorist strikes in Casablanca, the streets were dominated by enormous billboards with the text do not touch my country, do not touch my neighbours, do not touch my fellow citizens. This is also the response that we, as Europeans, need to give: 'do not touch Europe'. It does not matter who you are or what excuse you think you have found for your perverse and nihilistic, violent ideology. If you hurt our fellow citizens, we will find you and you will be punished. Mr Clarke is right, the lack of faith in the European Union structure reflects a lack of trust in its ability to act. In order to be effective, however, we need so much more than a strong police force. We need a fundamental understanding of the problem we face. We need a joint insight into the networks that recruit young men and women in our inner cities and in our prisons. We need a common stance on democracy and rights and a common strategy on their promotion in Europe and beyond. We need to abandon the simplistic idea that promoting security automatically means limiting fundamental freedoms. We also need to forget the simplistic notion that limiting privacy automatically promotes security. In order to convince European citizens of the value of our measures, we need to take the measures that we can prove are necessary. The case for further data retention has not been sufficiently proven; the case for human intelligence and for understanding the problem has. We need a dialogue on the place of Islam in society and about the future of multiculturalism – we need Frattini's approach. However, we also need the down-to-earth approach that I read between the lines in Mr Clarke's words. 'Do not touch my country' – it does not matter who we are, what our religion is or where we are from: if you hurt our fellow citizens, you hurt us. Do not touch Europe or the values it represents, the values that allow us all to live together in peace."@pl16
"Senhor Presidente, já foi dito que as duas intervenções que escutámos esta manhã são algo divergentes entre si nas abordagens que reflectem. O senhor Comissário Frattini falou em atacar as estruturas políticas e sociais do terrorismo. Referiu-se ao diálogo entre culturas e religiões e à promoção dos direitos e liberdades fundamentais não apenas como um objectivo, mas como uma estratégia de combate ao terror. As palavras do senhor Clarke reflectem uma abordagem mais pragmática: ele aponta medidas práticas e concretas para reforçar os sistemas policiais e judiciais. São as duas necessárias e igualmente importantes. Os terroristas atacaram em Nova Iorque, Madrid, Londres, Turquia e Amesterdão. Quando estive em Marrocos, logo após os ataques terroristas de Casablanca, a dominar as ruas viam-se enormes cartazes com a frase não toquem no meu país, não toquem nos meus vizinhos, não toquem nos meus compatriotas. É essa a resposta que nós, como europeus, precisamos de dar também: 'não toquem na Europa'. Independentemente de quem sejam e da justificação que julguem ter encontrado para a vossa perversa, niilista e violenta ideologia. Se molestarem os nossos concidadãos, nós descobri-los-emos e serão punidos. O senhor Clarke tem razão, a falta de fé na estrutura da União Europeia é um reflexo da falta de confiança na sua capacidade para agir. Para sermos eficazes, porém, necessitamos de muito mais do que uma polícia forte. Necessitamos de uma compreensão radical do problema com que nos confrontamos. Necessitamos de uma percepção comum das redes que recrutam jovens de ambos os sexos nas zonas degradadas das nossas cidades e nas nossas cadeias. Necessitamos de um consenso em matéria de democracia e de direitos e de estratégia para a sua promoção na Europa e fora dela. Necessitamos de abandonar a ideia simplista de que promover a segurança implica, automaticamente, limitar as liberdades fundamentais. Necessitamos também de esquecer a noção simplista de que limitar a privacidade é, automaticamente, promover a segurança. Para persuadir os cidadãos europeus do valor das nossas medidas, temos de tomar medidas cuja necessidade estejamos em condições de provar. Os méritos do alargamento da retenção de dados não foram ainda suficientemente provados; os do recurso a meios humanos pelos serviços de informações e de compreender o problema, sim. Necessitamos de diálogo sobre o lugar do Islão na sociedade e sobre o futuro do multiculturalismo – necessitamos da abordagem seguida por Frattini. No entanto, necessitamos igualmente da abordagem terra-a-terra que a meu ver transparece nas entrelinhas da intervenção do senhor Clarke. 'Não toquem no meu país' – independentemente de quem sejam, da religião que professem ou de onde venham: molestar os nossos concidadãos é molestar-nos a nós. Não toquem na Europa nem nos valores que ela representa, os valores que nos permitem viver todos juntos em paz."@pt17
"Mr President, it has already been said that the two speeches that we have heard this morning differ somewhat in the approaches they reflect. Mr Frattini spoke about attacking the political and social structures of terrorism. He spoke about dialogue between cultures and religions and about the promotion of fundamental rights and freedoms, not just as a goal but as a strategy to combat terror. Mr Clarke's words reflect a more practical approach: he outlines concrete and practical measures to strengthen the police and justice systems. Both are necessary and both are equally valuable. Terrorists have struck in New York, Madrid, London, Turkey and Amsterdam. When I was in Morocco just after the terrorist strikes in Casablanca, the streets were dominated by enormous billboards with the text do not touch my country, do not touch my neighbours, do not touch my fellow citizens. This is also the response that we, as Europeans, need to give: 'do not touch Europe'. It does not matter who you are or what excuse you think you have found for your perverse and nihilistic, violent ideology. If you hurt our fellow citizens, we will find you and you will be punished. Mr Clarke is right, the lack of faith in the European Union structure reflects a lack of trust in its ability to act. In order to be effective, however, we need so much more than a strong police force. We need a fundamental understanding of the problem we face. We need a joint insight into the networks that recruit young men and women in our inner cities and in our prisons. We need a common stance on democracy and rights and a common strategy on their promotion in Europe and beyond. We need to abandon the simplistic idea that promoting security automatically means limiting fundamental freedoms. We also need to forget the simplistic notion that limiting privacy automatically promotes security. In order to convince European citizens of the value of our measures, we need to take the measures that we can prove are necessary. The case for further data retention has not been sufficiently proven; the case for human intelligence and for understanding the problem has. We need a dialogue on the place of Islam in society and about the future of multiculturalism – we need Frattini's approach. However, we also need the down-to-earth approach that I read between the lines in Mr Clarke's words. 'Do not touch my country' – it does not matter who we are, what our religion is or where we are from: if you hurt our fellow citizens, you hurt us. Do not touch Europe or the values it represents, the values that allow us all to live together in peace."@sk18
"Mr President, it has already been said that the two speeches that we have heard this morning differ somewhat in the approaches they reflect. Mr Frattini spoke about attacking the political and social structures of terrorism. He spoke about dialogue between cultures and religions and about the promotion of fundamental rights and freedoms, not just as a goal but as a strategy to combat terror. Mr Clarke's words reflect a more practical approach: he outlines concrete and practical measures to strengthen the police and justice systems. Both are necessary and both are equally valuable. Terrorists have struck in New York, Madrid, London, Turkey and Amsterdam. When I was in Morocco just after the terrorist strikes in Casablanca, the streets were dominated by enormous billboards with the text do not touch my country, do not touch my neighbours, do not touch my fellow citizens. This is also the response that we, as Europeans, need to give: 'do not touch Europe'. It does not matter who you are or what excuse you think you have found for your perverse and nihilistic, violent ideology. If you hurt our fellow citizens, we will find you and you will be punished. Mr Clarke is right, the lack of faith in the European Union structure reflects a lack of trust in its ability to act. In order to be effective, however, we need so much more than a strong police force. We need a fundamental understanding of the problem we face. We need a joint insight into the networks that recruit young men and women in our inner cities and in our prisons. We need a common stance on democracy and rights and a common strategy on their promotion in Europe and beyond. We need to abandon the simplistic idea that promoting security automatically means limiting fundamental freedoms. We also need to forget the simplistic notion that limiting privacy automatically promotes security. In order to convince European citizens of the value of our measures, we need to take the measures that we can prove are necessary. The case for further data retention has not been sufficiently proven; the case for human intelligence and for understanding the problem has. We need a dialogue on the place of Islam in society and about the future of multiculturalism – we need Frattini's approach. However, we also need the down-to-earth approach that I read between the lines in Mr Clarke's words. 'Do not touch my country' – it does not matter who we are, what our religion is or where we are from: if you hurt our fellow citizens, you hurt us. Do not touch Europe or the values it represents, the values that allow us all to live together in peace."@sl19
"Herr talman! Det har redan sagts att de två tal vi hörde i morse skiljer sig något i de strategier de återspeglar. Franco Frattini talade om att angripa terrorismens politiska och sociala strukturer. Han talade om dialog mellan kulturer och religioner och om främjandet av de grundläggande fri- och rättigheterna, inte bara som ett mål utan som en strategi för att bekämpa terrorn. Charles Clarkes ord återspeglar en mer praktisk strategi: han framställer konkreta och praktiska åtgärder för att stärka polis- och rättssystemet. Båda är nödvändiga och båda är lika värdefulla. Terrorister har slagit till i New York, Madrid, London, Turkiet och Amsterdam. När jag var i Marocko precis efter terroristattackerna i Casablanca dominerades gatorna av enorma affischtavlor med texten rör inte mitt land, rör inte mina grannar, rör inte mina landsmän. Det är också så vi, som européer, bör reagera: ”rör inte Europa”. Det spelar ingen roll vilka ni är eller vilken ursäkt ni tror att ni har för er förvridna och nihilistiska våldsideologi. Om ni skadar våra landsmän kommer vi att hitta er och ni kommer att straffas. Charles Clarke har rätt, bristen på tillit till EU-strukturen återspeglar bristen på tillit till dess förmåga att agera. För att bli mer effektiva behöver vi dock så mycket mer än en stark poliskår. Vi behöver en grundläggande förståelse av det problem vi står inför. Vi behöver en gemensam inblick i de nätverk som rekryterar unga män och kvinnor i våra innerstäder och i våra fängelser. Vi behöver en gemensam inställning till demokrati och rättigheter och en gemensam strategi för dess främjande i och utanför Europa. Vi behöver överge den förenklade idén att främjandet av säkerhet automatiskt innebär en begränsning av de grundläggande friheterna. Vi behöver också glömma den förenklade uppfattningen att en begränsning av den personliga integriteten automatiskt främjar säkerheten. För att övertyga de europeiska medborgarna om värdet i våra åtgärder behöver vi vidta åtgärder som vi kan bevisa är nödvändiga. Frågan om ytterligare bevarande av uppgifter har inte bevisats tillräckligt, vilket frågan om underrättelse med personkällor och förståelse av problemet har gjort. Vi behöver en dialog om islams roll i samhället och om framtiden för mångkulturalism – vi behöver Franco Frattinis strategi. Vi behöver emellertid också den jordnära strategi som jag läste mellan raderna i Charles Clarkes text. ”Rör inte mitt land” – det spelar ingen roll vilka vi är, vilken vår religion är eller varifrån vi kommer: om ni skadar våra landsmän skadar ni oss. Rör inte EU och de värderingar det står för, de värderingar som tillåter oss alla att leva tillsammans i fred."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Edith Mastenbroek (PSE )."5,19,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"Ne touche pas mon pays"12
"ne touche pas mon pays"5,19,15,1,18,14,14,16,11,16,11,21,10,2,3,13,4,17
"ne touche pas mon pays:"20

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph