Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-23-Speech-4-142"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050623.30.4-142"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Betänkandet syftar till att skapa en rättslig grund för samarbete och handelsförbindelser med följande industriländer: Förenta staterna, Kanada, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. Samarbetet handlar bland annat om stödjande av centrum för EU-frågor. Handelssamarbetet handlar bland annat om utbyte, konferenser och ledarskapsutbildningar. Vi stöder EU:s gemensamma handelspolitik, men har svårt att motivera den budgeterade kostnaden för insatserna på 17 miljoner euro fram till 2007. Folkomröstningsresultaten i Frankrike och Nederländerna visar att EU:s byråkrati måste bantas. Därför måste också onödiga utgifter strykas. Mot denna bakgrund röstar vi nej till betänkandet."@sv21
lpv:translated text
"Betänkandet syftar till att skapa en rättslig grund för samarbete och handelsförbindelser med följande industriländer: USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. Samarbetet handlar bland annat om stödjande av centrum för EU-frågor. Handelssamarbetet handlar bland annat om utbyte, konferenser och ledarskapsutbildningar. Vi stödjer EU:s gemensamma handelspolitik, men har svårt att motivera den budgeterade kostnaden för insatserna på 17 miljoner euro fram till 2007. Folkomröstningsresultaten i Frankrike och Holland visar att EU:s byråkrati måste bantas. Därför måste också onödiga utgifter strykas. Mot denna bakgrund röstar vi nej till betänkandet."@cs1
"Betænkningen tager sigte på at skabe et retsgrundlag for samarbejde og handelsforbindelser med følgende industrilande: USA, Canada, Japan, Sydkorea, Australien og New Zeeland. Samarbejdet handler bl.a. om støtte til EU-centre. Handelssamarbejdet handler bl.a. om udveksling, konferencer og lederuddannelser. Vi støtter EU's fælles handelspolitik, men har svært ved at begrunde de budgetterede udgifter til de nødvendige tiltag på 17 millioner euro frem til 2007. Resultatet af folkeafstemningerne i Frankrig og Nederlandene viser, at EU's bureaukrati skal mindskes. Derfor skal unødige udgifter også slettes. På denne baggrund stemmer vi nej til betænkningen."@da2
"Der Bericht dient zur Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Zusammenarbeit und die Handelsbeziehungen mit folgenden Industrieländern: USA, Kanada, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland. Bei dieser Zusammenarbeit geht es unter anderem um die Unterstützung von EU-Zentren. Außerdem sollen im Rahmen der handelspolitischen Zusammenarbeit Austausche, Konferenzen und Schulungsmaßnahmen für Führungskräfte organisiert werden. Wir unterstützen zwar die Gemeinsame Handelspolitik der EU, sind jedoch der Meinung, dass die veranschlagten Haushaltsmittel für die erforderlichen Maßnahmen, die sich auf 17 Millionen Euro bis zum Jahre 2007 belaufen, nicht gerechtfertigt sind. Aus den Ergebnissen der Referenden in Frankreich und den Niederlanden ging hervor, dass die Bürokratie in der EU abgebaut werden muss und somit auch unnötige Kosten zu vermeiden sind. In Anbetracht dessen stimmen wir gegen den Bericht."@de9
". Η έκθεση αποβλέπει στη δημιουργία μιας νομικής βάσης για τη συνεργασία και τις εμπορικές σχέσεις με τις εξής βιομηχανοποιημένες χώρες: τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η συνεργασία αφορά, μεταξύ άλλων, τη στήριξη των κοινοτικών κέντρων. Η εμπορική συνεργασία αφορά, μεταξύ άλλων, τις ανταλλαγές, τα συνέδρια και την κατάρτιση στελεχών. Στηρίζουμε την κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ, αλλά δυσκολευόμαστε να δικαιολογήσουμε το ύψος των δημοσιονομικών κονδυλίων για τις απαιτούμενες προσπάθειες, το οποίο ανέρχεται σε 17 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο έως το 2007. Τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων στη Γαλλία και στις Κάτω Χώρες καταδεικνύουν ότι η γραφειοκρατία της ΕΕ πρέπει να μειωθεί, οπότε οι περιττές δαπάνες πρέπει επίσης να καταργηθούν. Ενόψει όλων αυτών, αποφασίσαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση."@el10
"The report is designed to create a legal base for cooperation and commercial relations with the following industrialised countries: the United States, Canada, Japan, South Korea, Australia and New Zealand. Cooperation is partly about supporting EU Centres. Trade cooperation is partly about exchanges, conferences and executive training. We support the EU’s common trade policy but have difficulty justifying the budgeted costs of the efforts required, amounting to EUR 17 million between now and 2007. The results of the referenda in France and the Netherlands show that the EU bureaucracy must be slimmed down, so unnecessary expenses must also be dispensed with. In the light of all this, we are voting against the report."@en4
". El informe tiene como fin crear una base jurídica para la cooperación y las relaciones comerciales con los siguientes países industrializados: Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. La cooperación se refiere en parte a la financiación de los Centros de la UE La cooperación comercial trata en cierto modo de los intercambios, las conferencias y la formación para los ejecutivos. Nosotros apoyamos la política comercial común de la UE, pero nos cuesta justificar los costes presupuestados para los trabajos previstos, que se cifran en 17 millones de euros de aquí a 2007. Los resultados de los referendos en Francia y los Países Bajos demuestran que hay que aligerar la burocracia de la UE, así que deben eliminarse los gastos necesarios. A la luz de todo lo anterior, vamos a votar en contra del informe."@es20
"Betänkandet syftar till att skapa en rättslig grund för samarbete och handelsförbindelser med följande industriländer: USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. Samarbetet handlar bland annat om stödjande av centrum för EU-frågor. Handelssamarbetet handlar bland annat om utbyte, konferenser och ledarskapsutbildningar. Vi stödjer EU:s gemensamma handelspolitik, men har svårt att motivera den budgeterade kostnaden för insatserna på 17 miljoner euro fram till 2007. Folkomröstningsresultaten i Frankrike och Holland visar att EU:s byråkrati måste bantas. Därför måste också onödiga utgifter strykas. Mot denna bakgrund röstar vi nej till betänkandet."@et5
"Mietinnön tarkoituksena on luoda oikeusperusta yhteistyölle ja kaupallisille suhteille seuraavien teollisuusmaiden kanssa: Yhdysvallat, Kanada, Japani, Etelä-Korea, Australia ja Uusi-Seelanti. Yhteistyö tarkoittaa osittain EU-keskusten yhteisrahoitusta. Kaupallinen yhteistyö merkitsee osittain vaihtoa, konferensseja ja yritysjohtajien koulutusta. Kannatamme EU:n yhteistä kauppapolitiikkaa, mutta meidän on vaikea ymmärtää perusteita tähän budjetoiduille menoille, jotka ovat jopa 17 miljoonaa euroa vuoteen 2007 mennessä. Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestysten tulokset osoittavat, että EU:n byrokratiaa on vähennettävä, joten myös tarpeettomia kuluja on leikattava. Tämän vuoksi äänestämme mietintöä vastaan."@fi7
"Le rapport est conçu pour créer une base juridique à la coopération et aux relations commerciales avec les pays industrialisés suivants: les États-Unis, le Canada, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La coopération concerne en partie le soutien aux centres de l’Union européenne. La coopération commerciale concerne en partie les échanges, les conférences et la formation de cadres. Nous soutenons la politique commerciale commune de l’Union européenne, mais nous éprouvons quelques difficultés à justifier les coûts budgétés des efforts requis, qui s’élèvent à 17 millions d’euros d’ici à 2007. Les résultats des référendums en France et aux Pays-Bas montrent que la bureaucratie de l’Union européenne doit être allégée, donc les dépenses inutiles doivent disparaître également. À la lumière de tout cela, nous votons contre le rapport."@fr8
"Betänkandet syftar till att skapa en rättslig grund för samarbete och handelsförbindelser med följande industriländer: USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. Samarbetet handlar bland annat om stödjande av centrum för EU-frågor. Handelssamarbetet handlar bland annat om utbyte, konferenser och ledarskapsutbildningar. Vi stödjer EU:s gemensamma handelspolitik, men har svårt att motivera den budgeterade kostnaden för insatserna på 17 miljoner euro fram till 2007. Folkomröstningsresultaten i Frankrike och Holland visar att EU:s byråkrati måste bantas. Därför måste också onödiga utgifter strykas. Mot denna bakgrund röstar vi nej till betänkandet."@hu11
"La relazione si propone di creare una base giuridica per la cooperazione e le relazioni commerciali con i seguenti paesi industrializzati: Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. La cooperazione riguarda in parte il finanziamento dei centri UE, mentre la cooperazione commerciale riguarda gli scambi, le conferenze e la formazione di dirigenti. Sosteniamo la politica commerciale comune dell’Unione, ma ci riesce difficile giustificare le spese di bilancio per finanziare l’impegno richiesto, pari a 17 milioni di euro da qui al 2007. I risultati dei in Francia e nei Paesi Bassi indicano che la burocrazia dell’Unione dev’essere ridotta, perciò occorre anche rinunciare alle spese superflue. Alla luce di tutto questo, votiamo contro la relazione."@it12
"Betänkandet syftar till att skapa en rättslig grund för samarbete och handelsförbindelser med följande industriländer: USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. Samarbetet handlar bland annat om stödjande av centrum för EU-frågor. Handelssamarbetet handlar bland annat om utbyte, konferenser och ledarskapsutbildningar. Vi stödjer EU:s gemensamma handelspolitik, men har svårt att motivera den budgeterade kostnaden för insatserna på 17 miljoner euro fram till 2007. Folkomröstningsresultaten i Frankrike och Holland visar att EU:s byråkrati måste bantas. Därför måste också onödiga utgifter strykas. Mot denna bakgrund röstar vi nej till betänkandet."@lt14
"Betänkandet syftar till att skapa en rättslig grund för samarbete och handelsförbindelser med följande industriländer: USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. Samarbetet handlar bland annat om stödjande av centrum för EU-frågor. Handelssamarbetet handlar bland annat om utbyte, konferenser och ledarskapsutbildningar. Vi stödjer EU:s gemensamma handelspolitik, men har svårt att motivera den budgeterade kostnaden för insatserna på 17 miljoner euro fram till 2007. Folkomröstningsresultaten i Frankrike och Holland visar att EU:s byråkrati måste bantas. Därför måste också onödiga utgifter strykas. Mot denna bakgrund röstar vi nej till betänkandet."@lv13
"Betänkandet syftar till att skapa en rättslig grund för samarbete och handelsförbindelser med följande industriländer: USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. Samarbetet handlar bland annat om stödjande av centrum för EU-frågor. Handelssamarbetet handlar bland annat om utbyte, konferenser och ledarskapsutbildningar. Vi stödjer EU:s gemensamma handelspolitik, men har svårt att motivera den budgeterade kostnaden för insatserna på 17 miljoner euro fram till 2007. Folkomröstningsresultaten i Frankrike och Holland visar att EU:s byråkrati måste bantas. Därför måste också onödiga utgifter strykas. Mot denna bakgrund röstar vi nej till betänkandet."@mt15
"Met dit verslag wordt gestreefd naar het creëren van een rechtsgrondslag voor samenwerking en handelsverbindingen met de volgende geïndustrialiseerde landen: de Verenigde Staten, Canada, Japan, de Republiek Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. De samenwerking betreft onder andere steun voor EU-centra. De handelssamenwerking betreft onder andere uitwisseling, conferenties en trainingprogramma’s voor leidinggevenden. Wij steunen het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU, maar vinden het moeilijk om de begrote kosten à 17 miljoen euro voor de periode tot 2007 te rechtvaardigen. Uit de resultaten van de referenda in Frankrijk en Nederland blijkt dat de bureaucratie van de EU moet afslanken. Daarom moeten ook onnodige uitgaven worden geschrapt. Tegen deze achtergrond stemmen wij tegen het verslag."@nl3
"Betänkandet syftar till att skapa en rättslig grund för samarbete och handelsförbindelser med följande industriländer: USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. Samarbetet handlar bland annat om stödjande av centrum för EU-frågor. Handelssamarbetet handlar bland annat om utbyte, konferenser och ledarskapsutbildningar. Vi stödjer EU:s gemensamma handelspolitik, men har svårt att motivera den budgeterade kostnaden för insatserna på 17 miljoner euro fram till 2007. Folkomröstningsresultaten i Frankrike och Holland visar att EU:s byråkrati måste bantas. Därför måste också onödiga utgifter strykas. Mot denna bakgrund röstar vi nej till betänkandet."@pl16
"O relatório tem em vista a criação de uma base jurídica para a cooperação e as relações comerciais com os seguintes países industrializados: Estados Unidos da América, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. A cooperação refere-se, em parte ao apoio aos centros da UE. A cooperação comercial refere-se, em parte, a trocas comerciais, conferências e formação de executivos. Apoiamos a política comercial comum da UE, mas consideramos dificilmente justificáveis os custos orçamentados das acções previstas, que se elevam a 17 milhões de euros desde o momento presente até 2007. Os resultados dos referendos em França e nos Países Baixos revelam que é preciso reduzir o peso da burocracia, pelo que devem ser evitadas despesas desnecessárias. Pelos motivos expostos, votamos contra o relatório."@pt17
"Betänkandet syftar till att skapa en rättslig grund för samarbete och handelsförbindelser med följande industriländer: USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. Samarbetet handlar bland annat om stödjande av centrum för EU-frågor. Handelssamarbetet handlar bland annat om utbyte, konferenser och ledarskapsutbildningar. Vi stödjer EU:s gemensamma handelspolitik, men har svårt att motivera den budgeterade kostnaden för insatserna på 17 miljoner euro fram till 2007. Folkomröstningsresultaten i Frankrike och Holland visar att EU:s byråkrati måste bantas. Därför måste också onödiga utgifter strykas. Mot denna bakgrund röstar vi nej till betänkandet."@sk18
"Betänkandet syftar till att skapa en rättslig grund för samarbete och handelsförbindelser med följande industriländer: USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. Samarbetet handlar bland annat om stödjande av centrum för EU-frågor. Handelssamarbetet handlar bland annat om utbyte, konferenser och ledarskapsutbildningar. Vi stödjer EU:s gemensamma handelspolitik, men har svårt att motivera den budgeterade kostnaden för insatserna på 17 miljoner euro fram till 2007. Folkomröstningsresultaten i Frankrike och Holland visar att EU:s byråkrati måste bantas. Därför måste också onödiga utgifter strykas. Mot denna bakgrund röstar vi nej till betänkandet."@sl19
lpv:unclassifiedMetadata
"skriftlig"5,19,15,1,18,14,16,11,11,21,13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph