Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-09-06-Speech-2-021"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050906.6.2-021"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I – like most of the other speakers – would like to concentrate on natural optical radiation, or sunlight. Essentially, we need to strike a balance between the health and safety of workers and the temptation to over-legislate – to be too prescriptive – and to override the principle of subsidiarity and attempt a ‘one size fits all’ piece of legislation. In the last session, when speaking on the Nitrates Directive, I stated that not even the European Parliament can legislate for weather across Europe and I have not changed my mind. Therefore, in this context, given the wide variation of climatic conditions across Europe, I consider it appropriate that decisions regarding the health and safety of workers from exposure to sunlight are best taken by the national authorities. There is no comparison between the health and safety concerns as a result of exposure to sunlight, for instance, between a Nigerian worker on an Irish building site and an Irish worker on a Greek building site. However, this is not an issue to be ignored, and employers have a real responsibility – primarily, I believe, by means of awareness raising – as regards practical preventative measures, whereby employees who work outdoors can make informed choices about their exposure to sunlight and the need to take practical precautions to protect themselves."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Mr President, I – like most of the other speakers – would like to concentrate on natural optical radiation, or sunlight. Essentially, we need to strike a balance between the health and safety of workers and the temptation to over-legislate – to be too prescriptive – and to override the principle of subsidiarity and attempt a ‘one size fits all’ piece of legislation. In the last session, when speaking on the Nitrates Directive, I stated that not even the European Parliament can legislate for weather across Europe and I have not changed my mind. Therefore, in this context, given the wide variation of climatic conditions across Europe, I consider it appropriate that decisions regarding the health and safety of workers from exposure to sunlight are best taken by the national authorities. There is no comparison between the health and safety concerns as a result of exposure to sunlight, for instance, between a Nigerian worker on an Irish building site and an Irish worker on a Greek building site. However, this is not an issue to be ignored, and employers have a real responsibility – primarily, I believe, by means of awareness raising – as regards practical preventative measures, whereby employees who work outdoors can make informed choices about their exposure to sunlight and the need to take practical precautions to protect themselves."@cs1
"Hr. formand, som de fleste andre talere vil jeg også koncentrere mig om naturlig optisk stråling eller solskin. Vi skal primært forsøge at beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed og samtidig undgå at indføre unødvendige præskriptive love, tilsidesætte subsidiaritetsprincippet og forsøge at indføre en standardlovgivning for alle. Under sidste mødeperiode, hvor vi talte om nitratdirektivet, sagde jeg, at ikke engang Europa-Parlamentet kan lovgive om vejret i Europa, og jeg har ikke skiftet mening siden da. I lyset af de meget forskelligartede klimatiske forhold på tværs af Europa finder jeg det i denne sammenhæng mest passende, at beslutninger vedrørende beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod sollys træffes af de nationale myndigheder. Man kan ikke sammenligne de sundheds- og sikkerhedsmæssige risici fra sollys for f.eks. en nigeriansk arbejder på en irsk byggeplads og en irsk arbejder på en græsk byggeplads. Det er imidlertid ikke et spørgsmål, der skal ignoreres, og arbejdsgiverne har et reelt ansvar - efter min mening primært gennem bevidstgørelse - med hensyn til praktiske præventive foranstaltninger, så de arbejdstagere, der arbejder udendørs, kan træffe kvalificerede valg vedrørende deres ophold i solen og praktiske beskyttelsesforanstaltninger."@da2
"Herr Präsident! Wie die meisten meiner Vorredner möchte ich mich auf die natürliche optische Strahlung oder das Sonnenlicht konzentrieren. Im Wesentlichen geht es für uns doch um das richtige Verhältnis zwischen der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer und der Versuchung, zu viele Dinge zu reglementieren, es also mit den Vorschriften zu übertreiben, das Subsidiaritätsprinzip auszuhebeln und alles über einen Kamm zu scheren. Als wir in der letzten Sitzung über die Nitrat-Richtlinie sprachen, habe ich dargelegt, dass noch nicht einmal das Europäische Parlament Rechtsvorschriften zum Wetter in Europa erlassen kann, und ich habe meine Meinung nicht geändert. Angesichts der großen Unterschiede bei den klimatischen Bedingungen in Europa halte ich es in diesem Zusammenhang für angemessen, dass Beschlüsse zur Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer bei der Exposition gegenüber Sonnenlicht am besten von den nationalen Behörden gefasst werden. Beispielsweise sind die Arbeitsschutzfragen, die sich aus der Exposition eines nigerianischen Arbeitnehmers gegenüber Sonnenlicht auf einer irischen Baustelle ergeben, nicht mit denen bei einem irischen Arbeitnehmer auf einer griechischen Baustelle vergleichbar. Jedoch sollte diese Frage nicht ignoriert werden, und die Arbeitgeber tragen eine echte Verantwortung – meines Erachtens in erster Linie durch gezielte Aufklärung – für geeignete Präventivmaßnahmen, damit die Arbeitnehmer, die unter freiem Himmel arbeiten, in Kenntnis der Sachlage Entscheidungen über ihre Exposition gegenüber dem Sonnenlicht und darüber treffen können, ob sie selbst geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu ihrem Schutz ergreifen müssen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εγώ –όπως και οι περισσότεροι άλλοι ομιλητές– θέλω να επικεντρωθώ στη φυσική οπτική ακτινοβολία ή το ηλιακό φως. Βασικά, πρέπει να επιτύχουμε ισορροπία μεταξύ της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και του πειρασμού να υπερνομοθετήσουμε –να είμαστε υπερβολικά ρυθμιστικοί– και να παρακάμψουμε την αρχή της επικουρικότητας επιχειρώντας τη θέσπιση ενός νομοθετήματος που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Στην προηγούμενη περίοδο συνόδου, όταν μιλούσαμε για την οδηγία σχετικά με τη νιτρορρύπανση, δήλωσα ότι ούτε καν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να νομοθετήσει για τον καιρό στην Ευρώπη και δεν έχω αλλάξει γνώμη. Συνεπώς, στο πλαίσιο αυτό, με δεδομένη τη μεγάλη διαφοροποίηση των κλιματικών συνθηκών στην Ευρώπη, θεωρώ σκόπιμο να λαμβάνουν οι εθνικές αρχές τις αποφάσεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σχετικά με την έκθεσή τους στον ήλιο. Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των ανησυχιών για την ασφάλεια και την υγεία ως αποτέλεσμα της έκθεσης στο ηλιακό φως, για παράδειγμα, μεταξύ ενός νιγηριανού εργάτη σε ιρλανδικό εργοτάξιο και ενός ιρλανδού εργάτη σε ελληνικό εργοτάξιο. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ζήτημα που πρέπει να αγνοηθεί και οι εργοδότες έχουν πραγματική ευθύνη –πρωταρχικά, πιστεύω, μέσω της ευαισθητοποίησης– όσον αφορά τα πρακτικά προληπτικά μέτρα, με τα οποία οι υπάλληλοι που εργάζονται σε εξωτερικό χώρο θα μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές για την έκθεσή τους στο ηλιακό φως και για την αναγκαιότητα λήψης πρακτικών προφυλάξεων προκειμένου να προστατεύσουν τον εαυτό τους."@el10
"Señor Presidente, yo –al igual que la mayoría de los oradores– desearía centrarme en la radiación óptica natural, es decir, en la luz del sol. Es esencial que encontremos el equilibrio entre la salud y la seguridad de los trabajadores y la tentación de legislar en exceso –ser demasiado prescriptivos–, ignorar el principio de subsidiariedad e intentar aplicar un mismo patrón legislativo para todos los casos. En la pasada sesión, cuando hablábamos de la Directiva sobre nitratos, mencioné que ni siquiera el Parlamento Europeo puede legislar sobre la meteorología en Europa y no he cambiado de opinión. Por tanto, en este contexto, dada la gran variedad de condiciones climáticas en Europa, considero que convendría que las decisiones relativas a la salud y la seguridad de los trabajadores en relación con la exposición a la luz solar las tomen las autoridades nacionales. No se pueden establecer comparaciones entre los riesgos para la salud y la seguridad derivados de la exposición a la luz solar, por ejemplo, entre un trabajador nigeriano en una obra de construcción irlandesa y un trabajador irlandés en una obra en Grecia. No obstante, es una cuestión que no debe pasarse por alto y las empresas tienen una verdadera responsabilidad, principalmente, según yo creo, a la hora de concienciar a sus trabajadores en lo que respecta a las medidas prácticas de prevención, a fin de que los trabajadores que están al aire libre puedan tomar sus propias decisiones con conocimiento de causa sobre la exposición a la luz solar y la necesidad de tomar precauciones prácticas para autoprotegerse."@es20
"Mr President, I – like most of the other speakers – would like to concentrate on natural optical radiation, or sunlight. Essentially, we need to strike a balance between the health and safety of workers and the temptation to over-legislate – to be too prescriptive – and to override the principle of subsidiarity and attempt a ‘one size fits all’ piece of legislation. In the last session, when speaking on the Nitrates Directive, I stated that not even the European Parliament can legislate for weather across Europe and I have not changed my mind. Therefore, in this context, given the wide variation of climatic conditions across Europe, I consider it appropriate that decisions regarding the health and safety of workers from exposure to sunlight are best taken by the national authorities. There is no comparison between the health and safety concerns as a result of exposure to sunlight, for instance, between a Nigerian worker on an Irish building site and an Irish worker on a Greek building site. However, this is not an issue to be ignored, and employers have a real responsibility – primarily, I believe, by means of awareness raising – as regards practical preventative measures, whereby employees who work outdoors can make informed choices about their exposure to sunlight and the need to take practical precautions to protect themselves."@et5
"Arvoisa puhemies, keskityn useimpien muiden puhujien tavoin optiseen luonnonsäteilyyn eli auringonvaloon. Meidän on ennen kaikkea löydettävä tasapaino eri tekijöiden välille, joita ovat työntekijöiden terveys ja turvallisuus ja toisaalta pyrkimys liiallisten määräysten muodossa tapahtuvaan liialliseen sääntelyyn, toissijaisuusperiaatteen polkeminen maahan ja lakien antaminen sen olettamuksen perusteella, jonka mukaan sama lähestymistapa käy kaikille. Puhuessamme viime istunnossa nitraattidirektiivistä totesin, ettei edes Euroopan parlamentti voi säätää säästä kaikkialla Euroopassa, enkä ole muuttanut mieltäni. Koska sääolosuhteet vaihtelevat huomattavasti alueittain eri puolilla Eurooppaa, on mielestäni asianmukaista luottaa siihen, että kansalliset viranomaiset voivat parhaiten tehdä työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevat auringonvalolle altistumiseen liittyvät päätökset. Auringonvalolle altistumiseen liittyviä terveyttä ja turvallisuutta koskevia huolenaiheita ei voida verrata esimerkiksi rakennustyömaalla Irlannissa työskentelevän nigerialaisen ja rakennustyömaalla Kreikassa työskentelevän irlantilaisen välillä. Tätä aihetta ei voida kuitenkaan sivuuttaa, ja mielestäni työnantajilla on todellinen vastuu lisätä tietämystä ennen kaikkea sellaisista käytännön ennaltaehkäisytoimenpiteistä, joiden ansiosta ulkoilmassa työskentelevät työntekijät voivat tehdä auringonvalolle altistumistaan koskevia perusteltuja valintoja ja toteuttaa suojautumista koskevia käytännön varotoimia."@fi7
"Monsieur le Président, comme la plupart des autres orateurs, je voudrais me concentrer sur les rayonnements optiques naturels, soit la lumière du soleil. Grosso modo, nous devons trouver un équilibre entre la santé et la sécurité des travailleurs et la tentation de légiférer à l’excès - de nous montrer trop normatifs - et de fouler aux pieds le principe de subsidiarité et d’adopter un acte législatif «taille unique». Lors de la dernière session, au sujet de la directive Nitrates, j’ai déclaré que le Parlement européen lui-même ne pouvait légiférer sur la question de la météo à travers l’Europe, et je n’ai pas changé d’avis. C’est pourquoi, dans ce contexte, étant donné la grande variété des conditions climatiques d’un bout à l’autre de l’Europe, il me paraît approprié que les décisions concernant la santé et la sécurité des travailleurs exposés à la lumière du soleil soient idéalement prises par les autorités nationales. S’agissant de l’exposition à la lumière du soleil, il n’y a aucune comparaison entre, par exemple, les aspects de santé et de sécurité d’un ouvrier nigérian travaillant sur un chantier de construction irlandais et ceux d’un ouvrier irlandais travaillant sur un chantier grec. Cette question ne doit toutefois pas être ignorée, et les employeurs ont une réelle responsabilité - avant tout, je pense, par le biais de la sensibilisation - en ce qui concerne les mesures préventives concrètes permettant aux personnes travaillant à l’extérieur de faire des choix informés quant à leur exposition à la lumière du soleil et à la nécessité de prendre des précautions pratiques pour se protéger."@fr8
"Mr President, I – like most of the other speakers – would like to concentrate on natural optical radiation, or sunlight. Essentially, we need to strike a balance between the health and safety of workers and the temptation to over-legislate – to be too prescriptive – and to override the principle of subsidiarity and attempt a ‘one size fits all’ piece of legislation. In the last session, when speaking on the Nitrates Directive, I stated that not even the European Parliament can legislate for weather across Europe and I have not changed my mind. Therefore, in this context, given the wide variation of climatic conditions across Europe, I consider it appropriate that decisions regarding the health and safety of workers from exposure to sunlight are best taken by the national authorities. There is no comparison between the health and safety concerns as a result of exposure to sunlight, for instance, between a Nigerian worker on an Irish building site and an Irish worker on a Greek building site. However, this is not an issue to be ignored, and employers have a real responsibility – primarily, I believe, by means of awareness raising – as regards practical preventative measures, whereby employees who work outdoors can make informed choices about their exposure to sunlight and the need to take practical precautions to protect themselves."@hu11
"Signor Presidente – come la maggior parte degli altri oratori – desidero concentrarmi anch’io sulle radiazioni ottiche naturali, ossia la luce solare. Dobbiamo sostanzialmente stabilire un equilibrio tra la salute e la sicurezza dei lavoratori e la tentazione di legiferare in misura eccessiva – di essere troppo prescrittivi – e di ignorare il principio di sussidiarietà e di cercare di attuare una normativa “taglia unica”. In occasione dell’ultima seduta, parlando della “direttiva nitrati”, avevo detto che nemmeno il Parlamento europeo può legiferare in materia di condizioni meteorologiche per tutta l’Europa e non ho cambiato idea. Pertanto, in questo contesto, vista l’ampia gamma di condizioni climatiche in Europa, reputo opportuno che le decisioni relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori rispetto all’esposizione alla luce solare siano prese dalle autorità nazionali. In termini di effetti sulla salute e sulla sicurezza a seguito dell’esposizione alle radiazioni solari, non c’è confronto, ad esempio, tra un lavoratore nigeriano in un cantiere edile irlandese e un lavoratore irlandese in un cantiere greco. Il problema non può tuttavia essere ignorato, e i datori di lavoro hanno una responsabilità concreta – in primo luogo, ritengo, in termini di sensibilizzazione – per quanto riguarda le misure preventive pratiche, grazie alle quali i lavoratori che lavorano all’aperto possono operare scelte informate in merito alla loro esposizione alla luce del sole e alla necessità di adottare precauzioni pratiche per proteggersi."@it12
"Mr President, I – like most of the other speakers – would like to concentrate on natural optical radiation, or sunlight. Essentially, we need to strike a balance between the health and safety of workers and the temptation to over-legislate – to be too prescriptive – and to override the principle of subsidiarity and attempt a ‘one size fits all’ piece of legislation. In the last session, when speaking on the Nitrates Directive, I stated that not even the European Parliament can legislate for weather across Europe and I have not changed my mind. Therefore, in this context, given the wide variation of climatic conditions across Europe, I consider it appropriate that decisions regarding the health and safety of workers from exposure to sunlight are best taken by the national authorities. There is no comparison between the health and safety concerns as a result of exposure to sunlight, for instance, between a Nigerian worker on an Irish building site and an Irish worker on a Greek building site. However, this is not an issue to be ignored, and employers have a real responsibility – primarily, I believe, by means of awareness raising – as regards practical preventative measures, whereby employees who work outdoors can make informed choices about their exposure to sunlight and the need to take practical precautions to protect themselves."@lt14
"Mr President, I – like most of the other speakers – would like to concentrate on natural optical radiation, or sunlight. Essentially, we need to strike a balance between the health and safety of workers and the temptation to over-legislate – to be too prescriptive – and to override the principle of subsidiarity and attempt a ‘one size fits all’ piece of legislation. In the last session, when speaking on the Nitrates Directive, I stated that not even the European Parliament can legislate for weather across Europe and I have not changed my mind. Therefore, in this context, given the wide variation of climatic conditions across Europe, I consider it appropriate that decisions regarding the health and safety of workers from exposure to sunlight are best taken by the national authorities. There is no comparison between the health and safety concerns as a result of exposure to sunlight, for instance, between a Nigerian worker on an Irish building site and an Irish worker on a Greek building site. However, this is not an issue to be ignored, and employers have a real responsibility – primarily, I believe, by means of awareness raising – as regards practical preventative measures, whereby employees who work outdoors can make informed choices about their exposure to sunlight and the need to take practical precautions to protect themselves."@lv13
"Mr President, I – like most of the other speakers – would like to concentrate on natural optical radiation, or sunlight. Essentially, we need to strike a balance between the health and safety of workers and the temptation to over-legislate – to be too prescriptive – and to override the principle of subsidiarity and attempt a ‘one size fits all’ piece of legislation. In the last session, when speaking on the Nitrates Directive, I stated that not even the European Parliament can legislate for weather across Europe and I have not changed my mind. Therefore, in this context, given the wide variation of climatic conditions across Europe, I consider it appropriate that decisions regarding the health and safety of workers from exposure to sunlight are best taken by the national authorities. There is no comparison between the health and safety concerns as a result of exposure to sunlight, for instance, between a Nigerian worker on an Irish building site and an Irish worker on a Greek building site. However, this is not an issue to be ignored, and employers have a real responsibility – primarily, I believe, by means of awareness raising – as regards practical preventative measures, whereby employees who work outdoors can make informed choices about their exposure to sunlight and the need to take practical precautions to protect themselves."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil me, net als de meeste andere sprekers, concentreren op natuurlijke optische straling oftewel zonlicht. Het komt erop neer dat we het juiste evenwicht moeten zien te vinden tussen de gezondheid en veiligheid van werknemers en de verleiding om te veel te willen regelen – te normatief te willen zijn – en voorbij te gaan aan het subsidiariteitsbeginsel door te proberen wetgeving te creëren die voor alle lidstaten geldt. Toen we het tijdens de vorige zitting over de nitratenrichtlijn hadden, zei ik dat zelfs het Europees Parlement het weer in Europa niet aan banden kan leggen, en dat standpunt huldig ik nog steeds. Daarom denk ik dat het in dit verband gezien de uiteenlopende klimatologische omstandigheden binnen Europa terecht is om beslissingen over de gezondheid en veiligheid van werknemers die te maken hebben met de blootstelling aan zonlicht, over te laten aan de nationale overheden. Wat de blootstelling aan zonlicht betreft, gelden voor een Nigeriaan die in Ierland in de bouw werkt heel andere gezondheids- en veiligheidsoverwegingen dan voor een Ier die in Griekenland in de bouw werkt. Deze kwestie is echter belangrijk genoeg om er aandacht aan te schenken en werkgevers hebben een serieuze verantwoordelijkheid in dezen om praktische preventieve maatregelen te treffen – met name, denk ik, om werknemers bewust te maken van de risico's. Hierdoor kunnen werknemers die in de buitenlucht werken gefundeerde keuzen maken over de blootstelling aan zonlicht en de noodzaak om praktische voorzorgsmaatregelen te nemen om zichzelf te beschermen."@nl3
"Mr President, I – like most of the other speakers – would like to concentrate on natural optical radiation, or sunlight. Essentially, we need to strike a balance between the health and safety of workers and the temptation to over-legislate – to be too prescriptive – and to override the principle of subsidiarity and attempt a ‘one size fits all’ piece of legislation. In the last session, when speaking on the Nitrates Directive, I stated that not even the European Parliament can legislate for weather across Europe and I have not changed my mind. Therefore, in this context, given the wide variation of climatic conditions across Europe, I consider it appropriate that decisions regarding the health and safety of workers from exposure to sunlight are best taken by the national authorities. There is no comparison between the health and safety concerns as a result of exposure to sunlight, for instance, between a Nigerian worker on an Irish building site and an Irish worker on a Greek building site. However, this is not an issue to be ignored, and employers have a real responsibility – primarily, I believe, by means of awareness raising – as regards practical preventative measures, whereby employees who work outdoors can make informed choices about their exposure to sunlight and the need to take practical precautions to protect themselves."@pl16
"Senhor Presidente, eu – tal como a maioria dos outros oradores – gostaria de me concentrar na radiação óptica natural, ou luz solar. Precisamos, no essencial, de estabelecer um equilíbrio, por um lado, entre a saúde e a segurança dos trabalhadores e, por outro, a tentação de legislar em excesso – de sermos demasiado prescritivos – e de menosprezar o princípio da subsidiariedade, procurando um texto legislativo que “sirva a todos”. No último período de sessões, ao debater a Directiva relativa aos Nitratos, afirmei que nem mesmo o Parlamento Europeu pode legislar sobre o estado do tempo em toda a Europa, e não mudei de ideias. Por conseguinte, neste contexto, tendo em conta a enorme variação das condições climatéricas em toda a Europa, considero adequado que as decisões relativas à saúde e segurança dos trabalhadores em matéria de exposição à luz solar sejam tomadas pelas autoridades nacionais. Não há qualquer comparação entre as preocupações que, devido à exposição solar, devem existir com a saúde e a segurança, por exemplo, de um trabalhador nigeriano num estaleiro de construção irlandês e as que devem prevalecer relativamente a um trabalhador irlandês num estaleiro de construção grego. No entanto, esta não é uma questão que possamos ignorar, e as entidades patronais possuem uma responsabilidade real – em primeiro lugar, penso, através da sensibilização para o problema – no que se refere a medidas preventivas concretas que permitam aos trabalhadores que trabalhem a céu aberto fazer escolhas informadas sobre a sua exposição à luz solar e a necessidade de tomar precauções de ordem prática para se protegerem."@pt17
"Mr President, I – like most of the other speakers – would like to concentrate on natural optical radiation, or sunlight. Essentially, we need to strike a balance between the health and safety of workers and the temptation to over-legislate – to be too prescriptive – and to override the principle of subsidiarity and attempt a ‘one size fits all’ piece of legislation. In the last session, when speaking on the Nitrates Directive, I stated that not even the European Parliament can legislate for weather across Europe and I have not changed my mind. Therefore, in this context, given the wide variation of climatic conditions across Europe, I consider it appropriate that decisions regarding the health and safety of workers from exposure to sunlight are best taken by the national authorities. There is no comparison between the health and safety concerns as a result of exposure to sunlight, for instance, between a Nigerian worker on an Irish building site and an Irish worker on a Greek building site. However, this is not an issue to be ignored, and employers have a real responsibility – primarily, I believe, by means of awareness raising – as regards practical preventative measures, whereby employees who work outdoors can make informed choices about their exposure to sunlight and the need to take practical precautions to protect themselves."@sk18
"Mr President, I – like most of the other speakers – would like to concentrate on natural optical radiation, or sunlight. Essentially, we need to strike a balance between the health and safety of workers and the temptation to over-legislate – to be too prescriptive – and to override the principle of subsidiarity and attempt a ‘one size fits all’ piece of legislation. In the last session, when speaking on the Nitrates Directive, I stated that not even the European Parliament can legislate for weather across Europe and I have not changed my mind. Therefore, in this context, given the wide variation of climatic conditions across Europe, I consider it appropriate that decisions regarding the health and safety of workers from exposure to sunlight are best taken by the national authorities. There is no comparison between the health and safety concerns as a result of exposure to sunlight, for instance, between a Nigerian worker on an Irish building site and an Irish worker on a Greek building site. However, this is not an issue to be ignored, and employers have a real responsibility – primarily, I believe, by means of awareness raising – as regards practical preventative measures, whereby employees who work outdoors can make informed choices about their exposure to sunlight and the need to take practical precautions to protect themselves."@sl19
"Herr talman! I likhet med de flesta andra talarna vill jag koncentrera mig på naturlig optisk strålning, eller solljus. I grund och botten måste vi skapa balans mellan arbetstagarnas hälsa och säkerhet och frestelsen att lagstifta alltför mycket – att ge alltför många förhållningsorder – och sätta oss över subsidiaritetsprincipen och försöka skapa en lagstiftning som passar överallt. När jag talade om nitratdirektivet under förra sammanträdesperioden sa jag att inte ens Europaparlamentet kan lagstifta om vädret runt om i Europa, och jag har inte ändrat uppfattning. I detta sammanhang, med tanke på de mycket varierande klimatförhållandena i Europa, anser jag därför att det är lämpligast att beslut om arbetstagarnas hälsa och säkerhet vid exponering för solljus fattas av de nationella myndigheterna. Det går inte att jämföra riskerna för hälsa och säkerhet vid exponering för solljus mellan till exempel en nigeriansk arbetstagare på en irländsk byggarbetsplats och en irländsk arbetstagare på en grekisk byggarbetsplats. Detta är dock inte en fråga som får ignoreras, och arbetsgivarna har ett verkligt ansvar – enligt min mening i första hand genom att öka medvetenheten – när det gäller förebyggande praktiska åtgärder som gör att anställda som arbetar utomhus kan göra informerade val om sin exponering för solljus och behovet att vidta praktiska försiktighetsåtgärder för att skydda sig."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE )."5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph