Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-07-06-Speech-3-255"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050706.23.3-255"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vi stödjer helhjärtat kampen mot global fattigdom. Vi anser att EU kan ge ett värdefullt bidrag i denna angelägna kamp genom att verka för en radikal reform av unionens protektionistiska handelspolitik, avveckla EU:s destruktiva fiskeriavtal med tredjeländer och genom att upphöra med att utbetala exportbidrag till europeiska producenter av produkter såsom till exempel mjölk och socker. Resolutionen innehåller dock ytterst begränsade formuleringar vad gäller denna typ av brådskande reformer. Vår uppfattning är att EU inte skall arbeta med biståndsfrågor, utan att denna typ av betydelsefulla frågor skall handhas av respektive medlemsstat. Den internationella samordningen av biståndsinsatser skall ske inom ramarna för organisationer med lång erfarenhet och bred legitimitet, såsom genom FN och denna organisations organ."@sv21
lpv:translated text
"Vi stödjer helhjärtat kampen mot global fattigdom. Vi anser att EU kan ge ett värdefullt bidrag i denna angelägna kamp genom att verka för en radikal reform av unionens protektionistiska handelspolitik, avveckla EU:s destruktiva fiskeriavtal med tredjeländer och genom att upphöra med att utbetala exportbidrag till europeiska producenter av produkter såsom till exempel mjölk och socker. Resolutionen innehåller dock ytterst begränsade formuleringar vad gäller denna typ av brådskande reformer. Vår uppfattning är att EU inte skall arbeta med biståndsfrågor, utan att denna typ av betydelsefulla frågor skall handhas av respektive medlemsstat. Den internationella samordningen av biståndsinsatser skall ske inom ramarna för organisationer med lång erfarenhet och bred legitimitet, såsom genom FN och denna organisations organ."@cs1
"Vi støtter helhjertet kampen mod global fattigdom. Vi mener, at EU kan yde et værdifuldt bidrag i denne vigtige kamp ved at arbejde for en radikal reform af Unionens protektionistiske handelspolitik, afvikle EU's destruktive fiskeriaftaler med tredjelande og ved at ophøre med at udbetale eksportrestitutioner til europæiske producenter af produkter som f.eks. mælk og sukker. Beslutningen indeholder dog yderst begrænsede formuleringer, hvad angår denne type af presserende reformer. Vores opfattelse er, at EU ikke skal arbejde med bistandsspørgsmål, men at denne type betydningsfulde spørgsmål skal håndteres af de respektive medlemsstater. Den internationale samordning af støtte skal ske inden for rammerne af organisationer med lang erfaring og bred legitimitet såsom gennem FN og denne organisations organer."@da2
". Wir unterstützen den Kampf gegen die weltweite Armut rückhaltlos. Unserer Ansicht nach kann die EU einen wertvollen Beitrag zu diesem wichtigen Kampf leisten, indem sie sich für eine radikale Reform der protektionistischen europäischen Handelspolitik einsetzt, die destruktiven Fischereiabkommen der EU mit Drittländern abwickelt und die Zahlung von Ausfuhrerstattungen beispielsweise an europäische Milch- und Zuckerproduzenten einstellt. Der Entschließungsentwurf enthält zu dringenden Reformen dieser Art jedoch nur äußerst begrenzte Formulierungen. Unserer Meinung nach sollte die EU sich nicht mit Entwicklungshilfe befassen. Vielmehr müssen wichtige Fragen dieser Art von den einzelnen Mitgliedstaaten entschieden werden. Die internationale Koordinierung der Entwicklungshilfe sollte durch Organisationen mit langer Erfahrung und großer Legitimität, wie der UNO und ihrer Organe, erfolgen."@de9
"Υποστηρίζουμε ολόψυχα την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας. Πιστεύουμε ότι η ΕΕ μπορεί να προσφέρει πολύτιμη συνδρομή σε αυτό τον πολύ σημαντικό αγώνα υποστηρίζοντας τη ριζική μεταρρύθμιση της προστατευτικής πολιτικής εμπορίου της ΕΕ, καταργώντας σταδιακά τις καταστροφικές αλιευτικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες και παύοντας να πληρώνει εξαγωγικές επιδοτήσεις σε ευρωπαίους παραγωγούς προϊόντων όπως, για παράδειγμα, το γάλα και η ζάχαρη. Εντούτοις, το ψήφισμα περιέχει εξαιρετικά περιορισμένες διατυπώσεις όσον αφορά τις επείγουσες μεταρρυθμίσεις αυτού του είδους. Πιστεύουμε ότι η ΕΕ δεν πρέπει να ασχολείται με θέματα ενισχύσεων. Αντιθέτως, αυτά τα σημαντικά θέματα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα αντίστοιχα κράτη μέλη. Οι διεθνείς προσπάθειες ενίσχυσης πρέπει να συντονίζονται από οργανισμούς με μακρά εμπειρία και αρμοδιότητα ευρέως φάσματος, όπως ο ΟΗΕ και τα όργανα του ΟΗΕ."@el10
"We wholeheartedly support the fight against global poverty. We believe that the EU can make a valuable contribution to this very important struggle by campaigning for radical reform of the EU’s protectionist trade policy, phasing out the EU’s destructive fisheries agreements with third countries and ceasing to pay export subsidies to European manufacturers of products such as, for example, milk and sugar. However, the resolution contains extremely limited wordings when it comes to urgent reforms of this kind. Our view is that the EU should not concern itself with aid issues. Instead, significant issues of this kind should be dealt with by the respective Member States. International aid efforts should be coordinated by organisations that have long experience and wide-ranging legitimacy, such as the UN and UN bodies."@en4
"Respaldamos sinceramente la lucha en contra de la pobreza mundial. Creemos que la Unión Europea puede contribuir de forma valiosa a esta importante lucha haciendo campaña a favor de la reforma radical de la política comercial proteccionista de la Unión Europea, retirando paulatinamente los destructivos acuerdos de pesca con terceros países y dejando de pagar subvenciones a la exportación a fabricantes europeos de productos como, por ejemplo, la leche y el azúcar. Sin embargo, la resolución contiene términos muy limitados cuando se trata de reformas urgentes de este tipo. Nosotros creemos que la Unión Europea no debería ocuparse de cuestiones relativas a la ayuda. En su lugar, los Estados miembros correspondientes deberían ocuparse de cuestiones importantes de este tipo. Las organizaciones que tienen una dilatada experiencia y una legitimidad de amplio alcance, como las Naciones Unidas y sus organismos, deberían coordinar los esfuerzos de ayuda internacional."@es20
"Vi stödjer helhjärtat kampen mot global fattigdom. Vi anser att EU kan ge ett värdefullt bidrag i denna angelägna kamp genom att verka för en radikal reform av unionens protektionistiska handelspolitik, avveckla EU:s destruktiva fiskeriavtal med tredjeländer och genom att upphöra med att utbetala exportbidrag till europeiska producenter av produkter såsom till exempel mjölk och socker. Resolutionen innehåller dock ytterst begränsade formuleringar vad gäller denna typ av brådskande reformer. Vår uppfattning är att EU inte skall arbeta med biståndsfrågor, utan att denna typ av betydelsefulla frågor skall handhas av respektive medlemsstat. Den internationella samordningen av biståndsinsatser skall ske inom ramarna för organisationer med lång erfarenhet och bred legitimitet, såsom genom FN och denna organisations organ."@et5
"Kannatamme vilpittömästi maailmanlaajuisen köyhyyden torjumista. Uskomme, että EU voi antaa hyvin arvokkaan panoksen tähän hyvin tärkeään taisteluun kampanjoimalla EU:n protektionistisen kauppapolitiikan radikaalin uudistamisen puolesta, poistamalla vaiheittain käytöstä EU:n kolmansien maiden kanssa tekemiä vahingollisia kalastussopimuksia ja lopettamalla vientitukien maksamisen esimerkiksi maidon ja sokerin tuottajille. Päätöslauselmassa kuitenkin tällaisista uudistuksista puhutaan erittäin vähän. Mielestämme EU ei saisi kantaa huolta avustukseen liittyvistä kysymyksistä. Sen sijaan tämäntyyppisiä merkittäviä kysymyksiä pitäisi käsitellä asianomaisissa jäsenvaltioissa. Kansainvälisten avustustoimien koordinointi pitäisi antaa sellaisille organisaatioille, joilla on pitkäaikaista kokemusta ja laaja-alaista legitiimiyttä, kuten YK:lla ja sen järjestöillä."@fi7
"Nous soutenons de tout cœur la lutte contre la pauvreté mondiale. Nous pensons que l’Union peut apporter une contribution appréciable à cette lutte capitale en défendant l’idée d’une réforme radicale de sa politique commerciale protectionniste, en supprimant progressivement ses accords de pêche dévastateurs avec les pays tiers et en cessant de verser des subventions à l’exportation aux producteurs européens de produits tels que le lait et le sucre, par exemple. La résolution ne contient pourtant que très peu d’éléments concernant les réformes urgentes de ce type. Nous estimons que l’Union ne doit pas se préoccuper de questions d’aide. Les dossiers importants de ce type doivent en revanche relever des différents États membres. Les actions d’aide internationale doivent être coordonnées par des organisations possédant une longue expérience et une légitimité reconnue, tels l’ONU et ses organes."@fr8
"Vi stödjer helhjärtat kampen mot global fattigdom. Vi anser att EU kan ge ett värdefullt bidrag i denna angelägna kamp genom att verka för en radikal reform av unionens protektionistiska handelspolitik, avveckla EU:s destruktiva fiskeriavtal med tredjeländer och genom att upphöra med att utbetala exportbidrag till europeiska producenter av produkter såsom till exempel mjölk och socker. Resolutionen innehåller dock ytterst begränsade formuleringar vad gäller denna typ av brådskande reformer. Vår uppfattning är att EU inte skall arbeta med biståndsfrågor, utan att denna typ av betydelsefulla frågor skall handhas av respektive medlemsstat. Den internationella samordningen av biståndsinsatser skall ske inom ramarna för organisationer med lång erfarenhet och bred legitimitet, såsom genom FN och denna organisations organ."@hu11
"Appoggiamo appieno la lotta contro la povertà globale. Riteniamo che l’Unione possa dare un prezioso contributo a questa importantissima battaglia battendosi per una riforma radicale della propria politica commerciale protezionistica, eliminando gradualmente i propri rovinosi accordi in materia di pesca con paesi terzi e smettendo di pagare ai produttori europei sovvenzioni all’esportazione per prodotti come, per esempio, il latte e lo zucchero. Tuttavia la risoluzione contiene formulazioni estremamente riduttive quando tratta riforme urgenti di questo tipo. A nostro avviso l’Unione non deve interessarsi di questioni relative all’assistenza. Al contrario, devono essere i singoli Stati membri a occuparsi di temi importanti come questi e il coordinamento degli sforzi internazionali in materia di aiuti spetta a organizzazioni con una lunga esperienza e legittimità di ampio respiro, come le Nazioni Unite e i suoi organi."@it12
"Vi stödjer helhjärtat kampen mot global fattigdom. Vi anser att EU kan ge ett värdefullt bidrag i denna angelägna kamp genom att verka för en radikal reform av unionens protektionistiska handelspolitik, avveckla EU:s destruktiva fiskeriavtal med tredjeländer och genom att upphöra med att utbetala exportbidrag till europeiska producenter av produkter såsom till exempel mjölk och socker. Resolutionen innehåller dock ytterst begränsade formuleringar vad gäller denna typ av brådskande reformer. Vår uppfattning är att EU inte skall arbeta med biståndsfrågor, utan att denna typ av betydelsefulla frågor skall handhas av respektive medlemsstat. Den internationella samordningen av biståndsinsatser skall ske inom ramarna för organisationer med lång erfarenhet och bred legitimitet, såsom genom FN och denna organisations organ."@lt14
"Vi stödjer helhjärtat kampen mot global fattigdom. Vi anser att EU kan ge ett värdefullt bidrag i denna angelägna kamp genom att verka för en radikal reform av unionens protektionistiska handelspolitik, avveckla EU:s destruktiva fiskeriavtal med tredjeländer och genom att upphöra med att utbetala exportbidrag till europeiska producenter av produkter såsom till exempel mjölk och socker. Resolutionen innehåller dock ytterst begränsade formuleringar vad gäller denna typ av brådskande reformer. Vår uppfattning är att EU inte skall arbeta med biståndsfrågor, utan att denna typ av betydelsefulla frågor skall handhas av respektive medlemsstat. Den internationella samordningen av biståndsinsatser skall ske inom ramarna för organisationer med lång erfarenhet och bred legitimitet, såsom genom FN och denna organisations organ."@lv13
"Vi stödjer helhjärtat kampen mot global fattigdom. Vi anser att EU kan ge ett värdefullt bidrag i denna angelägna kamp genom att verka för en radikal reform av unionens protektionistiska handelspolitik, avveckla EU:s destruktiva fiskeriavtal med tredjeländer och genom att upphöra med att utbetala exportbidrag till europeiska producenter av produkter såsom till exempel mjölk och socker. Resolutionen innehåller dock ytterst begränsade formuleringar vad gäller denna typ av brådskande reformer. Vår uppfattning är att EU inte skall arbeta med biståndsfrågor, utan att denna typ av betydelsefulla frågor skall handhas av respektive medlemsstat. Den internationella samordningen av biståndsinsatser skall ske inom ramarna för organisationer med lång erfarenhet och bred legitimitet, såsom genom FN och denna organisations organ."@mt15
"Wij steunen van ganser harte de strijd tegen de armoede in de wereld. We vinden dat de EU een waardevolle bijdrage kan leveren in deze belangrijke strijd, door zich in te spannen voor een radicale hervorming van het protectionistische handelsbeleid van de Unie, door de destructieve visserijovereenkomsten van de EU met derde landen geleidelijk af te schaffen, en door op te houden met het uitbetalen van exportbijdragen aan Europese producenten van producten zoals melk en suiker. De resolutie bevat echter uiterst beperkte formuleringen inzake dit soort urgente hervormingen. Wij vinden dat de EU zich niet moet bezighouden met hulpvraagstukken, maar dat dit soort belangrijke kwesties moet worden behandeld door de afzonderlijke lidstaten. De internationale hulpinspanningen moeten worden gecoördineerd in het kader van organisaties met een lange ervaring en een brede legitimiteit, zoals de VN en de VN-organisaties."@nl3
"Vi stödjer helhjärtat kampen mot global fattigdom. Vi anser att EU kan ge ett värdefullt bidrag i denna angelägna kamp genom att verka för en radikal reform av unionens protektionistiska handelspolitik, avveckla EU:s destruktiva fiskeriavtal med tredjeländer och genom att upphöra med att utbetala exportbidrag till europeiska producenter av produkter såsom till exempel mjölk och socker. Resolutionen innehåller dock ytterst begränsade formuleringar vad gäller denna typ av brådskande reformer. Vår uppfattning är att EU inte skall arbeta med biståndsfrågor, utan att denna typ av betydelsefulla frågor skall handhas av respektive medlemsstat. Den internationella samordningen av biståndsinsatser skall ske inom ramarna för organisationer med lång erfarenhet och bred legitimitet, såsom genom FN och denna organisations organ."@pl16
"Apoiamos inteiramente a luta contra a pobreza no mundo. Pensamos que a UE pode dar um contributo valioso neste combate tão importante, fazendo campanha por reformas radicais na sua política comercial proteccionista, acabando com os seus destrutivos acordos de pesca com países terceiros e deixando de pagar subsídios à exportação a produtores europeus de, por exemplo, leite e açúcar. No entanto, a resolução contém referências extremamente limitadas a respeito destas reformas urgentes. A nossa opinião é que a UE não se devia ocupar com a questão das ajudas. As questões importantes deste tipo deveriam ser tratadas pelos Estados-Membros respectivos. O esforço de ajuda internacional deve ser coordenado por organizações com longa experiência e ampla legitimidade, como a ONU e os seus organismos."@pt17
"Vi stödjer helhjärtat kampen mot global fattigdom. Vi anser att EU kan ge ett värdefullt bidrag i denna angelägna kamp genom att verka för en radikal reform av unionens protektionistiska handelspolitik, avveckla EU:s destruktiva fiskeriavtal med tredjeländer och genom att upphöra med att utbetala exportbidrag till europeiska producenter av produkter såsom till exempel mjölk och socker. Resolutionen innehåller dock ytterst begränsade formuleringar vad gäller denna typ av brådskande reformer. Vår uppfattning är att EU inte skall arbeta med biståndsfrågor, utan att denna typ av betydelsefulla frågor skall handhas av respektive medlemsstat. Den internationella samordningen av biståndsinsatser skall ske inom ramarna för organisationer med lång erfarenhet och bred legitimitet, såsom genom FN och denna organisations organ."@sk18
"Vi stödjer helhjärtat kampen mot global fattigdom. Vi anser att EU kan ge ett värdefullt bidrag i denna angelägna kamp genom att verka för en radikal reform av unionens protektionistiska handelspolitik, avveckla EU:s destruktiva fiskeriavtal med tredjeländer och genom att upphöra med att utbetala exportbidrag till europeiska producenter av produkter såsom till exempel mjölk och socker. Resolutionen innehåller dock ytterst begränsade formuleringar vad gäller denna typ av brådskande reformer. Vår uppfattning är att EU inte skall arbeta med biståndsfrågor, utan att denna typ av betydelsefulla frågor skall handhas av respektive medlemsstat. Den internationella samordningen av biståndsinsatser skall ske inom ramarna för organisationer med lång erfarenhet och bred legitimitet, såsom genom FN och denna organisations organ."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph