Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2005-06-23-Speech-4-072"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20050623.6.4-072"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Mr President, Members of this House, Prime Minister Blair, I agree with you that it was a very interesting and useful debate. We all understand that this situation is a very special one. It should not be seen as business as usual. I understand that there is a real appetite for a frank debate. There were, of course, different views, but this debate has shown that there is a will for the search for consensus. In that search for consensus, it is important to avoid simplifications: the idea to put those who are in favour of a free market against those who are for social commitment; the idea to put political integration against economic integration. The truth is that we need economic integration and political integration. We need a consensus, but not one that ignores the need for the hard choices that Europe must make. There is now a risk in Europe: the risk of populism. Sometimes populism on the left against globalisation and foreign competition; sometimes populism on the right, just against foreigners and against the very idea of Europe. That is why it is important that all those who have some responsibility in Europe – be it at national or European level – fight that populism and show, collectively, their commitment to the values that make Europe a great project. That is why it is important that responsible politicians fight that populism and do not resort to tabloid politics. That is why it is important that we should not be blocked now by the institutional problems we have. We must go ahead with our programme. The European Union must avoid paralysis. That is why it is very urgent to have a solution for the financial perspectives. That is why we have to respond to the expectations, namely of the new Member States that are looking to us for solidarity. That was their expectation and we should be committed to meeting their expectations. That is why Europe needs ambition for reform and solidarity. The way forward for Europe is not to avoid the very idea of solidarity. Without solidarity and cohesion there is no such thing as a Union. A Union requires the mechanisms of solidarity. I am looking forward to working with you, Prime Minister Blair, in what I hope will be a successful presidency. You can count on us. We are going to our work every day. We have been doing everything to avoid the idea that Europe is paralysed. After that very difficult European Council, Prime Minister Juncker and I attended the successful summits in Canada and the United States. Yesterday we had a very successful conference here on Iraq. Yesterday the Commission took very important and courageous decisions: the Green Paper on energy efficiency; a new sugar market reform – which shows, by the way, that the common agricultural policy can also be reformed. This evening I leave for Africa because, like you, I attach great importance to the African agenda and our solidarity with that continent. I hope that I will also help your G8 presidency for the goals for Africa and our solidarity. To conclude and to summarise, we have to reform and change. However, when we speak about reform and change we are speaking about reforming our economy and making it more competitive. We are not speaking about changing or reforming the old values of the European Union or of Europe, the values that were those of our founding fathers for a European Union that believes in solidarity with ambition for all our citizens."@en4
lpv:translated text
"Mr President, Members of this House, Prime Minister Blair, I agree with you that it was a very interesting and useful debate. We all understand that this situation is a very special one. It should not be seen as business as usual. I understand that there is a real appetite for a frank debate. There were, of course, different views, but this debate has shown that there is a will for the search for consensus. In that search for consensus, it is important to avoid simplifications: the idea to put those who are in favour of a free market against those who are for social commitment; the idea to put political integration against economic integration. The truth is that we need economic integration and political integration. We need a consensus, but not one that ignores the need for the hard choices that Europe must make. There is now a risk in Europe: the risk of populism. Sometimes populism on the left against globalisation and foreign competition; sometimes populism on the right, just against foreigners and against the very idea of Europe. That is why it is important that all those who have some responsibility in Europe – be it at national or European level – fight that populism and show, collectively, their commitment to the values that make Europe a great project. That is why it is important that responsible politicians fight that populism and do not resort to tabloid politics. That is why it is important that we should not be blocked now by the institutional problems we have. We must go ahead with our programme. The European Union must avoid paralysis. That is why it is very urgent to have a solution for the financial perspectives. That is why we have to respond to the expectations, namely of the new Member States that are looking to us for solidarity. That was their expectation and we should be committed to meeting their expectations. That is why Europe needs ambition for reform and solidarity. The way forward for Europe is not to avoid the very idea of solidarity. Without solidarity and cohesion there is no such thing as a Union. A Union requires the mechanisms of solidarity. I am looking forward to working with you, Prime Minister Blair, in what I hope will be a successful presidency. You can count on us. We are going to our work every day. We have been doing everything to avoid the idea that Europe is paralysed. After that very difficult European Council, Prime Minister Juncker and I attended the successful summits in Canada and the United States. Yesterday we had a very successful conference here on Iraq. Yesterday the Commission took very important and courageous decisions: the Green Paper on energy efficiency; a new sugar market reform – which shows, by the way, that the common agricultural policy can also be reformed. This evening I leave for Africa because, like you, I attach great importance to the African agenda and our solidarity with that continent. I hope that I will also help your G8 presidency for the goals for Africa and our solidarity. To conclude and to summarise, we have to reform and change. However, when we speak about reform and change we are speaking about reforming our economy and making it more competitive. We are not speaking about changing or reforming the old values of the European Union or of Europe, the values that were those of our founding fathers for a European Union that believes in solidarity with ambition for all our citizens."@cs1
"Hr. formand, kære parlamentsmedlemmer, hr. premierminister Blair, jeg er enig med Dem i, at det var en meget interessant og nyttig debat. Vi ved alle, at dette er en meget speciel situation. Det bør ikke opfattes som . Jeg forstår, at der er et stort behov for en ligefrem debat. Der var naturligvis forskellige opfattelser, men denne debat har vist, at der stadig er vilje til at forsøge at finde konsensus. Under denne søgen efter konsensus er det vigtigt at undgå forenklinger, såsom at sætte dem, som går ind for et frit marked, op over for dem, som går ind for socialt engagement, eller at sætte politisk integration op over for økonomisk integration. Sandheden er, at vi har behov for økonomisk integration og politisk integration. Vi har brug for konsensus, men ikke en konsensus, som overser behovet for de hårde valg, som Europa må træffe. Der findes nu en risiko i Europa, nemlig risikoen for populisme. Nogle gange populisme til venstre mod globalisering og konkurrence udefra, nogle gange populisme til højre, bare mod fremmede og mod selve den europæiske idé. Derfor er det vigtigt, at alle, som har et ansvar i Europa, på nationalt eller europæisk niveau, bekæmper denne populisme og i fællesskab viser deres engagement i de værdier, som gør Europa til et storslået projekt. Derfor er det vigtigt, at ansvarlige politikere bekæmper denne populisme og ikke forfalder til politik, som gør sig godt i formiddagspressen. Derfor er det vigtigt, at vi ikke bliver blokeret nu af de institutionelle problemer, vi har. Vi må fortsætte med vores program. EU må undgå lammelse. Derfor er det meget vigtigt, at der kommer en løsning på de finansielle overslag. Derfor må vi leve op til forventningerne, navnlig i de nye medlemsstater, som vender sig til os i deres søgen efter solidaritet. Det var deres forventning, og vi bør være forpligtet til at opfylde deres forventninger. Derfor har Europa brug for en ambition om reform og solidaritet. Vejen frem for Europa er ikke at undgå selve idéen om solidaritet. Uden solidaritet og samhørighed er der ikke noget EU. En union forudsætter solidaritetens mekanismer. Jeg ser frem til at arbejde sammen med Dem, premierminister Blair, under et forhåbentlig succesrigt formandskab. De kan regne med os. Vi passer vores arbejde hver dag. Vi har gjort alt for at undgå forestillingen om, at Europa var lammet. Efter det meget vanskelige møde i Det Europæiske Råd deltog premierminister Juncker og jeg i de vellykkede topmøder i Canada og USA. I går havde vi en meget vellykket konference her om Irak. I går traf Kommissionen meget vigtige og modige beslutninger, nemlig grønbogen om energieffektivitet og en ny reform af sukkermarkederne, hvilket i øvrigt viser, at den fælles landbrugspolitik også kan reformeres. I aften rejser jeg til Afrika, for ligesom De lægger jeg stor vægt på Afrika-spørgsmålet og vores solidaritet med dette kontinent. Jeg håber, at det også vil hjælpe Deres G8-formandskab for målene for Afrika og vores solidaritet. For at afslutte og opsummere, så må vi reformere og forandre. Men når vi taler om reformer og forandringer, taler vi om at reformere vores økonomi og gøre den mere konkurrencedygtig. Vi taler ikke om at forandre eller reformere EU's eller Europas gamle værdier, værdierne hos vores grundlæggere af det EU, som tror på solidaritet med ambition for alle vores borgere."@da2
". Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, Premierminister Blair! Ich stimme Ihnen zu, dass dies eine sehr interessante und nützliche Aussprache war. Wir alle wissen, dass diese Situation etwas ganz Besonderes ist, die nicht als etwas Gewohntes angesehen werden sollte. Ich weiß, dass ein echtes Verlangen nach einer offenen Aussprache besteht. Natürlich gab es unterschiedliche Ansichten, aber diese Aussprache hat gezeigt, dass der Wille vorhanden ist, nach einem Konsens zu suchen. Bei der Suche nach diesem Konsens ist es wichtig, Vereinfachungen zu vermeiden, wie beispielsweise der Gedanke, diejenigen, die für einen freien Markt sind, denen gegenüberzustellen, die für soziales Engagement sind, sowie der Gedanke, die politische Integration der wirtschaftlichen Integration gegenüberzustellen. Die Wahrheit ist, dass wir wirtschaftliche und politische Integration brauchen. Wir brauchen einen Konsens, aber keinen, bei dem die Tatsache, dass Europa schwierige Entscheidungen treffen muss, außer Acht gelassen wird. In Europa gibt es gegenwärtig eine große Gefahr: die Gefahr des Populismus. Manchmal gibt es Populismus von Links gegen Globalisierung und ausländische Konkurrenz; manchmal Populismus von Rechts gegen Ausländer und die Idee von Europa. Daher ist es wichtig, dass alle, die in Europa eine gewisse Verantwortung tragen – auf nationaler oder europäischer Ebene – diesen Populismus bekämpfen und gemeinsam ihr Engagement für die Werte unter Beweis stellen, die Europa zu einem großartigen Projekt machen. Daher ist es wichtig, dass verantwortungsbewusste Politiker diesen Populismus bekämpfen und nicht auf Sensationspolitik zurückgreifen. Daher ist es auch wichtig, dass wir uns jetzt nicht durch unsere institutionellen Probleme aufhalten lassen. Wir müssen unser Programm fortsetzen. Die Europäische Union muss eine Lähmung vermeiden. Aus diesem Grund ist es dringend geboten, eine Lösung für die Finanzielle Vorausschau herbeizuführen. Deshalb müssen wir auf die Erwartungen reagieren, nämlich die Erwartungen der neuen Mitgliedstaaten, die von uns Solidarität erwarten. Das ist es, was sie erwartet haben, und wir sollten uns verpflichtet fühlen, ihre Erwartungen zu erfüllen. Daher muss Europa Reformen und Solidarität anstreben. Der Weg nach vorn bedeutet für Europa nicht, der Idee der Solidarität nicht aus dem Weg zu gehen. Ohne Solidarität und Zusammenhalt gibt es keine Union, denn eine Union verlangt die Mechanismen der Solidarität. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, Premierminister Blair, bei einer hoffentlich erfolgreichen Präsidentschaft. Sie können auf uns zählen. Wir machen uns jeden Tag an die Arbeit. Wir setzen alles daran, um nicht den Gedanken aufkommen zu lassen, Europa sei gelähmt. Nach diesem sehr schwierigen Europäischen Rat nahmen Ministerpräsident Juncker und ich an den erfolgreichen Gipfeltreffen in Kanada und den Vereinigten Staaten teil. Gestern hatten wir hier eine sehr erfolgreiche Konferenz zum Irak. Die Kommission hat gestern sehr bedeutende und mutige Entscheidungen gefällt: zum Grünbuch zur Energieeffizienz und einer neuen Reform des Zuckermarktes – was übrigens beweist, dass die Gemeinsame Agrarpolitik auch reformiert werden kann. Heute Abend werde ich nach Afrika reisen, da ich, ebenso wie Sie, der afrikanischen Agenda und unserer Solidarität mit diesem Kontinent große Bedeutung beimesse. Ich hoffe, auch Ihren Vorsitz bei den G8 hinsichtlich der Ziele für Afrika und unserer Solidarität unterstützen zu können. Zum Abschluss möchte ich zusammenfassen, dass wir Reformen und Veränderungen herbeiführen müssen. Aber wenn wir von Reformen und Veränderungen sprechen, meinen wir die Reform unserer Wirtschaft und dass wir sie wettbewerbsfähiger machen müssen. Wir meinen keine Veränderung oder Reform der alten Werte der Europäischen Union oder Europas, der Werte, die unsere Gründungsväter als für eine Europäische Union unerlässlich erachteten, die von der Solidarität für all unsere Bürger überzeugt ist."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κύριε πρωθυπουργέ, συμφωνώ μαζί σας ότι η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Όλοι κατανοούμε ότι αυτή η κατάσταση είναι πολύ ιδιαίτερη. Δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως κάτι το συνηθισμένο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πραγματική όρεξη για ειλικρινή συζήτηση. Ακούστηκαν, ασφαλώς, διάφορες απόψεις, αλλά αυτή η συζήτηση απέδειξε ότι υπάρχει βούληση για την αναζήτηση συναίνεσης. Σε αυτή την αναζήτηση για συναίνεση, είναι σημαντικό να αποφύγουμε τις απλουστεύσεις: την ιδέα ότι όσοι είναι υπέρ μιας ελεύθερης αγοράς είναι εναντίον όσων είναι υπέρ της κοινωνικής δέσμευσης· την ιδέα ότι η πολιτική ολοκλήρωση είναι εναντίον της οικονομικής ολοκλήρωσης. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε οικονομική ολοκλήρωση και πολιτική ολοκλήρωση. Χρειαζόμαστε συναίνεση, αλλά συναίνεση που δεν θα αγνοεί την ανάγκη για τις σκληρές επιλογές που πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Υπάρχει τώρα ένας κίνδυνος στην Ευρώπη: ο κίνδυνος του λαϊκισμού. Λαϊκισμού ορισμένες φορές από την αριστερά κατά της παγκοσμιοποίησης και του ξένου ανταγωνισμού και ορισμένες φορές από τη δεξιά απλά εναντίον των ξένων και της ίδιας της ιδέας της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό όλοι όσοι έχουν κάποια ευθύνη στην Ευρώπη –είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο– να αντισταθούν σε αυτόν τον λαϊκισμό και να αποδείξουν, συλλογικά, την αφοσίωσή τους στις αξίες που καθιστούν την Ευρώπη ένα μεγάλο σχέδιο. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό οι ιθύνοντες πολιτικοί να αντισταθούν σε αυτόν τον λαϊκισμό και να μην καταφύγουν σε πολιτικές κιτρινισμού. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να μην σταματήσουμε τώρα λόγω των θεσμικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε με το πρόγραμμά μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποφύγει την παράλυση. Για τον λόγο αυτόν, είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί μια λύση για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των κρατών μελών που υπολογίζουν σε εμάς για αλληλεγγύη. Αυτή ήταν η δική τους προσδοκία και εμείς πρέπει να αφοσιωθούμε στην εκπλήρωση των προσδοκιών τους. Για τον λόγο αυτόν, η Ευρώπη χρειάζεται φιλοδοξία για μεταρρύθμιση και αλληλεγγύη. Ο δρόμος για να προχωρήσει μπροστά η Ευρώπη είναι να μην αποφύγει την ίδια την ιδέα της αλληλεγγύης. Χωρίς αλληλεγγύη και συνοχή, δεν υπάρχει Ένωση. Μια Ένωση χρειάζεται τους μηχανισμούς αλληλεγγύης. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας, κύριε Μπλερ, σε μια προεδρία που ελπίζω ότι θα είναι επιτυχής. Μπορείτε να στηρίζεστε σε εμάς. Εμείς πηγαίνουμε στη δουλειά μας κάθε μέρα. Κάνουμε τα πάντα για να αποφευχθεί η ιδέα ότι η Ευρώπη παραλύει. Μετά από αυτό το πολύ δύσκολο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο πρωθυπουργός Juncker και εγώ παραβρεθήκαμε στις επιτυχείς συνόδους κορυφής στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες είχαμε μια πολύ επιτυχή διάσκεψη εδώ σχετικά με το Ιράκ. Χθες η Επιτροπή έλαβε πολύ σημαντικές και γενναίες αποφάσεις: η Πράσινη Βίβλος για την ενεργειακή απόδοση· μια νέα μεταρρύθμιση της αγοράς ζάχαρης – η οποία, παρεμπιπτόντως, αποδεικνύει ότι μπορεί επίσης να μεταρρυθμιστεί και η κοινή γεωργική πολιτική. Απόψε μεταβαίνω στην Αφρική διότι, όπως κι εσείς, προσδίδω μεγάλη σημασία στην αφρικανική ατζέντα και στην αλληλεγγύη μας με αυτή την ήπειρο. Ελπίζω ότι έτσι θα βοηθήσω επίσης την προεδρία σας στο G8 για τους στόχους της Αφρικής και την αλληλεγγύη μας. Για να ολοκληρώσω και να συνοψίσω, χρειαζόμαστε μεταρρύθμιση και αλλαγή. Ωστόσο, όταν κάνουμε λόγο για μεταρρύθμιση και αλλαγή, εννοούμε τη μεταρρύθμιση της οικονομίας μας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της. Δεν εννοούμε την αλλαγή ή τη μεταρρύθμιση των παλαιών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρώπης, τις αξίες των ιδρυτών μας για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που πιστεύει στην αλληλεγγύη με φιλοδοξία για όλους τους πολίτες μας."@el10
". Señor Presidente, Señorías, señor Primer Ministro, coincido con usted en que ha sido un debate muy interesante y provechoso. Todos nos hacemos cargo de que esta situación es muy especial. No debería considerarse rutinaria. Entiendo que existe un franco deseo de mantener un debate abierto. Por supuesto, ha habido diferentes puntos de vista, pero este debate ha demostrado que existe una voluntad de buscar un consenso. En esa búsqueda del consenso es importante evitar las simplificaciones: la idea de contraponer a quienes están a favor de un mercado libre a los que propugnan el compromiso social; la idea de contraponer la integración política a la integración económica. Lo cierto es que necesitamos tanto la integración económica como la integración política. Necesitamos un consenso, pero sin pasar por alto la necesidad de las difíciles decisiones que Europa ha de tomar. Existe ahora un peligro en Europa: el riesgo del populismo. En ocasiones el populismo de izquierda contra la mundialización y la competencia extranjera; a veces, el populismo de derecha contra los extranjeros y la idea misma de Europa. Por eso es importante que todos los que ostentan alguna responsabilidad en Europa –tanto a escala nacional como europea– combatan ese populismo y manifiesten, de manera colectiva, su compromiso con los valores que hacen de Europa un gran proyecto. Por eso es importante que los políticos responsables combatan ese populismo y no recurran a políticas sensacionalistas. Por eso es importante que no nos veamos bloqueados por los problemas institucionales que tenemos. Hemos de seguir adelante con nuestro programa. La Unión Europea debe evitar la parálisis. Por eso es tan urgente encontrar una solución para las perspectivas financieras. Por eso hemos de responder a las expectativas, concretamente a las de los nuevos Estados miembros que buscan en nosotros solidaridad. Esa era su expectativa y deberíamos comprometernos a estar a la altura de la misma. Por eso Europa necesita afán de reforma y solidaridad. El camino adelante para Europa no consiste en eludir la idea misma de solidaridad. Sin solidaridad y cohesión no existe eso que se llama Unión. Una Unión necesita los mecanismos de solidaridad. Es mi deseo trabajar con usted, señor Primer Ministro, en lo que espero sea una Presidencia provechosa. Puede contar con nosotros. Nosotros acudimos al trabajo todos los días. Hemos estado haciendo todo lo posible por disipar la idea de que Europa está paralizada. Tras ese Consejo Europeo extremadamente arduo, el Primer Ministro Juncker y yo hemos asistido a las fructíferas cumbres en Canadá y los Estados Unidos. Ayer celebramos aquí una reunión muy provechosa sobre Iraq. La Comisión adoptó ayer algunas decisiones muy importantes y valientes: el Libro Verde sobre eficiencia energética; una nueva reforma del mercado del azúcar, que demuestra, por cierto, que la Política Agrícola Común también puede ser reformada. Esta tarde parto hacia África, ya que, al igual que usted, doy mucha importancia la agenda africana y nuestra solidaridad con ese continente. Espero apoyar a su Presidencia del G8 en lo referente a los objetivos para África y nuestra solidaridad. Para acabar, y resumiendo, hemos de reformar y cambiar. No obstante, cuando hablamos de reforma y de cambio estamos hablando de reformar nuestra economía y de hacerla más competitiva. No estamos hablando de cambiar o reformar los viejos valores de la Unión Europea o de Europa, los valores que fueron los de nuestros padres fundadores de una Unión Europea que cree en la solidaridad con ambición para todos nuestros ciudadanos."@es20
"Mr President, Members of this House, Prime Minister Blair, I agree with you that it was a very interesting and useful debate. We all understand that this situation is a very special one. It should not be seen as business as usual. I understand that there is a real appetite for a frank debate. There were, of course, different views, but this debate has shown that there is a will for the search for consensus. In that search for consensus, it is important to avoid simplifications: the idea to put those who are in favour of a free market against those who are for social commitment; the idea to put political integration against economic integration. The truth is that we need economic integration and political integration. We need a consensus, but not one that ignores the need for the hard choices that Europe must make. There is now a risk in Europe: the risk of populism. Sometimes populism on the left against globalisation and foreign competition; sometimes populism on the right, just against foreigners and against the very idea of Europe. That is why it is important that all those who have some responsibility in Europe – be it at national or European level – fight that populism and show, collectively, their commitment to the values that make Europe a great project. That is why it is important that responsible politicians fight that populism and do not resort to tabloid politics. That is why it is important that we should not be blocked now by the institutional problems we have. We must go ahead with our programme. The European Union must avoid paralysis. That is why it is very urgent to have a solution for the financial perspectives. That is why we have to respond to the expectations, namely of the new Member States that are looking to us for solidarity. That was their expectation and we should be committed to meeting their expectations. That is why Europe needs ambition for reform and solidarity. The way forward for Europe is not to avoid the very idea of solidarity. Without solidarity and cohesion there is no such thing as a Union. A Union requires the mechanisms of solidarity. I am looking forward to working with you, Prime Minister Blair, in what I hope will be a successful presidency. You can count on us. We are going to our work every day. We have been doing everything to avoid the idea that Europe is paralysed. After that very difficult European Council, Prime Minister Juncker and I attended the successful summits in Canada and the United States. Yesterday we had a very successful conference here on Iraq. Yesterday the Commission took very important and courageous decisions: the Green Paper on energy efficiency; a new sugar market reform – which shows, by the way, that the common agricultural policy can also be reformed. This evening I leave for Africa because, like you, I attach great importance to the African agenda and our solidarity with that continent. I hope that I will also help your G8 presidency for the goals for Africa and our solidarity. To conclude and to summarise, we have to reform and change. However, when we speak about reform and change we are speaking about reforming our economy and making it more competitive. We are not speaking about changing or reforming the old values of the European Union or of Europe, the values that were those of our founding fathers for a European Union that believes in solidarity with ambition for all our citizens."@et5
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisa pääministeri Blair, olen samaa mieltä kanssanne siitä, että keskustelu oli erittäin kiinnostava ja hyödyllinen. Tiedämme kaikki, että olemme hyvin erikoisessa tilanteessa. Emme voi toimia, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Avoimelle keskustelulle on todella kysyntää. Keskustelussa tuli toki esille erilaisia eriäviä näkemyksiä asioista, mutta keskustelu on osoittanut, että yksimielisyyteen halutaan päästä. Pyrittäessä yksimielisyyteen on tärkeä pidättäytyä asioiden pelkistämisestä. Tarkoitan sitä, että asetetaan vastakkain ne, jotka kannattavat vapaita markkinoita, ja ne, jotka kannattavat sosiaalista sitoutumista, eli vastakkain asetetaan poliittinen yhdentyminen ja taloudellinen yhdentyminen. Tosiasiassa tarvitsemme sekä taloudellista että poliittista yhdentymistä. Tarvitsemme yksimielisyyttä, mutta emme sellaista, jonka vuoksi sivuutamme ne vaikeat valinnat, jotka Euroopan on tehtävä. Euroopassa vaanii vaara: populismi. Toisinaan vasemmisto sortuu populismiin vastustaessaan globalisaatiota ja ulkomaista kilpailua; toisinaan oikeisto sortuu populismiin vain vastustaessaan ulkomaalaisia ja koko ajatusta Euroopasta. Siksi onkin tärkeää, että kaikki, joilla on jonkinlainen vastuullinen tehtävä Euroopassa oli se sitten jäsenvaltiossa tai yhteisössä torjuvat tuota populismia ja osoittavat yhdessä, että he ovat sitoutuneita niihin arvoihin, jotka tekevät Euroopasta hienon hankkeen. Tämän vuoksi on tärkeää, että vastuuntuntoiset poliitikot torjuvat tuota populismia eivätkä turvaudu sensaatiolehtien menettelytapoihin. Tämän vuoksi on tärkeää, että toimintamme ei jumiudu toimielimiin liittyvien ongelmiemme vuoksi. Meidän on jatkettava ohjelmamme toteuttamista. Euroopan unioni ei saa jämähtää paikoilleen. Siksi meidän on saatava kiireesti ratkaisu rahoitusnäkymiin. Siksi meidän on toimittava etenkin uusien jäsenvaltioiden odotusten mukaisesti, sillä ne odottavat meiltä yhteisvastuuta. Tämä oli heidän toiveensa, ja meidän on sitouduttava sen täyttämiseen. Tämän vuoksi Euroopassa tarvitaan kunnianhimoa uudistusta ja yhteisvastuuta kohtaan. Euroopan hanketta viedään eteenpäin, jos emme välttele yhteisvastuuta. Ilman yhteisvastuuta ja yhteenkuuluvuutta Euroopan unionia ei ole olemassakaan. Unionin olemassaolo edellyttää yhteisvastuun välineitä. Arvoisa pääministeri Blair, odotan innolla yhteistyötämme tämän toivottavasti menestyksekkään puheenjohtajakauden aikana. Voitte luottaa meihin. Käymme työssä joka päivä. Olemme tehneet kaikkemme, jotta Euroopan unioni ei jämähtäisi paikoilleen. Eurooppa-neuvoston vaikean kokouksen jälkeen osallistuin pääministeri Junckerin kanssa onnistuneisiin huippukokouksiin Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Eilen täällä pidettiin erittäin onnistunut Irakia käsitellyt kokous. Komissio teki eilen todella tärkeitä ja rohkeita päätöksiä: se hyväksyi energiatehokkuutta koskevan vihreän kirjan ja sokerialaa koskevan uudistuksen – tämä muuten osoittaa, että myös yhteistä maatalouspolitiikkaa voidaan uudistaa. Lähden tänään Afrikkaan, sillä teidän tavoin, pidän erittäin tärkeänä Afrikkaa koskevaa ohjelmaa ja solidaarisuuttamme tuota mannerta kohtaan. Toivon, että voin auttaa G8-maiden puheenjohtajaanne Afrikkaa koskevien tavoitteiden saavuttamisessa ja solidaarisuutemme osoittamisessa. Lopuksi totean yhteenvetona, että tarvitsemme uudistusta ja muutosta. Kun puhumme uudistuksista ja muutoksista, tarkoitamme kuitenkin taloutemme uudistamista ja sen kilpailukyvyn lisäämistä. Emme tarkoita sitä, että olisi muutettava vanhoja Euroopan unionin tai Euroopan arvoja. Perustajaisät asettivat nämä arvot Euroopan unionille, jossa uskotaan yhteisvastuun koskevan kaikkia kansalaisiamme."@fi7
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Monsieur le Premier ministre Blair, je suis d’accord avec vous: ce débat a été très intéressant et très utile. Nous comprenons tous que cette situation n’a rien d’ordinaire. Elle ne doit pas être considérée comme une affaire courante. Je comprends qu’il y ait une véritable envie d’un débat honnête. Il y a eu, bien sûr, des divergences de vue, mais ce débat a montré qu’il existe une volonté de rechercher un consensus. Dans cette quête, il importe d’éviter les simplifications: l’idée d’opposer les partisans d’un marché libéralisé aux partisans d’un engagement social; l’idée d’opposer l’intégration politique à l’intégration économique. La vérité est que nous avons besoin des deux. Nous avons besoin d’un consensus, mais pas d’un consensus qui ignore que l’Europe a des choix difficile à faire. Il y a un risque aujourd’hui en Europe: celui du populisme. Ce populisme peut être tantôt de gauche, contre la mondialisation et la concurrence étrangère, tantôt de droite, contre les étrangers et l’idée même de l’Europe. C’est pour cela qu’il est important que toutes les personnes qui exercent une certaine responsabilité en Europe - que ce soit au niveau national ou communautaire - luttent contre ce populisme et montrent collectivement leur engagement vis-à-vis des valeurs qui font de l’Europe un grand projet. C’est pourquoi il importe que les personnalités politiques responsables combattent le populisme et n’aient pas recours à la politique populaire. C’est pourquoi il est important de ne pas nous laisser bloquer par les problèmes institutionnels que nous connaissons maintenant. Nous devons poursuivre notre programme. L’Union européenne doit éviter la paralysie. C’est la raison pour laquelle il est urgent de régler la question des perspectives financières. C’est la raison pour laquelle nous devons répondre aux attentes, notamment des nouveaux États membres qui comptent sur notre solidarité. C’est ce qu’ils attendaient et nous devons nous engager à y répondre. C’est pour cela que l’Europe doit faire preuve d’ambition pour engager des réformes et exprimer sa solidarité. Pour avancer, l’Europe ne doit pas éviter l’idée même de solidarité. Sans solidarité ni cohésion, l’Union n’existe pas. Une Union a besoin des mécanismes de solidarité. Je suis impatient de travailler avec vous, Monsieur le Premier ministre Blair, et j’espère que cette présidence sera fructueuse. Vous pouvez compter sur nous. Nous travaillons tous les jours. Nous avons tout fait pour éviter que ne s’installe l’idée que l’Europe est paralysée. Après ce très difficile Conseil européen, le Premier ministre Juncker et moi-même avons pris part aux sommets qui se sont tenus au Canada et aux États-Unis et qui furent un succès. Hier, nous avons tenu ici une conférence très fructueuse sur l’Irak. Hier, la Commission a pris des décisions courageuses très importantes: le livre vert sur l’efficacité énergétique; une nouvelle réforme du marché du sucre - qui montre, soit dit en passant, que la politique agricole commune peut elle aussi être réformée. Ce soir, je m’envole pour l’Afrique parce que, tout comme vous, j’attache une grande importance à la question africaine et à notre solidarité vis-à-vis de ce continent. J’espère que je pourrai aussi être utile à votre présidence du G8 sur le plan des objectifs pour l’Afrique et de notre solidarité. Pour conclure et résumer, nous devons opérer des réformes et évoluer. Mais, lorsque nous parlons de réforme et de changement, nous pensons à la réforme de notre économie et à la manière de la rendre plus concurrentielle. Nous ne parlons pas de changer ou de réformer les valeurs anciennes de l’Union européenne ou de l’Europe, les valeurs qui furent celles de nos pères fondateurs, les valeurs d’une Union européenne qui croit en la solidarité et nourrit de l’ambition pour tous ses citoyens."@fr8
"Mr President, Members of this House, Prime Minister Blair, I agree with you that it was a very interesting and useful debate. We all understand that this situation is a very special one. It should not be seen as business as usual. I understand that there is a real appetite for a frank debate. There were, of course, different views, but this debate has shown that there is a will for the search for consensus. In that search for consensus, it is important to avoid simplifications: the idea to put those who are in favour of a free market against those who are for social commitment; the idea to put political integration against economic integration. The truth is that we need economic integration and political integration. We need a consensus, but not one that ignores the need for the hard choices that Europe must make. There is now a risk in Europe: the risk of populism. Sometimes populism on the left against globalisation and foreign competition; sometimes populism on the right, just against foreigners and against the very idea of Europe. That is why it is important that all those who have some responsibility in Europe – be it at national or European level – fight that populism and show, collectively, their commitment to the values that make Europe a great project. That is why it is important that responsible politicians fight that populism and do not resort to tabloid politics. That is why it is important that we should not be blocked now by the institutional problems we have. We must go ahead with our programme. The European Union must avoid paralysis. That is why it is very urgent to have a solution for the financial perspectives. That is why we have to respond to the expectations, namely of the new Member States that are looking to us for solidarity. That was their expectation and we should be committed to meeting their expectations. That is why Europe needs ambition for reform and solidarity. The way forward for Europe is not to avoid the very idea of solidarity. Without solidarity and cohesion there is no such thing as a Union. A Union requires the mechanisms of solidarity. I am looking forward to working with you, Prime Minister Blair, in what I hope will be a successful presidency. You can count on us. We are going to our work every day. We have been doing everything to avoid the idea that Europe is paralysed. After that very difficult European Council, Prime Minister Juncker and I attended the successful summits in Canada and the United States. Yesterday we had a very successful conference here on Iraq. Yesterday the Commission took very important and courageous decisions: the Green Paper on energy efficiency; a new sugar market reform – which shows, by the way, that the common agricultural policy can also be reformed. This evening I leave for Africa because, like you, I attach great importance to the African agenda and our solidarity with that continent. I hope that I will also help your G8 presidency for the goals for Africa and our solidarity. To conclude and to summarise, we have to reform and change. However, when we speak about reform and change we are speaking about reforming our economy and making it more competitive. We are not speaking about changing or reforming the old values of the European Union or of Europe, the values that were those of our founding fathers for a European Union that believes in solidarity with ambition for all our citizens."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli deputati, signor Primo Ministro Blair, concordo con lei, è stata una discussione molto interessante e utile. Comprendiamo tutti che la situazione è molto particolare. Non la si può considerare ordinaria amministrazione. Capisco che vi sia un vero e proprio appetito per un dibattito onesto. Naturalmente, sono stati espressi pareri diversi, ma la discussione ha dimostrato che esiste la volontà di trovare il consenso. Nel ricercare il consenso, è importante evitare le semplificazioni: l’idea di porre i sostenitori del libero mercato contro i sostenitori dell’impegno sociale; l’idea di porre l’integrazione politica contro l’integrazione economica. La verità è che ci occorrono integrazione economica e integrazione politica. Abbiamo bisogno di consenso, ma non di un consenso che ignori la necessità di compiere le scelte difficili di cui l’Europa non può fare a meno. Sussiste ora un rischio in Europa: il populismo, a volte il populismo di sinistra, contro la globalizzazione e la concorrenza estera, a volte il populismo di destra, contro gli stranieri e l’idea stessa di Europa. Questo è il motivo per cui è importante che tutti coloro che hanno responsabilità in Europa – a livello nazionale o europeo – combattano tale populismo e dimostrino collettivamente il loro impegno nei confronti dei valori che fanno dell’Europa un grande progetto. Questo è il motivo per cui è importante che i politici responsabili combattano tale populismo e non ricorrano a una politica da . Per questo è importante non lasciarsi bloccare dai problemi istituzionali. Dobbiamo portare avanti il nostro programma. L’Unione europea deve evitare la paralisi. Per questo è imperativo trovare una soluzione per le prospettive finanziarie. Per questo dobbiamo rispondere alle aspettative, segnatamente quelle dei nuovi Stati membri, che si rivolgono a noi e chiedono solidarietà. Questo è ciò che si attendono e noi dobbiamo impegnarci a rispondere alle loro aspettative. Per questo l’Europa ha bisogno di ambizione per le riforme e per la solidarietà. La via del progresso in Europa non è evitare l’idea stessa di solidarietà. Senza solidarietà e coesione non esiste l’Unione. Un’unione richiede i meccanismi di solidarietà. Sono impaziente di cominciare a lavorare con lei, signor Primo Ministro Blair, durante la sua Presidenza, che mi auguro abbia successo. Può contare su di noi. Andiamo al lavoro tutti i giorni. Abbiamo fatto di tutto per scongiurare l’idea che l’Europa sia paralizzata. Dopo quel difficilissimo Consiglio europeo, il Primo Ministro Juncker ed io abbiamo partecipato ai Vertici in Canada e negli Stati Uniti, che hanno dato risultati positivi. Ieri si è svolta qui a Bruxelles la conferenza sull’Iraq, che è stata molto proficua. Sempre ieri la Commissione ha adottato decisioni molto importanti e coraggiose: il Libro verde sull’efficienza energetica e una nuova riforma del mercato dello zucchero, la quale dimostra, tra l’altro, che la politica agricola comune può essere riformata. Stasera parto per l’Africa perché, come lei, attribuisco grande importanza all’agenda africana e alla nostra solidarietà con tale continente. Mi auguro di poter essere utile anche alla sua Presidenza del G8 per quanto riguarda gli obiettivi per l’Africa e la nostra solidarietà. Per concludere e riepilogare, dobbiamo introdurre riforme e cambiamenti. Tuttavia, quando parliamo di riforme e cambiamenti, parliamo di riformare la nostra economia e renderla più competitiva. Non parliamo di cambiare o riformare i vecchi valori dell’Unione europea o dell’Europa, i valori dei nostri padri fondatori per un’Unione europea che crede a una solidarietà ambiziosa per tutti i nostri cittadini."@it12
"Mr President, Members of this House, Prime Minister Blair, I agree with you that it was a very interesting and useful debate. We all understand that this situation is a very special one. It should not be seen as business as usual. I understand that there is a real appetite for a frank debate. There were, of course, different views, but this debate has shown that there is a will for the search for consensus. In that search for consensus, it is important to avoid simplifications: the idea to put those who are in favour of a free market against those who are for social commitment; the idea to put political integration against economic integration. The truth is that we need economic integration and political integration. We need a consensus, but not one that ignores the need for the hard choices that Europe must make. There is now a risk in Europe: the risk of populism. Sometimes populism on the left against globalisation and foreign competition; sometimes populism on the right, just against foreigners and against the very idea of Europe. That is why it is important that all those who have some responsibility in Europe – be it at national or European level – fight that populism and show, collectively, their commitment to the values that make Europe a great project. That is why it is important that responsible politicians fight that populism and do not resort to tabloid politics. That is why it is important that we should not be blocked now by the institutional problems we have. We must go ahead with our programme. The European Union must avoid paralysis. That is why it is very urgent to have a solution for the financial perspectives. That is why we have to respond to the expectations, namely of the new Member States that are looking to us for solidarity. That was their expectation and we should be committed to meeting their expectations. That is why Europe needs ambition for reform and solidarity. The way forward for Europe is not to avoid the very idea of solidarity. Without solidarity and cohesion there is no such thing as a Union. A Union requires the mechanisms of solidarity. I am looking forward to working with you, Prime Minister Blair, in what I hope will be a successful presidency. You can count on us. We are going to our work every day. We have been doing everything to avoid the idea that Europe is paralysed. After that very difficult European Council, Prime Minister Juncker and I attended the successful summits in Canada and the United States. Yesterday we had a very successful conference here on Iraq. Yesterday the Commission took very important and courageous decisions: the Green Paper on energy efficiency; a new sugar market reform – which shows, by the way, that the common agricultural policy can also be reformed. This evening I leave for Africa because, like you, I attach great importance to the African agenda and our solidarity with that continent. I hope that I will also help your G8 presidency for the goals for Africa and our solidarity. To conclude and to summarise, we have to reform and change. However, when we speak about reform and change we are speaking about reforming our economy and making it more competitive. We are not speaking about changing or reforming the old values of the European Union or of Europe, the values that were those of our founding fathers for a European Union that believes in solidarity with ambition for all our citizens."@lt14
"Mr President, Members of this House, Prime Minister Blair, I agree with you that it was a very interesting and useful debate. We all understand that this situation is a very special one. It should not be seen as business as usual. I understand that there is a real appetite for a frank debate. There were, of course, different views, but this debate has shown that there is a will for the search for consensus. In that search for consensus, it is important to avoid simplifications: the idea to put those who are in favour of a free market against those who are for social commitment; the idea to put political integration against economic integration. The truth is that we need economic integration and political integration. We need a consensus, but not one that ignores the need for the hard choices that Europe must make. There is now a risk in Europe: the risk of populism. Sometimes populism on the left against globalisation and foreign competition; sometimes populism on the right, just against foreigners and against the very idea of Europe. That is why it is important that all those who have some responsibility in Europe – be it at national or European level – fight that populism and show, collectively, their commitment to the values that make Europe a great project. That is why it is important that responsible politicians fight that populism and do not resort to tabloid politics. That is why it is important that we should not be blocked now by the institutional problems we have. We must go ahead with our programme. The European Union must avoid paralysis. That is why it is very urgent to have a solution for the financial perspectives. That is why we have to respond to the expectations, namely of the new Member States that are looking to us for solidarity. That was their expectation and we should be committed to meeting their expectations. That is why Europe needs ambition for reform and solidarity. The way forward for Europe is not to avoid the very idea of solidarity. Without solidarity and cohesion there is no such thing as a Union. A Union requires the mechanisms of solidarity. I am looking forward to working with you, Prime Minister Blair, in what I hope will be a successful presidency. You can count on us. We are going to our work every day. We have been doing everything to avoid the idea that Europe is paralysed. After that very difficult European Council, Prime Minister Juncker and I attended the successful summits in Canada and the United States. Yesterday we had a very successful conference here on Iraq. Yesterday the Commission took very important and courageous decisions: the Green Paper on energy efficiency; a new sugar market reform – which shows, by the way, that the common agricultural policy can also be reformed. This evening I leave for Africa because, like you, I attach great importance to the African agenda and our solidarity with that continent. I hope that I will also help your G8 presidency for the goals for Africa and our solidarity. To conclude and to summarise, we have to reform and change. However, when we speak about reform and change we are speaking about reforming our economy and making it more competitive. We are not speaking about changing or reforming the old values of the European Union or of Europe, the values that were those of our founding fathers for a European Union that believes in solidarity with ambition for all our citizens."@lv13
"Mr President, Members of this House, Prime Minister Blair, I agree with you that it was a very interesting and useful debate. We all understand that this situation is a very special one. It should not be seen as business as usual. I understand that there is a real appetite for a frank debate. There were, of course, different views, but this debate has shown that there is a will for the search for consensus. In that search for consensus, it is important to avoid simplifications: the idea to put those who are in favour of a free market against those who are for social commitment; the idea to put political integration against economic integration. The truth is that we need economic integration and political integration. We need a consensus, but not one that ignores the need for the hard choices that Europe must make. There is now a risk in Europe: the risk of populism. Sometimes populism on the left against globalisation and foreign competition; sometimes populism on the right, just against foreigners and against the very idea of Europe. That is why it is important that all those who have some responsibility in Europe – be it at national or European level – fight that populism and show, collectively, their commitment to the values that make Europe a great project. That is why it is important that responsible politicians fight that populism and do not resort to tabloid politics. That is why it is important that we should not be blocked now by the institutional problems we have. We must go ahead with our programme. The European Union must avoid paralysis. That is why it is very urgent to have a solution for the financial perspectives. That is why we have to respond to the expectations, namely of the new Member States that are looking to us for solidarity. That was their expectation and we should be committed to meeting their expectations. That is why Europe needs ambition for reform and solidarity. The way forward for Europe is not to avoid the very idea of solidarity. Without solidarity and cohesion there is no such thing as a Union. A Union requires the mechanisms of solidarity. I am looking forward to working with you, Prime Minister Blair, in what I hope will be a successful presidency. You can count on us. We are going to our work every day. We have been doing everything to avoid the idea that Europe is paralysed. After that very difficult European Council, Prime Minister Juncker and I attended the successful summits in Canada and the United States. Yesterday we had a very successful conference here on Iraq. Yesterday the Commission took very important and courageous decisions: the Green Paper on energy efficiency; a new sugar market reform – which shows, by the way, that the common agricultural policy can also be reformed. This evening I leave for Africa because, like you, I attach great importance to the African agenda and our solidarity with that continent. I hope that I will also help your G8 presidency for the goals for Africa and our solidarity. To conclude and to summarise, we have to reform and change. However, when we speak about reform and change we are speaking about reforming our economy and making it more competitive. We are not speaking about changing or reforming the old values of the European Union or of Europe, the values that were those of our founding fathers for a European Union that believes in solidarity with ambition for all our citizens."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, minister-president Blair, ik ben het met u eens dat het een interessant en nuttig debat is geweest. Wij beseffen allemaal dat het om een zeer speciale situatie gaat. Dit is geen kwestie van . Ik heb geconstateerd dat er grote behoefte aan een open dialoog bestaat. Uiteraard zijn er uiteenlopende standpunten naar voren gebracht, maar in dit debat is ook gebleken dat de wil aanwezig is om tot een consensus te komen. Het is belangrijk om tijdens de zoektocht naar die consensus simplificaties te vermijden. Wij moeten de voorstanders van een vrije markt niet afzetten tegen degenen die een sociale betrokkenheid voorstaan. Wij moeten politieke integratie niet afzetten tegen economische integratie. De waarheid is dat wij zowel economische als politieke integratie nodig hebben. Wij hebben consensus nodig, maar geen consensus die voorbij gaat aan het feit dat het noodzakelijk is dat Europa harde keuzes maakt. Er bestaat op dit moment een groot risico in Europa, namelijk het risico van het populisme. Soms gaat het om links populisme, gericht tegen de mondialisering en buitenlandse mededinging; soms gaat het ook om rechts populisme tegen buitenlanders en tegen de Europese gedachte. Daarom is het belangrijk dat iedereen die in Europa enige verantwoordelijkheid draagt - zowel op nationaal als op Europees niveau - de handschoen opneemt tegen dat populisme en collectief aantoont pal achter de waarden te staan die van Europa een groot project maken. Daarom is het belangrijk dat de verantwoordelijke politici dat populisme bestrijden en niet hun toevlucht nemen tot sensatiepolitiek. Daarom is het belangrijk dat wij ons nu niet laten tegenhouden door de institutionele problemen die wij hebben. Wij moeten doorgaan met ons programma. De Europese Unie mag niet verlamd raken. Daarom is het zo belangrijk dat er een oplossing voor de financiële vooruitzichten komt. Daarom moeten wij aan de bestaande verwachtingen voldoen en daarmee doel ik op de solidariteit die de nieuwe lidstaten van ons verwachten. Solidariteit is wat zij van ons verwachten en wij moeten ons tot het uiterste inspannen om aan die verwachtingen te voldoen. Daarom dient Europa de ambitie aan de dag te leggen om hervormingen door te voeren en solidariteit te tonen. Europa boekt geen vooruitgang als de solidariteitsgedachte terzijde wordt geschoven. Zonder solidariteit en cohesie heeft de Unie geen bestaansrecht. Een Unie kan niet zonder solidariteitsmechanismen. Ik verheug mij op onze samenwerking, minister-president Blair, tijdens uw, naar ik hoop, succesvolle voorzitterschap. U kunt op ons rekenen. Wij hebben alles in het werk gesteld om de indruk te vermijden dat Europa verlamd is geraakt. Na de zeer problematische Europese Raad hebben minister-president Juncker en ik de succesvolle topontmoetingen in Canada en de Verenigde Staten bijgewoond. Gisteren hebben wij hier een succesvolle conferentie over Irak gehad. Gisteren heeft de Commissie ook zeer belangrijke en moedige besluiten genomen over het Groenboek over energie-efficiëntie en over een nieuwe hervorming van de suikermarkt. Uit dat laatste besluit blijkt overigens dat ook met betrekking tot het gemeenschappelijk landbouwbeleid hervormingen mogelijk zijn. Vanavond vertrek ik naar Afrika omdat ik, net als u, een groot belang hecht aan de Afrikaanse agenda en aan onze solidariteit met dat continent. Ik hoop dat dit ook een bijdrage zal leveren in het kader van uw voorzitterschap van de G8 met het oog op de doelstellingen voor Afrika en onze solidariteit. Kortom, de conclusie is dat hervormingen en veranderingen noodzakelijk zijn. Als wij het echter over hervormingen en veranderingen hebben dan gaat het over het hervormen van onze economie om onze concurrentiepositie te verbeteren. Wij hebben dan het niet over het veranderen of hervormen van de oude waarden van de Europese Unie en Europa op basis waarvan de oprichters van de Europese Unie een Unie wilden creëren met een centrale rol voor een sterke solidariteit met en tussen alle burgers."@nl3
"Mr President, Members of this House, Prime Minister Blair, I agree with you that it was a very interesting and useful debate. We all understand that this situation is a very special one. It should not be seen as business as usual. I understand that there is a real appetite for a frank debate. There were, of course, different views, but this debate has shown that there is a will for the search for consensus. In that search for consensus, it is important to avoid simplifications: the idea to put those who are in favour of a free market against those who are for social commitment; the idea to put political integration against economic integration. The truth is that we need economic integration and political integration. We need a consensus, but not one that ignores the need for the hard choices that Europe must make. There is now a risk in Europe: the risk of populism. Sometimes populism on the left against globalisation and foreign competition; sometimes populism on the right, just against foreigners and against the very idea of Europe. That is why it is important that all those who have some responsibility in Europe – be it at national or European level – fight that populism and show, collectively, their commitment to the values that make Europe a great project. That is why it is important that responsible politicians fight that populism and do not resort to tabloid politics. That is why it is important that we should not be blocked now by the institutional problems we have. We must go ahead with our programme. The European Union must avoid paralysis. That is why it is very urgent to have a solution for the financial perspectives. That is why we have to respond to the expectations, namely of the new Member States that are looking to us for solidarity. That was their expectation and we should be committed to meeting their expectations. That is why Europe needs ambition for reform and solidarity. The way forward for Europe is not to avoid the very idea of solidarity. Without solidarity and cohesion there is no such thing as a Union. A Union requires the mechanisms of solidarity. I am looking forward to working with you, Prime Minister Blair, in what I hope will be a successful presidency. You can count on us. We are going to our work every day. We have been doing everything to avoid the idea that Europe is paralysed. After that very difficult European Council, Prime Minister Juncker and I attended the successful summits in Canada and the United States. Yesterday we had a very successful conference here on Iraq. Yesterday the Commission took very important and courageous decisions: the Green Paper on energy efficiency; a new sugar market reform – which shows, by the way, that the common agricultural policy can also be reformed. This evening I leave for Africa because, like you, I attach great importance to the African agenda and our solidarity with that continent. I hope that I will also help your G8 presidency for the goals for Africa and our solidarity. To conclude and to summarise, we have to reform and change. However, when we speak about reform and change we are speaking about reforming our economy and making it more competitive. We are not speaking about changing or reforming the old values of the European Union or of Europe, the values that were those of our founding fathers for a European Union that believes in solidarity with ambition for all our citizens."@pl16
"Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhor Primeiro-Ministro Blair, concordo consigo em que este debate foi muito útil e interessante. Todos compreendemos que nos encontramos perante uma situação muito especial, que não devia ser considerada rotineira. Apercebi-me de uma genuína apetência por um debate franco. Foram expressas opiniões diferentes, como não podia deixar de ser, mas o debate demonstrou que existe vontade de chegar a consenso. Nessa procura de consenso há que evitar simplificações, como opor aqueles que são a favor de um mercado livre aos que são a favor do compromisso social, ou a integração política à integração económica. A verdade é que precisamos de integração económica e de integração política. Impõe-se um consenso, mas esse consenso não pode ignorar a necessidade de a Europa operar escolhas difíceis. Um risco impende agora sobre a Europa: o risco do populismo. Por vezes, o populismo é da esquerda, contra a globalização e a concorrência externa; outras vezes, da direita, contra os estrangeiros e a própria ideia de Europa. Por isso é da maior importância que todos os que têm alguma responsabilidade social na Europa - a nível nacional ou europeu - combatam esse populismo e dêem, colectivamente, mostras do seu empenhamento em prol dos valores que fazem da Europa um grande projecto. Por isso é importante que os políticos responsáveis combatam esse populismo e não lancem mão de uma política de tablóide. Por isso é importante que não nos deixemos bloquear pelos problemas institucionais que têm surgido. Temos de levar avante o nosso programa. A União Europeia tem de evitar a paralisia. Por isso é tão urgente encontrar uma solução para as Perspectivas Financeiras. Por isso temos de dar resposta às expectativas, nomeadamente as expectativas dos novos Estados-Membros, que procuram em nós solidariedade. Era essa a sua expectativa e devíamos empenhar-nos em ir ao seu encontro. Por isso a Europa necessita de ambição para a reforma e a solidariedade. Não é evitando a ideia de solidariedade que progrediremos. Sem solidariedade e coesão não há União. Uma União exige a presença de mecanismos de solidariedade. Tenho todo o empenho em trabalhar consigo, Senhor Primeiro-Ministro Blair, naquilo que espero venha a ser uma Presidência cheia de sucesso. Pode contar connosco. Vamos todos os dias para o trabalho. Fizemos tudo para evitar a ideia de que a Europa está paralisada. Depois desse tão difícil Conselho Europeu, o Primeiro-Ministro Juncker e eu próprio estivemos presentes nas Cimeiras, coroadas de sucesso, no Canadá e nos Estados Unidos. Ontem tivemos, aqui, uma conferência sobre o Iraque que se saldou em êxito. Ontem, a Comissão tomou decisões de coragem e relevo: o Livro Verde sobre eficiência energética; uma nova reforma do mercado do açúcar - que, a propósito, demonstra que também a Política Agrícola Comum pode ser alvo de reforma. Parto esta noite para África pois, tal como V. Exa., considero da maior importância a agenda africana e a nossa solidariedade para com esse continente. Espero também poder ajudar a sua presidência do G8 no que respeita aos objectivos para África e à nossa solidariedade. Resumindo e concluindo, temos de reformar e de mudar. No entanto, quando falamos de reforma e de mudança falamos de reformar a nossa economia e de a tornar mais competitiva. Não estamos a falar de mudar e reformar os velhos valores da União Europeia ou da Europa, os valores dos nossos pais fundadores no sentido de uma União Europeia que acredita na solidariedade e estende essa ambição a todos os nossos cidadãos."@pt17
"Mr President, Members of this House, Prime Minister Blair, I agree with you that it was a very interesting and useful debate. We all understand that this situation is a very special one. It should not be seen as business as usual. I understand that there is a real appetite for a frank debate. There were, of course, different views, but this debate has shown that there is a will for the search for consensus. In that search for consensus, it is important to avoid simplifications: the idea to put those who are in favour of a free market against those who are for social commitment; the idea to put political integration against economic integration. The truth is that we need economic integration and political integration. We need a consensus, but not one that ignores the need for the hard choices that Europe must make. There is now a risk in Europe: the risk of populism. Sometimes populism on the left against globalisation and foreign competition; sometimes populism on the right, just against foreigners and against the very idea of Europe. That is why it is important that all those who have some responsibility in Europe – be it at national or European level – fight that populism and show, collectively, their commitment to the values that make Europe a great project. That is why it is important that responsible politicians fight that populism and do not resort to tabloid politics. That is why it is important that we should not be blocked now by the institutional problems we have. We must go ahead with our programme. The European Union must avoid paralysis. That is why it is very urgent to have a solution for the financial perspectives. That is why we have to respond to the expectations, namely of the new Member States that are looking to us for solidarity. That was their expectation and we should be committed to meeting their expectations. That is why Europe needs ambition for reform and solidarity. The way forward for Europe is not to avoid the very idea of solidarity. Without solidarity and cohesion there is no such thing as a Union. A Union requires the mechanisms of solidarity. I am looking forward to working with you, Prime Minister Blair, in what I hope will be a successful presidency. You can count on us. We are going to our work every day. We have been doing everything to avoid the idea that Europe is paralysed. After that very difficult European Council, Prime Minister Juncker and I attended the successful summits in Canada and the United States. Yesterday we had a very successful conference here on Iraq. Yesterday the Commission took very important and courageous decisions: the Green Paper on energy efficiency; a new sugar market reform – which shows, by the way, that the common agricultural policy can also be reformed. This evening I leave for Africa because, like you, I attach great importance to the African agenda and our solidarity with that continent. I hope that I will also help your G8 presidency for the goals for Africa and our solidarity. To conclude and to summarise, we have to reform and change. However, when we speak about reform and change we are speaking about reforming our economy and making it more competitive. We are not speaking about changing or reforming the old values of the European Union or of Europe, the values that were those of our founding fathers for a European Union that believes in solidarity with ambition for all our citizens."@sk18
"Mr President, Members of this House, Prime Minister Blair, I agree with you that it was a very interesting and useful debate. We all understand that this situation is a very special one. It should not be seen as business as usual. I understand that there is a real appetite for a frank debate. There were, of course, different views, but this debate has shown that there is a will for the search for consensus. In that search for consensus, it is important to avoid simplifications: the idea to put those who are in favour of a free market against those who are for social commitment; the idea to put political integration against economic integration. The truth is that we need economic integration and political integration. We need a consensus, but not one that ignores the need for the hard choices that Europe must make. There is now a risk in Europe: the risk of populism. Sometimes populism on the left against globalisation and foreign competition; sometimes populism on the right, just against foreigners and against the very idea of Europe. That is why it is important that all those who have some responsibility in Europe – be it at national or European level – fight that populism and show, collectively, their commitment to the values that make Europe a great project. That is why it is important that responsible politicians fight that populism and do not resort to tabloid politics. That is why it is important that we should not be blocked now by the institutional problems we have. We must go ahead with our programme. The European Union must avoid paralysis. That is why it is very urgent to have a solution for the financial perspectives. That is why we have to respond to the expectations, namely of the new Member States that are looking to us for solidarity. That was their expectation and we should be committed to meeting their expectations. That is why Europe needs ambition for reform and solidarity. The way forward for Europe is not to avoid the very idea of solidarity. Without solidarity and cohesion there is no such thing as a Union. A Union requires the mechanisms of solidarity. I am looking forward to working with you, Prime Minister Blair, in what I hope will be a successful presidency. You can count on us. We are going to our work every day. We have been doing everything to avoid the idea that Europe is paralysed. After that very difficult European Council, Prime Minister Juncker and I attended the successful summits in Canada and the United States. Yesterday we had a very successful conference here on Iraq. Yesterday the Commission took very important and courageous decisions: the Green Paper on energy efficiency; a new sugar market reform – which shows, by the way, that the common agricultural policy can also be reformed. This evening I leave for Africa because, like you, I attach great importance to the African agenda and our solidarity with that continent. I hope that I will also help your G8 presidency for the goals for Africa and our solidarity. To conclude and to summarise, we have to reform and change. However, when we speak about reform and change we are speaking about reforming our economy and making it more competitive. We are not speaking about changing or reforming the old values of the European Union or of Europe, the values that were those of our founding fathers for a European Union that believes in solidarity with ambition for all our citizens."@sl19
". Herr talman, parlamentsledamöter, premiärminister Blair! Jag håller med om att det var en mycket intressant och nyttig debatt. Vi förstår alla att det är en mycket speciell situation. Vi skall inte låtsas som om att allt är som det brukar. Jag förstår att det finns ett verkligt behov av en uppriktig debatt. Det finns förstås olika ståndpunkter, men denna debatt har visat att det finns en vilja att försöka nå ett samförstånd. I denna strävan efter samförstånd är det viktigt att undvika förenklingar: att ställa dem som är för en fri marknad mot dem som är för socialt ansvarstagande, att ställa politisk integrering mot ekonomisk integrering. Sanningen är att vi behöver både ekonomisk integrering och politisk integrering. Vi behöver nå ett samförstånd, men inte ett samförstånd där vi ignorerar de svåra val som EU står inför. Det finns just nu en risk för populism inom EU. Dels populism från vänstern mot globalisering och utländsk konkurrens, dels populism från högern mot utlänningar och mot själva idén om en union. Det är därför det är så viktigt att alla de som har något ansvar inom EU – oavsett om det är på nationell eller EU-nivå – bekämpar populismen och kollektivt visar sitt åtagande för de värderingar som gör EU till ett fantastiskt projekt. Det är därför som det är viktigt att ansvariga politiker bekämpar populismen och inte tar till en sensationspolitik. Det är därför som det är viktigt att vi nu inte blockeras av de institutionella problem vi har. Vi måste gå vidare med vårt program. Europeiska unionen måste undvika att förlamas. Det är därför som det är så angeläget att vi finner en lösning i fråga om budgetplanen. Det är därför som vi måste bemöta förväntningarna från de nya medlemsstaterna, som vänder sig till oss för att få solidaritet. Det är vad de förväntar sig och vi bör försöka uppfylla deras förväntningar. Det är därför EU behöver sträva efter reform och solidaritet. Vägen framåt för EU är inte att undvika själva begreppet solidaritet. Utan solidaritet och sammanhållning finns det ingen union. En union kräver en fungerande solidaritet. Jag ser fram emot att samarbeta med er, premiärminister Blair, under vad jag hoppas skall bli ett framgångsrikt ordförandeskap. Ni kan räkna med oss. Vi går till arbetet varje dag. Vi har gjort allt för att undvika uppfattningen att EU är förlamat. Efter det mycket svåra mötet i Europeiska rådet deltog premiärminister Jean-Claude Juncker och jag i de framgångsrika toppmötena i Kanada och Förenta staterna. I går hade vi en mycket framgångsrik konferens här om Irak. I går fattade kommissionen mycket viktiga och modiga beslut: grönboken om energieffektivitet, en ny reform av marknaden för socker – vilket förresten visar att också den gemensamma jordbrukspolitiken kan reformeras. I kväll reser jag till Afrika, för liksom ni fäster jag stor vikt vid Afrika-agendan och vår solidaritet med denna kontinent. Jag hoppas att jag skall kunna hjälpa ert G8-ordförandeskap att uppnå målen för Afrika och för vår solidaritet. Sammanfattningsvis krävs det reformer och förändringar. När vi talar om reformer och förändringar talar vi emellertid om en reformering av vår ekonomi för att göra den mer konkurrenskraftig. Vi talar inte om att ändra eller reformera Europeiska unionens eller Europas historiska värderingar, de värderingar som ledde till grundandet av en europeisk union som tror på solidaritet och lika möjligheter för alla medborgare."@sv21
lpv:unclassifiedMetadata
"(Applause)"5,19,15,1,18,14,16,11,13,13,4
"José Manuel Barroso,"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4
"President of the Commission"5,19,15,1,18,14,16,11,13,4

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph