Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-07-06-Speech-3-261"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050706.23.3-261"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Junilistan stödjer den svenska regeringens krav på att sammanhållningsstödet skall minskas från de föreslagna 336,1 till knappt 200 miljarder euro i budgetplanen för 2007-2013. Rapporterna borde handla om hur man lämpligast reducerar utgifterna för att kunna närma sig G6-ländernas krav på en budget som inte överstiger 1,00% av medlemsstaternas BNI. Grunden för all sammanhållningspolitik måste vara att stödet skall gå till de allra fattigaste länderna. Idag går alldeles för mycket pengar till fattiga regioner i relativt rika länder. Dagens system är inte bara orättvist mot de fatigaste länderna, systemet kan även framstå som cyniskt eftersom rika länder inte själva tillåts hjälpa mindre välställda regioner på samma sätt som man skulle kunna göra om merparten av sammanhållningspolitiken åternationaliserades."@sv21
lpv:translated text
"Junilistan stödjer den svenska regeringens krav på att sammanhållningsstödet skall minskas från de föreslagna 336,1 till knappt 200 miljarder euro i budgetplanen för 2007-2013. Rapporterna borde handla om hur man lämpligast reducerar utgifterna för att kunna närma sig G6-ländernas krav på en budget som inte överstiger 1,00% av medlemsstaternas BNI. Grunden för all sammanhållningspolitik måste vara att stödet skall gå till de allra fattigaste länderna. Idag går alldeles för mycket pengar till fattiga regioner i relativt rika länder. Dagens system är inte bara orättvist mot de fatigaste länderna, systemet kan även framstå som cyniskt eftersom rika länder inte själva tillåts hjälpa mindre välställda regioner på samma sätt som man skulle kunna göra om merparten av sammanhållningspolitiken åternationaliserades."@cs1
"Junilisten støtter den svenske regerings krav om, at samhørighedsstøtten skal reduceres fra de foreslåede 336,1 til knap 200 milliarder euro i budgetplanen for 2007-2013. Betænkningerne burde handle om, hvordan man bedst reducerer udgifterne for at kunne nærme sig G6-landenes krav om et budget, som ikke overstiger 1,00 % af medlemsstaternes BNI. Grundlaget for al samhørighedspolitik må være, at støtten skal gå til de allerfattigste lande. I dag går alt for mange penge til fattige regioner i relativt rige lande. Det aktuelle system er ikke bare uretfærdigt mod de fattigste lande, men systemet kan også fremstå som kynisk, da rige lande ikke selv får lov til at hjælpe mindre velstillede regioner på samme måde, som man skulle kunne, hvis størsteparten af samhørighedspolitikken blev renationaliseret."@da2
". Die Juniliste unterstützt die Forderung der schwedischen Regierung nach einer Senkung der Kohäsionsbeihilfen von den vorgeschlagenen 336,1 auf knapp 200 Milliarden Euro in der Finanziellen Vorschau für den Zeitraum 2007-2013. Die Berichte sollten geeignete Maßnahmen zur Reduzierung der Ausgaben enthalten, um eine Annäherung an die Forderung der G6-Länder nach einem Haushalt zu ermöglichen, der 1,00 % des BIP der Mitgliedstaaten nicht übersteigt. Grundlage jeglicher Kohäsionspolitik muss die Verteilung der Beihilfen an die ärmsten Länder sein. Gegenwärtig gehen noch zu viele Mittel in die armen Regionen in relativ reichen Ländern. Das gegenwärtige System ist nicht nur ungerecht den ärmsten Ländern gegenüber, sondern erscheint auch zynisch, da es reichen Ländern nicht gestattet, weniger gut gestellte Regionen so zu unterstützen, wie sie es bei einer Renationalisierung eines Großteils der Kohäsionspolitik tun könnten."@de9
"Η Λίστα του Ιουνίου υποστηρίζει το αίτημα της σουηδικής κυβέρνησης για μείωση της ενίσχυσης συνοχής από τα προτεινόμενα 336,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε λιγότερα από 200 δισεκατομμύρια ευρώ στις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013. Οι εκθέσεις πρέπει να αφορούν τους πιο κατάλληλους τρόπους μείωσης των δαπανών με σκοπό να εκπληρωθεί ευκολότερα το αίτημα των χωρών G6 για έναν προϋπολογισμό που δεν θα υπερβαίνει το 1,00% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος των κρατών μελών. Η βάση για μια πολιτική συνοχής πρέπει να είναι ότι η ενίσχυση πρέπει να προορίζεται για τις φτωχότερες χώρες. Επί του παρόντος, υπερβολικά μεγάλο ποσό χρημάτων πηγαίνει σε φτωχές περιφέρειες σχετικά πλουσίων χωρών. Το τρέχον σύστημα δεν είναι μόνο άδικο προς τις φτωχότερες χώρες. Το σύστημα μπορεί επίσης να φαίνεται κυνικό διότι οι πλούσιες χώρες δεν επιτρέπεται να βοηθήσουν οι ίδιες λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες με τον ίδιο τρόπο που αυτό θα γινόταν αν επανεθνικοποιούνταν το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής συνοχής."@el10
"The June List supports the Swedish Government’s demand that cohesion aid be reduced from the proposed EUR 336.1 billion to not quite EUR 200 billion in the financial perspectives for 2007-2013. The reports should be about the most suitable ways of reducing expenditure so as to come closer to meeting the G6 countries’ demand for a budget not exceeding 1.00% of the Member States’ gross national income. The basis for any cohesion policy must be that aid needs to go to the very poorest countries. At present, far too much money goes to poor regions in relatively rich countries. The current system is not only unjust towards the poorest countries. The system may also appear cynical because rich countries are not themselves permitted to help less well-placed regions in the same way as they could if the larger part of cohesion policy were re-nationalised."@en4
"La Lista de Junio apoya la demanda del Gobierno sueco de reducir la ayuda a la cohesión de los 336 100 millones de euros propuestos a menos de 200 000 millones de euros de las perspectivas financieras para 2007-2013. Los informes deberían versar sobre las formas más adecuadas de reducir el gasto a fin de aproximarse al cumplimiento de la demanda de los países del G6 para un presupuesto que no supera el 1,00 % de la renta nacional bruta de los Estados miembros. La base de toda política de cohesión ha de ser que la ayuda se dirija necesariamente a los países más pobres. Hoy día demasiado dinero va a parar a las regiones pobres de los países relativamente ricos. El sistema actual no solo es injusto con los países más pobres. El sistema también puede parecer cínico porque no se permite a los países ricos ayudar a las regiones más desaventajadas del mismo modo que podrían hacerlo si se volviera a nacionalizar una mayor parte de la política de cohesión."@es20
"Junilistan stödjer den svenska regeringens krav på att sammanhållningsstödet skall minskas från de föreslagna 336,1 till knappt 200 miljarder euro i budgetplanen för 2007-2013. Rapporterna borde handla om hur man lämpligast reducerar utgifterna för att kunna närma sig G6-ländernas krav på en budget som inte överstiger 1,00% av medlemsstaternas BNI. Grunden för all sammanhållningspolitik måste vara att stödet skall gå till de allra fattigaste länderna. Idag går alldeles för mycket pengar till fattiga regioner i relativt rika länder. Dagens system är inte bara orättvist mot de fatigaste länderna, systemet kan även framstå som cyniskt eftersom rika länder inte själva tillåts hjälpa mindre välställda regioner på samma sätt som man skulle kunna göra om merparten av sammanhållningspolitiken åternationaliserades."@et5
"Kesäkuun lista kannattaa Ruotsin hallituksen pyyntöä, että koheesioapua vähennettäisiin ehdotetusta 336,1 miljardista hieman alle 200 miljardiin euroon vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymissä. Mietinnöissä olisi käsiteltävä sopivimpia keinoja vähentää kustannuksia niin, että ne tulevat lähemmäksi G6-maiden vaatimusta, jonka mukaan talousarvio ei saisi ylittää 1 prosenttia jäsenvaltioiden bruttokansantulosta. Kaikenlaisen koheesiopolitiikan perustana on oltava ajatus, että apua on annettava kaikista köyhimmille maille. Tällä hetkellä liian paljon rahaa annetaan kohtalaisen rikkaiden maiden köyhille alueille. Nykyinen järjestelmä ei ole vain epäoikeudenmukainen köyhimpiä maita kohtaan. Se voi myös vaikuttaa kyyniseltä, koska rikkaiden maiden ei anneta itse auttaa vähäosaisia alueitaan niin paljon kuin ne voisivat siinä tapauksessa, että suuri osa koheesiopolitiikasta kansallistettaisiin jälleen."@fi7
"La Liste de juin soutient la requête présentée par le gouvernement suédois, lequel souhaite une réduction de l’aide de cohésion, des 336,1 milliards d’euros proposés à un peu moins de 200 millions d’euros, dans les perspectives financières pour la période 2007-2013. Les rapports doivent traiter de la manière la plus adéquate de réduire les dépenses afin de se rapprocher du plafonnement du budget à 1,00 % du revenu national brut des États membres, demandé par les pays du G6. L’aide doit aller aux pays les plus pauvres, telle doit être la base de toute politique de cohésion. Certaines régions pauvres situées dans des pays relativement riches reçoivent actuellement des crédits excessifs. Le système existant n’est pas seulement injuste à l’égard des pays les plus pauvres. Il peut également sembler cynique, car les pays riches proprement dits ne sont pas autorisés à aider les régions démunies comme ils pourraient le faire si la majeure partie de la politique de cohésion était renationalisée."@fr8
"Junilistan stödjer den svenska regeringens krav på att sammanhållningsstödet skall minskas från de föreslagna 336,1 till knappt 200 miljarder euro i budgetplanen för 2007-2013. Rapporterna borde handla om hur man lämpligast reducerar utgifterna för att kunna närma sig G6-ländernas krav på en budget som inte överstiger 1,00% av medlemsstaternas BNI. Grunden för all sammanhållningspolitik måste vara att stödet skall gå till de allra fattigaste länderna. Idag går alldeles för mycket pengar till fattiga regioner i relativt rika länder. Dagens system är inte bara orättvist mot de fatigaste länderna, systemet kan även framstå som cyniskt eftersom rika länder inte själva tillåts hjälpa mindre välställda regioner på samma sätt som man skulle kunna göra om merparten av sammanhållningspolitiken åternationaliserades."@hu11
"La Lista di giugno appoggia la richiesta del governo svedese di ridurre nelle prospettive finanziarie 2007-2013 gli aiuti per la coesione dai 336,1 miliardi di euro proposti a 200 miliardi di euro scarsi. Le relazioni devono riguardare i metodi più adatti per ridurre la spesa e venire incontro alla richiesta dei paesi del G6, intesa a far sì che il bilancio non superi l’1 per cento dell’RNL degli Stati membri. Qualsiasi politica di coesione deve basarsi sulla necessità di inviare gli aiuti ai paesi più poveri. Attualmente troppo denaro va a regioni povere di paesi relativamente ricchi. Il sistema vigente non è solo ingiusto nei confronti dei paesi più poveri, può anche sembrare cinico perché ai paesi ricchi non è consentito di aiutare essi stessi le regioni con minore benessere come invece potrebbero fare se la maggior parte della politica di coesione fosse nuovamente nazionalizzata."@it12
"Junilistan stödjer den svenska regeringens krav på att sammanhållningsstödet skall minskas från de föreslagna 336,1 till knappt 200 miljarder euro i budgetplanen för 2007-2013. Rapporterna borde handla om hur man lämpligast reducerar utgifterna för att kunna närma sig G6-ländernas krav på en budget som inte överstiger 1,00% av medlemsstaternas BNI. Grunden för all sammanhållningspolitik måste vara att stödet skall gå till de allra fattigaste länderna. Idag går alldeles för mycket pengar till fattiga regioner i relativt rika länder. Dagens system är inte bara orättvist mot de fatigaste länderna, systemet kan även framstå som cyniskt eftersom rika länder inte själva tillåts hjälpa mindre välställda regioner på samma sätt som man skulle kunna göra om merparten av sammanhållningspolitiken åternationaliserades."@lt14
"Junilistan stödjer den svenska regeringens krav på att sammanhållningsstödet skall minskas från de föreslagna 336,1 till knappt 200 miljarder euro i budgetplanen för 2007-2013. Rapporterna borde handla om hur man lämpligast reducerar utgifterna för att kunna närma sig G6-ländernas krav på en budget som inte överstiger 1,00% av medlemsstaternas BNI. Grunden för all sammanhållningspolitik måste vara att stödet skall gå till de allra fattigaste länderna. Idag går alldeles för mycket pengar till fattiga regioner i relativt rika länder. Dagens system är inte bara orättvist mot de fatigaste länderna, systemet kan även framstå som cyniskt eftersom rika länder inte själva tillåts hjälpa mindre välställda regioner på samma sätt som man skulle kunna göra om merparten av sammanhållningspolitiken åternationaliserades."@lv13
"Junilistan stödjer den svenska regeringens krav på att sammanhållningsstödet skall minskas från de föreslagna 336,1 till knappt 200 miljarder euro i budgetplanen för 2007-2013. Rapporterna borde handla om hur man lämpligast reducerar utgifterna för att kunna närma sig G6-ländernas krav på en budget som inte överstiger 1,00% av medlemsstaternas BNI. Grunden för all sammanhållningspolitik måste vara att stödet skall gå till de allra fattigaste länderna. Idag går alldeles för mycket pengar till fattiga regioner i relativt rika länder. Dagens system är inte bara orättvist mot de fatigaste länderna, systemet kan även framstå som cyniskt eftersom rika länder inte själva tillåts hjälpa mindre välställda regioner på samma sätt som man skulle kunna göra om merparten av sammanhållningspolitiken åternationaliserades."@mt15
". De Zweedse partij Junilistan steunt de eis van de Zweedse regering dat de steun voor het cohesiebeleid wordt verminderd van de voorgestelde 336,1 miljard euro tot minder dan 200 miljard euro in de financiële vooruitzichten voor 2007-2013. De verslagen zouden moeten gaan over de vraag hoe de uitgaven het best kunnen worden verlaagd om tegemoet te komen aan de eisen van de G6-landen inzake een begroting die niet hoger is dan 1 procent van het bruto nationaal inkomen van de lidstaten. De grondslag van alle cohesiebeleid behoort te zijn dat de steun naar de allerarmste landen moet gaan. Op dit moment gaat er veel te veel geld naar arme regio’s in relatief rijke landen. Het huidige stelsel is niet alleen onrechtvaardig jegens de armste landen. Het komt zelfs cynisch over, omdat rijke landen hun minder welvarende regio’s niet zelf mogen helpen zoals ze zouden kunnen doen als het merendeel van het cohesiebeleid zou worden gerenationaliseerd."@nl3
"Junilistan stödjer den svenska regeringens krav på att sammanhållningsstödet skall minskas från de föreslagna 336,1 till knappt 200 miljarder euro i budgetplanen för 2007-2013. Rapporterna borde handla om hur man lämpligast reducerar utgifterna för att kunna närma sig G6-ländernas krav på en budget som inte överstiger 1,00% av medlemsstaternas BNI. Grunden för all sammanhållningspolitik måste vara att stödet skall gå till de allra fattigaste länderna. Idag går alldeles för mycket pengar till fattiga regioner i relativt rika länder. Dagens system är inte bara orättvist mot de fatigaste länderna, systemet kan även framstå som cyniskt eftersom rika länder inte själva tillåts hjälpa mindre välställda regioner på samma sätt som man skulle kunna göra om merparten av sammanhållningspolitiken åternationaliserades."@pl16
"A Lista de Junho apoia a exigência do Governo sueco de que as ajudas de coesão sejam reduzidas dos 336,1 mil milhões de euros propostos para não mais de 200 mil milhões de euros nas Perspectivas Financeiras para 2007-2013. Os relatórios deveriam debruçar-se sobre as melhores formas de reduzir as despesas, para nos aproximarmos da exigência dos países do G6 de um orçamento que não exceda 1% do PIB dos Estados-Membros. A base de qualquer política de coesão deve consistir em que a ajuda tem de ser dirigida para os países mais pobres. Presentemente, há um excesso de fundos atribuídos a regiões mais pobres de países relativamente ricos. O actual sistema não é apenas injusto para os países mais pobres. Pode parecer também cínico, porque os países ricos não são autorizados a ajudar as suas próprias regiões menos desenvolvidas da forma como poderiam fazê-lo se a maior parte da política de coesão fosse renacionalizada."@pt17
"Junilistan stödjer den svenska regeringens krav på att sammanhållningsstödet skall minskas från de föreslagna 336,1 till knappt 200 miljarder euro i budgetplanen för 2007-2013. Rapporterna borde handla om hur man lämpligast reducerar utgifterna för att kunna närma sig G6-ländernas krav på en budget som inte överstiger 1,00% av medlemsstaternas BNI. Grunden för all sammanhållningspolitik måste vara att stödet skall gå till de allra fattigaste länderna. Idag går alldeles för mycket pengar till fattiga regioner i relativt rika länder. Dagens system är inte bara orättvist mot de fatigaste länderna, systemet kan även framstå som cyniskt eftersom rika länder inte själva tillåts hjälpa mindre välställda regioner på samma sätt som man skulle kunna göra om merparten av sammanhållningspolitiken åternationaliserades."@sk18
"Junilistan stödjer den svenska regeringens krav på att sammanhållningsstödet skall minskas från de föreslagna 336,1 till knappt 200 miljarder euro i budgetplanen för 2007-2013. Rapporterna borde handla om hur man lämpligast reducerar utgifterna för att kunna närma sig G6-ländernas krav på en budget som inte överstiger 1,00% av medlemsstaternas BNI. Grunden för all sammanhållningspolitik måste vara att stödet skall gå till de allra fattigaste länderna. Idag går alldeles för mycket pengar till fattiga regioner i relativt rika länder. Dagens system är inte bara orättvist mot de fatigaste länderna, systemet kan även framstå som cyniskt eftersom rika länder inte själva tillåts hjälpa mindre välställda regioner på samma sätt som man skulle kunna göra om merparten av sammanhållningspolitiken åternationaliserades."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph