Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-07-06-Speech-3-212"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050706.23.3-212"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Många av betänkandets målsättningar om hållbar integration, social trygghet och ökad jämställdhet är eftersträvansvärda. Men dessa frågor sköts bäst på lägre beslutsnivåer, inte på EU-nivå. För att kunna kontrollera EU:s tilltagande centralisering- och regleringsiver måste unionens uppgifter avgränsas och budgeten begränsas. Mot denna bakgrund kan vi inte stödja förslaget att tilldela Europeiska Socialfonden 336,2 miljarder euro från 2007 till 2013."@sv21
lpv:translated text
"Många av betänkandets målsättningar om hållbar integration, social trygghet och ökad jämställdhet är eftersträvansvärda. Men dessa frågor sköts bäst på lägre beslutsnivåer, inte på EU-nivå. För att kunna kontrollera EU:s tilltagande centralisering- och regleringsiver måste unionens uppgifter avgränsas och budgeten begränsas. Mot denna bakgrund kan vi inte stödja förslaget att tilldela Europeiska Socialfonden 336,2 miljarder euro från 2007 till 2013."@cs1
"Mange af betænkningens målsætninger om bæredygtig integration, social tryghed og øget ligestilling er attråværdige. Men disse spørgsmål varetages bedst på et lavere beslutningsniveau, ikke på EU-niveau. For at kunne kontrollere EU's tiltagende centraliserings- og reguleringsiver skal Unionens opgaver afgrænses og budgettet begrænses. På denne baggrund kan vi ikke støtte forslaget om at tildele Den Europæiske Socialfond 336,2 milliarder euro fra 2007 til 2013."@da2
". Viele der Ziele dieses Berichts in Bezug auf eine nachhaltige Eingliederung, soziale Sicherheit und größere Gleichstellung sind erstrebenswert. Allerdings werden diese Fragen am besten auf niedrigeren Beschlussebenen und nicht auf EU-Ebene behandelt. Zur Eindämmung des zunehmenden Zentralisierungs- und Regulierungseifers der EU müssen die Aufgaben der Union deutlich abgesteckt und der Haushalt in Grenzen gehalten werden. Vor diesem Hintergrund können wir den Vorschlag für eine Mittelzuweisung zum Europäischen Sozialfonds in Höhe von 336,2 Milliarden Euro im Zeitraum 2007 bis 2013 nicht unterstützen."@de9
"Πολλοί από τους στόχους της έκθεσης όσον αφορά τη βιώσιμη ενσωμάτωση, την κοινωνική προστασία και την αυξημένη ισότητα των φύλων αξίζει να επιτευχθούν. Εντούτοις, αυτά τα θέματα αντιμετωπίζονται καλύτερα σε χαμηλότερα επίπεδα λήψης αποφάσεων παρά σε επίπεδο ΕΕ. Προκειμένου να ελεγχθεί ο αυξανόμενος ζήλος της ΕΕ για συγκεντρωτισμό και επιβολή ρυθμίσεων, τα καθήκοντα της ΕΕ πρέπει να οριοθετηθούν με σαφήνεια και ο προϋπολογισμός της πρέπει να διατηρηθεί εντός ορίων. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την πρόταση για κατανομή 336,2 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2007-2013."@el10
"Many of the report’s objectives in terms of sustainable integration, social protection and increased gender equality are worth striving for. However, these issues are best dealt with at lower levels of decision-making, rather than at EU level. With a view to controlling the EU’s growing zeal for centralisation and regulation, the EU’s tasks need to be clearly demarcated and its budget kept within bounds. In the light of this, we cannot support the proposal to allocate EUR 336.2 billion to the European Social Fund between 2007 and 2013."@en4
"Muchos de los objetivos del informe desde el punto de vista de la integración sostenible, de la protección social y de la mayor igualdad de género merecen un esfuerzo. No obstante, estas cuestiones se tratan mejor en niveles inferiores de toma de decisiones, en lugar de en el ámbito de la Unión Europea. Con vistas a controlar el creciente celo de la Unión Europea con respecto a la centralización y la regulación, es preciso delimitar las tareas de la Unión Europea y mantener su presupuesto dentro de sus límites. A la luz de todo esto, no podemos apoyar la propuesta de asignar 33 620 millones al Fondo Social Europeo entre 2007 y 2013."@es20
"Många av betänkandets målsättningar om hållbar integration, social trygghet och ökad jämställdhet är eftersträvansvärda. Men dessa frågor sköts bäst på lägre beslutsnivåer, inte på EU-nivå. För att kunna kontrollera EU:s tilltagande centralisering- och regleringsiver måste unionens uppgifter avgränsas och budgeten begränsas. Mot denna bakgrund kan vi inte stödja förslaget att tilldela Europeiska Socialfonden 336,2 miljarder euro från 2007 till 2013."@et5
"Moniin mietinnön tavoitteista, jotka koskevat kestävää yhdentymistä, sosiaalista suojelua ja tasa-arvon lisäämistä, kannattaa pyrkiä. Näitä kysymyksiä käsitellään kuitenkin parhaiten alemmilla päätöksenteon tasoilla kuin EU:n tasolla. Jotta EU:n kasvavaa intoa keskittämiseen ja sääntelyyn voidaan hillitä, on EU:n tehtävät rajattava selvästi ja talousarvio pidettävä aisoissa. Tämän perusteella emme voi kannattaa ehdotusta, jonka mukaan 336,2 miljardia euroa osoitetaan koheesiorahastoon vuosina 2007–2013."@fi7
"Nombre des objectifs du rapport en termes d’intégration durable, de protection sociale et d’amélioration de l’égalité entre les hommes et les femmes méritent d’être soutenus. Toutefois, les niveaux de décision inférieurs sont plus à même de traiter ces questions que l’Union. Les missions de l’Union doivent être clairement délimitées et son budget modéré, afin de contrôler son zèle croissant à la centralisation et à la réglementation. Nous ne pouvons, dans ce contexte, soutenir la proposition d’allocation de 336,2 milliards d’euros au Fonds social européen entre 2007 et 2013."@fr8
"Många av betänkandets målsättningar om hållbar integration, social trygghet och ökad jämställdhet är eftersträvansvärda. Men dessa frågor sköts bäst på lägre beslutsnivåer, inte på EU-nivå. För att kunna kontrollera EU:s tilltagande centralisering- och regleringsiver måste unionens uppgifter avgränsas och budgeten begränsas. Mot denna bakgrund kan vi inte stödja förslaget att tilldela Europeiska Socialfonden 336,2 miljarder euro från 2007 till 2013."@hu11
"Molti obiettivi della relazione, in termini di integrazione sostenibile, protezione sociale e maggiore parità tra i sessi, meritano di essere perseguiti. Tuttavia, queste tematiche si affrontano meglio a livelli decisionali inferiori a quello dell’Unione europea. Al fine di contenere il crescente zelo mostrato dall’Unione europea nell’accentramento e nella regolamentazione, le competenze comunitarie devono essere chiaramente definite, mentre il bilancio va mantenuto entro certi limiti. Alla luce di queste considerazioni, non possiamo sostenere la proposta di destinare 336,2 miliardi di euro al Fondo sociale europeo per il periodo 2007-2013."@it12
"Många av betänkandets målsättningar om hållbar integration, social trygghet och ökad jämställdhet är eftersträvansvärda. Men dessa frågor sköts bäst på lägre beslutsnivåer, inte på EU-nivå. För att kunna kontrollera EU:s tilltagande centralisering- och regleringsiver måste unionens uppgifter avgränsas och budgeten begränsas. Mot denna bakgrund kan vi inte stödja förslaget att tilldela Europeiska Socialfonden 336,2 miljarder euro från 2007 till 2013."@lt14
"Många av betänkandets målsättningar om hållbar integration, social trygghet och ökad jämställdhet är eftersträvansvärda. Men dessa frågor sköts bäst på lägre beslutsnivåer, inte på EU-nivå. För att kunna kontrollera EU:s tilltagande centralisering- och regleringsiver måste unionens uppgifter avgränsas och budgeten begränsas. Mot denna bakgrund kan vi inte stödja förslaget att tilldela Europeiska Socialfonden 336,2 miljarder euro från 2007 till 2013."@lv13
"Många av betänkandets målsättningar om hållbar integration, social trygghet och ökad jämställdhet är eftersträvansvärda. Men dessa frågor sköts bäst på lägre beslutsnivåer, inte på EU-nivå. För att kunna kontrollera EU:s tilltagande centralisering- och regleringsiver måste unionens uppgifter avgränsas och budgeten begränsas. Mot denna bakgrund kan vi inte stödja förslaget att tilldela Europeiska Socialfonden 336,2 miljarder euro från 2007 till 2013."@mt15
"Veel van de doelstellingen van het verslag, inzake duurzame integratie, sociale zekerheid en meer gelijke kansen, zijn het nastreven waard. Besluiten over deze kwesties kunnen echter het beste op een lager niveau worden genomen, niet op EU-niveau. Om de toenemende centraliserings- en regelzucht van de EU in bedwang te kunnen houden, moeten de taken van de Unie duidelijk worden afgebakend en moet de begroting binnen de perken worden gehouden. Tegen deze achtergrond kunnen wij geen steun geven aan het voorstel om het Europees Sociaal Fonds 336,2 miljard euro toe te kennen voor de periode 2007-2013."@nl3
"Många av betänkandets målsättningar om hållbar integration, social trygghet och ökad jämställdhet är eftersträvansvärda. Men dessa frågor sköts bäst på lägre beslutsnivåer, inte på EU-nivå. För att kunna kontrollera EU:s tilltagande centralisering- och regleringsiver måste unionens uppgifter avgränsas och budgeten begränsas. Mot denna bakgrund kan vi inte stödja förslaget att tilldela Europeiska Socialfonden 336,2 miljarder euro från 2007 till 2013."@pl16
"Muitos dos objectivos do relatório em termos de integração sustentável, protecção social e maior igualdade entre os géneros merecem o nosso apoio. No entanto, é melhor tratar estas questões a níveis de decisão mais baixos do que ao nível da UE. Para controlar a crescente apetência da UE pela centralização e a regulamentação, as tarefas da UE devem ser claramente demarcadas e o seu orçamento delimitado. Por conseguinte, não podemos apoiar a proposta de atribuir 336,2 mil milhões de euros ao Fundo Social Europeu para o período 2007-2013."@pt17
"Många av betänkandets målsättningar om hållbar integration, social trygghet och ökad jämställdhet är eftersträvansvärda. Men dessa frågor sköts bäst på lägre beslutsnivåer, inte på EU-nivå. För att kunna kontrollera EU:s tilltagande centralisering- och regleringsiver måste unionens uppgifter avgränsas och budgeten begränsas. Mot denna bakgrund kan vi inte stödja förslaget att tilldela Europeiska Socialfonden 336,2 miljarder euro från 2007 till 2013."@sk18
"Många av betänkandets målsättningar om hållbar integration, social trygghet och ökad jämställdhet är eftersträvansvärda. Men dessa frågor sköts bäst på lägre beslutsnivåer, inte på EU-nivå. För att kunna kontrollera EU:s tilltagande centralisering- och regleringsiver måste unionens uppgifter avgränsas och budgeten begränsas. Mot denna bakgrund kan vi inte stödja förslaget att tilldela Europeiska Socialfonden 336,2 miljarder euro från 2007 till 2013."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph