Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-07-05-Speech-2-312"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050705.32.2-312"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Hr. formand. Fru kommissær, De gav en meget levende beskrivelse af den aktuelle situation i Hviderusland. Tingene går den forkerte vej, og det er jo så meget desto mere forstemmende, eftersom der især i andre lande i det tidligere Sovjetunionen hersker en forårsstemning, som vi slet ikke genkender i Hviderusland. De nævner en lang række igangværende programmer. Men jeg tror, det er meget rigtigt, som hr. Klich var inde på, at mange af EU-programmerne er beregnet på nabolande, der har en eller anden form for demokratisk opbygning. Det er anderledes, når vi har at gøre med et diktatur, som det er tilfældet i Hviderusland. Der skal der andre instrumenter til. Som bekendt er der mange midler i Tacis til at løse miljøproblemer, til at løse spørgsmål om grænsebevogtning. Men hvordan ved vi om den forvaltning, som Lukasjenko foretager af disse midler, er i Unionens interesse? Derfor synes jeg, at det er et meget rigtigt forslag, der er indeholdt i den beslutning, som vi skal stemme om i morgen. Det er en tekst, som ALDE-Gruppen kan støtte helt og fuldt. Det er vigtigt, at vi støtter retten til fri meningsdannelse i Hviderusland, og vi er simpelthen nødt til at tage fat i nogen af disse projekter, som økonomisk set vil være meget meget beskedne, men som vil betyde utrolig meget moralsk for de mennesker i Hviderusland, som kæmper for demokratiet. De skal kunne høre og forstå, at der er nogen, der kender deres situation, og som bakker dem op, og som vil støtte dem helhjertet. De kæmper med deres liv som indsats, med stor fare for deres personlige tilværelse. Vi skal støtte dem udefra. Vi har et ansvar, og jeg synes, at De skal forklare for os, hvordan De konkret vil gribe det an."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand. Fru kommissær, De gav en meget levende beskrivelse af den aktuelle situation i Hviderusland. Tingene går den forkerte vej, og det er jo så meget desto mere forstemmende, eftersom der især i andre lande i det tidligere Sovjetunionen hersker en forårsstemning, som vi slet ikke genkender i Hviderusland. De nævner en lang række igangværende programmer. Men jeg tror, det er meget rigtigt, som hr. Klich var inde på, at mange af EU-programmerne er beregnet på nabolande, der har en eller anden form for demokratisk opbygning. Det er anderledes, når vi har at gøre med et diktatur, som det er tilfældet i Hviderusland. Der skal der andre instrumenter til. Som bekendt er der mange midler i Tacis til at løse miljøproblemer, til at løse spørgsmål om grænsebevogtning. Men hvordan ved vi om den forvaltning, som Lukasjenko foretager af disse midler, er i Unionens interesse? Derfor synes jeg, at det er et meget rigtigt forslag, der er indeholdt i den beslutning, som vi skal stemme om i morgen. Det er en tekst, som ALDE-Gruppen kan støtte helt og fuldt. Det er vigtigt, at vi støtter retten til fri meningsdannelse i Hviderusland, og vi er simpelt hen nødt til at tage fat i nogen af disse projekter, som økonomisk set vil være meget meget beskedne, men som vil betyde utrolig meget moralsk for de mennesker i Hviderusland, som kæmper for demokratiet. De skal kunne høre og forstå, at der er nogen, der kender deres situation, og som bakker dem op, og som vil støtte dem helhjertet. De kæmper med deres liv som indsats, med stor fare for deres personlige tilværelse. Vi skal støtte dem udefra. Vi har et ansvar, og jeg synes, at De skal forklare for os, hvordan De konkret vil gribe det an."@cs1
"Herr Präsident, Frau Kommissarin! Sie haben die gegenwärtige Lage in Belarus sehr lebhaft beschrieben. Die Dinge entwickeln sich dort in die falsche Richtung, und das ist natürlich umso bedrückender, als insbesondere in den anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion ein Geist der Erneuerung herrscht, den man in Belarus überhaupt nicht beobachten kann. Sie erwähnen eine lange Liste von laufenden Programmen. Ich denke allerdings, dass Herr Klich ganz Recht hatte, wenn er sagte, viele der EU-Programme richteten sich auf Nachbarländer mit einer gewissen demokratischen Struktur. Anders ist es, wenn wir es mit einer Diktatur zu tun haben wie im Fall von Belarus. Für dieses Land braucht man andere Instrumente. Bekanntlich stellt Tacis umfangreiche Mittel zur Lösung von Umweltproblemen und für die Klärung von Fragen der Grenzüberwachung bereit. Wie können wir jedoch wissen, ob Präsident Lukaschenko diese Mittel im Interesse der EU verwaltet? Ich denke daher, dass der Vorschlag in der Entschließung, über die wir morgen abstimmen sollen, völlig richtig ist. Diese Entschließung ist ein Dokument, das die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa uneingeschränkt und vorbehaltlos befürworten kann. Es ist wichtig, dass wir das Recht auf freie Meinungsbildung in Belarus unterstützen, und wir haben schlicht und einfach eine Verpflichtung, einige dieser Projekte anzupacken, die vom finanziellen Standpunkt aus äußerst bescheiden sind, aber für die Moral der Kämpfer für Demokratie in Belarus unglaublich viel bedeuten. Sie müssen hören und verstehen, dass es Menschen gibt, die sich über ihre Situation im Klaren sind, die hinter ihnen stehen und sie von ganzem Herzen unterstützen. Mit ihrem Kampf setzen sie alles aufs Spiel, und ihr Leben ist in großer Gefahr. Wir müssen ihnen von außen helfen. Wir tragen eine Verantwortung, und ich denke, Sie sollten uns erklären, was Sie praktisch unternehmen werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, μας περιγράψατε με πολύ ζωηρό τρόπο την τρέχουσα κατάσταση στη Λευκορωσία. Η κατάσταση στη χώρα επιδεινώνεται, γεγονός πολύ δυσάρεστο όταν σκεφτούμε ότι, ιδίως σε άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, επικρατεί ένα κλίμα ανανέωσης του οποίου δεν βλέπουμε ούτε ίχνος στη Λευκορωσία. Αναφέρατε έναν μακρό κατάλογο προγραμμάτων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Νομίζω, όμως, ότι ο κ. Klich είχε απόλυτο δίκιο όταν είπε ότι πολλά από τα προγράμματα της ΕΕ απευθύνονται σε γειτονικές χώρες οι οποίες έχουν κάποιο είδος δημοκρατικής διάρθρωσης. Τα πράγματα είναι διαφορετικά όταν έχουμε να κάνουμε με μια δικτατορία, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Λευκορωσίας. Τα μέσα που απαιτούνται για την εν λόγω χώρα είναι διαφορετικά. Όπως είναι γνωστό, το πρόγραμμα TACIS διαθέτει πολλούς πόρους για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και θεμάτων επιτήρησης των συνόρων. Πώς, όμως, γνωρίζουμε αν η διαχείριση των πόρων αυτών από τον Πρόεδρο Λουκασένκο είναι προς όφελος της ΕΕ; Θεωρώ λοιπόν ότι η πρόταση που περιλαμβάνεται στο κείμενο του ψηφίσματος επί του οποίου θα ψηφίσουμε αύριο είναι απολύτως σωστή. Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο η Ομάδα Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη μπορεί να στηρίξει πλήρως και ανεπιφύλακτα. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε το δικαίωμα για ελεύθερη διαμόρφωση γνώμης στη Λευκορωσία, ενώ έχουμε, σαφέστατα, την υποχρέωση να ασχοληθούμε με ορισμένα από αυτά τα προγράμματα τα οποία, από οικονομική άποψη, θα είναι εξαιρετικά περιορισμένα αλλά θα σημαίνουν πάρα πολλά για το ηθικό όσων βρίσκονται στη Λευκορωσία και αγωνίζονται για τη δημοκρατία. Έχουν ανάγκη να ακούσουν και να καταλάβουν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την κατάστασή τους, είναι μαζί τους και θα τους στηρίξουν ολόψυχα. Λόγω του αγώνα τους, εκτίθενται σε κινδύνους οι οποίοι απειλούν σοβαρά και την ίδια τη ζωή τους. Οφείλουμε λοιπόν να τους στηρίξουμε από το εξωτερικό. Έχουμε ευθύνη, και νομίζω ότι πρέπει να μας εξηγήσετε ποια πρακτικά μέτρα προτίθεστε να λάβετε εφεξής."@el10
"Mr President, Commissioner, you gave a very lively description of the current situation in Belarus. Things are heading in the wrong direction there, and it is of course all the more depressing because, particularly in other countries of the former Soviet Union, there is a mood of renewal which we do not see at all in Belarus. You mention a long list of programmes that are under way. I believe, however, that Mr Klich was quite correct in saying that many of the EU programmes are intended for neighbouring countries with some form of democratic structure. It is different when we are dealing with a dictatorship, as in the case of Belarus. Other instruments are needed for that country. As is well known, Tacis has many resources for solving environmental problems and resolving issues of border surveillance. How do we know, however, whether President Lukashenko’s management of these resources is in the EU’s interests? I therefore think that the proposal contained in the resolution on which we are to vote tomorrow is perfectly correct. It is a document that the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe can support fully and unreservedly. It is important for us to support the right to free opinion-forming in Belarus, and we have an obligation, pure and simple, to get down to some of these projects which, from a financial point of view, will be extremely modest but which will mean an incredible amount for the morale of those in Belarus who are fighting for democracy. They need to hear and understand that there are people who are aware of their situation, who are behind them and who will support them wholeheartedly. In fighting, they are putting themselves on the line and are in great danger of their own lives. We must support them from outside. We have a responsibility, and I think you should explain to us how, in practical terms, you will go about matters."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, ha dado usted una muy gráfica descripción de la situación en Belarús. Las cosas allí están tomando un rumbo equivocado, y es muy entristecedor, sobre todo porque en otros países de la antigua Unión Soviética hay un ánimo de renovación que no vemos en absoluto en Belarús. Ha mencionado usted una larga lista de programas en marcha. Yo creo, sin embargo, que el señor Klich ha sido certero al decir que muchos programas de la UE se dirigen a países limítrofes con alguna forma de estructura democrática. Es diferente cuando se trata de una dictadura, como sucede en Belarús. Para ese país hacen falta otros instrumentos. Como es bien sabido, el programa Tacis cuenta con muchos recursos para resolver problemas de medio ambiente y asuntos de vigilancia fronteriza. Pero ¿cómo sabemos si el Presidente Lukashenko los está gestionando en interés de la UE? Por eso pienso que la propuesta que contiene la resolución que votaremos mañana es totalmente correcta. Es un documento que el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa apoya plenamente y sin reservas. Para nosotros es importante fomentar el derecho a la libre formación de opinión en Belarús, y tenemos la obligación, pura y simple, de ponernos manos a la obra con algunos de esos proyectos que, desde el punto de vista económico, pueden ser extremadamente modestos, pero que suponen un gran espaldarazo moral para los bielorrusos que luchan por la democracia. Necesitan oír y comprender que hay alguien preocupado por su situación, que está detrás de ellos y que les apoyará de todo corazón. Al combatir, están exponiendo sus vidas a un gran peligro. Desde fuera, debemos ayudarles. Tenemos una responsabilidad, y creo que usted nos debe explicar cómo piensan afrontarla en la práctica."@es20
"Hr. formand. Fru kommissær, De gav en meget levende beskrivelse af den aktuelle situation i Hviderusland. Tingene går den forkerte vej, og det er jo så meget desto mere forstemmende, eftersom der især i andre lande i det tidligere Sovjetunionen hersker en forårsstemning, som vi slet ikke genkender i Hviderusland. De nævner en lang række igangværende programmer. Men jeg tror, det er meget rigtigt, som hr. Klich var inde på, at mange af EU-programmerne er beregnet på nabolande, der har en eller anden form for demokratisk opbygning. Det er anderledes, når vi har at gøre med et diktatur, som det er tilfældet i Hviderusland. Der skal der andre instrumenter til. Som bekendt er der mange midler i Tacis til at løse miljøproblemer, til at løse spørgsmål om grænsebevogtning. Men hvordan ved vi om den forvaltning, som Lukasjenko foretager af disse midler, er i Unionens interesse? Derfor synes jeg, at det er et meget rigtigt forslag, der er indeholdt i den beslutning, som vi skal stemme om i morgen. Det er en tekst, som ALDE-Gruppen kan støtte helt og fuldt. Det er vigtigt, at vi støtter retten til fri meningsdannelse i Hviderusland, og vi er simpelt hen nødt til at tage fat i nogen af disse projekter, som økonomisk set vil være meget meget beskedne, men som vil betyde utrolig meget moralsk for de mennesker i Hviderusland, som kæmper for demokratiet. De skal kunne høre og forstå, at der er nogen, der kender deres situation, og som bakker dem op, og som vil støtte dem helhjertet. De kæmper med deres liv som indsats, med stor fare for deres personlige tilværelse. Vi skal støtte dem udefra. Vi har et ansvar, og jeg synes, at De skal forklare for os, hvordan De konkret vil gribe det an."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, esititte erittäin lennokkaan kuvauksen Valko-Venäjän nykytilanteesta. Asiat ovat menossa siellä väärään suuntaan, ja se on luonnollisesti sitäkin masentavampaa, koska erityisesti muissa entisen Neuvostoliiton maissa on vallalla uudistusmieliala, jota emme lainkaan näe Valko-Venäjällä. Esititte pitkän luettelon ohjelmista, jotka ovat meneillään. Uskon kuitenkin, että jäsen Klich oli aivan oikeassa sanoessaan, että monet EU:n ohjelmat on tarkoitettu niitä naapurivaltioita varten, joissa on jonkinlainen demokraattinen rakenne. On eri asia olla tekemisissä diktatuurien, kuten Valko-Venäjän, kanssa. Sitä maata varten tarvitaan muita välineitä. Kuten hyvin tiedetään, Tacisilla on paljon varoja ympäristö- ja rajavalvontaongelmien ratkaisemiseksi. Mistä me kuitenkaan voimme tietää, onko presidentti Lukashenkon tapa hallinnoida näitä varoja EU:n intressien mukaista. Tästä syystä olen sitä mieltä, että huomenna äänestämäämme päätöslauselmaan sisältyvä ehdotus on aivan oikea. Se on asiakirja, jota Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä voi täysin ja varauksetta tukea. Meidän on tärkeää tukea oikeutta mielipidevapauteen Valko-Venäjällä, ja meillä on yksinkertaisesti velvollisuus panna täytäntöön jotkin näistä hankkeista, jotka taloudelliselta kannalta ovat erittäin vaatimattomia mutta jotka merkitsevät erittäin paljon niiden valkovenäläisten moraalille, jotka taistelevat demokratian puolesta. He haluavat kuulla ja ymmärtää, että on olemassa ihmisiä, jotka ovat tietoisia heidän tilanteestaan, jotka seisovat heidät takanaan ja jotka tukevat heitä täydestä sydämestä. He asettuvat taistelussa etulinjaan ja ovat suuressa hengenvaarassa. Meidän on tuettava heitä ulkopuolelta. Meillä on vastuu, ja mielestäni teidän pitäisi selittää meille, miten aiotte käytännössä hoitaa asian."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous avez donné une description très vivante de la situation actuelle au Belarus. Les choses vont dans la mauvaise direction et c’est d’autant plus déprimant qu’il existe, en particulier dans d’autres pays de l’ex-Union soviétique, un sentiment de renouveau que nous ne constatons pas du tout au Belarus. Vous mentionnez une longue liste de programmes en cours. Je crois cependant que M. Klich avait bien raison de dire que bon nombre des programmes de l’Union européenne visent des pays voisins qui disposent déjà d’une certaine forme de structure démocratique. Les choses sont différentes dans le cas d’une dictature telle que celle du Belarus. Il faut d’autres instruments pour ce pays. Comme nous le savons fort bien, Tacis dispose de nombreuses ressources pour régler les problèmes environnementaux et les questions de surveillance des frontières. Mais comment pouvons-nous savoir si le président Loukachenko gère ces ressources dans l’intérêt de l’Union européenne? Je pense donc que la proposition contenue dans la résolution que nous devons voter demain est tout à fait fondée. Il s’agit d’un document que le groupe de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe peut soutenir entièrement, sans réserve. Il importe pour nous de soutenir le droit à la liberté de se forger une opinion au Belarus. Nous avons une obligation, pure et simple, de regarder certains de ces projets de plus près, qui, d’un point de vue financier, seront extrêmement modestes, mais qui seront d’une immense valeur pour le moral des personnes qui se battent pour la démocratie au Belarus. Ils ont besoin d’entendre et de comprendre que des personnes sont conscientes de leur situation, sont derrière elles et les soutiendront sans réserve. En combattant, elles prennent de gros risques et elles mettent leur vie en danger. Nous devons les soutenir de l’extérieur. Nous avons une responsabilité et je pense que vous devriez nous expliquer comment, dans la pratique, vous allez procéder."@fr8
"Hr. formand. Fru kommissær, De gav en meget levende beskrivelse af den aktuelle situation i Hviderusland. Tingene går den forkerte vej, og det er jo så meget desto mere forstemmende, eftersom der især i andre lande i det tidligere Sovjetunionen hersker en forårsstemning, som vi slet ikke genkender i Hviderusland. De nævner en lang række igangværende programmer. Men jeg tror, det er meget rigtigt, som hr. Klich var inde på, at mange af EU-programmerne er beregnet på nabolande, der har en eller anden form for demokratisk opbygning. Det er anderledes, når vi har at gøre med et diktatur, som det er tilfældet i Hviderusland. Der skal der andre instrumenter til. Som bekendt er der mange midler i Tacis til at løse miljøproblemer, til at løse spørgsmål om grænsebevogtning. Men hvordan ved vi om den forvaltning, som Lukasjenko foretager af disse midler, er i Unionens interesse? Derfor synes jeg, at det er et meget rigtigt forslag, der er indeholdt i den beslutning, som vi skal stemme om i morgen. Det er en tekst, som ALDE-Gruppen kan støtte helt og fuldt. Det er vigtigt, at vi støtter retten til fri meningsdannelse i Hviderusland, og vi er simpelt hen nødt til at tage fat i nogen af disse projekter, som økonomisk set vil være meget meget beskedne, men som vil betyde utrolig meget moralsk for de mennesker i Hviderusland, som kæmper for demokratiet. De skal kunne høre og forstå, at der er nogen, der kender deres situation, og som bakker dem op, og som vil støtte dem helhjertet. De kæmper med deres liv som indsats, med stor fare for deres personlige tilværelse. Vi skal støtte dem udefra. Vi har et ansvar, og jeg synes, at De skal forklare for os, hvordan De konkret vil gribe det an."@hu11
"Signor Presidente, signora Commissario, lei ci ha dato un’animatissima descrizione dell’attuale situazione in Bielorussia. Le cose stanno procedendo nella direzione sbagliata in questo paese, e ovviamente il quadro è più che scoraggiante, soprattutto quando si pensa che gli altri paesi dell’ex Unione sovietica vanno verso un rinnovamento, cosa che non avviene in Bielorussia. Ci ha enunciato un lungo elenco di programmi che sono attualmente in corso. Ritengo tuttavia che l’onorevole Klich non si sia sbagliato nell’asserire che molti dei programmi comunitari sono volti a paesi limitrofi, con strutture di tipo democratico. La situazione è un’altra quando si tratta di una dittatura, come nel caso della Bielorussia. Occorrono altri strumenti per questo paese. Com’è noto, il programma TACIS dispone di molte risorse per risolvere problematiche ambientali nonché quelle legate alla sorveglianza delle frontiere. Tuttavia, come possiamo sapere se la gestione di tali risorse da parte del Presidente Lukashenko sia negli interessi dell’Unione europea? Ritengo, pertanto, che la proposta contenuta nella risoluzione che voteremo domani sia proprio quella giusta. Si tratta di un documento che il gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa potrà approvare interamente e senza riserve. E’ importante per noi sostenere il diritto di libertà di opinione in Bielorussia con il dovere, puro e semplice, di attuare alcuni di questi progetti che, se da un punto di vista finanziario risulteranno estremamente modesti, rappresenteranno invece un enorme valore morale per coloro che in Bielorussia lottano per la democrazia. Hanno bisogno di sentire e capire che ci sono persone al loro fianco consapevoli di questa situazione, e pronte a sostenerle con tutto il cuore. Nel combattere per questa stessa causa, si ritrovano tutti uniti mettendo a repentaglio le loro stesse vite. E’ nostro dovere assisterli dall’esterno. Abbiamo una responsabilità, e penso che lei ci dovrebbe spiegare come intende affrontare tali questioni concretamente."@it12
"Hr. formand. Fru kommissær, De gav en meget levende beskrivelse af den aktuelle situation i Hviderusland. Tingene går den forkerte vej, og det er jo så meget desto mere forstemmende, eftersom der især i andre lande i det tidligere Sovjetunionen hersker en forårsstemning, som vi slet ikke genkender i Hviderusland. De nævner en lang række igangværende programmer. Men jeg tror, det er meget rigtigt, som hr. Klich var inde på, at mange af EU-programmerne er beregnet på nabolande, der har en eller anden form for demokratisk opbygning. Det er anderledes, når vi har at gøre med et diktatur, som det er tilfældet i Hviderusland. Der skal der andre instrumenter til. Som bekendt er der mange midler i Tacis til at løse miljøproblemer, til at løse spørgsmål om grænsebevogtning. Men hvordan ved vi om den forvaltning, som Lukasjenko foretager af disse midler, er i Unionens interesse? Derfor synes jeg, at det er et meget rigtigt forslag, der er indeholdt i den beslutning, som vi skal stemme om i morgen. Det er en tekst, som ALDE-Gruppen kan støtte helt og fuldt. Det er vigtigt, at vi støtter retten til fri meningsdannelse i Hviderusland, og vi er simpelt hen nødt til at tage fat i nogen af disse projekter, som økonomisk set vil være meget meget beskedne, men som vil betyde utrolig meget moralsk for de mennesker i Hviderusland, som kæmper for demokratiet. De skal kunne høre og forstå, at der er nogen, der kender deres situation, og som bakker dem op, og som vil støtte dem helhjertet. De kæmper med deres liv som indsats, med stor fare for deres personlige tilværelse. Vi skal støtte dem udefra. Vi har et ansvar, og jeg synes, at De skal forklare for os, hvordan De konkret vil gribe det an."@lt14
"Hr. formand. Fru kommissær, De gav en meget levende beskrivelse af den aktuelle situation i Hviderusland. Tingene går den forkerte vej, og det er jo så meget desto mere forstemmende, eftersom der især i andre lande i det tidligere Sovjetunionen hersker en forårsstemning, som vi slet ikke genkender i Hviderusland. De nævner en lang række igangværende programmer. Men jeg tror, det er meget rigtigt, som hr. Klich var inde på, at mange af EU-programmerne er beregnet på nabolande, der har en eller anden form for demokratisk opbygning. Det er anderledes, når vi har at gøre med et diktatur, som det er tilfældet i Hviderusland. Der skal der andre instrumenter til. Som bekendt er der mange midler i Tacis til at løse miljøproblemer, til at løse spørgsmål om grænsebevogtning. Men hvordan ved vi om den forvaltning, som Lukasjenko foretager af disse midler, er i Unionens interesse? Derfor synes jeg, at det er et meget rigtigt forslag, der er indeholdt i den beslutning, som vi skal stemme om i morgen. Det er en tekst, som ALDE-Gruppen kan støtte helt og fuldt. Det er vigtigt, at vi støtter retten til fri meningsdannelse i Hviderusland, og vi er simpelt hen nødt til at tage fat i nogen af disse projekter, som økonomisk set vil være meget meget beskedne, men som vil betyde utrolig meget moralsk for de mennesker i Hviderusland, som kæmper for demokratiet. De skal kunne høre og forstå, at der er nogen, der kender deres situation, og som bakker dem op, og som vil støtte dem helhjertet. De kæmper med deres liv som indsats, med stor fare for deres personlige tilværelse. Vi skal støtte dem udefra. Vi har et ansvar, og jeg synes, at De skal forklare for os, hvordan De konkret vil gribe det an."@lv13
"Hr. formand. Fru kommissær, De gav en meget levende beskrivelse af den aktuelle situation i Hviderusland. Tingene går den forkerte vej, og det er jo så meget desto mere forstemmende, eftersom der især i andre lande i det tidligere Sovjetunionen hersker en forårsstemning, som vi slet ikke genkender i Hviderusland. De nævner en lang række igangværende programmer. Men jeg tror, det er meget rigtigt, som hr. Klich var inde på, at mange af EU-programmerne er beregnet på nabolande, der har en eller anden form for demokratisk opbygning. Det er anderledes, når vi har at gøre med et diktatur, som det er tilfældet i Hviderusland. Der skal der andre instrumenter til. Som bekendt er der mange midler i Tacis til at løse miljøproblemer, til at løse spørgsmål om grænsebevogtning. Men hvordan ved vi om den forvaltning, som Lukasjenko foretager af disse midler, er i Unionens interesse? Derfor synes jeg, at det er et meget rigtigt forslag, der er indeholdt i den beslutning, som vi skal stemme om i morgen. Det er en tekst, som ALDE-Gruppen kan støtte helt og fuldt. Det er vigtigt, at vi støtter retten til fri meningsdannelse i Hviderusland, og vi er simpelt hen nødt til at tage fat i nogen af disse projekter, som økonomisk set vil være meget meget beskedne, men som vil betyde utrolig meget moralsk for de mennesker i Hviderusland, som kæmper for demokratiet. De skal kunne høre og forstå, at der er nogen, der kender deres situation, og som bakker dem op, og som vil støtte dem helhjertet. De kæmper med deres liv som indsats, med stor fare for deres personlige tilværelse. Vi skal støtte dem udefra. Vi har et ansvar, og jeg synes, at De skal forklare for os, hvordan De konkret vil gribe det an."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, u hebt een zeer levendige beschrijving gegeven van de actuele situatie in Wit-Rusland. De ontwikkeling gaat de verkeerde kant op en stemt natuurlijk des te droever, omdat er vooral in andere landen van de voormalige Sovjet-Unie een voorjaarsstemming heerst die we absoluut niet terugvinden in Wit-Rusland. U noemt een lange rij programma’s die in uitvoering zijn. Ik geloof echter dat het heel juist is wat de heer Klich zei, namelijk dat veel programma’s van de EU berekend zijn op buurlanden die een of andere vorm van democratische structuur kennen. Het ligt anders wanneer we met een dictatuur te maken hebben, zoals in Wit-Rusland het geval is. Voor dat land zijn andere instrumenten nodig. Zoals bekend kent het TACIS-programma veel middelen voor het oplossen van milieuproblemen en grensbewakingskwesties. Hoe weten we echter of de manier waarop Loekasjenko deze middelen beheert, in het belang van de Unie is? Daarom vind ik dat er een heel juist voorstel staat in de resolutie waarover we morgen gaan stemmen. Dat is een tekst die de ALDE-Fractie van ganser harte kan steunen. Het is van belang om het recht op vrije meningsvorming in Wit-Rusland te steunen, en het is gewoon noodzakelijk dat wij met een aantal van deze projecten aan de slag gaan, die financieel gezien zeer bescheiden zullen zijn, maar die in moreel opzicht ontzettend veel zullen betekenen voor de mensen in Wit-Rusland die voor de democratie strijden. Die moeten kunnen horen en begrijpen dat er mensen zijn die hun situatie kennen en die hen van ganser harte steunen. Zij strijden met hun leven als inzet, met een groot gevaar voor hun persoonlijke leven. Wij moeten hen van buiten af steunen. Wij hebben een verantwoordelijkheid, en ik vind dat u ons moet verklaren hoe u een en ander concreet zult aanpakken."@nl3
"Hr. formand. Fru kommissær, De gav en meget levende beskrivelse af den aktuelle situation i Hviderusland. Tingene går den forkerte vej, og det er jo så meget desto mere forstemmende, eftersom der især i andre lande i det tidligere Sovjetunionen hersker en forårsstemning, som vi slet ikke genkender i Hviderusland. De nævner en lang række igangværende programmer. Men jeg tror, det er meget rigtigt, som hr. Klich var inde på, at mange af EU-programmerne er beregnet på nabolande, der har en eller anden form for demokratisk opbygning. Det er anderledes, når vi har at gøre med et diktatur, som det er tilfældet i Hviderusland. Der skal der andre instrumenter til. Som bekendt er der mange midler i Tacis til at løse miljøproblemer, til at løse spørgsmål om grænsebevogtning. Men hvordan ved vi om den forvaltning, som Lukasjenko foretager af disse midler, er i Unionens interesse? Derfor synes jeg, at det er et meget rigtigt forslag, der er indeholdt i den beslutning, som vi skal stemme om i morgen. Det er en tekst, som ALDE-Gruppen kan støtte helt og fuldt. Det er vigtigt, at vi støtter retten til fri meningsdannelse i Hviderusland, og vi er simpelt hen nødt til at tage fat i nogen af disse projekter, som økonomisk set vil være meget meget beskedne, men som vil betyde utrolig meget moralsk for de mennesker i Hviderusland, som kæmper for demokratiet. De skal kunne høre og forstå, at der er nogen, der kender deres situation, og som bakker dem op, og som vil støtte dem helhjertet. De kæmper med deres liv som indsats, med stor fare for deres personlige tilværelse. Vi skal støtte dem udefra. Vi har et ansvar, og jeg synes, at De skal forklare for os, hvordan De konkret vil gribe det an."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Vossa Excelência apresentou uma descrição muito viva da situação actual na Bielorrússia. A situação está a evoluir na direcção errada, o que é tanto mais desolador, visto que noutros países da antiga União Soviética reina um clima primaveril, o qual não é, de todo, perceptível na Bielorrússia. Vossa Excelência refere uma longa lista de programas que estão em curso. Todavia, penso ser certo, como referiu o senhor deputado Klich, que muitos dos programas comunitários se destinam aos países vizinhos que possuem algum tipo de estrutura democrática. A questão coloca-se noutros termos, quando estamos a lidar com uma ditadura, como é o caso da Bielorrússia. No caso deste país são necessários outros instrumentos. Como é do conhecimento geral, o programa Tacis reúne um conjunto de meios destinados à resolução de problemas ambientais e de vigilância das fronteiras. Mas como podemos saber se a forma como o Presidente Lukashenko administra estes meios vai ao encontro dos interesses da União? Por esse motivo considero absolutamente certa a proposta contida na resolução que iremos votar amanhã. Trata-se de um texto que merece o total apoio, sem quaisquer reservas, do Grupo ALDE. Para nós é importante que se apoio o direito à liberdade de formar opinião na Bielorrússia, e temos a obrigação, pura e simples, de pegar nalguns destes projectos que, em termos económicos, são bastante modestos, mas que terão um impacto incrível para a moral daquelas pessoas que lutam pela democracia na Bielorrússia. É preciso que elas oiçam e compreendam que existem pessoas que estão cientes da situação pela qual estão a passar e que estão dispostas a ajudá-las, com entusiasmo. Lutam, com grandes sacrifícios e com risco para a própria vida. Temos de apoiá-las a partir do exterior. Temos uma responsabilidade e considero que Vossa Excelência deveria explicar o modo como tenciona abordar esta questão em concreto."@pt17
"Hr. formand. Fru kommissær, De gav en meget levende beskrivelse af den aktuelle situation i Hviderusland. Tingene går den forkerte vej, og det er jo så meget desto mere forstemmende, eftersom der især i andre lande i det tidligere Sovjetunionen hersker en forårsstemning, som vi slet ikke genkender i Hviderusland. De nævner en lang række igangværende programmer. Men jeg tror, det er meget rigtigt, som hr. Klich var inde på, at mange af EU-programmerne er beregnet på nabolande, der har en eller anden form for demokratisk opbygning. Det er anderledes, når vi har at gøre med et diktatur, som det er tilfældet i Hviderusland. Der skal der andre instrumenter til. Som bekendt er der mange midler i Tacis til at løse miljøproblemer, til at løse spørgsmål om grænsebevogtning. Men hvordan ved vi om den forvaltning, som Lukasjenko foretager af disse midler, er i Unionens interesse? Derfor synes jeg, at det er et meget rigtigt forslag, der er indeholdt i den beslutning, som vi skal stemme om i morgen. Det er en tekst, som ALDE-Gruppen kan støtte helt og fuldt. Det er vigtigt, at vi støtter retten til fri meningsdannelse i Hviderusland, og vi er simpelt hen nødt til at tage fat i nogen af disse projekter, som økonomisk set vil være meget meget beskedne, men som vil betyde utrolig meget moralsk for de mennesker i Hviderusland, som kæmper for demokratiet. De skal kunne høre og forstå, at der er nogen, der kender deres situation, og som bakker dem op, og som vil støtte dem helhjertet. De kæmper med deres liv som indsats, med stor fare for deres personlige tilværelse. Vi skal støtte dem udefra. Vi har et ansvar, og jeg synes, at De skal forklare for os, hvordan De konkret vil gribe det an."@sk18
"Hr. formand. Fru kommissær, De gav en meget levende beskrivelse af den aktuelle situation i Hviderusland. Tingene går den forkerte vej, og det er jo så meget desto mere forstemmende, eftersom der især i andre lande i det tidligere Sovjetunionen hersker en forårsstemning, som vi slet ikke genkender i Hviderusland. De nævner en lang række igangværende programmer. Men jeg tror, det er meget rigtigt, som hr. Klich var inde på, at mange af EU-programmerne er beregnet på nabolande, der har en eller anden form for demokratisk opbygning. Det er anderledes, når vi har at gøre med et diktatur, som det er tilfældet i Hviderusland. Der skal der andre instrumenter til. Som bekendt er der mange midler i Tacis til at løse miljøproblemer, til at løse spørgsmål om grænsebevogtning. Men hvordan ved vi om den forvaltning, som Lukasjenko foretager af disse midler, er i Unionens interesse? Derfor synes jeg, at det er et meget rigtigt forslag, der er indeholdt i den beslutning, som vi skal stemme om i morgen. Det er en tekst, som ALDE-Gruppen kan støtte helt og fuldt. Det er vigtigt, at vi støtter retten til fri meningsdannelse i Hviderusland, og vi er simpelt hen nødt til at tage fat i nogen af disse projekter, som økonomisk set vil være meget meget beskedne, men som vil betyde utrolig meget moralsk for de mennesker i Hviderusland, som kæmper for demokratiet. De skal kunne høre og forstå, at der er nogen, der kender deres situation, og som bakker dem op, og som vil støtte dem helhjertet. De kæmper med deres liv som indsats, med stor fare for deres personlige tilværelse. Vi skal støtte dem udefra. Vi har et ansvar, og jeg synes, at De skal forklare for os, hvordan De konkret vil gribe det an."@sl19
"Herr talman! Fru kommissionsledamot, ni gav en mycket levande beskrivning av den nuvarande situationen i Vitryssland. Utvecklingen i landet går åt fel håll, och det är förstås så mycket mer nedslående som det i synnerhet inom andra länder av före detta Sovjetunionen finns en anda av förnyelse som vi inte alls kan se i Vitryssland. Ni nämnde en lång rad program som är på gång. Jag tror emellertid att Bogdan Klich till viss del hade rätt när han sade att många av EU-programmen vänder sig till grannländer med någon form av demokratisk struktur. Det är annorlunda när vi har att göra med en diktatur, som i fallet Vitryssland. Det krävs andra instrument för detta land. Som bekant har Tacis gott om medel för att lösa miljöproblem och gränsövervakningsfrågor. Men hur skall vi veta om president Lukasjenko förvaltar dessa medel på ett sätt som överensstämmer med EU:s intressen? Jag anser därför att förslaget i den resolution vi skall rösta om i morgon är helt riktigt. Det är ett dokument som gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa kan stödja helhjärtat och oreserverat. Det är viktigt för oss att stödja rätten till fri opinionsbildning i Vitryssland, och vi har helt enkelt en skyldighet att ta i tu med vissa av dessa projekt, som ur ekonomisk synvinkel kommer att vara ytterst blygsamma men som kommer att få oerhörd betydelse för kampviljan hos de i Vitryssland som kämpar för demokrati. De behöver få höra och förstå att det finns folk som är medvetna om deras situation, som står bakom dem och kommer att stödja dem helhjärtat. Genom att kämpa ställer de sig i främsta ledet och riskerar sina liv. Vi måste ge dem stöd utifrån. Vi har ett ansvar och jag tycker att ni borde förklara för oss hur ni konkret tänker ta i tu med denna fråga."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"Anne E. Jensen,"5,19,15,1,18,14,11,16,2,13
"for ALDE-Gruppen"5,19,15,1,18,14,16,11,2,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph